Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zprávy o výsledcích finančních kontrol'.

 
 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 
 
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014 
 
Souhrnné  zhodnocení  výsledků  finančních  kontrol  zajišťovaných  orgánem 
veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly 
zahrnuje: 
 
1.  zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole 

(příloha  č.  2),  výsledků  interního  auditu  podle  §  28  a  29  zákona  o  finanční 
kontrole (příloha č. 3) a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 
ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole 

 
a)  Vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí v orgánu veřejné správy.  
 
Strategické  záměry  a  cíle  Kraje  Vysočina  vycházejí  z  Programu  rozvoje  Kraje  Vysočina  a 
z dalších dlouhodobých koncepcí, strategií, záměrů a zásad v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, 
dopravy,  územního  plánování,  cestovního  ruchu,  krizového  řízení,  životního  prostředí  a 
informatiky.  Tyto  materiály  jsou  vyhodnocovány  a  aktualizovány.  Kontrolní  funkci  plní  také 
výbory zastupitelstva kraje.  
Strategické  prostředí  krajského  úřadu  je  zarámováno  vizí,  prioritami  krajského  úřadu  a 
soustavou  strategických  cílů,  které  se  prostřednictvím  akčních  plánů  rozpadají  na  konkrétní 
měřitelné úkoly pro jednotlivé odbory. Je tak splněna základní podmínka pro fungování vnitřního 
kontrolního  systému,  a  to  je  stanovení  cílů  na  strategické  úrovni.  Jde  o  systematický  proces 
přijímání,  naplňování,  sledování  a  vyhodnocování  strategických  cílů  úřadu  za  využití  Portálu 
strategického řízení. Kontrolní prostředí pozitivně ovlivňují zejména strategické cíle působící na 
hospodárné,  efektivní  a  účelné  využívání  veřejných  prostředků,  na  sledování  provozních 
ukazatelů a také na naplňování přijatého etického kodexu úřadu. 
Základní  rámec  pro  kontrolní  prostředí  na  krajském  úřadu  vytváří  organizační  řád  Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, který vymezuje a odděluje odpovědnosti a pravomoci jednotlivých útvarů 
úřadu.  Organizační  řád  je  dále  aplikován  prostřednictvím  pracovních  náplní  jednotlivých 
zaměstnanců.  Odpovědní  zaměstnanci  mají  pověření  ke  kontrole  a  přezkušování  účetních 
dokladů  na  pozicích  příkazce  operace,  správce  rozpočtu,  hlavní  účetní,  čímž  je  nastaveno 
oprávnění a odpovědnost konkrétních osob za příslušné operace. 
Zavedená  praxe  preferuje  spíše  obecné  formulace  odpovědností  a  pravomocí  jednotlivých 
útvarů a účastníků. Na jedné straně je tento přístup jednodušší a operativnější při změnách, na 
druhou  stranu  s sebou  přináší  nejednoznačnosti,  složitější  vymahatelnost,  obtížnější 
přenositelnost agendy a složitější orientaci nových účastníků a externích pozorovatelů. 
Konkrétní  podmínky  pro  příznivé kontrolní  prostředí  na  Krajském  úřadu Kraje Vysočina  vytváří 
oprávnění a povinnosti nastavené ve vnitřních předpisech úřadu, zejména ve: 
  směrnici k zajištění kontrolní činnosti, 
  směrnici k oběhu a přezkušování účetních dokladů, 
  směrnici k provádění pokladních operací, 
  směrnici o účtování, oceňování a evidenci majetku a závazků Kraje Vysočina, 
  příkazu ředitele k provedení inventarizace, 
  příkazu ředitele, kterým se upravuje postup předkládání písemností k podpisu. 
tel.: 564 602 804, fax: 564 602 480, e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, internet: www.kr-vysocina.cz 
IČ: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu 

 
 
Další podmínky ve specifických oblastech upravuje: 
  směrnice  k  užívání  a  kontrole  užívání  informačních  a  komunikačních  technologií  Kraje 
Vysočina, 
  směrnice  o  poskytování  cestovních  náhrad  při  tuzemských  a  zahraničních  pracovních 
cestách, 
  směrnice o uplatňování daně z přidané hodnoty, 
  směrnice upravující evidenci přítomnosti na pracovišti a evidenci pracovní doby, 
  směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet a další.  
Znalost  zásad  a  principů  finanční  kontroly  podporuje  modul  „Finanční  kontrola  ve  veřejné 
správě“, kterým prochází v rámci vstupního vzdělávání povinně každý nový zaměstnanec úřadu. 
Toto vzdělávání krajský úřad zajišťuje i pro zaměstnance obcí II. a III. stupně. Další vzdělávací 
aktivity  jsou  zaměřené  např.  do  oblasti  nastavení  a  aplikace  kritérií  3E  (hospodárnost, 
efektivnost, účelnost).  
Příznivé  kontrolní  prostředí  podporuje  i  aplikace  modelu  CAF  (Common  Assessment 
Framework)  vycházející  ze  sebehodnocení  kvality  činnosti  úřadu.  Implementace  modelu  CAF 
probíhá na krajském úřadu od roku 2006. 
Kontrolní prostředí uvnitř úřadu ovlivňuje i činnost oddělení vnitřní kontroly, které vykonává dílčí 
vnitřní kontroly zaměřené na soulad činností zaměstnanců krajského úřadu s právními předpisy 
a zajišťuje evidenci a podporu procesů při řešení stížností. Jsou vytvořeny vhodné podmínky pro 
nezávislou a objektivní činnost interního auditu, který hodnotí účinnost systému řízení rizik, řídící 
a  kontrolní  procesy, správu  a  řízení  krajského  úřadu  a  navrhuje  opatření  ke  zdokonalení 
systému  a  eliminaci  rizik.  Kontrolní  prostředí  směrem  k externím  subjektům  nejvýznamněji 
formuje činnost odboru kontroly. 
 
