Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Rozhodnutí podle § 368 tr. ř.'.
OKRESNÍ SOUD V MOSTĚ
Moskevská 2, 434 74 Most

tel.: 477 104 711, fax: 477 104 712 - infocentrum, e-mail: hyperlink, IDDS bueabp5


VAŠE ŽÁDOST ZE DNE22. 7. 2016   
NAŠE ZNAČKA0 Si 54/2016
V MOSTĚ DNE 2. 8. 2016            
VYŘIZUJEMgr. Iveta Batrinová, asistentka soudce

VĚC: žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane,

Okresní soud v Mostě /dále jen „povinný subjekt“/ obdržel dne 22. 7. 2016 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /dále jen SvInf“/, v níž žádáte poskytnutí kopií rozhodnutí, byť v anonymizované podobě, učiněných postupem dle § 368 trestního řádu, a to vydaných od 1. 1. 2013 do data podání žádosti, tj. 22. 7. 2016, s tím, že jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu SvInf, netrváte na jejím poskytnutí v tomto, ale i v omezeném rozsahu, který zpoplatnění nepodléhá, např. ve formě spisových značek.

Povinný subjekt v informačním systému administrativy soudů /ISAS/ za Vámi požadované období eviduje celkem 1.715 rozhodnutí, učiněná dle § 368 trestního řádu.

Vzhledem k tomu, že anonymizace jednotlivých rozhodnutí by byla časově náročná a podléhala by tak zpoplatnění dle § 17 odst. 1 SvInf, /povinný subjekt v souvislosti s poskytováním informací je oprávněn žádat po žadateli úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací a další náklady spojené s vyřízením žádosti v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 17. 7. 2011, č. j. 286/2011-OT-OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle SvInf/, poskytujeme Vám seznam spisových značek s uvedením data vydání rozhodnutí a právní mocí těchto rozhodnutí.

Seznam spisových značek s uvedením data vydání rozhodnutí a právní mocí těchto rozhodnutí Vám zasíláme v příloze a tímto považujeme Vaši žádost za vyřízenou.


S přátelským pozdravem,
Mgr. Iveta Batrinová, v.r.
asistentka soudce


Za správnost vyhotovení:
Jiřina Záchvějová