Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zprávy o výsledcích finančních kontrol'.

 
 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 
 
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 
 
Souhrnné  zhodnocení  výsledků  finančních  kontrol  zajišťovaných  orgánem 
veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly 
zahrnuje: 
 
1.  zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole 

(příloha  č.  2),  výsledků  interního  auditu  podle  §  28  a  29  zákona  o  finanční 
kontrole (příloha č. 3) a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 
ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole 

 
a)  Vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí v orgánu veřejné správy.  
 
Strategické  záměry  a  cíle  Kraje  Vysočina  vycházejí  z  Programu  rozvoje  Kraje  Vysočina 
a z dalších  dlouhodobých  koncepcí,  strategií,  záměrů  a  zásad  v oblasti  vzdělávání, 
zdravotnictví,  dopravy,  územního  plánování,  cestovního  ruchu,  krizového  řízení,  životního 
prostředí a informatiky. Tyto materiály jsou vyhodnocovány a aktualizovány. Kontrolní funkci plní 
také výbory zastupitelstva kraje.  
 
Strategické  prostředí  krajského  úřadu  je  zarámováno  vizí,  prioritami  krajského  úřadu 
a soustavou  strategických  cílů,  které  se  prostřednictvím  akčních  plánů  rozpadají  na  konkrétní 
měřitelné úkoly pro jednotlivé odbory. Je tak splněna základní podmínka pro fungování vnitřního 
kontrolního  systému,  a  to  je  stanovení  cílů  na  strategické  úrovni.  Jde  o  systematický  proces 
přijímání,  naplňování,  sledování  a  vyhodnocování  strategických  cílů  úřadu  za  využití  Portálu 
strategického řízení. Kontrolní prostředí pozitivně ovlivňují zejména strategické cíle působící na 
hospodárné,  efektivní  a  účelné  využívání  veřejných  prostředků,  na  sledování  provozních 
ukazatelů a také na naplňování přijatého etického kodexu úřadu. 
 
Základní  rámec  pro  kontrolní  prostředí  na  krajském  úřadu  vytváří  organizační  řád  Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, který vymezuje a odděluje odpovědnosti a pravomoce jednotlivých útvarů 
úřadu.  Organizační  řád  je  dále  aplikován  prostřednictvím  pracovních  náplní  jednotlivých 
zaměstnanců.  Odpovědní  zaměstnanci  mají  pověření  ke  kontrole  a  přezkušování  účetních 
dokladů  na  pozicích  příkazce  operace,  správce  rozpočtu,  hlavní  účetní,  čímž  je  nastaveno 
oprávnění a odpovědnost konkrétních osob za příslušné operace. 
 
Zavedená  praxe  preferuje  spíše  obecné  formulace  odpovědností  a  pravomocí  jednotlivých 
útvarů a účastníků. Na jedné straně je tento přístup jednodušší a operativnější při změnách, na 
druhou  stranu  s sebou  přináší  nejednoznačnosti,  složitější  vymahatelnost,  obtížnější 
přenositelnost agendy a složitější orientaci nových účastníků a externích pozorovatelů. 
 
Konkrétní  podmínky  pro  příznivé kontrolní  prostředí  na  Krajském  úřadu Kraje Vysočina  vytváří 
oprávnění a povinnosti nastavené ve vnitřních předpisech úřadu, zejména ve: 
  směrnici k zajištění kontrolní činnosti, 
  směrnici k oběhu a přezkušování účetních dokladů, 
  směrnici k provádění pokladních operací, 
  směrnici o účtování, oceňování a evidenci majetku a závazků Kraje Vysočina, 
tel.: 564 602 804, fax: 564 602 480, e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, internet: www.kr-vysocina.cz 
IČ: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu 

 
  příkazu ředitele k provedení inventarizace, 
  příkazu ředitele, kterým se upravuje postup předkládání písemností k podpisu. 
 
Další podmínky ve specifických oblastech upravuje: 
  směrnice  k  užívání  a  kontrole  užívání  informačních  a  komunikačních  technologií  Kraje 
Vysočina, 
  směrnice  o  poskytování  cestovních  náhrad  při  tuzemských  a  zahraničních  pracovních 
cestách, 
  směrnice o uplatňování daně z přidané hodnoty, 
  směrnice upravující evidenci přítomnosti na pracovišti a evidenci pracovní doby, 
  směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet a další.  
 
Znalost  zásad  a  principů  finanční  kontroly  podporuje  modul  „Finanční  kontrola  ve  veřejné 
správě“, kterým prochází v rámci vstupního vzdělávání povinně každý nový zaměstnanec úřadu. 
Toto vzdělávání krajský úřad zajišťuje i pro zaměstnance obcí II. a III. stupně. Další vzdělávací 
aktivity  jsou  zaměřené  např.  do  oblasti  nastavení  a  aplikace  kritérií  3E  (hospodárnost, 
efektivnost, účelnost).  
 
Příznivé  kontrolní  prostředí  podporuje  i  aplikace  modelu  CAF  (Common  Assessment 
Framework)  vycházející  ze  sebehodnocení  kvality  činnosti  úřadu.  Implementace  modelu  CAF 
probíhá na krajském úřadu od roku 2006. 
 
Kontrolní prostředí uvnitř úřadu ovlivňuje i činnost oddělení vnitřní kontroly, které vykonává dílčí 
vnitřní kontroly zaměřené na soulad činností zaměstnanců krajského úřadu s právními předpisy 
a zajišťuje evidenci a podporu procesů při řešení stížností. Jsou vytvořeny vhodné podmínky pro 
nezávislou a objektivní činnost interního auditu, který hodnotí účinnost systému řízení rizik, řídící 
a  kontrolní  procesy, správu  a  řízení  krajského  úřadu  a  navrhuje  opatření  ke  zdokonalení 
systému  a  eliminaci  rizik.  Kontrolní  prostředí  směrem  k externím  subjektům  nejvýznamněji 
formuje činnost odboru kontroly. 
 
 
b)  Systém posuzování závažnosti rizik spojených se zajišťováním stanovených úkolů a 
schválených cílů orgánu veřejné správy. 
 
Postupy pro řízení rizik jsou na Krajském úřadě Kraje Vysočina systematicky nastaveny od roku 
2005  a  jsou  podpořeny  interně  vytvořenou  softwarovou  databází.  Vedoucí  odborů 
a samostatných oddělení jsou zodpovědní za pravidelnou aktualizaci rizik v databázi, doplňování 
nových rizik a dále za navrhování opatření ke snížení či eliminaci rizik.  
 
Řízením  rizik  se  v průběhu  roku  zabývají  příslušní  zodpovědní  vedoucí  zaměstnanci.  V rámci 
manažerské kontroly průběžně identifikují, kvantifikují a realizují opatření k řešení rizik, zejména 
u  běžných,  provozních  činností.  Rizika  související  s jednotlivými  finančními  výdajovými 
a příjmovými  případy  jsou  řízena  operativně  pověřenými  zaměstnanci  realizací  předběžné, 
průběžné a následné řídící kontroly v souladu s ustanoveními zákona o finanční kontrole.  
 
Identifikací potenciálních rizik a navrhováním opatření ke snížení nebo eliminaci těchto rizik se 
standardně  zabývají  zaměstnanci  oddělení  interního  auditu  při  výkonu  konkrétních  auditních 
zakázek.  Identifikovaná  rizika  a  navrhovaná  opatření  jsou  předmětem  závěrečných  auditních 
zpráv.  Vedení  krajského  úřadu  může  zadávat  oddělení  interního  auditu  provedení  ad-hoc 
interních auditů, které jsou zaměřeny zejména na posouzení aktuálních rizik  
 
 
 
Číslo stránky    2 

 
c) Odpovědnost příslušných vedoucích a ostatních zaměstnanců orgánu veřejné správy.  
 
Pravomoci  a  odpovědnosti  jednotlivých  vedoucích  a  ostatních  zaměstnanců  jednoznačně 
vymezuje organizační  řád a pracovní  náplně.  Systém  dále dotváří  soustava  vnitřních předpisů 
Krajského úřadu Kraje Vysočina.  
 
Povinnosti  zaměstnanců  kraje  a  uvolněných  členů  zastupitelstva  kraje,  kteří  se  bezprostředně 
podílejí  na  účetních  případech  od  jejich  nařízení,  přezkoušení  a  kontrole  až  po  zaúčtování 
a archivaci  účetních  dokladů,  závazně  upravuje  směrnice  k oběhu  a  přezkušování  účetních 
dokladů a také interní  předpisy  orgánů kraje (pravidla  rady  kraje,  zásady  zastupitelstva kraje). 
Jsou vytvořeny standardizované postupy aktualizace a řízení změny těchto dokumentů. 
 
Provádění  řídící  kontroly  podle  zákona  o  finanční  kontrole  probíhá  na  základě  pověření 
konkrétních zaměstnanců funkcemi příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Souhrn 
pověření,  tzv.  „přehled  pověření  ke  kontrole  a  přezkušování  účetních  dokladů“,  jednoznačně 
určuje  osoby  odpovědné  za  výkon  řídící  kontroly  a  vymezuje  rozsah  jejich  oprávnění  (dle 
příslušných  paragrafů  a  položek  v rámci  jednotlivých  kapitol  rozpočtu  kraje).  Je  zajištěna 
oddělenost funkcí, dodržení zásady čtyř očí, vzájemná zastupitelnost zaměstnanců pověřených 
výkonem  řídící  kontroly,  stejně  jako  pravidelná  aktualizace  pověření,  za  kterou  je  odpovědný 
odbor ekonomický. 
 
Plnění povinností souvisejících se zajištěním řídící kontroly podle zákona o finanční kontrole ve 
veřejné  správě  pravidelně  prověřují  zaměstnanci  oddělení  interního  auditu  v rámci  své  auditní 
činnosti.  A  to  zejména  ve  smyslu  dostatečnosti  a  funkčnosti  nastavení  vnitřního  kontrolního 
systému. 
 
d) Zajištění informačních funkcí v rámci systému finanční kontroly zavedeného v orgánu 
veřejné správy. 
 
Informační  funkce  systému  finanční  kontroly  se  uskutečňuje  v  rámci  předběžné  řídící  kontroly 
a v rámci  systému  veřejnosprávních  kontrol.  Konkrétní  postupy  pro  zajištění  informační  funkce 
v rámci předběžné řídící kontroly upravuje zejména směrnice k oběhu a přezkušování účetních 
dokladů.  V rámci  systému  veřejnosprávních  kontrol  jsou  konkrétní  postupy  pro  plnění 
informačních funkcí stanoveny směrnicí k zajištění kontrolní činnosti. 
 
Kontrolní  činnost  krajského  úřadu  je  koordinována  prostřednictvím  předkládání  a  schvalování 
pololetních  plánů  kontrol  jednotlivých  odborů  a  samostatných  oddělení,  např.  v  návaznosti  na 
kontrolní  zjištění  či  případné  požadavky  ze  strany  ústředních  správních  úřadů.  Vyhodnocení 
kontrolní  činnosti  jednotlivých  odborů  a  samostatných  oddělení  je  prováděno  v pravidelných 
pololetních intervalech a předkládáno řediteli krajského úřadu. 
 
Informační  podporu  pro  rozhodovací,  ale  i  kontrolní  procesy  poskytuje  datový  sklad. 
Prostřednictvím  datového  skladu  je  možno  rychle  získat  a  analyzovat  požadované  aktuální 
informace  z oblasti  ekonomiky  a  rozpočtování  kraje,  příspěvkových  organizací,  provozu 
krajského úřadu, dotačních titulů, integrovaného záchranného systému apod. Datový sklad  tak 
poskytuje rozsáhlou podporu pro manažerské rozhodování, protože umožňuje aktuální a velmi 
detailní  pohled  na  jednotlivé  veřejné  výdaje  a  příjmy,  a  to  i  v agregovaných  a  předem 
nastavených i ad hoc analytických pohledech. 
 
Informační  funkce  interně-auditorské  činnosti  vychází  ze  statutu  interního  auditu.  Roční 
i střednědobé  plány  interních  auditů  podléhají  schválení  ředitele  úřadu.  Zprávy  z vykonaných 
interních auditů jsou projednávány s vedoucími zaměstnanci auditovaných útvarů a s ředitelem 
 
Číslo stránky    3 

 
úřadu.  Zprávy  jsou  také  zpřístupněny  členům  Rady  Kraje  Vysočina  a  všem  vedoucím  odborů 
a samostatných  oddělení.  Kromě  toho  oddělení  interního  auditu  každoročně  předkládá  řediteli 
úřadu  zprávu  o  výsledcích  interního  auditu,  která  shrnuje  všechny  provedené  auditní  zakázky 
a další aktivity oddělení interního auditu. 
 
e)  Zajištění  průběžného  sledování  a  prověřování  systému  finanční  kontroly  zavedeného 
v orgánu veřejné správy včetně hodnocení. 
 
Průběžné  nezávislé  sledování  a  prověřování  systému  finanční  kontroly  zabezpečuje  oddělení 
interního auditu v rámci provádění konkrétních auditních zakázek, zejména interních auditů, ale 
i poradenských  a  konzultačních  služeb.  Pravidelně,  jedenkrát  ročně,  ve  zprávě  o  výsledcích 
interního auditu hodnotí komplexně dostatečnost a účinnost vnitřního kontrolního systému. 
 
Na průběžném sledování systému finanční kontroly se podílejí také klíčoví účastníci na pozicích 
příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní v rámci výkonu každodenní agendy. Zjištěné 
nedostatky při výkonu řídící kontroly jsou povinni písemně oznámit určeným osobám. 
 
Provádění  veřejnosprávních  kontrol  (zejména  u  příspěvkových  organizací  a  příjemců  veřejné 
finanční podpory) upravuje směrnice k zajištění kontrolní činnosti. Závěry z provedených kontrol, 
včetně  nedostatků  a  uložených  nápravných  opatření,  se  vyhodnocují  pravidelně  v pololetních 
intervalech.  Souhrn  nejčastějších  nedostatků  z veřejnosprávních  kontrol  zpracovává  odbor 
kontroly  a  předává  jej  vedení  úřadu.  Vyhodnocení  kontrolní  činnosti  za  jednotlivé  věcně 
příslušné odbory koordinuje oddělení  vnitřní kontroly, které toto vyhodnocení předkládá řediteli 
úřadu.  
 
Systém finanční kontroly je prověřován také externími kontrolami a audity. Protokoly z externích 
kontrol  a  zprávy  z  externích  auditů  provedených  na  Kraji  Vysočina,  kdy  je  kraj 
kontrolovaný/auditovaný  subjekt,  včetně  případných  dokumentů  o  vypořádání  zjištěných 
nedostatků, jsou soustřeďovány v centrální evidenci na oddělení vnitřní kontroly. 
 
f) Dosahování výsledků při zajišťování činnosti a schválených cílů tohoto orgánu včetně 
realizace doporučení jednotlivých typů interního auditu. 
 
Dosahování  stanovených  cílů  při  zajišťování  činnosti  Kraje  Vysočina  a  krajského  úřadu 
pravidelně  hodnotí  orgány  kraje  (zastupitelstvo,  rada,  výbory,  komise)  a  vrcholové  vedení 
krajského  úřadu.  Jsou  vytvořeny  systémy  hodnocení  jednotlivců  nadřízenými  zaměstnanci 
i hodnocení útvarů ředitelem krajského úřadu a zástupci samosprávy Kraje Vysočina.  
 
Jednou  ze skupin  cílů  jsou  cíle  strategické.  Ty  jsou  průběžně  monitorovány  prostřednictvím 
Portálu strategického řízení úřadu, jsou definovány metriky plnění a periodicky vyhodnocovány 
na společných poradách vedoucích zaměstnanců krajského úřadu. 
 
Posuzování realizace dílčích cílů a zejména identifikace rizik, která ohrožují jejich dosahování, je 
předmětem  interně-auditorské  činnosti.  Auditní  činnost  oddělení  interního  auditu  je  členěna 
následujícím způsobem: 
  Ujišťovací zakázky – interní audity, jejichž výstupem je auditní zpráva a podrobná auditní 
dokumentace. 
  Poradenské  zakázky  –  zakázky  většího  rozsahu  s  různorodým  předmětem  (např.  účast 
v pracovních týmech, řízení rizik, ad hoc analýzy zadané vedením KrÚ).  
  Konzultační zakázky – jednorázová konzultační činnost, včetně připomínkování předpisů. 
 
Číslo stránky    4 

 
 
Ujišťovací zakázky 
 
V roce 2013 pracovali interní auditoři na těchto interních auditech: 
  audit poskytování dotací z Fondu Vysočiny na odboru životního prostředí, 
  audit pracovních cest, 
  audit Portálu příspěvkových organizací. 
 
Audit  poskytování  dotací  z Fondu Vysočiny  na  odboru  životního  prostředí  (dále jen  „OŽP“)  byl 
zahájen  v roce  2012  a  ukončen  v březnu  2013.  Cílem  auditu  bylo  posouzení  dodržování 
právních  předpisů  a  také  prověření  přiměřenosti  a  účinnosti  vnitřního  kontrolního  systému 
v procesu  poskytování  dotací  z Fondu  Vysočiny.  Prověřováno  bylo  období  od  1. 1. 2011  do 
31. 12. 2011 a období věcně související. 
V návaznosti  na  cíl  auditu  konstatoval  auditní  tým,  že  v procesu  poskytování  dotací  z Fondu 
Vysočiny  administrovaných  odborem  životního  prostředí  jsou  ve  velké  míře  dodržovány 
všeobecně  závazné  právní  předpisy  a  vnitřní  předpisy.  Auditní  tým  však  identifikoval  i  slabá 
místa  jak  v oblasti  dodržování  legislativy,  tak  v oblasti  přiměřenosti  a  účinnosti  vnitřního 
kontrolního systému. Celkem identifikoval auditní tým 9 zjištění střední závažnosti a 12 zjištění 
s nízkým stupněm významnosti. 
K předcházení  nebo  zmírnění  rizik  navrhl  auditní  tým  celkem  36  doporučení.    Nejvýznamnější 
z nich  směřovala  ke  zvýšení  transparentnosti  a  objektivity  při  hodnocení  žádostí.  Mnohá 
doporučení  se  týkala  Fondu  Vysočiny  obecně,  nikoliv  jen  programů  administrovaných  OŽP. 
Vzhledem  k tomu,  že  pro  realizaci  řady  doporučení  byla  nutná  součinnost  samosprávných 
orgánů  Kraje  Vysočina,  bylo  nezbytné  projednat  před  přijetím  konkrétních  opatření  ředitelem 
úřadu  možnosti  jejich  realizace  s členy  samosprávy.  Na  základě  výstupů  z projednání 
nejzásadnějších  doporučení  s členy  Rady  Kraje  Vysočina  rozhodl  ředitel  krajského  úřadu 
o přijetí či nepřijetí konkrétních opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 
Předmětem  auditu  pracovních  cest  provedeného  na  oddělení  hospodářské  správy  (dále  jen 
„OddHS“)  byly  procesy  související  s pracovními  cestami  zaměstnanců  Kraje  Vysočina, 
tj. povolování  pracovních  cest,  jejich  vypořádání,  přidělování  dopravních  prostředků. 
V souvislosti  s těmito  procesy  sledoval  auditní  tým  tři  základní  cíle  –  posouzení  dodržování 
právních  předpisů,  prověření  přiměřenosti  a  účinnosti  vnitřního  kontrolního  systému 
a naplňování zásad hospodárného, efektivního a účelného využívání dopravních prostředků při 
pracovních cestách. Auditovaným obdobím bylo období od 1. 5. 2012 do 31. 12. 2012. 
V návaznosti  na  cíle  auditu  konstatoval  auditní  tým,  že  v auditovaných  procesech  jsou  ve 
značné  míře  dodržovány  právní  předpisy.  V souvislosti  se  snahou  o  zefektivnění  chodu  úřadu 
a zjednodušení  administrativně  náročných  procesů  však  identifikoval  auditní  tým  i  slabá  místa 
jak  v oblasti  dodržování  právních  předpisů,  tak  v oblasti  přiměřenosti  a  účinnosti  vnitřního 
kontrolního  systému.  Rovněž  v oblasti  hospodárnosti,  efektivnosti  a  účelnosti  využívání 
dopravních  prostředků  při  pracovních  cestách  spatřil  auditní  tým  jisté  rezervy.  Celkem 
identifikoval  auditní  tým  19  zjištění.  Žádnému  z nich  nepřidělil  vysoký  stupeň  významnosti, 
4 zjištění ohodnotil středním a 15 nízkým stupněm významnosti. 
K předcházení  nebo  zmírnění  rizik  navrhl  auditní  tým  celkem  35  doporučení.  Směřovala 
především  do  oblasti  zvýšení  hospodárnosti  a  efektivnosti  při  realizaci  pracovních  cest 
a k posílení kontrolních mechanismů. 
V říjnu 2013 zahájil auditní tým na odboru analýz a podpory řízení audit Portálu příspěvkových 
organizací  za  období  od  1. 10. 2012  do  3. 2. 2014.  Cílem  auditu  bylo  posouzení  dodržování 
právních předpisů a prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v procesu 
administrace a používání Portálu příspěvkových organizací. 
 
Číslo stránky    5 

 
Portál  příspěvkových  organizací  se  za  více  než  rok  své  existence  stal  intenzivně  využívaným 
komunikačním nástrojem mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi. Při srovnání s jinými 
nástroji  pro  řízení  příspěvkových  organizací  patří  k unikátním  nástrojům.  Svědčí  o  tom   trvalý 
zájem  ostatních  zřizovatelů  (krajů  i  měst)  o  sdílení  zkušeností,  i  časté  výzvy  k prezentování 
tohoto nástroje na konferencích dobré praxe.  
V návaznosti  na  cíle  auditu  došel  auditní  tým  k závěru,  že  v procesu  administrace  Portálu 
příspěvkových organizací a v rámci naplňování práv, povinností a odpovědností zřizovatele při 
užívání  Portálu  příspěvkových  organizací  jsou  ve  značné  míře  dodržovány  právní  předpisy. 
Sedmi  Identifikovaným  zjištěním  přidělil  auditní  tým  pouze  nízký  stupeň  významnosti.  K jejich 
odstranění nebo ke zmírnění jejich důsledků a souvisejících rizik navrhl realizaci 15 doporučení. 
 
Poradenské a konzultační zakázky: 
 
Kromě  provádění  ujišťovacích  zakázek  (interních  auditů)  poskytuje  oddělení  interního  auditu 
také  poradenské  a  konzultační  služby  ostatním  útvarům  krajského  úřadu.  Oddělení  interního 
auditu je často žádáno o odborný komentář týkající se pracovních postupů, právních a vnitřních 
předpisů, strategií a dalších záležitostí týkajících se činnosti úřadu.  
 
V roce  2013  poskytli  zaměstnanci  oddělení  interního  auditu  poradenství  a  konzultace  v těchto 
oblastech:  
  komunikační strategie Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
  řízení příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina, 
  centrální evidence dotací (tzv. systém eDotace), 
  finanční plánování a interní audit, 
  systém řízení rizik na krajském úřadu, 
  metodická pomoc obcím a příspěvkovým organizacím, 
  péče o zaměstnance 
  připomínkování vnitřních předpisů, 
  Krajská  správa  a  údržba  silnic  Vysočiny  -  plán  vzdělávání  interního  auditora,  plán 
interního auditu, řízení rizik, vnitřní předpisy, 
  Nové Město na Moravě – zavádění interního auditu, 
  Právní systém Beck, 
  Schvalování účetní závěrky. 
 
Předmětem  poradenské  zakázky  Komunikační  strategie  byla  spolupráce  OddIA  s  odborem 
sekretariátu hejtmana na naplnění strategického cíle P2, který zní: „Do 31. 12. 2012 zpracujeme 
komunikační  strategi   Kraje  Vysočina  a  Krajského  úřadu  Kraje  Vysočina  a  seznámíme  s  ní 
zainteresované  strany  (zaměstnance,  RK,  ZK,  média,  spolupracující  instituce)“.  Pro  naplnění 
tohoto  cíle  byla  sestavena  pracovní  skupina,  jejímž  členem  je  také  zástupce  OddIA. 
Komunikační strategie by měla obsahovat část týkající se externí komunikace a část týkající se 
interní  komunikace.  OddIA  se  podílelo  na  tvorbě  interní  komunikace.  Externí  komunikace  je 
ponechána plně v reži  odboru sekretariátu hejtmana. 
 
Práce  na  poradenské  zakázce  byly  zahájeny  v  roce  2010.  V  roce  2013  se  oddělení  interního 
auditu podílelo na připomínkování konceptu dokumentu komunikační strategie, který zpracoval 
odbor sekretariátu hejtmana. 
Poradenská  zakázka  Řízení  příspěvkových  organizací  probíhala  ve  vazbě  na  projekt  Zvýšení 
kvality  řízení  Krajského  úřadu  Kraje  Vysočina  (Kvalita  09),  aktivita  č.  2:  Řízení  příspěvkových 
organizací. I v roce 2013 pokračovala činnost pracovního týmu pro implementaci principů řízení 
a zefektivnění a zkvalitnění řízení příspěvkových organizací  zřizovatelem. Členem tohoto týmu 
je i zástupce OddIA. 
 
Číslo stránky    6 

 
Cílem  aktivity  je  dosáhnout  efektivnějšího  řízení  činností  příspěvkových  organizací,  zlepšení 
kvality  poskytovaných  veřejných  statků  a  služeb,  vytvoření  nástrojů  pro  podporu  společného 
efektivního  nakupování  vybraných  služeb  a  komodit  při  maximálním  využití  dostupných  zdrojů 
a jejich  alokaci.  Prostřednictvím  této  zakázky  napomáhá  OddIA  k vytvoření  a nastavení 
administrativní  a  metodické  podpory  řízení  příspěvkových  organizací  zřizovaných  Krajem 
Vysočina.  
V roce  2013  zpracovalo  OddIA  odborného  průvodce  pro  interní  auditory  příspěvkových 
organizací  zřizovaných  Krajem  Vysočina.  Jeho  cílem  je  podat  základní  informace  a  popsat 
praktické  postupy  při  zajišťování  interně-auditorské  činnosti.  Je  určen  pro  interní  auditory 
příspěvkových organizací, a to jak pro stávající interní auditory, tak i pro nové interní auditory k 
jejich  jednoduššímu  a  rychlejšímu  zaškolení.  Dokument  má  charakter  pracovní  pomůcky. 
Součástí  odborného  průvodce je také 25  vzorů  konkrétních pracovních  dokumentů popsaných 
v textu manuálu.  
Poradenská zakázka eDotace souvisí s Centrální evidencí dotací, tzv. systém eDotace, který je 
na  krajském  úřadě  zaveden  od  roku  2008.  Mezi  jeho  hlavní  cíle  patří  zjednodušit  proces 
podávání  žádostí  o  dotace,  vytvořit  základ  pro  sjednocení  dotačních  postupů  Kraje  Vysočina 
a založit  jednu  centrální  evidenci  dotací,  která  bude  poskytovat  jednotný  a  spolehlivý  přehled 
o všech dotačních titulech a darech.  
V  roce  2013  bylo  oddělení  interního  auditu  zapojeno  do  činnosti  pracovní  skupiny,  která  se 
věnuje správě a rozvoji systému eDotace. Zástupce oddělení se účastnil pravidelných schůzek 
této  skupiny.  Podílel  se  také  na  připomínkování  dokumentů  souvisejících  se  schvalováním 
žádostí  o  dotace.  V  rámci  poradenské  služby  využilo  oddělení  interního  auditu  rovněž 
zkušeností získaných z práce na ujišťovacích zakázkách v oblasti poskytování dotací. 
Další  poradenská  zakázka  nesla  název  Finanční  plánování  a  interní  audit.  Na  základě 
požadavku  Ministerstva  vnitra  ČR  (dále  jen  „MV“),  jako  zprostředkujícího  subjektu  pro  část 
Operačního  programu Lidské zdroje a zaměstnanost  (dále jen  „OPLZZ“)  se oddělení  interního 
auditu  podílelo  na  zpracování  podkladů  sloužících  k určení  absorpční  kapacity  a  připravenosti 
projektových  záměrů  za  Kraj  Vysočina.  Následně  vyhlásilo  MV  výzvu  C4  s názvem  „Zvýšení 
kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě“.  
Oddělení interního auditu zahájilo přípravné práce na zpracování projektu „Zefektivnění činnosti 
interního  auditu  v Kraji  Vysočina“,  jehož  výstupem  mělo  být  nezávislé  zhodnocení  činnosti 
a procesu  interního  auditu  krajského  úřadu  a  příspěvkových  organizací  kraje  se  zřízeným 
interním  auditem.  Výstupem  měly  být  také  školení  a  vzdělávací  kurzy  pro  zaměstnance  Kraje 
Vysočina,  interní  auditory  obcí  a  příspěvkových  organizací  Kraje  Vysočina  a  vedoucí  orgánů 
veřejné správy na území Kraje Vysočina.  
V rámci příprav se zástupce oddělení interního auditu zúčastnil jednání na MV a také semináře 
pro žadatele. Oproti předchozím výzvám v rámci OPLZZ byly nastaveny nové podmínky, jejichž 
naplnění  by  bylo  pro  oddělení  interního  auditu  velmi  problematické.  Z jednání  se  zástupci  MV 
navíc  vyplynulo,  že  nelze  realizovat  aktivity,  které  měly  být  hlavním  výstupem  z projektu. 
Z těchto  důvodů  se  OddIA  se  souhlasem  ředitele  krajského  úřadu  rozhodlo  v projektových 
přípravách dále nepokračovat. 
Systém řízení rizik na KrÚ je formálně nastaven od poloviny roku 2005. K evidenci a řízení rizik 
identifikovaných  vedoucími  zaměstnanci  slouží  Databáze  řízení  rizik  a  také  Portál  řízení  rizik, 
který je součástí Portálu strategického řízení. OddIA zabezpečuje věcnou správu katalogu rizik 
a metodickou podporu ostatních uživatelů. 
V roce  2013  zpracovalo  OddIA  roční  zprávu  o  řízení  rizik  na  KrÚ.  V té  doporučuje  provést 
důkladnou  revizi  databáze  řízení  rizik  tak,  aby  nesloužila  pouze  jako  formální  prostředek  pro 
řízení  rizik.  Analýza  rizik  zavedených  v databázi  byla  jedním  z podkladů  pro  sestavení  auditu 
universe. Ten slouží jako podklad pro sestavení střednědobého plánu interního auditu. 
 
Číslo stránky    7 

 
V rámci poradenské zakázky Metodická pomoc obcím a příspěvkovým organizacím uspořádalo 
v listopadu  2013  oddělení  interního  auditu  poradu  Pracovní  skupiny  interních  auditorů  Kraje 
Vysočina.  Skupina  se  skládá  z  interních  auditorů  Krajského  úřadu  Kraje  Vysočina,  ze  sedmi 
příspěvkových organizací  zřizovaných Krajem Vysočina, ve kterých je zřízena funkce interního 
auditu, a z auditorů šesti obcí na území kraje.  
OddIA  seznámilo  ostatní  auditory  s  aktuálními  informacemi  o  právních  předpisech  v  oblasti 
interního  auditu.  Především  s  návrhem  zákona  o  řídícím  a  kontrolním  systému  ve  veřejné 
správě, ke kterému  Kraj  Vysočina  uplatnil  řadu zásadních připomínek. Po představení  ročního 
plánu interního auditu krajského úřadu na rok 2013, včetně způsobu jeho sestavování, proběhla 
debata  a  vzájemná  výměna  informací  o  ročních  plánech  ostatních  členů  pracovní  skupiny. 
Dalším tématem porady byla případová studie konkrétního auditu. Při té si všichni zúčastnění ve 
zjednodušené formě vyzkoušeli provedení auditu od jeho začátku až po prezentaci jeho výstupů. 
S vlastním společným tématem vystoupili také auditoři z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny 
a  z  Nemocnice  Jihlava.  Prezentovali  své  prvotní  zkušenosti  v  oblasti  mezioborové  spolupráce 
interního auditu. 
Poradenská  zakázka  Péče  o  zaměstnance  souvisí  se  strategickým  cílem  krajského  úřadu  P5, 
který  zní:  „Do  konce  roku  2011  obhájíme  titul  „Podnik  podporující  zdraví  II.  stupně“,  příp. 
dosáhneme  vyššího  stupně.  Každoročně  budeme  realizovat  minimálně  dvě  akce  na 
podporu zdraví  zaměstnanců nebo  slaďování  rodinného  a  pracovního  života  zaměstnanců.“ 
Zaměstnanec oddělení interního auditu se jako člen pracovní skupiny zabýval zajištěním aktivit, 
které  postihují  tři  hlavní  oblasti:  rovné  příležitosti,  fyzické  a  psychické  zdraví  zaměstnanců 
a slaďování jejich osobního a pracovního života. 
V roce 2013 byla poskytována konzultační činnost především v oblasti připomínkování vnitřních 
předpisů.  Oddělení  interního  auditu  vyjádřilo  své  připomínky  k  13  dokumentům,  např.  ke 
směrnici  o  oběhu  účetních  dokladů,  k  docházce,  k  poskytování  cestovních  náhrad, 
k autoprovozu,  k  úpravě  dokumentů  z  Fondu  Vysočiny,  k  pravidlům  Rady  Kraje  Vysočina 
a zásadám  Zastupitelstva  Kraje  Vysočina  apod.  Převážná  část  připomínek  oddělení  interního 
auditu bývá v rámci připomínkového řízení akceptována. 
Oddělení  interního  auditu  se  také  významně  podílelo  na  připomínkování  návrhu  zákona 
o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě, který by měl nahradit současně platný zákon 
o finanční kontrole ve veřejné správě. Kraj Vysočina uplatnil celkem 81 připomínek, z nichž se 
značná  část  týkala  právě  interního  auditu.  Uplatněné  připomínky  byly  v  převážné  většině 
akceptovány nebo vypořádány. 
V rámci konzultační a metodické činnosti poskytuje OddIA odbornou pomoc nejen útvarům KrÚ, 
ale  také  příspěvkovým  organizacím  Kraje  Vysočina  a  externím  subjektům,  především  obcím 
Kraje  Vysočina,  které  mají  zřízenou  funkci  interního  auditu.  V  roce  2013  poskytlo  oddělení 
interního  auditu  konzultaci  internímu  auditorovi  Krajské  správy  a  údržby  silnic  Vysočiny, 
příspěvkové organizace. Předmětem konzultace bylo poskytnutí informací o plánech vzdělávání 
a plánech interního auditu, řízení rizik a o vnitřních předpisech. 
V souvislosti se zavedením interního auditu v Novém Městě na Moravě se uskutečnilo pracovní 
jednání  s  novým  interním  auditorem.  Účelem  jednání  bylo  poskytnutí  základních  informací 
o postupech  při  zajišťování  interně-auditorské  činnosti  a  vzorových  dokumentů  při  provádění 
ujišťovacích zakázek. 
Jedna z konzultací se zabývala využitím právního systému. V červnu 2013 se na Kraj Vysočina 
obrátil zástupce společnosti Nakladatelství CH Beck s nabídkou využití právního systému Beck 
on-line.  Oddělení  právní  a  krajského  živnostenského  úřadu  provedlo  monitoring,  jehož  cílem 
bylo  zmapovat  problematiku  potřebnosti  a  využitelnosti  právního  informačního  systému 
u příspěvkových organizací a dále proběhlo testování systému i v rámci krajského úřadu. 
 
