Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zprávy o výsledcích finančních kontrol'.

 
 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 
 
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 
 
Souhrnné  zhodnocení  výsledků  finančních  kontrol  zajišťovaných  orgánem 
veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly 
zahrnuje: 
 
1.  zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole 

(příloha  č.  2),  výsledků  interního  auditu  podle  §  28  a  29  zákona  o  finanční 
kontrole (příloha č. 3) a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 
ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole 

 
a)  Vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí v orgánu veřejné správy.  
 
Strategické  záměry  a  cíle  Kraje  Vysočina  vycházejí  z  Programu  rozvoje  Kraje  Vysočina  a 
z dalších dlouhodobých koncepcí, strategií, záměrů a zásad v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, 
dopravy,  územního  plánování,  cestovního  ruchu,  krizového  řízení,  životního  prostředí  a 
informatiky. Tyto materiály jsou vyhodnocovány a aktualizovány.  
 
Strategické  prostředí  krajského  úřadu  je  zarámováno  vizí,  prioritami  krajského  úřadu  a 
soustavou  strategických  cílů,  které  se  prostřednictvím  akčních  plánů  rozpadají  na  konkrétní 
měřitelné úkoly pro jednotlivé odbory. Je tak splněna základní podmínka pro fungování vnitřního 
kontrolního  systému,  a  to  je  stanovení  cílů  na  strategické  úrovni.  Jde  o  systematický  proces 
přijímání,  naplňování,  sledování  a  vyhodnocování  strategických  cílů  úřadu  za  využití  Portálu 
strategického řízení. Kontrolní prostředí pozitivně ovlivňují zejména strategické cíle působící na 
hospodárné,  efektivní  a  účelné  využívání  veřejných  prostředků,  na  sledování  provozních 
ukazatelů a také na naplňování přijatého etického kodexu úřadu. 
 
Základní  rámec  pro  kontrolní  prostředí  na  krajském  úřadu  vytváří  organizační  řád  Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, který vymezuje a odděluje odpovědnosti a pravomoci jednotlivých útvarů 
úřadu.  Organizační  řád  je  dále  aplikován  prostřednictvím  pracovních  náplní  jednotlivých 
zaměstnanců.  Odpovědní  zaměstnanci  mají  pověření  ke  kontrole  a  přezkušování  účetních 
dokladů  na  pozicích  příkazce  operace,  správce  rozpočtu,  hlavní  účetní,  čímž  je  nastaveno 
oprávnění a odpovědnost konkrétních osob za příslušné operace. 
 
Zavedená  praxe  preferuje  spíše  obecné  formulace  odpovědností  a  pravomocí  jednotlivých 
útvarů a účastníků. Na jedné straně je tento přístup jednodušší a operativnější při změnách, na 
druhou  stranu  s sebou  přináší  nejednoznačnosti,  složitější  vymahatelnost,  obtížnější 
přenositelnost agendy a složitější orientaci nových účastníků a externích pozorovatelů. 
 
Konkrétní  podmínky  pro  příznivé kontrolní  prostředí  na  Krajském  úřadu Kraje Vysočina  vytváří 
oprávnění a povinnosti nastavené ve vnitřních předpisech úřadu, zejména ve: 
  směrnici k zajištění kontrolní činnosti, 
  směrnici k oběhu a přezkušování účetních dokladů, 
  směrnici k provádění pokladních operací, 
tel.: 564 602 804, fax: 564 602 480, e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, internet: www.kr-vysocina.cz 
IČ: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu 

 
  směrnici o účtování, oceňování a evidenci majetku a závazků Kraje Vysočina, 
  směrnici,  která  upravuje  postup  stanovení  kritérií  pro  hodnocení  hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti výkonu veřejné správy, 
  příkazu ředitele k provedení inventarizace, 
  příkazu ředitele, kterým se upravuje postup předkládání písemností k podpisu. 
 
Další podmínky ve specifických oblastech upravuje: 
  směrnice  k  užívání  a  kontrole  užívání  informačních  a  komunikačních  technologií  Kraje 
Vysočina, 
  směrnice  o  poskytování  cestovních  náhrad  při  tuzemských  a  zahraničních  pracovních 
cestách,  
  směrnice upravující evidenci přítomnosti na pracovišti a evidenci pracovní doby, 
  směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet a další.  
 
Znalost  zásad  a  principů  finanční  kontroly  podporuje  modul  „Finanční  kontrola  ve  veřejné 
správě“, kterým prochází v rámci vstupního vzdělávání povinně každý nový zaměstnanec úřadu. 
Toto vzdělávání krajský úřad zajišťuje i pro zaměstnance obcí II. a III. stupně.  
Průběžné nezávislé sledování a prověřování systému finanční kontroly zabezpečuje interní audit 
v rámci provádění konkrétních auditních zakázek, zejména interních auditů, ale i poradenských 
a  konzultačních  služeb.  Pro  nezávislou  a objektivní  činnost  interního  auditu,  který  hodnotí 
účinnost  systému  řízení  rizik,  řídicí  a kontrolní  procesy,  správu  a  řízení  krajského  úřadu  a 
navrhuje opatření ke zdokonalení systému a eliminaci rizik, jsou vytvořeny vhodné podmínky. 
 
Kontrolní prostředí uvnitř úřadu ovlivňuje i činnost oddělení vnitřní kontroly, které vykonává dílčí 
vnitřní kontroly zaměřené na soulad činností zaměstnanců krajského úřadu s právními předpisy 
a  zajišťuje  evidenci  a  podporu  procesů  při  řešení  stížností.  Kontrolní  prostředí  směrem 
k externím subjektům nejvýznamněji formuje činnost odboru kontroly. 
 
Příznivé  kontrolní  prostředí  podporuje  i  aplikace  modelu  CAF  (Common  Assessment 
Framework)  vycházející  ze  sebehodnocení  kvality  činnosti  úřadu.  Implementace  modelu  CAF 
probíhá na krajském úřadu od roku 2006. 
 
b)  Systém posuzování závažnosti rizik spojených se zajišťováním stanovených úkolů a 
schválených cílů orgánu veřejné správy. 
Postupy pro řízení rizik jsou na Krajském úřadě Kraje Vysočina systematicky nastaveny od roku 
2005  a  jsou  podpořeny  interně  vytvořenou  softwarovou  databází.  Vedoucí  odborů  a 
samostatných oddělení jsou zodpovědní za pravidelnou aktualizaci rizik v databázi, doplňování 
nových rizik a dále za navrhování opatření ke snížení či eliminaci rizik.  
Řízením  rizik  se  v průběhu  roku  zabývají  příslušní  zodpovědní  vedoucí  zaměstnanci.  V rámci 
manažerské kontroly průběžně identifikují, kvantifikují a realizují opatření k řešení rizik, zejména 
u  běžných,  provozních  činností.  Rizika  související  s jednotlivými  finančními  výdajovými  a 
příjmovými  případy  jsou  řízena  operativně  pověřenými  zaměstnanci  realizací  předběžné, 
průběžné a následné řídící kontroly v souladu s ustanoveními zákona o finanční kontrole.  
Identifikací potenciálních rizik a navrhováním opatření ke snížení nebo eliminaci těchto rizik se 
standardně  zabývají  zaměstnanci  oddělení  interního  auditu  při  výkonu  konkrétních  auditních 
zakázek.  Identifikovaná  rizika  a  navrhovaná  opatření  jsou  předmětem  závěrečných  auditních 
 
Číslo stránky    2 

 
zpráv.  Vedení  krajského  úřadu  může  zadávat  oddělení  interního  auditu  provedení  ad-hoc 
interních auditů, které jsou zaměřeny zejména na posouzení aktuálních rizik.  
 
c) Odpovědnost příslušných vedoucích a ostatních zaměstnanců orgánu veřejné správy.  
 
Pravomoci  a  odpovědnosti  jednotlivých  vedoucích  a  ostatních  zaměstnanců  jednoznačně 
vymezuje organizační  řád a pracovní  náplně.  Systém  dále dotváří  soustava  vnitřních předpisů 
Krajského úřadu Kraje Vysočina.  
 
Povinnosti  zaměstnanců  kraje  a  uvolněných  členů  zastupitelstva  kraje,  kteří  se  bezprostředně 
podílejí  na  účetních  případech  od  jejich  nařízení,  přezkoušení  a  kontrole  až  po  zaúčtování  a 
archivaci  účetních  dokladů,  závazně  upravuje  směrnice  k oběhu  a  přezkušování  účetních 
dokladů a také interní  předpisy  orgánů kraje (pravidla  rady  kraje,  zásady  zastupitelstva kraje). 
Jsou vytvořeny standardizované postupy aktualizace a řízení změny těchto dokumentů. 
 
Provádění  řídící  kontroly  podle  zákona  o  finanční  kontrole  probíhá  na  základě  pověření 
konkrétních zaměstnanců funkcemi příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Souhrn 
pověření jednoznačně určuje osoby odpovědné za výkon řídící kontroly a vymezuje rozsah jejich 
oprávnění  (dle příslušných paragrafů a položek v rámci jednotlivých kapitol  rozpočtu kraje).  Je 
zajištěna  oddělenost  funkcí,  dodržení  zásady  čtyř  očí,  vzájemná  zastupitelnost  zaměstnanců 
pověřených  výkonem  řídící  kontroly,  stejně  jako  pravidelná  aktualizace  pověření,  za  kterou  je 
odpovědný odbor ekonomický. 
Plnění povinností souvisejících se zajištěním řídící kontroly podle zákona o finanční kontrole ve 
veřejné  správě  pravidelně  prověřují  zaměstnanci  oddělení  interního  auditu  v rámci  své  auditní 
činnosti.  A  to  zejména  ve  smyslu  dostatečnosti  a  funkčnosti  nastavení  vnitřního  kontrolního 
systému. 
 
d) Zajištění informačních funkcí v rámci systému finanční kontroly zavedeného v orgánu 
veřejné správy. 

Informační funkce systému finanční kontroly se uskutečňuje v rámci předběžné řídící kontroly a 
v rámci  systému  veřejnosprávních  kontrol.  Konkrétní  postupy  pro  zajištění  informační  funkce 
v rámci předběžné řídící kontroly upravuje zejména směrnice k oběhu a přezkušování účetních 
dokladů.  V rámci  systému  veřejnosprávních  kontrol  jsou  konkrétní  postupy  pro  plnění 
informačních funkcí stanoveny směrnicí k zajištění kontrolní činnosti. 
Kontrolní  činnost  krajského  úřadu  je  koordinována  prostřednictvím  předkládání  a  schvalování 
pololetních  plánů  kontrol  jednotlivých  odborů  a  samostatných  oddělení,  např.  v  návaznosti  na 
kontrolní  zjištění  či  případné  požadavky  ze  strany  ústředních  správních  úřadů.  Vyhodnocení 
kontrolní  činnosti  jednotlivých  odborů  a  samostatných  oddělení  je  prováděno  v pravidelných 
pololetních intervalech a předkládáno řediteli krajského úřadu. 
Informační  podporu  pro  rozhodovací,  ale  i  kontrolní  procesy  poskytuje  datový  sklad. 
Prostřednictvím  datového  skladu  je  možno  rychle  získat  a  analyzovat  požadované  aktuální 
informace  z oblasti  ekonomiky  a  rozpočtování  kraje,  příspěvkových  organizací,  provozu 
krajského úřadu, dotačních titulů, integrovaného záchranného systému apod. Datový sklad tak 
poskytuje rozsáhlou podporu pro manažerské rozhodování, protože umožňuje aktuální a velmi 
detailní  pohled  na  jednotlivé  veřejné  výdaje  a  příjmy,  a  to  i  v agregovaných  a  předem 
nastavených i ad hoc analytických pohledech. 
Informační  funkce  interně-auditorské  činnosti  vychází  ze  statutu  interního  auditu.  Roční  i 
střednědobé  plány  interních  auditů  podléhají  schválení  ředitele  úřadu.  Zprávy  z vykonaných 
interních auditů jsou projednávány s vedoucími zaměstnanci auditovaných útvarů a s ředitelem 
úřadu. Zprávy jsou také zpřístupněny členům Rady Kraje Vysočina a všem vedoucím odborů a 
 
Číslo stránky    3 

 
samostatných  oddělení.  Kromě  toho  oddělení  interního  auditu  každoročně  předkládá  řediteli 
úřadu zprávu o výsledcích interního auditu, která shrnuje všechny provedené auditní zakázky a 
další aktivity oddělení interního auditu. 
 
e)  Zajištění  průběžného  sledování  a  prověřování  systému  finanční  kontroly  zavedeného 
v orgánu veřejné správy včetně hodnocení. 
 
Průběžné  nezávislé  sledování  a  prověřování  systému  finanční  kontroly  zabezpečuje  oddělení 
interního auditu v rámci provádění konkrétních auditních zakázek, zejména interních auditů, ale i 
poradenských  a  konzultačních  služeb.  Pravidelně,  jedenkrát  ročně,  ve  zprávě  o  výsledcích 
interního auditu hodnotí komplexně dostatečnost a účinnost vnitřního kontrolního systému.  
 
Na průběžném sledování systému finanční kontroly se podílejí také klíčoví účastníci na pozicích 
příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní v rámci výkonu každodenní agendy. Zjištěné 
nedostatky při výkonu řídící kontroly jsou povinni písemně oznámit určeným osobám. 
 
Provádění  veřejnosprávních  kontrol  (zejména  u  příspěvkových  organizací  a  příjemců  veřejné 
finanční podpory) upravuje směrnice k zajištění kontrolní činnosti. Závěry z provedených kontrol, 
včetně  nedostatků  a  uložených  nápravných  opatření,  se  vyhodnocují  pravidelně  v pololetních 
intervalech.  Souhrn  nejčastějších  nedostatků  z veřejnosprávních  kontrol  zpracovává  odbor 
kontroly  a  předává  jej  vedení  úřadu.  Vyhodnocení  kontrolní  činnosti  za  jednotlivé  věcně 
příslušné odbory koordinuje oddělení  vnitřní kontroly, které toto vyhodnocení předkládá řediteli 
úřadu.  
 
Systém finanční kontroly je prověřován také externími kontrolami a audity. Protokoly z externích 
kontrol  a  zprávy  z  externích  auditů  provedených  na  Kraji  Vysočina,  kdy  je  kraj 
kontrolovaný/auditovaný  subjekt,  včetně  případných  dokumentů  o  vypořádání  zjištěných 
nedostatků, jsou soustřeďovány v centrální evidenci na oddělení vnitřní kontroly. 
 
f) Dosahování výsledků při zajišťování činnosti a schválených cílů tohoto orgánu včetně 
realizace doporučení jednotlivých typů interního auditu. 

Dosahování  stanovených  cílů  při  zajišťování  činnosti  Kraje  Vysočina  a  krajského  úřadu 
pravidelně  hodnotí  orgány  kraje  (zastupitelstvo,  rada,  výbory,  komise)  a  vrcholové  vedení 
krajského  úřadu.  Jsou  vytvořeny  systémy  hodnocení  jednotlivců  nadřízenými  zaměstnanci  i 
hodnocení útvarů ředitelem krajského úřadu a zástupci samosprávy Kraje Vysočina.  
Jednou  ze skupin  cílů  jsou  cíle  strategické.  Ty  jsou  průběžně  monitorovány  prostřednictvím 
Portálu strategického řízení úřadu, jsou definovány metriky plnění a periodicky vyhodnocovány 
na společných poradách vedoucích zaměstnanců krajského úřadu. 
Posuzování realizace dílčích cílů a zejména identifikace rizik, která ohrožují jejich dosahování, je 
předmětem  interně-auditorské  činnosti.  Auditní  činnost  oddělení  interního  auditu  je  členěna 
následujícím způsobem: 
  Ujišťovací zakázky – interní audity, jejichž výstupem je auditní zpráva a podrobná auditní 
dokumentace. 
  Poradenské  zakázky  –  zakázky  většího  rozsahu  s  různorodým  předmětem  (např.  účast 
v pracovních týmech, řízení rizik, ad hoc analýzy zadané vedením krajského úřadu).  
  Konzultační zakázky – jednorázová konzultační činnost, včetně připomínkování předpisů. 
 
Ujišťovací zakázky 
 
Během roku 2015 se oddělení interního auditu zabývalo celkem 3 ujišťovacími zakázkami. Audit 
procesu inventarizace byl zahájen v roce 2014 a na začátku roku 2015 probíhala jeho závěrečná 
 
Číslo stránky    4 

 
fáze.  Roční  plán  interního  auditu  na  rok  2015  zahrnoval  audit  mobilních  telefonů  a  SIM  karet, 
audit  pojištění  majetku  a  odpovědnosti  za  škody  Kraje  Vysočina  a  audit  evidence  a  vymáhání 
pohledávek.  Poslední  jmenovaný  audit  nebyl  proveden  z  důvodu  stejně  zaměřené  kontroly 
vykonané  oddělením  vnitřní  kontroly  na  konci  roku  2014.  Auditní  tým  vyhodnotil  provádění 
tohoto auditu jako duplicitní. 
V lednu 2015 zahájil auditní tým na odboru informatiky audit mobilních telefonů a SIM karet za 
období  od  1. 1. 2014  do  31. 12. 2014.  Cílem  auditu  bylo  posouzení  dodržování  právních 
předpisů  v systému  přidělování  a  užívání  mobilních  telefonů  a  SIM  karet  a  posouzení 
přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému přidělování a užívání mobilních telefonů a 
SIM karet ve vlastnictví Kraje Vysočina. 
V návaznosti na cíle auditu došel auditní tým k závěru, že v rámci procesu přidělování a užívání 
mobilních  telefonů  a  SIM  karet  jsou  nastaveny  adekvátní  kontrolní  mechanismy.  V ojedinělých 
případech,  způsobených  především  složitostí  systému,  chybou  techniky  či  lidského  faktoru, 
může docházet k nesrovnalostem. Na základě provedených testů a analýz auditní tým shledal, 
že  v  průběhu  procesu  jsou  právní  předpisy  v  drtivé  většině  dodržovány.  Jediným  závažným 
nedostatkem  bylo  nedodržení  zákona  o  veřejných  zakázkách  v  oblasti  zveřejňování  dodatků 
smluv a výše skutečně uhrazené ceny. 
Identifikovaná zjištění shrnul auditní tým do 8 záležitostí, žádné z nich nepřidělil vysoký stupeň 
významnosti.  Střední  stupeň  významnosti  přidělil  2  zjištěním  a  nízkým  stupněm  významnosti 
ohodnotil  6  záležitostí.  K  odstranění  identifikovaných  zjištění  nebo  ke zmírnění  jejich důsledků 
navrhnul auditní tým celkem 16 doporučení. Ta směřovala jednak ke sladění zavedené praxe a 
právních  předpisů  a  jednak  k  zavedení  průběžných  kontrolních  mechanismů  souvisejících  s 
optimalizací služeb, které jsou zaměstnancům kraje poskytovány. 
Předmětem  auditu  na  odboru  majetkovém  byl  proces  zajištění  a  průběh  pojištění  majetku  a 
odpovědnosti za škody Kraje Vysočina. V souvislosti s tím sledoval auditní tým tři základní cíle – 
posouzení  dodržování  prvních  předpisů,  posouzení  přiměřenosti  a  účinnosti  vnitřního 
kontrolního  systému  a  prověření  hospodárného,  efektivního  a  účelného  nastavení  procesu 
pojištění  majetku  a  odpovědnosti  za  škody  Kraje  Vysočina.  Audit  byl  realizován  v době  od 
18. 9. 2015  do  11. 12. 2015,  auditovaným  obdobím  byly  roky  2014  -  2015  a  období  věcně 
související. 
V  návaznosti  na  výše  uvedené  cíle  auditu  došel  auditní  tým  k  závěru,  že  v  procesu  pojištění 
majetku  a  odpovědnosti  za  škody  Kraje  Vysočina  jsou  právní  předpisy  do  velké  míry 
dodržovány.  Nedostatky  shledal  v  oblasti  zveřejňování  smluv  a  výše  skutečně  uhrazené  ceny 
podle  zákona  o  veřejných  zakázkách.  Rovněž  v  rámci  přiměřenosti  a  účinnosti  vnitřního 
kontrolního  systému  auditovaného  procesu  jsou  dle  názoru  auditního  týmu  ve  většině  oblastí 
nastaveny  adekvátní  kontrolní  mechanismy.  Pouze  v  ojedinělých  případech,  způsobených 
především  historickým  nastavením  systému  či  chybou  lidského  faktoru  může  docházet 
k nesrovnalostem. Proces pojištění majetku je nastaven v souladu se zásadami hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti. 
Identifikovaná zjištění shrnul auditní tým do 6 záležitostí, žádné z nich nepřidělil vysoký stupeň 
významnosti,  4  zjištěním  přidělil  střední  stupeň  významnosti  a  nízkým  stupněm  významnosti 
ohodnotil  2  záležitosti.  K  odstranění  identifikovaných  zjištění  nebo  ke  zmírnění  jejich  důsledků 
navrhoval auditní tým celkem 12 doporučení. Ta směřovala zejména ke sjednocení postupů při 
sjednávání  pojištění,  změně  systému  správy  pojistných  událostí  nebo  ke  stanovení 
odpovědnosti za plnění zveřejňovací povinnosti stanovené zákonem o veřejných zakázkách. 
 
Poradenské a konzultační zakázky: 
 
Kromě  provádění  ujišťovacích  zakázek  (interních  auditů)  poskytuje  oddělení  interního  auditu 
také  poradenské  a  konzultační  služby  ostatním  útvarům  krajského  úřadu.  Zároveň  poskytuje 
 
Číslo stránky    5 

 
také  metodickou  pomoc  interním  auditorům  příspěvkových  organizací  zřizovaných  Krajem 
Vysočina nebo interním auditorům v obcích na území Kraje Vysočina. Oddělení interního auditu 
je  žádáno  o  odborný  komentář  týkající  se  pracovních  postupů,  právních  a  vnitřních  předpisů, 
strategií a dalších záležitostí týkajících se činnosti úřadu.  
 
V roce  2015  poskytli  zaměstnanci  oddělení  interního  auditu  poradenství  a  konzultace  v těchto 
oblastech:  
  centrální evidence dotací (tzv. systém eDotace), 
  péče o zaměstnance, 
  strategie rovných příležitostí, 
  metodická pomoc obcím a příspěvkovým organizacím, 
  připomínkování právních předpisů. 
Poradenská zakázka eDotace souvisí s Centrální evidencí dotací, tzv. systém eDotace, který je 
na  krajském  úřadě  zaveden  od  roku  2008.  Mezi  jeho  hlavní  cíle  patří  zjednodušit  proces 
podávání žádostí o dotace, vytvořit základ pro sjednocení dotačních postupů Kraje Vysočina a 
založit  jednu  centrální  evidenci  dotací,  která  bude  poskytovat  jednotný  a  spolehlivý  přehled  o 
všech dotačních titulech a darech.  
V  roce  2015  bylo  oddělení  interního  auditu  zapojeno  do  činnosti  pracovní  skupiny,  která  se 
věnuje správě a rozvoji systému eDotace. Zástupce oddělení se účastnil pravidelných schůzek 
této  skupiny.  Podílel  se  také  na  připomínkování  dokumentů  souvisejících  se  schvalováním 
žádostí  o  dotace.  V  rámci  poradenské  služby  využilo  oddělení  interního  auditu  rovněž 
zkušeností  získaných  z  práce  na  ujišťovacích  zakázkách  v  oblasti  poskytování  dotací.  Na 
začátku  roku  2015  byl  zaveden  elektronický  systém  hodnocení  projektů,  díky  kterému  se  daří 
předcházet chybám vznikajícím při použití papírových podkladů. 
V návaznosti  na  svou  vizi  krajský  úřad  opakovaně  realizuje  strategický  cíl  týkající  se  podpory 
fyzického a psychického zdraví, rozšířený o podporu slaďování osobního a profesního života a 
rovných  příležitostí  zaměstnanců  Kraje  Vysočina  zařazených  do  krajského  úřadu.  Zástupkyně 
OddIA  se  jako  členka  pracovní  skupiny  Péče  o  zaměstnance  podílela  na  realizaci  tohoto 
strategického cíle.  
O  smysluplnosti  aktivit  iniciovaných  pracovní  skupinou  svědčí  i  skutečnost,  že  Krajský  úřad 
Kraje  Vysočina  v roce  2015  opakovaně  zvítězil  v  národní  soutěži  ÚŘAD  ROKU  „Půl  na  Půl“  - 
respekt k rovným příležitostem, tedy v soutěži vyhlašované Ministerstvem vnitra České republiky 
spolu  s  obecně  prospěšnými  společnostmi.  Soutěž  hodnotí  opatření  zaměřená  na  vyrovnání 
šancí  znevýhodněných  osob  či  skupin  a  zavádění  principů  gender  mainstreamingu.  Ocenění 
v kategori  krajských úřadů obdržel Kraj Vysočina už popáté v řadě od roku 2011.  
V  rámci  podpory  účelného  a  efektivního  řízení  interních  procesů  a  ve  snaze  poukázat  na 
důležitost sdílení a zpracování informací pro srozumitelné, korektní a přívětivé pracovní vztahy a 
dobrou  pracovní  atmosféru  uvnitř  organizace,  vznikly  na  základě  zpětné  vazby  získané  z 
průzkumu spokojenosti zaměstnanců realizovaného v roce 2014 (oblast opatření sociální klima 
a  mezilidské  vztahy  na  pracovišti,  komunikace,  informace)  dvě  praktické  pomůcky  pro 
zaměstnance  Kraje  Vysočina  zařazené  do  Krajského  úřadu  Kraje  Vysočina.  Jednalo  se  o 
dokumenty  „Zdroje  interních  informací“  a  „Formy  interní  komunikace“.  Z pomůcek  lze  čerpat 
informace  o  tom,  jak  který  tok  informací  v  podmínkách  struktury  úřadu  probíhá  a  jaká  jsou 
základní pravidla komunikace. 
Kraj  Vysočina  jako  zaměstnavatel  se  hlásí  k antidiskriminačnímu  přístupu  a  předcházení 
negativním vlivům spojeným s otázkami rovného zacházení a ochrany před diskriminací. Ve své 
praxi  uplatňuje  řadu  antidiskriminačních  opatření  a  politiku  rovného  přístupu  má  ukotvenou 
 
Číslo stránky    6 

 
v jednom ze svých strategických cílů. Doposud však neexistuje ucelený interní dokument, který 
by  danou  oblast  formuloval  do  jednotných  principů  a  nastavil  komplexní  procesy  uplatňování 
aspektů  této  politiky  v praxi  včetně  formulací  žádoucích  opatření  jako  reflexi  na  odůvodněnou 
poptávku.  
Ředitel krajského úřadu proto jmenoval pracovní tým, jehož úkolem je zpracovat aplikovatelnou 
strategi   uplatňování  principů  rovnosti  v podmínkách  Krajského  úřadu  Kraje  Vysočina 
s nastavením  principů  a opatření  metodou  SMART.  Do týmu byla jmenována také zástupkyně 
OddIA. Strategie by dle harmonogramu měla být dokončena do poloviny roku 2016. V průběhu 
roku 2015 byly definovány základní východiska a cíle strategie. 
Cílem metodické pomoci obcím a příspěvkovým organizacím je prohlubování spolupráce, sdílení 
metodiky a zavádění dobré praxe. Oddělení interního auditu poskytovalo obcím a příspěvkovým 
organizacím  poradenství  z  oblasti  interního  auditu.  Dne  10. 6. 2015  uspořádalo  oddělení 
interního auditu ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů setkání interních auditorů 
z Kraje Vysočina  a  Jihočeského kraje.  Interní  auditoři z obcí  a  příspěvkových organizací  Kraje 
Vysočina  měli  možnost  si  vyslechnout  příspěvky  zástupců  Ministerstva  financí,  ředitele 
krajského úřadu a vedoucí oddělení interního auditu. Vyvrcholením tohoto setkání bylo předání 
ocenění významným osobnostem interního auditu ze dvou výše zmíněných krajů.  
 
V roce 2015 byla poskytována konzultační činnost především v oblasti připomínkování právních 
předpisů.  Oddělení  interního  auditu  vyjádřilo  své  připomínky  k  celkem  13  právním  předpisům, 
např.  k  pravidlům  Rady  Kraje  Vysočina  pro  užívání  prostor  v  sídle  Kraje  Vysočina,  směrnici 
k oběhu a přezkušování účetních dokladů či ke směrnicím týkajícím se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. OddIA se také významně podílelo na připomínkování návrhu zákona o řízení a 
kontrole veřejných financí, který by měl nahradit v současnosti platný zákon o finanční kontrole 
ve veřejné správě. 
 
2.  zhodnocení  výsledků  veřejnosprávních kontrol  vykonávaných podle § 7 odst. 
2,  8,  9  a  11  zákona  o  finanční  kontrole  včetně  zhodnocení  přiměřenosti 
a účinnosti zavedeného systému této kontroly  

 
a.  národních prostředků (příloha č. 4) 
Veřejnosprávní kontroly na místě byly v roce 2015 vykonávány všemi odpovědnými zaměstnanci 
podle  jejich  působností  a  odpovědností  a  v souladu  se  zákonem  o  finanční  kontrole  a  vnitřní 
směrnicí k zajištění kontrolní činnosti, a to na základě pololetních plánů kontrolní činnosti, dále 
na  podnět  vedení  kraje,  ostatních  orgánů  veřejné  správy  a  rovněž  na  základě  informací 
uvedených ve stížnostech právnických a fyzických osob.  
Předběžné  veřejnosprávní  kontroly  byly  pravidelně  vykonávány  před  vynaložením  veřejných 
výdajů při posuzování žádostí jednotlivých žadatelů o veřejnou finanční podporu z rozpočtu kraje 
a  fondu  kraje  -  Fondu  Vysočiny.  Vykonávány  byly  převážně  administrativní  veřejnosprávní 
kontroly,  v případě  zjištění  nejasností  nebo  rizik  byla  jednotlivými  odbory  krajského  úřadu 
výjimečně prováděna kontrola na místě u žadatelů o veřejnou finanční podporu. 
Průběžné  veřejnosprávní  kontroly  byly  zaměřeny  zejména  na  dodržování  stanovených 
podmínek  a  postupů  při  uskutečňování,  vypořádávání  a  vyúčtování  schválených  operací,  na 
včasnost  a  přesnost  záznamů  o  nakládání  s veřejnými  prostředky  a  o  uskutečňovaných 
operacích.  V průběhu  roku  2015  byly  průběžné  veřejnosprávní  administrativní  kontroly 
vykonávány u všech smluvně poskytnutých podpor z rozpočtu kraje a fondu kraje, a to formou 
ověření správnosti závěrečné zprávy a vyúčtování akcí v rámci jednotlivých dotačních titulů.  
Průběžné  veřejnosprávní  kontroly  na  místě  byly  vykonávány  odpovědnými  zaměstnanci 
administrátora podpory v souladu s plány kontrolní činnosti jednotlivých odborů krajského úřadu 
 
Číslo stránky    7 

 
u příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu kraje a fondu kraje. Příslušnými 
odvětvovými  odbory  byly  též  prováděny  kontroly  hospodaření  příspěvkových  organizací 
zřizovaných  krajem  v resortu  školství,  sociálních  věcí,  zdravotnictví,  dopravy,  kultury 
a cestovního  ruchu.  V roce  2015  bylo  u  příspěvkových  organizací  kraje  provedeno  celkem 
15 průběžných  veřejnosprávních  kontrol,  z toho  bylo  14  kontrol  zaměřeno  na  hospodaření 
s veřejnými prostředky a 1 kontrola na plnění opatření přijatých na základě zjištění nedostatků 
předchozími kontrolami.  
Následných  veřejnosprávních  kontrol  bylo  u  příspěvkových  organizací  zřizovaných  krajem 
v resortech školství,  zdravotnictví,  sociálních věcí  a kultura v roce  2015  provedeno celkem  32, 
z toho bylo 18 kontrol zaměřeno na ověření hospodaření s veřejnými prostředky, 12 kontrol bylo 
tematicky  zaměřeno  na  veřejné  zakázky  s vazbou  na  majetek  a  2 kontroly  na  plnění  opatření 
přijatých příspěvkovými organizacemi na základě předchozích kontrol.  
U  příspěvkových  organizací  kraje  byly  kontroly  zaměřeny  na  dodržování  právních  předpisů, 
schválených  rozpočtů  a  pokynů  zřizovatele  a  na  ověření  údajů  o  hospodaření  s veřejnými 
prostředky, tzn. na věrné zobrazení  zdrojů, stavu a pohybu veřejných prostředků, a na to, zda 
tyto  údaje  odpovídají  skutečnostem  rozhodným  pro  uskutečnění  veřejných  příjmů,  výdajů 
a nakládání s veřejnými prostředky.   
V roce  2015  jsme  kontroly  hospodaření  nadále  zaměřili  s větším  důrazem  na  funkčnost 
a účinnost  vnitřního  kontrolního  systému  v organizacích.  V minulých  letech  se  jako  přínosné 
osvědčilo  zaměřit  kontroly  nejen  na  hospodaření  jako  celek,  ale  na  jednu  až  dvě  oblasti 
hospodaření  s hlubším  ověřením  skutečností  a  souvislostí.  V loňském  roce  jsme  v tomto 
přístupu pokračovali a zaměřili jsme se na ověření dodržování zákona o veřejných zakázkách a 
navazujícího předpisu zřizovatele, který upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu.  Pokud  bylo  předmětem  dodávek  pořízení  majetku,  ověřována  byla  správnost  jeho 
zařazení a stanovení pořizovací ceny. 
Provedenými  veřejnosprávními  kontrolami  bylo  zjištěno  nedodržování  některých  obecně 
závazných  právních  předpisů,  zejména  v oblasti  účetnictví  (nesprávné  postupy  účtování, 
nedostatečná  nebo  chybná  evidence  a  odpisování  majetku),  nakládání  s majetkem,  smluvních 
vztahů,  hospodaření  s fondy  a  vnitřních  norem  příspěvkových  organizací.  Permanentně  jsme 
zjišťovali  velké  problémy  organizací  s  dodržením  vyhlášky  o  inventarizaci  majetku,  zejména 
naplněním  všech  inventarizačních  činností  a  průkaznosti  postupů  v rámci  inventarizačních 
činností.  Stále  zjišťujeme  nedostatky  v průkaznosti  provádění  řídící  kontroly  odpovědnými 
zaměstnanci  organizací.  Zjištěnými  nedostatky  byl  zkreslen  stav  majetku  a  výsledek 
hospodaření v účetních závěrkách, resp. byly zjišťovány závažné nedostatky bez vlivu na účetní 
závěrku.  Zejména  v nastavení  a funkčnosti  kontrolních  systémů  byly  u  řady  organizací 
zjišťovány významné nedostatky a rizika. 
Na  základě  zjištěných  nedostatků  byla  vždy  vyžadována  opatření  k jejich  odstranění.  Plnění 
těchto opatření bylo odborem kontroly ověřováno v průběhu roku 2015 u vybraného vzorku těch 
příspěvkových  organizací,  u  kterých  byly  předchozími  veřejnosprávními  kontrolami  zjištěny 
nejzávažnější  nedostatky.  Tento  výběr  vzorku  ke  kontrole  plnění  opatření  se  osvědčil  již 
v předchozích letech.  
Protokoly  z provedených  následných  kontrol  u  organizací  jsou  v souladu  s vnitřním  předpisem 
předávány společně s přijatými opatřeními zřizovatelským odborům k dalšímu využití v metodice 
a vedení organizací. 
Porušení  rozpočtové  kázně  bylo  zjištěno  v loňském  roce  veřejnosprávními  kontrolami 
u 1 příspěvkové  organizace,  která  vyplatila  odměnu  z dohody  o  provedení  práce  ve  vyšší 
částce, než bylo statutárním zástupcem rozhodnuto.  
U žadatelů nebo příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu Kraje Vysočina 
a  z Fondu  Vysočiny  bylo  provedeno  celkem  292  kontrol,  z toho  45  kontrol  předběžných,  161 
 
Číslo stránky    8 

 
průběžných a 86 následných kontrol. Byly zaměřeny především na ověření dodržení smluvních 
podmínek  poskytnutí  podpor  při  průběžné  realizaci  akcí  a  po  ukončení  jejich  realizace  a 
závěrečném vyúčtování akcí. V tomto počtu jsou zahrnuty i 2 kontroly provedené u soukromých 
škol  a zařízení,  kterým  jsou  poskytovány  Krajem  Vysočina  veřejné finanční  podpory  v souladu 
se  školským  zákonem,  čímž je  plněna  povinnost  kontroly  jejich  použití  daná  též  školským 
zákonem.  
Následnými  kontrolami  bylo  zjištěno  porušení  rozpočtové  kázně  u  1  příjemce  a  na  základě 
rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina mu byl uložen odvod za porušení rozpočtové kázně 
z důvodu nedodržení smluvních podmínek.   
V roce 2015 Kraj Vysočina stále neobdržel rozhodnutí ministerstva financí o odvolání příjemce 
proti kontrolnímu zjištění z následné veřejnosprávní kontroly, které bylo předáno k dalšímu řízení 
podle zvláštních právních předpisů v listopadu 2014. 
V roce 2015 byla orgánům činným v trestním řízení předána Krajským úřadem Kraje Vysočina 2 
kontrolní  zjištění  s  podezřením  na  spáchání  trestného  činu,  jež  byla  zjištěna  při  výkonu 
veřejnosprávních kontrol (viz příloha č. 1 část II. tab. 2). 
V roce  2015  byly  následné  veřejnosprávní  kontroly  zajišťovány  6  pracovníky  odboru  kontroly. 
Tento počet zaměstnanců je již dlouhodobě neměnný. Vzhledem k velkému počtu zřizovaných 
příspěvkových  organizací  kraje  (k  31.  12.  2015  celkem  104  organizací)  je  tudíž  mnohdy 
problematické  zajistit  obecně  požadovanou  periodicitu  provádění  následných  kontrol 
hospodaření těchto příspěvkových organizací v plném rozsahu. 
 
b.  zahraničních prostředků (příloha č. 5) 
V roce  2015  nebyla  Krajem  Vysočina  provedena  žádná  veřejnosprávní  kontrola 
u předstrukturálních fondů.   
Ze  strukturálních  fondů  čerpal  Kraj  Vysočina  finanční  prostředky  prostřednictvím  šesti 
grantových schémat v programovacím období 2004 – 2006,  z toho 5 grantových schémat bylo 
realizováno  prostřednictvím  Společného  regionálního  operačního  programu  a  1  grantové 
schéma prostřednictvím Operačního programu rozvoje lidských zdrojů. Grantová schémata byla 
ukončena, v roce 2015 již nebyly veřejnosprávní kontroly prováděny. 
V rámci  programovacího  období  2007  –  2013  bylo  Řídícím  orgánem  Operačního  programu 
Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost  Kraji  Vysočina  v rámci  prioritní  osy  1  a  prioritní  osy  3 
schváleno  sedm  globálních  grantů  ve  čtyřech oblastech  podpory.  S řídícím  orgánem, 
Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy,  uzavřel  kraj  Dohodu  o  spolupráci,  na  základě 
které zabezpečuje realizaci tohoto operačního programu jako zprostředkující subjekt.  
V roce  2015  bylo  v rámci  těchto  grantů  provedeno  celkem  13  průběžných  veřejnosprávních 
kontrol na místě, z toho: 

v oblasti podpory 1.1. celkem 6 kontrol 

v oblasti podpory 1.2. celkem 2 kontroly  

v oblasti podpory 1.3. celkem 2 kontroly  

v oblasti podpory 3.2. celkem 3 kontroly  
Administrativními  veřejnosprávními  kontrolami a  průběžnými  veřejnosprávními  kontrolami  na 
místě bylo v roce 2015 zjištěno celkem 63 případů porušení rozpočtové kázně. 
Kraj  Vysočina  realizoval  v r.  2015  několik  projektů  v  oblasti  sociálních  služeb  a  sociálního 
začleňování  financovaných  z prostředků  EU  v rámci  programovacího  období  2007  –  2013. 
V souladu  s  rozhodnutím  o poskytnutí  dotace  provedl  kraj  v roce  2015  celkem  1  průběžnou 
veřejnosprávní kontrolu v rámci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina  -  individuální  projekt  II“  a  2  průběžné  veřejnosprávní  kontroly  v rámci  projektu 
„Podpora  vybraných  sociálních  služeb  na  území  Kraje  Vysočina  –  individuální  projekt  III“  u 
 
Číslo stránky    9 

 
poskytovatelů  jednotlivých  sociálních  služeb.  Dále  Kraj  Vysočina  v roce  2015  provedl  3 
průběžné  veřejnosprávní  kontroly  v rámci  projektu  „Podpora  sociální  integrace  příslušníků 
romských  lokalit  v Kraji  Vysočina“  u  poskytovatele  služeb.  Projekty  jsou  realizovány  v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem kontrol bylo plnění podmínek 
vyplývajících  ze  smluv  o  zajištění  sociálních  služeb.  Při  těchto  kontrolách  nebyly  zjištěny 
nedostatky.  Mimo  plán  kontrol  bylo  průběžně  sledováno  čerpání  dotace  a  plnění  podmínek 
smluv  z průběžných  monitorovacích  zpráv.  V jednom  případě  byla  z kontroly  účetních  dokladů 
zjištěna  neschopnost  poskytovatele  vyúčtovat  v posledním  monitorovacím  období  přijatou 
zálohu.  Na  základě  této  skutečnosti  Kraj  Vysočina  podal  trestní  oznámení  na  neznámého 
pachatele na Policii ČR.  
 
3.  Hlavní  nedostatky,  které  v hodnoceném  období  zásadním  způsobem 
nepříznivě  ovlivnily  činnost  orgánu  veřejné  správy  včetně  stručné 
charakteristiky jejich příčin  

 
Nedostatky,  které  by  podstatně  ohrozily  nebo  znemožnily  plnění  hlavních  úkolů  při  zajišťování 
schválených  cílů  orgánu  veřejné  správy,  a  které  by  měly  významný  vliv  na  řádnou  správu  a 
řízení  hospodaření  s veřejnými  prostředky,  nebyly  v  hodnoceném  období  identifikovány.  Ze 
šetření interního auditu ani jiných typů kontrol nevyplývá, že  by docházelo k nehospodárnému 
využívání  veřejných  prostředků,  k  vykonávání  neefektivních  nebo  neúčelných  činností  při 
zajišťování výkonu veřejné správy nebo že vedené evidence obsahují větší frekvenci chyb, než 
je  obvyklé.  Dílčí  zjištění  a  návrhy  opatření  k  eliminaci  rizik  byly  identifikovány  a  projednány  v 
rámci  jednotlivých  ujišťovacích  zakázek.  Problémové  oblasti  byly  průběžně  řešeny  v souladu 
s rozhodnutími  orgánů  kraje  (Rady  Kraje  Vysočina  a  Zastupitelstva  Kraje  Vysočina)  nebo 
rozhodnutími vedení krajského úřadu. 
 
4.  Informace  o  finančních  kontrolách  vykonaných  podle  vyhlášených 
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a o jejich výsledcích, 
které  poskytly  mezinárodním  organizacím  na  základě  jejich  vyžádání  (§  24 
odst. 5 zákona) 

V průběhu  roku  2015  nebyla  na  Krajském  úřadu  Kraje  Vysočina  provedena  žádná  finanční 
kontrola podle vyhlášených mezinárodních smluv.  
 
5.  Přehled  a  charakteristika  opatření  přijatých  ředitelem  Krajského  úřadu  Kraje 
Vysočina 
 
Řízení provozní a finanční činnosti úřadu a účinné fungování vnitřního kontrolního systému bylo 
v průběhu roku 2015 zlepšováno např. následujícími opatřeními: 
  vyhodnocování plnění strategických cílů krajského úřadu za uplynulé období, 
  aktualizace interních předpisů, 
  akceptování a realizace doporučení z vykonaných interních auditů, 
  podpora zvyšování odbornosti a profesionálního vystupování zaměstnanců, 
  aktualizace pověření ke kontrole a přezkušování účetních dokladů, 
  aktualizace databáze řízení rizik,  
  podpora  dalšího  rozvoje  analytického  nástroje  datový  sklad,  především  v  oblasti 
sledování ekonomiky úřadu a příspěvkových organizací. 
 
Číslo stránky    10 

 
K průběžnému  sledování  řešených  problémů  slouží  systém  evidence  úkolů  v rámci  porad  na 
jednotlivých úrovních řízení (porady grémia ředitele, porady grémia ředitele s vedoucími odborů 
a  samostatných  oddělení,  porady  jednotlivých  sekcí  a  porady  odborů)  umístěná  v  Krajském 
evidenčním  informačním  systému  (KEVIS).  Obdobným  způsobem,  prostřednictvím  databáze 
doporučení  z  interních  auditů,  je  sledována  realizace  doporučení  z  provedených  interních 
auditů.  Jako  další  nástroj  k řešení  různých  problémů  je  využívána  možnost  jmenování 
pracovních týmů ředitelem úřadu. 
 
6.  Souhrnné zhodnocení  
Kraj  Vysočina  naplňuje  principy  řádné  správy  veřejných  prostředků.  Orgány  kraje  a  ředitel 
krajského  úřadu  dostatečně  vymezili  pravomoce  a  odpovědnosti  jednotlivých  vedoucích  a 
ostatních  zaměstnanců  směřující  k naplnění  těchto  principů.  Finanční  kontrola  je  nadále 
nedílnou  součástí  finančního  řízení,  kontrolní  činnost  probíhá  v souladu  s platnými  právními 
předpisy,  útvary  zabývající  se  finanční  kontrolou  mohou  proto  poskytovat  dostatečnou  míru 
nezávislého ujištění o přiměřenosti a účinnosti vnitřních kontrolních mechanismů. Krajský úřad si 
trvale klade za cíl  udržitelný  a kvalitní  výkon  veřejné  správy  v souladu s  kritérii  hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti. 
Povinnost  předložit  každoročně  zprávu  o  výsledcích  finančních  kontrol  je  zákonem  o  finanční 
kontrole stanovena také obcím a příspěvkovým organizacím jako orgánům veřejné správy. Obce 
na  tuto  zákonnou  povinnost  byly  písemně  upozorněny  dopisem  ředitele  krajského  úřadu,  ve 
kterém  byly  uvedeny  i  odkazy  na  manuály  a  návody  na  zpracování  zpráv  o  výsledcích 
finančních kontrol.  
V Kraji Vysočina bylo k  31. 12. 2015 celkem 704 obcí. Z tohoto počtu 20 obcí (tj. 3 %), i přes 
výše  uvedené  připomenutí  zákonné  povinnosti,  zprávu  o  výsledcích  finančních  kontrol  za  rok 
2015 nezaslalo. Z předložených zpráv o výsledcích finančních kontrol bylo pouze 57 zpráv (tj. 8 
%) podáno elektronicky prostřednictvím Modulu ročních zpráv. Tato skutečnost přináší vysokou 
administrativní  náročnost  při  zpracování  a  zadávání  údajů  z ručně  vyhotovených  zpráv  do 
informačního systému. 
Všech 104 příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina k 31. 12. 2015 podalo zprávu 
o výsledcích finančních kontrol elektronicky. 
 
 
Zpracovali: 
 
Ing. Michal Ňachaj 
vedoucí odboru kontroly 
 
Ing. Iva Ďásková 
vedoucí oddělení veřejnosprávní kontroly 
 
Ing. Kateřina Tesařová 
vedoucí oddělení interního auditu 
 
 
Jihlava 4. 3. 2016 
 
 
Schválil: 
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. 
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina 
 
Číslo stránky    11