Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zprávy o výsledcích finančních kontrol'.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 64/2002 Sb. 
 
 
Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního 
systému orgánu veřejné správy za rok 2002 
 
 
1.  Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem 
veřejné správy v oblasti vlastního hospodaření včetně zhodnocení přiměřenosti a 
účinnosti vnitřního kontrolního systému zahrnuje  
 
a.  zhodnocení vnitřního kontrolního systému, jeho přiměřenosti a účinnosti 
pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné 
správy,  
 
Implementace ustanovení Zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, probíhala se základním cílem, uvedeným v zákoně: zavést 
a udržovat vnitřní kontrolní systém kraje Vysočina tak, aby poskytoval záruku, že 
procesy, činnosti a výsledky na všech úrovních řízení jsou adekvátní, a probíhají bez 
závažných problémů či nedostatků hospodárně, efektivně a účelně, a zároveň 
napomáhají k plnění dlouhodobých strategických i taktických záměrů kraje. 
Šlo o velmi složitě strukturovaný rozhodovací problém, jehož řešení iniciovala ředitelka 
krajského úřadu jako vedoucí orgánu veřejné správy. Prvořadým úkolem bylo realizovat 
ustanovení zákona do formálně definované existující struktury řízení (Organizační řád), 
do vnitřních předpisů (Oběh dokladů) a nově koncipovaných dispozičních oprávnění na 
úrovni úřadu a jasně stanovit rozsah oprávnění, vymezit hranice odpovědnosti a 
postupy schvalování při nakládání s veřejnými prostředky. Otázkou prověření vnitřního 
kontrolního systému se zabýval pilotní audit, který provedl nově zřízený útvar interního 
auditu. Zpráva konstatovala, že systém, popsaný během  auditu, přispíval k vytvoření 
takových podmínek v orgánu veřejné správy, aby veřejná správa byla vykonávána 
hospodárně, efektivně a účelně, i když některé jeho prvky nebyly dosud zcela přesně 
formalizovány. Existujícím vnitřním kontrolním systémem bylo zajištěno plnění hlavních 
úkolů k dosažení schválených záměrů a cílů. Návrhy na doporučení byly plně 
akceptovány a dosud se s nimi pracuje. Existuje objektivní přesvědčení, že budou 
uvedena v život.  
 
b.  výsledky řídících kontrol podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole 
(příloha č. 2 k vyhlášce),  
 
Předběžná řídící kontrola je prováděna v procesu plánování a přípravy operací, 
určených k plnění stanovených úkolů kraje, majících za následek veřejné výdaje nebo 
jiná plnění vzniklá na základě závazku nebo nároku. Jejím předmětem je prověření, zda 
operace odpovídají stanoveným úkolům, jsou v souladu s právními předpisy a jsou kryty 
schváleným rozpočtem. V souladu se zákonem je řídící kontrola v kompetenci 
pracovníků na pozicích příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Působnost 
k jejímu výkonu je určena jednak organizačním řádem, jednak funkčními náplněmi a 
dále osobním delegováním pravomocí a odpovědností včetně dispozic. Průběžnou a 
následnou řídící kontrolu provádějí odpovědní pracovníci na příslušných pozicích, jako 
běžnou součást své řídící práce. V těchto dnech vrcholí zapracování předběžné řídící 
kontroly do všech interních systémů úřadu, které procházejí náročnou rekonstrukcí, jež 
byla vyvolána zejména radikálními změnami v souvislosti s reformou veřejné správy a 
to s důrazem na snahu zavést řídící kontrolu systémově, napříč všemi procesy i prvky 

systému celého krajského úřadu. Součástí tohoto úkolu je i hledání cest k potlačení 
byrokratizace těchto systémů. 
 
c.  výsledky interního auditu podle § 28 až 31 zákona o finanční kontrole 
(příloha č. 3 k vyhlášce),  
 
