Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Problémy související s bydlením sociálně vyloučených obyvatel'.

NÁVRH USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  
k materiálu  
Problémy související s bydlením sociálně vyloučených obyvatel a 
návrh jejich řešení     
ze dne ….. 
 
Vláda  
 
 I. schvaluje  
materiál „Problémy související s bydlením sociálně vyloučených obyvatel a návrh 
jejich řešení“;   
II. ukládá  
a)  ministryni  práce  a sociálních  věcí,  ministru  spravedlnosti,  ministru  vnitra, 
ministru  zdravotnictví  a  ministryni  pro  místní  rozvoj  předložit  do  31.10.2016 
ministrovi pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu konkrétní návrhy splnění 
úkolů uvedených v části III. kapitole 2 materiálu „Problémy související s bydlením 
sociálně vyloučených obyvatel a návrh jejich řešení“; 
b)  ministru  pro  lidská  práva,  rovné  příležitosti  a  legislativu  předložit  vládě  do 
30.11.2016  plán  plnění  úkolů  souvisejících  s problémy  bydlení  sociálně 
vyloučených obyvatel;  
c)  ministru  pro  lidská  práva,  rovné  příležitosti  a  legislativu,  aby  ve  spolupráci 
s ministry práce a sociálních věcí, spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví a pro místní 
rozvoj  předložil  vládě  do  31.8.2017  Zprávu  o  plnění  úkolů  souvisejících 
s problémy bydlení sociálně vyloučených obyvatel.  
 
Provedou: 
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, 
ministr spravedlnosti, 
ministr vnitra,  
ministr zdravotnictví,  
ministryně práce a sociální věcí,  
ministryně pro místní rozvoj 
 
Na vědomí: 

hejtmani, 
primátorka hlavního města Prahy, 
předseda Svazu měst a obcí České republiky 
 
 
Stránka 2 (celkem 2)