Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zprávy o výsledcích finančních kontrol'.

 
 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 
 
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 
 
Souhrnné  zhodnocení  výsledků  finančních  kontrol  zajišťovaných  orgánem   
veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly 
zahrnuje: 
 
1.  zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole 

(příloha  č.  2),  výsledků  interního  auditu  podle  §  28  a  29  zákona  o  finanční 
kontrole (příloha č. 3) a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 
ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole 

 
a) Vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí v orgánu veřejné správy.  
 
Strategické  záměry  a  cíle  kraje  Vysočina  vycházejí  z  Programu  rozvoje  kraje  Vysočina  a 
z dalších dlouhodobých koncepcí, strategií, záměrů a zásad v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, 
dopravy,  územního  plánování,  cestovního  ruchu,  krizového  řízení,  životního  prostředí  a 
informatiky.  Tyto  materiály  jsou  vyhodnocovány  a  aktualizovány.  Kontrolní  funkci  plní  také 
kontrolní výbor a finanční výbor zastupitelstva kraje.  
 
Konkrétní  podmínky  pro  příznivé  kontrolní  prostředí  na  Krajském  úřadu kraje  Vysočina  vytváří 
oprávnění a povinnosti nastavené ve vnitřních předpisech úřadu, zejména ve: 
  Směrnici k zajištění kontrolní činnosti,  
  Směrnici k oběhu a přezkušování účetních dokladů, 
  Směrnici k provádění pokladních operací.  
Další  podmínky  ve  specifických  oblastech  upravuje  Směrnice  k  užívání  a  kontrole  užívání 
informačních  a komunikačních  technologií  kraje Vysočina,  Směrnice  o  poskytování  cestovních 
náhrad  při  tuzemských  a  zahraničních  pracovních  cestách,  Směrnice  upravující  přidělování  a 
užívání mobilních telefonů a SIM karet a další. Základní stanovení kompetencí a odpovědností 
vychází z organizačního řádu a pracovních náplní zaměstnanců úřadu. Je také veden seznam 
pověření, který je k dispozici na intranetu. 
 
Strategické  prostředí  krajského  úřadu  je  zarámováno  vizí  krajského  úřadu  a  soustavou 
strategických  cílů,  které  se  prostřednictvím  akčních  plánů  rozpadají  na  jednotlivé  a  konkrétní, 
měřitelné úkoly pro jednotlivé odbory. Je tak splněna základní podmínka pro fungování vnitřního 
kontrolního  systému,  to  je  stanovení  cílů  na  strategické  úrovni.  Jde  o  systematický  proces 
přijímání,  naplňování,  sledování  a  vyhodnocování  strategických  cílů  úřadu  za  využití  Portálu 
strategického řízení. Kontrolní prostředí pozitivně ovlivňují zejména strategické cíle působící na 
hospodárné,  efektivní  a  účelné  využívání  veřejných  prostředků,  na  sledování  provozních 
ukazatelů a také na naplňování přijatého Etického kodexu úřadu. 
 
Příznivé  kontrolní  prostředí  podporuje  i  aplikace  modelu  CAF  (Common  Assessment 
Framework) vycházející  ze sebehodnocení činnosti úřadu. Implementace modelu CAF probíhá 
na krajském úřadu od roku 2006. 
 
Odpovědní  zaměstnanci  mají  příslušná  pověření  ke kontrole  a  přezkušování  účetních  dokladů 
na pozicích příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní, čímž je nastaveno oprávnění a 
odpovědnost konkrétních osob za příslušné operace. 
tel.: 564 602 804, fax: 564 602 480, e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, internet: www.kr-vysocina.cz 
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800 

 
 
Znalost zásad finanční kontroly podporuje modul „Finanční kontrola ve veřejné správě“, kterým 
prochází v rámci vstupního vzdělávání povinně každý nový zaměstnanec úřadu. Toto vzdělávání 
krajský úřad zajišťuje i pro pracovníky obcí II. a III. stupně. 
 
Kontrolní  prostředí  uvnitř  úřadu  ovlivňuje  i  činnost  oddělení  vnitřní  kontroly,  které  zajišťuje 
evidenci  a  podporu  procesů  při  řešení  stížností  a  vykonává  dílčí  vnitřní  kontroly.  Jsou  také 
vytvořeny  vhodné  podmínky  pro  nezávislou  a  objektivní  činnost  interního  auditu.  Kontrolní 
prostředí směrem k externím subjektům nejvýznamněji formuje činnost odboru kontroly. 
 
b)  Systém  posuzování  závažnosti  rizik  spojených  se  zajišťováním  stanovených  úkolů  a 
schválených cílů orgánu veřejné správy. 
 
Postupy pro řízení rizik jsou na Krajském úřadě kraje Vysočina systematicky nastaveny od roku 
2005  a  jsou  podpořeny  interně  vytvořenou  softwarovou  databází.  Vedoucí  odborů  a 
samostatných oddělení jsou zodpovědní za pravidelnou aktualizaci rizik v databázi, doplňování 
nových rizik a dále za navrhování opatření ke snížení či eliminaci rizik. Na konci roku 2009 došlo 
k hromadné aktualizaci databáze rizik krajského úřadu a na základě této aktualizace zpracovalo 
oddělení  interního  auditu  Roční  zprávu  o  řízení  rizik,  která  byla  předložena řediteli  krajského 
úřadu. 
 
Řízením  rizik  se  v průběhu  roku  zabývají  příslušní  zodpovědní  vedoucí  zaměstnanci.  V rámci 
manažerské kontroly průběžně identifikují, kvantifikují a realizují opatření k řešení rizik, zejména 
u  běžných,  provozních  činností.  Rizika  související  s finančními  výdaji  a  příjmy  jsou  řízena 
pověřenými  pracovníky  realizací  předběžné,  průběžné  a  následné  řídící  kontroly  v souladu 
s ustanoveními zákona o finanční kontrole.  
 
Zvláštní  pozornost  je  věnována  rizikům  souvisejícím  se  správou  a  čerpáním  finančních 
prostředků  ze  strukturálních  fondů  Evropské  unie.  Například  v oblasti  nastavování  postupů  při 
administraci  Operačního  programu  Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost  probíhala  v minulém 
období spolupráce mezi věcně příslušným odborem a oddělením interního auditu. 
 
Identifikací potenciálních rizik a navrhováním opatření ke snížení nebo eliminaci těchto rizik se 
standardně  zabývají  pracovníci  interního  auditu  při  výkonu  konkrétních  auditních  zakázek. 
Identifikovaná  rizika  a  navrhovaná  opatření  jsou  předmětem  závěrečných  auditních  zpráv. 
Vedení krajského úřadu běžně zadává pracovníkům interního auditu provedení ad-hoc interních 
auditů, které jsou zaměřeny zejména na posouzení aktuálních rizik.  
 
c) Odpovědnost příslušných vedoucích a ostatních zaměstnanců orgánu veřejné správy.  
 
Pravomoci  a  odpovědnosti  jednotlivých  vedoucích  a  ostatních  zaměstnanců  jednoznačně 
vymezuje  organizační  řád  a  jejich  pracovní  náplně.  Tyto  se  zároveň  promítají  do  soustavy 
vnitřních předpisů Krajského úřadu kraje Vysočina. 
 
Provádění  řídící  kontroly  podle  zákona  o  finanční  kontrole  probíhá  na  základě  pověření 
konkrétních  pracovníků  funkcemi  příkazce  operace,  správce  rozpočtu  a  hlavní  účetní.  Souhrn 
pověření,  tzv.  „přehled  pověření  ke  kontrole  a  přezkušování  účetních  dokladů“,  jednoznačně 
určuje  osoby  odpovědné  za  výkon  řídící  kontroly  a  vymezuje  rozsah  jejich  oprávnění  (dle 
příslušných  paragrafů  a  položek  v rámci  jednotlivých  kapitol  rozpočtu  kraje).  Je  zajištěna 
oddělenost  funkcí,  vzájemná  zastupitelnost  pracovníků  pověřených  výkonem  řídící  kontroly, 
stejně jako pravidelná aktualizace pověření. 
 
 
Číslo stránky 


 
Povinnosti  související  za  zajištěním  řídící  kontroly  podle  zákona  finanční  kontrole  pravidelně 
prověřují pracovníci interního auditu v rámci své auditní činnosti. 
 
Povinnosti zaměstnanců kraje a uvolněných členů zastupitelstva kraje, kteří se bezprostředně 
podílejí  na  účetních  případech  od  jejich  nařízení,  přezkoušení  a  kontroly  až  po  zaúčtování  a 
archivaci  účetních  dokladů,  závazně  upravuje  Směrnice  k oběhu  a  přezkušování  účetních 
dokladů a také interní předpisy orgánů kraje (Pravidla Rady kraje). 
 
d) Zajištění informačních funkcí v rámci systému finanční kontroly zavedeného v orgánu 
veřejné správy.  
 
Informační  funkce  systému  finanční  kontroly  se  naplňuje  v  rámci  předběžné  řídící  kontroly  a 
v rámci  systému  veřejnosprávních  kontrol.  Konkrétní  postupy  pro  zajištění  informační  funkce 
v rámci předběžné řídící kontroly upravuje zejména Směrnice k oběhu a přezkušování účetních 
dokladů.  V rámci  systému  veřejnosprávních  kontrol  jsou  konkrétní  postupy  pro  plnění 
informačních funkcí stanoveny Směrnicí k zajištění kontrolní činnosti.   
 
Kontrolní  činnost  krajského  úřadu  je  koordinována  prostřednictvím  předkládání  a  schvalování 
pololetních  plánů  kontrol  jednotlivých  odborů  a  samostatných  oddělení,  např.  v  návaznosti  na 
kontrolní  zjištění  či  případné  požadavky  ze  strany  ústředních  správních  úřadů.  Vyhodnocení 
kontrolní  činnosti  jednotlivých  odborů  a  samostatných  oddělení  je  prováděno  v pravidelných 
pololetních intervalech a je předkládáno řediteli krajského úřadu. 
 
Informační  podporu  pro  rozhodovací,  ale  i  kontrolní  procesy  poskytuje  datový  sklad. 
Prostřednictvím  datového  skladu  je  možno  rychle  získat  a  analyzovat  požadované  aktuální 
informace  z oblasti  ekonomiky  a  rozpočtování  kraje,  příspěvkových  organizací,  provozu 
krajského úřadu, dotačních titulů, integrovaného záchranného systému apod. Datový sklad tak 
poskytuje rozsáhlou podporu pro manažerské rozhodování, protože umožňuje aktuální a velmi 
detailní  pohled  na  jednotlivé  veřejné  výdaje  a  příjmy,  a  to  i  v agregovaných  a  předem 
nastavených i ad hoc analytických pohledech. 
 
Informační  funkce  interně-auditorské  činnosti  vychází  ze  Statutu  interního  auditu.  Roční  i 
střednědobé  plány  interních  auditů  podléhají  schválení  ředitelem  úřadu.  Zprávy  z vykonaných 
interních  auditů  jsou  projednávány  s vedoucími  pracovníky  auditovaných  útvarů  a  s ředitelem 
úřadu.  Útvar  interního  auditu  každoročně  předkládá  řediteli  úřadu  Zprávu  o  účinnosti  vnitřního 
kontrolního systému (o výsledcích činnosti interního auditu).  
 
e)  Zajištění  průběžného  sledování  a  prověřování  systému  finanční  kontroly  zavedeného 
v orgánu veřejné správy včetně hodnocení. 
 
Průběžné sledování a prověřování systému finanční kontroly výběrovým způsobem zabezpečuje 
interní  audit  v rámci  provádění  konkrétních  auditních  zakázek,  zejména  interních  auditů,  ale  i 
poradenských  a  konzultačních  služeb.  Střednědobý  plán  interních  auditů  a  z něj  vycházející 
roční  plány  jsou  zpracovávány  na  základě  analýzy  rizik.  Kromě  plánovaných  auditů  jsou 
prováděny  i  audity  ad-hoc,  které  obvykle  vycházejí  z aktuální  potřeby  prověřit  rizikové  prvky 
systému finanční kontroly. 
 
Hodnocení vnitřního kontrolního systému probíhá pravidelně, jedenkrát ročně na základě Zprávy 
o  účinnosti  vnitřního  kontrolního  systému,  která shrnuje  všechny  provedené  auditní  zakázky  a 
aktivity útvaru interního auditu. 
 
Provádění  veřejnosprávních  kontrol  (zejména  u  příspěvkových  organizací  a  příjemců  veřejné 
finanční podpory) upravuje Směrnice k zajištění kontrolní činnosti. Závěry z kontrolních zjištění 
 
Číslo stránky 


 
včetně konkrétních zásadních nedostatků a přehled hlavních opatření uložených či navržených 
k odstranění  zjištěných  nedostatků  se  vyhodnocují  pravidelně  v pololetních  intervalech. 
Vyhodnocení kontrolní činnosti za jednotlivé věcně příslušné odbory koordinuje oddělení vnitřní 
kontroly,  které  toto  vyhodnocení  předkládá  řediteli  úřadu.  Odbor  kontroly  vypracovává  souhrn 
nejčastějších nedostatků z provedených kontrol, který je sdílen v rámci celého krajského úřadu. 
 
Systém finanční kontroly je prověřován také externími kontrolami a audity. Protokoly z externích 
kontrol  a  zprávy  z  externích  auditů  provedených  na  kraji  Vysočina,  kdy  je  kraj 
kontrolovaným/auditovaným  subjektem,  včetně  případných dokumentů o vypořádání  zjištěných 
nedostatků, jsou soustřeďovány v centrální evidenci na oddělení vnitřní kontroly. 
 
f) Dosahování výsledků při zajišťování činnosti a schválených cílů tohoto orgánu včetně 
realizace doporučení jednotlivých typů interního auditu.  
 
Dosahování  stanovených  cílů  při  zajišťování  činnosti  kraje  Vysočina  a  krajského  úřadu 
pravidelně  hodnotí  orgány  kraje  (zastupitelstvo,  rada,  výbory,  komise)  a  vrcholové  vedení 
krajského úřadu. Jednou ze skupin cílů jsou cíle strategické, které jsou průběžně monitorovány 
prostřednictvím Portálu strategického řízení úřadu. 
 
Posuzování realizace dílčích cílů a zejména identifikace rizik, která ohrožují jejich dosahování, je 
předmětem  interně-auditorské  činnosti.  Auditní  činnost  oddělení  interního  auditu  je  členěna 
následujícím způsobem: 
a)  auditní ujišťovací zakázky  
  „interní  audity“  –  výstupem  je  auditní  zpráva  a  podrobná  auditní 
dokumentace;  
b)  poradenské a konzultační služby 
o  formální konzultační audity  
  „poradenské  zakázky“  –  zakázky  většího  rozsahu  s různorodým 
předmětem nebo cílem, ale s předem zadaným výstupem; 
  „konzultace“  -  jednorázové  poradenství,  jehož  předmětem  je  nejčastěji 
vnitřní řídící kontrolní systém a kontrolní mechanismy.  
o  neformální  konzultační  služby  (běžná  činnost  –  účast  v projektových  týmech,  
na schůzkách, výměna informací, atd.).  
 
A) Auditní ujišťovací zakázky 
 
V roce 2009 interní auditoři pracovali na těchto interních auditech: 
-  audit postupu při hodnocení projektů globálních grantů Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
-  audit administrativních postupů v systému smluv 
-  audit procesů souvisejících s rušením příspěvkových organizací na 
odboru školství, mládeže a sportu 
-  audit zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací zřizovaných 
krajem Vysočina 
-  audit veřejných zakázek malého rozsahu na odboru majetkovém 
 
Audit  postupu  při  hodnocení  projektů  globálních  grantů  Operačního  programu  Vzdělávání  pro 
konkurenceschopnost  byl  zaměřen  na  prověření  shody  postupů  zprostředkujícího  subjektu, 
individuálních  hodnotitelů  a  výběrové  komise  v  procesu  hodnocení  první  výzvy  globálních 
grantů.  Výsledkem  auditu  byla  kromě  doporučení  zprostředkujícímu  subjektu  (oddělení 
grantových  programů  KrÚ)  také  zjištění  systémového  charakteru  směrem  k řídícímu  orgánu 
 
Číslo stránky 


 
operačního  programu  (MŠMT).  Z tohoto  důvodu  a  v návaznosti  na  plnění  zpravodajské 
povinnosti  byl  o  získaných  poznatcích  informován  řídící  orgán  a  zároveň  proběhlo  jednání 
s ředitelem Odboru interního auditu MŠMT ČR. 
 
Předmětem  auditu  administrativních  postupů  v systému  smluv  bylo  prověření  procesů  při 
uzavírání  (distribuci,  oběhu,  kontrole,  schvalování)  a  evidenci  smluv  na  Krajském  úřadu  kraje 
Vysočina  z hlediska  existence  a  funkčnosti  řídících  a  kontrolních  mechanismů  a  zejména 
ošetření rizik proti možnému nezaevidování nebo ztrátě uzavřených smluv či jejich „zfalšování“. 
Z auditu  vzešlo  celkem  11  doporučení,  která  směřovala  především  do  oblasti  úpravy  vnitřních 
předpisů  a  dále  do  oblasti  informování  zaměstnanců  prostřednictvím  dokumentu  Pokyny  a 
doporučení  pro  administraci  smluv  na  KrÚ,  který  v rámci  auditu  vytvořilo  oddělení  interního 
auditu. 
 
Audit  procesů  souvisejících  s rušením  příspěvkových  organizací  se  zabýval  prověřením 
vypořádání veškerých práv a povinností (pohledávek a závazků) v souvislosti s rušením školních 
statků (příspěvkových organizací kraje) a dále prověřením nastavení obecných postupů (řídících 
a kontrolních mechanismů) při rušení příspěvkových organizací kraje Vysočina. 
 
Audit zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina je zaměřen 
na  ověření,  zda  všechna  relevantní  oddělení  KrÚ  vykonávají  zřizovatelské  funkce 
k příspěvkovým organizacím ve své působnosti v souladu se všemi platnými obecně závaznými 
právními  předpisy  a  vnitřními  předpisy  KrÚ.  Výstupem  auditu  budou  doporučení  pro  zlepšení 
řízení příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. 
 
Audit  veřejných  zakázek  malého  rozsahu  na  odboru  majetkovém  je  zaměřen  na  prověření 
existence, adekvátnosti a funkčnosti řídících a kontrolních mechanismů ve všech fázích procesu 
zadávání  veřejných  zakázek  malého  rozsahu  týkajících  se  technického  zhodnocení  a  oprav 
nemovitého majetku v podmínkách kraje Vysočina.  
 
V rámci  činnosti  oddělení  interního  auditu  bylo  v roce  2009  navrženo  celkem  25  doporučení 
směřujících k  odstranění  zjištěných nedostatků. Doporučení  z interních auditů jsou  standardně 
projednávána  s ředitelem  krajského  úřadu  a  vedoucími  pracovníky,  kteří  jsou  odpovědní  za 
auditovanou  oblast.  Všechna  předložená  doporučení  byla  vedoucím  orgánu  veřejné  správy 
akceptována.  Realizace  přijatých  doporučení  z interních  auditů  je  zajištěna  systémem  úkolů 
z porad.  Sledování  plnění  auditních  doporučení  průběžně  provádí  oddělení  interního  auditu 
prostřednictvím následných auditů nebo dílčím ověřením. 
 
B) Poradenské a konzultační služby 
 
V roce 2009 poskytli pracovníci interního auditu poradenství v těchto oblastech:  
-  Řízení rizik 2009 
-  Metodická pomoc obcím 
-  Analýza rizikovosti pro střednědobý plán interního auditu 
-  Autoprovoz 
 
Ze  strany  pracovníků interního  auditu je průběžně poskytována metodická podpora  k  systému 
řízení rizik krajského úřadu. V roce 2009 došlo k dalšímu zdokonalení a rozšíření elektronického 
nástroje pro práci s riziky a pro jejich přehlednější sledování. 
 
Cílem  poradenské  zakázky  Metodická  pomoc  obcím  bylo  vyhodnotit  úroveň  metodické  a 
odborné  pomoci,  kterou  poskytuje  kraj  Vysočina  obcím  II.  a  III.  stupně.  Poradenská  zakázka 
vycházela ze stanovených strategických cílů KrÚ kraje Vysočina. Úroveň metodické a odborné 
 
Číslo stránky 


 
pomoci se za pomoci dotazníků směřovaných na města a obce kraje sleduje pravidelně již od 
roku 2006.  
 
Oddělení  interního  auditu  zpracovalo  také  analýzu  rizikovosti  jednotlivých  oddělení/odborů 
krajského  úřadu.  Za  pomoci  strukturovaného  dotazníku  byla  vyhodnocena  míra  rizikovosti  
činností  na  jednotlivých  odděleních/odborech.  Analýza  rizikovosti  sloužila  pro  sestavení 
střednědobého plánu interních auditů na roky 2009 – 2012. 
 
Oddělení  interního  auditu  ve  spolupráci  s  odborem  analýz  vyhodnocovalo  efektivnost 
autoprovozu na krajském úřadu, přičemž se podílelo především na pořizování dat z cestovních 
příkazů za rok 2008 a první pololetí roku 2009.  
 
V roce  2009  pracovníci  interního  auditu poskytli 1 formální  konzultaci, která  byla zaměřena na 
výstupy z procesně-organizačního auditu (využití digitálních map jednotlivými zaměstnanci). 
 
2.  zhodnocení  výsledků  veřejnosprávních kontrol  vykonávaných podle § 7 odst. 
2,  8,  9  a  11  zákona  o  finanční  kontrole  včetně  zhodnocení  přiměřenosti  a 
účinnosti zavedeného systému této kontroly 

 
a.  národních prostředků (příloha č. 4) 
 
Veřejnosprávní kontroly na místě byly v roce 2009 vykonávány všemi odpovědnými zaměstnanci 
podle jejich působností a v souladu se zákonem o finanční kontrole a vnitřní směrnicí k zajištění 
kontrolní činnosti, a to na základě pololetních plánů kontrolní činnosti, dále na podněty  vedení 
kraje, ostatních orgánů veřejné správy a rovněž na základě informací uvedených ve stížnostech 
právnických a fyzických osob.  
 
Předběžné  veřejnosprávní  kontroly  byly  pravidelně  vykonávány  před  vynaložením  veřejných 
výdajů při posuzování žádostí jednotlivých žadatelů o veřejnou finanční podporu z rozpočtu kraje 
a fondu kraje - Fondu Vysočiny. V případě zjištění nejasností nebo rizik byla jednotlivými odbory 
krajského úřadu prováděna kontrola na místě u žadatelů o veřejnou finanční podporu. 
 
Průběžné  veřejnosprávní  kontroly  byly  zaměřeny  zejména  na  dodržování  stanovených 
podmínek  a  postupů  při  uskutečňování,  vypořádávání  a  vyúčtování  schválených  operací,  na 
včasnost  a  přesnost  záznamů  o  nakládání  s veřejnými  prostředky  a  o  uskutečňovaných 
operacích.  V průběhu  roku  2009  byl  dále  rozšiřován  výkon  průběžných  kontrol  u  příjemců 
veřejných finančních podpor v souladu se zákonem o finanční kontrole. 
Průběžné  veřejnosprávní  kontroly  na  místě  byly  vykonávány  odpovědnými  zaměstnanci 
administrátora podpory u příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu kraje a 
fondu  kraje.  Příslušnými  odvětvovými  odbory  byly  též  prováděny  kontroly  hospodaření 
příspěvkových  organizací  zřizovaných  krajem  v resortu  školství,  sociálních  věcí,  zdravotnictví, 
dopravy a kultury.  
 
Následných  veřejnosprávních  kontrol  bylo  u  příspěvkových  organizací  zřizovaných  krajem 
v resortech  školství,  zdravotnictví,  sociálních  věcí,  kultura  a  cestovní  ruch  v roce  2009 
provedeno celkem 56, z toho 14 mimořádných. U příjemců podpor poskytnutých z rozpočtu kraje 
a z Fondu Vysočiny bylo provedeno celkem 95 následných kontrol. 
U  příspěvkových  organizací  kraje  byly  kontroly  zaměřeny  na  dodržování  právních  předpisů, 
schválených  rozpočtů  a  pokynů  zřizovatele  a  na  ověření  údajů  o  hospodaření  s veřejnými 
prostředky, tzn. na věrné zobrazení  zdrojů, stavu a pohybu veřejných prostředků, a na to, zda 
tyto  údaje  odpovídají  skutečnostem  rozhodným  pro  uskutečnění  veřejných  příjmů,  výdajů  a 
nakládání s veřejnými prostředky.  
 
Číslo stránky 


 
  
Provedenými  veřejnosprávními  kontrolami  bylo  zjištěno  nedodržení  některých  obecně 
závazných  právních  předpisů,  zejména  v oblasti  účetnictví  (nesprávné  postupy  účtování, 
nedostatečná nebo chybná evidence a inventarizace majetku), nakládání s majetkem, vnitřního 
kontrolního  systému,  doplňkových  činností,  hospodaření  s fondy  a  vnitřních  norem 
příspěvkových  organizací.  Na  základě  zjištěných  nedostatků  byla  vždy  vyžadována  opatření 
k jejich odstranění. Plnění těchto opatření bylo odborem kontroly ověřováno v I. pololetí 2009 u 
vybraného vzorku těch příspěvkových organizací, u kterých byly předchozími veřejnosprávními 
kontrolami zjištěny nejzávažnější nedostatky. U příspěvkových organizací v resortu kultury byla 
kontrola plnění opatření provedena věcně příslušným odborem.  
Porušení rozpočtové kázně bylo zjištěno v loňském roce následnými veřejnoprávními kontrolami 
u  3  příspěvkových  organizací.  Rada  kraje  Vysočina  ve  dvou  případech  následně  odvod  za 
porušení rozpočtové kázně prominula.  
 
U příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu kraje a z Fondu Vysočiny byly 
následné  veřejnosprávní  kontroly  zaměřeny  na  ověření  dodržení  podmínek  poskytnutí  podpor 
po ukončení realizace a závěrečném vyúčtování akcí. Porušení rozpočtové kázně bylo zjištěno u 
jednoho  příjemce  a  na  základě  rozhodnutí  Rady  kraje  Vysočina  mu  byl  uložen  odvod  za 
porušení rozpočtové kázně. 
 
V roce  2009  byly  také  provedeny  4  následné  veřejnosprávní  kontroly  u  soukromých  škol 
zaměřené  na  použití  dotací  poskytnutých  z rozpočtu kraje  Vysočina.  Těmito kontrolami  nebylo 
zjištěno  neoprávněné  použití  nebo  zadržení  veřejných  prostředků.  V kraji  působí  celkem  22 
soukromých škol  a školských zařízení,  proto bude  použití  dotací  z rozpočtu kraje ověřováno u 
dalších soukromých škol v roce 2010. 
 
Počet  provedených  následných  veřejnosprávních  kontrol  vycházel  z  personálního  obsazení 
oddělení  veřejnosprávní  kontroly  odboru  kontroly  krajského  úřadu.  V roce  2009  byly  následné 
veřejnosprávní  kontroly  zajišťovány  7  pracovníky  odboru  kontroly.  Vzhledem  k  velkému  počtu 
zřizovaných  příspěvkových  organizací  kraje  (k  31.  12.  2009  celkem  137  organizací)  je  tudíž 
mnohdy  problematické  zajistit  obecně  požadovanou  periodicitu  provádění  následných  kontrol 
hospodaření těchto příspěvkových organizací. 
 
I  přes  stávající  personální  kapacitu  se  odboru  kontroly  v loňském  roce  opětovně  podařilo 
zkontrolovat  minimálně  5%-tní  vzorek  akcí  podpořených  z rozpočtu  kraje  a  fondu  kraje  podle 
jednotlivých  dotačních  titulů  upravených  Pravidly  Rady  kraje  Vysočina  nebo  Zásadami 
Zastupitelstva kraje Vysočina.   
 
b.  zahraničních prostředků (příloha č. 5) 
 
V roce  2009  nebyla  krajem  Vysočina  provedena  žádná  veřejnosprávní  kontrola  u 
předstrukturálních fondů.   
 
Ze  strukturálních  fondů  čerpal  kraj  Vysočina  finanční  prostředky  prostřednictvím  šesti 
grantových schémat v programovacím období 2004 – 2006,  z toho 5 grantových schémat bylo 
realizováno  prostřednictvím  Společného  regionálního  operačního  programu  a  1  grantové 
schéma prostřednictvím Operačního programu rozvoje lidských zdrojů.  
V roce 2009 bylo gestorem grantových schémat provedeno celkem 50 veřejnosprávních kontrol 
na  místě  v rámci  grantových  schémat  napojených  na  čerpání  prostředků  ze  SROP.  V rámci 
grantového schématu napojeného na čerpání prostředků z OP RLZ již nebyla provedena žádná 
kontrola, toto grantové schéma již bylo ukončeno. Všech 50 vykázaných kontrol bylo následných 
zaměřených na ověření udržitelnosti realizovaných projektů.  
 
 
Číslo stránky 


 
Veškerými  provedenými  kontrolami  v rámci  grantových  schémat  bylo  krajem  zjištěno  pouze 
jedno podezření na nesrovnalost, které bylo nahlášeno řídícímu orgánu v souladu se zvláštními 
pokyny.  Finanční  prostředky  byly  vymoženy  a  v poměrné  části  vráceny  na  účet  příslušného 
ministerstva. 
 
Finanční  prostředky  ze  zahraničí  poskytnuté  prostřednictvím Národního  fondu  čerpá  kraj 
Vysočina  pouze  z  Finančního  mechanismu  EHP/Norska.  Kraj  realizoval  v rámci  tohoto 
mechanismu projekt  „Kulturní  dědictví  Vysočiny“  v celkovém  objemu  705  882 €,  z toho  dotace 
z finančního mechanismu činí 600 tis. € a kraj se na projektu podílí částkou zbývajících 105 882 
€.  
Ke  konci  roku  2009  byla  ukončena  realizace  všech  6  podpořených  sub-projektů,  zároveň  byly 
předloženy  a  zkontrolovány  závěrečné  monitorovací  zprávy  těch  sub-projektů,  které  se 
dokončovaly  v průběhu  roku  2009.  Byly  provedeny  závěrečné  platby  s výjimkou  jednoho  sub-
projektu,  jehož  proplacení  proběhne,  s ohledem  na  předložení  závěrečné  zprávy  až  ke  konci 
roku 2009, v roce 2010.  
V roce 2009 byly v rámci finančního mechanismu provedeny 2 průběžné kontroly a 1 následná 
veřejnosprávní  kontrola na  místě u příjemců  realizujících sub-projekty.  Objem  zkontrolovaných 
prostředků  činil  13  835  466,30  Kč,  tj.  74  %  z celkového  objemu  poskytnutých  prostředků. 
Následnou kontrolu sub-projektu na místě provedli v souladu s prováděcí dokumentací projektu 
pracovníci odboru kontroly, kteří se nijak nepodíleli na řízení a administraci projektu. 
 
V rámci  programovacího  období  2007  –  2013  byly  Řídícím  orgánem  Operačního  programu 
Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost  kraji  Vysočina  v rámci  prioritní  osy  1  a  prioritní  osy  3 
schváleny čtyři globální granty ve čtyřech oblastech podpory. S řídícím orgánem, Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, uzavřel kraj dohodu o spolupráci, na základě které zabezpečuje 
realizaci tohoto operačního programu jako zprostředkující subjekt.  
V rámci  globálních  grantů  v oblasti  podpory  1.1,  1.2  a  1.3  byly  vyhlášeny  již  3.  výzvy, 
v globálním  grantu  3.2  byla  vyhlášena  1.  výzva.  V roce  2009  bylo  v rámci  těchto  grantů 
provedeno  celkem  5  veřejnosprávních  kontrol  na  místě,  z toho  v oblasti  podpory  1.1  celkem        
4 kontroly a v oblasti podpory 1.2 jedna kontrola. 
 
3.  Hlavní  nedostatky,  které  v hodnoceném  období  zásadním  způsobem 
nepříznivě  ovlivnily  činnost  orgánu  veřejné  správy  včetně  stručné 
charakteristiky jejich příčin  

 
Nedostatky,  které  by  podstatně  ohrozily  nebo  znemožnily  plnění  hlavních  úkolů  při  zajišťování 
schválených cílů orgánu veřejné správy nebo které by měly významný vliv na řádnou správu a 
řízení hospodaření s veřejnými prostředky, nebyly v hodnoceném období identifikovány.  
 
Problémové  oblasti  byly  průběžně  řešeny  v souladu  s rozhodnutími  orgánů  kraje  (Rady  kraje 
Vysočina a Zastupitelstva kraje Vysočina) nebo rozhodnutími vedení krajského úřadu. 
 
V průběhu roku 2009 vnitřní kontrolní systém neidentifikoval skutečnosti, které by byly v rozporu 
s obecně závaznými  pravidly  pro  zadávání  veřejných zakázek.  Postup  pro zadávání  veřejných 
zakázek  specifikují  průběžně  aktualizovaná  Pravidla  Rady  kraje  Vysočina  pro  zadávání 
veřejných  zakázek.  V problematice  zadávání  veřejných  zakázek  jsou  zaměstnanci  úřadu 
pravidelně  proškolováni  v rámci  systému  centralizovaného  vzdělávání.  Nebyly  podané  žádné 
podněty pro přezkoumání úkonu zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 
 
Vnitřní nastavené postupy vylučují porušení zásady „čtyř očí a dvou podpisů“, tedy odděleného 
schvalování,  evidování  a  kontroly  jednotlivých  operací.  Interní  audity  ani  jiné  typy  kontrol 
neidentifikovaly porušení této zásady. 
 
Číslo stránky 


 
 
Při  přezkoumání  hospodaření  kraje  Vysočina  nebyly  zjištěny  chyby  a  nedostatky  spočívající 
v porušení  rozpočtové  kázně,  neúplnosti,  nesprávnosti  nebo  neprůkaznosti  vedení  účetnictví, 
pozměňování  záznamů  nebo  dokladů  v rozporu  se  zvláštními  předpisy,  v  porušení  povinností 
nebo  překročení  působnosti  územního  celku  stanovených  zvláštními  právními  předpisy  nebo 
v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky. 
 
Ze  šetření  interního  auditu  ani  jiných  typů  kontrol  nevyplývá,  že  by  docházelo 
k nehospodárnému  využívání  veřejných  prostředků,  k  vykonávání  neefektivních  nebo 
neúčelných  činností  při  zajišťování  výkonu  veřejné  správy  nebo  že  vedené  evidence  obsahují 
větší frekvenci chyb, než je obvyklé. 
 
Inventarizace  majetku,  závazků  a  pohledávek  kraje  Vysočina,  včetně  vypořádání  zjištěných 
rozdílů,  probíhá  řádně,  na  základě  Příkazu  ředitele  k provedení  inventarizace  a  v  souladu  se 
Směrnicí o účtování, oceňování a evidenci majetku a závazků kraje Vysočina. 
 
Nebyly  zaznamenány  žádné  nežádoucí  zásahy,  které  by  směřovaly  k ovlivnění  zaměstnanců 
vykonávajících finanční kontrolu a které by ohrozily nebo znesnadnily její objektivní výkon.  
 
4.  Informace  o  finančních  kontrolách  vykonaných  podle  vyhlášených 
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a o jejich výsledcích, 
které  poskytly  mezinárodním  organizacím  na  základě  jejich  vyžádání  (§  24 
odst. 5 zákona) 

 
V průběhu  roku  2009  nebyla  na  Krajském  úřadu  kraje  Vysočina  provedena  žádná  finanční 
kontrola podle vyhlášených mezinárodních smluv.  
 
5.  Přehled  a  charakteristika  opatření  přijatých  ředitelem  Krajského  úřadu  kraje 
Vysočina  
 
Řízení provozní a finanční činnosti úřadu a účinné fungování vnitřního kontrolního systému bylo 
v průběhu roku 2009 vylepšováno například následujícími opatřeními: 
  vyhodnocování plnění strategických cílů krajského úřadu za uplynulé období, 
  aktualizace interních předpisů, 
  akceptování a realizace doporučení z vykonaných interních auditů, 
  vzdělávání  zaměstnanců  krajského  úřadu  v oblasti  finanční  kontroly  v rámci  vstupního 
vzdělávání, 
  podpora zvyšování odbornosti a profesionálního vystupování zaměstnanců, 
  aktualizace pověření ke kontrole a přezkušování účetních dokladů, 
  posílení systému řízení rizik, vypracování Roční zprávy o řízení rizik, 
  realizace brainstormingu ke kvalitnějšímu řízení příspěvkových organizací kraje Vysočina  
  účast  v programu  Národní  cena  kvality  České  republiky  2009,  získání  ocenění  ve 
veřejném sektoru – model CAF: Finalista Národní ceny kvality České republiky, 
  podpora  dalšího  rozvoje  analytického  nástroje  „datový  sklad“,  především  v  oblasti 
sledování ekonomiky úřadu a příspěvkových organizací. 
 
K průběžnému  sledování  řešených  problémů  slouží  systém  evidence  úkolů  v rámci  porad  na 
jednotlivých úrovních řízení (porady grémia ředitelů, porady grémia ředitelů s vedoucími odborů 
a  samostatných  oddělení  úřadu,  porady  jednotlivých  sekcí  a  odborů).  Obdobná  evidence  se 
používá  pro  sledování  a  kontrolu  plnění  úkolů  vyplývajících  z  usnesení  rady  a zastupitelstva 
 
Číslo stránky 


 
kraje. Jako další nástroj k řešení různých problémů je využívána možnost zřizování pracovních 
týmů. 
 
6.  Souhrnné zhodnocení 
 
Kraj  Vysočina  naplňuje  principy  řádné  správy  veřejných  prostředků.  Orgány  kraje  a  ředitel 
krajského  úřadu  dostatečně  vymezili  pravomoci  a  odpovědnosti  jednotlivých  vedoucích  a 
ostatních  zaměstnanců  směřující  k naplnění  těchto  principů.  Finanční  kontrola  je  nadále 
nedílnou  součástí  finančního  řízení,  kontrolní  činnost  probíhá  v souladu  s platnými  právními 
předpisy,  útvary  zabývající  se  finanční  kontrolou  mohou  proto  poskytovat  dostatečnou  míru 
nezávislého ujištění o přiměřenosti a dostatečné účinnosti vnitřních kontrolních mechanismů. 
 
Kraji  byly  předloženy  zprávy  o  výsledcích  finančních  kontrol  za  rok  2009  všemi  137 
příspěvkovými organizacemi zřízenými krajem Vysočina k 31. 12. 2009. 
 
Povinnost předkládat každoročně zprávu o výsledcích finančních kontrol je zákonem o finanční 
kontrole  stanovena  také  všem  obcím  jakožto  orgánům  veřejné  správy.  Na  tuto  povinnost  byly 
obce opětovně písemně upozorněny dopisem ředitele krajského úřadu, v němž byly uvedeny i 
příslušné  odkazy  na  manuál  a  návody  na  zpracování  ročních  zpráv  o  výsledcích  finančních 
kontrol. V kraji Vysočina bylo k  31. 12. 2009 celkem 704 obcí, z tohoto počtu předložilo zprávu 
644 obcí, tj. 91%. V meziročním srovnání se opět snížil počet obcí, jejichž zprávy neodpovídají 
stanoveným požadavkům a nemají tudíž potřebnou vypovídající úroveň. V některých případech 
jsou  však  i  nadále  místo  zprávy  o  výsledcích  finančních  kontrol  zasílány  zápisy  z jednání 
finančních a kontrolních výborů obcí.   
 
 
Zpracovali: 
 
Ing. Eva Janoušková 
Ředitelka Sekce ekonomiky a podpory – zástupce ředitele 
 
Ing. Marek Vomela 
vedoucí oddělení interního auditu  
 
Ing. Michal Ňachaj 
vedoucí odboru kontroly 
 
Ing. Iva Ďásková 
vedoucí oddělení veřejnosprávní kontroly 
 
 
 
V Jihlavě dne 3. 3. 2010 
 
 
 
 
Schválil: 
 
Ing. Bc. Zdeněk Kadlec 
ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina 
 
Číslo stránky 
10