Útvar interního auditu vznikl k 12. září 2002, kdy byla zároveň (na základě výběrového 
řízení) jmenována vedoucí útvaru. Prvotním úkolem bylo zpracovat statut útvaru, plán 
interního auditu na rok 2002  a základní pracovní pomůcky (metodika provádění 
interního auditu včetně postupů). Zároveň s tím se vedoucí útvaru interního auditu 
zapojila do vzdělávacích aktivit (s důrazem na sebevzdělávání vzhledem k omezeným 
kapacitním možnostem v Základnímu kurzu k výkonu interního auditu, pořádaným ČIA 
ve spolupráci s MF ČR. Do tohoto kurzu je vedoucí útvaru zapojena v tomto 
kalendářním roce). Neméně důležitou aktivitou na tomto poli byla účast na celostátních 
poradách interních auditorů krajských úřadů, která se díky výměně konkrétních 
zkušeností a díky účasti odborníků z MF ČR a MV ČR stala neocenitelným zdrojem 
informací a konkrétních podnětů pro práci útvaru. Prostřednictvím této platformy se 
krajský úřad Vysočina také zapojil do práce v pracovní skupině na programu PHARE 
2003 „Posílení  vnitřní finanční kontroly v krajské samosprávě“. Základním úkolem 
útvaru interního auditu bylo provedení auditu vnitřního kontrolního systému v souladu 
s § 30, odst. 7 Zákona o finanční kontrole, dále monitorovací a analytická činnost při 
vyhodnocování čerpání rozpočtu kraje a konzultační činnost a metodická pomoc 
(připomínkování vnitřních směrnic,  účast v řešitelských týmech) . Koncem kalendářního 
roku 2002 byl zadán „ad hoc“ audit: prověření systému přidělování mobilních telefonů 
na krajském úřadě, který byl ukončen v lednu 2003. Základních motivem celé činnosti 
útvaru byla identifikace pravděpodobných rizik při výkonu veřejné správy. 
Dokumentace útvaru respektovala Metodiku MF ČR,  návrhy na doporučení byly 
projednány s ředitelkou krajského úřadu, dále se s nimi pracuje a stávají se podkladem 
pro systémové změny, které mj. vedou k efektivnějšímu, hospodárnějšímu a 
účelnějšímu vynakládání veřejných prostředků. Na základě zjevné potřeby prohloubit 
všeobecné povědomí o zásadách finanční kontroly uspořádal útvar interního auditu 
seminář na téma „Finanční kontrola a interní audit ve veřejné správě s podtitulem 
manažerská odpovědnost“. Na tomto semináři byli vedoucí zaměstnanci úřadu i 
starostové pověřených obcí seznámeni s koncepcí PIFC, v kontextu mezinárodních 
souvislostí byl osvětlen význam finanční kontroly a systémy „ex ante“, „on going“ a „ex 
post“ byly vysvětleny s jednoznačnou projekcí do ustanovení Zákona o finanční 
kontrole. Význam semináře sice nelze exaktně změřit, ale s ohledem na uvědomění si 
manažerské odpovědnosti, přinesl neoddiskutovatelnou přidanou hodnotu. 
 
d.  informace o finančních kontrolách vykonaných podle mezinárodních smluv 
ve smyslu § 24 zákona o finanční kontrole,  
 
V rámci činnosti krajského úřadu nebyly vykonány žádné finanční kontroly podle 
mezinárodních smluv 
 
e.  přehled zjištěných závažných nedostatků, které nepříznivě ovlivnily 
činnost orgánu veřejné správy a analýzu jejich hlavních příčin,  
 
 
 
 

f.  přehled zjištění předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních 
předpisů,  
 
Žádná závažná zjištění, ani zjištění předaná k dalšímu řízení, nebyla v roce 2002 
kontrolními orgány nalezena. 
 
g.  přehled a charakteristiku opatření přijatých vedoucím orgánu veřejné 
správy ke  
  zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti,  
 
Reforma veřejné správy přinesla obrovský pohyb personálních zdrojů, procesů, činností 
i majetku, a znamenala tak logické narušení dosavadních fungujících systémů na 
krajském úřadě. Z toho důvodu byla provedena úplná rekonstrukce organizačního řádu 
s cílem jasně stanovit kompetence, pravomoci a odpovědnosti, včetně nastavení 
mechanismů a pravidel fungování a zajištění jednotlivých činností krajského úřadu. 
V této souvislosti se hledají cesty k optimalizaci dalších systémů krajského úřadu 
(informační, objednávkový, kontrolní, systém operativních a koncepčních úkolů na 
středním stupni řízení apod.). 
 
  zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému,  
 
K zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému byla přijata opatření, která 
korespondovala se závěry z auditní zprávy prověření vnitřního kontrolního systému 
podle Zákona o finanční kontrole, přičemž byla rozšířena i na fungování kontrolního 
systému obecně. Základním cílem bylo (kromě implementace ustanovení zákona) také 
posílení manažerské odpovědnosti na všech stupních řízení a zvýšení povědomí o 
součásti kontroly jako součásti řídícího procesu obecně. Krajský úřad úzce spolupracuje 
se samosprávou na úseku kontroly – ředitelka úřadu se zúčastňuje zasedání 
kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, spolupráci s tímto útvarem navázal i 
útvar interního auditu. 
 
  průběžnému sledování řešených problémů a zvládání důsledků 
negativních jevů.  
 
Průběžné sledování řešených problémů včetně negativ je součástí operativního řízení 
na úrovni top managementu a středním stupni řízení. Využívají se tradiční nástroje 
(porady vedení, porady odborů, zadávání úkolů a jejich běžná kontrola, zasedání rady 
kraje a zastupitelstva kraje a přenos usnesení do výkonných struktur, kontrola plnění 
usnesení, spolupráce s výbory zastupitelstva). 
 
2.  Zhodnocení podle bodu 1 předkládané správci rozpočtových kapitol, kraji a 
hlavním městem Prahou obsahuje dále stručné uvedení  
 
a.  výsledků předběžných a průběžných veřejnosprávních kontrol podle § 7 
až 11 zákona o finanční kontrole ve smyslu § 11 a 22 vyhlášky (příloha č. 
4 k vyhlášce),  
 
Tato kontrola je vykonávána všemi odpovědnými zaměstnanci u žadatelů a příjemců 
veřejné finanční podpory v rámci finančního řízení. Výsledky byly zjišťovány z účetnictví 
účetních jednotek v působnosti kraje, u většiny příspěvkových organizací s využitím 
systému FKVS elektronicky. Podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol u těchto 

organizací zřizovaných krajem zvýšilo povědomí o finanční kontrole a navázalo na 
zavedení vnitřních kontrolních systémů u těchto organizací. 
Celkem kraj evidoval 690 příjemců veřejné finanční podpory, celkové objem poskytnuté 
podpory činil Kč 1 641 635 000,--. 
 
 
 
b.  výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle § 7 až 11 zákona 
o finanční kontrole ve smyslu § 12 a § 23 až 27 vyhlášky (příloha č. 5 k 
vyhlášce).  
 
Celkem bylo provedeno 31 veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací 
zřízených krajem, z toho 29 u organizací na úseku školství a mládeže, 1 v oblasti 
kultury ( Oblastní galerie Vysočiny) a 1 v oblasti silničního hospodářství ( Správa a 
údržba silnic Třebíč). Kontroly se zaměřily na dodržování ustanovení Zákona o 
účetnictví, zákonů o rozpočtových pravidlech, vyhlášek o FKSP a vnitřních předpisů k 
finančnímu hospodaření, prověřovány byly účetní doklady z hlediska jejich náležitostí a 
průkaznosti, postupy při tvorbě a čerpání prostředků z peněžních fondů, vedení 
pokladny, v některých případech rovněž provádění inventarizace majetku, pohledávek a 
závazků a namátkově i odměňování zaměstnanců. V žádném z uvedených případů 
nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, vyskytovaly se dílčí nedostatky různého 
charakteru, na základě kterých bylo uloženo celkem 38 opatření k nápravě. 
U příjemců veřejné finanční podpory bylo provedeno 76 kontrol na místě, převážně se 
jednalo o kontrolu využití finančních příspěvků na hospodaření v lesích - ve smyslu 
přílohy č.9 zákona č.490/2001 Sb., zjištěny byly neoprávněně čerpané prostředky ve 
výši 242 tis. Kč 
 
 
Komentář zpracovala: 
Ing. Eva Janoušková 
vedoucí útvaru IA 
 
 
Schválila: 
JUDr. Simeona Zikmundová 
ředitelka krajského úřadu 
 
 
V Jihlavě dne 5. 3. 2003