Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Problémy související s bydlením sociálně vyloučených obyvatel'.

 
II.  
Předkládací zpráva 
k materiálu  
Problémy související s bydlením sociálně vyloučených obyvatel a návrh jejich řešení     
 
Předkládaný  materiál  vychází  z problémů  identifikovaných  obcemi,  bytovými  družstvy  a 
společenstvími vlastníků jednotek i nestátními neziskovými organizacemi. Poznatky shodně 
upozorňují  na  potřebu  systémových  řešení  vedoucích  k podpoře  sociálního  začleňování 
obyvatel sociálně  vyloučených lokalit a k zajištění kvalitního bydlení pro  co nejširší skupinu 
obyvatel ČR.  
Materiál  na  základě  detailních  znalostí  z  terénu  identifikuje  několik  klíčových  problémů,  s 
kterými  se  sociálně  vyloučené  osoby,  obce,  družstva  a  společenství  vlastníků  jednotek 
potýkají,  jsou  to:  dluhy  vůči  společenství  vlastníků  jednotek  nebo  družstvu;  výskyt 
obtěžujícího  hmyzu,  hlodavců  a  zápachu;  přelidnění  a  jiné  nevhodné  užívání  bytů; 
nadhodnocené  nájemné;  zanedbávání  údržby  bytů  ze  strany  majitelů.  V  materiálu  je 
předložen  rozbor  jednotlivých  okruhů  problémů  a  rovněž  navržen  směr  jejich  řešení.  Jsou 
zde popsány úkoly pro jednotlivé resorty, jejichž koordinované a společné naplnění přispěje 
k  eliminaci  neuspokojivého  stavu  v oblasti  bydlení  sociálně  vyloučených  osob,  k  posilování 
sociálního  smíru  v  rámci  spokojeného  sousedského  soužití  a  ochraně  a  údržbě  bytových 
domů.  
Předpokládá se, že dotčené resorty rozpracují navržené způsoby řešení problémů v oblasti 
bydlení  včetně  časového  harmonogramu  a  odhadu  finanční  a  personální  náročnosti  a 
případně  dalších  požadavků  nutných  pro  splnění  úkolů.  Způsob  řešení  problémů  se  pak 
může lišit od popsaných návrhů, může být také uveden ve variantách. Tento krok provedou 
resorty  do konce  srpna 2016.  O  způsobu  plnění  úkolů  bude ministr  pro  lidská  práva,  rovné 
příležitosti a legislativu souhrnně informovat vládu ČR do 30. 9. 2016.        
Předkládaný  materiál  nemá  ambice  popisovat  všechny  dostupné  nástroje  využitelné  pro 
dosažení  kvalitního  a  bezproblémového  bydlení  jako  jsou  např.  opatření  sociálně-
bezpečnostně-technického  charakteru  (sociální  práce,  terénní  sociální  práce,  poradenství, 
domovník-preventista,  asistent prevence kriminality) nebo nástroje čistě stavebně technické 
s využitím  národních  i  evropských  zdrojů  (Integrovaný  regionální  operační  program).  Tyto 
instrumenty jsou z větší části popsány v dokumentu s názvem „Nástroje pro obce v boji proti 
sociálnímu vyloučení“, který byl vládou ČR přijat dne 19. října 2015 v rámci „Zprávy o stavu 
sociálně  vyloučených  lokalit  v Ústeckém  kraji“.  Dokument  bude  aktualizován  (do  30.  6. 
2016).             
Předkládaný  materiál  nemá  negativní  dopad  na  oblast  rovnosti  žen  a  mužů.  Případné 
dopady  na  státní  rozpočet  a  podnikatelskou  sféru  budou  vyhodnocovat  věcně  příslušné 
resorty  v  souvislosti  s přípravou  konkrétních  návrhů  na  řešení  problémů  popsaných  v 
materiálu.  
Výsledek připomínkového řízení je uveden v příloze číslo IV. Materiál je předkládán s jedním 
rozporem s ministerstvem pro místní rozvoj, který je vypořádán ve variantní podobě (část III. 
materiálu). MMR nesouhlasí s úkolem stanovit celostátní cenové mapy nájmů, které by byly 
závazné pro úřady práce při výplatě dávek. Materiál proto navrhuje variantní řešení, kdy by 
(1)  cenové  mapy  stanovilo  MMR  jako  rezort  odpovědný  za  politiku  bydlení  podle 

kompetenčního zákona, nebo (2) by cenové mapy stanovil Český statistický úřad na základě 
metodiky, kterou by pro tvorbu cenové mapy stanovilo MMR.