Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015'.
III. 
Návrh 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015 
Vláda  dne  .  června  2015  vzala  na  vědomí  Výroční  zprávu  o  hazardním  hraní  v České 
republice v roce 2015. Předložený materiál obsahuje souhrnný přehled aktuálních trendů ve 
vývoji hazardního hraní a nových výzkumných poznatků v ČR v roce 2015. Současně zpráva 
uvádí  aktuální  informace  o  klasifikaci,  etiologi   či  epidemiologi   problémového  hraní 
z mezinárodních vědeckých a dalších zdrojů, pokud jsou relevantní pro situaci v ČR. 
Tato  výroční  zpráva  o  hazardním  hraní  v  České  republice  je  v pořadí  druhou  výroční 
zprávou,  první  vyšla  v roce  2015  a  navazovala  na  souhrnnou  analýzu  s  názvem  Hazardní 
hraní  v  ČR  a  jeho  dopady,  kterou  zpracovalo  Národní  monitorovací  středisko  pro  drogy 
a závislosti a předložilo ji v září 2014 vládě ČR. 
Výroční  zpráva byla  připravena  Národním  monitorovacím  střediskem  pro drogy  a závislosti 
a projednána  Radou  vlády  pro  koordinaci  protidrogové  politiky  formou  per  rollam  dne  
16. června 2016.