b)  Systém posuzování závažnosti rizik spojených se zajišťováním stanovených úkolů a 
schválených cílů orgánu veřejné správy. 
Postupy pro řízení rizik jsou na Krajském úřadě Kraje Vysočina systematicky nastaveny od roku 
2005  a  jsou  podpořeny  interně  vytvořenou  softwarovou  databází.  Vedoucí  odborů  a 
samostatných oddělení jsou zodpovědní za pravidelnou aktualizaci rizik v databázi, doplňování 
nových rizik a dále za navrhování opatření ke snížení či eliminaci rizik.  
Řízením  rizik  se  v průběhu  roku  zabývají  příslušní  zodpovědní  vedoucí  zaměstnanci.  V rámci 
manažerské kontroly průběžně identifikují, kvantifikují a realizují opatření k řešení rizik, zejména 
u  běžných,  provozních  činností.  Rizika  související  s jednotlivými  finančními  výdajovými  a 
příjmovými  případy  jsou  řízena  operativně  pověřenými  zaměstnanci  realizací  předběžné, 
průběžné a následné řídící kontroly v souladu s ustanoveními zákona o finanční kontrole.  
Identifikací potenciálních rizik a navrhováním opatření ke snížení nebo eliminaci těchto rizik se 
standardně  zabývají  zaměstnanci  oddělení  interního  auditu  při  výkonu  konkrétních  auditních 
zakázek.  Identifikovaná  rizika  a  navrhovaná  opatření  jsou  předmětem  závěrečných  auditních 
zpráv.  Vedení  krajského  úřadu  může  zadávat  oddělení  interního  auditu  provedení  ad-hoc 
interních auditů, které jsou zaměřeny zejména na posouzení aktuálních rizik.  
 
c) Odpovědnost příslušných vedoucích a ostatních zaměstnanců orgánu veřejné správy.  
Pravomoci  a  odpovědnosti  jednotlivých  vedoucích  a  ostatních  zaměstnanců  jednoznačně 
vymezuje organizační  řád a pracovní  náplně.  Systém  dále dotváří  soustava  vnitřních předpisů 
Krajského úřadu Kraje Vysočina.  
Povinnosti  zaměstnanců  kraje  a  uvolněných  členů  zastupitelstva  kraje,  kteří  se  bezprostředně 
podílejí  na  účetních  případech  od  jejich  nařízení,  přezkoušení  a  kontrole  až  po  zaúčtování  a 
archivaci  účetních  dokladů,  závazně  upravuje  směrnice  k oběhu  a  přezkušování  účetních 
 
Číslo stránky    2 

 
dokladů a také interní  předpisy  orgánů kraje (pravidla  rady  kraje,  zásady  zastupitelstva kraje). 
Jsou vytvořeny standardizované postupy aktualizace a řízení změny těchto dokumentů. 
Provádění  řídící  kontroly  podle  zákona  o  finanční  kontrole  probíhá  na  základě  pověření 
konkrétních zaměstnanců funkcemi příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Souhrn 
pověření,  tzv.  „přehled  pověření  ke  kontrole  a  přezkušování  účetních  dokladů“,  jednoznačně 
určuje  osoby  odpovědné  za  výkon  řídící  kontroly  a  vymezuje  rozsah  jejich  oprávnění  (dle 
příslušných  paragrafů  a  položek  v rámci  jednotlivých  kapitol  rozpočtu  kraje).  Je  zajištěna 
oddělenost funkcí, dodržení zásady čtyř očí, vzájemná zastupitelnost zaměstnanců pověřených 
výkonem  řídící  kontroly,  stejně  jako  pravidelná  aktualizace  pověření,  za  kterou  je  odpovědný 
odbor ekonomický. 
Plnění povinností souvisejících se zajištěním řídící kontroly podle zákona o finanční kontrole ve 
veřejné  správě  pravidelně  prověřují  zaměstnanci  oddělení  interního  auditu  v rámci  své  auditní 
činnosti.  A  to  zejména  ve  smyslu  dostatečnosti  a  funkčnosti  nastavení  vnitřního  kontrolního 
systému. 
 
d) Zajištění informačních funkcí v rámci systému finanční kontroly zavedeného v orgánu 
veřejné správy. 

Informační funkce systému finanční kontroly se uskutečňuje v rámci předběžné řídící kontroly a 
v rámci  systému  veřejnosprávních  kontrol.  Konkrétní  postupy  pro  zajištění  informační  funkce 
v rámci předběžné řídící kontroly upravuje zejména směrnice k oběhu a přezkušování účetních 
dokladů.  V rámci  systému  veřejnosprávních  kontrol  jsou  konkrétní  postupy  pro  plnění 
informačních funkcí stanoveny směrnicí k zajištění kontrolní činnosti. 
Kontrolní  činnost  krajského  úřadu  je  koordinována  prostřednictvím  předkládání  a  schvalování 
pololetních  plánů  kontrol  jednotlivých  odborů  a  samostatných  oddělení,  např.  v  návaznosti  na 
kontrolní  zjištění  či  případné  požadavky  ze  strany  ústředních  správních  úřadů.  Vyhodnocení 
kontrolní  činnosti  jednotlivých  odborů  a  samostatných  oddělení  je  prováděno  v pravidelných 
pololetních intervalech a předkládáno řediteli krajského úřadu. 
Informační  podporu  pro  rozhodovací,  ale  i  kontrolní  procesy  poskytuje  datový  sklad. 
Prostřednictvím  datového  skladu  je  možno  rychle  získat  a  analyzovat  požadované  aktuální 
informace  z oblasti  ekonomiky  a  rozpočtování  kraje,  příspěvkových  organizací,  provozu 
krajského úřadu, dotačních titulů, integrovaného záchranného systému apod. Datový sklad tak 
poskytuje rozsáhlou podporu pro manažerské rozhodování, protože umožňuje aktuální a velmi 
detailní  pohled  na  jednotlivé  veřejné  výdaje  a  příjmy,  a  to  i  v agregovaných  a  předem 
nastavených i ad hoc analytických pohledech. 
Informační  funkce  interně-auditorské  činnosti  vychází  ze  statutu  interního  auditu.  Roční  i 
střednědobé  plány  interních  auditů  podléhají  schválení  ředitele  úřadu.  Zprávy  z vykonaných 
interních auditů jsou projednávány s vedoucími zaměstnanci auditovaných útvarů a s ředitelem 
úřadu. Zprávy jsou také zpřístupněny členům Rady Kraje Vysočina a všem vedoucím odborů a 
samostatných  oddělení.  Kromě  toho  oddělení  interního  auditu  každoročně  předkládá  řediteli 
úřadu zprávu o výsledcích interního auditu, která shrnuje všechny provedené auditní zakázky a 
další aktivity oddělení interního auditu. 
 
e)  Zajištění  průběžného  sledování  a  prověřování  systému  finanční  kontroly  zavedeného 
v orgánu veřejné správy včetně hodnocení. 

Průběžné  nezávislé  sledování  a  prověřování  systému  finanční  kontroly  zabezpečuje  oddělení 
interního auditu v rámci provádění konkrétních auditních zakázek, zejména interních auditů, ale i 
poradenských  a  konzultačních  služeb.  Pravidelně,  jedenkrát  ročně,  ve  zprávě  o  výsledcích 
interního auditu hodnotí komplexně dostatečnost a účinnost vnitřního kontrolního systému. 
 
 
Číslo stránky    3 

 
Na průběžném sledování systému finanční kontroly se podílejí také klíčoví účastníci na pozicích 
příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní v rámci výkonu každodenní agendy. Zjištěné 
nedostatky při výkonu řídící kontroly jsou povinni písemně oznámit určeným osobám. 
Provádění  veřejnosprávních  kontrol  (zejména  u  příspěvkových  organizací  a  příjemců  veřejné 
finanční podpory) upravuje směrnice k zajištění kontrolní činnosti. Závěry z provedených kontrol, 
včetně  nedostatků  a  uložených  nápravných  opatření,  se  vyhodnocují  pravidelně  v pololetních 
intervalech.  Souhrn  nejčastějších  nedostatků  z veřejnosprávních  kontrol  zpracovává  odbor 
kontroly  a  předává  jej  vedení  úřadu.  Vyhodnocení  kontrolní  činnosti  za  jednotlivé  věcně 
příslušné odbory koordinuje oddělení  vnitřní kontroly, které toto vyhodnocení předkládá řediteli 
úřadu.  
Systém finanční kontroly je prověřován také externími kontrolami a audity. Protokoly z externích 
kontrol  a  zprávy  z  externích  auditů  provedených  na  Kraji  Vysočina,  kdy  je  kraj 
kontrolovaný/auditovaný  subjekt,  včetně  případných  dokumentů  o  vypořádání  zjištěných 
nedostatků, jsou soustřeďovány v centrální evidenci na oddělení vnitřní kontroly. 
 
f) Dosahování výsledků při zajišťování činnosti a schválených cílů tohoto orgánu včetně 
realizace doporučení jednotlivých typů interního auditu. 

Dosahování  stanovených  cílů  při  zajišťování  činnosti  Kraje  Vysočina  a  krajského  úřadu 
pravidelně  hodnotí  orgány  kraje  (zastupitelstvo,  rada,  výbory,  komise)  a  vrcholové  vedení 
krajského  úřadu.  Jsou  vytvořeny  systémy  hodnocení  jednotlivců  nadřízenými  zaměstnanci  i 
hodnocení útvarů ředitelem krajského úřadu a zástupci samosprávy Kraje Vysočina.  
Jednou  ze skupin  cílů  jsou  cíle  strategické.  Ty  jsou  průběžně  monitorovány  prostřednictvím 
Portálu strategického řízení úřadu, jsou definovány metriky plnění a periodicky vyhodnocovány 
na společných poradách vedoucích zaměstnanců krajského úřadu. 
Posuzování realizace dílčích cílů a zejména identifikace rizik, která ohrožují jejich dosahování, je 
předmětem  interně-auditorské  činnosti.  Auditní  činnost  oddělení  interního  auditu  je  členěna 
následujícím způsobem: 
  Ujišťovací zakázky – interní audity, jejichž výstupem je auditní zpráva a podrobná auditní 
dokumentace. 
  Poradenské  zakázky  –  zakázky  většího  rozsahu  s  různorodým  předmětem  (např.  účast 
v pracovních týmech, řízení rizik, ad hoc analýzy zadané vedením KrÚ).  
  Konzultační zakázky – jednorázová konzultační činnost, včetně připomínkování předpisů. 
Ujišťovací zakázky 
V roce 2014 pracovali interní auditoři na těchto interních auditech: 
  audit plnění opatření z provedených auditů, 
  audit pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina, 
  audit inventarizace. 
Na začátku roku byl proveden následný audit plnění opatření z  provedených auditů. Jednalo se 
o nápravná opatření v auditu procesů administrace dotačních titulů na odboru školství, mládeže 
a  sportu,  auditu  nákupu  drobné  techniky  na  odboru  informatiky,  auditu  registru  poskytovatelů 
sociálních  služeb,  auditu  nákupu  služeb  na  odboru  zdravotnictví,  auditu  poskytování  dotací 
z Fondu  Vysočiny  na  odboru  životního  prostředí  a  auditu  pracovních  cest.  Audit  zahájilo 
oddělení interního auditu v lednu a ukončilo jej v únoru 2014. Auditovaným obdobím bylo období 
od  1.  1.  2012  do  31.  12.  2013.  Cílem  auditu  bylo  posouzení  přiměřenosti  a  včasnosti  plnění 
nápravných  opatření  na  základě  doporučení  vzešlých  z provedených  interních  auditů.  Auditní 
tým došel k závěru, že přijatá opatření se ve velké míře daří úspěšně realizovat a přispívat tak 
ke zdokonalování chodu úřadu a k předcházení nebo ke zmírnění rizik. 
 
Číslo stránky    4 

 
Předmětem  auditu  pronajímání  nebytových  prostor  v  sídle  Kraje  Vysočina  na  odboru 
sekretariátu  hejtmana  byl  proces  pronajímání  a výpůjčky  nebytových  prostor  v sídle  Kraje 
Vysočina fyzickým a právnickým osobám, které podaly žádost dle pravidel Rady Kraje Vysočina 
pro  pronajímání  nebytových prostor  v sídle Kraje Vysočina.  V souvislosti  s tím  sledoval  auditní 
tým  dva  základní  cíle  –  posouzení  dodržování  právních  předpisů  a  prověření  přiměřenosti  a 
účinnosti  vnitřního  kontrolního  systému  v procesu  pronajímání  a  výpůjčky  nebytových  prostor 
v sídle Kraje Vysočina. Auditovaným obdobím bylo období od 1. 1. 2012 do 13. 1. 2014 a období 
věcně související. Audit byl realizován v době od 17. 3. 2014 do 30. 7. 2014.  
Identifikovaná zjištění shrnul auditní tým do 7 záležitostí. Žádné z nich nepřidělil vysoký stupeň 
významnosti,  4  záležitosti  ohodnotil  středním  a  3 nízkým  stupněm  významnosti.  K odstranění 
identifikovaných  zjištění  nebo  ke  zmírnění  jejich  důsledků  navrhl  auditní  tým  celkem  13 
doporučení směřujících ke zjednodušení nastavených pravidel a jejich přiblížení zavedené praxi 
a  ke  zvýšení  transparentnosti  a  posílení  kontrolních  mechanismů  při  poskytování  pronájmů  a 
výpůjček. 
V srpnu 2014 zahájilo oddělení interního auditu audit procesu inventarizace. Předmětem auditu 
byl proces inventarizace majetku a závazků Kraje Vysočina. V souvislosti s tím sledoval auditní 
tým  dva  základní  cíle  –  posouzení  dodržování  právních  předpisů  v  procesu  inventarizace 
majetku  a  závazků  Kraje  Vysočina  a  posouzení  přiměřenosti  a  účinnosti  vnitřního  kontrolního 
systému  v tomto  procesu.  Identifikovaná  zjištění  shrnul  auditní  tým  do  7  záležitostí,  kterým 
přidělil nízký stupeň významnosti. K odstranění identifikovaných zjištění nebo ke zmírnění jejich 
důsledků  navrhl  auditní  tým  celkem  17  doporučení  spočívajících  nejčastěji  v úpravě  vnitřních 
předpisů.   
Poradenské a konzultační zakázky: 
Kromě  provádění  ujišťovacích  zakázek  (interních  auditů)  poskytuje  oddělení  interního  auditu 
také  poradenské  a  konzultační  služby  ostatním  útvarům  krajského  úřadu.  Zároveň  poskytuje 
také  metodickou  pomoc  interním  auditorům  příspěvkových  organizací  zřizovaných  Krajem 
Vysočina nebo interním auditorům v obcích na území Kraje Vysočina. Oddělení interního auditu 
je  žádáno  o  odborný  komentář  týkající  se  pracovních  postupů,  právních  a  vnitřních  předpisů, 
strategií a dalších záležitostí týkajících se činnosti úřadu.  
V roce  2014  poskytli  zaměstnanci  oddělení  interního  auditu  poradenství  a  konzultace  v těchto 
oblastech:  
  centrální evidence dotací (tzv. systém eDotace), 
  metodická pomoc obcím a příspěvkovým organizacím, 
  péče o zaměstnance, 
  připomínkování vnitřních předpisů. 
Poradenská zakázka eDotace souvisí s Centrální evidencí dotací, tzv. systém eDotace, který je 
na  krajském  úřadě  zaveden  od  roku  2008.  Mezi  jeho  hlavní  cíle  patří  zjednodušit  proces 
podávání žádostí o dotace, vytvořit základ pro sjednocení dotačních postupů Kraje Vysočina a 
založit  jednu  centrální  evidenci  dotací,  která  bude  poskytovat  jednotný  a  spolehlivý  přehled  o 
všech dotačních titulech a darech.  
V  roce  2014  bylo  oddělení  interního  auditu  zapojeno  do  činnosti  pracovní  skupiny,  která  se 
věnuje správě a rozvoji systému eDotace. Zástupce oddělení se účastnil pravidelných schůzek 
této  skupiny.  Podílel  se  také  na  připomínkování  dokumentů  souvisejících  se  schvalováním 
žádostí  o  dotace.  V  rámci  poradenské  služby  využilo  oddělení  interního  auditu  rovněž 
zkušeností získaných z práce na ujišťovacích zakázkách v oblasti poskytování dotací. 
Cílem metodické pomoci obcím a příspěvkovým organizacím je prohlubování spolupráce, sdílení 
metodiky a zavádění dobré praxe. Oddělení interního auditu poskytovalo obcím a příspěvkovým 
organizacím  poradenství  z  oblasti  interního  auditu.  Konkrétními  tématy  poskytovaných 
konzultací bylo např. zpracování roční zprávy o výsledcích interního auditu, povinnosti interního 
 
Číslo stránky    5 

 
auditu při schvalování účetní závěrky, systém řízení rizik, nebo také obecné povinnosti interního 
auditora v organizacích, kde do této funkce nastoupil nový  zaměstnanec nebo byl  interní audit 
nově zřízen.  
V návaznosti na svou vizi KrÚ opakovaně realizuje strategický cíl týkající se podpory fyzického a 
psychického  zdraví,  rozšířený  o  podporu  slaďování  osobního  a  profesního  života  a  rovných 
příležitostí  zaměstnanců  Kraje  Vysočina  zařazených  do  krajského  úřadu.  Zástupce  oddělení 
interního  auditu  se  jako  člen  pracovní  skupiny  podílel  na  realizaci  tohoto  strategického  cíle. 
Krajský  úřad  si  mimo  jiné  předsevzal  obhájit  titul  „Podnik  podporující  zdraví  3.  stupně“ 
a průběžně ověřovat úspěšnost realizovaných aktivit v oblasti slaďování osobního a pracovního 
života a rovných příležitostí v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. 
V roce 2014 byla poskytována konzultační činnost především v oblasti připomínkování vnitřních 
předpisů.  Oddělení  interního  auditu  vyjádřilo  své  připomínky  např.  ke  směrnici  o  poskytování 
cestovních náhrad, o vytváření a evidenci pověření, k provádění pokladních operací, o provozu 
služebních motorových vozidel, o používání systému eDotace, k zásadám Zastupitelstva Kraje 
Vysočina  pro  poskytování  dotací  na  infrastrukturu  vodovodů  a kanalizací.  Oddělení  interního 
auditu se také významně podílelo na připomínkování návrhu zákona o vnitřním řízení a kontrole 
ve  veřejné  správě,  který  by  měl  nahradit  v současnosti  platný  zákon  o finanční  kontrole  ve 
veřejné správě. 
 
2.  zhodnocení  výsledků  veřejnosprávních kontrol  vykonávaných podle § 7 odst. 
2,  8,  9  a  11  zákona  o  finanční  kontrole  včetně  zhodnocení  přiměřenosti 
a účinnosti zavedeného systému této kontroly  

 
a.  národních prostředků (příloha č. 4) 
Veřejnosprávní kontroly na místě byly v roce 2014 vykonávány všemi odpovědnými zaměstnanci 
podle  jejich  působností  a  odpovědností  a  v souladu  se  zákonem  o  finanční  kontrole  a  vnitřní 
směrnicí k zajištění kontrolní činnosti, a to na základě pololetních plánů kontrolní činnosti, dále 
na  podnět  vedení  kraje,  ostatních  orgánů  veřejné  správy  a  rovněž  na  základě  informací 
uvedených ve stížnostech právnických a fyzických osob.  
Předběžné  veřejnosprávní  kontroly  byly  pravidelně  vykonávány  před  vynaložením  veřejných 
výdajů při posuzování žádostí jednotlivých žadatelů o veřejnou finanční podporu z rozpočtu kraje 
a  fondu  kraje  -  Fondu  Vysočiny.  Vykonávány  byly  převážně  administrativní  veřejnosprávní 
kontroly,  v případě  zjištění  nejasností  nebo  rizik  byla  jednotlivými  odbory  krajského  úřadu 
výjimečně prováděna kontrola na místě u žadatelů o veřejnou finanční podporu. 
Průběžné  veřejnosprávní  kontroly  byly  zaměřeny  zejména  na  dodržování  stanovených 
podmínek  a  postupů  při  uskutečňování,  vypořádávání  a  vyúčtování  schválených  operací,  na 
včasnost  a  přesnost  záznamů  o  nakládání  s veřejnými  prostředky  a  o  uskutečňovaných 
operacích.  V průběhu  roku  2014  byly  průběžné  veřejnosprávní  administrativní  kontroly 
vykonávány u všech smluvně poskytnutých podpor z rozpočtu kraje a fondu kraje, a to formou 
ověření správnosti závěrečné zprávy a vyúčtování akcí v rámci jednotlivých dotačních titulů.  
Průběžné  veřejnosprávní  kontroly  na  místě  byly  vykonávány  odpovědnými  zaměstnanci 
administrátora podpory v souladu s plány kontrolní činnosti jednotlivých odborů krajského úřadu 
u příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu kraje a fondu kraje. Příslušnými 
odvětvovými  odbory  byly  též  prováděny  kontroly  hospodaření  příspěvkových  organizací 
zřizovaných  krajem  v resortu  školství,  sociálních  věcí,  zdravotnictví,  dopravy,  kultury 
a cestovního  ruchu.  V roce  2014  bylo  u  příspěvkových  organizací  kraje  provedeno  celkem 
13 průběžných  veřejnosprávních  kontrol,  z toho  bylo  7  kontrol  zaměřeno  na  hospodaření 
s veřejnými  prostředky,  4  kontroly  na  použití  účelových  prostředků  a  2  kontroly  na  plnění 
opatření přijatých na základě zjištění nedostatků předchozími kontrolami.  
 
Číslo stránky    6 

 
Následných  veřejnosprávních  kontrol  bylo  u  příspěvkových  organizací  zřizovaných  krajem 
v resortech školství,  zdravotnictví,  sociálních věcí  a kultura v roce  2014  provedeno celkem  31, 
z toho bylo 28 kontrol zaměřeno na ověření hospodaření s veřejnými prostředky a 3 kontroly na 
plnění opatření přijatých příspěvkovými organizacemi na základě předchozích kontrol.  
U  příspěvkových  organizací  kraje  byly  kontroly  zaměřeny  na  dodržování  právních  předpisů, 
schválených  rozpočtů  a  pokynů  zřizovatele  a  na  ověření  údajů  o  hospodaření  s veřejnými 
prostředky, tzn. na věrné zobrazení  zdrojů, stavu a pohybu veřejných prostředků, a na to, zda 
tyto  údaje  odpovídají  skutečnostem  rozhodným  pro  uskutečnění  veřejných  příjmů,  výdajů 
a nakládání s veřejnými prostředky.   
V roce  2014  jsme  kontroly  hospodaření  nadále  zaměřili  s větším  důrazem  na  funkčnost 
a účinnost  vnitřního  kontrolního  systému  v organizacích.  V minulých  letech  se  jako  přínosné 
osvědčilo  zaměřit  kontroly  nejen  na  hospodaření  jako  celek,  ale  na  jednu  až  dvě  oblasti 
hospodaření  s hlubším  ověřením  skutečností  a  souvislostí.  V loňském  roce  jsme  v tomto 
přístupu  pokračovali  a  zaměřili  jsme  se  na  ověření  vazeb  mezi  cestovními  příkazy,  evidencí 
docházky zaměstnanců a evidencí jízd v autoprovozu organizací.  
 Provedenými  veřejnosprávními  kontrolami  bylo  zjištěno  nedodržování  některých  obecně 
závazných  právních  předpisů,  zejména  v oblasti  účetnictví  (nesprávné  postupy  účtování, 
nedostatečná  nebo  chybná  evidence  a  odpisování  majetku),  nakládání  s majetkem,  smluvních 
vztahů,  hospodaření  s fondy  a  vnitřních  norem  příspěvkových  organizací.  Permanentně  jsme 
zjišťovali  velké  problémy  organizací  s  dodržením  vyhlášky  o  inventarizaci  majetku,  zejména 
naplněním  všech  inventarizačních  činností  a  průkaznosti  postupů  v rámci  inventarizačních 
činností.  Stále  zjišťujeme  nedostatky  v průkaznosti  provádění  řídící  kontroly  odpovědnými 
zaměstnanci  organizací.  Zjištěnými  nedostatky  byl  zkreslen  stav  majetku  a  výsledek 
hospodaření v účetních závěrkách, resp. byly zjišťovány závažné nedostatky bez vlivu na účetní 
závěrku.  Zejména  v nastavení  a funkčnosti  kontrolních  systémů  byly  u  řady  organizací 
zjišťovány významné nedostatky a rizika. 
Na  základě  zjištěných  nedostatků  byla  vždy  vyžadována  opatření  k jejich  odstranění.  Plnění 
těchto opatření bylo odborem kontroly ověřováno v průběhu roku 2014 u vybraného vzorku těch 
příspěvkových  organizací,  u  kterých  byly  předchozími  veřejnosprávními  kontrolami  zjištěny 
nejzávažnější  nedostatky.  Tento  výběr  vzorku  ke  kontrole  plnění  opatření  se  osvědčil  již 
v předchozích letech. 
Protokoly  z provedených  následných  kontrol  u  organizací  jsou  v souladu  s vnitřním  předpisem 
předávány společně s přijatými opařeními zřizovatelským odborům k dalšímu využití v metodice 
a vedení organizací. 
Porušení  rozpočtové  kázně  bylo  zjištěno  v loňském  roce  průběžnými  veřejnosprávními 
kontrolami u 1 příspěvkové organizace, která použila příspěvek na provoz  v rozporu s účelem. 
Následnými  veřejnoprávními  kontrolami  bylo  porušení  rozpočtové  kázně  zjištěno 
u 2 příspěvkových  organizací.  Organizace  se  dopustily  porušení  rozpočtové  kázně  použitím 
provozních  prostředků  na  pořízení  darů  a  vyplacením  vyšších  osobních  příplatků,  než  byly 
stanoveny platovými výměry. Žádosti jedné organizace o prominutí odvodu Rada Kraje Vysočina 
vyhověla.  
U žadatelů nebo příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu Kraje Vysočina 
a  z Fondu  Vysočiny  bylo  provedeno  celkem  278  kontrol,  z toho  39  kontrol  předběžných,  148 
průběžných a 91 následných kontrol. Byly zaměřeny především na ověření dodržení smluvních 
podmínek  poskytnutí  podpor  při  průběžné  realizaci  akcí  a  po  ukončení  jejich  realizace  a 
závěrečném vyúčtování akcí. V tomto počtu jsou zahrnuty i 3 kontroly provedené u soukromých 
škol, kterým jsou poskytovány Krajem Vysočina veřejné finanční podpory v souladu se školským 
zákonem, a je tak plněna povinnost kontroly jejich použití daná též školským zákonem.  
 
Číslo stránky    7 

 
Následnými  kontrolami  bylo  zjištěno  porušení  rozpočtové  kázně  u  1  příjemce  a  na  základě 
rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina mu byl uložen odvod za porušení rozpočtové kázně 
z důvodu nedodržení smluvních podmínek. Tato kontrola není dosud ukončena z důvodu podání 
odvolání příjemcem.   
V roce 2014 Kraj Vysočina stále neobdržel rozhodnutí ministerstva financí o odvolání příjemce 
proti kontrolnímu zjištění z následné veřejnosprávní kontroly, které bylo předáno k dalšímu řízení 
podle zvláštních právních předpisů v říjnu 2013. 
V roce  2014  byly  následné  veřejnosprávní  kontroly  zajišťovány  6  pracovníky  odboru  kontroly. 
Tento počet zaměstnanců je již dlouhodobě neměnný. Vzhledem k velkému počtu zřizovaných 
příspěvkových  organizací  kraje  (k  31.  12.  2013  celkem  107  organizací)  je  tudíž  mnohdy 
problematické  zajistit  obecně  požadovanou  periodicitu  provádění  následných  kontrol 
hospodaření těchto příspěvkových organizací. 
 
b.  zahraničních prostředků (příloha č. 5) 
V roce  2014  nebyla  Krajem  Vysočina  provedena  žádná  veřejnosprávní  kontrola 
u předstrukturálních fondů.   
Ze  strukturálních  fondů  čerpal  Kraj  Vysočina  finanční  prostředky  prostřednictvím  šesti 
grantových schémat v programovacím období 2004 – 2006,  z toho 5 grantových schémat bylo 
realizováno  prostřednictvím  Společného  regionálního  operačního  programu  a  1  grantové 
schéma prostřednictvím Operačního programu rozvoje lidských zdrojů. Grantová schémata byla 
ukončena, v roce 2014 již tedy veřejnosprávní kontroly nebyly prováděny. 
V rámci  programovacího  období  2007  –  2013  bylo  Řídícím  orgánem  Operačního  programu 
Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost  Kraji  Vysočina  v rámci  prioritní  osy  1  a  prioritní  osy  3 
schváleno  sedm  globálních  grantů  ve  čtyřech oblastech  podpory.  S řídícím  orgánem, 
Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy,  uzavřel  kraj  Dohodu  o  spolupráci,  na  základě 
které zabezpečuje realizaci tohoto operačního programu jako zprostředkující subjekt.  
V roce  2014  bylo  v rámci  těchto  grantů  provedeno  celkem  20  průběžných  veřejnosprávních 
kontrol na místě, z toho: 

v oblasti podpory 1.1. celkem 7 kontrol 

v oblasti podpory 1.2. celkem 3 kontrol  

v oblasti podpory 1.3. celkem 4 kontrol   

v oblasti podpory 3.2. celkem 6 kontrol (z toho 1 byla zahájena, ale nebyla ukončena) 
Dále byla provedena 1 následná veřejnosprávní kontrola v oblasti podpory 1.1. 
Administrativními  veřejnosprávními  kontrolami a  průběžnými  veřejnosprávními  kontrolami  na 
místě bylo v roce 2014 zjištěno celkem 123 případů porušení rozpočtové kázně. 
Kraj  realizuje  také  několik  projektů  v  oblasti  sociálních  služeb  a  sociálního  začleňování 
financovaných  z prostředků  EU  v rámci  programovacího  období  2007  –  2013.  V souladu  s 
rozhodnutím  o poskytnutí  dotace  provedl  kraj  v roce  2014  celkem  15  průběžných 
veřejnosprávních kontrol v rámci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina  -  individuální  projekt  II.“  u  poskytovatelů  jednotlivých  sociálních  služeb.  Dále  kraj 
v roce  2014  provedl  3  průběžné  veřejnosprávní  kontroly  v rámci  projektu  „Podpora  sociální 
integrace  příslušníků  romských  lokalit  v Kraji  Vysočina“  u  poskytovatele  služeb.  Projekty  jsou 
realizovány  v rámci  Operačního  programu  Lidské  zdroje  a  zaměstnanost.  Předmětem  kontrol 
bylo plnění podmínek vyplývajících ze smluv o zajištění sociálních služeb. Při těchto kontrolách 
nebyly zjištěny nedostatky (v jednom případě byl zjištěn pouze drobný nedostatek). 
V roce 2014 nedošlo k žádným kontrolním zjištěním předaným k dalšímu řízení podle zvláštních 
právních předpisů.  
 
 
Číslo stránky    8 

 
3.  Hlavní  nedostatky,  které  v hodnoceném  období  zásadním  způsobem 
nepříznivě  ovlivnily  činnost  orgánu  veřejné  správy  včetně  stručné 
charakteristiky jejich příčin  

 
Nedostatky,  které  by  podstatně  ohrozily  nebo  znemožnily  plnění  hlavních  úkolů  při  zajišťování 
schválených  cílů  orgánu  veřejné  správy,  a  které  by  měly  významný  vliv  na  řádnou  správu 
a řízení  hospodaření  s veřejnými  prostředky,  nebyly  v  hodnoceném  období  identifikovány. 
Problémové  oblasti  byly  průběžně  řešeny  v souladu  s rozhodnutími  orgánů  kraje  (Rady  Kraje 
Vysočina a Zastupitelstva Kraje Vysočina) nebo rozhodnutím vedení krajského úřadu. 
 
4.  Informace  o  finančních  kontrolách  vykonaných  podle  vyhlášených 
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a o jejich výsledcích, 
které  poskytly  mezinárodním  organizacím  na  základě  jejich  vyžádání  (§  24 
odst. 5 zákona) 

V průběhu  roku  2014  nebyla  na  Krajském  úřadu  Kraje  Vysočina  provedena  žádná  finanční 
kontrola podle vyhlášených mezinárodních smluv.  
 
5.  Přehled  a  charakteristika  opatření  přijatých  ředitelem  Krajského  úřadu  Kraje 
Vysočina 
Řízení provozní a finanční činnosti úřadu a účinné fungování vnitřního kontrolního systému bylo 
v průběhu roku 2014 zlepšováno např. následujícími opatřeními: 
  vyhodnocování plnění strategických cílů krajského úřadu za uplynulé období, 
  aktualizace interních předpisů, 
  akceptování a realizace doporučení z vykonaných interních auditů, 
  vzdělávání  zaměstnanců  krajského  úřadu  v oblasti  finanční  kontroly  v rámci  vstupního 
vzdělávání, 
  podpora zvyšování odbornosti a profesionálního vystupování zaměstnanců, 
  aktualizace pověření ke kontrole a přezkušování účetních dokladů, 
  aktualizace databáze řízení rizik,  
  podpora  dalšího  rozvoje  analytického  nástroje  datový  sklad,  především  v  oblasti 
sledování ekonomiky úřadu a příspěvkových organizací. 
K průběžnému  sledování  řešených  problémů  slouží  systém  evidence  úkolů  v rámci  porad  na 
jednotlivých úrovních řízení (porady grémia ředitele, porady grémia ředitele s vedoucími odborů 
a  samostatných  oddělení,  porady  jednotlivých  sekcí  a  porady  odborů).  Obdobná  evidence  se 
používá  pro  sledování  a  kontrolu  plnění  úkolů  vyplývajících  z  usnesení  rady  a zastupitelstva 
kraje. Jako další nástroj k řešení různých problémů je využívána možnost jmenování pracovních 
týmů ředitelem úřadu. 
 
6.  Souhrnné zhodnocení  
Kraj  Vysočina  naplňuje  principy  řádné  správy  veřejných  prostředků.  Orgány  kraje  a  ředitel 
krajského  úřadu  dostatečně  vymezili  pravomoci  a  odpovědnosti  jednotlivých  vedoucích  a 
ostatních  zaměstnanců  směřující  k naplnění  těchto  principů.  Finanční  kontrola  je  nadále 
nedílnou  součástí  finančního  řízení,  kontrolní  činnost  probíhá  v souladu  s platnými  právními 
předpisy,  útvary  zabývající  se  finanční  kontrolou  mohou  proto  poskytovat  dostatečnou  míru 
nezávislého ujištění o přiměřenosti a účinnosti vnitřních kontrolních mechanismů. Krajský úřad si 
trvale klade za cíl  udržitelný  a kvalitní  výkon  veřejné  správy  v souladu s  kritérii  hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti. 
Povinnost  předložit  každoročně  zprávu  o  výsledcích  finančních  kontrol  je  zákonem  o  finanční 
kontrole stanovena také obcím a příspěvkovým organizacím jako orgánům veřejné správy. Obce 
 
Číslo stránky    9 

 
byly na tuto zákonnou povinnost písemně upozorněny dopisem krajského úřadu, ve kterém byly 
uvedeny i odkazy na manuály a návody na zpracování zpráv o výsledcích finančních kontrol.  
V Kraji Vysočina bylo k  31. 12. 2014 celkem 704 obcí. Z tohoto počtu 39 obcí (tj. 6 %), i přes 
výše  uvedené  připomenutí  zákonné  povinnosti,  zprávu  o  výsledcích  finančních  kontrol  za  rok 
2014  nezaslalo.  Z předložených  zpráv  o  výsledcích  finančních kontrol  bylo  pouze  60  zpráv  (tj. 
9 %)  podáno  elektronicky  prostřednictvím  Modulu  ročních  zpráv.  Tato  skutečnost  přináší 
vysokou administrativní náročnost při zpracování a zadávání údajů z ručně vyhotovených zpráv 
do informačního systému. 
Všech 107 příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina k 31. 12. 2014 podalo zprávu 
o výsledcích finančních kontrol elektronicky. 
 
 
 
 
Zpracovali: 
 
Ing. Michal Ňachaj 
vedoucí odboru kontroly 
 
Ing. Iva Ďásková 
vedoucí oddělení veřejnosprávní kontroly 
 
Ing. Kateřina Tesařová 
vedoucí oddělení interního auditu 
 
 
 
 
Jihlava dne 2. 3. 2015 
 
 
 
 
Schválil: 
 
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. 
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina 
 
Číslo stránky    10