Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zprávy o výsledcích finančních kontrol'.

 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
Odbor kontroly 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika 
Pracoviště: Seifertova 26, Jihlava  
 
                                e-mailová adresa 
 
                     mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx] 
 
 
Váš dopis značky/ze dne 
Číslo jednací 
Vyřizuje/telefon 
V Jihlavě dne 
25. 8. 2016 
KUJI  65259/2016 KO 
JUDr. Labudová/ 
25. 8. 2016 
Sp.zn.: KO 300/2016 KO 
564602717 
Poskytnutí  informací  podle  §  14  odst.  5  písm.  d)  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Vážený pane, 
dne  28.  7.  2016  nám  byla  doručena  elektronicky  Vaše  žádost  o  poskytnutí  informací  
ze  dne  28.  7.  2016,  ve  které  požadujete  kopie  všech  ročních  zpráv  o  výsledcích  finančních 
kontrol  vytvořených podle § 22  zákona č.  320/2001 Sb.,  o finanční  kontrole ve veřejné  správě  
k  datu  podání  této  žádosti.  Dále  sdělujete,  že  jestliže  získání  informace  vyžaduje  mimořádně 
rozsáhlé vyhledávání ve smyslu zákona 106/1999 Sb., netrváte na jejím poskytnutí v tomto, ale 
minimálně v rozsahu informací podle § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
ve veřejné správě.  
Na základě  naší  žádosti o upřesnění  ze dne 2.  8.  2016  jste dne 11.  8.  2016  sdělil,  že  žádáte 
informace za dobu od platnosti zákona o finanční kontrole k datu podání této žádosti.  
Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  některé  požadované  dokumenty  již  nebyly  ve  fyzické  podobě 
k dispozici, byl využit informační systém FKVS Ministerstva financí České republiky, ve kterém 
jsou  tyto  zprávy  evidovány.  Na  základě  Vaší  žádosti  Vám  poskytujeme  zprávy  
o výsledcích finančních kontrol za roky 2002 až 2015. 
 
 
 
S pozdravem 
  
Ing. Michal Ňachaj  
vedoucí odboru kontroly  
 
 
Přílohy 
Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za období 2002 – 2015 
tel.: 564 602 707, fax: 564 602 434, e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, Internet: www.kr-vysocina.cz 
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu