Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Statistické údaje o kontrolním hlášení'. 
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
 
Odbor komunikace 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
 
Č. j.: 112267/16/7500-20050-805099 
K Vaší žádosti ze dne 21. července 2016 
 
Vyřizuje: Mgr. Bc. Soňa Panáková 
Tel.: 296 854 196 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
 
Michal Škop 
Vinice 347 
331 01 Plasy 
 
Doručovací adresa: 
Emailová adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací – zpoplatnění informací 
 
 
Vážený pane, 
 
          Generální  finanční  ředitelství  (dále  jen  „GFŘ“  nebo  také  „povinný  subjekt“)  obdrželo 
dne  21.  července  2016  Vaši  žádost  o  poskytnutí  níže  uvedených  informací  v souladu  
se  zákonem  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“): 
 
Žádám  o  následující  informace  týkající  se  kontrolního  hlášení  za  období  mezi  lednem  a 
dubnem (včetně) 2016: 
 
a)  kolik  kontrolních  hlášení  bylo  zatím  podáno  týkajících  se  tohoto  období,  v  rozdělení  na 
plátce s povinností podávat kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletně, 
 
b) kolik výzev k odstranění nesrovnalostí bylo zatím odesláno týkajících se tohoto období, v 
rozdělení na plátce s povinností podávat kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletně, 
 
c)  kolik  bylo  zahájeno  postupů  k  odstranění  pochybností  dle  daňového  řádu  (vizte 
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2016/prvni-poznatky-fs-z-
proverovani-kontrolnich-hlaseni-7256 ), v rozdělení na plátce s povinností podávat kontrolní 
hlášení měsíčně a čtvrtletně, 
 
d) kolikrát byly zatím plátci potvrzeny původní údaje týkajících se tohoto období, v rozdělení 
na plátce s povinností podávat kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletně, 
 


Č. j.: 109003/16/7500-20050-805099 
 
strana 2 (celkem 3) 
e)  kolikrát  byly  zatím  plátci  poslány  následná  kontrolní  hlášení  (par.101g,  odst  3  zák. 
235/2004) týkajících se tohoto období, v rozdělení na plátce s povinností podávat kontrolní 
hlášení měsíčně a čtvrtletně, 
 
f)  kolik  bylo  zatím  podáno  opravných  kontrolních  hlášení  dle  par.  101f  zák.  235/2004 
týkajících  se  tohoto  období,  v  rozdělení  na  plátce  s  povinností  podávat  kontrolní  hlášení 
měsíčně a čtvrtletně, 
 
g)  kolik  bylo  zatím  podáno  následných  kontrolních  hlášení  dle  par.  101f  zák.  235/2004 
týkajících  se  tohoto  období,  v  rozdělení  na  plátce  s  povinností  podávat  kontrolní  hlášení 
měsíčně a čtvrtletně, 
 
h)  kolik  bylo  zatím  uděleno  pokut  (platebních  výměrů)  dle  par.101h  (odstavce  1-3)  zákona 
235/2004  za  případy,  které  v  daném  období  vznikly  v  třídění  dle  jednotlivých  odstavců  a 
písmen  daného  paragrafu,  v  rozdělení  na  plátce  s  povinností  podávat  kontrolní  hlášení 
měsíčně a čtvrtletně, 
 
i)  kolik  bylo  zatím  provedeno  změn  daňové  povinnosti  (doměrků),  v  rozdělení  na  plátce  s 
povinností podávat kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletně, 
 
j)  jaká  je  souhrnná  částka  těchto  doměrků,  v  rozdělení  na  plátce  s  povinností  podávat 
kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletně, 
 
k) jaké je rozdělení těchto doměrků (tj. např. medián a kvartyly výše hodnot), v rozdělení na 
plátce s povinností podávat kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletně.“ 
 
         K Vaší žádosti sdělujeme následující: 
 
K požadovanému  bodu  c)  -  předmětný  ukazatel  nesledujeme.  Postupy  k odstranění 
pochybností jsou zahajovány i z jiných podnětů než z kontrolního hlášení, tudíž předmětnou 
informaci nejsme schopni poskytnout. 
 
K bodu d) - prosíme o bližší specifikaci dotazu. 
 
K  bodu  i)  až  k)  -  požadované  údaje  v  návaznosti  na  kontrolní  hlášení  nesledujeme,  nelze 
přesně  určit,  zda  je  doměrek  z  titulu  kontrolního  hlášení  nebo  i  dalších  porušení  daňových 
zákonů. 
 
Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím mohou povinné 
subjekty  požadovat  v souvislosti  s mimořádně  rozsáhlým  vyhledáváním  informací  úhradu. 
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) zákona o svobodném 
přístupu  k informacím)  je  dostupný  na  internetových  stránkách  Finanční  správy  České 
republiky – www.financnisprava.cz.  
 
Generální finanční ředitelství, s odkazem na § 17 odst. 1 a 3 zákona o svobodném přístupu 
k informacím,  Vám  tímto  sděluje  výši  požadované  úhrady  za  poskytnutí  informací,  které  je 
schopno k výše uvedenému poskytnout, spolu se způsobem jejího výpočtu a úhrady. 
 


Č. j.: 109003/16/7500-20050-805099 
 
strana 3 (celkem 3) 
1  x  referent  –  zpracování  dat  z informačního  systému  a  úprava  dat  do  požadovaného 
formátu 
  15 hodin x 260,- = 3.900,- Kč 
1 x vedoucí – kontrola dat  
1 hodin x 260,- = 260,- Kč 
 
Celkem: 4.160,- Kč 
 
 
Úhradu  za  poskytnutí  informací  proveďte  bankovním  převodem  na  číslo  účtu:                      
19-11122011/0710,  VS:  10670,  nebo  poštovní  složenkou  na  uvedený  účet  včetně  uvedení 
VS. Do zprávy příjemci prosím uveďte Vaše jméno, příjmení a číslo 105740/16.  
 
Požadované  informace  budou  vydány  až  po  připsání  dané  částky  na  výše  uvedený  účet. 
Pokud  nedojde  k úhradě  do  60  dnů  od  doručení  tohoto  oznámení,  GFŘ  Vaši  žádost 
v souladu s § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím odloží. 
 
Proti  výši  úhrady  můžete  podat  u  GFŘ  stížnost  podle  ustanovení  §  16a  odst.  1  písm.  d) 
zákona  o  svobodném  přístupu  k informacím  a  to  do  30  dnů  ode  dne  doručení  tohoto 
oznámení. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo financí.  
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Petra Petlachová 
ředitel odboru 
 
                                  Ing. Linda Paterová, v z. 
                    vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru