Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zprávy o výsledcích finančních kontrol'.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 64/2002 Sb. 
 
 
 
 
Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního  
systému orgánu veřejné správy za rok 2003  
 
 
 
1.  Souhrnné  zhodnocení  výsledků  finančních  kontrol  zajišťovaných  orgánem 
veřejné správy v oblasti vlastního hospodaření včetně zhodnocení přiměřenosti a 
účinnosti vnitřního kontrolního systému zahrnuje  
a.  zhodnocení  vnitřního  kontrolního  systému,  jeho  přiměřenosti  a  účinnosti 
pro  zajištění  hospodárného,  efektivního  a  účelného  výkonu  veřejné 
správy,  
 
V krajském  úřadě  Kraje  Vysočina  je  odpovídající  vnitřní  kontrolní  systém 
zaveden  v souladu  se  zákonem  č.  320/2001  Sb.  o  finanční  kontrole  ve  veřejné 
správě.  Proti  výchozímu  stavu,  zjištěnému  pilotním  auditem  v roce  2002  lze 
souhrnně  konstatovat  tyto  závěry:  působnost  k výkonu  řídící  kontroly  je 
zakotvena  v organizačním  řádu  i  ve  funkčních  náplních,  postupy  řídící  kontroly 
jsou  formalizovány  ve  vnitřních  směrnicích  i  ve  vnitřních  procesech;  na  úrovni 
středního managementu se pracuje s dílčími kritérii hospodárnosti, efektivnosti a 
účelnosti,  z úrovně  vedení  úřadu  byla  kritéria  stanovena  u  některých 
významových  položek,  týkajících  se  výdajů  kapitoly  „krajský  úřad“.  Pro  další 
významné  výdaje  z kapitol  rozpočtu  kraje  jsou  v určitých  případech  nastavena 
kritéria  ve  speciální  legislativě,  obecně  však  chybí  centrální  úprava  této 
problematiky, což lze vyvozovat z rozsáhlých a dosud neukončených reformních 
procesů ve veřejné správě. Určité nedostatky byly identifikovány v práci s riziky –  
zejména  na  úrovni  středního  managementu.  V některých  případech  nebyl 
k dispozici  audit  trial  –  dílčí  problémy  tedy  byly  s konkrétní  realizací  formálních 
schvalovacích a kontrolních postupů předběžné řídící kontroly na pozici správce 
rozpočtu, i když na faktické úrovni tyto postupy fungují. 
 
 
b.  výsledky řídících kontrol podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole 
(příloha č. 2 k vyhlášce),  
 
Předběžná řídící kontrola je prováděna v procesu plánování a přípravy operací, 
určených k plnění stanovených úkolů kraje, majících za následek veřejné výdaje 
nebo  jiná  plnění  vzniklá  na  základě  závazku  nebo  nároku.  Jejím  předmětem  je 
prověření,  zda  operace  odpovídají  stanoveným  úkolům,  jsou  v  souladu  s 
právními předpisy a jsou kryty schváleným rozpočtem. V souladu se zákonem je 
řídící  kontrola  v  kompetenci  pracovníků  na  pozicích  příkazce  operace,  správce 
rozpočtu  a  hlavní  účetní.  Působnost  k  jejímu  výkonu  je  určena  jednak 
organizačním  řádem,  jednak  funkčními  náplněmi  a  dále  osobním  delegováním 
pravomocí  a  odpovědností  včetně  dispozic.  Průběžnou  a  následnou  řídící 
kontrolu  provádějí  odpovědní  pracovníci  na  příslušných  pozicích,  jako  běžnou 
součást  své  řídící  práce.  Předběžná  řídící  kontrola  byla  zapracována  do  všech 
interních  systémů  úřadu,  systémově,  napříč  všemi  procesy  celého  krajského 

úřadu.  I  nadále  vedení  úřadu  hledá  cesty  k omezení  byrokratizace  těchto 
procesů a k omezení nárůstu administrativy. 
 
c.  výsledky  interního  auditu  podle  §  28  až  31  zákona  o  finanční  kontrole 
(příloha č. 3 k vyhlášce),  
 
Útvar interního auditu byl obsazen až do listopadu 2003 jedním zaměstnancem, 
což výrazným způsobem ovlivnilo rozsah činnosti útvaru. 
Útvar  interního  auditu  vykonával  svoji  činnost  v roce  2003  v souladu  s ročním 
plánem  auditů.  Nejvýznamnějším  úkolem  bylo  provedení  auditu  systému 
poskytování grantů (Fond Vysočiny), včetně prověření kontrolních mechanismů a 
provedení  veřejnosprávní  kontroly  u  vybraných  příjemců  grantů  z prostředků 
Fondu  Vysočiny.  Předmětem  auditu  byla  i  srovnávací  analýza  kontrolních 
mechanismů a principů Fondu Vysočiny a systému poskytování finanční pomoci 
ze strukturálních fondů EU.  
Dále  útvar  provedl  následný  audit  systému  přidělování  mobilních  telefonů  na 
krajském úřadě. Tento audit konstatoval, že díky realizaci navrhovaných opatření 
úřad uspořil za rok 2004 proti původnímu systému přibližně 500 tis. Kč. 
V roce 2003 byl zahájen také následný audit vnitřního kontrolního systému, který 
ověřoval  naplnění  doporučení  z roku  2002  zároveň  s aktuálním  posouzením 
vnitřního kontrolního systému. Mimo plán, tedy  „ad hoc“ byl zadán audit příjmů 
kraje  z kapitoly  všeobecná  pokladní  správa.  Tyto  poslední  tři  audity  byly 
dokončeny až v prvním čtvrtletí roku 2004. 
Činnost útvaru spočívala i v rozsáhlých neauditních činnostech, které mají podle 
našeho názoru také významnou přidanou hodnotu, byť není kvantifikovatelná: 
-  útvar interního auditu zabezpečil v roce 2003 zpracování zprávy o výsledcích 
finančních  kontrol  v modulu  FKVS,  včetně  příslušné  informační  kampaně 
mezi  příspěvkovými  organizacemi  a  obcemi;  v letošním  roce  poskytoval 
konzultace odboru kontroly, na který tato činnost přešla; 
-  přednášková  a  konzultační  činnost:  vedoucí  útvaru  interního  auditu 
přednášela  zákon  o  finanční  kontrole  a  metodiku  k zavedení  vnitřního 
kontrolního  systému  ve  všech  příspěvkových  organizacích,  zřizovaných 
krajským  úřadem,  dále  na  dvou  seminářích,  určených  pro  úředníky 
pověřených  obecních  úřadů,  byl  realizován  i  přednáškový  modul  v souladu 
s usnesením  Vlády  ČR  č.  850,  dále  tři  přednášky  pro  mikroregiony  kraje 
Vysočina  nebo  svazky  obcí  a  v neposlední  řadě  také  seminář  pro  střední 
management na téma „řídící kontrola“; výsledkem přednášek a seminářů bylo 
velké  množství  dotazů,  odpovědi  na  ně  se  staly  součástí  poskytovaných 
konzultací.  Konzultace  byly  poskytovány  pracovníkům  úřadu  i  mimo  úřad, 
zejména obcím a zřizovaným příspěvkovým organizacím; 
-  proškolení byli také pracovníci oddělení veřejnosprávní kontroly a pracovníci 
odborných  útvarů,  kteří  vykonávají  předběžnou  a  průběžnou  veřejnosprávní 
kontrolu; 
-  vedoucí  útvaru  IA  s významnou  podporou  vedení  úřadu  iniciovala  založení 
pracovní skupiny pro interní audit měst kraje Vysočina. Součástí této činnosti 
byly  organizační  práce  a  aktivní  účast  v této  pracovní  skupině  (pravidelné 
schůzky, metodické vedení, předávání zkušeností, posilování uvědomování a 
funkce interního auditu ve městech, přenášení výstupů z projektu Phare 2003 
„Posílení vnitřních kontrolních mechanismů na regionální úrovni“) 
-  relevantní  činností  byly  konzultace  ke  všem  vnitřním  směrnicím,  v mnoha 
případech  také  k  Výzvám  grantového  systému  Fondu  Vysočiny  z pohledu 
přijatelnosti a nepřijatelnosti nákladů a nastavení specifických kritérií; 

-  vedoucí  útvaru  interního  auditu  se  aktivně  účastnila  práce  v projektovém 
týmu, který pracoval ke studii proveditelnosti datového skladu a vyměňovala 
si tak zkušenosti s odborem informatiky nejen z této oblasti, ale také z oblasti 
managementu  příspěvkových  organizací  (včetně  příspěvku  na  konferenci 
„Krajský rok informatiky“ na toto téma); 
-  vedoucí  útvaru  publikovala  v celostátních  i  krajských  médiích,  zejména 
krajském Zpravodaji; 
-  všechna  neauditní  činnost  směřovala  k  prosazování  správného  pochopení 
funkce  interního  auditu  zejména  mezi  managementem  na  střední  úrovni 
úřadu  i  v samosprávných  orgánech,  tj.  že  interní  audit  není  sestavování 
seznamu chyb, ale provádění ujištění pro vedení.  
 
d.  informace o finančních kontrolách vykonaných podle mezinárodních smluv 
ve smyslu § 24 zákona o finanční kontrole, 
 
V rámci  činnosti  krajského  úřadu  nebyly  v roce  2003  vykonány  žádné  finanční 
kontroly podle mezinárodních smluv. 
 
                                                                                                              
e.  přehled  zjištěných  závažných  nedostatků,  které  nepříznivě  ovlivnily 
činnost orgánu veřejné správy a analýzu jejich hlavních příčin,  
f.  přehled  zjištění  předaných  k  dalšímu  řízení  podle  zvláštních  právních 
předpisů,  
 
Žádná závažná zjištění, ani zjištění předaná k dalšímu řízení, nebyla v roce 2003 
kontrolními orgány nalezena. 
 
g.  přehled  a  charakteristiku  opatření  přijatých  vedoucím  orgánu  veřejné 
správy ke  
  zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti,  
Protože  během  loňského  roku  doznívaly  důsledky  II.  etapy  reformy  veřejné 
správy,  soustředilo  se  vedení  úřadu  na  postupnou  stabilizaci  procesů  a 
vyhodnocování  předem  nastavených  a  naplánovaných  řídících  aktů.  Teprve 
v roce 2004 bude tedy možné provést vyhodnocení všech důsledků a následně 
přijmout  příslušná  opatření.  Přesto  existovala  i  v roce  2003  snaha  zefektivnit  a 
zracionalizovat  některé  procesy  na  úřadě  –  týká  se  systému  objednávání  a 
zajišťování  kancelářských  potřeb,  systému  hromadného  odesílání  zásilek  na 
obce,  systému  přidělování  mobilních  telefonů,  elektronické  evidence  prvotních 
účetních dokladů, systému vzdělávání apod. 
  zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému,  
Trvalým  úkolem  v této  oblasti  je  neustálé  zvyšování  povědomosti  o  významu 
řídící kontroly i o nezbytnosti implementovat všechny principy systému FM/C, a 
to  zejména  na  střední  úrovni  a  zejména  v oblasti  manažerské  odpovědnosti. 
Protože  vzdělávací  aktivity  v této  oblasti  buď  chybí  nebo  jsou  nedostupné 
z finančních  důvodů  či  jsou  ne  příliš  kvalitní,  slibuje  si  vedení  úřadu  určitou 
pomoc  v této  oblasti  od  svojí  účasti  v projektu  Phare  2003  „Posílení  vnitřních 
finančních kontrolních mechanismů“. 
  průběžnému sledování řešených problémů a zvládání důsledků 
negativních jevů.  
Průběžné sledování řešených problémů včetně negativ je součástí operativního 
řízení  na  úrovni  top  managementu  a  středním  stupni  řízení.  Jsou  využívány 
tradiční  nástroje  (porady  vedení,  porady  odborů,  zadávání  úkolů  a  jejich  běžná 

kontrola,  zasedání  rady  kraje  a  zastupitelstva  kraje  a  přenos  usnesení  do 
výkonných  struktur,  kontrola  plnění  usnesení,  spolupráce  s  výbory 
zastupitelstva). 
 
 
 
2.  Zhodnocení  podle  bodu  1  předkládané  správci  rozpočtových  kapitol,  kraji  a 
hlavním městem Prahou obsahuje dále stručné uvedení  
a.  výsledků  předběžných  a  průběžných  veřejnosprávních  kontrol  podle  §  7 
až  11  zákona  o  finanční  kontrole  ve  smyslu  §  11  a  22  vyhlášky  (příloha     
č. 4 k vyhlášce),  
 
Tato kontrola byla vykonávána všemi odpovědnými zaměstnanci u žadatelů a příjemců 
veřejné finanční podpory v rámci finančního řízení. Výsledky byly zjišťovány z účetnictví 
účetních  jednotek  v působnosti  kraje,  u  všech  příspěvkových  organizací      s  výjimkou 
jedné při využití  systému  FKVS  elektronicky.  Ze  zpráv  o  výsledcích  finančních  kontrol 
předložených  organizacemi  zřizovanými  krajem  bylo  ověřeno,  že  se  v loňském  roce 
dále  zvýšilo  povědomí  o  finanční  kontrole.  K tomu  přispělo  i  přijetí  Pravidel  kraje 
Vysočina  k zavedení  systému  finanční  kontroly,  které  k 1.7.  2003  sjednotilo  vnitřní 
kontrolní systém v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem. 
Celkem kraj evidoval 988 příjemců veřejné finanční podpory, objem poskytnuté podpory 
z rozpočtu kraje činil Kč 139 561 949,--. 
 
 
b.  výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle § 7 až 11 zákona 
o finanční kontrole ve smyslu § 12 a § 23 až 27 vyhlášky (příloha č. 5 k 
vyhlášce).  
 
Celkem  bylo  provedeno  169  veřejnosprávních  kontrol  na  místě,  z toho  77  kontrol  u 
příspěvkových  organizací  zřízených  krajem  (z  toho  58  kontrol  u  organizací  na  úseku 
školství,  mládeže  a  sportu,  10  kontrol  u  organizací  v  oblasti  sociálních  věcí  a 
zdravotnictví,  5  kontrol  v oblasti  kultury  a  4  kontroly  v  oblasti  dopravy  a  silničního 
hospodářství).  Kontroly  byly  zaměřeny  na  hospodaření  s veřejnými  prostředky 
poskytnutými  z rozpočtu  kraje  nebo  ze  státního  rozpočtu  prostřednictvím  kraje. 
Kontrolováno bylo dodržování ustanovení zákona o účetnictví,  zákonů o rozpočtových 
pravidlech,  vyhlášek  o  FKSP,  vnitřních  předpisů  kraje  k  finančnímu  hospodaření, 
zavedení  vnitřního  kontrolního  systému,  hospodaření  s majetkem.  Prověřovány  byly 
účetní  doklady  z  hlediska  průkaznosti,  postupy  při  tvorbě  a  čerpání  prostředků  z 
peněžních  fondů,  rovněž  správa  a  inventarizace  majetku,  pohledávek  a  závazků. 
Zjištěny  byly  dílčí  nedostatky  různého  charakteru,  na  základě  kterých  bylo  přijato 
celkem 30 opatření k nápravě.  
Porušení  rozpočtové  kázně  podle  zákona  o  rozpočtových  pravidlech  bylo  zjištěno  v 
jednom případě a bylo oznámeno místně příslušnému územnímu finančnímu orgánu. 
Porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
bylo zjištěno ve čtyřech případech a bylo oznámeno ředitelce krajského úřadu k dalšímu 
postupu. 
 
Z celkového počtu kontrol jich bylo 92 provedeno u příjemců veřejné finanční podpory. 
Z tohoto  počtu bylo  provedeno 86  kontrol  použití  veřejné  finanční  podpory  poskytnuté 
z fondu  kraje  –  z  Fondu  Vysočiny.  Nedostatky  nebyly  zjištěny  s  výjimkou  jednoho 
příjemce, kde nebylo dosud ukončeno řízení o odvolání.  

Hospodaření  s veřejnými  prostředky  poskytnutými  ze  státního  rozpočtu  bylo 
v přenesené  působnosti  ověřeno  u  3 příjemců  –  soukromých  škol,  kdy  v jednom  výše 
uvedeném případě byla splněna oznamovací povinnost vůči finančnímu úřadu. 
U  příjemců  veřejné  finanční  podpory  poskytnuté  z rozpočtu  kraje  byly  provedeny            
3 kontroly bez zjištění nedostatků. 
 
 
 
Komentář zpracovali: 
 
Ing. Eva Janoušková 
vedoucí  útvaru IA 
 
Ing. Michal Ňachaj 
vedoucí odboru kontroly 
 
Ing. Iva Ďásková 
vedoucí oddělení veřejnosprávní kontroly 
odboru kontroly 
 
 
 
 
 
Schválila: 
JUDr. Simeona Zikmundová 
ředitelka krajského úřadu 
 
 
 
 
V Jihlavě dne 5. 3. 2004