Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zprávy o výsledcích finančních kontrol'.

 
 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 
 
 
 
Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 Sb. 
 
 
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 
 
 
 
Souhrnné  zhodnocení  výsledků  finančních  kontrol  zajišťovaných  orgánem   
veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly 
zahrnuje: 
 
 
1.  zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole 

(příloha  č.  2),  výsledků  interního  auditu  podle  §  28  a  29  zákona  o  finanční 
kontrole (příloha č. 3) a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 
ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole 

 
a)  vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí v orgánu veřejné správy  
 
K  základním  dimenzím  vnitřního  kontrolního  systému  patří  stanovování  cílů,  a  to  ve  všech 
organizačních  úrovních  v kategoriích  cílů  strategických,  zpravodajských,  shody  a  také  cílů 
provozních. 
V roce  2006  Krajský  úřad  kraje  Vysočina  zahájil  systémový  proces  naplňování  strategických 
cílů, které jsou nástrojem k realizaci přijaté vize krajského úřadu. Tyto strategické cíle ovlivňují 
kontrolní  prostředí  jednak  v rovině  etické  –  byl  přijat  etický  kodex  úředníka,  jehož  dodržování 
bylo  zahrnuto  i  do  kritérií  hodnocení  zaměstnanců,  jednak  v rovině  dodržování  zásad 
hospodárnosti,  efektivnosti  a  účelnosti  –  jedná  se  o  všechny  strategické  cíle,  které  naplňují 
klíčovou hodnotu „efektivní úřad“. Do této oblasti patří např. sledování požadovaných tendencí 
vývoje  provozních  ukazatelů  úřadu  nebo  nastavení  systému  sledování  efektivního  využití 
prostředků  čerpaných  z fondů  EU.  Kontrolní  prostředí  dále  pozitivně  ovlivňují  i  strategické  cíle 
týkající se klíčové hodnoty „moderní“ a „služba“.  
Úřad v roce 2006 úspěšně implementoval druhé kolo CAF a získal tak ocenění MV „Úřad dobré 
služby“. V rámci naplňování strategických cílů byl zahájen také projekt „Zdravý úřad“ a aplikace 
MA 21, které rovněž přispějí k rozvoji kraje a plnění jeho strategických cílů. 
Příznivé kontrolní prostředí ovlivňuje i činnost oddělení vnitřní kontroly v rámci odboru kontroly, 
které  zajišťuje  jednak  evidenci  a  podporu  procesů  při  řešení  stížností,  jednak  vykonává  dílčí 
vnitřní kontroly podle plánu schváleného vedoucím orgánu veřejné správy.  
 
b)  fungování systému určování závažnosti rizik spojených se zajišťováním stanovených úkolů 
a schválených cílů orgánu veřejné správy včetně rizik spojených s vlivem vnějšího prostředí 
na činnost tohoto orgánu 

 
tel.: 564 602 804, fax: 564 602 480, e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, internet: www.kr-vysocina.cz 
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800 

 
Krajský  úřad  kraje  Vysočina  již  druhým  rokem  přistupuje  systematicky  k řízení  rizik 
prostřednictvím  formalizovaného  systému  řízení  rizik.  se  softwarovou  podporou.  V tomto 
systému  řízení  rizik  má  významnou  úlohu  koordinátor,  zástupce  ředitelky  úřadu,  v jehož 
kompetenci  je  v souladu  s příslušnou  vnitřní  směrnicí  řešit  rizika,  která  nejsou  v kompetenci 
příslušných liniových vedoucích, ale především v kompetenci vedení úřadu.  
Řízení  rizik  probíhá  jako  kontinuální  proces  identifikace  rizik,  kvantifikace  rizikového  skóre,  tj. 
kvantifikace  významnosti  dopadu  a  pravděpodobnosti  výskytu  rizika,  určení  opatření  k řešení 
rizika,  podání  zprávy  o  riziku  (prostřednictvím  informace  uložené  do  jednotné  databáze). 
Databáze  rizik  umožňuje  tisknout  katalog  rizik  a  třídit  rizika  podle  různých  hledisek  (podle 
vlastníka  rizika,  druhu  rizika,  kvantifikovatelných  charakteristik  atd.)  Systém  řízení  rizik  tak 
přispívá  k zabezpečování  plnění  strategických  cílů  úřadů  a  je  nejen  formálním  naplněním 
zákonných  povinností,  ale  faktickým  příspěvkem  ke  zkvalitnění  řízení  úřadu  a  předcházení 
významným  rizikům, která by  mohla ohrožovat  naplňování  cílů úřadu.  Zároveň  je analýza  rizik 
využívána při provádění každého interního auditu.  
 
c)  organizace  odpovědností  příslušných  vedoucích  a  ostatních  zaměstnanců  orgánu  veřejné 
správy,  spojená  především  s jejich  jednoznačným  vymezením,  zejména  v případech 
delegování odpovědnosti a zřetelným oddělením funkcí mezi zaměstnanci, kteří se podílejí 
na  přípravě  a  přímém  uskutečňování  operací  a  zachycování  dopadu  těchto  operací 
v příslušných evidencích pro účely finančního výkaznictví 

 
Krajský  úřad  kraje  Vysočina  upravuje  odpovědnosti  při  přípravě  a  přímém  uskutečňování 
operací  v příslušných  evidencích  na  základě  systémové  směrnice  „Oběh  účetních  dokladů“  a 
sumáře pověření ke kontrole a přezkušování účetních dokladů, který je umístěný na intranetu a 
dostupný  všem  zaměstnancům.  Pověření  obsahují  seznam  odpovědných  osob  na  pozici 
příkazce  operace,  správce  rozpočtu  a  hlavní  účetní  podle  příslušných  položek  a  paragrafů 
krajského rozpočtu včetně rozsahu oprávnění vyjádřeného finančně.  
Odbor interního auditu průběžně poskytuje metodické konzultace k předběžné řídící kontrole při 
schvalování  veřejných  výdajů,  v roce  2006  provedl  rozsáhlou  poradenskou  zakázku  v oblasti 
řídící  kontroly,  jejímž  výstupem  byla  doporučení  ke  zlepšení,  dvě  vnitroúřadové  školící  akce  a 
zpracování „učební pomůcky“, která mapuje všechny procesy řídící kontroly krajského úřadu a 
pro zaměstnance úřadu je návodem, jak mají postupovat při zajišťování schvalovacích postupů 
v právní a finanční fázi řídící kontroly u konkrétních typů výdajů.  
 
d)  zajištění  informačních  funkcí  v rámci  systému  finanční  kontroly  zavedeného  v orgánu 
veřejné  správy,  které  souvisejí  s rizikem  jejich  selhání  při  poskytování  včasných  a 
spolehlivých informací o finančním řízení 

 
Informační  funkce  v systému  finanční  kontroly  jsou  zavedeny  jednak  v rámci  předběžné  řídící 
kontroly,  jednak  v systému  veřejnosprávních  kontrol  tak,  aby  byly  schopny  signalizovat  záměr 
nebo  chyby.  Důraz  je  kladen  na  průběžnou  administrativní  veřejnosprávní  kontrolu,  která 
odhaluje  chyby  ještě  před  tím,  než  je  celá  operace  vypořádána  a  také  dokáže  identifikovat  i 
případná rizika realizace celé operace. Interní audit ve svých auditech pravidelně ověřuje, zda 
jsou  zavedeny  a  účelně  fungují  příslušné kontrolní  mechanismy,  které dokáží  odhalit  porušení 
pravidel pro nakládání s veřejnými prostředky.  
Účinnou  informační  podporou  pro  kontrolní  mechanismy  je  datový  sklad,  jehož  funkčnost 
zabezpečuje  analytické  oddělení,  zřízené  v rámci  odboru  interního  auditu.  Jde  o  samostatný 
organizační útvar, který se přímo nepodílí na auditní činnosti., ale poskytuje pro auditní činnost 
podporu  při  zajišťování  analytických  prací.  Dále  tento  útvar  předkládá  pravidelné  zprávy  a 
informace  o  ekonomice  kraje  vedoucím  zaměstnancům  a  vedení  kraje,  na  vyžádání  i  formou 
automaticky generovaných reportů, které obdrží vybraní zákazníci přímo do e-mailové schránky. 
Analytické  oddělení  analyzuje  data  zejména  z  oblasti  fungování  příspěvkových  organizací  – 
 
Číslo stránky 


 
finanční plány a investiční plány, rozpočetnictví, rozvaha a výsledovka jednotlivých PO, dotační 
tituly kraje, a také poskytuje podporu pro rozhodovací procesy politické reprezentace kraje, např. 
údaje o počtech obyvatel, údaje pro krizové řízení, údaje o nezaměstnanosti.  
 
e)  zajištění  průběžného  sledování  a  prověřování  systému  finanční  kontroly  zavedeného 
v orgánu veřejné správy včetně hodnocení 
 
Primární  systém finanční  kontroly  v orgánu veřejné  správy  je prověřován  jednotlivými  interními 
audity. Plán interních auditů je zpracován na základě analýzy rizik a vychází ze střednědobého 
plánu.  Hodnocení  vnitřního  kontrolního  systému  tak  probíhá  průběžně,  jedenkrát  ročně  je 
vedoucímu  orgánu  veřejné  správy  předkládána  roční  zpráva  o  vnitřním  kontrolním  systému, 
která  shrnuje  všechny  interní  audity  i  aktivity  odboru  interního  auditu.  Sekundární  systém 
finanční  kontroly  je  sledován  prostřednictvím  vyhodnocování  protokolů  z veřejnosprávních 
kontrol,  odbor  kontroly  každoročně  připravuje  souhrn  nejčastějších  nedostatků,  které  předává 
vedení úřadu. Protokoly z veřejnosprávních kontrol jsou vyvěšovány na intranetu tak, aby k nim 
měli přístup jak vedení úřadu, tak představitelé samosprávy.  
 
f)  dosahovaných  výsledků  při  zajišťování  činnosti  a  schválených  cílů  tohoto  orgánu  včetně 
realizace doporučení jednotlivých typů interního auditu  
 
V průběhu  roku  2006  nedošlo  na  odboru  interního  auditu  k žádné  personální  změně.  Díky 
zvyšující  se  odbornosti  mladých  členů  týmu  byla  auditní  činnost  zajišťována  kontinuálně  a  se 
stabilními výstupy. K 31. 12. 2006 vykonávali interní audit v krajském úřadě 3 interní auditoři a 
jeden vedoucí interní auditor. 
 
Přehled provedených auditů a zhodnocení jejich závěrů: 
 
Auditní činnost odboru interního auditu je zajišťována v souladu s Mezinárodními standardy pro 
výkon interního auditu prostřednictvím 
 
a)  auditních ujišťovacích zakázek – formálním výstupem jsou auditní dokumentace a auditní 
zprávy 
b)  poradenských a konzultačních služeb, které zahrnují: 
o  formální konzultační audity (plánované a neplánované) – v konkrétní praxi odboru 
interního  auditu označované  jako  „poradenské zakázky“  a „konzultace“, přičemž 
poradenské  zakázky  jsou  zakázky  většího  rozsahu  s různorodým  předmětem 
nebo  cílem,  ale  s předem  zadaným  výstupem.  Za  konzultace  se  považují 
jednorázové  poradenské  činnosti,  týkající  se  nejčastěji  vnitřního  řídícího 
kontrolního  systému  nebo  kontrolních  mechanismů.  Formálním  výstupem 
poradenských  zakázek  i  konzultací  jsou  příslušná  dokumentace  a  zprávy  nebo 
shrnutí. 
o  neformální  konzultační  audity  (běžná  činnost  –  účast  v projektových  týmech,  na 
schůzkách, výměna informací). Z těchto činností většinou nejsou formální výstupy 
typu  zpráv  nebo  dokumentace,  práce  na  nich jsou  zachyceny  v datovém  skladu 
(datové  tržiště  „provoz  úřadu“,  kostka  „time  management  odboru  interního 
auditu“). Z tohoto datového zdroje jsou ke zprávě připojeny relevantní analytické 
výstupy  ve  formě  grafů,  které  doprovázejí  údaje  uvedené  v tabulce  o  interním 
auditu  a  dokumentují  rozložení  pracovní  doby  interních  auditorů  na  jednotlivé, 
relativně  samostatné  oblasti  provádění  interního  auditu.  Součástí  analytických 
výstupů  je  také  porovnání  plánovaných  a  uskutečněných  ujišťovacích  interních 
auditů. 
 
 
Číslo stránky 


 
 
A) AUDITNÍ UJIŠŤOVACÍ ZAKÁZKY     
 
1) Audit grantového schématu „Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006“ v rámci 
opatření 3.2 SROP 
Předmět auditu: šlo o audit programu, při kterém jsme ověřovali fungování a účinnost řídících a 
kontrolních  mechanismů  při  čerpání  prostředků  z fondů  Evropské  unie  v programu  SROP, 
opatření 3. 2. Audit jsme prováděli na oddělení koncepce vzdělávání Odboru školství, mládeže a 
sportu Krajského úřadu kraje Vysočina, které vystupuje jako tzv. gestor a to za období 1. 3. 2005 
až  28.  2.  2006.  V rámci  auditu  jsme  se  zaměřili  především  na  povinnosti  gestora  a  procesy 
v jednotlivých etapách projektového cyklu grantového schématu, tedy na příjem žádostí a jejich 
evidenci, provádění administrativní kontroly ex-ante, hodnocení akcí, výběr akcí pro poskytnutí 
podpory a uzavření smlouvy, kontrolu ex-ante na místě (před podpisem smlouvy), monitorování 
akcí,  změny  akcí,  vyhotovování  dodatků  ke  smlouvám,  řešení  nesrovnalostí  a  zabezpečení 
analýzy rizik. 
 
2) Audit řízení projektů 
Předmět: Audit řízení projektů byl zadán jako operativní audit na základě podnětu vedení úřadu. 
Předmětem auditu byl způsob provádění projektového řízení na Krajském úřadu kraje Vysočina 
při  přípravě,  administraci  a  realizaci  projektů  financovaných  z prostředků  EU  a  finančního 
mechanismu  EHP/Norsko  s výjimkou  grantových  schémat  realizovaných  v rámci  programu 
SROP,  a  ověření  funkčnosti,  průkaznosti  a kvality  projektového  řízení  s důrazem  na  rozdělení 
rolí,  předávání  informací  (správnost  a  včasnost)  a  spolupráci  odborů  Krajského  úřadu  kraje 
Vysočina.  Audit  se  zaměřil  i  na  dodržování  podmínek  pro  účetní  postupy  a  účetní  evidenci  u 
projektů  a  na  právní  vztahy  mezi  nezávislými  externími  kontrolory  (auditory)  vybranými 
k vypracování  zprávy  (tzv.  konečného  finančního  stanoviska)  a  krajem  Vysočina.  Tento  audit 
není dosud dokončen. 
 
3) Audit tisků na OSH 
Předmět auditu: prověření adekvátnosti (účelnosti) nákladů na tisknutí a kopírování dokumentů 
na  Odboru  sekretariátu  hejtmana  Krajského  úřadu  kraje  Vysočina  v kontextu  vykonávaných 
agend za období od 1. 1. 2005 do 31. 5. 2005, ověření efektivity tisknutí a kopírování dokumentů 
z hlediska  používání  odpovídajících  technických  zařízení  a  odpovídajících  postupů  při  řešení 
konkrétních  tiskových  úloh.  Předmětem  auditu  je  i  ověření  existence  a  funkčnosti  řídících  a 
kontrolních mechanismů v této oblasti. Tento audit není dosud dokončen. 
  
4) Audit financování dopravní obslužnosti 
Předmět:  Audit  financování  dopravní  obslužnosti  byl  kombinací  systémového  auditu,  auditu 
shody  a  auditu  výkonu.  Znamená  to,  že  jsme  prověřovali  fungování  řídících  a  kontrolních 
mechanismů,  shodu  průběhu  procesů  s  vnější  legislativou  a  v analytické  části  auditu  jsme 
posuzovali  rozdíly  mezi  jednotlivými  dopravci  a  celkové  trendy  při  financování  dopravní 
obslužnosti. 
 
5) Audit procesů ve spisové službě 
Předmět:  Předmětem  auditu jsou  procesy  ve spisové službě,  tj.  příjem, evidence,  rozdělování, 
oběh a vyřizovaní dokumentů v období 1. 1. 2006 – 30. 9. 2006 (s výjimkou dokumentů, které 
mají  vlastní  evidenci  dle  Spisového  a  skartačního  řádu  úřadu  a  dokumentů  obsahujících 
utajované skutečnosti). Audit dosud probíhá. 
 
6) Následný audit metodické a odborné pomoci obcím 
Předmět: Tento audit ověřoval plnění doporučení z původního auditu (všechna doporučení byla 
splněna) a zároveň reagoval (na základě zadání vedení úřadu) na nový strategický cíl krajského 
 
Číslo stránky 


 
úřadu - „Úroveň  metodické pomoci  poskytované obcím  II.  a III. stupně  bude mít  v jednotlivých 
oblastech meziročně stejnou nebo pozitivní tendenci“. 
Vzhledem  k tomu,  že   dotazníková šetření  a jejich vyhodnocení  nelze považovat  za  ujišťovací 
auditní činnost, přesunuli jsme tyto činnosti v příštím období do kategorie poradenské činnosti. 
 
7)  Audit  vnitřního  řídícího  a  kontrolního  systému  v  Nemocnici  Havlíčkův  Brod,  příspěvkové 
organizaci 
Předmět  auditu:  Audit  byl  vykonán  jako  součást  kontroly,  provedené  v rámci  zřizovatelských 
funkcí  odborem  sociálních  věcí  a  zdravotnictví  na  základě  usnesení  Rady  kraje.  Předmětem 
auditu  byl  systém  manažerského  řízení  nemocnice,  který  podle  schváleného  předmětu  auditu 
zahrnoval:  oblast  vnitřních  norem,  organizační  řád  a  pracovní  náplně,  pracovní  řád,  počty 
pracovníků  a  jejich  zastupitelnost,  personalistiku  (přijímání  zaměstnanců,  vzdělávání 
zaměstnanců  a  systém  hodnocení  a  odměňování),  komunikaci,  řešení  mimořádných  událostí, 
řešení stížností a sledování a vyhodnocování vybraných ukazatelů. Předmětem auditu byly také 
vybrané  procesy  týkající  se poskytování  zdravotní  péče.  Šlo  o  tyto  procesy:  evidence  a  výdej 
léků, zdravotnická dokumentace. Pro tuto část auditu byl přizván odborník – lékař. 
 
Sledování auditních doporučení: 
V souladu  s prováděcí  vyhláškou  č.  416/2004  Sb.  k zákonu  o  finanční  kontrole  jsme  prověřili 
plnění  auditních  doporučení.  Kromě  této  jednorázové  akce  probíhá  sledování  auditních 
doporučení v systému plnění úkolů z porad vedoucích odborů, protože všechna doporučení ze 
zpráv  interního  auditu  se  po  projednání  s vedoucím  orgánu  veřejné  správy  stávají  úkoly 
uloženými na poradách vedoucích odborů a sekretariátů (jsou nastaveny kontrolní mechanismy 
pro sledování jejich plnění).  
 
B) PORADENSKÉ ZAKÁZKY 
 
1) Agenda Ústředního věstníku ČR 
Na  základě  úkolu  z porady  vedoucích  odborů  jsme  provedli  zjišťování  v oblasti  agendy 
Ústředního  věstníku  České  republiky,  kterou  vede  Ministerstvo  spravedlnosti  ČR.  Šlo  o 
prověření  naplňování  oznamovací  povinnosti  v souladu  se  zákonem  č.  250/2000  Sb.,  o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  
 
2) Zadávání údajů do databáze veřejných zakázek kraje Vysočina 
Předmětem tohoto šetření bylo zjišťování správnosti údajů zadávaných do databáze veřejných 
zakázek a ověření plnění vymezených povinností v této oblasti pověřenými pracovníky (odbory). 
Šetření  bylo  vykonáno  na  podnět  vedení  úřadu  a  kraje  v důsledku  určitých  signálů  o 
nedostatcích v databázi.  
 
3) Prověření postupů předběžné řídící kontroly u výdajů KrÚ 
Tato  zakázka  prověřila  fungování  řídící  kontroly  na  všech  odborech  krajského  úřadu  a 
identifikovala  obecné  nálezy  –  identifikované  problémy  se  nejčastěji  týkaly  administrativních 
pochybení  (chybějící  doklady  prokazující  schvalování  v právní  fázi),  během  zakázky  byly 
vyřešeny i dílčí systémové záležitosti (nastavení limitovaných příslibů správce rozpočtu tam, kde 
se to ukázalo být efektivnější a administrativně méně náročnější). 
 
4) Řízení rizik 2006 
Systém  řízení  rizik  na  Krajském  úřadě  kraje  Vysočina  je  formálně  nastaven  od  poloviny  roku 
2005.  Jeho  vytvoření  inicioval  odbor  interního  auditu  a  zároveň  se  metodicky  podílel  na  jeho 
nastavení.  Do  systému  řízení  rizik  je  na  krajském  úřadě  zapojeno  všech  15  odborů.  Je 
stanovena funkce koordinátora řízení rizik. K evidenci rizik souží elektronická databáze, která je 
umístěná na intranetu úřadu. V průběhu roku dochází k přijímání opatření k řízení (předcházení) 
 
Číslo stránky 


 
identifikovaných  rizik.  Každoročně  jsou  rizika  aktualizována  a  je  zpracováván  aktuální  Katalog 
rizik  úřadu.  Systém  řízení  rizik  je  podrobně  popsán  v Pracovní  pomůcce  k řízení  rizik,  jejíž 
přílohou  je  Návod  na  práci  s databází  „Řízení  rizik“.  Odbor  interního  auditu  eviduje  při 
poskytování  metodické  a  technické  podpory  tohoto  systému  spotřebu  určité  části  pracovního 
fondu, proto tyto práce zahrnujeme do poradenské zakázky.  
 
5)  Analýza rizik Fondu Vysočiny 
Analýzu  rizik  Fondu  Vysočiny  jsme  zpracovali  na  podnět  vedení  úřadu  a  nad  rámec  plánu 
interního  auditu.  Oblast  poskytování  veřejné  podpory  a  jakékoli  administrace  takové  podpory 
(tedy i podpory z FV) je složitě strukturovaná problematika. Naší snahou bylo problematiku rizik 
FV  postihnout  komplexně  a  ve  vzájemných  souvislostech,  ale  přitom  zachovat  přehlednost, 
jasně  charakterizovat  konkrétní  rizika,  jejich  příčiny  a  dopady.  Rizika  jsme  identifikovali  podle 
jednotlivých dílčích procesů, které v systému přidělování podpor probíhají. Ověření skutečných 
nežádoucích  dopadů  identifikovaných  rizik  a  především  funkčnosti  řídících  a  kontrolních 
mechanismů, jako prevence vzniku nežádoucích dopadů rizik, může být až předmětem řádného 
interního  auditu,  nikoli  této  analýzy  rizik.  Nicméně  určité  konkrétní  nedostatky  jsme  v rámci 
analýzy  rizik  zjistili.  Závěrečnou  zprávu  z této  analýzy  rizik  jsme  konzultovali  s příslušným 
odborem, který má Fond Vysočiny v gesci a předložili jsme jí Radě Fondu. V ideálním případě 
by tento orgán s „manažerskou“ odpovědností měl zjištěná rizika přehodnotit a případně přijmout 
opatření k jejich eliminaci či snížení pravděpodobnosti výskytu a významnosti dopadu. Jednání 
Rady Fondu se uskuteční v měsíci březnu 2007. 
 
6) Metodická pomoc obcím 2006 
V rámci  této  poradenské  zakázky  jsme  zpracovali  dotazník,  provedli  dotazníkové  šetření  mezi 
všemi  obcemi  II.  a  III.  stupně  v kraji  a  vyhodnotili  ho.  Tuto  zakázku  jsme  realizovali  v rámci 
naplňování  strategického  cíle  krajského  úřadu,  který  se  týká  zvýšení  nebo  udržení  úrovně 
poskytované metodické a odborné pomoci obcím.  
 
C) KONZULTACE 
 
V rámci  konzultační  činnosti  jsme  poskytovali  poradenství  v oblasti  řídící  kontroly  a  systému 
kontrol.  Z této  činnosti  jsme  pořizovali  formální  dokumentaci  a  evidovali  jsme  čas,  který  jsme 
těmto  zakázkám  věnovali.  Ve  velké  míře  spočívala  přidaná  hodnota  v posouzení  fungujících 
kontrolních  mechanismů  analýzami  procesů  a  identifikací  těchto  mechanismů  a  neformálním 
doporučením  či  vyjádřením  názoru.  Šlo  o  procesy  fungování  CCS  karet  u  zastupitelů, 
zajišťování  průběžné  veřejnosprávní  kontroly  při  tzv.  VIP  akcích,  které  administruje  odbor 
sekretariátu hejtmana, dále o doporučení a přenos know-how při výběru kontroly vzorku operací 
na  odboru  kontroly  při  zajišťování  veřejnosprávních  kontrol  a  konzultace  v oblasti  kontrolních 
mechanismů  při  poskytování  veřejné  finanční  podpory  v gesci  odboru  životního  prostředí.  V 
jednom  případě  se  konzultace  týkala  rozboru  procesu  stížností  a  porovnání  s praxí  ostatních 
krajských  úřadů.  Konzultaci  si  vyžádal  také  odbor  sociálních  věcí  a  zdravotnictví  při  řešení 
stížnosti ohledně fungování vnitřního kontrolního systému zřizované příspěvkové organizace.  
 
V rámci poradenství jsme také účinnou měrou přispěli k přípravě veřejné zakázky na provedení 
externího procesně-organizačního auditu krajského úřadu. Zástupci odboru interního auditu jsou 
členy  projektového  týmu  při  realizaci  této  zakázky.  Dva  zaměstnanci  odboru  interního  auditu 
jsou  školiteli  vstupního  vzdělávání  úředníků  krajského  úřadu,  díky  kterému  jsou  všichni  noví 
zaměstnanci  krajského  úřadu  proškoleni  v oblasti  systému  finanční  kontroly,  a  to  jak  v rámci 
systému  podle  zákona  o  finanční  kontrole,  tak  v rámci  systému  při  sdílené  správě  evropských 
finančních prostředků. 
Průběžně  poskytujeme  dílčí  konzultace  také  těm  odborům  nebo  oddělením,  které  zajišťují 
administraci prostředků z fondů Evropské unie. 
 
Číslo stránky 


 
V rámci  této  ostatní  činnosti také organizačně podporujeme činnost  pracovní  skupiny  interních 
auditorů  kraje  Vysočina,  která  se  schází  čtyřikrát  do  roka  a  na  jejíž  zasedáních  dochází 
ke vzájemnému předávání zkušeností, informací a auditní metodiky. 
 
 
 
2.  zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle § 7 odst. 2, 8, 9 a 
11  zákona  o  finanční  kontrole  včetně  zhodnocení  přiměřenosti  a  účinnosti 
zavedeného systému této kontroly 

 
a)  národních prostředků (příloha č. 4) 
 
Veřejnosprávní kontroly na místě byly v roce 2006 vykonávány všemi odpovědnými zaměstnanci 
podle jejich působností a v souladu se zákonem o finanční kontrole a vnitřní směrnicí k zajištění 
kontrolní  činnosti,  a  to  na  základě  plánů  kontrolní  činnosti,  podnětů  vedení  kraje,  ostatních 
orgánů  veřejné  správy  nebo  na  základě  informací  uvedených  ve  stížnostech  právnických  a 
fyzických osob.  
 