Číslo stránky    8 

 
Do testování  se  zapojilo  i  oddělení  interního  auditu, které doporučilo zachovat  stávající  právní 
informační  systém.  K  uvedenému  doporučení  vedlo  OddIA  porovnání  ASPI  s  nabízeným 
systémem  Beck  on-line,  který  se  jevil  jako  uživatelsky  méně  přívětivý,  obsahoval  literaturu 
výhradně  právního  zaměření  a  dále  obsahoval  některé  další  nesrovnalosti  (např.  nepromítnutí 
ustanovení  prováděcího  předpisu  do  novelizovaného  předpisu).  V  návaznosti  na  výsledky 
monitoringu  a  testování  rozhodla  Rada  Kraje  Vysočina  zachovat  stávající  právní  informační 
systém a rozšířit jeho využití i pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina. 
K 1. 8. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních 
závěrek některých vybraných účetních jednotek. Oddělení interního auditu poskytlo řediteli KrÚ 
konzultaci o novém postupu při schvalování účetní závěrky. Shrnulo základní součásti podkladů 
ke schválení účetní závěrky a také schvalovatele v případě kraje a v případě jeho příspěvkové 
organizace.  
 
 
2.  zhodnocení  výsledků  veřejnosprávních kontrol  vykonávaných podle § 7 odst. 
2,  8,  9  a  11  zákona  o  finanční  kontrole  včetně  zhodnocení  přiměřenosti 
a účinnosti zavedeného systému této kontroly  

 
a.  národních prostředků (příloha č. 4) 
 

  Veřejnosprávní  kontroly  na  místě  byly  v roce  2013  vykonávány  všemi  odpovědnými 
zaměstnanci podle jejich působností a odpovědností a v souladu se zákonem o finanční kontrole 
a  vnitřní  směrnicí  k zajištění  kontrolní  činnosti,  a  to  na  základě  pololetních  plánů  kontrolní 
činnosti,  dále  na  podnět  vedení  kraje,  ostatních  orgánů  veřejné  správy  a  rovněž  na  základě 
informací uvedených ve stížnostech právnických a fyzických osob.  
 
Předběžné  veřejnosprávní  kontroly  byly  pravidelně  vykonávány  před  vynaložením  veřejných 
výdajů při posuzování žádostí jednotlivých žadatelů o veřejnou finanční podporu z rozpočtu kraje 
a  fondu  kraje  -  Fondu  Vysočiny.  Vykonávány  byly  převážně  administrativní  veřejnosprávní 
kontroly,  v případě  zjištění  nejasností  nebo  rizik  byla  jednotlivými  odbory  krajského  úřadu 
výjimečně prováděna kontrola na místě u žadatelů o veřejnou finanční podporu. 
 
Průběžné  veřejnosprávní  kontroly  byly  zaměřeny  zejména  na  dodržování  stanovených 
podmínek  a  postupů  při  uskutečňování,  vypořádávání  a  vyúčtování  schválených  operací,  na 
včasnost  a  přesnost  záznamů  o  nakládání  s veřejnými  prostředky  a  o  uskutečňovaných 
operacích.  V průběhu  roku  2013  byly  průběžné  veřejnosprávní  administrativní  kontroly 
vykonávány u všech smluvně poskytnutých podpor z rozpočtu kraje a fondu kraje, a to formou 
ověření správnosti závěrečné zprávy a vyúčtování akcí v rámci jednotlivých dotačních titulů.  
Průběžné  veřejnosprávní  kontroly  na  místě  byly  vykonávány  odpovědnými  zaměstnanci 
administrátora podpory v souladu s plány kontrolní činnosti jednotlivých odborů krajského úřadu 
u příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu kraje a fondu kraje. Příslušnými 
odvětvovými  odbory  byly  též  prováděny  kontroly  hospodaření  příspěvkových  organizací 
zřizovaných  krajem  v resortu  školství,  sociálních  věcí,  zdravotnictví,  dopravy,  kultury 
a cestovního  ruchu.  V roce  2013  bylo  u  příspěvkových  organizací  kraje  provedeno  celkem 
15 průběžných  veřejnosprávních  kontrol  hospodaření  s veřejnými  prostředky  a  zřizovatelským 
odborem  i  2  kontroly  plnění  opatření  přijatých  na  základě  zjištění  nedostatků  předchozími 
kontrolami.  
 
Následných  veřejnosprávních  kontrol  bylo  u  příspěvkových  organizací  zřizovaných  krajem 
v resortech  školství,  zdravotnictví,  sociálních  věcí,  doprava  a  kultura  v roce  2013  provedeno 
celkem  28,  z toho  bylo  21  kontrol  zaměřeno  na  ověření  hospodaření  s veřejnými  prostředky 
 
Číslo stránky    9 

 
a 7 kontrol  na  plnění  opatření  přijatých  příspěvkovými  organizacemi  na  základě  předchozích 
kontrol.  
U  příspěvkových  organizací  kraje  byly  kontroly  zaměřeny  na  dodržování  právních  předpisů, 
schválených  rozpočtů  a  pokynů  zřizovatele  a  na  ověření  údajů  o  hospodaření  s veřejnými 
prostředky, tzn. na věrné zobrazení  zdrojů, stavu a pohybu veřejných prostředků, a na to, zda 
tyto  údaje  odpovídají  skutečnostem  rozhodným  pro  uskutečnění  veřejných  příjmů,  výdajů 
a nakládání s veřejnými prostředky.   
V roce  2013  jsme  kontroly  hospodaření  nadále  zaměřili  s větším  důrazem  na  funkčnost 
a účinnost  vnitřního  kontrolního  systému  v organizacích.  V minulých  letech  se  jako  přínosné 
osvědčilo  zaměřit  kontroly  nejen  na  hospodaření  jako  celek,  ale  na  jednu  až  dvě  oblasti 
hospodaření  s hlubším  ověřením  skutečností  a  souvislostí.  V loňském  roce  jsme  v tomto 
přístupu  pokračovali  a  zaměřili  jsme  tematické  kontroly  u  nemocnic  na  oblast  hospodaření  se 
zaměřením na inventarizaci a vnitřní kontrolní systém v oblasti majetku.  
  
Provedenými  veřejnosprávními  kontrolami  bylo  zjištěno  nedodržování  některých  obecně 
závazných  právních  předpisů,  zejména  v oblasti  účetnictví  (nesprávné  postupy  účtování, 
nedostatečná  nebo  chybná  evidence  majetku),  nakládání  s majetkem,  smluvních  vztahů, 
hospodaření  s fondy  a vnitřních norem  příspěvkových organizací.  Permanentně  jsme  zjišťovali 
velké  problémy  organizací  s  dodržením  vyhlášky  o  inventarizaci  majetku,  zejména  naplněním 
všech  inventarizačních  činností  a  průkaznosti  postupů  v rámci  inventarizačních  činností. 
Zjištěnými nedostatky byl zkreslen stav majetku a výsledek hospodaření v účetních závěrkách, 
resp.  byly  zjišťovány  závažné  nedostatky  bez  vlivu  na  účetní  závěrku.  Zejména  v nastavení 
a funkčnosti  kontrolních  systémů  byly  u  řady  organizací  zjišťovány  významné  nedostatky 
a rizika. 
 
Na  základě  zjištěných  nedostatků  byla  vždy  vyžadována  opatření  k jejich  odstranění.  Plnění 
těchto opatření bylo odborem kontroly ověřováno v průběhu roku 2013 u vybraného vzorku těch 
příspěvkových  organizací,  u  kterých  byly  předchozími  veřejnosprávními  kontrolami  zjištěny 
nejzávažnější  nedostatky.  Tento  výběr  vzorku  ke  kontrole  plnění  opatření  se  osvědčil  již 
v předchozích letech. 
 
Protokoly  z provedených  následných  kontrol  u  organizací  jsou  v souladu  s vnitřním  předpisem 
předávány společně s přijatými opařeními zřizovatelským odborům k dalšímu využití v metodice 
a vedení organizací. 
 
Porušení rozpočtové kázně bylo zjištěno v loňském roce následnými veřejnoprávními kontrolami 
u 6 příspěvkových organizací, z toho třem organizacím byl uložen odvod radou kraje na počátku 
roku 2014. Organizace se dopustily porušení rozpočtové kázně použitím provozních prostředků 
na  pořízení  dlouhodobého  majetku a naopak  použitím  investičních prostředků na  provoz,  dále 
použitím  příspěvku  na  provoz  v rozporu  s účelem,  neoprávněným  použitím  FKSP  a  vyšším 
přídělem  do  FKSP.  Žádosti  jedné  organizace  o  prominutí  odvodu  Rada  Kraje  Vysočina 
vyhověla.  
 
U  příjemců  veřejných  finančních  podpor  poskytnutých  z rozpočtu  Kraje  Vysočina  a  z Fondu 
Vysočiny  bylo  provedeno  celkem  89  následných  kontrol.  Byly  zaměřeny  na  ověření  dodržení 
smluvních  podmínek  poskytnutí  podpor  po  ukončení  realizace  a  závěrečném  vyúčtování  akcí. 
V tomto počtu je zahrnuto i 5 kontrol provedených u soukromých škol, kterým jsou poskytovány 
Krajem  Vysočina  veřejné  finanční  podpory  v souladu  se  školským  zákonem,  a  je  plněna 
povinnost kontroly jejich použití daná též školským zákonem.  
Porušení rozpočtové kázně bylo zjištěno u 7 příjemců a na základě rozhodnutí Krajského úřadu 
Kraje  Vysočina  jim  byl  uložen  odvod  za  porušení  rozpočtové  kázně  z důvodu  nedodržení 
smluvních  podmínek.  V 5  případech  bylo  následně  vyměřeno  penále  z odvodu  za  porušení 
 
Číslo stránky    10 

 
rozpočtové kázně. Orgány kraje ve 2 případech rozhodly o prominutí odvodu a ve 4 případech 
o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně.  
V roce  2013  byly  následné  veřejnosprávní  kontroly  zajišťovány  7  pracovníky  odboru  kontroly. 
Tento počet zaměstnanců je již dlouhodobě neměnný. Vzhledem k velkému počtu zřizovaných 
příspěvkových  organizací  kraje  (k  31.  12.  2013  celkem  118  organizací)  je  tudíž  mnohdy 
problematické  zajistit  obecně  požadovanou  periodicitu  provádění  následných  kontrol 
hospodaření těchto příspěvkových organizací. 
 
V roce 2013 bylo jedno kontrolní zjištění z následné veřejnosprávní kontroly předáno k dalšímu 
řízení  podle  zvláštních  právních  předpisů.  V souladu  s  §  22  odst.  6  zákona  č.  320/2001  Sb., 
o finanční  kontrole  byla  Ministerstvu  financí  ČR  poskytnuta  informace  o  tomto  závažném 
zjištění.     
 
b.  zahraničních prostředků (příloha č. 5) 
 
V roce  2013  nebyla  Krajem  Vysočina  provedena  žádná  veřejnosprávní  kontrola 
u předstrukturálních fondů.   
 
Ze  strukturálních  fondů  čerpal  Kraj  Vysočina  finanční  prostředky  prostřednictvím  šesti 
grantových schémat v programovacím období 2004 – 2006,  z toho 5 grantových schémat bylo 
realizováno  prostřednictvím  Společného  regionálního  operačního  programu  a  1  grantové 
schéma prostřednictvím Operačního programu rozvoje lidských zdrojů. Grantová schémata byla 
ukončena, v roce 2013 již tedy veřejnosprávní kontroly nebyly prováděny. 
 
V rámci  programovacího  období  2007  –  2013  byly  Řídícím  orgánem  Operačního  programu 
Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost  Kraji  Vysočina  v rámci  prioritní  osy  1  a  prioritní  osy  3 
schváleny čtyři globální granty ve čtyřech oblastech podpory. S řídícím orgánem, Ministerstvem 
školství,  mládeže  a  tělovýchovy,  uzavřel  kraj  Dohodu  o  spolupráci,  na  základě  které 
zabezpečuje realizaci tohoto operačního programu jako zprostředkující subjekt.  
V roce  2013  bylo  v rámci  těchto  grantů  provedeno  celkem  33  průběžných  veřejnosprávních 
kontrol na místě, z toho: 

v oblasti podpory 1.1. celkem 8 kontrol 

v oblasti podpory 1.2. celkem 7 kontrol  

v oblasti podpory 1.3. celkem 8 kontrol   

v oblasti podpory 3.2. celkem 10 kontrol.  
 
Administrativními  veřejnosprávními  kontrolami a  průběžnými  veřejnosprávními  kontrolami  na 
místě bylo v roce 2013 zjištěno celkem 156 případů porušení rozpočtové kázně. 
 
Kraj  realizuje  také  několik  projektů  v  oblasti  sociálních  služeb.  V souladu  s  rozhodnutím 
o poskytnutí  dotace  provedl  kraj  v roce  2013  celkem  34  průběžných  veřejnosprávních  kontrol 
v rámci  projektu  „Podpora  vybraných  sociálních  služeb  na  území  kraje  Vysočina  individuální 
projekt“ u poskytovatelů jednotlivých sociálních služeb. Projekt je realizován v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem kontrol bylo plnění podmínek vyplývajících 
ze smlouvy o zajištění sociálních služeb. 
 
V roce 2013 nedošlo k žádným kontrolním zjištěním, předaným k dalšímu řízení podle zvláštních 
právních předpisů.  V souladu s  § 22  odst.  6 zákona  č.  320/2001 Sb.,  o finanční  kontrole,  byla 
v 5 případech Ministerstvu financí ČR poskytnuta informace o závažných zjištěních z finančních 
kontrol.    
 
 
 
Číslo stránky    11 

 
3.  Hlavní  nedostatky,  které  v hodnoceném  období  zásadním  způsobem 
nepříznivě  ovlivnily  činnost  orgánu  veřejné  správy  včetně  stručné 
charakteristiky jejich příčin  

 
Nedostatky,  které  by  podstatně  ohrozily  nebo  znemožnily  plnění  hlavních  úkolů  při  zajišťování 
schválených  cílů  orgánu  veřejné  správy,  a  které  by  měly  významný  vliv  na  řádnou  správu 
a řízení  hospodaření  s veřejnými  prostředky,  nebyly  v  hodnoceném  období  identifikovány. 
Problémové  oblasti  byly  průběžně  řešeny  v souladu  s rozhodnutími  orgánů  kraje  (Rady  Kraje 
Vysočina a Zastupitelstva Kraje Vysočina) nebo rozhodnutím vedení krajského úřadu. 
 
 
4.  Informace  o  finančních  kontrolách  vykonaných  podle  vyhlášených 
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a o jejich výsledcích, 
které  poskytly  mezinárodním  organizacím  na  základě  jejich  vyžádání  (§  24 
odst. 5 zákona) 

 
V průběhu  roku  2013  nebyla  na  Krajském  úřadu  Kraje  Vysočina  provedena  žádná  finanční 
kontrola podle vyhlášených mezinárodních smluv.  
 
 
5.  Přehled  a  charakteristika  opatření  přijatých  ředitelem  Krajského  úřadu  Kraje 
Vysočina 
 
Řízení provozní a finanční činnosti úřadu a účinné fungování vnitřního kontrolního systému bylo 
v průběhu roku 2013 zlepšováno např. následujícími opatřeními: 
  vyhodnocování plnění strategických cílů krajského úřadu za uplynulé období, 
  aktualizace interních předpisů, 
  akceptování a realizace doporučení z vykonaných interních auditů, 
  vzdělávání  zaměstnanců  krajského  úřadu  v oblasti  finanční  kontroly  v rámci  vstupního 
vzdělávání, 
  podpora zvyšování odbornosti a profesionálního vystupování zaměstnanců, 
  aktualizace pověření ke kontrole a přezkušování účetních dokladů, 
  aktualizace databáze řízení rizik,  
  podpora  dalšího  rozvoje  analytického  nástroje  datový  sklad,  především  v  oblasti 
sledování ekonomiky úřadu a příspěvkových organizací. 
 
K průběžnému  sledování  řešených  problémů  slouží  systém  evidence  úkolů  v rámci  porad  na 
jednotlivých úrovních řízení (porady grémia ředitele, porady grémia ředitele s vedoucími odborů 
a  samostatných  oddělení,  porady  jednotlivých  sekcí  a  porady  odborů).  Obdobná  evidence  se 
používá  pro  sledování  a  kontrolu  plnění  úkolů  vyplývajících  z  usnesení  rady  a zastupitelstva 
kraje. Jako další nástroj k řešení různých problémů je využívána možnost jmenování pracovních 
týmů ředitelem úřadu. 
 
 
6.  Souhrnné zhodnocení  
 
Kraj  Vysočina  naplňuje  principy  řádné  správy  veřejných  prostředků.  Orgány  kraje  a  ředitel 
krajského  úřadu  dostatečně  vymezili  pravomoce  a  odpovědnosti  jednotlivých  vedoucích 
a ostatních  zaměstnanců  směřující  k naplnění  těchto  principů.  Finanční  kontrola  je  nadále 
nedílnou  součástí  finančního  řízení,  kontrolní  činnost  probíhá  v souladu  s platnými  právními 
předpisy,  útvary  zabývající  se  finanční  kontrolou  mohou  proto  poskytovat  dostatečnou  míru 
 
Číslo stránky    12 

 
nezávislého ujištění o přiměřenosti a účinnosti vnitřních kontrolních mechanismů. Krajský úřad si 
trvale klade za cíl  udržitelný  a kvalitní  výkon  veřejné  správy  v souladu s  kritérii  hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti. 
 
Povinnost  předložit  každoročně  zprávu  o  výsledcích  finančních  kontrol  je  zákonem  o  finanční 
kontrole stanovena také obcím a příspěvkovým organizacím jako orgánům veřejné správy. Obce 
na  tuto  zákonnou  povinnost  byly  písemně  upozorněny  dopisem  ředitele  krajského  úřadu, 
ve kterém  byly  uvedeny  i  odkazy  na  manuály  a  návody  na  zpracování  zpráv  o  výsledcích 
finančních kontrol.  
V Kraji Vysočina bylo k  31. 12. 2013 celkem 704 obcí. Z tohoto počtu 22 obcí (tj. 3 %), i přes 
výše  uvedené  připomenutí  zákonné  povinnosti,  zprávu  o  výsledcích  finančních  kontrol  za  rok 
2013  nezaslalo.  Z předložených  zpráv  o  výsledcích finančních kontrol  bylo  pouze  49  zpráv  (tj. 
7 %)  podáno  elektronicky  prostřednictvím  Modulu  ročních  zpráv.  Tato  skutečnost  přináší 
vysokou administrativní náročnost při zpracování a zadávání údajů z ručně vyhotovených zpráv 
do informačního systému. 
Všech 118 příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina k 31. 12. 2013 podalo zprávu 
o výsledcích finančních kontrol elektronicky. 
 
 
 
 
Zpracovali: 
 
Ing. Eva Janoušková 
ředitelka Sekce ekonomiky a podpory – zástupce ředitele 
 
Ing. Michal Ňachaj 
vedoucí odboru kontroly 
 
Ing. Iva Ďásková 
vedoucí oddělení veřejnosprávní kontroly 
 
Ing. Kateřina Tesařová 
vedoucí oddělení interního auditu 
 
 
 
 
V Jihlavě dne 4. 3. 2014 
 
 
 
 
Schválil: 
 
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. 
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina 
 
Číslo stránky    13