Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015'.
I. 
 
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 
 
 
Vládě  je  předkládána  Výroční  zpráva  o  hazardním  hraní  v ČR  v  roce  2015  (dále 
„výroční  zpráva“).  Výroční  zprávu  připravilo  Národní  monitorovací  středisko  pro  drogy  a 
závislosti (dále „NMS“), jež je ustaveno při sekretariátu RVKPP, který je organizační součástí 
Úřadu  vlády  ČR.  Byla  projednána  Radou  vlády  pro  koordinaci  protidrogové  politiky  (dále 
„RVKPP“) formou per rollam dne 16.06.2016. 
Výroční  zpráva  shrnuje  aktuální  trendy  ve  vývoji  hazardního  hraní  a nové  výzkumné 
poznatky v ČR v roce 2015. Současně zpráva uvádí aktuální informace o klasifikaci, etiologi  
či  epidemiologi   problémového  hraní  z  mezinárodních  vědeckých  a  dalších  zdrojů,  pokud 
jsou relevantní pro situaci v ČR. 
Tato  výroční  zpráva  o  hazardním  hraní  v  České  republice  je  v pořadí  druhou  výroční 
zprávou,  první  vyšla  v roce  2015  a  navazovala  na  souhrnnou  analýzu  s  názvem  Hazardní 
hraní v ČR a jeho dopady, která byla vládě ČR předložena v září 2014. 
S cílem podpořit zpracování výroční zprávy NMS ustavilo Pracovní skupinu pro monitorování 
hazardního hraní a jeho dopadů (dále „pracovní skupina“) složenou ze zástupců relevantních 
subjektů v oblasti hazardního hraní v ČR. Pracovní skupině byla výroční zpráva předložena 
dne  25.05.2016  a připomínkování  probíhalo  elektronickou  formou.  Připomínky  vznesli 
zástupci  Probační  a mediační  služby,  společnosti  Sazka  a  Asociace  provozovatelů 
kursového  sázení  (APKURS);  připomínky  byly  zohledněny.  Rovněž  dne  25.05.2016  byla 
výroční  zpráva  předložena  členům  Poradního  výboru  RVKPP  pro  sběr  dat  o závislostech 
(dále  „poradní  výbor“).  Připomínky  vznesli  zástupci  Ústavu  zdravotnických  informací 
a statistiky  ČR  (ÚZIS  ČR),  Asociace  nestátních  organizací  (A.N.O.),  Národního  ústavu 
duševního zdraví (NÚDZ) a Ministerstva financí ČR; připomínky byly zohledněny. V mezidobí 
předložení  výroční  zprávy členům pracovní skupiny a poradního  výboru a jejím schválením 
byly do textu ještě doplněny nejaktuálnější informace týkající se např. procesu schvalování 
nové legislativy týkající se oblasti hazardního hraní. 
Dne 07.06.2016 byla výroční zpráva předložena členům RVKPP. Během projednávání textu 
formou  per  rollam  uplatnilo  MPO  připomínky  týkající  se  popisu  právních  norem  oblasti 
hazardního hraní a reklamy; připomínky byly  zohledněny.  Po ukončení schvalování  výroční 
zprávy byly ještě do materiálu doplněny nejaktuálnější informace týkající se příjmů obecních 
rozpočtů z odvodů z hazardních her za rok 2015, které byly k dispozici od 08.06.2015. 
Výroční  zpráva  shrnuje  a  analyzuje  informace,  které  podávají  aktuální  přehled  o  rozsahu 
a vzorcích hazardního hraní v populaci ČR, včetně problémového a patologického hráčství, 
o jeho  sociálních,  ekonomických  a  dalších  dopadech.  Kromě  zpracování  existujících  dat 
(např.  údajů  ze  zdravotnické  statistiky,  z  evidence  z  oblasti  provozování  hazardních  her 
shromažďované Ministerstvem financí, z evidence obecně závazných vyhlášek Ministerstva 
financí,  ze  závěrečných  zpráv  k  dotačním  řízením,  z dříve  provedených  průzkumů  jako 
Národní  výzkum  2012  a  2014  apod.)  bylo  provedeno  několik  cílených  studií  a  šetření, 
zejména: 
–  v r. 2015 mezinárodní studie ESPAD mapující v pravidelných 4letých intervalech výskyt 
užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování mezi 16letými studenty, 
–  v r.  2015  studie  Patologičtí  hráči  v léčbě  s cílem  zmapovat  sociální,  ekonomické 
a zdravotní  dopady  hazardního  hraní  v  populaci  patologických  hráčů  a  popsat  rizikové 
faktory  v  jejich  hráčské  kariéře,  identifikovat  souvislosti  mezi  těmito  aspekty,  zjistit 
faktory,  které  vedou  k  vyhledání  pomoci,  a  zmapovat  dostupnost  služeb  pro  hráče 
v období po léčbě, 
–  v dubnu 2016 ohnisková skupina s pracovníky adiktologických služeb, 
–  v r. 2015 omnibusové šetření s otázkami týkajícími se hazardního hraní, 
- 1 - 

–  v březnu–dubnu  2016  dotazníkový  průzkum  v  obcích  ČR  zaměřený  na  zkušenosti 
s nelegálním provozováním hazardních her, 
–  na  začátku r.  2016  průzkum  zaměřený  na  hazardní  hraní  (a návykové  látky)  v sociálně 
vyloučených lokalitách (ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování),  
–  v r.  2015  internetový  dotazníkový  průzkum  v  síti  adiktologických  služeb  na  téma 
zadluženost klientů, 
–  monitoring  příčin  zadlužení  u  klientů  dluhových  poraden  (ve  spolupráci  s  Asociací 
občanských poraden). 
Výroční  zpráva  shrnuje  relevantní  a  nové  informace  týkající  se  hazardního  hraní  včetně 
úrovni,  nabídky  hazardních  her  a  trhu  s hazardními  hrami  včetně  nelegálního  trhu,  vývoje 
zkušeností české populace s hazardním hraním, problémového hráčství a jeho zdravotních 
a sociálních  dopadů;  shrnuje  rovněž  poslední  vývoj  v oblasti  prevence,  léčby  a  dalších 
služeb pro problémové hráče. 
Výroční zpráva bude po provedení jazykové korektury a finální grafické úpravy vydána jako 
publikace NMS. 
Výroční  zpráva  je  předkládána  pod  bodem  II.  materiálu,  v úvodu  obsahuje  rovněž  souhrn 
aktuálních informací a trendů. 
Materiál jde na jednání schůze vlády bez rozporu. 
Předkládaný materiál nezakládá nárok na státní rozpočet. Výroční zpráva o hazardním hraní 
v ČR v roce 2015 nebude mít žádný dopad na problematiku rovnosti mužů a žen, práva obou 
pohlaví zůstanou nedotčena. 
*** 
 
- 2 -