Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zápis z 27 a 28 schůze Rady města Orlové'.

Město Orlová  
 
Zápis z 28. schůze Rady města Orlové 
konané dne 29.06.2016 v zasedací místnosti č. 57 na Městském úřadě Orlová   
 
 
 
 
Počet přítomných členů schůze Rady města Orlové: 8   
 
Přítomni členové Rady města Orlové:  

Mgr.  Bc.  Renata  Potyšová,  Ing.  Petra  Jenčmionková,  Mgr.  Roman  Galia,  
Bc.  Martin  Klčo,  MBA,  Mgr.  Kamil  Paloncy,  Ing. Petr Hrdina, Ing. Stanislav Kasaj,  
Mgr. Vladislav Szkandera. 
 
Nepřítomni členové Rady města Orlové: 1 

Ing. Tomáš Kuča.  
 
1. Zahájení v 8.00 hod. 
 
1.1. Program 28. schůze Rady města Orlové, konané dne 29.06. 2016 

28.  schůzi  Rady  města  Orlové  zahájila  a  řídila  místostarostka  města  Mgr.  Bc.  Potyšová. 
Navrhla, aby se schůze řídila programem uvedeným na pozvánce s doplněním bodů: 
3.01. Informace o vyřízení interpelace z 15. zasedání Zastupitelstva města Orlová konaného 
dne 20.06.2016 
 
3.02. Stanovisko k hornické činnosti OKD, a. s., Důlní závod 1 - Dobývání porubu č. 161 902 
v 461 sloji, 9. kře DP Lazy lokality Karviná ze dne 27.06.2016  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e    
program  28.  schůze  Rady  města  Orlové  konané  dne  29.06.2016  ve  znění dle pozvánky 
s doplněním bodů: 
 
3.01. Informace o vyřízení interpelace z 15. zasedání Zastupitelstva města Orlová konaného 
dne 20.06.2016 
 
3.02. Stanovisko k hornické činnosti OKD, a. s., Důlní závod 1 - Dobývání porubu č. 161 902 
v 461 sloji, 9. kře DP Lazy lokality Karviná ze dne 27.06.2016  
 
Rada  města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení s doplněním  bodu  3.01.,  3.02.  a  toto 
schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
 
strana 1 z 43 
 

 
Přijaté usnesení  
1066/28 

Program 28. schůze Rady města Orlové, konané dne 29.06. 2016 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e    
program 28. schůze Rady města Orlové konané dne 29.06.2016 ve znění dle 
pozvánky s doplněním bodů: 
 
3.01.  Informace  o  vyřízení  interpelace  z 15.  zasedání  Zastupitelstva  města 
Orlová konaného dne 20.06.2016  
 
3.02.  Stanovisko k hornické  činnosti  OKD,  a.  s.,  Důlní  závod  1  -  Dobývání 
porubu  č.  161 902 v 461  sloji,  9.  kře  DP  Lazy  lokality  Karviná  ze  dne 
27.06.2016  
 
Schválený pořad schůze Rady města Orlové. 
1. Zahájení  
1.01.  Schválení programu schůze Rady města Orlová 
1.02.  Určení ověřovatele zápisu ze schůze Rady města Orlová – ústně 
2. 
Materiály k projednávání na schůzi rady města: 
2.01.  Informace  o  činnosti  představenstva  SMO,  městské  akciové  společnosti  Orlová,  v 
uplynulém období - ústně 
2.02.  Aktuální stav finančních rezerv města - písemně 
2.03.  Nařízení obce o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy - písemně 
2.04.  Informace o ukončení měření na AMS Orlová - písemně 
2.05.  Rozpočtové opatření č. 69 - úhrada nákladu na činnost odborného lesního hospodáře 
- písemně 
2.06.  Darovací smlouva - Babybox pro odložené děti - Statim,  z. s. - písemně 
2.07.  Úprava rozpočtu roku 2016 - ORJ 06 odbor sociální a zdravotní - písemně 
2.08.  Úprava rozpočtu roku 2016 ORJ 11 - odbor správy úřadu - písemně 
2.09.  Přijetí  dotace  na  výkon  činnosti  obce  s  rozšířenou  působností  v  oblasti  sociálně  - 
právní ochrany dětí včetně rozpočtového opatření - písemně 
2.10.  Rámcová  smlouva  o  provádění  nepeněžitých  exekucí  exekutorským  úřadem  - 
písemně 
2.11.  Rezignace  Ing.  Trojákové  na  funkci  osoby  pověřené  prováděním  významných 
společenských událostí města (vítání občánků a obřadů pořádaných k výročí sňatku) 
- písemně 
2.12.  Úprava rozpočtu roku 2016 ORJ 03 - odbor školství, kultury a sportu - písemně 
2.13.  Souhlas k přijetí věcného daru příspěvkovými organizacemi - písemně 
2.14.  Schválení výjimky z nejvyššího počtu žáků na třídu - písemně 
2.15.  Vyhlášení  výběrového  řízení  na  obsazení  pracovního  místa  ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Domu kultury města Orlové - písemně 
2.16.  Informativní  zpráva  o  opatřeních  přijatých  a  plánovaných  v  Domě  dětí  a  mládeže 
Orlová včetně odloučeného pracoviště OPSA Spirála - písemně 
2.17.  Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spoluúčasti vč. rozpočtového opatření č. 
68 - písemně 
2.18.  Úpravy rozpočtu roku 2016 ORJ 10 - odbor rozvoje a investic - písemně 
2.19.  Zřízení  hodnotící  komise  a  jmenování  členů  a  náhradníků  hodnotící  komise  - 
písemně 
2.20.  Zrušení  hodnotících  komisí  a  odvolání  členů  a  náhradníků  hodnotících  komisí  - 
písemně 
2.21.  Schválení  výsledků  zadávacího  řízení  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu na 
stavební  práce  "Oprava  škod  způsobených  důlní  činností  na  objektu  č.p.  313  v 
Orlové-Městě" - písemně 
strana 2 z 43 
 

 
2.22.  Řešení statické dopravy  - realizace parkovacích míst v Orlové-Lutyni IV. Etapa - ul. 
Masarykova  č.p.  1016-1020  -  uzavření  dohody  o  činnosti  a  umístění  stavby  v 
ochranném pásmu vodního díla SmVak, a.s. - písemně 
2.23.  Doplnění pořadí žadatelů o poskytnutí obecních bytů do nájmu a mimořádné přidělení 
obecních bytů - písemně 
2.24.  Nebytové prostory o podlahové ploše 135,88 m2 na ulici Slezské v Orlové-Porubě - 
písemně 
2.25.  Nebytové  prostory  v  objektu  Doubravan  na  ulici  Rydultowské  čp.  1370  v  Orlové-
Lutyni - písemně 
2.26.  Návrh na odpis nedobytné pohledávky - písemně 
2.27.  Dopis Ing. Pavla Fojta -  převod  pozemků  parc.  č.  180/1  a  3440  v  k.  ú.  Poruba u 
Orlové - písemně 
2.28.  Pronájem pozemků ve vlastnictví města - písemně 
2.29.  Záměr Společenství vlastníků Vnitřní 729 - písemně 
2.30.  Zřízení  věcných  břemen  na  pozemcích  ve  vlastnictví  města  Orlová  -  služebnosti  - 
písemně 
3. 
Materiály k projednávání na schůzi rady města - dodatečně zařazené: 
3.01.   Informace  o  vyřízení  interpelace  z 15.  zasedání  Zastupitelstva  města  Orlová 
konaného dne 20.06.2016 – písemně na stůl  
3.02.  Stanovisko k hornické činnosti OKD, a. s., Důlní závod 1 - Dobývání porubu č. 161 902 
v 461 sloji, 9. kře DP Lazy lokality Karviná ze dne 27.06.2016  
4. 
Organizační a různé: 
4.01.  Informace  o  činnosti  uvolněných  členů  zastupitelstva  města  v  uplynulém  období  - 
ústně   
 
 
 
1.2. Určení ověřovatele zápisu ze schůze Rady města Orlové 
Místostarostka  města  Mgr.  Bc.  Potyšová  navrhla  určit  ověřovatelem  zápisu  z 28.  schůze 
Rady města Orlové konané dne 29.06.2016 Ing. Petra Hrdinu.  
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
u r č u j e  
ověřovatelem zápisu z 28. schůze Rady města Orlové konané dne 29.06.2016 
Ing. Petra Hrdinu  
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8   
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení
 
1067/28 
Určení ověřovatele zápisu ze schůze Rady města Orlové 
Rada města Orlová 
 
u r č u j e  
ověřovatelem zápisu z 28. schůze Rady města Orlové konané dne 29.06.2016 
Ing. Petra Hrdinu 
 
 
 
 

strana 3 z 43 
 

 
2. Materiály k projednávání na schůzi rady města.  
 
2.1.  Informace  o  činnosti  představenstva  SMO,  městské  akciové  společnosti  Orlová, 
v uplynulém období  
Tento materiál  uvedl  Bc.  Klčo,  MBA.  Informoval, že v pondělí  proběhlo  jednání  se 
společností  SPP  (Slovenský plynárenský průmysl). Tématem jednání  byl  delší kontrakt na 
dodávku  plynu.  Studie  ohledně  alternativních  zdrojů  tepla  by  měla  být  hotová  do  konce 
července. Před dokončením studie se uskuteční jednání s ČEZ a ČEZT. Dále informoval o 
provozních záležitostech. Materiál  ohledně  wellness  bude  radě  města  předložen  během 
prázdnin. Ohledně odpadového hospodářství budou s OSMM probíhat vždy jednou měsíčně 
schůzky. První schůzka  se  již  uskutečnila.  Pravidelné  schůzky  v rámci odpadového 
hospodářství určitě povedou ke zlepšení komunikace a spolupráce mezi OSMM a SMO, m. 
a. s.   
 
Ing. Jenčmionková – požádala o informace ohledně přípravy výstavby CNG stanice.   
 
Bc. Klčo, MBA – ohledně výstavby CNG stanice probíhá jednání s ČSAD. Výstavba stanice 
začne až koncem příštího roku.  
 
Ing. Jenčmionková – žádosti o dotace se mohou podávat až na podzim. Dotace by činila  
50 tis. Kč na jedno vozidlo.  
 
Bc. Klčo, MBA 
– třídící linku SMO stavět nebude, jelikož se to ekonomicky nevyplatí. SMO 
připravuje výstavbu překladiště.  
 
Ing. Hrdina 
– dotázal se, zda je něco nového v soudních kauzách.   
 
Bc. Klčo, MBA – v soudních kauzách není zatím nic nového.  
 
Členové  RM  diskutovali  o koupališti. Ing.  Jenčmionková  sdělila,  že  nejprve  bude  řešena 
demolice stávajícího koupaliště.  
 
Mgr. Bc. Potyšová
  –  informovala, že ohledně  objektu  (bývalá ZŠ) na ul.  Polní  probíhá 
jednání se zájemci.    
 
Bc. Klčo, MBA
 – oznámil střet zájmů  
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení
 ve znění  
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová 
 
b e r e   n a   v ě d o m í    

informace o činnosti představenstva SMO, městské akciové společnosti Orlová, v uplynulém 
období 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8  
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 

strana 4 z 43 
 

 
Přijaté usnesení 
1068/28 
Informace o činnosti představenstva SMO, městské akciové společnosti 
Orlová, v uplynulém období  

Rada města Orlová 
 b e r e   n a   v ě d o m í    
informace  o  činnosti  představenstva  SMO,  městské  akciové  společnosti 
Orlová, v uplynulém období 
 
2.2. Aktuální stav finančních rezerv města 
Tento materiál uvedla Ing. Jenčmionková. Informovala o stavu finančních rezerv po zasedání 
zastupitelstva, které se uskutečnilo 20.06.2016. Informovala, o stavu provozního salda.  
 
Ing. Hrdina
 – vyjádřil se k materiálu „Rozpočtový výhled města Orlová na léta 2017 – 2021“ 
projednávaný na  zasedání ZM, kdy po  přečetní  úvodního  slova  Ing.  Tesaře,  který  byl  na 
základě požadavku doc. Ing. Kafky, CSc. zaslán všem zastupitelům nabyl dojmu, že město 
hospodaří špatně.    
 
Členové RM diskutovali ohledně rozpočtového výhledu města zejména o oblasti provozních 
nákladů.  
 
Ing.  Jenčmionková
  –  informovala,  že  město  obdrželo  finance  od  Obvodního báňského 
úřadu za vydobytý nerost (…………... ). Konstatovala, že finanční situace města je stabilní.  
 
Ing. Hrdina
 - informoval o situaci v OKD.  
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení  
Návrh na usnesení
 
Rada města Orlová  
 
b e r e   n a   v ě d o m í    
aktuální stav finančních rezerv města a výši provozního salda k 31. 5. 2016 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení
 
1069/28 
Aktuální stav finančních rezerv města 
Rada města Orlová  
 
b e r e   n a   v ě d o m í    
aktuální stav finančních rezerv města a výši provozního salda k 31. 5. 2016 
 
2.3. Nařízení obce o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová.  
 
Bc. Klčo, MBA – tajemník úřadu potažmo OŽP (výkon státní správy) by měl dohlédnout na 
zákonné možnosti (sankce) ohledně údržby pozemků.   
 
 
strana 5 z 43 
 

 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení  
Návrh na usnesení
 
Rada města Orlová  
 
v y d á v á    

Nařízení obce o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení
 
1070/28 
Nařízení obce o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy 
Rada města Orlová  
 
v y d á v á    
Nařízení obce o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy 
 
2.4. Informace o ukončení měření na AMS Orlová 
Tento materiál uvedla Ing. Jenčmionková. Znečišťovatelé jsou většinou lokální, bylo by dobré 
podpořit kotlíkové dotace.  
 
