Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zápis z 27 a 28 schůze Rady města Orlové'.

Město Orlová  
 
Zápis z 27. schůze Rady města Orlové 
konané dne 1.6.2016 v zasedací místnosti č. 57 na Městském úřadě Orlová   
 
 
Počet přítomných členů schůze Rady města Orlové: 8  
 
Přítomni členové Rady města Orlové:  
Mgr. Bc. Renata Potyšová, Ing. Petra Jenčmionková,  Mgr.  Roman  Galia,  
Bc.  Martin  Klčo,  MBA,  Mgr. Kamil Paloncy, Ing. Petr  Hrdina, Ing. Stanislav Kasaj,  
Mgr. Vladislav Szkandera. 
 
Nepřítomni členové Rady města Orlové:   

Ing. Tomáš Kuča.   
 
1. Zahájení v 8.00 hod. 
 
1.1. Schválení programu schůze Rady města Orlová 

27.  schůzi  Rady  města  Orlové  zahájila  a  řídila  místostarostka  města  Mgr.  Bc.  Potyšová. 
Navrhla, aby se schůze řídila programem uvedeným na pozvánce s doplněním bodu: 
4.01. Poskytování příspěvku na ošatné (ošatného) - rozšíření okruhu osob. Dala hlasovat o 
návrhu na usnesení.  
 
Návrh na usnesení  
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
program  27.  schůze  Rady  města  Orlové  konané  dne  1.6.2016  ve  znění  dle  pozvánky  s 
doplněním bodů: 
4.01. Poskytování příspěvku na ošatné (ošatného) - rozšíření okruhu osob 
 
Rada  města  Orlová  hlasovala  o  návrhu  na  usnesení  s doplněním  bodu 4.01. a toto 
schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
CHYBĚL: 1 
 
Přijaté usnesení  
1016/27 

Schválení programu schůze Rady města Orlová 
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
program  27.  schůze  Rady  města  Orlové  konané  dne  1.6.2016  ve  znění  dle 
pozvánky s doplněním bodu: 
4.01. Poskytování příspěvku na ošatné (ošatného) - rozšíření okruhu osob 
 
 
strana 1 z 46  
 

 
Schválený pořad schůze Rady města Orlové. 
1. Zahájení  

1.1. Schválení programu schůze Rady města Orlová 
1.2. Určení ověřovatele zápisu ze schůze Rady města Orlová 
2. Jednání jediného akcionáře SMO, městské akciové společnosti Orlová  
2.1.  SMO,  městská  akciová  společnost  Orlová  –  Výroční  zpráva  a  Roční  řádná  účetní 
závěrka SMO, městské akciové společnosti Orlová za rok 2015 
2.2. SMO, městská akciová společnost Orlová – Návrh na vypořádání výsledku hospodaření 
SMO, městské akciové společnosti Orlová za rok 2015 
2.3. SMO, městská akciová společnost Orlová – Návrh na výběr auditorské společnosti pro 
rok 2016 
2.4.  SMO,  městská  akciová  společnost  Orlová  –  Dodatky ke smlouvám o výkonu funkce 
členů  představenstva  a  dozorčí  rady  společnosti  SMO,  městské  akciové  společnosti 
Orlová 
2.5. SMO, městská akciová společnost Orlová – Analýza variant řešení CZT a problematiky 
cenového vývoje u dodávek tepla ve městě Orlová  
2.6.  Informace  o  činnosti  představenstva  SMO,  městské  akciové  společnosti  Orlová, 
v uplynulém období  
3. Materiály k projednávání na schůzi rady města  
3.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Orlová 
3.2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Orlová 
3.3.  Pronájem  boční  strany  autobusové  čekárny  Dvě  hranice,  včetně  revokace  původního 
usnesení 
3.4. Ocenění dárců krve 
3.5. Program 15. zasedání Zastupitelstva města Orlová 
3.6. Úprava rozpočtu roku 2016 ORJ 09 - městská policie 
3.7. Aktuální stav finančních rezerv města 
3.8. Informativní zpráva o vyhodnocení  veřejných  zakázek  malého  rozsahu  realizovaných 
finančním odborem 
3.9.   Rozpočtový výhled města Orlová na léta 2017 – 2021 
3.10. Pořízení regulačního plánu historického centra Orlové 
3.11. Rozpočtové opatření č.50 - úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
(19.000,-). 
3.12. Zpracování znaleckého posudku na proběhlé důlní vlivy včetně rozpočtové úpravy 
3.13.  Souhlas  obce  ve  smyslu  §  33,  odst.  6  zákona  č.  111/2006  Sb.  o  pomoci  v  hmotné 
nouzi,  ve  znění  pozdějších  předpisů  s  ubytováním  osoby  v  hmotné nouzi, pobírající 
doplatek na bydlení s ubytováním v ubytovacím zařízení 
3.14. Výsledky hospodaření a účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2015 
3.15.  Žádost  příspěvkové  organizace  Domov  Vesna  -  odpis pohledávky p. Ernestiny     
Kazíkové 
3.16.  Úprava  rozpočtu  roku  2016  –  ORJ  11  odbor  správy  úřadu  –  neinvestiční  dotace  na 
program Podpora terénní práce ze státního rozpočtu na rok 2016 
3.17. Návrh obnovy vozového parku MHD Orlová v roce 2016 
3.18. Žádost o prominutí dlužných poplatků a úroků z prodlení 
3.19. Dodatek č. 2 k Metodice č. 2/2013 pro poskytování darů fyzickým osobám na pořízení 
domovních čerpacích stanic v rámci projektu „Odkanalizování okrajových částí města 
Orlová“ 
3.20. Výsledky hospodaření a účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2015 
3.21.  Záměr  sloučení  příspěvkových  organizací  Městské  knihovny  Orlová  a  Domu  kultury 
města Orlové do jedné příspěvkové organizace 
3.22.  Zajištění  provozu  Mateřské  školy  Orlová-Lutyně  Na  Vyhlídce  1143  okres  Karviná, 
příspěvkové organizace, odloučeného pracoviště na ul. Lesní 859 v Orlové-Lutyni, vč. 
rozpočtové úpravy 
3.23. Žádost Judo clubu Orlová z. s. o mimořádnou dotaci na činnost vč. rozpočtové úpravy  
strana 2 z 46  
 

 
3.24. Schválení dotačních programů na podporu kultury, zájmové a spolkové činnosti, děti a 
mládeže 
3.25.  Uzavření  smluv  o  poskytnutí  nadačního  příspěvku  s  Nadací  OKD  vč.  rozpočtových 
opatření 
3.26. Zmocnění oprávněného zástupce obce 
3.27. Schválení zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Veřejně přístupné hřiště na V. 
etapě v Orlové-Lutyni“ v otevřeném podlimitním zadávacím řízení 
3.28.  Schválení  zadávaní  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  "Revitalizace  lesoparku  ve 
městě Orlová" v otevřeném podlimitním zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
3.29. Vyřazení nevyužité dokumentace z majetkové evidence 
3.30. Úpravy rozpočtu roku 2016 ORJ 10 - odbor rozvoje a investic 
3.31. Převody nemovitostí + doplnění 4.02. - Změna bodu 4 a doplnění bodu 7 
3.32. Úprava rozpočtu 2016 ORJ 17 - odbor správy majetku města 
3.33. Zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Orlová – služebnosti 
3.34. Pronájem nebytových prostorů na ulici Polní čp. 963 v Orlové-Lutyni 
3.35. Pronájem nebytového prostoru o podlahové ploše 21,10 m2 na ulici Slezské čp. 96 v 
Orlové-Porubě 
3.36. Zahájení provozu ledové plochy na zimním stadionu 
3.37. Umístění a provozování kontejnerů na textilní odpad na území města Orlová 
4. Materiály k projednávání na schůzi rady města – dodatečně zařazené  
4.01. Poskytování příspěvku na ošatné (ošatného) - rozšíření okruhu osob 
5. Organizační a různé  
5.01. Informace o činnosti uvolněných členů zastupitelstva města v uplynulém období  
 
 
1.2. Určení ověřovatele zápisu ze schůze Rady města Orlová 
Místostarostka města Mgr. Bc. Potyšová navrhla určit ověřovatelem zápisu Ing. Petra Hrdinu.  
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
u r č u j e  

ověřovatelem  zápisu  z  27.  schůze  Rady  města  Orlové  konané  dne  1.6.2016  
Ing. Petra Hrdinu  
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI:  0 
 
ZDRŽEL SE: 1 
 
CHYBĚL: 1 
 
Přijaté usnesení  
1017/27 

Určení ověřovatele zápisu ze schůze Rady města Orlová 
Rada města Orlová 
 
u r č u j e  

ověřovatelem zápisu  z 27. schůze Rady města Orlové konané dne 1.6.2016 
Ing. Petra Hrdinu  
 
 

strana 3 z 46  
 

 
2. Jednání jediného akcionáře SMO, městské akciové společnosti Orlová. 
Samostatný zápis a usnesení z tohoto jednání zpracovala asistentka SMO, m. a. s. Orlová. 
 
Během jednání odešel Bc. Klčo, MBA. 
Počet přítomných členů schůze Rady města Orlové: 7   
 
3. Materiály k projednávání na schůzi rady města.  
 
3.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Orlová 
Tento materiál uvedl Ing. Matušek, MBA.  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  

kontrolu plnění usnesení Rady města Orlová k 01.06.2016 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
CHYBĚL: 1  
 
Přijaté usnesení  
1018/27 

Kontrola plnění usnesení Rady města Orlová 
Rada města Orlová 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  

kontrolu plnění usnesení Rady města Orlová k 01.06.2016 
 
 
3.2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Orlová 
Tento materiál uvedl Ing. Matušek, MBA.  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e    
Zastupitelstvu města Orlová  
vzít na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Orlová k 01.06.2016 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
CHYBĚL: 1  
 
strana 4 z 46  
 

 
Přijaté usnesení  
1019/27 

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Orlová 
Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlová 
vzít  na  vědomí  kontrolu  plnění  usnesení  Zastupitelstva  města  Orlová  k 
01.06.2016 
 
 
3.3.  Pronájem  boční  strany  autobusové  čekárny  Dvě  hranice,  včetně  revokace 
původního usnesení 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová.  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
1 . r e v o k u j e  

usnesení č. 1013/26 ze dne 11.05.2016 ve znění:  
„Rada města Orlová  
v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje 
pronájem plochy boční stěny autobusové čekárny Dvě hranice v Orlové-Městě ze směru od 

Karviné k umístění reklamní cedule + směrovky o výměře cca 3 m2 spol. K Group Czech s. r. 
o., Rudná 704/14, Ostrava-Vítkovice za cenu nájmu ve výši 1 000,- Kč/rok bez DPH na dobu 

neurčitou (restaurace Letiště a hotel Siem)“ 
 
2 . s c h v a l u j e  
v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
pronájem plochy boční stěny autobusové čekárny Dvě hranice v Orlové-Městě ze směru od 
Karviné k umístění reklamní cedule + směrovky o výměře cca 3 m2 spol. K Group Czech s. r. 
o., Rudná 704/14, Ostrava-Vítkovice za cenu nájmu ve výši 1 000,-  Kč/měsíc  bez  DPH  na 
dobu neurčitou (restaurace Letiště a hotel Siem) 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení 
1020/27 

Pronájem  boční  strany  autobusové  čekárny  Dvě  hranice,  včetně 
revokace původního usnesení 
Rada města Orlová 
 
1 .   r e v o k u j e  

usnesení č. 1013/26 ze dne 11.05.2016 ve znění:  
„Rada města Orlová  
v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje 

strana 5 z 46  
 

 
pronájem plochy boční stěny autobusové čekárny Dvě hranice v Orlové-Městě 
ze směru od Karviné k umístění reklamní cedule + směrovky o výměře cca 3 
m2  spol. K Group Czech s. r. o., Rudná 704/14, Ostrava-Vítkovice za cenu 
nájmu ve výši 1 000,- Kč/rok bez DPH na dobu neurčitou (restaurace Letiště a 
hotel Siem)“ 
 
2 .   s c h v a l u j e  
v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
pronájem plochy boční stěny autobusové čekárny Dvě hranice v Orlové-Městě 
ze směru od Karviné k umístění reklamní cedule + směrovky o výměře cca 3 
m2  spol. K Group Czech s. r. o., Rudná 704/14, Ostrava-Vítkovice  za cenu 
nájmu ve výši 1 000,-  Kč/měsíc  bez  DPH  na  dobu  neurčitou  (restaurace 
Letiště a hotel Siem) 
 
 
3.4. Ocenění dárců krve 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová.  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
v souladu  s  §  102  odst.  3  zák.  č.  128/2000 Sb., o obcích, v platném  znění  a  v souladu se 
Zásadami č. 2/2016 pro oceňování dobrovolných bezpříspěvkových dárců krve schválenými 
Radou  města  Orlová  dne  25.11.2015  usnesením  č.  704/18,  peněžité  a  věcné  dary 
dobrovolným  bezpříspěvkovým  dárcům  krve,  kteří jsou držiteli Zlaté medaile prof. MUDr. 
Jana  Janského,  Zlatého  kříže  Českého  červeného  kříže  3.  třídy,  Zlatého  kříže  Českého 
červeného kříže 2. třídy takto: 
  
Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského 
GOSZIJ Roman - ……… Kč, věcný dar 
KOTÍK Petr - ……… Kč, věcný dar 
KOVÁŘ Vladimír - ……… Kč, věcný dar 
MAREŠ Martin - ……… Kč, věcný dar 
PETERKA Martin - ……… Kč, věcný dar 
ZELNÍČKOVÁ Zuzana - ……… Kč, věcný dar 
  
Zlatý kříž Českého červeného kříže 3. třídy 
DĚCKÝ Miroslav - ……… Kč, věcný dar 
HECZKO Roman - ……… Kč, věcný dar 
KARKOŠKA Richard - ……… Kč, věcný dar 
KISS Peter - ……… Kč, věcný dar 
KUBINA Lumír - ……… Kč, věcný dar 
MARŠÁLEK Stanislav - ……… Kč, věcný dar 
MATYŠČÁK Josef - ……… Kč, věcný dar 
NIEĆ Filip Bc. - ……… Kč, věcný dar 
NOVÝ Jaroslav - ……… Kč, věcný dar 
OŘÍŠEK Lubomír Ing. - ……… Kč, věcný dar 
VANEČKO Josef - ……… Kč, věcný dar               
VELIČKA Martin - ……… Kč, věcný dar 
WAWRZYCZEK Michal - ……… Kč, věcný dar 
  
 
 

strana 6 z 46  
 

 
Zlatý kříž Českého červeného kříže 2. třídy 
GOGA Peter - ……… Kč, věcný dar 
KÁČER Marián - ……… Kč, věcný dar 
KOŠECKÝ Marek - ……… Kč, věcný dar 
RUCKI Jaromír - ……… Kč, věcný dar 
ŘIHÁK Jiří - ……… Kč, věcný dar 
VESELÝ David - ……… Kč, věcný dar 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení  
1021/27 

Ocenění dárců krve 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a 
v souladu  se  Zásadami  č.  2/2016  pro  oceňování  dobrovolných 
bezpříspěvkových  dárců  krve  schválenými  Radou  města  Orlová  dne 
25.11.2015  usnesením  č.  704/18,  peněžité  a  věcné  dary  dobrovolným 
bezpříspěvkovým  dárcům  krve,  kteří  jsou  držiteli  Zlaté  medaile  prof.  MUDr. 
Jana Janského, Zlatého kříže Českého červeného kříže 3. třídy, Zlatého kříže 
Českého červeného kříže 2. třídy takto: 
  
Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského 
GOSZIJ Roman - ……… Kč, věcný dar 
KOTÍK Petr - ……… Kč, věcný dar 
KOVÁŘ Vladimír - ……… Kč, věcný dar 
MAREŠ Martin - ……… Kč, věcný dar 
PETERKA Martin - ……… Kč, věcný dar 
ZELNÍČKOVÁ Zuzana - ……… Kč, věcný dar 
  
Zlatý kříž Českého červeného kříže 3. třídy 
DĚCKÝ Miroslav - ……… Kč, věcný dar 
HECZKO Roman - ……… Kč, věcný dar 
KARKOŠKA Richard - ……… Kč, věcný dar 
KISS Peter - ……… Kč, věcný dar 
KUBINA Lumír - ……… Kč, věcný dar 
MARŠÁLEK Stanislav - ……… Kč, věcný dar 
MATYŠČÁK Josef - ……… Kč, věcný dar 
NIEĆ Filip Bc. - ……… Kč, věcný dar 
NOVÝ Jaroslav - ……… Kč, věcný dar 
OŘÍŠEK Lubomír Ing. - ……… Kč, věcný dar 
VANEČKO Josef - ……… Kč, věcný dar               
VELIČKA Martin - ……… Kč, věcný dar 
WAWRZYCZEK Michal - ……… Kč, věcný dar 
  
Zlatý kříž Českého červeného kříže 2. třídy 
GOGA Peter - ……… Kč, věcný dar 
KÁČER Marián - ……… Kč, věcný dar 
strana 7 z 46  
 

 
KOŠECKÝ Marek - ……… Kč, věcný dar 
RUCKI Jaromír - ……… Kč, věcný dar 
ŘIHÁK Jiří - ……… Kč, věcný dar 
VESELÝ David - ……… Kč, věcný dar 
 
3.5. Program 15. zasedání Zastupitelstva města Orlová 
Tento materiál uvedl Ing. Matušek. Dotázal se, zda ponechat začátek  zasedání, který  byl 
vzhledem k oceňování  posunut z 9.00 na 10.00 hod. Dále  sdělil,  že  do  programu  byly 
doplněny dva body: 
-  Zpracování znaleckého posudku na proběhlé důlní vlivy včetně rozpočtové úpravy 
-  Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlová z kontrol provedených v období 1-
5/2016    
 
Členové rady města souhlasili se zahájením zasedání ZMO v 10.00 hod.  
 
Mgr.  Bc. Potyšová  –  dala hlasovat o návrhu na usnesení s doplněním  bodů  do 
programu ZMO  
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová 
 
1 .   d o p o r u č u j e      

Zastupitelstvu města Orlová 
schválit  program  15.  zasedání  Zastupitelstva  města Orlová, které se koná dne 20.06.2016 
s doplněním bodů:  
-  Zpracování znaleckého posudku na proběhlé důlní vlivy včetně rozpočtové úpravy 
-  Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlová z kontrol provedených v období 1-
5/2016     
 
2 .   p o v ě ř u j e    
vedoucí  odborů  MěÚ  Orlová,  aby  před  rozpravou  na  zasedání  zastupitelstva  města  uvedli 
materiály spadající do problematiky odborů 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení 
1022/27 

Program 15. zasedání Zastupitelstva města Orlová 
Rada města Orlová 
 
1 .   d o p o r u č u j e      

Zastupitelstvu města Orlová 
schválit program 15. zasedání Zastupitelstva města Orlová, které se koná dne 
20.06.2016 
s doplněním bodů: 

Zpracování znaleckého posudku na proběhlé důlní vlivy včetně rozpočtové 
úpravy 

Zpráva  Kontrolního  výboru  Zastupitelstva  města  Orlová  z kontrol 
provedených v období 1-5/2016    
 
 
strana 8 z 46  
 

 
2 .   p o v ě ř u j e    
vedoucí odborů MěÚ Orlová, aby před rozpravou na zasedání zastupitelstva 
města uvedli materiály spadající do problematiky odborů 
 
3.6. Úprava rozpočtu roku 2016 ORJ 09 - městská policie 
Tento materiál uvedl Mgr. Galia. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 52 - státní účelová dotace v rámci Programu prevence kriminality (207 
tis. Kč) a využití vlastních zdrojů ORJ 09 (83,4 tis. Kč) 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení 
1023/27 

Úprava rozpočtu roku 2016 ORJ 09 - městská policie 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 52 - státní účelová dotace v rámci Programu prevence 
kriminality (207 tis. Kč) a využití vlastních zdrojů ORJ 09 (83,4 tis. Kč) 
 
 
3.7. Aktuální stav finančních rezerv města 

Tento materiál uvedla Ing. Jenčmionková. 
Členům rady města byl předložen aktuální stav finančních rezerv města.  
Na schůzi byla přizvána Ing. Fidlerová.  
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e   Z M O  

vzít na vědomí aktuální stav finančních rezerv města a výši provozního salda k 30. 4. 2016 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
 
 
 
 

strana 9 z 46  
 

 
Přijaté usnesení 
1024/27 

Aktuální stav finančních rezerv města 
Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e    

Zastupitelstvu města Orlová 
vzít na vědomí aktuální stav finančních rezerv města a výši provozního salda 
k 30. 4. 2016 
 
 
3.8.  Informativní  zpráva  o  vyhodnocení  veřejných  zakázek  malého  rozsahu 

realizovaných finančním odborem 
Tento materiál uvedla Ing. Fidlerová. 
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
b e r e   n a   v ě d o m í    

informativní  zprávu  o  vyhodnocení  veřejných  zakázek  malého  rozsahu  realizovaných 
finančním odborem v 1. pololetí r. 2016 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení 
1025/27 

Informativní  zpráva  o  vyhodnocení  veřejných  zakázek  malého  rozsahu 
realizovaných finančním odborem 
Rada města Orlová 
 
b e r e   n a   v ě d o m í    

informativní  zprávu  o  vyhodnocení  veřejných  zakázek  malého  rozsahu 
realizovaných finančním odborem v 1. pololetí r. 2016 
 
3.9. Rozpočtový výhled města Orlová na léta 2017 – 2021 
Tento materiál uvedla Ing. Jenčmionková, Ing. Fidlerová. 
 
Mgr. Bc. Potyšová
 – dala hlasovat o návrhu na usnesení  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e    

Zastupitelstvu města Orlová 
schválit rozpočtový výhled města Orlová na léta 2017 – 2021 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0  

strana 10 z 46  
 

 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení 
1026/27 

Rozpočtový výhled města Orlová na léta 2017 – 2021 
Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e    

Zastupitelstvu města Orlová 
schválit rozpočtový výhled města Orlová na léta 2017 – 2021 
 
Ze schůze rady města odešla Ing. Jenčmionková.  

Počet přítomných členů schůze Rady města Orlové: 6   
 
3.10. Pořízení regulačního plánu historického centra Orlové 

Tento materiál uvedl Bc.Grúber, Ing. Juřicová.  
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
VARIANTA A) usnesení ve znění: 

1 . d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlová 
 
rozhodnout  
v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 písm. b) zákona š. 183/2006 Sb., 
o územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon)  o  pořízení  regulačního  plánu 
historického centra Orlové, 
 
2 . b e r e   n a   v ě d o m í  
výsledky architektonicko -  urbanistické  soutěže  o  návrh  „Revitalizace  historického  centra 
Orlové“, 
 
3 . s o u h l a s í  

se  zadáním  zpracování  regulačního  plánu  historického  centra  Orlové  v souladu 
s ustanovením  §  23  odst.  6  zákona  č.  137/2006,  o  veřejných zakázkách v jednacím  řízení 
bez  uveřejnění  jednomu  z oceněných  soutěžících  architektonicko  –  urbanistické  soutěže 
o návrh „Revitalizace historického centra Orlové“, 
 
4 . r o z h o d u j e  
v souvislosti s tím  o  udělení  výjimky  ze  směrnice  č.  6/2014  „Postup  při  realizaci  veřejných 
zakázek malého rozsahu financovaných z rozpočtu města Orlová“. 
 
VARIANTA B) usnesení ve znění:  
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlové 
rozhodnout  v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 písm. b) zákona š. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním  řádu  (stavební  zákon)  o  pořízení  regulačního  plánu 
historického centra Orlové. 
 
VARIANTU C) usnesení ve znění:  
d o p o r u č u j e    
Zastupitelstvu města Orlová 
rozhodnout nepořizovat regulační plán historického centra Orlové. 
 
 
 
strana 11 z 46  
 

 
Ing. Hrdina – požádal o vysvětlení.  
 
Bc. Grúber – regulační plán zpřesňuje v podrobnějším měřítku využití jednotlivých pozemků, 
dají se regulovat objekty prostorově. Území staré Orlové je dost citlivé území, které by město 
nemělo  ponechat  divokému  rozvoji.  Regulační  plán  je  jediná  možnost,  jak  si  může  město 
jako  samospráva  rozhodnout  o  budoucím  uspořádání.  Na  regulační  plán  je  vyhlášena 
dotace.  Termín  ukončení  podání  žádostí je 31.3.2017. V rozpočtu  na  letošní  rok  máme 
schválené prostředky…...  
 
Ing. Hrdina – se dotázal, zda regulační plán má vazbu na územní studii krajiny. 
 
Bc. Grúber – odpověděl, že regulační plán nemá vazbu na územní studii krajiny. Regulační 
plán navazuje na architektonicko-urbanistickou soutěž.    
 
Ing. Juřicová – uzemní studie krajiny, se zabývá spíše vymezením pozemků pro krajinu. Na 
území, kde se stavět může, určuje územní plán podmínky, za kterých je stavění přípustné. 
Pokud je v územním  plánu  lokalita  větší  a  stavět  se  v této  lokalitě  podle  územního  plánu 
může, pořizuje se regulační plán.  
 
Ing. Hrdina – se dotázal na výjimku ze směrnice. 
 
Bc. Grúber – chtěli bychom navázat na architektonicko - urbanistickou soutěž a to směrnice 
neumožňuje. Proto žádáme o udělení výjimky ze směrnice.    
 
Ing. Hrdina – navrhl hlasovat o variantě A)  
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení varianta A)  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
VARIANTA A) usnesení ve znění: 
1 . d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Orlová 
 
rozhodnout  
v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 písm. b) zákona š. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním  řádu  (stavební  zákon)  o  pořízení  regulačního  plánu 
historického centra Orlové, 
 
2 . b e r e   n a   v ě d o m í  
výsledky architektonicko -  urbanistické  soutěže  o  návrh  „Revitalizace  historického  centra 
Orlové“, 
 
3 . s o u h l a s í  

se  zadáním  zpracování  regulačního  plánu  historického centra Orlové v souladu 
s ustanovením  §  23  odst.  6  zákona  č.  137/2006,  o  veřejných  zakázkách  v jednacím  řízení 
bez  uveřejnění  jednomu  z oceněných  soutěžících  architektonicko  –  urbanistické  soutěže 
o návrh „Revitalizace historického centra Orlové“, 
 
4 . r o z h o d u j e  
v souvislosti s tím  o  udělení  výjimky  ze  směrnice  č.  6/2014  „Postup  při  realizaci  veřejných 
zakázek malého rozsahu financovaných z rozpočtu města Orlová“. 
 
 
 
 
strana 12 z 46  
 

 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení VARIANTA A) a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení 
1027/27 

Pořízení regulačního plánu historického centra Orlové 
Rada města Orlová 
 
1 . d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlová 
 
rozhodnout  
v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 písm. b) zákona š. 
183/2006 Sb., o územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon)  o 
pořízení regulačního plánu historického centra Orlové, 
 
2 . b e r e   n a   v ě d o m í  
výsledky architektonicko -  urbanistické  soutěže  o  návrh  „Revitalizace 
historického centra Orlové“, 
 
3 . s o u h l a s í  

se  zadáním  zpracování  regulačního  plánu  historického  centra  Orlové 
v souladu s ustanovením  §  23  odst.  6  zákona  č.  137/2006,  o  veřejných 
zakázkách v jednacím  řízení  bez  uveřejnění  jednomu  z oceněných 
soutěžících  architektonicko  –  urbanistické  soutěže  o návrh „Revitalizace 
historického centra Orlové“, 
 
4 . r o z h o d u j e  
v souvislosti s tím  o  udělení  výjimky  ze  směrnice  č.  6/2014  „Postup  při 
realizaci veřejných zakázek malého rozsahu financovaných z rozpočtu města 
Orlová“. 
 
 
3.11.  Rozpočtové  opatření  č.  50  -  úhrada  nákladů  na  činnost  odborného  lesního 

hospodáře (19.000,-). 
Tento materiál uvedl Mgr. Bc. Potyšová. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  

Rozpočtové  opatření  č.  50  -  úhrada  nákladů  na  činnost  odborného  lesního  hospodáře  
(19.000,-). 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
strana 13 z 46  
 

 
Přijaté usnesení 
1028/27 

Rozpočtové  opatření  č.  50  -  úhrada  nákladů  na  činnost  odborného 
lesního hospodáře (19.000,-). 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  

rozpočtové  opatření  č.  50  -  úhrada  nákladů  na  činnost  odborného  lesního 
hospodáře (19.000,-). 
 
 
3.12.  Zpracování  znaleckého  posudku  na  proběhlé  důlní  vlivy  včetně  rozpočtové 
úpravy 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová.  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e    

Zastupitelstvu města Orlová 
schválit rozpočtové opatření č. 51* - znalecký posudek na proběhlé důlní vlivy (60.000,-). 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení 
1029/27 

Zpracování  znaleckého  posudku  na  proběhlé  důlní  vlivy  včetně 
rozpočtové úpravy 
Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e    

Zastupitelstvu města Orlová 
schválit rozpočtové opatření č.51* - znalecký posudek na proběhlé důlní vlivy 
(60.000,-). 
 
 
3.13. Souhlas obce ve smyslu § 33, odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné 
nouzi,  ve  znění  pozdějších  předpisů  s  ubytováním  osoby  v  hmotné  nouzi,  pobírající 
doplatek na bydlení s ubytováním v ubytovacím zařízení 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová   
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
v y d á v á    
nesouhlas
  v souladu se schválenými podmínkami s poskytnutím doplatku na bydlení 
…………….., ubytovaném na Ubytovně Orlotech. 
 
 
 
 
strana 14 z 46  
 

 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
 
Přijaté usnesení 
1030/27 

Souhlas obce ve smyslu § 33, odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v 
hmotné  nouzi,  ve  znění  pozdějších  předpisů  s  ubytováním  osoby  v 
hmotné nouzi, pobírající doplatek na bydlení s ubytováním v ubytovacím 

zařízení 
Rada města Orlová 
 
v y d á v á    
nesouhlas
 v souladu se schválenými podmínkami s poskytnutím doplatku na 
bydlení …………………, ubytovaném na Ubytovně Orlotech. 
 
3.14. Výsledky hospodaření a účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2015 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová.  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
1.
 účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2015 v rozsahu příloh č. 2 až 3 - body 1 
a), 1 b), 1 c) 
 
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok
 2015:                         
                                   
2.1.   Domov  Vesna,  O/Lutyně,  Kpt.  Jaroše  999  -  zlepšený  hospodářský  výsledek  ve 
výši  9 873,46 Kč   
 
2.2.
  Sociální  služby  města  Orlová,  O/Lutyně,  Adamusova  1269      -  zlepšený hospodářský 
výsledek ve výši 67 774,86 Kč  
 
3. rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 dle  tabulky 

č. 1 v důvodové zprávě 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
 
 
 
 
 
 

strana 15 z 46  
 

 
Přijaté usnesení 
1031/27 

Výsledky hospodaření a účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 
2015 

Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
1.
 účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2015 v rozsahu příloh č. 2 
až 3 - body 1 a), 1 b), 1 c) 
 
2.
  výsledky  hospodaření  příspěvkových  organizací  za  rok  2015: 
                                                           
2.1.   Domov  Vesna,  O/Lutyně,  Kpt.  Jaroše  999  -  zlepšený  hospodářský 
výsledek ve výši  9 873,46 Kč   
 
2.2.
  Sociální  služby  města Orlová,  O/Lutyně,  Adamusova  1269     -  zlepšený 
hospodářský výsledek ve výši 67 774,86 Kč                                                                                                                                            
 
3. rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 
dle  tabulky č. 1 v důvodové zprávě 

 
 
3.15.  Žádost  příspěvkové  organizace  Domov  Vesna  -  odpis  pohledávky p. 
……………….. 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová, dala hlasovat o návrhu na usnesení.  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
odpis pohledávky  ve výši …………..,--  Kč  za  p.  ……………..  k příspěvkové  organizaci 
Domov VESNA 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení 
1032/27 

Žádost  příspěvkové  organizace  Domov  Vesna  -  odpis  pohledávky p. 
…………………. 

Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
odpis pohledávky ve výši ……………,--  Kč  za  p.  …………….  k příspěvkové 
organizaci Domov VESNA 
 
 
 
 
 
 

strana 16 z 46  
 

 
3.16. Úprava rozpočtu roku 2016 – ORJ 11 odbor správy úřadu – neinvestiční dotace 
na program Podpora terénní práce ze státního rozpočtu na rok 2016 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová.  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  

rozpočtové  opatření  č.  49  –  ostatní  neinvestiční  přijaté  transfery  ze  státního  rozpočtu  v 
celkové výši 499 992,-  Kč  z Úřadu  vlády  ČR  na  program  Podpora  terénní  práce  pro  rok 
2016, na projekt Terénní sociální práce Orlová-Poruba 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení 
1033/27 

Úprava rozpočtu roku 2016 – ORJ 11 odbor správy úřadu – neinvestiční 
dotace  na  program  Podpora  terénní  práce  ze  státního  rozpočtu  na  rok 
2016 

Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  

rozpočtové  opatření  č.  49  –  ostatní neinvestiční  přijaté  transfery  ze  státního 
rozpočtu v celkové výši 499 992,- Kč z Úřadu vlády ČR na program Podpora 
terénní práce pro rok 2016, na projekt Terénní sociální práce Orlová-Poruba 
 
 
3.17. Návrh obnovy vozového parku MHD Orlová v roce 2016 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
návrh obnovy vozového parku MHD Orlová v roce 2016 - pořízení autobusu SOR BN 9,5 m 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
 
 
 
 

strana 17 z 46  
 

 
Přijaté usnesení 
1034/27 

Návrh obnovy vozového parku MHD Orlová v roce 2016 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
návrh obnovy vozového parku MHD Orlová v roce 2016 -  pořízení  autobusu 
SOR BN 9,5 m 
 
3.18. Žádost o prominutí dlužných poplatků a úroků z prodlení 
Tento materiál uvedli Mgr. Brňovják, Mgr. Bc. Potyšová.  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlová 
VARIANTA A) 
schválit  
prominutí  dlužných  poplatků  a  úroků  z  prodlení p. …………………..i  v  zůstatkové 
výši k 20.06.2016 vedené pod VS 1504965390 a VS 1504965391 
 
a p. …………………… v zůstatkové výši ………………Kč vedené pod VS 1504965415 
  
VARIANTA B) 
neschválit 
prominutí dlužných poplatků a úroků z prodlení p. ……………. v zůstatkové výši k 
20.06.2016 vedené pod VS 1504965390 a VS 1504965391 
 
a p. ……………. v zůstatkové výši ………………. Kč vedené pod VS 1504965415 
 
Mgr.  Brňovják
  –  u  prvního  případu  nastal problém, protože p. …………  si již o prominutí 
v minulosti žádal. P. ……….. bylo prominuto již …….. z celkového dluhu. U obou případů se 
jedná o prominutí penále.     
 
Mgr. Bc. Potyšová – podala protinávrh ve znění: 
Protinávrh  

Rada města Orlová  
 
d o p o r u č u j e    

Zastupitelstvu města Orlová 
1.  neschválit  prominutí  dlužných  poplatků  a  úroků  z  prodlení p. ………………  v 
zůstatkové výši k 20.06.2016 vedené pod VS 1504965390 a VS 1504965391 
 
2.  schválit  prominutí  dlužných  poplatků  a  úroků  z prodlení p. …………………. v 
zůstatkové výši ………………… Kč vedené pod VS 1504965415 
 
Rada města Orlová hlasovala o protinávrhu a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 5 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 1 
 
 
 
 

strana 18 z 46  
 

 
Přijaté usnesení 
1035/27 

Žádost o prominutí dlužných poplatků a úroků z prodlení 
Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e    
Zastupitelstvu města Orlová  
  
1.  neschválit  prominutí dlužných poplatků  a  úroků  z  prodlení  p. 
……………….. v zůstatkové výši k 20.06.2016 vedené pod VS 1504965390  
a VS 1504965391 
 
2.  schválit  prominutí dlužných poplatků a úroků  z prodlení p. …………….. v 
zůstatkové výši ………………. Kč vedené pod VS 1504965415 
 
 
3.19.  Dodatek  č.  2  k  Metodice  č.  2/2013  pro  poskytování  darů  fyzickým osobám na 

pořízení  domovních  čerpacích  stanic  v  rámci  projektu  „Odkanalizování  okrajových 
částí města Orlová“ 
Tento materiál uvedl Mgr. Brňovják. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Orlová 
schválit  Dodatek  č.  2  k  Metodice  č.  2/2013  pro  poskytování  darů  fyzickým  osobám  na 
pořízení  domovních  čerpacích  stanic  v rámci  projektu  „Odkanalizování  okrajových  částí 
města Orlová“ 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 5 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 1 
 
Přijaté usnesení 
1036/27 

Dodatek  č.  2  k  Metodice  č.  2/2013  pro  poskytování  darů  fyzickým 
osobám  na  pořízení  domovních  čerpacích  stanic  v  rámci  projektu 
„Odkanalizování okrajových částí města Orlová“ 
Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e    
Zastupitelstvu města Orlová 
schválit  Dodatek  č.  2  k  Metodice  č.  2/2013  pro  poskytování  darů  fyzickým 
osobám  na  pořízení  domovních  čerpacích  stanic  v rámci projektu 
„Odkanalizování okrajových částí města Orlová“ 
 
 
 
 
 
 
 

strana 19 z 46  
 

 
3.20. Výsledky hospodaření a účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2015 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
1 .   s c h v a l u j e  
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení),   v  platném  znění,  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních 
rozpočtů,  v platném  znění,  a  vyhlášky  č.  220/2013  Sb.,  o  požadavcích  na  schvalování 
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, 
 
1.1. 
účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2015 v rozsahu příloh č. 1-13, 
body a, b, c 
 
2.1. výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015: 
2.1.1.   MŠ O/Lutyně Na Vyhlídce 1143  - nulový výsledek hospodaření 
2.1.2.   MŠ O/Lutyně K. Dvořáčka 1228  - zlepšený výsledek hospodaření ve výši  9.374,91 
Kč 
2.1.3.   MŠ O/Lutyně Okružní 917 - zlepšený výsledek hospodaření ve výši  8.727,34 Kč 
2.1.4.   ZŠ O/Lutyně Mládí 726    - zlepšený výsledek hospodaření ve výši 215.413,14 Kč 
2.1.5.   ZŠ O/Lutyně Ke Studánce 1050 - zlepšený výsledek hospodaření ve výši 50.013,28 
Kč 
2.1.6.   ZŠ O/Lutyně Školní 862 - zlepšený výsledek hospodaření ve výši 381.935,44 Kč 
2.1.7.   ZŠ O/Lutyně U Kapličky 959 - zlepšený výsledek hospodaření ve výši 368.389,69 Kč 
2.1.8.   ZŠ O/Lutyně K. Dvořáčka 1230 - zlepšený výsledek hospodaření ve výši 226.624,09 
Kč  
2.1.9.   ZŠ O/Poruba Jarní 400 - zlepšený výsledek hospodaření ve výši 19.269,57 Kč 
2.1.10. ZŠa MŠ s pol. vyuč. jaz. Orlová - zlepšený výsledek hospodaření ve výši 62.619,51 
Kč 
2.1.11. Dům dětí a mládeže Orlová - zlepšený výsledek hospodaření ve výši     2.941,50 Kč 
2.1.12. Městská knihovna Orlová  - zlepšený výsledek hospodaření ve výši 136.603,11 Kč 
2.1.13. Dům kultury města Orlové  - zlepšený výsledek hospodaření ve výši   24.569,83 Kč 
 
3. rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 viz tabulka 
 
2 .   s o u h l a s í  
aby  níže  uvedené  příspěvkové  organizace  část  svého  rezervního  fondu  použily  k posílení 
svého fondu investic, který bude v roce 2016 čerpán u: 
2.1.  ZŠ  O/Lutyně  U  Kapličky  959  ve  výši  400  tis.  Kč  na  částečnou  výměnu  oken  v rámci 
údržby a oprav majetku 
2.2. ZŠ O/Poruba Jarní 400 ve výši 400 tis. Kč na částečnou výměnu oken v rámci údržby a 
oprav majetku 
2.3. ZŠ O/Lutyně K. Dvořáčka 1230 ve výši 200 tis. Kč na opravu osvětlení v rámci údržby a 
oprav majetku a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku - výklopné pánve 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
 
strana 20 z 46  
 

 
Přijaté usnesení 
1037/27 

Výsledky hospodaření a účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 
2015 

Rada města Orlová 
 
1 .   s c h v a l u j e  
v souladu s ustanovením  §  102  odst.  2  písm.  b)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o 
obcích  (obecní  zřízení),   v  platném  znění,  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o 
rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  v platném  znění,  a  vyhlášky  č. 
220/2013  Sb.,  o  požadavcích  na  schvalování  účetních  závěrek  některých 
vybraných účetních jednotek, v platném znění, 
 
1. účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2015 v rozsahu příloh 
č. 1-13, body a, b, c 
 
2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015: 
2.1.1.   MŠ O/Lutyně Na Vyhlídce 1143  - nulový výsledek hospodaření 
2.1.2.    MŠ O/Lutyně K. Dvořáčka 1228  - zlepšený  výsledek hospodaření ve 
výši  9.374,91 Kč 
2.1.3.    MŠ  O/Lutyně  Okružní  917 -  zlepšený výsledek  hospodaření  ve 
výši  8.727,34 Kč 
2.1.4.    ZŠ  O/Lutyně  Mládí  726    -  zlepšený  výsledek  hospodaření  ve  výši 
215.413,14 Kč 
2.1.5.    ZŠ  O/Lutyně  Ke  Studánce  1050 -  zlepšený  výsledek  hospodaření  ve 
výši 50.013,28 Kč 
2.1.6.    ZŠ  O/Lutyně  Školní  862 -  zlepšený  výsledek  hospodaření  ve  výši 
381.935,44 Kč 
2.1.7.   ZŠ O/Lutyně U Kapličky 959 - zlepšený výsledek hospodaření ve výši 
368.389,69 Kč 
2.1.8.      ZŠ  O/Lutyně  K.  Dvořáčka  1230  -  zlepšený  výsledek  hospodaření  ve 
výši 226.624,09 Kč  
2.1.9.    ZŠ O/Poruba Jarní 400 -  zlepšený  výsledek  hospodaření  ve  výši 
19.269,57 Kč 
2.1.10. ZŠ a MŠ s pol. vyuč. jaz. Orlová - zlepšený výsledek hospodaření ve 
výši 62.619,51 Kč 
2.1.11.  Dům  dětí  a  mládeže  Orlová -  zlepšený  výsledek  hospodaření  ve 
výši 2.941,50 Kč 
2.1.12.  Městská  knihovna Orlová  -  zlepšený  výsledek  hospodaření  ve  výši 
136.603,11 Kč 
2.1.13.  Dům  kultury  města  Orlové  -  zlepšený  výsledek  hospodaření  ve  výši 
24.569,83 Kč 
 
3. rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 
viz tabulka 
 
2 .   s o u h l a s í  
aby níže  uvedené  příspěvkové  organizace  část  svého  rezervního  fondu 
použily k posílení svého fondu investic, který bude v roce 2016 čerpán u: 
2.1.  ZŠ  O/Lutyně  U  Kapličky  959  ve  výši  400  tis.  Kč  na  částečnou  výměnu 
oken v rámci údržby a oprav majetku 
2.2. ZŠ O/Poruba  Jarní  400  ve  výši  400  tis.  Kč  na  částečnou  výměnu  oken 
v rámci údržby a oprav majetku 
2.3.  ZŠ  O/Lutyně  K.  Dvořáčka  1230  ve  výši  200  tis.  Kč  na  opravu  osvětlení 
v rámci  údržby  a  oprav  majetku  a  na  pořízení  dlouhodobého  hmotného 
majetku - výklopné pánve 
strana 21 z 46  
 

 
3.21.  Záměr  sloučení  příspěvkových  organizací  Městské  knihovny  Orlová  a  Domu 
kultury města Orlové do jedné příspěvkové organizace 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e    
Zastupitelstvu města Orlová 
1. vzít na vědomí   
koncepci sloučeného kulturního zařízení v Orlové 
  
2. schválit  
 
varianta A  

záměr  sloučení  příspěvkových  organizací  Domu  kultury  města  Orlové,  příspěvkové 
organizace,  IČ:  65890825,  a  Městské  knihovny  Orlová,  příspěvkové  organizace,  IČ: 
72050098, a to s účinností ke dni 01.01.2017 s tím, že majetek, práva a závazky včetně práv 
a  závazků  z  pracovněprávních  vztahů  a  svěřeného  majetku  ve  vlastnictví  města  Orlová 
zanikající organizace Městské knihovny Orlová, příspěvkové organizace, přejdou uvedeným 
dnem na přejímající organizaci Dům kultury města Orlové, příspěvkovou organizaci 
  
varianta B 
zachování  současného  stavu,  tj.  ponechání  Domu  kultury  města  Orlové,  příspěvkové 
organizace, a Městské knihovny Orlová, příspěvkové organizaci, jako samostatné subjekty 
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení varianta A)  
 
Návrh na usnesení
 
Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e    

Zastupitelstvu města Orlová 
 
1. vzít na vědomí   

koncepci sloučeného kulturního zařízení v Orlové 
  
2. schválit  
 
varianta A  
záměr  sloučení  příspěvkových  organizací  Domu  kultury  města  Orlové,  příspěvkové 
organizace,  IČ:  65890825,  a  Městské  knihovny  Orlová,  příspěvkové  organizace,  IČ: 
72050098, a to s účinností ke dni 01.01.2017 s tím, že majetek, práva a závazky včetně práv 
a závazků  z  pracovněprávních  vztahů  a  svěřeného  majetku  ve  vlastnictví  města  Orlová 
zanikající organizace Městské knihovny Orlová, příspěvkové organizace, přejdou uvedeným 
dnem na přejímající organizaci Dům kultury města Orlové, příspěvkovou organizaci 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení varianta A) a toto neschválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 3 
 
PROTI: 3  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
strana 22 z 46  
 

 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení varianta B)  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlová 
 
1. vzít na vědomí   

koncepci sloučeného kulturního zařízení v Orlové 
 
2. schválit  
varianta B 

zachování  současného  stavu,  tj.  ponechání  Domu  kultury  města  Orlové,  příspěvkové 
organizace, a Městské knihovny Orlová, příspěvkové organizaci, jako samostatné subjekty 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení varianta B) a toto neschválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 3 
 
PROTI: 2  
 
ZDRŽEL SE: 1 
 
K tomuto materiálu nebylo přijato usnesení.  
 
Ing. Hrdina  
–  sdělil,  že  zpracování  záměru  sloučení  příspěvkových  organizací  (které  bylo 
zpracováno)  současným  vedením  městské  knihovny  a  domu  kultury  není  dobré  řešení. 
Nabízí  se  varianta  vyhlásit  výběrové  řízení  na  ředitele  DKMO  s tím, že do podmínek 
stanovíme  zpracování koncepce variantního fungování.  Koncepci  by  měla  zpracovat 
nezávislá osoba.    
 
 
3.22. Zajištění provozu Mateřské školy Orlová-Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, 

příspěvkové organizace, odloučeného pracoviště na ul. Lesní 859 v Orlové-Lutyni, vč. 
rozpočtové úpravy 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
1 .   b e r e   n a   v ě d o m í  
v souladu  se  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v platném  znění,  a 
v souladu se  zákonem  č. 250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů, 
v platném znění, 
Informaci  o  majetku  Mateřské  školy  a  Základní  školy  DUHA,  s.  r.  o.,  Lesní  859,  735  14 
Orlová-Lutyně, IČ  25373897, s ohledem na ukončení činnosti k 31.08.2016. 
 
2 .   d o p o r u č u j e    

Zastupitelstvu města Orlová 
schválit 
rozpočtové  opatření  č.  48*  –  neinvestiční  příspěvek  Mateřské  škole  Orlová-Lutyně Na 
Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvkové organizaci, odloučenému pracovišti na ul. Lesní 
859 v Orlové-Lutyni,  na  provoz  (284  tis.  Kč)  a  účelově  na  pořízení  majetku  oceněného 
strana 23 z 46  
 

 
znalcem (442 tis. Kč) od Mateřské školy a Základní školy DUHA, s. r. o., Lesní 859, 735 14 
Orlová-Lutyně  
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení 
1038/27 

Zajištění provozu Mateřské školy Orlová-Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres 
Karviná,  příspěvkové  organizace,  odloučeného  pracoviště  na  ul.  Lesní 
859 v Orlové-Lutyni, vč. rozpočtové úpravy 

Rada města Orlová 
 
1 .   b e r e   n a   v ě d o m í  
v souladu  se  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v platném 
znění,  a  v souladu se  zákonem  č. 250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, 
Informaci  o  majetku  Mateřské  školy  a  Základní  školy  DUHA,  s.  r.  o.,  Lesní 
859, 735 14 Orlová-Lutyně,  IČ   25373897, s ohledem  na  ukončení  činnosti 
k 31.08.2016. 
 
2 .   d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Orlová 
schválit 
rozpočtové  opatření  č.  48*  –  neinvestiční  příspěvek  Mateřské  škole  Orlová-
Lutyně Na  Vyhlídce  1143  okres  Karviná,  příspěvkové  organizaci, 
odloučenému pracovišti na ul. Lesní 859 v Orlové-Lutyni, na provoz (284 tis. 
Kč)  a  účelově  na  pořízení  majetku  oceněného  znalcem  (442  tis.  Kč)  od 
Mateřské  školy  a  Základní  školy  DUHA,  s. r. o., Lesní 859, 735 14 Orlová-
Lutyně  
 
 
3.23. Žádost Judo clubu Orlová z. s. o mimořádnou dotaci na činnost vč. rozpočtové 
úpravy  
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e    

Zastupitelstvu města Orlová 
 
Varianta 1)  
neschválit 

poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na sportovní činnost v roce 2016 spolku Judo club 
Orlová z. s., IČ: 27047261 
 
 
 
 
 

strana 24 z 46  
 

 
d o p o r u č u j e    
Zastupitelstvu města Orlová 
Varianta 2) 
  
schválit 
1.    poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na sportovní činnost v roce 2016 spolku Judo 
club Orlová z. s., IČ: 27047261 v celkové výši 100.000 Kč 
  
2.    rozpočtové opatření č. 61* - mimořádná neinvestiční dotace na sportovní činnost v roce 
2016 spolku Judo club Orlová z. s., IČ: 27047261 (100 tis. Kč) 
  
3.    uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  mimořádné  neinvestiční  dotace  z 
variabilního fondu sportu na činnost v roce 2016 spolku Judo club Orlová  z. s. 
 
 
Mgr. Galia – byl pro nastartování něčeho nového. Byl pro schválení.   
 
Ing. Hrdina – schválení by byl precedent pro ostatní kluby.    
 
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení varianta 1)   
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e    

Zastupitelstvu města Orlová 
Varianta 1) 
  
neschválit 

poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na sportovní činnost v roce 2016 spolku Judo club 
Orlová z. s., IČ: 27047261 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení VARIANTA 1) a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 5 
 
PROTI: 1  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení 
1039/27 

Žádost  Judo  clubu  Orlová  z.  s.  o  mimořádnou  dotaci  na  činnost  vč. 
rozpočtové úpravy  
Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e    

Zastupitelstvu města Orlová  
neschválit 

poskytnutí  mimořádné  neinvestiční  dotace  na  sportovní  činnost  v roce 2016 
spolku Judo club Orlová z. s., IČ: 27047261 
 
 
 
 

strana 25 z 46  
 

 
3.24. Schválení dotačních programů na podporu kultury, zájmové a spolkové činnosti, 
děti a mládeže 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  

dotační programy na rok 2016 v členění:  
  
Výzva č. 4/2016 
a)      Program č. 7/2016 - Podpora kulturních projektů 
b)      Program č. 8/2016 - Podpora projektů zájmové a spolkové činnosti  
c)      Program č. 9/2016 - Podpora projektů pro děti a mládež 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 5 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 1 
 
Přijaté usnesení 
1040/27 

Schválení dotačních programů na podporu kultury, zájmové a spolkové 
činnosti, děti a mládeže 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  

dotační programy na rok 2016 v členění:  
  
Výzva č. 4/2016 
a)      Program č. 7/2016 - Podpora kulturních projektů 
b)      Program č. 8/2016 - Podpora projektů zájmové a spolkové činnosti  
c)      Program č. 9/2016 - Podpora projektů pro děti a mládež 
 
 
 
3.25.  Uzavření  smluv  o  poskytnutí  nadačního  příspěvku  s  Nadací  OKD  vč. 

rozpočtových opatření 
Tento materiál uvedla Ing. Szotkowská. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
1.
 Uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. 161110005 s Nadací OKD ve výši 
10 tis. Kč na projekt "Nový kamarád" - inkluze sociálně znevýhodněných vč. rozpočtového 
opatření č. 43 
 
2.
 Uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. 161110029 s Nadací OKD ve výši 
60 tis. Kč na projekt "Dětská vánoční party" - akce pro děti vč. rozpočtového opatření č. 44 
 
strana 26 z 46  
 

 
3. Uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. 161110027 s Nadací OKD ve výši 
200 tis. Kč na projekt " Kultura za každého počasí" - zastřešení letního kina vč. rozpočtového 
opatření č. 45 
 
4.
 Uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. 161110028 s Nadací OKD ve výši 
100 tis. Kč na projekt "Sportujeme, hrajeme si" - rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ 850 vč. 
rozpočtového opatření č. 46 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6  
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení 
1041/27 

Uzavření  smluv  o  poskytnutí  nadačního  příspěvku  s  Nadací  OKD  vč. 
rozpočtových opatření 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
1.
  Uzavření  Smlouvy  o  poskytnutí  nadačního  příspěvku  č.  161110005 s 
Nadací OKD ve výši 10 tis. Kč na projekt "Nový kamarád" - inkluze sociálně 
znevýhodněných vč. rozpočtového opatření č. 43 
 
2.
 
Uzavření 
Smlouvy  o  poskytnutí  nadačního  příspěvku  č. 
161110029 s Nadací OKD ve výši 60 tis. Kč na projekt "Dětská vánoční party" 
- akce pro děti vč. rozpočtového opatření č. 44 
 
3.
  Uzavření  Smlouvy  o  poskytnutí  nadačního  příspěvku  č.  161110027  s 
Nadací OKD ve  výši  200  tis.  Kč  na  projekt  "  Kultura  za  každého  počasí"  - 
zastřešení letního kina vč. rozpočtového opatření č. 45 
 
4.
  Uzavření  Smlouvy  o  poskytnutí  nadačního  příspěvku  č.  161110028 s 
Nadací  OKD  ve  výši  100  tis.  Kč  na  projekt  "Sportujeme,  hrajeme  si"  - 
rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ 850 vč. rozpočtového opatření č. 46 
 
 
3.26. Zmocnění oprávněného zástupce obce 
Tento materiál uvedla Ing. Szotkowská. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
z m o c ň u j e  

starostu  města  Orlová Ing.  Tomáše  Kuču  jednat  ve  věci  poskytnutí podpory na projekt 
"Revitalizace lesoparku ve městě Orlová - vodohospodářské úpravy",  podaný v rámci výzvy 
Ministerstva zemědělství - program 129 290 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a 
malých vodních nádržích" 
 
 
 
 
 
strana 27 z 46  
 

 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení 
1042/27 

Zmocnění oprávněného zástupce obce 
Rada města Orlová 
 
z m o c ň u j e  

starostu města Orlová Ing. Tomáše Kuču jednat ve věci poskytnutí podpory na 
projekt "Revitalizace lesoparku ve městě Orlová - vodohospodářské úpravy",  
podaný v rámci výzvy Ministerstva zemědělství - program 129 290 "Podpora 
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" 
 
 
3.27. Schválení zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Veřejně přístupné hřiště 
na V. etapě v Orlové-Lutyni“ v otevřeném podlimitním zadávacím řízení 
Tento materiál uvedla Ing. Szotkowská. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
1 .   s c h v a l u j e  

odůvodnění  veřejné  zakázky,  kvalifikační  dokumentaci, zadávací dokumentaci a obchodní 
podmínky zadavatele stanovené formou požadavků na obsah smlouvy k veřejné zakázce na 
stavební práce „Veřejně přístupné hřiště na V. etapě v Orlové-Lutyni“ zadávané v otevřeném 
podlimitním  zadávacím řízení   
 
2 .   p o v ě ř u j e  
vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Martinu Szotkowskou  zadáváním veřejné zakázky na 
stavební  práce  „Veřejně  přístupné  hřiště  na  V.  etapě  v Orlové-Lutyni“  v otevřeném 
podlimitním  zadávacím řízení  
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení 
1043/27 

Schválení  zadávání  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  „Veřejně 
přístupné  hřiště  na  V.  etapě  v  Orlové-Lutyni“  v  otevřeném  podlimitním 
zadávacím řízení 
Rada města Orlová  
 
1 .   s c h v a l u j e  

odůvodnění veřejné zakázky, kvalifikační dokumentaci, zadávací dokumentaci 
a  obchodní  podmínky  zadavatele  stanovené  formou  požadavků  na  obsah 
strana 28 z 46  
 

 
smlouvy k veřejné zakázce na stavební práce „Veřejně přístupné hřiště na V. 
etapě v Orlové-Lutyni“ zadávané v otevřeném  podlimitním  zadávacím řízení   
 
2 .   p o v ě ř u j e  
vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Martinu Szotkowskou  zadáváním 
veřejné  zakázky  na  stavební  práce  „Veřejně  přístupné  hřiště  na  V.  etapě 
v Orlové-Lutyni“ v otevřeném  podlimitním  zadávacím řízení 
 
 
3.28. Schválení zadávaní veřejné zakázky na stavební práce "Revitalizace lesoparku ve 
městě Orlová" v otevřeném podlimitním zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
Tento materiál uvedla Ing. Szotkowská. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
1 .   s c h v a l u j e  

odůvodnění  veřejné  zakázky,  kvalifikační  dokumentaci,  zadávací  dokumentaci  a  obchodní 
podmínky  zadavatele  stanovené  formou  požadavků  na  obsah  smlouvy  k  veřejné  zakázce 
"Revitalizace  lesoparku  ve  městě  Orlová"  zadávané  v  otevřeném  podlimitním  zadávacím 
řízení 
 
2 .   p o v ě ř u j e  

vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Martinu Szotkowskou zadáváním veřejné zakázky na 
stavební práce "Revitalizace lesoparku ve městě Orlová" v otevřeném podlimitní zadávacím 
řízení 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení 
1044/27 

Schválení  zadávaní  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  "Revitalizace 
lesoparku ve městě  Orlová"  v  otevřeném  podlimitním  zadávacím  řízení 

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů 
Rada města Orlová 
 
1 .   s c h v a l u j e  

odůvodnění veřejné zakázky, kvalifikační dokumentaci, zadávací dokumentaci 
a obchodní podmínky  zadavatele  stanovené  formou  požadavků  na  obsah 
smlouvy  k  veřejné  zakázce  "Revitalizace  lesoparku  ve  městě  Orlová" 
zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení 
 
2 .   p o v ě ř u j e  
vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Martinu Szotkowskou zadáváním 
veřejné zakázky na stavební práce "Revitalizace lesoparku ve městě Orlová" v 
otevřeném podlimitní zadávacím řízení 
 
 
strana 29 z 46  
 

 
3.29. Vyřazení nevyužité dokumentace z majetkové evidence 
Tento materiál uvedla Ing. Szotkowská. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  

vyřazení majetku z účetní evidence ORJ 10 - odboru rozvoje a investic: 
  
1. ostatní nehmotný majetek města "Integrovaný plán rozvoje města" (504 000,- Kč) 
  
2. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (2 060 312,- Kč) 
 
•  Rekonstrukce komunikace K Lesu v O/Lutyni (79 474,- Kč) 
•  Rekonstrukce místní komunikace na ul. Potoční v O/Porubě (185 928,- Kč) 
•  Rekonstrukce budovy MěÚ 796 - nástavba (1 015 490,- Kč) 
•  Rekonstrukce úseku pozemní komunikace ul. Hořovského (73 200,- Kč) 
•  Rekonstrukce komunika vč. odvodnění části ul.  Lutyňská od čp. 635 po čp. 1129 v 
O/Lutyni (503 810,- Kč) 
•  Vybudování autobusové čekárny na ul. Větrná vč. PD (68 728,- Kč) 
•  Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše a Odry (30 000 Kč) 
•  Rozšíření parkovacích ploch na V. etapě - ul. Na Výsluní čp. 1274-1276 (26 000,- Kč) 
•  Realizace energetických úspor v DDM (77 682,- Kč) 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení 
1045/27 

Vyřazení nevyužité dokumentace z majetkové evidence 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  

vyřazení majetku z účetní evidence ORJ 10 - odboru rozvoje a investic: 
  
1.  ostatní  nehmotný  majetek  města  "Integrovaný  plán  rozvoje  města"  (504 
000,- Kč) 
  
2. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (2 060 312,- Kč) 
 
•  Rekonstrukce komunikace K Lesu v O/Lutyni (79 474,- Kč) 
•  Rekonstrukce  místní  komunikace  na  ul.  Potoční  v  O/Porubě  (185  928,- 
Kč) 
•  Rekonstrukce budovy MěÚ 796 - nástavba (1 015 490,- Kč) 
•  Rekonstrukce úseku pozemní komunikace ul. Hořovského (73 200,- Kč) 
•  Rekonstrukce  komunika  vč.  odvodnění  části  ul.  Lutyňská  od  čp.  635  po 
čp. 1129 v O/Lutyni (503 810,- Kč) 
•  Vybudování autobusové čekárny na ul. Větrná vč. PD (68 728,- Kč) 
•  Rozvoj  a  doplnění  turistické  infrastruktury  podél  řeky  Olše  a  Odry  
(30 000 Kč) 
strana 30 z 46  
 

 
•  Rozšíření parkovacích ploch na V. etapě - ul. Na Výsluní čp. 1274-1276  
(26 000,- Kč) 
•  Realizace energetických úspor v DDM (77 682,- Kč) 
 
 
3.30. Úpravy rozpočtu roku 2016 ORJ 10 - odbor rozvoje a investic 
Tento materiál uvedla Ing. Szotkowská. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
1 .   s c h v a l u j e  
1.1.
   rozpočtové  opatření  č. 53  -  navýšení  IF  o  příjmy  dotací  z  realizace  akcí  roku  2015  (7 
031 tis. Kč) 
2.2.  rozpočtové opatření č. 54 - Hřiště uprostřed sídliště (250 tis. Kč) 
 
2 .   d o p o r u č u j e    
Zastupitelstvu města Orlová 
schválit  
2.1.
   rozpočtové  opatření  č. 55  -  Automatizované  měření  rychlosti  vozidel  na  ul.  17. 
listopadu, Slezská a Zátiší (2 000 tis. Kč) 
2.2.  rozpočtové opatření č. 56 - Řešení statické dopravy - realizace parkovacích stání na I. a 
IV. etapě v O/Lutyni včetně PD (2 500 tis. Kč) 
2.3.  rozpočtové opatření č. 57 - Revitalizace lesoparku ve městě Orlová (10 000 tis. Kč) 
2.4.  rozpočtové opatření č. 58 - Oplocení hřiště u ZŠ Slezská 200 v O/Porubě (100 tis. Kč) 
2.5.  rozpočtové opatření č. 59 - Rekonstrukce objektu čp. 96 v O/Porubě (2 800 tis. Kč) 
2.6.  rozpočtové opatření č. 60* - Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města 
Orlová (600 tis. Kč) 
2.7.  rozšíření investiční akce "PD realizace energetických úspor v objektech města" o objekt 
MŠ Ke Studánce čp. 1033 O/Lutyně 
2.8.  rozpočtové opatření č. 62* - vratka dotace SFŽP akce „Realizace energetických úspor 
v MŠ Okružní 917 v Orlové-Lutyni“ (128 tis. Kč) 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 5  
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 1 
 
Přijaté usnesení 
1046/27 

Úpravy rozpočtu roku 2016 ORJ 10 - odbor rozvoje a investic 
Rada města Orlová 
 
1 .   s c h v a l u j e  
1.1
.   rozpočtové opatření č. 53 - navýšení IF o příjmy dotací  z realizace akcí 
roku 2015 (7 031 tis. Kč) 
1.2.  rozpočtové opatření č. 54 - Hřiště uprostřed sídliště (250 tis. Kč) 
 
2 .   d o p o r u č u j e    
Zastupitelstvu města Orlová 
schválit  
2.1.
   rozpočtové  opatření  č. 55  -  Automatizované  měření  rychlosti  vozidel  na 
ul. 17. listopadu, Slezská a Zátiší (2 000 tis. Kč) 
strana 31 z 46  
 

 
2.2.   rozpočtové  opatření  č. 56  -  Řešení  statické  dopravy  -  realizace 
parkovacích stání na I. a IV. etapě v O/Lutyni včetně PD (2 500 tis. Kč) 
2.3.   rozpočtové  opatření  č. 57  -  Revitalizace  lesoparku  ve  městě Orlová  (10 
000 tis. Kč) 
2.4.  rozpočtové opatření č. 58 - Oplocení hřiště u ZŠ Slezská 200 v O/Porubě 
(100 tis. Kč) 
2.5.   rozpočtové  opatření  č. 59  -  Rekonstrukce  objektu  čp.  96  v  O/Porubě  (2 
800 tis. Kč) 
2.6.  rozpočtové opatření č. 60* - Strategický plán ekonomického a územního 
rozvoje Města Orlová (600 tis. Kč) 
2.7.   rozšíření investiční  akce "PD realizace energetických úspor v objektech 
města" o objekt MŠ Ke Studánce čp. 1033 O/Lutyně 
2.8.   rozpočtové  opatření  č.  62*  -  vratka dotace SFŽP akce „Realizace 
energetických úspor v MŠ Okružní 917 v Orlové-Lutyni“ (128 tis. Kč) 
 
 
Mgr. Bc. Potyšová  –  sdělila  Ing.  Szotkowské,  že  Mgr.  Chlubna  požaduje  písemnou 
odpověď na ústní interpelaci ZM 30.5.2016 ohledně oplocení Základní školy Slezská. 
 
3.31. Převody nemovitostí 
Tento materiál uvedl Ing. Bill.  
K materiálu byl doplněn bod 4.02. – Změna bodu 4 a doplnění bodu 7.   
 
Původní návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
1 .   u k l á d á      

v  souladu  s  §  39  odst.  1  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisůodboru správy majetku města zajistit vyvěšení níže uvedených záměrů, a to:  
 
1.1. prodej pozemků parc. č. 1867/2 o výměře 24 m2, parc. č. 1869/4 o výměře 316 m2 obě 
ostatní  plocha,    parc.  č.  1869/3  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  108  m2  a  části 
pozemků parc. č. 1862/4 o výměře cca 445 m2, parc. č. 1862/6 o výměře cca 116 m2 a parc. 
č. 4013 o výměře cca 174 m2 vše  ostatní plocha v k. ú. Horní Lutyně 
 
1.2. prodej části pozemků parc. č. 4745 zahrada o výměře cca 155 m2 a parc. č. 4789 ostatní 
plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Orlová 
 
1.3.  prodej pozemků parc. č. 195/1 o výměře 156 m2, parc č. 195/2 o výměře 69 m2, parc. 
č.196/1 o výměře 1 238 m2, parc. č. 196/2 o výměře 149 m2, parc. č. 196/3 o výměře 163 m2, 
parc č. 196/4 o výměře 27 m2, parc. č. 202/8 o výměře 17 m2 a parc č. 202/9 o výměře 276 
m2 vše  zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 202/2 ostatní plocha o výměře cca 1 379 m2 
vše v k. ú. Poruba u Orlové 
 
2 .   d o p o r u č u j e    
Zastupitelstvu města Orlová 
v  souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
2. 1. revokovat 

dle bodu 1 
1. část usnesení zastupitelstva města č. 613/27 ze dne 18.06.2014 ve znění: 
Zastupitelstvo města Orlová 
strana 32 z 46  
 

 
v  souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000   Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje dle bodu 5 

2. prodej  pozemků  parc.  č.  4014/3  o  výměře  55  m2,  4014/4  o  výměře  354  m2, 4014/6 o 
výměře 805 m2, 4014/11 o výměře 462 m2a 4014/12 o výměře 61 m2 vše ostatní plocha v k. 

ú.  Horní  Lutyně  ČR  -  Hasičskému  záchrannému  sboru  Moravskoslezského  kraje  za 
2
smluvní cenu ve výši 13,-  Kč/m +  DPH  a  náklady  řízení  s  podmínkou  zpětného  prodeje 
městu  Orlová  za  stejnou  cenu  při  případném  ukončení  činnosti  nebo  dalším  prodeji  třetí 
osobě“ 
 
2. část usnesení zastupitelstva města č. 116/7 ze dne 22.06.2015 ve znění: 
Zastupitelstvo města Orlová 
v   souladu  s  §  85  písm.  a)  zákona  č.  128/2000      Sb.,  o    obcích,    ve      znění  pozdějších 

předpisů schvaluje dle bodu bodu 2 
prodej prodej pozemků parc. č. 4012/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 407 m2a parc. 
č.  4014/8  ostatní  plocha  o  výměře  57  m2  v k. ú. Horní  Lutyně  ČR  -  Hasičskému 
záchrannému sboru Moravskoslezského kraje 
za smluvní cenu ve výši 13,-  Kč/m2a 

náklady řízení s podmínkou zpětného prodeje městu Orlová za stejnou cenu při případném 
ukončení činnosti nebo dalším prodeji třetí osobě“ 
 
2. 2. schválit 

převody nemovitostí 
dle bodu 1 
prodej  
pozemků  parc.  č.  4012/1  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  407  m2,  parc.  č. 
4014/3 o výměře 55 m2, parc. č. 4014/4 o výměře 354 m2, parc. č. 4014/6 o výměře 805 m2, 
parc.  č.  4014/8  o  výměře  57  m2,  parc.  č.4014/11  o  výměře  462  m2  a  parc.  č.  4014/12    o 
výměře  61  m2  vše  ostatní  plocha  v  k.  ú.  Horní  Lutyně  ČR  -  Hasičskému  záchrannému 
sboru Moravskoslezského kraje 
za smluvní cenu ve výši 13,-  Kč/m2  + DPH + náklady 
řízení  
 
dle bodu 2 
prodej
  části pozemků parc. č. 4745 zahrada o výměře cca 155 m2 a parc. č. 4789 ostatní 
plocha  o  výměře  cca  15  m2  v k. ú. Orlová p.  …………….  za smluvní cenu ve výši 200,- 
Kč/m2 + náklady řízení po zaměření  
 
dle bodu 3 – varianta a) 
prodej
  pozemků  parc.  č.  1867/2  o  výměře  24  m2,  parc.  č.  1869/4  o  výměře  316  m2  obě 
ostatní  plocha,    parc.  č.  1869/3  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  108  m2  a  části 
pozemků parc. č. 1862/4 o výměře cca 445 m2, parc. č. 1862/6 o výměře cca 116 m2 a parc. 
č.  4013  o  výměře  cca  174  m2  vše  ostatní plocha v k. ú. Horní  Lutyně  SMO,  městské 
akciové společnosti Orlová za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady řízení po 
zaměření (cena cca 88 000,- Kč bez DPH, bude upřesněna po zpracování GP) 
 
dle bodu 3 – varianta b) 
prodej
  pozemků  parc.  č.  1867/2  o  výměře  24  m2, parc.  č.  1869/4  o  výměře  316  m2  obě 
ostatní  plocha,    parc.  č.  1869/3  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  108  m2  a  části 
pozemků parc. č. 1862/4 o výměře cca 445 m2, parc. č. 1862/6 o výměře cca 116 m2 a parc. 
č.  4013  o  výměře  cca  174  m2  vše  ostatní plocha v k.  ú.  Horní  Lutyně  SMO,  městské 
akciové společnosti Orlová za smluvní cenu ve výši 250,- Kč/m2 + DPH + náklady řízení 
po zaměření s odečtením věcných břemen ve výši 90 000,- Kč (cena cca 205 750,- Kč bez 
DPH, bude upřesněna po zpracování GP) 
 
 
strana 33 z 46  
 

 
dle bodu 4   
prodej
  pozemků  parc.  č.  195/1  o  výměře  156  m2,  parc  č.  195/2  o  výměře  69  m2, parc. 
č.196/1 o výměře 1 238 m2, parc. č. 196/2 o výměře 149 m2, parc. č. 196/3 o výměře 163 m2, 
parc č. 196/4 o výměře 27 m2, parc. č. 202/8 o výměře 17 m2 a parc č. 202/9 o výměře 276 
m2 vše  zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 202/2 ostatní plocha o výměře cca 1 379 m2 
vše v k. ú. Poruba u Orlové spol. DORNET, s. r. o za tržní cenu dle znaleckého posudku ve 
výši 1 100 000,- Kč + náklady řízení   
 
dle bodu 5 
odkoupení
 části pozemků v rámci opravy komunikace ul. Přespolní v k. ú. Poruba u Orlové 
za smluvní cenu ve výši 250,- Kč/m2 od vlastníků, a to parc. č: 
původní             nové dle  GP        m2                                  vlastník 
2558/2                 2558/6         10        ……………………………… 
2558/2                 2558/7           6        ……………………………… 
2609/3                 2609/8         12        ………………………………. 
2633/7                 2633/12         1        ……………………………… 
2610/9                 2610/21         5        ………………………………. 
2610/10               2610/22        16       ……………………………….    
 
2. 3. neschválit 

převody nemovitostí 
 
dle bodu 6 
odkoupení
 pozemků parc. č. 487 o výměře 2 493 m2, parc. č. 941 o výměře 2 108 m2, parc. 
č.  3391  o  výměře  550  m2  a  parc.  č.  3462/1  o  výměře  784  m2  vše ostatní plocha v k. ú. 
Poruba u Orlové od vlastníka Asental Land, s. r. o. za smluvní cenu ve výši 50,- Kč/m2 
 
 
Ing. Bill  –  zdůvodnil  předložení  materiálu  –  změna  převody  nemovitostí  dle  bodu  4  a 
doplnění materiálu převody nemovitostí dle bodu 7. K převodu nemovitostí dle bodu 4 sdělil, 
že v pondělí společnost Dornet požádala o zrušení žádosti o odkoupení pozemků z důvodu 
nepříznivé situace OKD, a. s. se kterou má nedořešené smluvní vztahy. O pozemky včetně 
objektů si zažádal p. …………, který má záměr využít pozemky k podnikání v autodopravě. 
P. ………………  žádá o prodej pozemků s možností úhrady kupní ceny ve dvou splátkách. 
V návrhu na usnesení jsou dvě varianty. Odbor se přiklání k prodeji na splátky tedy varianta 
A). K převodu  nemovitostí  dle bodu 7  vzhledem k novému  vyjádření  ORI  navrhujeme 
neschválit prodej. Převod  nemovitostí  dle bodu 3  bylo projednáno s SMO,  doporučujeme 
variantu b).  
 
Návrh na usnesení se změnou bodu 4 a doplněním bodu 7.  

Rada města Orlová 
 
1 .   u k l á d á      
v souladu s § 39 odst.  1  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů 
odboru správy majetku města zajistit vyvěšení níže uvedených záměrů, a to:  
 
1.1. prodej pozemků parc. č. 1867/2 o výměře 24 m2, parc. č. 1869/4 o výměře 316 m2 obě 
ostatní plocha,  parc.  č.  1869/3  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  108  m2  a  části 
pozemků parc. č. 1862/4 o výměře cca 445 m2, parc. č. 1862/6 o výměře cca 116 m2 a parc. 
č. 4013 o výměře cca 174 m2 vše  ostatní plocha v k. ú. Horní Lutyně 
 
1.2. prodej části pozemků parc. č. 4745 zahrada o výměře cca 155 m2 a parc. č. 4789 ostatní 
plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Orlová 
 
strana 34 z 46  
 

 
1.3.  prodej pozemků parc. č. 195/1 o výměře 156 m2, parc č. 195/2 o výměře 69 m2, parc. 
č.196/1 o výměře 1 238 m2, parc. č. 196/2 o výměře 149 m2, parc. č. 196/3 o výměře 163 m2, 
parc č. 196/4 o výměře 27 m2, parc. č. 202/8 o výměře 17 m2 a parc č. 202/9 o výměře 276 
m2 vše  zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 202/2 ostatní plocha o výměře cca 1 379 m2 
vše v k. ú. Poruba u Orlové 
 
2 .   d o p o r u č u j e    
Zastupitelstvu města Orlová 
v  souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
2. 1. revokovat 

dle bodu 1 
1. část usnesení zastupitelstva města č. 613/27 ze dne 18.06.2014 ve znění: 
Zastupitelstvo města Orlová 
v  souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000   Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje dle bodu 5 
2.  prodej  pozemků  parc.  č.  4014/3  o  výměře  55  m2,  4014/4  o  výměře  354  m2, 4014/6 o 
výměře 805 m2, 4014/11 o výměře 462 m2a 4014/12 o výměře 61 m2 vše ostatní plocha v k. 

ú.  Horní  Lutyně  ČR  -  Hasičskému  záchrannému  sboru  Moravskoslezského  kraje  za 
smluvní cenu ve výši 13,-  Kč/m2+  DPH  a  náklady  řízení  s  podmínkou  zpětného  prodeje 

městu  Orlová  za  stejnou  cenu  při  případném  ukončení  činnosti  nebo  dalším  prodeji  třetí 
osobě“ 
 
2. část usnesení zastupitelstva města č. 116/7 ze dne 22.06.2015 ve znění: 
Zastupitelstvo města Orlová 
v   souladu  s  §  85  písm.  a)  zákona  č.  128/2000      Sb.,  o    obcích,    ve      znění  pozdějších 

předpisů schvaluje dle bodu bodu 2 
prodej  pozemků  parc.  č.  4012/1  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  407  m2a parc. č. 
4014/8 ostatní plocha o výměře 57 m2 v k. ú. Horní Lutyně ČR - Hasičskému záchrannému 
sboru Moravskoslezského kraje 
za smluvní cenu ve výši 13,-  Kč/m2a  náklady  řízení  s 

podmínkou zpětného prodeje městu Orlová za stejnou cenu při případném ukončení činnosti 
nebo dalším prodeji třetí osobě“ 
2. 2. schválit 
převody nemovitostí 
dle bodu 1 
prodej  
pozemků  parc.  č.  4012/1  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  407  m2,  parc.  č. 
4014/3 o výměře 55 m2, parc. č. 4014/4 o výměře 354 m2, parc. č. 4014/6 o výměře 805 m2, 
parc.  č.  4014/8  o  výměře  57  m2,  parc.  č.4014/11  o  výměře  462  m2  a  parc.  č.  4014/12    o 
výměře  61  m2  vše  ostatní  plocha  v  k.  ú.  Horní  Lutyně  ČR  -  Hasičskému  záchrannému 
sboru Moravskoslezského kraje  
za smluvní cenu ve výši 13,-  Kč/m2  + DPH + náklady 
řízení  
 
dle bodu 2 
prodej
  části pozemků parc. č. 4745 zahrada o výměře cca 155 m2 a parc. č. 4789 ostatní 
plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Orlová p. ………………. za smluvní cenu ve výši 200,- 
Kč/m2 + náklady řízení po zaměření  
 
dle bodu 3 – varianta a) 
prodej
  pozemků  parc.  č.  1867/2  o  výměře  24  m2,  parc.  č.  1869/4  o  výměře  316  m2  obě 
ostatní  plocha,    parc.  č.  1869/3  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  108  m2  a  části 
strana 35 z 46  
 

 
pozemků parc. č. 1862/4 o výměře cca 445 m2, parc. č. 1862/6 o výměře cca 116 m2 a parc. 
č.  4013  o  výměře  cca  174  m2  vše  ostatní plocha v k.  ú.  Horní  Lutyně  SMO,  městské 
akciové společnosti Orlová za cenu dle znaleckého posudku + DPH + náklady řízení po 
zaměření (cena cca 88 000,- Kč bez DPH, bude upřesněna po zpracování GP) 
 
dle bodu 3 – varianta b) 
prodej
  pozemků  parc.  č.  1867/2  o  výměře  24  m2,  parc.  č.  1869/4  o  výměře  316  m2  obě 
ostatní  plocha,    parc.  č.  1869/3  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  108  m2  a  části 
pozemků parc. č. 1862/4 o výměře cca 445 m2, parc. č. 1862/6 o výměře cca 116 m2 a parc. 
č.  4013  o  výměře  cca  174  m2  vše  ostatní plocha v k.  ú.  Horní  Lutyně  SMO,  městské 
akciové společnosti Orlová za smluvní cenu ve výši 250,- Kč/m2 + DPH + náklady řízení 
po zaměření s odečtením věcných břemen ve výši 90 000,- Kč (cena cca 205 750,- Kč bez 
DPH, bude upřesněna po zpracování GP) 
 
dle bodu 4 – varianta a) 
prodej
  pozemků  parc.  č.  195/1  o  výměře  156  m2,  parc  č.  195/2  o  výměře  69  m2, parc. 
č.196/1 o výměře 1 238 m2, parc. č. 196/2 o výměře 149 m2, parc. č. 196/3 o výměře 163 m2, 
parc č. 196/4 o výměře 27 m2, parc. č. 202/8 o výměře 17 m2 a parc č. 202/9 o výměře 276 
m2 vše  zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 202/2 ostatní plocha o výměře cca 1 379 m2 
vč.  staveb  vše v k. ú. Poruba u Orlové p.  ………………  za tržní cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 1 100 000,-  Kč  +  náklady  řízení  s možností úhrady kupní ceny ve dvou 
splátkách, a to částku 550 000,- Kč při uzavření kupní smlouvy a zbývající částku 550 000,- 
Kč do 31.12.2016  
 
dle bodu 4 – varianta b) 
prodej
  pozemků  parc.  č.  195/1  o  výměře  156  m2,  parc  č.  195/2  o  výměře  69  m2, parc. 
č.196/1 o výměře 1 238 m2, parc. č. 196/2 o výměře 149 m2, parc. č. 196/3 o výměře 163 m2, 
parc č. 196/4 o výměře 27 m2, parc. č. 202/8 o výměře 17 m2 a parc č. 202/9 o výměře 276 
m2 vše  zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 202/2 ostatní plocha o výměře cca 1 379 m2 
vč.  staveb  vše v k. ú. Poruba u Orlové p.  ………………….  za tržní cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 1 100 000,- Kč + náklady řízení   
 
dle bodu 5 
odkoupení
 části pozemků v rámci opravy komunikace ul. Přespolní v k. ú. Poruba u Orlové 
za smluvní cenu ve výši 250,- Kč/m2 od vlastníků, a to parc. č: 
původní             nové dle  GP        m2                                  vlastník 
2558/2                 2558/6         10        ……………………………… 
2558/2                 2558/7           6        ……………………………… 
2609/3                 2609/8         12        ……………………………… 
2633/7                 2633/12         1        ……………………………… 
2610/9                 2610/21         5        ……………………………… 
2610/10               2610/22        16       ………………………………    
 
2. 3. neschválit 

převody nemovitostí 
 
dle bodu 6 
odkoupení
 pozemků parc. č. 487 o výměře 2 493 m2, parc. č. 941 o výměře 2 108 m2, parc. 
č.  3391  o  výměře  550  m2  a  parc.  č.  3462/1  o  výměře  784  m2  vše ostatní plocha v k. ú. 
Poruba u Orlové od vlastníka Asental Land, s. r. o. za smluvní cenu ve výši 50,- Kč/m2 
 
dle bodu 7 
prodej
  pozemku parc. č. 3694/13 ostatní plocha o výměře 158 m2 a části pozemku parc. č. 
3730/8 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Horní Lutyně spol. MAGNOLIE PLUS CZ, s. r. o. za 
smluvní cenu ve výši 500,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření  
strana 36 z 46  
 

 
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení dle bodu 3 varianta B), dle bodu 
4 varianta A)  
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení dle bodu 3 VARIANTA B) dle bodu 4 
varianta A) 
a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení 
1047/27 

Převody nemovitostí 
Rada města Orlová 
 
1 .   u k l á d á      

v  souladu  s  §  39  odst.  1  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších  předpisů  odboru  správy  majetku  města  zajistit  vyvěšení  níže 
uvedených záměrů, a to:  
 
1.1. prodej pozemků parc. č. 1867/2 o výměře 24 m2, parc. č. 1869/4 o výměře 
316 m2  obě  ostatní  plocha,    parc.  č.  1869/3  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o 
výměře 108 m2 a části pozemků parc. č. 1862/4 o výměře cca 445 m2, parc. č. 
1862/6 o výměře cca 116 m2 a parc. č. 4013 o výměře cca 174 m2 vše  ostatní 
plocha v k. ú. Horní Lutyně 
 
1.2. prodej části pozemků parc. č. 4745 zahrada o výměře cca 155 m2 a parc. 
č. 4789 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Orlová 
 
1.3. prodej pozemků parc. č. 195/1 o výměře 156 m2, parc č. 195/2 o výměře 
69 m2, parc. č.196/1 o výměře 1 238 m2, parc. č. 196/2 o výměře 149 m2, parc. 
č.  196/3  o  výměře  163  m2,  parc  č.  196/4  o  výměře  27  m2,  parc.  č.  202/8  o 
výměře  17  m2  a  parc  č.  202/9  o  výměře  276  m2  vše    zastavěná  plocha  a 
nádvoří  a  parc.  č.  202/2  ostatní  plocha  o  výměře  cca  1  379  m2  vše v k. ú. 
Poruba u Orlové 
 
2 .   d o p o r u č u j e      
Zastupitelstvu města Orlová 
v   souladu  s  §  85  písm.  a)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
 
2. 1. revokovat  
dle bodu 1 

1. část usnesení zastupitelstva města č. 613/27 ze dne 18.06.2014 ve znění: 
Zastupitelstvo města Orlová  
v   souladu  s  §  85  písm.  a)  zákona  č.  128/2000      Sb.,  o  obcích,  ve  znění 

pozdějších předpisů schvaluje dle bodu 5 
2. prodej pozemků parc. č. 4014/3 o výměře 55 m2, 4014/4 o výměře 354 m2, 
4014/6 o výměře 805 m2, 4014/11 o výměře 462 m2 a 4014/12 o výměře 61 m2 
vše ostatní plocha v k. ú. Horní  Lutyně  ČR  -  Hasičskému  záchrannému 
sboru Moravskoslezského kraje 
za smluvní cenu ve výši 13,- Kč/m2 + DPH 

strana 37 z 46  
 

 
a náklady řízení s podmínkou zpětného prodeje městu Orlová za stejnou cenu 
při případném ukončení činnosti nebo dalším prodeji třetí osobě“ 
 
