Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních pojišťoven'.


Elektronický podpis - 28.11.2016
Certifikát autora podpisu :
   !! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!
Jméno : Miluše Marková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 22.12.2016
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
28.11.2016 08:55:45
Vaše zpráva ze dne: 25.11.2016 21:36:27
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních p...
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: MZDRX00WUB9C
Datum zaevidování: 28.11.2016 07:15:12
Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.
Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.
Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.
S pozdravem
   Marková Miluše
   elektronická podatelna ministerstva
!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!
The Ministry of Health of the Czech Republic
28.11.2016 08:55:45
Your message   dated 25.11.2016 21:36:27
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních p...
has been accepted and registered with the following basic data:
Document identifier: MZDRX00WUB9C
Date of registration: 28.11.2016 07:15:12
Your submission has been accepted without an electronic signature.
Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.
Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity   the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.
Best regards
Marková Miluše
electronic registry [mail room] of the Ministry