Mgr. Galia  –  mělo  by  se  podpořit  měření  dronem  a  po  zjištění  znečišťování  ihned 
sankcionovat.  
 
Na schůzi RM byl přizván Ing. Hájek.  
 
Mgr. Galia 
– se dotázal, zda je možné měřit znečištění ovzduší dronem 
 
Ing. Hájek  
–  technicky to možné je. ArcelorMital použil k měření  drony  z VŠB.  Měření 
vyvolalo právní spor, který skončí u soudu. Měření dronem je mimo legislativu. Existují dvě 
ústavní práva nedotknutelnost obydlí a právo na  dobré  životního  prostředí  a  mezi  těmito 
právy vzniká spor.  
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
informaci o ukončení měření na AMS Orlová 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8  
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 

strana 6 z 43 
 

 
Přijaté usnesení 
1071/28 
Informace o ukončení měření na AMS Orlová 
Rada města Orlová  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
informaci o ukončení měření na AMS Orlová 
 
2.5.  Rozpočtové  opatření  č.  69  –  úhrada  nákladů  na  činnost  odborného  lesního 

hospodáře 
Tento materiál uvedl Ing. Hájek. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
rozpočtové  opatření  č.  69  –  úhrada  nákladů  na  činnost  lesního  odborného  hospodáře  (19 
tis.)  
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení
 
1072/28 
Rozpočtové  opatření  č.  69  –  úhrada  nákladů  na  činnost  odborného 
lesního hospodáře 
 
 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  

rozpočtové  opatření  č.  69  –  úhrada  nákladů  na  činnost  lesního  odborného 
hospodáře (19 tis.)  
 
3.02.  Stanovisko k hornické  činnosti  OKD,  a.  s.,  Důlní  závod  1  -  Dobývání  porubu  č. 
161 902 v 461 sloji, 9. kře DP Lazy lokality Karviná ze dne 27.06.2016
  
Tento materiál uvedl Ing. Hájek.  Informoval,  že  na  Kozím  Becírku  proběhl  potápěčský 
průzkum.  Hloubka  Kozího Becírku je do 5 m. Při  průzkumu  našli  potápěči  tři  vraky 
automobilů. Registrační značky byly předány na PČR. Zatím od rybářů nebyl hlášen nález 
ropných látek.   
 
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová  
 
VARIANTA A) 
1 .   s c h v a l u j e  

souhlasné stanovisko města k hornické činnosti – dobývání porubu č. 161 902 v 461 sloji, 9. 
kře DP Lazy lokality Karviná ze dne 27.06.2016  
 
2 .   p o v ě ř u j e    
starostu města k podpisu stanoviska 
 
 
 
 

strana 7 z 43 
 

 
VARIANTA B) 
1 .   s c h v a l u j e  

nesouhlasné stanovisko města k hornické činnosti - dobývání porubu č. 161 902 v 461 sloji, 
9. kře DP Lazy lokality Karviná ze dne 27.06.2016  
 
2 .   p o v ě ř u j e    

starostu města k podpisu stanoviska  
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení
 VARIANTA A) 
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová  
 
VARIANTA A) 
1 .   s c h v a l u j e  

souhlasné stanovisko města k hornické činnosti – dobývání porubu č. 161 902 v 461 sloji, 9. 
kře DP Lazy lokality Karviná ze dne 27.06.2016  
 
2 .   p o v ě ř u j e    
starostu města k podpisu stanoviska 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení VARIANTA A) a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení
 
1097/28 
Stanovisko k hornické  činnosti  OKD,  a.  s.,  Důlní  závod  1  -  Dobývání 
porubu  č.  161 902 v 461  sloji,  9.  kře  DP  Lazy  lokality  Karviná  ze  dne 
27.06.2016
  
Rada města Orlová  
 
1 .   s c h v a l u j e  
souhlasné stanovisko města k hornické činnosti – dobývání porubu č. 161 902 
v 461 sloji, 9. kře DP Lazy lokality Karviná ze dne 27.06.2016  
 
2 .   p o v ě ř u j e    
starostu města k podpisu stanoviska 
 
2.6. Darovací smlouva – Babybox pro odložené děti – Statim, z. s. 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová. Dala hlasovat o návrhu na usnesení.  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
1.
 poskytnutí finančního daru z položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům ve výši 10 tis. 
Kč určený na zřizování a provoz schránek pro odložené děti  - babybox 
 
2. darovací smlouvu se spolkem  Babybox pro odložené děti – Statim,  z. s., Pod Oborou 88, 
104 00  Praha 10 – Hájek 
 
 
strana 8 z 43 
 

 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto neschválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 0 
 
PROTI: 3  
 
ZDRŽEL SE: 5 
 
K tomuto materiálu nebylo přijato usnesení. 
 
 
2.7. Úprava rozpočtu roku 2016 - ORJ 06 odbor sociální a zdravotní 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová. Dala hlasovat o návrhu na usnesení.  
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
rozpočtové opatření č. 67 - jiný neinvestiční transfer ze státního rozpočtu – státní příspěvek 
na výkon pěstounské péče částku 40 tis. Kč na kalendářní rok 2016 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení
 
1073/28 
Úprava rozpočtu roku 2016 - ORJ 06 odbor sociální a zdravotní 
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
rozpočtové  opatření  č.  67  -  jiný  neinvestiční  transfer  ze  státního  rozpočtu  – 
státní příspěvek na výkon pěstounské péče částku 40 tis. Kč na kalendářní rok 
2016 
 
2.8. Úprava rozpočtu roku 2016 ORJ 11 - odbor správy úřadu 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová.  Informovala  o  přípravě  pobytu  cca dvaceti dětí 
z pěstounské péče v Chorvatsku v Crikvenici.   
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
rozpočtové  opatření  č.  63  -  úhrada  nákladů  souvisejících  se  zabezpečením  činnosti 
vykonávaných v oblasti sociální práce (2 326 tis. Kč) 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8  
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 

strana 9 z 43 
 

 
Přijaté usnesení 
1074/28 
Úprava rozpočtu roku 2016 ORJ 11 - odbor správy úřadu 
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
rozpočtové  opatření  č.  63  -  úhrada  nákladů  souvisejících  se  zabezpečením 
činnosti vykonávaných v oblasti sociální práce (2 326 tis. Kč) 
 
2.9. Přijetí dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně – 
právní ochrany dětí včetně rozpočtového opatření 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
rozpočtové  opatření  č.  72  -  úhrada  nákladů  souvisejících  se  zabezpečením  činnosti 
vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (2 077 tis. Kč) 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8  
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení
 
1075/28 
Přijetí dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti 
sociálně – právní ochrany dětí včetně rozpočtového opatření 
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
rozpočtové  opatření  č.  72  -  úhrada  nákladů  souvisejících  se  zabezpečením 
činnosti vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (2 077 tis. Kč) 
 
3.01.  Informace  o  vyřízení  interpelace  z 15.  zasedání  Zastupitelstva  města  Orlová 
konaného dne 20.06.2016 
Tento materiál uvedl Ing. Matušek, MBA. Konečné náklady realizace organizačních změn na 
MěÚ Orlová budou známy později.  
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení 
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu  města  Orlová  vzít  na  vědomí  odpověď  na  interpelaci  vznesenou  na  
15. zasedání Zastupitelstva města Orlová, konaném dne 20.06.2016 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0  
 

strana 10 z 43 
 

 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení
 
1098/28  
Informace  o  vyřízení  interpelace  z 15. zasedání Zastupitelstva  města 
Orlová konaného dne 20.06.2016 

Rada města Orlová 
 d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlová vzít na vědomí odpověď na interpelaci vznesenou 
na 15. zasedání Zastupitelstva města Orlová, konaném dne 20.06.2016  
 
2.10. Rámcová smlouva o provádění nepeněžitých exekucí exekutorským úřadem 
Tento  materiál  uvedl  Mgr.  Brňovják.  Na Právním odboru  chceme  kromě  vymáhání 
peněžitých  pohledávek,  zajistit  také  soudní  vyklizení  bytů.  Jednalo  by  se  o  dlouhodobé 
dlužníky. Exekutorským úřadem se celý proces urychlí. Informoval, že Právní odbor vymáhá 
pohledávky úspěšně. Stav pohledávek na nájmu a nebytových prostor k dnešnímu dni činí 
oproti plánu 156 %.  
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
uzavření  Rámcové  smlouvy  o  provádění  nepeněžitých  exekucí  Exekutorským  úřadem 
Karviná, Mgr. Simona Kiselová 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení
 
1076/28 
Rámcová  smlouva  o  provádění  nepeněžitých  exekucí  exekutorským 
úřadem 
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e    
uzavření Rámcové smlouvy o provádění nepeněžitých exekucí Exekutorským 
úřadem Karviná, Mgr. Simona Kiselová 
 
2.11.  Rezignace  Ing.  Trojákové  na  funkci  osoby  pověřené  prováděním  významných 

společenských událostí města (vítání občánků a obřadů pořádaných k výročí sňatku) 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová. Dala hlasovat o návrhu na usnesení.  
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
1 . b e r e   n a   v ě d o m í  
rezignaci Ing. Marcely  Trojákové  na  funkci  osoby  pověřené  prováděním  významných 
společenských událostí města, tj. vítání občánků a obřadů pořádaných k výročí sňatku 
 
 
strana 11 z 43 
 

 
2 . p o v ě ř u j e  
Ing. Tomáše Kuču – starostu 
Ing. Petru Jenčmionkovou – místostarostku 
Mgr. Bc. Renatu Potyšovou – místostarostku 
  
prováděním  významných  společenských  událostí  města,  tj.  vítání  občánků  a  obřadů 
pořádaných k výročí sňatku. 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
CHYBĚL: 1 
 
Přijaté usnesení
 
1077/28 
Rezignace  Ing.  Trojákové  na  funkci  osoby  pověřené  prováděním 
významných  společenských  událostí  města  (vítání  občánků  a  obřadů 
pořádaných k výročí sňatku) 
Rada města Orlová  
 
1 . b e r e   n a   v ě d o m í  

rezignaci Ing. Marcely Trojákové na  funkci  osoby  pověřené  prováděním 
významných  společenských  událostí  města,  tj.  vítání  občánků  a  obřadů 
pořádaných k výročí sňatku 
 
2 . p o v ě ř u j e  
Ing. Tomáše Kuču – starostu 
Ing. Petru Jenčmionkovou – místostarostku 
Mgr. Bc. Renatu Potyšovou – místostarostku 
  
prováděním významných společenských událostí města, tj. vítání občánků a 
obřadů pořádaných k výročí sňatku. 
 
2.12. Úprava rozpočtu roku 2016 ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
v souladu  se  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v platném  znění, 
a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,  
  
1. rozpočtové opatření č. 64 - dotace Domu kultury města Orlové, příspěvkové organizaci, na 
projekt „X. Festival národnostních kultur v Orlové“ (50 tis. Kč) 
  
2.  rozpočtové  opatření  č.  65  –  investiční  transfery  Základním  školám  
K. Dvořáčka 1230, U Kapličky 959 a Školní 862 v O/Lutyni na pořízení multilicence ESET 
Secury Office (364 tis. Kč) 
 
 
strana 12 z 43 
 

 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
CHYBĚL: 1 
 
Přijaté usnesení
 
1078/28 
Úprava rozpočtu roku 2016 ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu 
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
v souladu  se  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v platném 
znění,  a zákonem  č. 250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních 
rozpočtů, v platném znění,  
  
1. rozpočtové opatření č. 64 - dotace Domu kultury města Orlové, příspěvkové 
organizaci, na projekt „X. Festival národnostních kultur v Orlové“ (50 tis. Kč) 
  
2.  rozpočtové  opatření  č.  65  –  investiční  transfery  Základním  školám  
K.  Dvořáčka  1230,  U  Kapličky  959  a  Školní  862  v  O/Lutyni  na  pořízení 
multilicence ESET Secury Office (364 tis. Kč) 
 
2.13. Souhlas k přijetí věcného daru příspěvkovými organizacemi 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová. Dala hlasovat o návrhu na usnesení.  
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
s o u h l a s í  
v souladu s § 102, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,  
  
s přijetím věcného daru příspěvkovými organizacemi: 
  
1.  Mateřská  škola  Orlová-Lutyně  K.  Dvořáčka  1228  okres Karviná od  fyzické osoby p. 
Jindřicha Kocura, ………………. (1 ks mandl zn. KOLO BELUŠA) 
  
2. Dům dětí a mládeže, Orlová, od společnosti AGEL, a. s., Jungmannova 28/17, Praha 1, 
Nové Město (zdravotnický materiál) 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
CHYBĚL: 1 
 
 

strana 13 z 43 
 

 
Přijaté usnesení 
1079/28 
Souhlas k přijetí věcného daru příspěvkovými organizacemi 
Rada města Orlová  
 
s o u h l a s í  
v souladu  s  §  102,  odst.  2,  písm.  b),  zákona  č.  128/2000 Sb., o obcích, 
v platném  znění,  a  zákonem  č. 250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění,  
  
s přijetím věcného daru příspěvkovými organizacemi: 
  
1. Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná od  fyzické 
osoby p. Jindřicha Kocura ……………. (1 ks mandl zn. KOLO BELUŠA) 
  
2.  Dům  dětí  a  mládeže,  Orlová,  od  společnosti  AGEL,  a.  s.,  Jungmannova 
28/17, Praha 1, Nové Město (zdravotnický materiál) 
 
2.14. Schválení výjimky z nejvyššího počtu žáků na třídu 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová. Dala hlasovat o návrhu na usnesení.  
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
Povolení výjimky z nejvyššího  počtu  žáků  ve  třídách  na  dobu  neurčitou  pro  Základní  školu 
Orlová-Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvkovou organizaci 
 
•  pro žáky s těžkým zdravotním postižením, s maximálním počtem 10 žáků na jednu třídu, 
a to na dobu neurčitou 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
CHYBĚL: 1 
 
Přijaté usnesení
 
1080/28 
Schválení výjimky z nejvyššího počtu žáků na třídu 
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  

Povolení výjimky z nejvyššího  počtu  žáků  ve  třídách  na  dobu  neurčitou  pro 
Základní školu Orlová-Poruba  Jarní  400  okres  Karviná,  příspěvkovou 
organizaci 
 
•  pro žáky s těžkým zdravotním postižením, s maximálním počtem 10 žáků 
na jednu třídu, a to na dobu neurčitou 
 
 
 
strana 14 z 43 
 

 
2.15.  Vyhlášení  výběrového  řízení  na  obsazení  pracovního  místa  ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Dům kultury města Orlové 
Tento materiál  uvedla PaedDr. Plošková.  OŠKS  předkládá  RM  ke  schválení  kvalifikační 
požadavky  pro  zájemce  na  obsazení  pracovního  místa  ředitele  DKMO  dále  pak  návrh  na 
zřízení komise pro výběrové řízení a jmenování členů a tajemníka této komise. Sdělila, že 
navrhované kvalifikační požadavky a termín nástupu může být upraven.    
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová  
 
1 . s c h v a l u j e  

1.1.  vyhlášení  výběrového  řízení  na  obsazení  pracovního  místa   ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Dům kultury města Orlové 
1.2.  kvalifikační  požadavky  na  zájemce  na  obsazení  pracovního  místa  ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Dům kultury města Orlové 
 
2 . z ř i z u j e  

komisi  pro  výběrové  řízení  na  obsazení  pracovního  místa  ředitele/ředitelky  příspěvkové 
organizace Dům kultury města Orlové 
 
3 . j m e n u j e  
3.1.  členy  komise  pro  výběrové  řízení  na  obsazení  pracovního  místa  ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Dům kultury města Orlové 
  
předseda:        .......................................... 
člen:                .......................................... 
                        .......................................... 
                        .......................................... 
                        .......................................... 
 
3.2. tajemníka komise  pro  výběrové  řízení  na  obsazení  pracovního  místa  ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Dům kultury města Orlové s hlasem poradním 
…………………………… 
 
4 .   u k l á d á  
Odboru  školství,  kultury  a  sportu  organizačně  a  administrativně  zabezpečit  provedení 
výběrového  řízení  na  obsazení  pracovního  místa  ředitele/ředitelky  příspěvkové  organizace 
Dům kultury města Orlové 
 
Ing. Jenčmionková – sdělila, že vyhlásit výběrové řízení o prázdninách není dobré. Navrhla 
změnit  předpokládaný  termín  nástupu  na  1.1.2017  a  do  této  doby  dočasně  jmenovat 
ředitelkou  příspěvkové  organizace  DKMO  paní  Barboru  Herdovou.  Doporučila  upravit 
Kvalifikační požadavky bod 6. a bod 7. – vzdělání a praxe v řídící funkci.     
 
Ing. Matušek, MBA – rada města může jmenovat ředitele příspěvkové organizace na dobu 
určitou  
 
Ing.  Jenčmionková  –  požádala  o  uvedení  citace  do  zápisu.  Znění  citace:  „Nesouhlasím 
s tím, aby toto místo bylo obsazeno bez výběrového řízení“ konec citace.   
   
 
 
 
 
 
strana 15 z 43 
 

 
Mgr. Bc. Potyšová – podala první protinávrh  
Protinávrh  

Rada města Orlová   
 
j m e n u j e    
paní  Barboru  Herdovou  ředitelkou  příspěvkové  organizace  Domu  kultury  města  Orlové 
s účinností od 01.07.2016 
 
Ing. Jenčmionková
 – podala druhý protinávrh  
Protinávrh  
Rada města Orlová   
 
j m e n u j e    

paní  Barboru  Herdovou  ředitelkou  příspěvkové  organizace  Domu  kultury  města  Orlové 
s účinností od 1.7.2016 na dobu určitou do 31.12.2017  
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o prvním protinávrhu  
Protinávrh  

Rada města Orlová   
 
j m e n u j e    

paní  Barboru  Herdovou  ředitelkou  příspěvkové  organizace  Domu  kultury  města  Orlové 
s účinností od 01.07.2016 
 
Rada města Orlová hlasovala o protinávrhu Mgr. Bc. Potyšové a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 5  
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 3  
 
Přijaté usnesení
 
1081/28 
Vyhlášení  výběrového  řízení  na  obsazení  pracovního  místa 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Dům kultury města Orlové 
Rada města Orlová  
 
j m e n u j e  
paní Barboru Herdovou ředitelkou příspěvkové organizace Dům kultury města 
Orlové s účinností od 01.07.2016  
  
 
2.16. Informativní zpráva o opatřeních přijatých a plánovaných v Domě dětí a mládeže 
Orlová včetně odloučeného pracoviště OPSA Spirála 
Tento materiál uvedla PaedDr. Plošková.  Sdělila,  že  KÚ  MSK  změnilo  financování  DDM 
v oblasti  přímých  nákladů  na  vzdělávání.  Žákohodiny  přechází  na  potencionální  klienty. 
V DDM  poklesl  počet  zaměstnanců.  DDM v Orlové  patřil  k nejlépe  hodnoceným  střediskům 
volného času v Moravskoslezském kraji. Paní ředitelka získala za svou činnost cenu ministra 
školství.  Svou  činnost  musely  omezit  všechny  domy  mládeže  a  dětí.  V minulých letech se 
rozšířila činnost Spirály, s tím, že když se v r. 2008 Spirála přebírala, uvažovalo se o tom, že 
služby, které Spirála bude poskytovat,  budou  hrazeny  ze  státních  prostředků.  Služby byly 
částečně  hrazeny  ze  státních  prostředků,  ale  v současné  době  v rámci  změn  to již  nelze. 
Přibyly další činnosti jako je Mateřské centrum Bejbáček, Klub Kudy Kam pro handicapované 
děti a jejich rodiče a otevřený klub pro děti a mládež, který poskytuje aktivní využití volného 
strana 16 z 43 
 

 
času  a je základem prevence.  DDM byly poskytnuty na rekonstrukci  hřišť  a  dalších  prvků 
dotace s pětiletou udržitelností projektů.     
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
1 . b e r e   n a   v ě d o m í  
v souladu s ust. § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, 
  
informaci  o  opatřeních  přijatých  a  plánovaných  v  Domě  dětí  a  mládeže  Orlová  včetně 
odloučeného pracoviště OPSA Spirála 
 
2 . u k l á d á  
odboru školství, kultury a sportu, odboru sociálnímu a zdravotnímu a Domu dětí a mládeže 
Orlová jednat ve věci převzetí některých činnosti OPSA Spirála 
 
PaedDr. Plošková 
–  sdělila,  že  již delší dobu jednají o přechodu  Bejbáčku  a  Klubu  Kudy 
Kam pod OSZ.   
 
Ing.  Jenčmionková  –  paní  ředitelka  DDM  přiznala,  že  by  DDM  finančně  pomohlo,  kdyby 
Spirála nepatřila pod DDM. Dále sdělila, že převedením Spirály pod Sociální služby města 
Orlová, by financování spadalo pod sociální služby. Podala protinávrh ve znění:  
Protinávrh  
Rada města Orlová   
 
u k l á d á  

tajemníkovi MěÚ s dotčenými odbory a ředitelkou příspěvkové organizace Sociálních služeb 
města  Orlová  připravit  převod objektu nebo služeb OPSA Spirála pod příspěvkovou 
organizaci Sociální služby města Orlová  
 
Na  schůzi  rady  města  byly  přizvány  Bc.  Buzková  vedoucí  oddělení  OSZ  a  
Mgr. Šertlerová ředitelka DDM Orlová.  
 
Mgr. Bc. Potyšová 
– sdělila, že v současné době s Ing. Szotkowskou řeší záležitost ohledně 
přestěhování K-Centra. Požádala Mgr. Šertlerovou o vyjádření k záležitosti DDM a Spirály.  
 
Mgr. Šertlerová  
–  v materiálu byla záležitost  ohledně  DDM  a  Spirály  podrobně  popsána. 
DDM k dané situaci zavedl taková  úsporná  opatření, abychom mohli v lednu,  březnu, 
červenci  a  září  vyjít  s finančními  prostředky  na  mzdy,  které  nám  pokrývá  KÚ  respektive 
Ministerstvo školství. Byly to kroky, které vedly k určitému  omezení  činností,  k propuštění 
pedagogických zaměstnanců a následně zrušení některých zájmových kroužků. V roce 2017 
by DDM mělo pouze čtyři pedagogy + ředitele. Vedoucí oddělení nebudou mít příplatek za 
vedení  a  osobní  příplatky.  Zaměstnanci  jsou s touto  situací  smířeni  a  považují svou práci 
pedagoga spíše za poslání. Situace je kritická. Nevím, zda je to správné, měli bychom dětem 
nabízet více možností k využití volného času. Bohužel to jsou finance (na mzdy), na které si 
od státu dosáhneme. Po  tříčtvrtěletní  účetní  závěrce  za  r.  2016  budeme  žádat  radu  města 
(bude připraven  materiál)  o  dofinancování  finančních  prostředků, které nám byly vzaty do 
rezervy  na  nezbytné  a  nepředvídatelné  provozní  náklady  všech  příspěvkových  organizací 
rozpočtu  OŠKS  na  rok  2016.  Ve Spirále také došlo k omezení  a  zrušení  některých 
zaměstnanců. Do činností Spirály patří Klub  Kudy Kam, který dobře funguje. Zaměstnanci 
jsou zde placeni z DPP a DPČ. Na volnočasové aktivity máme již pouze jednoho pedagoga, 
který  dělá  příměstské  tábory,  dělá  velké  akce  v DDM,  výzdobu  atd.  DDM  by  si  chtělo 
ponechat  zahradu, kterou využívají zejména děti.  Zahradu  navštěvuje  také  veřejnost.  O 
víkendech  navštěvují  zahradu  i  celé  rodiny.  Hřiště  využívají  kroužky.  V letních  měsících 
strana 17 z 43 
 

 
zahradu využíváme na příměstské tábory. Na rekonstrukci hřišť a na další prvky jsme získali 
dotace. Udržitelnost projektů je na pět let.   
 
Ing. Jenčmionková – se dotázala, zda převedení objektu Spirály DDM finančně pomůže.  
 
Mgr. Šertlerová – převedením by nastala změna v oblasti provozních výdajů (DDM dává na 
provoz …………… Kč) 
 
Ing. Jenčmionková – se dotázala, jak moc je provoz Spirály pro DDM ztrátový.   
 
Mgr. Šertlerová – sdělila, že v roce 2016 DDM nepokrývá  žádné dotace. Sdělila, že ztrátu 
nemá vyčíslenou. Mateřské centrum Bejbáček příjmy má. Dovede si zajistit drobnou údržbu, 
materiální výdaje atd. Bejbáčku DDM přispívalo peníze na zaměstnance.   
 
Ing. Jenčmionková – pokud objekt i činnosti Spirály přejdou pod příspěvkovou organizaci 
Sociální služby města Orlová, bude Spirála moci čerpat finančními prostředky z rezervního 
fondu  (převedením  do  investičního  fondu)  Sociálních služeb,  kde v současné  době  peníze 
jsou, jelikož Sociální služby  finance obdrželo v prosinci  mimořádnou  dotaci  a  peníze se 
nestihly využít.  
 
Bc. Buzková – z rezervního fondu si může příspěvková organizace ztrátu vykrýt. Je možný 
převod  do  investičního  fondu.  Z hlediska financování jsme všechny  aktivity  (Bejbáčku, 
otevřeného klubu pro děti a mládež, Klubu Kudy Kam) posuzovali, zda mohou podle Zákona 
o sociálních službách,  aktivity  vůbec  provozovat.  Aktivity  nelze  zaregistrovat jako sociální 
službu.  Jediná  služba,  která  vykazovala  nízkoprahovou  aktivitu  je  otevřený  klub  pro  děti a 
mládež. Každá služba, která by měla být financována z MPSV prostřednictvím kraje musí být 
registrovaná a musí být zařazena v krajské síti. V současné době je krajská síť již nějakým 
způsobem nastavena a je problém vložit tam další službu. Kraj si vybudoval systém služeb, 
které je ochoten financovat.  
 
Ing.  Jenčmionková  –  se dotázala, zda mohou Sociální služby  provozovat služby, které 
nejsou registrované.  
 
Bc. Buzková – mohou, ale financování by nebylo ze státního rozpočtu. Finanční prostředky 
by musely jít z města.  
 
Ing.  Jenčmionková  –  se  dotázala,  zda  by  Spirála  mohla  čerpat  finanční  prostředky 
Sociálních služeb převedených z rezervního fondu do investičního fondu.    
 
Bc. Buzková  –  Sociální služby by musely mít pro pracovníky  zázemí, vznikly by mzdové 
náklady. V prosinci 2014 obdržely Sociální služby z ministerstva mimořádnou dotaci, kterou 
nestihly  využít,  a  hospodářský  výsledek  skončil  s přebytkem. Peníze spadly do rezervního 
fondu.   
 
Mgr. Šertlerová  –  zaměstnanci  na  Spirále  si  dodělali  pedagogické  vzdělání.  Nevím,  zda 
zaměstnanci,  kteří  Spirálu  vybudovali  a  pracují  tam,  si  budou  ochotni  dodělat  sociální 
vzdělání. 
 
Bc. Buzková – pedagogičtí pracovníci do sociálních služeb nespadají.    
 
Ing. Jenčmionková – co se stane, pokud Spirála v r. 2017 v DDM zůstane.   
 
Mgr. Šertlerová
 – DDM se k celé situaci postavila čelem. Zrušili jsme zaměstnance. Zrušili 
jsme některé činnosti. DDM potřebuje na dofinancování ……… tis. Kč.   
 
strana 18 z 43 
 

 
Ing. Jenčmionková – město finanční prostředky nemá.   
 
Mgr. Šertlerová
  –  žijeme v době,  kdy  město  v rámci prevence hledá cesty, jakou aktivitou 
děti zaměstnat.   
 
Bc. Buzková  –  všechny  aktivity  Spirály  jsou  přínosné,  jsou  žádané. Spirálu  navštěvuje 
hodně dětí. Určitě by činnosti nerušila.  
 
Ing. Jenčmionková – nechceme nic rušit. Chceme najít způsob financování.  
 
Mgr. Galia – se dotázal, jak dlouho se o problému ví.  
 
Mgr. Šertlerová  - od září 2015. Na kraji proběhla se zástupci školství schůze. V únoru jsme 
dostali finanční rozpočet. Ohledně toho, zda by bylo možné některé činnosti Spirály převést, 
jednáme již rok a pořád jsme na stejném místě.  
 
PaedDr. Plošková – v dubnu kraj rozhodl, jak to bude s financováním.  
 
Ing.  Jenčmionková  –  upozornila, že stav objektu  (konkrétně  oken)  je špatný. Pokud by 
budova  přešla  pod  Sociální  služby,  mohla  by  se  budova  postupně  opravovat.  Služby by 
zůstaly pod DDM. 
 
Bc. Buzková – připravujeme materiál o zařazení Majáku pod Sociální služby města Orlová 
od 1.1.2017.  
 
Ing. Hrdina  –  požadoval  vysvětlení  k  návrhu  na  usnesení  -  RM ukládá odboru školství, 
kultury a sportu, odboru sociálnímu a zdravotnímu a Domu dětí a mládeže Orlová jednat ve 
věci převzetí některých činnosti OPSA Spirála. Dotázal se, jak se bude dále postupovat.  
 
Mgr. Šertlerová –  závěrem sdělila, že DDM v roce 2017 bude fungovat s rozpočtem, který 
město  schválí  a  na  mzdy  nebude finance požadovat. Spirálu,  bych  chtěla  ponechat  pod 
DDM. Jednou z možností je přestěhování do dvou pavilónů a tím by vznikla provozní úspora. 
Kraj také uvažuje o přemístění Muzea Těšínska.  
 
Bc. Buzková – od letošního roku je nastaven nový systém financování Moravskoslezského 
kraje.  Do  systému  kraj  započítává  úvazky a náklady. Pokud  Sociálním službám přibude 
budova (investice), ale nebude vykazovaná služba, tak o to míň dostanou peněz.   
 
Členové RM diskutovali o dalších variantách.  
 
Ing.  Jenčmionková  –  stáhla  svůj  protinávrh.  
Doporučila  připravit  na  příští  schůzi  rady 
města varianty řešení provozu DDM a Spirály včetně financování.  
 
Mgr. Bc. Potyšová – navrhla hlasovat o návrhu na usnesení a to pouze o bodu 1.  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
1 . b e r e   n a   v ě d o m í  
v souladu s ust. § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, 
  
informaci  o  opatřeních  přijatých  a  plánovaných  v  Domě  dětí  a  mládeže  Orlová  včetně 
odloučeného pracoviště OPSA Spirála 
 
 

strana 19 z 43 
 

 
Ing. Hrdina – navrhl doplnění návrhu na usnesení:  
Doplnění návrhu na usnesení  
Rada města Orlová   
 
2 .   u k l á d á    
odboru školství, kultury  a  sportu  a  Domu  dětí  a  mládeže  Orlová  připravit  varianty  řešení 
provozu Domu dětí a mládeže Orlová a OPSA Spirála včetně návrhu financování  
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení ve znění:  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
1 . b e r e   n a   v ě d o m í  
v souladu s ust. § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, 
  
informaci  o  opatřeních  přijatých  a  plánovaných  v  Domě  dětí  a  mládeže  Orlová  včetně 
odloučeného pracoviště OPSA Spirála 
  
2 .   u k l á d á    
odboru školství, kultury a sportu a  Domu  dětí  a  mládeže  Orlová  připravit  varianty  řešení 
provozu Domu dětí a mládeže Orlová a OPSA Spirála včetně návrhu financování  
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení
 
1082/28 
Informativní zpráva o opatřeních přijatých a plánovaných v Domě dětí a 
mládeže Orlová včetně odloučeného pracoviště OPSA Spirála 
Rada města Orlová  
 
1 . b e r e   n a   v ě d o m í  
v souladu s ust.  §  102,  odst.  3,  zákona  č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, 
  
informaci o opatřeních přijatých a plánovaných v Domě dětí a mládeže Orlová 
včetně odloučeného pracoviště OPSA Spirála 
 
2 . u k l á d á  
odboru  školství,  kultury  a  sportu  a  Domu  dětí  a  mládeže  Orlová  připravit 
varianty řešení provozu Domu dětí a mládeže Orlová a OPSA Spirála včetně 
návrhu financování  
 
 
 
 
 
 
 

strana 20 z 43 
 

 
2.17.  Uzavření  dodatku  č.  1  ke  Smlouvě  o  finanční  spoluúčasti  vč.  rozpočtového 
opatření č. 68 
Tento materiál uvedla Ing. Szotkowská. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  

1.  Uzavření  dodatku  č.  1  ke  Smlouvě  o  finanční  spoluúčasti  č.  2014/ORI/S/0484  ze  dne 
22.9.2014,  kterým  se  upřesňuje  výše  dotace  projektu "Rozvoj  a  doplnění  turistické 
infrastruktury podél řeky Olše a Odry" 
 
2. Rozpočtové opatření č. 68  - příjem dotace (212 tis. Kč) 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení
 
1083/28 
Uzavření  dodatku  č.  1  ke  Smlouvě  o  finanční  spoluúčasti  vč. 
rozpočtového opatření č. 68 

Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
1.  Uzavření  dodatku  č.  1  ke  Smlouvě  o  finanční  spoluúčasti  č. 
2014/ORI/S/0484  ze  dne  22.9.2014,  kterým  se  upřesňuje  výše  dotace 
projektu "Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše a Odry" 
 
2. Rozpočtové opatření č. 68  - příjem dotace (212 tis. Kč) 
 
 
2.18. Úpravy rozpočtu roku 2016 ORJ 10 - odbor rozvoje a investic 
Tento materiál uvedla Ing. Szotkowská.  Rozpočtové  úpravy  se  týkají  stavebních  úprav 
v Domově Vesna a rekonstrukce budovy MěÚ. Vešli jsme se do rozpočtu.  
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  

1. rozpočtové opatření č. 70 - Stavební úpravy v Domově Vesna (5 500 tis. Kč) 
 
2. rozpočtové opatření č. 71 - Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 O/Lutyně  
(92 tis. Kč) 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0   
 

strana 21 z 43 
 

 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení
 
1084/28 
Úpravy rozpočtu roku 2016 ORJ 10 - odbor rozvoje a investic 
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
1. rozpočtové opatření č. 70 - Stavební úpravy  v Domově Vesna (5 500 tis. 
Kč) 
 
2. rozpočtové opatření č. 71 - Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 O/Lutyně  
(92 tis. Kč) 
 
2.19. Zřízení hodnotící komise a jmenování členů a náhradníků hodnotící komise 
Tento materiál uvedla Ing. Szotkowská. Již pětkrát byla změněna výzva na panelové domy. 
Realizace proběhne na jaře roku 2017. 
 
Členové rady města navrhli tyto členy a náhradníky: 
člen: Ing. Petr Hrdina  
náhradník: Ing. Stanislav Kasaj  
  
člen: Ing. Petra Jenčmionková  
náhradník: Ing. Josef Klimša  
  
člen: Ing. Roman Koutný  
náhradník: Ing. Michal Kratochvíl  
 
Mgr. Bc. Potyšová  –  dala hlasovat o návrhu na usnesení s doplněním  členů  a 
náhradníků.  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
1 . z ř i z u j e  

hodnotící komisi pro veřejnou zakázku "Realizace energetických úspor v objektu B č.p. 1370 
v Orlové-Lutyni" 
 
2 . j m e n u j e  

členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Realizace energetických úspor v 
objektu B č.p. 1370 v Orlové-Lutyni" 
  
člen: Ing. Jolana Plášková 
náhradník: Ing. Alena Kasanová 
  
člen: Bc. Pavlína Staniczková 
náhradník: Ing. Milan Bill 
  
člen: Ing. Petr Hrdina  
náhradník: Ing. Stanislav Kasaj  
  
člen: Ing. Petra Jenčmionková  
náhradník: Ing. Josef Klimša  
  
člen: Ing. Roman Koutný  
náhradník: Ing. Michal Kratochvíl  
 
strana 22 z 43 
 

 
3 . p o v ě ř u j e  
hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Realizace energetických úspor v objektu B č.p. 1370 
v Orlové-Lutyni“ otevíráním obálek s nabídkami podaných v rámci  zadávacího  řízení  a 
posouzením kvalifikace dodavatelů 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení s doplněním členů a náhradníků a toto 
schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8  
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení
 
1085/28 
Zřízení  hodnotící  komise  a  jmenování  členů  a  náhradníků  hodnotící 
komise 
Rada města Orlová  
 
1 . z ř i z u j e  

hodnotící  komisi  pro  veřejnou  zakázku  "Realizace  energetických  úspor  v 
objektu B č.p. 1370 v Orlové-Lutyni" 
 
2 . j m e n u j e  
členy  a  náhradníky  hodnotící  komise  pro  veřejnou  zakázku  "Realizace 
energetických úspor v objektu B č.p. 1370 v Orlové-Lutyni" 
  
člen: Ing. Jolana Plášková 
náhradník: Ing. Alena Kasanová 
  
člen: Bc. Pavlína Staniczková 
náhradník: Ing. Milan Bill 
  
člen: Ing. Petr Hrdina   
náhradník: Ing. Stanislav Kasaj 
  
člen: Ing. Petra Jenčmionková  
náhradník: Ing. Josef Klimša  
  
člen: Ing. Roman Koutný  
náhradník: Ing. Michal Kratochvíl 
 
3 . p o v ě ř u j e  

hodnotící  komisi  pro  veřejnou  zakázku  „Realizace  energetických  úspor  v 
objektu B č.p. 1370 v Orlové-Lutyni“ otevíráním obálek s nabídkami podaných 
v rámci zadávacího řízení a posouzením kvalifikace dodavatelů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strana 23 z 43 
 

 
2.20. Zrušení hodnotících komisí a odvolání členů a náhradníků hodnotících komisí 
Tento materiál uvedla Ing. Szotkowská. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
1 .   z r u š u j e  
1.1. hodnotící komisi pro veřejnou zakázku "Humanizace a revitalizace centra Orlová-Lutyně 
- výkon správce stavby" 
 
1.2.  hodnotící  komisi  pro  veřejnou  zakázku  "Rekonstrukce  budovy  MěÚ  čp.  796  v  Orlové-
Lutyni" 
 
2 .   o d v o l á v á  
2.1. členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Humanizace a revitalizace 
centra Orlová-Lutyně - výkon správce stavby" 
  
člen: Mgr. Václav Brňovják 
náhradník: Mgr. Zuzana Hanešková 
  
člen: Ing. Martina Szotkowská 
náhradník: Ing. Milan Bill 
  
člen: Ing. Alena Kasanová 
náhradník: Ing. Jolana Plášková 
  
člen: Ing. Pavel Hynčica 
náhradník: Ing. Petra Jenčmionková 
  
člen: Ing. Tomáš Kuča 
náhradník: Ing. Petr Hrdina 
  
2.2. členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Rekonstrukce budovy MěÚ 
čp. 796 v Orlové-Lutyni" 
  
člen: Ing. Jolana Plášková 
náhradník: Ing. Alena Kasanová 
  
člen: Bc. Pavlína Staniczková 
náhradník: Ing. Milan Bill 
  
člen: Jaroslav Brzyszkowski 
náhradník: Ing. Petr Hrdina  
člen: Radim Wanot 
náhradník: Ing. Tomáš Kuča 
  
člen: Ing. Josef Klimša 
náhradník: Ing. Stanislav Kasaj 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0  
 

strana 24 z 43 
 

 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení
 
1086/28 
Zrušení  hodnotících  komisí  a  odvolání  členů  a  náhradníků  hodnotících 
komisí 

Rada města Orlová  
 
1 .   z r u š u j e  
1.1. hodnotící komisi pro veřejnou zakázku "Humanizace a revitalizace centra 
Orlová-Lutyně - výkon správce stavby" 
 
1.2.  hodnotící  komisi  pro  veřejnou  zakázku  "Rekonstrukce  budovy  MěÚ  čp. 
796 v Orlové-Lutyni" 
 
2 .   o d v o l á v á  
2.1. členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Humanizace 
a revitalizace centra Orlová-Lutyně - výkon správce stavby" 
  
člen: Mgr. Václav Brňovják 
náhradník: Mgr. Zuzana Hanešková 
  
člen: Ing. Martina Szotkowská 
náhradník: Ing. Milan Bill 
  
člen: Ing. Alena Kasanová 
náhradník: Ing. Jolana Plášková 
  
člen: Ing. Pavel Hynčica 
náhradník: Ing. Petra Jenčmionková 
  
člen: Ing. Tomáš Kuča 
náhradník: Ing. Petr Hrdina 
  
2.2. členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Rekonstrukce 
budovy MěÚ čp. 796 v Orlové-Lutyni" 
  
člen: Ing. Jolana Plášková 
náhradník: Ing. Alena Kasanová 
  
člen: Bc. Pavlína Staniczková 
náhradník: Ing. Milan Bill 
  
člen: Jaroslav Brzyszkowski 
náhradník: Ing. Petr Hrdina 
  
člen: Radim Wanot 
náhradník: Ing. Tomáš Kuča 
  
člen: Ing. Josef Klimša 
náhradník: Ing. Stanislav Kasaj 
 
 
 

strana 25 z 43 
 

 
2.21.  Schválení  výsledků  zadávacího  řízení  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na 
stavební práce "Oprava škod způsobených důlní činností na objektu č.p. 313 v Orlové-
Městě" 
Tento materiál uvedla Ing. Szotkowská. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
1 . s c h v a l u j e  
pořadí nabídek a výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce "Oprava škod způsobených důlní činností na objektu č.p. 313 v Orlové-
Městě": 
  
1. pořadí 
HAOSPOL s.r.o., U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČ 25855506 
  
2. pořadí 
OSBAU s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová-Poruba, IČ 02117436 
  
3. pořadí 
MH - STAVBY s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 27776506 
  
4. pořadí 
Meccano, s.r.o., Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba, IČ 25862758 
  
5. pořadí 
STAVSERVIS - PSVG s.r.o., Nádražní 530, 735 11 Orlová-Město, IČ 25900943 
  
6. pořadí 
AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČ 47676175 
 
2 . p o v ě ř u j e  
vedoucí odboru  rozvoje  a  investic  Ing.  Martinu  Szotkowskou  přípravou  smlouvy  o  dílo  na 
realizaci  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  stavební  práce  "Oprava  škod  způsobených 
důlní činností na objektu č.p. 313 v Orlové-Městě" s vítězným uchazečem HAOSPOL s.r.o., 
U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČ 25855506 
 
3 . z r u š u j e  

hodnotící  komisi  pro  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  "Oprava  škod  způsobených  vlivy 
důlní činnosti na objektech ve vlastnictví Města Orlová" 
 
4 .   o d v o l á v á  
členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava  škod způsobených 
vlivy důlní činnosti na objektech ve vlastnictví Města Orlová" 
člen: Ing. Jolana Plášková 
člen: Bc. Pavlína Staniczková 
člen: Ing. Roman Koutný 
člen: Ing. Tomáš Pacola 
člen: Ing. Tomáš Kuča 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0  

strana 26 z 43 
 

 
ZDRŽEL SE: 1 
 
Přijaté usnesení
 
1087/28 
Schválení  výsledků  zadávacího  řízení  na  veřejnou  zakázku  malého 
rozsahu na stavební práce "Oprava škod způsobených důlní činností na 
objektu č.p. 313 v Orlové-Městě" 
Rada města Orlová  
 
1 . s c h v a l u j e  
pořadí  nabídek  a  výběr  nejvhodnější  nabídky  na  realizaci  veřejné  zakázky 
malého rozsahu na stavební práce "Oprava škod způsobených důlní činností 
na objektu č.p. 313 v Orlové-Městě": 
  
1. pořadí 
HAOSPOL  s.r.o.,  U  Hřiště  775/12,  735  64  Havířov-Prostřední  Suchá,  IČ 
25855506 
  
2. pořadí 
OSBAU s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová-Poruba, IČ 02117436 
  
3. pořadí 
MH - STAVBY s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 27776506 
  
4. pořadí 
Meccano, s.r.o., Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba, IČ 25862758 
  
5. pořadí 
STAVSERVIS  -  PSVG s.r.o., Nádražní 530, 735 11 Orlová-Město,  IČ 
25900943 
  
6. pořadí 
AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČ 
47676175 
 2 . p o v ě ř u j e  
vedoucí  odboru  rozvoje  a  investic  Ing.  Martinu  Szotkowskou  přípravou 
smlouvy  o  dílo  na  realizaci  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  stavební 
práce "Oprava škod způsobených důlní činností na objektu č.p. 313 v Orlové-
Městě"  s  vítězným  uchazečem  HAOSPOL  s.r.o.,  U  Hřiště  775/12,  735  64 
Havířov-Prostřední Suchá, IČ 25855506 
 
3 . z r u š u j e  

hodnotící  komisi  pro  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  "Oprava  škod 
způsobených vlivy důlní činnosti na objektech ve vlastnictví Města Orlová" 
 
4 .  o d v o l á v á  
členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava škod 
způsobených vlivy důlní činnosti na objektech ve vlastnictví Města Orlová" 
člen: Ing. Jolana Plášková 
člen: Bc. Pavlína Staniczková 
člen: Ing. Roman Koutný 
člen: Ing. Tomáš Pacola 
člen: Ing. Tomáš Kuča 
 
strana 27 z 43 
 

 
2.22. Řešení statické dopravy - realizace parkovacích míst v Orlové-Lutyni IV. Etapa - 
ul.  Masarykova  č.p.  1016-1020  -  uzavření  dohody  o  činnosti  a  umístění  stavby  v 
ochranném pásmu vodního díla SmVak Ostrava a.s. 
Tento materiál uvedla Ing. Szotkowská.  Upozornila,  že v případě  havárie  budou  vznikat 
Dohody a náklady s uvedením ploch do původního stavu.   
 
Ing. Jenčmionková 
– doporučila hledat pro uvedení ploch do původního stavu možnosti pro 
snížení nákladů.   
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
1 . b e r e   n a   v ě d o m í  
informativní zprávu o průběhu přípravy projektové dokumentace pro stavbu „Řešení statické 
dopravy  -  realizace parkovacích míst v Orlové-Lutyni IV. Etapa -  ul.  Masarykova  č.p.1016-
1020" 
2 .   s c h v a l u j e  
uzavření  Dohody  o  činnosti  a  umístění  stavby  v  ochranném  pásmu  vodního  díla  č. 
1490/D/KA/2016 s SmVak Ostrava a.s. 
a č. 1491/D/KA/2016 s SmVak Ostrava a.s. 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 1 
 
Přijaté usnesení
 
1088/28 
Řešení statické dopravy - realizace parkovacích míst v Orlové-Lutyni IV. 
Etapa  -  ul.  Masarykova  č.p.  1016-1020  -  uzavření  dohody  o  činnosti  a 

umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla SmVak Ostrava a.s. 
Rada města Orlová 
 1 . b e r e   n a   v ě d o m í    
informativní zprávu o průběhu  přípravy  projektové  dokumentace  pro  stavbu 
„Řešení  statické  dopravy  -  realizace parkovacích míst v Orlové-Lutyni IV. 
Etapa - ul. Masarykova č.p.1016-1020" 
 
2 .   s c h v a l u j e  
uzavření  Dohody  o  činnosti  a  umístění  stavby  v  ochranném  pásmu  vodního 
díla č. 1490/D/KA/2016 s SmVak Ostrava a.s. 
a č. 1491/D/KA/2016 s SmVak Ostrava a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strana 28 z 43 
 

 
2.23.  Doplnění  pořadí  žadatelů  o  poskytnutí  obecních  bytů  do  nájmu  a  mimořádné 
přidělení obecních bytů 
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  

1. doplnění pořadí žadatelů o poskytnutí obecních bytů do nájmu v domech č. p. 1241 a č. p. 
1242 na ul. F. S. Tůmy v Orlové-Lutyni o velikosti 0+1 o tyto žadatele: 
1. Jiří Pietrowski 
2. Ladislav Klásek 
3. Pavol Oračko 
  
2. doplnění pořadí žadatelů o poskytnutí obecních bytů do nájmu v domech č. p. 1370 a č. p. 
1390 na ul. Rydultowské v Orlové-Lutyni o velikosti 1+1 o tyto žadatele: 
 1. Pavel Kalok 
 2. Patrik Bělava 
 3. Marie Žigová 
 4. Vladimír Nepustil 
  5.Lýdia Horváthová 
  
3.  mimořádné  přidělení  bytu  o  velikosti  1+2  v domech  č.  p.  886  -  887 v Orlové-Porubě  p. 
…………. 
  
4. mimořádné přidělení bytu č. 39 v domě č. p. 1390 v Orlové-Lutyni p. ………………..     
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení 
1089/28 

Doplnění  pořadí  žadatelů  o  poskytnutí  obecních  bytů  do  nájmu  a 
mimořádné přidělení obecních bytů 
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
1. doplnění pořadí žadatelů o poskytnutí obecních bytů do nájmu v domech č. 
p. 1241 a č. p. 1242 na ul. F. S. Tůmy v Orlové-Lutyni o velikosti 0+1 o tyto 
žadatele: 
1. Jiří Pietrowski 
2. Ladislav Klásek 
3. Pavol Oračko 
  
2. doplnění pořadí žadatelů o poskytnutí obecních bytů do nájmu v domech č. 
p. 1370 a č. p. 1390 na ul. Rydultowské v Orlové-Lutyni o velikosti 1+1 o tyto 
žadatele: 
1. Pavel Kalok 
2. Patrik Bělava 
3. Marie Žigová 
4. Vladimír Nepustil 
strana 29 z 43 
 

 
5.Lýdia Horváthová 
  
3. mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+2 v domech č. p. 886 - 887 v Orlové-
Porubě p. ……………….  
  
4.  mimořádné  přidělení  bytu  č.  39  v domě  č.  p.  1390  v Orlové-Lutyni p. 
……………..     
 
2.24.  Nebytové prostory o podlahové ploše 135,88 m2 na ulici Slezské v Orlové-
Porubě  
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
varianta a)                                                                                                                                   
snížení nájmu p. ……………….. za pronájem nebytových prostorů o podlahové ploše 135,88 
m2 na ulici Slezské v Orlové-Porubě na částku ve výši 30.000,- Kč/rok, a to od 1.7.2016 
 
varianta b)                                                                                                                              
nesnížení nájmu p. …………………  za  pronájem  nebytových  prostorů  o  podlahové  ploše 
135,88 m2  na ulici Slezské v Orlové-Porubě  na  částku  ve  výši  30.000,-  Kč/rok,  a  to  od 
1.7.2016 
 
Ing. Hrdina - navrhl hlasovat o variantě b)  
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení varianta b) 
Návrh na usnesení
 
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
varianta b)                                                                                                                              
nesnížení  nájmu p. ………………  za  pronájem  nebytových  prostorů  o  podlahové  ploše 
135,88 m2  na ulici Slezské v Orlové-Porubě  na  částku  ve  výši  30.000,-  Kč/rok,  a  to  od 
1.7.2016 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení varianta b) a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 1 
 
Přijaté usnesení
 
1090/28 
Nebytové prostory o podlahové ploše 135,88 m2 na ulici Slezské v 
Orlové-Porubě
  
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
nesnížení  nájmu p. ………………..  za  pronájem  nebytových  prostorů  o 
podlahové ploše 135,88 m2  na ulici Slezské v Orlové-Porubě  na  částku  ve 
výši 30.000,- Kč/rok, a to od 1.7.2016 
strana 30 z 43 
 

 
2.25. Nebytové prostory v objektu Doubravan na ulici Rydultowské čp. 1370 v Orlové-
Lutyni 
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
1 .   r e v o k u j e  
v plném rozsahu usnesení Rady města Orlové ze dne 11. 5. 2016, č. 1010/26 ve znění: 
„Rada  města  Orlová v souladu s ust.  §  102  odst.  2  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb., o 
obcích, v platném znění     
schvaluje  
pronájem nebytového prostoru o podlahové ploše 17,96 m2 v 1. PP budovy B komplexu 
Doubravan  na  ulici  Rydultowské  čp.  1370  v Orlové-Lutyni organizační  složce  státu  „Úřad 
práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Orlová, Osvobození 
1289, Orlová-Lutyně“,  za  účelem  parkování  služebního  vozidla,  a  to  na  dobu  neurčitou 
s účinností  od  1.6.2016,  za  cenu  nájmu  ve  výši  655,66Kč/m2/rok  +  každoroční  navýšení  o 
míru inflace, včetně peněžité jistoty (kauce) ve výši 2 násobku měsíčního nájmu“ 
 
2 .   s c h v a l u j e  
pronájem nebytového prostoru o podlahové ploše 17,96 m2 v 1. PP budovy B komplexu 
Doubravan  na  ulici  Rydultowské  čp.  1370  v Orlové-Lutyni  organizační  složce  státu  „Úřad 
práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Orlová, Osvobození 
1289, Orlová-Lutyně“,  za  účelem  parkování  služebního  vozidla,  a  to  na  dobu  neurčitou 
s účinností od 1.6.2016, za cenu nájmu ve výši 655,66 Kč/m2/rok + každoroční navýšení o 
míru inflace 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení
 
1091/28 
Nebytové prostory v objektu Doubravan na ulici Rydultowské čp. 1370 v 
Orlové-Lutyni 

Rada města Orlová  
 
1 .  r e v o k u j e  
v plném rozsahu usnesení Rady města Orlové ze dne 11. 5. 2016, č. 1010/26 
ve znění: 
„Rada  města  Orlová  v souladu s ust.  §  102  odst.  2  písm.  m)  zákona  č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění     
schvaluje  
pronájem nebytového prostoru o podlahové ploše 17,96 m2 v 1. PP budovy B 
komplexu  Doubravan  na  ulici  Rydultowské  čp.  1370  v Orlové-Lutyni 
organizační  složce  státu  „Úřad  práce  České  republiky,  Krajská  pobočka 
v Ostravě, Kontaktní pracoviště Orlová, Osvobození 1289, Orlová-Lutyně“, za 
účelem  parkování  služebního  vozidla,  a  to  na  dobu  neurčitou  s účinností  od 
1.6.2016,  za  cenu  nájmu  ve  výši  655,66Kč/m2/rok  + každoroční  navýšení  o 
míru  inflace,  včetně  peněžité  jistoty  (kauce)  ve  výši  2  násobku  měsíčního 
nájmu“ 
 
strana 31 z 43 
 

 
2 .   s c h v a l u j e  
pronájem nebytového prostoru o podlahové ploše 17,96 m2 v 1. PP budovy B 
komplexu  Doubravan  na  ulici  Rydultowské  čp.  1370  v Orlové-Lutyni 
organizační  složce  státu  „Úřad  práce  České  republiky,  Krajská  pobočka 
v Ostravě, Kontaktní pracoviště Orlová, Osvobození 1289, Orlová-Lutyně“, za 
účelem  parkování  služebního  vozidla,  a  to  na  dobu  neurčitou  s účinností  od 
1.6.2016, za cenu nájmu ve výši 655,66 Kč/m2/rok + každoroční navýšení o 
míru inflace 
 
2.26. Návrh na odpis nedobytné pohledávky 
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
odpis nedobytné pohledávky v částce nižší než 20 000,- Kč 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8  
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení
 
1092/28 
Návrh na odpis nedobytné pohledávky 
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
odpis nedobytné pohledávky v částce nižší než 20 000,- Kč 
 
2.27. Dopis Ing. Pavla Fojta – převod pozemků parc. č. 180/1 a 3440 v k. ú. Poruba u 
Orlové 
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
dopis zaslaný Ing. Pavlem Fojtem týkající se návrhu převodu pozemků parc. č. 180/1 a 3440 
v k. ú. Poruba u Orlové, dále snížené dopravní obslužnosti Orlovska do centra Ostravy, 
vybudování terminálu nádraží aj. 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 

strana 32 z 43 
 

 
Přijaté usnesení 
1093/28 
Dopis Ing. Pavla Fojta –  převod  pozemků  parc.  č.  180/1  a  3440  v  k.  ú. 
Poruba u Orlové 

Rada města Orlová  
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
dopis zaslaný Ing. Pavlem Fojtem týkající se návrhu převodu pozemků parc. 
č.  180/1  a  3440  v k. ú. Poruba u Orlové, dále snížené dopravní obslužnosti 
Orlovska do centra Ostravy, vybudování terminálu nádraží aj. 
 
2.28. Pronájem pozemků ve vlastnictví města 
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Ing. Bill 
– upřesnil jednotlivé body.  
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
variantu a) ve znění: 
1 .   r e v o k u j e  
I. -dle bodu 1 

usnesení rady města č. 223/7 ze dne 09.03.2011 ve znění: 
„Rada  města  Orlová  schvaluje  výpůjčku  části  pozemku  parc.  č.  4/1  v k.  ú.  Horní  Lutyně 
vymezenou  obvodovou  stěnou  objektu  „C“  budovy  DKMO,  jihozápadními  okraji  stávající 
zpevněné  plochy  tvořící  terasu  navazující  na  uvedený  objekt  „C“  s tím, že severozápadní 
hranice vypůjčovaného pozemku bude určena tak, aby nekolidovala se stavbou „Revitalizace 
prostranství  centra  města  Orlová-Lutyně“  -  kruhové  fontány  za  podmínky,  že  vypůjčitel 
společnost K Group Czech s.r.o., Erbenova 783/29, Ostrava provede před zahájením staveb 
města „Humanizace centra Orlové-Lutyně“ a „Revitalizace prostranství centra města Orlová-
Lutyně“  takové  úpravy  na  svých  zařízeních  instalovaných  na  vypůjčeném  pozemku,  které 
umožní  realizovat  uvedené  stavby  města  popř.  provede  stavební  úpravy  vypůjčené  části 
pozemku  na  své  vlastní  náklady  dle  projektové  dokumentace  staveb  města.  Doba  trvání 
výpůjčky  uvedeného  pozemku  bude  totožná  s dobou pronájmu objektu „C“ sjednanou 
v nájemní smlouvě s Domem kultury města Orlová, tj. cca 20 let 
  
2 .   s c h v a l u j e  
dle bodu 1  

pronájem části pozemku parc. č. 4/1 v k. ú. Horní Lutyně o výměře cca 250 m2 vymezenou 
obvodovou  stěnou  objektu  „C“  budovy  DKMO,  jihozápadními  okraji  stávající  zpevněné 
plochy  tvořící  terasu  navazující  na  uvedený  objekt  „C“  na  dobu  určitou do 06.05.2031 za 
roční úhradu ve výši 50 000,- Kč s tím, že severozápadní hranice pronajatého pozemku bude 
určena tak, aby nekolidovala se stavbou „Humanizace a revitalizace centra Orlová-Lutyně“ - 
kruhové  fontány,  a  za  podmínky,  že  nájemce  společnost  K Group Czech s.r.o., Erbenova 
783/29,  Ostrava  provede  před  zahájením  uvedené  stavby  města  takové  úpravy  na  svých 
zařízeních instalovaných na pronajatém pozemku, které umožní tuto stavbu realizovat 
 
variantu b) ve znění: 
n e s c h v a l u j e  
I. - dle bodu 1  
pronájem části pozemku parc. č. 4/1 v k. ú. Horní Lutyně o výměře cca 250 m2 společnosti 
K Group Czech s.r.o., Erbenova 783/29, Ostrava 
 
 
 
 

strana 33 z 43 
 

 
variantu a) ve znění: 
s c h v a l u j e  
II. -dle bodu 2  

1.  uzavření  dodatku  č.  2  k nájemní  smlouvě  č.  1996/20/0014/NAJE/129  ze  dne 
01.11.1995 s ………………….., kterým dojde k rozšíření  účelu  nájmu  pozemku  parc.  č. 
3371/1 v k.ú. Horní Lutyně,  a to o možnost vybudování stavby účelové komunikace 

2.  uzavření  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  příjezdové  komunikace  na  pozemku  parc. 
č. 3371/1 v k.ú. Horní Lutyně s ……………….. 
 
- variantu b) ve znění:
  
n e s c h v a l u j e  
II. – dle bodu 2 

1.  uzavření  dodatku  č.  2  k nájemní  smlouvě  č.  1996/20/0014/NAJE/129  ze  dne 
01.11.1995 s ……………………., kterým dojde k rozšíření  účelu  nájmu  pozemku  parc.  č. 
3371/1 v k.ú. Horní Lutyně,  a to o možnost vybudování stavby účelové komunikace 

2.  uzavření  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  příjezdové  komunikace  na  pozemku  parc. 
č. 3371/1 v k.ú. Horní Lutyně s ……………………. 
 
s c h v a l u j e  
III. - dle bodu 3: 

pronájem částí pozemku parc. č. 2909/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 430 m2 a 
parc.  č.  2908  zahrada  o  výměře  430  m2spoluvlastníkům  bytového  domy  č.p.  601  na 
pozemku  parc.  č.  2900  vše  v k.ú. Poruba u Orlové, kdy nájemné je stanoveno formou 
vzájemného zápočtu tak, že výše nájmu odpovídá nákladům, které by město vynaložilo za 
údržbu pozemků ve výši 16,20 Kč/m2/rok. Nájemné je splatné pouze v případě, že nájemci 
nebudou provádět údržbu pronajatých pozemků 
 
Ing. Hrdina – navrhl hlasovat o variantách dle bodu 1 varianta A), dle bodu 2 varianta 
A) a dle bodu 3 ponechat schválení.  
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení dle Ing. Hrdiny 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
variantu a)  
1 .   r e v o k u j e  
dle bodu 1 

usnesení rady města č. 223/7 ze dne 09.03.2011 ve znění: 
„Rada  města  Orlová  schvaluje  výpůjčku  části  pozemkuparc.  č.  4/1  v k.  ú.  Horní  Lutyně 
vymezenou  obvodovou  stěnou  objektu  „C“  budovy  DKMO,  jihozápadními  okraji  stávající 
zpevněné  plochy  tvořící  terasu  navazující  na  uvedený  objekt  „C“  s tím, že severozápadní 
hranice vypůjčovaného pozemku bude určena tak, aby nekolidovala se stavbou „Revitalizace 
prostranství  centra  města  Orlová-Lutyně“  -  kruhové  fontány  za  podmínky,  že  vypůjčitel 
společnost K Group Czech s.r.o., Erbenova 783/29, Ostrava provede před zahájením staveb 
města „Humanizace centra Orlové-Lutyně“ a „Revitalizace prostranství centra města Orlová-
Lutyně“  takové  úpravy  na  svých  zařízeních  instalovaných  na  vypůjčeném  pozemku,  které 
umožní  realizovat  uvedené  stavby  města  popř.  provede  stavební  úpravy  vypůjčené  části 
pozemku  na  své  vlastní  náklady  dle  projektové  dokumentace  staveb  města.  Doba  trvání 
výpůjčky  uvedeného  pozemku  bude  totožná  s dobou pronájmu objektu „C“ sjednanou 
v nájemní smlouvě s Domem kultury města Orlová, tj. cca 20 let 
  
 
 
strana 34 z 43 
 

 
2 .   s c h v a l u j e  
dle bodu 1  
pronájem části pozemku parc. č. 4/1 v k. ú. Horní Lutyně o výměře cca 250 m2 vymezenou 
obvodovou  stěnou  objektu  „C“  budovy  DKMO,  jihozápadními  okraji  stávající  zpevněné 
plochy  tvořící  terasu  navazující  na  uvedený  objekt  „C“  na  dobu  určitou  do  06.05.2031  za 
roční úhradu ve výši 50 000,- Kč s tím, že severozápadní hranice pronajatého pozemku bude 
určena tak, aby nekolidovala se stavbou „Humanizace a revitalizace centra Orlová-Lutyně“ - 
kruhové  fontány,  a  za  podmínky,  že  nájemce  společnost  K Group Czech s.r.o., Erbenova 
783/29,  Ostrava  provede  před  zahájením  uvedené  stavby  města  takové  úpravy  na  svých 
zařízeních instalovaných na pronajatém pozemku, které umožní tuto stavbu realizovat 
 
dle bodu 2 varianta a)  

1.  uzavření  dodatku  č.  2  k nájemní  smlouvě  č.  1996/20/0014/NAJE/129 ze dne 
01.11.1995 s ……………….., kterým dojde k rozšíření účelu nájmu pozemku parc. č. 3371/1 
v k.ú. Horní Lutyně,  a to o možnost vybudování stavby účelové komunikace 

2.  uzavření  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  příjezdové  komunikace  na  pozemku  parc. 
č. 3371/1 v k.ú. Horní Lutyně s ………………….. 
 
dle bodu 3 

pronájem částí pozemku parc. č. 2909/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 430 m2 a 
parc.  č.  2908  zahrada  o  výměře  430  m2spoluvlastníkům  bytového  domy  č.p.  601  na 
pozemku  parc.  č.  2900  vše  v k.ú.  Poruba u Orlové, kdy nájemné je stanoveno formou 
vzájemného zápočtu tak, že výše nájmu odpovídá nákladům, které by město vynaložilo za 
údržbu pozemků ve výši 16,20 Kč/m2/rok. Nájemné je splatné pouze v případě, že nájemci 
nebudou provádět údržbu pronajatých pozemků 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 5  
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 3 
 
Přijaté usnesení
 
1094/28 
Pronájem pozemků ve vlastnictví města 
Rada města Orlová  
 
1 .   r e v o k u j e  
dle bodu 1 

usnesení rady města č. 223/7 ze dne 09.03.2011 ve znění: 
„Rada  města  Orlová  schvaluje  výpůjčku  části  pozemku  parc.  č.  4/1  v k. ú. 
Horní  Lutyně  vymezenou  obvodovou  stěnou  objektu  „C“  budovy  DKMO, 
jihozápadními  okraji  stávající  zpevněné  plochy  tvořící  terasu  navazující  na 
uvedený objekt „C“ s tím, že severozápadní hranice vypůjčovaného pozemku 
bude  určena  tak,  aby  nekolidovala  se  stavbou  „Revitalizace  prostranství 
centra  města  Orlová-Lutyně“  -  kruhové  fontány  za  podmínky,  že  vypůjčitel 
společnost  K Group Czech s.r.o., Erbenova  783/29,  Ostrava  provede  před 
zahájením  staveb  města  „Humanizace  centra  Orlové-Lutyně“  a  „Revitalizace 
prostranství centra města Orlová-Lutyně“ takové úpravy na svých zařízeních 
instalovaných  na  vypůjčeném  pozemku,  které  umožní  realizovat  uvedené 
stavby města popř. provede stavební úpravy vypůjčené části pozemku na své 
vlastní  náklady  dle  projektové  dokumentace  staveb  města.  Doba  trvání 
strana 35 z 43 
 

 
výpůjčky  uvedeného  pozemku  bude  totožná  s dobou pronájmu objektu „C“ 
sjednanou v nájemní smlouvě s Domem kultury města Orlová, tj. cca 20 let 
  
2 .   s c h v a l u j e  
dle bodu 1 
pronájem části pozemku parc. č. 4/1 v k. ú. Horní Lutyně o výměře cca 250 m2 
vymezenou  obvodovou  stěnou  objektu  „C“  budovy  DKMO,  jihozápadními 
okraji  stávající  zpevněné  plochy  tvořící  terasu  navazující  na  uvedený objekt 
„C“ na dobu určitou do 06.05.2031 za roční úhradu ve výši 50 000,- Kč s tím, 
že  severozápadní  hranice  pronajatého  pozemku  bude  určena  tak,  aby 
nekolidovala se stavbou „Humanizace a revitalizace centra Orlová-Lutyně“  - 
kruhové fontány, a za podmínky,  že  nájemce  společnost  K Group Czech 
s.r.o.,  Erbenova  783/29,  Ostrava  provede  před  zahájením  uvedené  stavby 
města  takové  úpravy  na  svých  zařízeních  instalovaných  na  pronajatém 
pozemku, které umožní tuto stavbu realizovat 
 
dle bodu 2 
1.   uzavření  dodatku  č.  2  k nájemní  smlouvě  č.  1996/20/0014/NAJE/129 ze 
dne 01.11.1995 s …………………, kterým dojde k rozšíření  účelu  nájmu 
pozemku parc. č. 3371/1 v k.ú. Horní Lutyně,  a to o možnost vybudování 
stavby účelové komunikace 

2.  uzavření  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  příjezdové  komunikace  na 
pozemku parc. č. 3371/1 v k.ú. Horní Lutyně s ……………….. 
 
dle bodu 3 
pronájem  částí  pozemku  parc.  č.  2909/1  ostatní  plocha,  neplodná  půda  o 
výměře  430  m2  a  parc.  č.  2908  zahrada  o  výměře  430  m2  spoluvlastníkům 
bytového domy č.p. 601 na pozemku parc. č. 2900 vše v k.ú. Poruba u Orlové, 
kdy  nájemné  je  stanoveno  formou  vzájemného  zápočtu  tak,  že  výše  nájmu 
odpovídá  nákladům,  které  by  město  vynaložilo  za  údržbu  pozemků  ve  výši 
16,20  Kč/m2/rok. Nájemné je splatné pouze v případě,  že  nájemci nebudou 
provádět údržbu pronajatých pozemků 
 
2.29. Záměr Společenství vlastníků Vnitřní 729 
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Bc. Klčo, MBA 
– oznámil střet zájmů  
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
Variantu a) ve znění: 
s c h v a l u j e  

vydání souhlasu města Orlová s umístěním vodovodní a horkovodní přípojky na pozemcích 
ve vlastnictví  města  Orlová  parc.  č.  132/1,  139  a  141/1  v k.ú.  Horní  Lutyně  Společenství 
vlastníků  Vnitřní  729  se  sídlem  Vnitřní  739,  Orlová-Lutyně,  IČ  04245661  s  podmínkou,  že 
před vydáním územního souhlasu pro stavbu vodovodní a horkovodní přípojky bude dořešen 
majetkoprávní vztah stavby vodovodní a plynovodní přípojky na pozemku jiného vlastníka 
 
Variantu b) ve znění: 
n e s c h v a l u j e  

vydání souhlasu města Orlová s umístěním vodovodní a horkovodní přípojky na pozemcích 
ve vlastnictví  města  Orlová  parc.  č.  132/1,  139  a  141/1  v k.ú.  Horní  Lutyně  Společenství 
vlastníků Vnitřní 729 se sídlem Vnitřní 739, Orlová-Lutyně, IČ 04245661   
strana 36 z 43 
 

 
Ing. Hrdina – navrhl hlasovat o variantě b)  
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení varianta b) 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
n e s c h v a l u j e  

vydání souhlasu města Orlová s umístěním vodovodní a horkovodní přípojky na pozemcích 
ve vlastnictví  města  Orlová  parc.  č.  132/1,  139  a  141/1  v k.ú. Horní Lutyně  Společenství 
vlastníků Vnitřní 729 se sídlem Vnitřní 739, Orlová-Lutyně, IČ 04245661   
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení varianta b) a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 5 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 3 
 
Přijaté usnesení
 
1095/28 
Záměr Společenství vlastníků Vnitřní 729 
Rada města Orlová  
 
n e s c h v a l u j e  
vydání souhlasu města Orlová s umístěním vodovodní a horkovodní přípojky 
na pozemcích ve vlastnictví  města  Orlová  parc.  č.  132/1,  139  a  141/1  v k.ú. 
Horní Lutyně Společenství vlastníků Vnitřní 729 se sídlem Vnitřní 739, Orlová-
Lutyně, IČ 04245661   
 
2.30. Zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Orlová – služebnosti 
Tento materiál uvedl Ing. Bill.  
 
Ing. Bill - sdělil, že ČEZ požádal o stažení projednání materiálu dle bodu 3.  
 
Původní Návrh na usnesení 
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  

1.  zřízení  věcných  břemen  –  služebnosti  na  pozemcích  ve  vlastnictví  města  Orlová  za 
jednorázovou úhradu dle sazeb za zřízení věcných břemen stanovených radou města dne 
16.02.2011usn. č. 188/6, a to: 
  
dle bodu 1 
na  částech  služebných  pozemků  parc.  č.  3325/169,  3936/1028,  3936/324,  3936/338  a 
3936/339 všev k.  ú.  Horní  Lutyně  spočívající  v právu  umístění  provozování  2  plynovodních 
přípojek  do  objektů  s předávacími  stanicemi  tepla  HPS  14  a  HPS  8  pro  instalaci 
mikrokogeneračních  jednotek  ve prospěch  společnosti  SMO,  městská  akciová  společnost 
Orlová za jednorázovou úhradu ve výši 300,- Kč/bm + DPH, ale min 5 000,- Kč + DPH pro 
každou jednotlivou přípojku při zabřemenění pozemků v šířce max. do 1 m 
  
dle bodu 2 
na části služebného pozemku parc. č. 2156/1 v k. ú. Horní Lutyně ve prospěch panujícího 
pozemku  parc.  č.  2559/5  v k.  ú.  Dolní  Lutyně  spočívající  v právu  umístění,  zřízení  a 
provozování vodovodní přípojky o délce cca 3,5 m a v právu vstupu a vjezdu za účelem její 
strana 37 z 43 
 

 
opravy a údržby za jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč/bm, ale min. 1 000,- Kč + DPH při 
zabřemenění pozemku v  šířce max. do 1 m 
  
dle bodu 3 
na  části  pozemku  parc.  č.   2553/6 v k.  ú.  Horní  Lutyně  ve  prospěch  společnosti  ČEZ 
Distribuce, a.s. se  sídlem  Děčín,  Děčín  IV-Podmokly,  Teplická  874/8,  IČ  24729035 
spočívající  v právu  zřízení  a  provozování,  vstupu  a  vjezdu,  oprav  a  údržby  zemního 
kabelového vedení NNk o celkové délce cca 10 bm při zabřemenění pozemku v  šířce do 1m 
za jednorázovou úhradu  ve výši 300,-  Kč/bm  ale  min  paušálně  5 000,-  Kč  navýšenou  o 
platnou DPH 
   
dle bodu 4 
ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 1453/1 v k.ú. Poruba u Orlové spočívající v právu: 
1. umístění,  zřízení  a  provozování  vodovodní  přípojky  o  délce  cca  40  m  na částech 
služebných pozemků parc. č. 1508/1, 1510, 1331 a 1497 v k.ú. Poruba u Orlové a v právu 
vstupu a vjezdu za účelem její opravy a údržby za jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč/bm 
+ DPH vše při zabřemenění pozemků v  šířce max. do 1 m 
2. umístění,  zřízení  a  provozování  plynovodní  přípojky  o  délce  cca  31  m  na částech 
služebných pozemků parc. č. 1510, 1331 a 1497 v k.ú. Poruba u Orlové a v právu vstupu a 
vjezdu za účelem její opravy a údržby za jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč/bm + DPH 
vše při zabřemenění pozemků v  šířce max. do 1 m 
  
dle bodu 5 - varianta a) 
na částech pozemků parc. č. 4213/36, ./39., ./40, ./46, ./48, ./50, ./55, ./56, ./60, ./61, ./62, 
./63, ./65, ./78, ./87, ./97, ./104, ./105, ./106, ./109, ./110, ./111, ./128, ./131, ./132, ./145, 
./168, ./169, ./171, ./174, ./177, ./180, ./182, ./183, ./184, ./187, ./188, ./192, ./204, ./225, 
./226, ./227, ./229, ./237, ./238, ./239, ./255, ./257, ./263, ./266, ./269, ./270, ./274, ./278, 
./280, ./286, ./287, ./288, ./289, ./299, ./300, ./324, ./326, ./329, ./332, ./352, ./353, ./370, 
./371, ./377, ./382, ./383, ./392, ./393, ./410, ./417, ./418, ./425, ./426, ./442, ./456, ./458, 
./464, /465, ./466, ./467, ./469, ./517, ./518, ./520, ./521, ./522, ./535, ./565, ./578, ./583, ./585, 
./590, ./622, ./638, ./675, ./685, ./688 a ./691 vše v k. ú. Horní Lutyně pro nadzemní vedení 
datových sítí ve prospěch společnosti MEEP.CZ s.r.o. IČ: 27823041 v celkové délce 652 m 
a v rozsahu uvedeném v geometrickém  plánu  pro  vymezení  rozsahu  věcného  břemene 
č. 2420-16/2016 za jednorázovou úhradu ve výši 300,- Kč/bm navýšenou o platnou DPH, tj. 
195 600,- Kč + DPH ve výši 41 076,- Kč 
  
2. zřízení věcných břemen – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Orlová, a to: 
  
dle bodu 5 - varianta b) 
na částech pozemků parc. č. 4213/36, ./39., ./40, ./46, ./48, ./50, ./55, ./56, ./60, ./61, ./62, 
./63, ./65, ./78, ./87, ./97, ./104, ./105, ./106, ./109, ./110, ./111, ./128, ./131, ./132, ./145, 
./168, ./169, ./171, ./174, ./177, ./180, ./182, ./183, ./184, ./187, ./188, ./192, ./204, ./225, 
./226, ./227, ./229, ./237, ./238, ./239, ./255, ./257, ./263, ./266, ./269, ./270, ./274, ./278, 
./280, ./286, ./287, ./288, ./289, ./299, ./300, ./324, ./326, ./329, ./332, ./352, ./353, ./370, 
./371, ./377, ./382, ./383, ./392, ./393, ./410, ./417, ./418, ./425, ./426, ./442, ./456, ./458, 
./464, /465, ./466, ./467, ./469, ./517, ./518, ./520, ./521, ./522, ./535, ./565, ./578, ./583, ./585, 
./590, ./622, ./638, ./675, ./685, ./688 a ./691 vše v k. ú. Horní Lutyně pro nadzemní vedení 
datových sítí ve prospěch společnosti MEEP.CZ s.r.o. IČ: 27823041 v celkové délce 652 m 
a v rozsahu uvedeném v geometrickém  plánu  pro  vymezení  rozsahu  věcného  břemene 
č. 2420-16/2016 za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč/bm navýšenou o platnou DPH, tj. 
65 200,- Kč + DPH ve výši 13 692,- Kč 
 
 
 
 
strana 38 z 43 
 

 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení ve znění:   
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  

