Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Do'.

 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
Odbor sociálních věcí 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 
 
Vážený pan  
Marek Langer 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Váš dopis značky/ze dne 
Číslo jednací 
Vyřizuje/telefon 
V Jihlavě dne 
 
KUJI 61061/2016 OSV 
Sýkora/564 602 818 
3.8.2016 
Vážený pane, 
 
v návaznosti na Vaši  žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která se týkala poskytnutí informace, jakou 
částkou  podpořil  Kraj  Vysočina  letošní  sérii  akcí  Letní  dovádění  s  Vysočinou,  Vám  sdělujeme 
následující. 
Letní dovádění s Vysočinou je jednou z mnoha aktivit prorodinné politiky Kraje Vysočina, která 
spočívá v propagaci Kraje Vysočina a Rodinných a Senior pasů Kraje Vysočina, tedy projektů na 
podporu  rodin  s  dětmi  a  generace  55+.  Hlavním  přínosem  akce  je  možnost  mezigeneračního 
setkávání. Letní dovádění s Vysočinou  se koná již od roku 2013. Organizační  zajištění akcí je 
realizováno  dodavatelsky,  na  základě  výběru  nejvhodnější  nabídky  v rámci  veřejné  zakázky 
malého  rozsahu  s názvem  „Marketingové  akce  k  propagaci  rodinné  a  seniorské  politiky  Kraje 
Vysočina v roce 2016“. Marketingové akce Letní dovádění s Vysočinou, jsou realizovány v rámci 
veřejné  zakázky  poptávaného  zajištění  marketingových  akcí  v rozsahu  6  hodin.  Vítězná 
nabídková  cena  za  plnění  požadovaného  rozsahu  jedné  marketingové  akce  byla  ve  výši 
98 522 Kč  bez  DPH.  Další  podrobnější  informace,  včetně  informace  o  odměně  za  plnění 
realizace ostatních marketingových akcí realizovaných v roce 2016, jsou uvedeny ve Smlouvě o 
dílo  ze  dne  10. 2. 2016.  Plné  znění  smlouvy  s vybraným  dodavatelem  je  uveřejněno  a  volně 
přístupné  na  profilu  zadavatele  Kraj  Vysočina,  v sekci  veřejné  dokumenty  -  https://ezak.kr-
vysocina.cz/contract_display_2739.html,
  a  to  v souladu  s ust.  §  147a  zákona  137/2006  Sb.,  o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
JUDr. Věra Švarcová v.r. 
vedoucí odboru sociálních věcí  
tel.: 564 602 820, fax: 564 602 427, e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, Internet: www.kr-vysocina.cz 
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu