Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zprávy o výsledcích finančních kontrol'.

 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 
Odbor kontroly 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika 
Pracoviště: Seifertova 26, Jihlava  
                                e-mailová adresa 
 
                     mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx] 
 
 
Váš dopis značky/ze dne 
Číslo jednací 
Vyřizuje/telefon 
V Jihlavě dne 
28. 7. 2016 
KUJI  59777/2016 KO 
JUDr. Labudová/ 
2. 8. 2016 
Sp.zn.: KO 300 /2016 KO 
564602717 
Výzva  k upřesnění  žádosti  o  poskytnutí  informace  podle  §  14  odst.  5  písm.  b)  zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších  předpisů  (dále 
jen „InfZ“) 
 
Vážený pane, 
Krajskému  úřadu  Kraje  Vysočina,  (dále  jen  „krajský  úřad“)  byla  dne  28.  7.  2016  doručena 
elektronicky Vaše žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 7. 2016, ve které požadujete kopie 
všech  ročních  zpráv  o  výsledcích  finančních  kontrol  vytvořených  podle  §  22  zákona  
č.  320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole  ve  veřejné  správě  k  datu  podání  této  žádosti.  Dále 
sdělujete,  že  jestliže  získání  informace  vyžaduje  mimořádně  rozsáhlé  vyhledávání  ve  smyslu 
zákona 106/1999 Sb., netrváte na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací 
podle § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že z Vaší žádosti není zřejmé: 
-  o  zprávy  kterého  orgánu  se  jedná  (předpokládáme,  že  se  jedná  o  zprávy  
o  výsledcích  finančních  kontrol  zpracované  Krajským  úřadem  Kraje  Vysočina  
a předávané do informačního systému Ministerstva financí),  
-  za  jaké  období  požadujete  tyto  roční  zprávy  (podle  platného  spisového  řádu  máme 
k dispozici výše uvedené zprávy za posledních 6 let),  
vyzýváme Vás k upřesnění žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ. 
Dovolujeme  si  upozornit,  že  pokud  svoji  žádost  neupřesníte  do  30  dnů  ode  dne  doručení  této 
výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí Vaší žádosti o poskytnutí informace. 
 
S pozdravem 
  
Ing. Michal Ňachaj  
vedoucí odboru kontroly 
tel.: 564 602 707, fax: 564 602 434, e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, Internet: www.kr-vysocina.cz 
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu