Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Faktury a smlouvy s firmou EURO ONE, s.r.o.'.

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
Odbor kontrolní a právní 
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
 
 
 
Č. j.:  JMK 128407/2016 
Sp. zn.: S-JMK 122314/2016 OKP 
Brno 23.08.2016  
 
 
 
 
 
 
R O Z H O D N U T Í  
Krajský  úřad  Jihomoravského  kraje  posoudil  žádost  žadatele  xxxxxxxxxxxxxx,  datum  narození:  xxxxxxxxxx, 
trvale  bytem:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  o  poskytnutí  informací  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 08.08.2016, vedenou pod sp. zn.: 
S-JMK  122314/2016  OKP,  a  dle  §  8a  a  §  15  odst.  1  zákona  č. 106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  §  67  a  násl.  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
r o z h o d l   t a k t o :  
Žádost  žadatele  xxxxxxxxxxxxxxxxx,  datum  narození:  xxxxxxxxxxx,  trvale  bytem:  xxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxx, o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů ze dne 08.08.2016, vedená pod sp. zn.: S-JMK 122314/2016 OKP, 
I. 
s e   v   č á s t i   obsahující  osobní  údaje  fyzických  osob  dle  §  8a  a  §  15  odst.  1  zákona  č. 106/1999  Sb.,  
o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  v  návaznosti  na  §  4  a  5  zákona  
č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů 
o d m í t á 
, neboť požadované informace, které tvoří objednávka č. 16/10/OKH ze dne 24.03.2010 na služby 
poskytované společností EURO ONE, s.r.o. a s ní spojená fakturaobsahují osobní údaje fyzických osob. 
II. 
s e   v   č á s t i   zahrnující  požadavek  na  zveřejnění  smluv  uzavřených  mezi  Jihomoravským  krajem  
a společností EURO ONE, s.r.o., za období od 01.10.2008, v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o d m í t á, neboť se jedná o neexistující 
informace. 
O d ů v o d n ě n í  
Dne  08.08.2016  obdržel  Jihomoravský  kraj  a  jeho  orgány  prostřednictvím  elektronické  podatelny  žádost 
žadatele  xxxxxxxxxxxxxxx,  datum  narození:  xxxxxxxxxx,  trvale  bytem:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále  jen  „žadatel“),  o  poskytnutí  informací  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) ze dne 08.08.2016, vedenou 
pod  sp.  zn.:  S-JMK  122314/2016  OKP  (dále  jen  „žádost“),  která  byla  dne  10.08.2016  ze  strany  žadatele 
doplněna o údaje o jeho přesném datu narození. V žádosti je požadováno (citace): 
 


zveřejnění  veškerých  faktur,  které  Jihomoravský kraj  obdržel  a  proplatil  od  společnosti  EURO  ONE, s.r.o.,  
se sídlem na adrese: Lelekovice 426, 664 31 Lelekovice, IČO: 26919656 a to v době od 1.10. 2008 doposud. 
Dále  žádám  o  zveřejnění  smluv  mezi  Jihomoravským  krajem  a  uvedenou  společností.
“  (konec  citace), 
přičemž žadatel výslovně požaduje informace poskytnout elektronicky na email: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, a to s následujícím upozorněním (citace): 
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu  
k  informacím.  Na  tuto  adresu  žádám  i  o  doručení  do  vlastních  rukou  (rozhodnutí  o  odmítnutí  žádosti) 
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této 
žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb. 
Vámi  poskytnutá  informace  bude  automaticky  zveřejněna  na  stránkách  www.informaceprovsechny.cz. 
Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. 
Upozornění provozovatele služby: 
S  ohledem  na  to,  že  Vaše  odpověď  a  poskytnuté  informace  budou  automaticky  zveřejněny  na  internetu, 
žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo 
datum narození). …
“ (konec citace). 
I. 
Veškeré  informace  zveřejněné  na  základě  požadavku  uvedeného  v  žádosti  (zveřejněny  na  webových 
stránkách  Jihomoravského  kraje  –  viz  http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=287692&TypeID=1; 
přesná  specifikace  těchto  informací  viz  výrok  I.  rozhodnutí),  obsahují  osobní  údaje  fyzických  osob. 
Konkrétně se jedná o podpisy fyzických osob, mobilní telefonní číslo fyzické osoby, které není možno zjistit 
z veřejně dostupných zdrojů vztahujících se k uvedené společnosti (uvedeno pouze v objednávce) a jméno  
a  příjmení  fyzické  osoby,  jejíž  údaje  rovněž  není  možno  zjistit  z  veřejně  dostupných  zdrojů  vztahujících  
se k uvedené společnosti (uvedeno pouze ve faktuře), přičemž Jihomoravskému kraji, potažmo Krajskému 
úřadu Jihomoravského kraje, jako správci, nebyl dán subjekty údajů souhlas k jejich zpracování. 
Podle  §  8a  zákona  č.  106/1999  Sb.,  informace  týkající  se  osobnosti,  projevů  osobní  povahy,  soukromí 
fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich 
ochranu.  Takovými  právními  předpisy  jsou  zejména  zákon  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  a  zákon  
č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  
(dále  jen  „zákon  č.  101/2000  Sb.“).  Osobním  údajem  ve  smyslu  §  4  písm.  a)  zákona  č.  101/2000  Sb.,  
je  jakákoliv informace  týkající se  určeného nebo určitelného subjektu údajů, tedy např. jméno a příjmení 
fyzické osoby, datum narození fyzické osoby či adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby apod. V souladu 
s § 5 odst. 2 tohoto zákona správce může zpracovávat (tedy i poskytovat) osobní údaje pouze se souhlasem 
subjektu údajů; bez tohoto souhlasu je může zpracovávat pouze v zákonem přesně stanovených případech 
(viz § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.). 
II. 
Povinný  subjekt  řádně  prověřil  existenci  informací  požadovaných  v   žádosti,  a  to  konkrétně  na  všech 
odborech / útvarech Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Při tomto šetření bylo mj. zjištěno, že povinný 
subjekt neuzavřel v období od 01.10.2008 žádné smlouvy se společností EURO ONE, s.r.o., a nemá tedy tyto 
informace  k  dispozici.  K uvedenému  tak  nezbývá  než  dodat,  že  se  v  daném  případě  jedná  o  neexistující 
informace  ve  smyslu  §  3  odst.  3  zákona  č.  106/1999  Sb.  (požadované  informace  u  povinného  subjektu 
neexistují). 
 


III. 
Podle  §  15  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb.  pokud  povinný  subjekt  žádosti,  byť  i  jen  zčásti,  nevyhoví,  
vydá  ve  lhůtě  pro  vyřízení  žádosti  rozhodnutí  o  odmítnutí  žádosti,  popřípadě  o  odmítnutí  části  žádosti,  
s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 
Vzhledem  k  tomu,  že  veškeré  informace  zveřejněné  na  základě  žádosti  (přesná  specifikace  uvedena  
ve  výroku  I.  rozhodnutí),  obsahují  osobní  údaje  dle  zákona  č.  101/2000  Sb.,  a  Jihomoravskému  kraji, 
potažmo  Krajskému  úřadu  Jihomoravského  kraje,  jako  správci,  nebyl  dán  subjekty  údajů  souhlas  k  jejich 
zpracování, byly tyto informace s odkazem na § 8a zákona č. 106/1999 Sb. z příslušných částí poskytnutých 
informací  vyloučeny  a  Krajský  úřad  Jihomoravského  kraje  rozhodl  o  částečném  odepření  informací,  
jak je uvedeno ve výroku I. rozhodnutí. 
Dále  pak  povinný  subjekt nemá k  dispozici  žádné  smlouvy  se  společností  EURO  ONE,  s.r.o.,  za  žadatelem 
vymezené období do 01.10.2008, přičemž nemá ani povinnost takovéto informace mít. Nezbývá tedy než 
konstatovat, že jsou v daném případě od povinného subjektu požadovány (reálně) neexistující informace, 
které  již  z  této  jejich  povahy  nelze  (fakticky)  vydat,  resp.  uvedené  části  žádosti  žadatele  nelze  vyhovět. 
Vzhledem  k  uvedeným  skutečnostem  tak  Krajský  úřad  Jihomoravského  kraje  s  odkazem  na  §  15  odst.  1 
zákona  č.  106/1999  Sb.  a  ve  smyslu  příslušné  soudní  judikatury  (viz  např.  rozsudek  Nejvyššího  správního 
soudu č.j.: 4 As 23/2010-61 ze dne 22.09.2010) rozhodl o odmítnutí předmětné části žádosti, jak je uvedeno 
ve výroku II. rozhodnutí. 
P o u č e n í  
Proti  tomuto  rozhodnutí  lze  dle  §  16  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb.  a  v  souladu  s  §  83  odst.  1  zákona  
č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  podat  do  15  dnů  ode  dne  doručení  tohoto 
rozhodnutí  odvolání  k  Ministerstvu  vnitra,  a  to  prostřednictvím  Krajského  úřadu  Jihomoravského  kraje, 
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet ode dne následujícího po dni 
doručení tohoto rozhodnutí. 
 
 
Otisk 
 
úředního 
 
razítka 
 
JUDr. Roman Heinz, Ph.D. 
 
vedoucí odboru kontrolního a právního 
 
Rozhodnutí obdrží: 
Žadatel: 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Pacalová, tel.: 541 651 219, e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Počet listů rozhodnutí: 

 
Počet příloh/listů příloh: 
0/0