1.  zřízení  věcných  břemen  –  služebnosti  na  pozemcích  ve  vlastnictví  města  Orlová  za 
jednorázovou úhradu  dle  sazeb  za  zřízení  věcných  břemen  stanovených  radou  města  dne 
16.02.2011usn. č. 188/6, a to: 
  
dle bodu 1 
na  částech  služebných  pozemků  parc.  č.  3325/169,  3936/1028,  3936/324,  3936/338  a 
3936/339 všev k.  ú.  Horní  Lutyně  spočívající  v právu  umístění  provozování 2 plynovodních 
přípojek  do  objektů  s předávacími  stanicemi  tepla  HPS  14  a  HPS  8  pro  instalaci 
mikrokogeneračních  jednotek  ve prospěch  společnosti  SMO,  městská  akciová  společnost 
Orlová za jednorázovou úhradu ve výši 300,- Kč/bm + DPH, ale min 5 000,- Kč + DPH pro 
každou jednotlivou přípojku při zabřemenění pozemků v šířce max. do 1 m 
  
dle bodu 2 
na části služebného pozemku parc. č. 2156/1 v k. ú. Horní Lutyně ve prospěch panujícího 
pozemku  parc.  č.  2559/5  v k.  ú.  Dolní  Lutyně  spočívající  v právu umístění,  zřízení  a 
provozování vodovodní přípojky o délce cca 3,5 m a v právu vstupu a vjezdu za účelem její 
opravy a údržby za jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč/bm, ale min. 1 000,- Kč + DPH při 
zabřemenění pozemku v  šířce max. do 1 m 
    
dle bodu 4 
ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 1453/1 v k.ú. Poruba u Orlové spočívající v právu: 
1. umístění,  zřízení  a  provozování  vodovodní  přípojky  o  délce  cca  40  m  na částech 
služebných pozemků parc. č. 1508/1, 1510, 1331 a 1497 v k.ú. Poruba u Orlové a v právu 
vstupu a vjezdu za účelem její opravy a údržby za jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč/bm 
+ DPH vše při zabřemenění pozemků v  šířce max. do 1 m 
2. umístění,  zřízení  a  provozování  plynovodní  přípojky  o  délce  cca  31  m  na částech 
služebných pozemků parc. č. 1510, 1331 a 1497 v k.ú. Poruba u Orlové a v právu vstupu a 
vjezdu za účelem její opravy a údržby za jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč/bm + DPH 
vše při zabřemenění pozemků v  šířce max. do 1 m 
  
dle bodu 5 - varianta a) 
na částech pozemků parc. č. 4213/36, ./39., ./40, ./46, ./48, ./50, ./55, ./56, ./60, ./61, ./62, 
./63, ./65, ./78, ./87, ./97, ./104, ./105, ./106, ./109, ./110, ./111, ./128, ./131, ./132, ./145, 
./168, ./169, ./171, ./174, ./177, ./180, ./182, ./183, ./184, ./187, ./188, ./192, ./204, ./225, 
./226, ./227, ./229, ./237, ./238, ./239, ./255, ./257, ./263, ./266, ./269, ./270, ./274, ./278, 
./280, ./286, ./287, ./288, ./289, ./299, ./300, ./324, ./326, ./329, ./332, ./352, ./353, ./370, 
./371, ./377, ./382, ./383, ./392, ./393, ./410, ./417, ./418, ./425, ./426, ./442, ./456, ./458, 
./464, /465, ./466, ./467, ./469, ./517, ./518, ./520, ./521, ./522, ./535, ./565, ./578, ./583, ./585, 
./590, ./622, ./638, ./675, ./685, ./688 a ./691 vše v k. ú. Horní Lutyně pro nadzemní vedení 
datových sítí ve prospěch společnosti MEEP.CZ s.r.o. IČ: 27823041 v celkové délce 652 m 
a v rozsahu uvedeném v geometrickém  plánu  pro  vymezení  rozsahu  věcného  břemene 
č. 2420-16/2016 za jednorázovou úhradu ve výši 300,- Kč/bm navýšenou o platnou DPH, tj. 
195 600,- Kč + DPH ve výši 41 076,- Kč 
  
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení bod 5 varianta A) a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0 
 

strana 39 z 43 
 

 
ZDRŽEL SE: 1 
 
Přijaté usnesení
 
1096/28 
Zřízení  věcných  břemen  na  pozemcích  ve  vlastnictví  města  Orlová  – 
služebnosti 

Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
1.  zřízení  věcných  břemen  –  služebnosti  na  pozemcích  ve  vlastnictví  města 
Orlová  za  jednorázovou  úhradu  dle  sazeb  za  zřízení  věcných  břemen 
stanovených radou města dne 16.02.2011 usn. č. 188/6, a to: 
  
dle bodu 1 
na  částech  služebných  pozemků  parc.  č.  3325/169,  3936/1028,  3936/324, 
3936/338 a 3936/339 všev k.  ú.  Horní  Lutyně  spočívající  v právu  umístění 
provozování 2 plynovodních přípojek do objektů s předávacími stanicemi tepla 
HPS 14 a HPS 8 pro instalaci mikrokogeneračních  jednotek  ve prospěch 
společnosti  SMO,  městská  akciová  společnost  Orlová  za  jednorázovou 
úhradu ve výši 300,-  Kč/bm  +  DPH,  ale  min  5 000,-  Kč  +  DPH  pro  každou 
jednotlivou přípojku při zabřemenění pozemků v šířce max. do 1 m 
  
dle bodu 2 
na části služebného pozemku parc. č. 2156/1 v k. ú. Horní Lutyně ve prospěch 
panujícího  pozemku  parc.  č.  2559/5  v k.  ú.  Dolní  Lutyně  spočívající  v právu 
umístění,  zřízení  a  provozování  vodovodní  přípojky  o délce cca 3,5 m a v 
právu vstupu a vjezdu za účelem její opravy a údržby za jednorázovou úhradu 
ve výši 150,- Kč/bm, ale min. 1 000,- Kč + DPH při zabřemenění pozemku v  
šířce max. do 1 m 
    
dle bodu 4 
ve  prospěch  panujícího  pozemku  parc.  č.  1453/1  v k.ú. Poruba u Orlové 
spočívající v právu: 
1. umístění,  zřízení  a  provozování  vodovodní  přípojky  o  délce  cca  40  m 
na částech  služebných  pozemků  parc.  č.  1508/1,  1510,  1331  a  1497  v k.ú. 
Poruba u Orlové a v právu vstupu a vjezdu za účelem její opravy a údržby za 
jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč/bm  +  DPH  vše  při zabřemenění 
pozemků v  šířce max. do 1 m 
2. umístění,  zřízení  a  provozování  plynovodní  přípojky  o  délce  cca  31  m 
na částech služebných pozemků parc. č. 1510, 1331 a 1497 v k.ú. Poruba u 
Orlové a v právu  vstupu  a  vjezdu  za  účelem  její  opravy  a  údržby  za 
jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč/bm  +  DPH  vše  při  zabřemenění 
pozemků v  šířce max. do 1 m 
  
dle bodu 5  
na  částech  pozemků  parc.  č.  4213/36,  ./39.,  ./40,  ./46,  ./48,  ./50,  ./55,  ./56, 
./60, ./61, ./62, ./63, ./65, ./78, ./87, ./97, ./104, ./105, ./106, ./109, ./110, ./111, 
./128, ./131, ./132, ./145, ./168, ./169, ./171, ./174, ./177, ./180, ./182, ./183, 
./184, ./187, ./188, ./192, ./204, ./225, ./226, ./227, ./229, ./237, ./238, ./239, 
./255, ./257, ./263, ./266, ./269, ./270, ./274, ./278, ./280, ./286, ./287, ./288, 
./289, ./299, ./300, ./324, ./326, ./329, ./332, ./352, ./353, ./370, ./371, ./377, 
./382, ./383, ./392, ./393, ./410, ./417, ./418, ./425, ./426, ./442, ./456, ./458, 
./464, /465, ./466, ./467, ./469, ./517, ./518, ./520, ./521, ./522, ./535, ./565, 
./578, ./583, ./585, ./590, ./622, ./638, ./675, ./685, ./688 a ./691 vše v k. ú. 
Horní  Lutyně  pro  nadzemní  vedení  datových  sítí  ve  prospěch  společnosti 
MEEP.CZ s.r.o. IČ: 27823041 v celkové délce 652 m a v rozsahu uvedeném 
strana 40 z 43 
 

 
v geometrickém plánu pro  vymezení  rozsahu  věcného  břemene  č. 2420-
16/2016 za jednorázovou úhradu ve výši 300,-  Kč/bm  navýšenou  o  platnou 
DPH, tj. 195 600,- Kč + DPH ve výši 41 076,- Kč 
  
Úkoly uložené usnesením na 15. zasedání Zastupitelstva města Orlovákonané dne 
20.06.2016 
Materiál uvedl Ing. Matušek, MBA.  
  
k usnesení  Zastupitelstva  města  Orlová  č.  266/15  -  Rozpočtový  výhled  města  Orlová 
na léta 2017 - 2021 
 
Ing. Hrdina 
– doporučil, aby finanční odbor zajistil zpracování analýzy externí firmou.  
 
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová  
 
u k l á d á  

finančnímu  odboru  zajistit  zpracování  analýzy  provozních  výdajů  města  a  městských 
organizací s cílem zvýšit finanční kondici samosprávy a vypracovat návrh řešení 
 
k usnesení Zastupitelstva města Orlová281/15  - Záměr zřízení Městského sportovního 
klubu 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
u k l á d á  
odboru školství kultury a sportu  předložit  materiál  k rozhodnutí  o  zřízení  Městského 
sportovního klubu Orlová v měsíci září 2016 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
CHYBĚL: 1 
 
Přijaté usnesení
 
1100/28 
Úkoly uložené usnesením na 15. zasedání Zastupitelstva města Orlová 
konané dne 20.06.2016 

  
1100/1/28 
k usnesení  Zastupitelstva  města  Orlová  č.  266/15  -  Rozpočtový  výhled 
města Orlová na léta 2017 - 2021  
Rada města Orlová  
 
u k l á d á  
finančnímu  odboru  zajistit  zpracování  analýzy  provozních  výdajů  města  a 
městských organizací s cílem zvýšit finanční kondici samosprávy a vypracovat 
návrh řešení 
 
 
 

strana 41 z 43 
 

 
1100/2/28 
k usnesení Zastupitelstva města Orlová 281/15  - 
Záměr 
zřízení 
Městského sportovního klubu 
Rada města Orlová  
 
u k l á d á  

odboru  školství  kultury  a  sportu  předložit  materiál  k rozhodnutí  o  zřízení 
Městského sportovního klubu Orlová v měsíci září 2016 
 
4. Organizační a různé  
 
4.01.  Informace o činnosti uvolněných členů zastupitelstva města v uplynulém období 
 
Mgr. Bc. Potyšová  
  informovala  o  průběhu  zasedání  zastupitelstva kraje, kterého se 
zúčastnila.  Na zastupitelstvu jsem vystoupila se záležitostí přemístění  Základní  umělecké 
školy. Byla jsem požádána, abych veřejně sdělila názor. Na zastupitelstvu kraje se hlasovalo 
ohledně  záměru  přemístění  Základní  umělecké  školy.  Pan hejtman doporučil  provést 
referendum.  Dále  informovala  o  zajištění  pobytu  pěti  ukrajinských  dětí  v Orlové 
v Komunitním centru Maják.   
 
Ing. Jenčmionková 
– požádala o návrhy řešení dalšího využití bývalých prostor Finančního 
úřadu na Doubravanu. Dotázala se, kde budou přestěhovány přestupky.  
 
Ing. Matušek, MBA – přestěhování přestupků do budovy na ul. Energetiků je v procesu  
 
Mgr. Galia 
– pokud by přestěhování přestupků do objektu na ul. Energetiků bylo nákladné, 
doporučil přestěhovat přestupky na Doubravan.  
 
Ing.  Jenčmionková  
–  navrhla  přestupky  spíše  přemístit  na  Doubravan  a  objekt na ul. 
Energetiků nabídnout k prodeji. Navrhla k řešení dalšího využití objektu na ul. Energetiků a 
bývalých prostor Finančního úřadu na Doubravanu usnesení ve znění:  
 
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová 
 
u k l á d á    

tajemníkovi  Městského  úřadu  Orlová  ve spolupráci s dotčenými  odbory  předložit  návrh 
řešení dalšího využití objektu čp. 1308 na ul. Energetiků v Orlové-Lutyni a bývalých prostor 
Finančního úřadu na Doubravanu.  
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení Ing. Jenčmionkové a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strana 42 z 43 
 

 
Přijaté usnesení  
1099/28 

Návrh  řešení  dalšího  využití  objektu  čp.  1308  na  ul.  Energetiků  a 
bývalých prostor Finančního úřadu na Doubravanu 
 
Rada města Orlová  
 
u k l á d á    
tajemníkovi  Městského  úřadu  Orlová  ve spolupráci  s dotčenými  odbory 
předložit  návrh  řešení  dalšího  využití  objektu  čp.  1308  na  ul.  Energetiků 
v Orlové-Lutyni a bývalých prostor Finančního úřadu na Doubravanu.  
 
Ing. Jenčmionková 
– zpracování analýzy provozních výdajů města a městských organizací 
bude zadán externí firmě.  
 
Ing. Matušek, MBA  
–  informoval o další spolupráci s Švýcary, kdy v měsíci  říjnu  nebo 
listopadu se ve švýcarském městě  Il nau-Effretikon  uskuteční  výstava  fotografií  s tématikou 
Orlové.    Další spolupráce by  spočívala  ve  výběru  míst, kde  by  měla  být  navržena  změna. 
Jednalo by se o prostor  mezi  parkem  restaurace  Morava  a  Úřadem  práce,  cesta z nového 
náměstí směrem k taxi službě nebo volná plocha bývalé budovy p. Macury v Orlové-Městě.  
 
Ing.  Jenčmionková  
–  měli  bychom  zvážit,  zda  budeme  ve  spolupráci  pokračovat. 
Informovala, že OSMM začne podle harmonogramu opravovat komunikace. Peníze, které se 
na opravy do podzimu nevyčerpají, spadnou do rozpočtu roku 2017.  
 
Místostarostka města Mgr. Bc. Potyšová otevřela diskuzi členů rady města.  
 
Bc. Klčo, MBA 
 požádal o vyřešení problematiky prořezání stromů v Lesoparku. 
 
Ing. Matušek, MBA  –  přislíbil,  že  požadavek  dořeší.  Informoval, že v souvislosti 
s organizačními  změnami  na  MěÚ  se  v současné  době  pracuje  na  rozpočtu.  Proběhla 
schůzka s Gordicem.      
 
V 12.30 hod. ukončila místostarostka města Mgr. Bc. Potyšová 28. schůzi Rady města 
Orlové.  
 
 
 
     Mgr. Bc. Renata Potyšová 
 
 
 
Ing. Petra Jenčmionková 
    1. místostarostka města Orlová   
 
 
2. místostarostka města Orlová  
 
 
 
 
Zápis ověřil  
 
 
---------------------------------------------- 
Ing. Petr Hrdina              
 
 
 
 
 
 
Zpracovala dne 04.07.2016 
Mgr. Zdeňka Koběrská 
strana 43 z 43