Předběžné
  veřejnosprávní  kontroly  byly  pravidelně  vykonávány  před  vynaložením  veřejných 
výdajů při posuzování žádostí jednotlivých žadatelů o veřejnou finanční podporu z rozpočtu kraje 
a fondu kraje - Fondu Vysočiny. V případě zjištění nejasností nebo rizik byla jednotlivými odbory 
krajského úřadu prováděna kontrola na místě u žadatele o veřejnou finanční podporu. 
 
Výkon  průběžných  veřejnosprávních  kontrol  byl  zaměřen  zejména  na  dodržování  stanovených 
podmínek  a  postupů  při  uskutečňování,  vypořádávání  a  vyúčtování  schválených  operací,  na 
včasnost  a  přesnost  záznamů  o  nakládání  s veřejnými  prostředky  a  o  uskutečňovaných 
operacích.  
 
Předběžná  a  průběžná  veřejnosprávní  kontrola  byla  vykonávána  všemi  odpovědnými 
zaměstnanci u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory v rámci finančního řízení.  
Průběžné  veřejnosprávní  kontroly  na  místě  byly  prováděny  u  příspěvkových  organizací 
zřizovaných  krajem  v resortu  školství,  sociálních  věcí  a  zdravotnictví,  dopravy  a  kultury,  u 
příjemců podpor poskytnutých z rozpočtu kraje a fondu kraje. 
 
Následných  
veřejnosprávních  kontrol  bylo  u  příspěvkových  organizací  zřizovaných  krajem 
v resortech  školství,  zdravotnictví,  sociální  věci  a  kultura  v roce  2006  provedeno  celkem  33, 
z toho  7  mimořádných,  u  příjemců  podpor  poskytnutých  z rozpočtu  kraje  a  z Fondu  Vysočiny 
bylo  provedeno  celkem  95  kontrol,  dále  byla  provedena  1  kontrola  u  základní  školy  zřizované 
obcí. 
U  příspěvkových  organizací  kraje  byly  kontroly  zaměřeny  na  dodržování  právních  předpisů, 
schválených  rozpočtů  a  pokynů  zřizovatele  a  na  ověření  údajů  o  hospodaření  s veřejnými 
prostředky,  tzn.  na  věrné  zobrazení  zdrojů,  stavu  a  pohybu  veřejných  prostředků  a  zda  tyto 
údaje  odpovídají  skutečnostem  rozhodným  pro  uskutečnění  veřejných  příjmů,  výdajů  a 
nakládání s veřejnými prostředky.  
Provedenými  veřejnosprávními  kontrolami  bylo  zjištěno  nedodržení  některých  obecně 
závazných  právních  předpisů,  zejména  v oblasti  účetnictví  (nesprávné  postupy  účtování, 
evidence  a  inventarizace  majetku),  nakládání  s majetkem,  vnitřního  kontrolního  systému, 
odměňování,  cestovních  náhrad,  hospodaření  s fondy  a  vnitřních  norem  kontrolovaných  osob. 
Na  základě  zjištěných  nedostatků  byla  vždy  vyžadována  opatření  k odstranění  nedostatků. 
Porušení  rozpočtové  kázně  bylo  u  příspěvkových  organizací  kraje  zjištěno  v loňském  roce  ve 
dvou  případech.  Odvod  byl  rozhodnutím  rady  kraje  uložen  1  příspěvkové  organizaci,  další 
porušení  je  v současné  době  řešeno.  Policii  ČR  byla  předána  dvě  podezření  na  spáchání 
 
Číslo stránky 


 
trestného  činu  týkající  se  nedodržení  zákona  o  veřejných  zakázkách  příspěvkovými 
organizacemi  kraje.  Počátkem  roku  2007  byly  oba  případy  Policií  ČR  odloženy  a  Úřadem  pro 
ochranu hospodářské soutěže byly těmto organizacím uloženy pokuty za nedodržení zákona o 
veřejných zakázkách. 
 
U příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu kraje a z Fondu Vysočiny byly 
následné  veřejnosprávní  kontroly  zaměřeny  na  ověření  dodržení  podmínek  poskytnutí  podpor. 
Těmito kontrolami bylo ve třech případech zjištěno porušení rozpočtové kázně.  
 
Počet  provedených  následných  veřejnosprávních  kontrol  vycházel  z  personálního  obsazení 
oddělení  veřejnosprávní  kontroly  (7  zaměstnanců  vykonávajících  následnou  veřejnosprávní 
kontrolu).  Vzhledem  k  velkému  počtu  zřizovaných  příspěvkových  organizací  kraje  (k  31.  12. 
2006  celkem  145  organizací)  je  tudíž  mnohdy  problematické  zajistit  obecně  požadovanou 
periodicitu provádění následných kontrol.  
 
Je  možno  konstatovat,  že  v rámci  kraje  byl  v průběhu  roku  2006  dále  rozšiřován  výkon 
průběžných  kontrol  u  příspěvkových  organizací  a  žadatelů  a  příjemců  veřejných  finančních 
podpor  jakožto  kontrol  veřejnosprávních,  prováděných  v souladu  se  zákonem  o  finanční 
kontrole.  
Oproti roku 2005 byl v roce 2006 zkontrolován následnými veřejnosprávními kontrolami na místě 
vyšší  objem  veřejných  příjmů  a  veřejných  výdajů.  Důvodem  bylo  zaměření  většího  množství 
kontrol na hospodaření  příspěvkových organizací kraje. Předběžnými a  průběžnými kontrolami 
byl  v loňském  roce  zkontrolován  přibližně  stejný  objem  veřejných  příjmů  a  výdajů  jako  v roce 
2005. 
 
b)  zahraničních prostředků (příloha č. 5) 
 
Kraj  Vysočina  je  nositelem  celkem  šesti  grantových  schémat,  prostřednictvím  kterých  jsou  
čerpány  prostředky  ze  strukturálních  fondů,  z toho  5  grantových  schémat  prostřednictvím 
Společného  regionálního  operačního  programu  a  jedno  grantové  schéma  prostřednictvím 
Operačního programu rozvoje lidských zdrojů.  
 
V roce 2006 bylo provedeno v rámci grantových schémat celkem 181 veřejnosprávních kontrol 
na místě, z toho v rámci grantových schémat napojených na čerpání prostředků ze Společného 
regionálního  operačního  programu  celkem  170  kontrol  a  v rámci  grantového  schématu 
Operačního  programu  rozvoje  lidských  zdrojů  celkem  11  kontrol.  Z celkového  počtu  těchto 
kontrol  bylo 67  kontrol  předběžných  –  ex  ante a 114 kontrol  průběžných  –  interim.  Kontrolami 
byla  ověřována  připravenost  jednotlivých  akcí  a  splnění  podmínek  pro  poskytnutí  podpory  u 
žadatelů  a  dále  průběžná  fyzická  realizace  akcí  a  úhrady  průběžných  nákladů  včetně 
administrativních kontrol i kontrol na místě před proplacením akcí. 
 
V roce  2006  nebyla  krajem  Vysočina  provedena  žádná  veřejnosprávní  kontrola  u 
předstrukturálních fondů a žádná veřejnosprávní kontrola prostředků ze zahraničí poskytnutých 
na základě mezinárodních smluv nebo poskytnutých k plnění úkolů veřejné správy. 
 
 
3.  uvedení  hlavních  nedostatků,  které  v hodnoceném  období  zásadním  způsobem 
nepříznivě  ovlivnily  činnost  orgánu  veřejné  správy  včetně  stručné  charakteristiky 
jejich příčin 

 
Žádné takové nedostatky nebyly v hodnoceném období identifikovány.  
  
 
Číslo stránky 


 
a) postupu, který je v rozporu s obecně závaznými pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
 
V hodnoceném  období  nedošlo  ke  speciálnímu  posouzení  shody  závazných  pravidel  pro 
zadávání  veřejných  zakázek,  vnitřní  kontrolní  systém,  ani  provedené  kontroly  nesignalizovaly 
takové  rozpory.  Úřad  neřešil  ani  žádnou  nestandardní  situaci  v této  oblasti  (např.  přezkum  ze 
strany ÚOHS). 
 
b) porušování mezinárodně uznávaného principu finančního řízení a kontroly veřejných financí, 
spočívajícím  ve  vytváření  podmínek,  které  zamezují  ovládat  všechny  činnosti  v  procesu
 
schvalování, zpracování, evidování a kontroly operací jednou osobou 
 
Ani  vnitřní  kontrolní  systém,  ani  interní  audity  nebo  jiné  typy  kontrol  neidentifikovaly  porušení 
principu odděleného schvalování, evidování a kontroly operací.  
  
c)  neregulovaného  přístupu  k  nakládání  s  veřejnými  prostředky  obecným  nebo  zvláštním 
zmocněním  a  nedbalému  přístupu  k  soustavnému  vytváření  podmínek  pro  zamezení 
nehospodárného  využívání  veřejných  prostředků  a  výkonu  neefektivních  nebo  neúčelných 
činností při zajišťování výkonu veřejné správy 
 
Ani v této oblasti nebyly identifikovány konkrétní problémy, které by byly výsledkem kontrol nebo 
interních  auditů.  Vzhledem  k tomu,  že  interní  audity  byly  v některých  případech  vykonávány  i 
jako  audity  výkonů  (např.  audit  systému  dopravní  obslužnosti)  i  s ohledem  na  to,  že  systém 
rozdělování  finančních  prostředků  je  předmětem  ex-ante  kontroly  i  ex-post  kontroly  při 
sestavování a hodnocení čerpání rozpočtu, nebyly identifikovány žádné významné nedostatky.  
 
d)  neschopnosti  řádně  doložit  veřejné  prostředky,  jejíž  příčinou  jsou  zpravidla  nepovolené 
úpravy  v  záznamech  nebo  dokladech,  chybné  zaznamenávání  nebo  nezaznamenání  účetních 
případů, ve značné frekvenci chyb v účetních a jiných evidencích, v nedodržování přiměřených 
lhůt  a  stanovených  postupů  inventarizace  skutečného  stavu  veřejných  prostředků  včetně 
nedůslednosti a průtahů při vypořádání zjištěných nesrovnalostí 
 
Inventarizace jako základní kontrolní mechanismus účetnictví je předmětem externího ověřování 
účetní  závěrky  a  systému  účetnictví  při  přezkumu  hospodaření  kraje  ministerstvem  financí. 
Ostatní  záležitosti,  týkající  se  zabezpečení  příslušné  auditní  stopy  a  chybovosti  v  evidencích, 
byly ověřovány vždy v rámci interních auditů. 
  
e) nežádoucím zásahům směřujícím k ovlivnění zaměstnanců vykonávajících finanční kontrolu, 
které ohrožují nebo znemožňují její objektivní výkon ve smyslu § 5 zákona o finanční kontrole 
 
Existenci takových situací neodhalily ani provedené interní audity, ani vnitřní nebo jiné kontroly.  
 
 
 
4.  Informace  o  finančních  kontrolách  vykonaných  podle  vyhlášených  mezinárodních 
smluv,  kterými  je  Česká  republika  vázána  a  o  jejich  výsledcích,  které  poskytly 
mezinárodním organizacím na základě jejich vyžádání (§ 24 odst. 5 zákona) 

 
V rámci  činnosti  krajského  úřadu  nebyly  v roce  2006  vykonány  žádné  finanční  kontroly  podle 
mezinárodních smluv. 
 
 
 
 
Číslo stránky 


 
5.  Přehled a charakteristika opatření přijatých vedoucím orgánu veřejné správy  
 
a) zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti 
 
Ke  zkvalitnění  řízení  provozní  a  finanční  činnosti  přispívá  fungování  vnitřního  kontrolního 
systému a systém stanovování strategických cílů, o kterém se zmiňuje zpráva na jiném místě. 
Ke zkvalitnění řízení budou využita i doporučení probíhajícího externího procesně organizačního 
auditu. Dále k němu přispívají i doporučení z jednotlivých interních auditů - jako příklad můžeme 
uvést  např.  doporučení  zavést  do  projektového  řízení  softwarovou  podporu,  která  slouží  jak 
k řízení  vlastních  projektů,  tak  jako  podpora  finančních  toků,  rozhodování  o  uznatelných 
nákladech  apod.  Tento  software  budou  v roce  2007  v první  vlně  využívat  útvary,  které  budou 
realizovat  významné  krajské individuální  projekty  financované ze  zdrojů  EU.  Později  se  počítá 
s jeho využitím i v ostatních programech. 
  
b) zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému 
 
K účinnosti zavedeného vnitřního kontrolního systému přispívala opatření uvedená v první části 
této zprávy i všechna opatření, která jsou výsledkem interních auditů. 
  
c)  průběžnému sledování řešených problémů a zvládání důsledků negativních jevů 
 
K průběžnému  sledování  řešených  problémů  a  zvládání  důsledků  negativních  jevů  přispívají 
běžné  systémy  manažerské kontroly  (porady,  sledování  plnění  úkolů  z porad  a  usnesení  rady 
kraje  a  zastupitelstva).  Přispěly  k němu  i  systémy  monitoringu  při  rozdělování  prostředků 
z rozpočtu kraje a výstupy datového skladu (např. sledování provozních ukazatelů kraje v oblasti 
výdajů  na  vzdělávání,  ICT,  telefonů,  autoprovozu  a  energií)  i  zapojení  krajského  úřadu  do 
meziúřadových aktivit, např. tzv. benchmarkingové aktivity, které umožňují reagovat na dobrou 
praxi ostatních úřadů ve vybraných oblastech a zapojování do systému zvyšování kvality veřejné 
správy,  které  v sobě  více  či  méně  obsahují  i  oblasti,  úzce  související  s fungováním  vnitřního 
kontrolního systému.  
 
 
3.  Souhrnné zhodnocení  
 
Kraj Vysočina jako orgán veřejné správy vykonával v roce 2006 svou kontrolní činnost v souladu 
s právními předpisy upravujícími oblast finanční kontroly.  
Veškeré  povinnosti  stanovené  zákonem  o  finanční  kontrole  a  prováděcí  vyhláškou  byly 
promítnuty  do  vnitřních  norem.  Orgány  kraje  a  ředitel  krajského  úřadu  vymezili  pravomoci  a 
odpovědnosti  jednotlivých  vedoucích  a  ostatních  zaměstnanců.  Všem  odpovědným 
zaměstnancům  byly  jejich  povinnosti  určeny  v pracovních  náplních.  Finanční  kontrola  je 
nedílnou  součástí  finančního  řízení  a  průběžně  je  sledována  a  ověřována  její  funkčnost 
manažerskou a veřejnosprávní kontrolou. Interní audity a vnitřní kontrola poskytují dostatečnou 
míru ujištění o fungování a účinnosti vnitřních kontrolních mechanismů.  
 
Kraji  byly  předloženy  zprávy  o  výsledcích  finančních  kontrol  za  rok  2006  všemi  145 
příspěvkovými organizacemi zřízenými krajem k 31. 12. 2006, přičemž všemi organizacemi byla 
zpráva zpracována prostřednictvím Modulu ročních zpráv. 
 
Povinnost  předložit  každoročně  zprávu  o  výsledcích  finančních  kontrol  je  zákonem  o  finanční 
kontrole  stanovena  také  obcím  jako  orgánům  veřejné  správy.  V kraji  Vysočina  bylo  k 31.  12. 
2006 celkem 704 obcí, z tohoto počtu předložilo zprávu 608 obcí, tj. 86%. Z předložených zpráv  
 
Číslo stránky 
10 

 
bylo  pouze  26  zpráv  podáno  elektronicky  prostřednictvím  Modulu  ročních  zpráv,  což  při 
zadávání jednotlivých zpráv obcí do Modulu „ručně – jednotlivě“ přineslo vysokou administrativní 
náročnost.  V meziročním  srovnání  se  počet  obcí,  které  zaslaly  zprávu  o  výsledcích  finančních 
kontrol zvýšil o 5%.  
V  některých  případech  obce  opět  vykázaly  jako  objem  zkontrolovaných  prostředků 
veřejnosprávními  kontrolami  výši  rozpočtových  příjmů  a  výdajů  samotné  obce  či  byly  zasílány 
zápisy  z jednání  finančního  a  kontrolního  výboru  obce  nebo  jiné  dokumenty  (např.  různé 
záznamy  a  zprávy  z kontrol),  které  nahrazovaly  požadované  vyhodnocení  výsledků  řídících  a 
veřejnosprávních kontrol prováděných obcemi. 
 
 
 
 
Zpracovali: 
Ing. Eva Janoušková 
vedoucí odboru interního auditu 
 
Ing. Michal Ňachaj 
vedoucí odboru kontroly 
 
Ing. Iva Ďásková 
vedoucí oddělení veřejnosprávní kontroly  
odbor kontroly 
 
 
 
 
V Jihlavě dne 5. 3. 2007 
 
 
 
 
Schválila: 
JUDr. Simeona Zikmundová 
ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina 
 
 
Číslo stránky 
11