2. část usnesení zastupitelstva města č. 116/7 ze dne 22.06.2015 ve znění: 
Zastupitelstvo města Orlová  
v   souladu  s  §  85  písm.  a)  zákona  č.  128/2000     Sb.,  o   obcích,    ve      znění 

pozdějších předpisů schvaluje dle bodu bodu 2 
prodej pozemků parc. č. 4012/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 407 m2 
a parc. č.  4014/8  ostatní  plocha  o  výměře  57  m2  v  k.  ú.  Horní  Lutyně  ČR  - 
Hasičskému  záchrannému  sboru  Moravskoslezského  kraje  za smluvní 
cenu ve výši 13,- Kč/m2 a náklady řízení s podmínkou zpětného prodeje městu 
Orlová  za  stejnou  cenu  při  případném  ukončení činnosti  nebo  dalším  prodeji 

třetí osobě“ 
 
2. 2. schválit 

převody nemovitostí 
 
dle bodu 1 
prodej  
pozemků  parc.  č.  4012/1  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  407 
2
m , parc. č. 4014/3 o výměře 55 m2, parc. č. 4014/4 o výměře 354 m2, parc. č. 
4014/6 o výměře 805 m2, parc. č. 4014/8 o výměře 57 m2, parc. č.  4014/11 o 
výměře 462 m2 a parc. č. 4014/12  o výměře 61 m2 vše ostatní plocha v k. ú. 
Horní  Lutyně  ČR  -  Hasičskému  záchrannému  sboru  Moravskoslezského 
kraje 
za smluvní cenu ve výši 13,- Kč/m2 + DPH + náklady řízení  
 
dle bodu 2 
prodej
  části pozemků parc. č. 4745 zahrada o výměře cca 155 m2 a parc. č. 
4789  ostatní  plocha  o  výměře  cca  15  m2  v k. ú. Orlová p.  ……………  za 
smluvní cenu ve výši 200,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření  
 
dle bodu 3  
prodej
  pozemků  parc.  č.  1867/2  o  výměře  24  m2,  parc.  č.  1869/4  o  výměře 
316 m2  obě  ostatní  plocha,    parc.  č.  1869/3  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o 
výměře 108 m2 a části pozemků parc. č. 1862/4 o výměře cca 445 m2, parc. č. 
1862/6 o výměře cca 116 m2 a parc. č. 4013 o výměře cca 174 m2 vše  ostatní 
plocha v k.  ú.  Horní  Lutyně  SMO,  městské  akciové  společnosti  Orlová  za 
smluvní cenu ve výši 250,-  Kč/m2  +  DPH  +  náklady  řízení  po  zaměření 
s odečtením věcných břemen ve výši 90 000,- Kč (cena cca 205 750,- Kč bez 
DPH, bude upřesněna po zpracování GP) 
  
dle bodu 4  
prodej
 pozemků parc. č. 195/1 o výměře 156 m2, parc č. 195/2 o výměře 69 
m2, parc. č.196/1 o výměře 1 238 m2, parc. č. 196/2 o výměře 149 m2, parc. č. 
196/3  o  výměře  163  m2,  parc  č.  196/4  o  výměře  27  m2,  parc.  č.  202/8  o 
výměře  17  m2  a  parc  č.  202/9  o  výměře  276  m2  vše    zastavěná  plocha  a 
nádvoří a parc. č. 202/2 ostatní plocha o výměře cca 1 379 m2 vč. staveb vše 
v k. ú. Poruba u Orlové p.  …………………..  za tržní cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 1 100 000,-  Kč  +  náklady  řízení  s možností úhrady kupní 
ceny ve dvou splátkách, a to částku 550 000,- Kč při uzavření kupní smlouvy a 
zbývající částk 
 
 
 
strana 38 z 46  
 

 
dle bodu 5 
odkoupení
  části  pozemků  v rámci  opravy  komunikace  ul.  Přespolní  v k. ú. 
Poruba u Orlové za smluvní cenu ve výši 250,- Kč/m2 od vlastníků, a to parc. 
č: 
původní             nové dle  GP        m2                                  vlastník 
2558/2                 2558/6         10        ………………………………..     
2558/2                 2558/7           6        ……………………………….. 
2609/3                 2609/8         12        ………………………………... 
2633/7                 2633/12         1        ………………………………… 
2610/9                 2610/21         5        ………………………………… 
2610/10               2610/22        16       …………………………………    
 
2. 3. neschválit 

převody nemovitostí 
  
dle bodu 6 
odkoupení
 pozemků parc. č. 487 o výměře 2 493 m2, parc. č. 941 o výměře 
2 108 m2, parc. č. 3391 o výměře 550 m2 a parc. č. 3462/1 o výměře 784 m2 
vše ostatní plocha v k. ú. Poruba u Orlové od vlastníka Asental Land, s. r. o. 
za smluvní cenu ve výši 50,- Kč/m2   
 
dle bodu 7 
prodej
  pozemku  parc.  č.  3694/13  ostatní  plocha  o  výměře  158  m2  a  části 
pozemku  parc.  č.  3730/8  o  výměře  cca  1  m2  v k.  ú.  Horní  Lutyně  spol. 
MAGNOLIE PLUS CZ, s. r. o. za smluvní cenu ve výši 500,- Kč/m2 + náklady 
řízení po zaměření 
 
 
3.32. Úprava rozpočtu 2016 ORJ 17 - odbor správy majetku města 
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e    

Zastupitelstvu města Orlová 
schválit  
rozpočtové opatření č. 47 - úhrada věcných břemen (325 tis. Kč) 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení 
1048/27 

Úprava rozpočtu 2016 ORJ 17 - odbor správy majetku města 
Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e    

Zastupitelstvu města Orlová 
schválit  
rozpočtové opatření č. 47 - úhrada věcných břemen (325 tis. Kč) 
strana 39 z 46  
 

 
3.33. Zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Orlová – služebnosti 
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
  
zřízení  věcných  břemen  –  služebnosti  na  pozemcích  ve  vlastnictví  města  Orlová  za 
jednorázovou úhradu dle sazeb za  zřízení  věcných  břemen  stanovených  radou  města  dne 
16.02.2011usn. č. 188/6, a to: 
  
dle bodu 1 
1.
  na části služebného pozemku parc. č. 2569/1 ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 
2577/3 vše v k. ú. Horní Lutyně spočívající v právu umístění stavby sjezdu o výměře cca 50 
m2 za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100,- Kč/m2  + DPH, ale min 
2 000,- Kč + DPH 
2.  na  části  služebných  pozemků  parc.  č.  2569/1,  parc.  č.  2585,  parc.  č.  2586/2,  parc.  č. 
2586/4 a parc. č. 2586/8 ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 2577/3 vše v k. ú. Horní 
Lutyně spočívající v právu umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky o délce cca 58 
m  a  vodoměrné  šachty  a  v právu  vstupu  a  vjezdu  za  účelem  jejich  opravy  a  údržby  za 
jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč/bm, ale min. 1 000,- Kč + DPH vše při zabřemenění 
pozemku v  šířce max. do 1 m 
  
dle bodu 2 
na části služebného pozemku parc. č. 960/1 ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 967 
vše v k. ú. Poruba u Orlové spočívající  v právu  umístění, zřízení a provozování plynovodní 
přípojky  o délce cca 35 m  a  v  právu  vstupu  a  vjezdu  za  účelem  její  opravy  a  údržby  za 
jednorázovou úhradu ve výši 150,-  Kč/bm,  ale  min.  1 000,-  Kč  +  DPH  při  zabřemenění 
pozemku v  šířce max. do 1 m 
  
dle bodu 3 
na  části  služebného  pozemku  parc.  č.  3395/11  ve  prospěch  panujícího  pozemku  parc.  č. 
2313/5 vše   v k.  ú.  Poruba  u  Orlové  spočívající  v právu  umístění,  zřízení  a  provozování 
vodovodní přípojky o délce cca 7 m, v právu vstupu a vjezdu za účelem její opravy a údržby 
za jednorázovou úhradu ve výši 150,-  Kč/bm  +  DPH,  ale  min.  1 000,-  Kč  +  DPH  vše  při 
zabřemenění  pozemku  v   šířce  max. do 1 m s podmínkou, že v případě  nutnosti  úpravy 
opravené části komunikace dojde k opravě komunikace v  délce dotčení a celé její šířce tak, 
aby zpevněný povrch nebyl podélně narušen pracovní spárou 
 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6  
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
 
 
 
 
 

strana 40 z 46  
 

 
Přijaté usnesení 
1049/27 

Zřízení  věcných  břemen  na  pozemcích  ve  vlastnictví  města Orlová – 
služebnosti 

Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
v souladu  s  §  102  odst.  3  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
  
zřízení  věcných  břemen  –  služebnosti  na  pozemcích  ve  vlastnictví  města 
Orlová za jednorázovou úhradu dle sazeb za  zřízení  věcných  břemen 
stanovených radou města dne 16.02.2011 usn. č. 188/6, a to: 
  
dle bodu 1 
1.
   na  části  služebného  pozemku  parc.  č.  2569/1  ve  prospěch  panujícího 
pozemku parc. č. 2577/3 vše v k. ú. Horní Lutyně spočívající v právu umístění 
stavby sjezdu  o  výměře  cca  50  m2  za jednorázovou  úhradu  za  zřízení 
věcného břemene ve výši 100,- Kč/m2  + DPH, ale min 2 000,- Kč + DPH 
2.  na  části  služebných  pozemků  parc.  č.  2569/1,  parc.  č.  2585,  parc.  č. 
2586/2,  parc.  č.  2586/4  a parc.  č.  2586/8  ve  prospěch  panujícího pozemku 
parc. č. 2577/3 vše v k. ú. Horní Lutyně spočívající v právu umístění, zřízení a 
provozování  vodovodní  přípojky  o  délce  cca  58  m  a  vodoměrné  šachty  a 
v právu  vstupu  a  vjezdu  za  účelem  jejich  opravy  a  údržby  za  jednorázovou 
úhradu ve výši 150,- Kč/bm, ale min. 1 000,- Kč + DPH vše při zabřemenění 
pozemku v  šířce max. do 1 m 
  
dle bodu 2 
na části služebného pozemku parc. č. 960/1 ve prospěch panujícího pozemku 
parc. č. 967 vše v k. ú. Poruba u Orlové spočívající v právu umístění, zřízení a 
provozování plynovodní  přípojky o délce cca 35 m a v právu vstupu a vjezdu 
za účelem její opravy a údržby za jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč/bm, 
ale min. 1 000,- Kč + DPH při zabřemenění pozemku v  šířce max. do 1 m 
  
dle bodu 3 
na  části  služebného  pozemku  parc.  č.  3395/11  ve  prospěch  panujícího 
pozemku  parc.  č.  2313/5  vše   v k.  ú.  Poruba  u  Orlové  spočívající  v právu 
umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky o délce cca 7 m, v právu 
vstupu  a  vjezdu  za  účelem  její  opravy  a  údržby  za  jednorázovou  úhradu ve 
výši 150,-  Kč/bm  +  DPH,  ale  min.  1 000,-  Kč  +  DPH  vše  při  zabřemenění 
pozemku v   šířce  max. do 1 m s podmínkou, že v případě  nutnosti  úpravy 
opravené  části  komunikace  dojde  k opravě  komunikace  v   délce  dotčení  a 
celé  její  šířce  tak,  aby  zpevněný  povrch  nebyl  podélně  narušen  pracovní 
spárou 
 
3.34. Pronájem nebytových prostorů na ulici Polní čp. 963 v Orlové-Lutyni 
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
 
varianta a) 

prodloužení pronájmu nebytových prostorů o celkové podlahové ploše 319,95 m2 v pavilónu 
J objektu čp. 963 na ulici Polní v Orlové-Lutyni Tanečnímu Klubu Kmit, z.s., Lutyňská 193, 
strana 41 z 46  
 

 
Orlová-Lutyně (dále jen spolek KMIT) za účelem výuky moderního tance a jiných aerobních 
aktivit dětí, mládeže a dospělých, a to na dobu určitou 1 roku (od 1.8.2016 do 31.7.2017) za 
cenu  nájmu  ve  výši  200,00  Kč/m2/rok  +  zálohy  na  energie  (vyúčtovatelné)  +  každoroční 
navýšení o míru inflace 
 
varianta b) 

prodloužení pronájmu nebytových prostorů o celkové podlahové ploše 319,95 m2 v pavilónu 
J objektu čp. 963 na ulici Polní v Orlové-Lutyni Tanečnímu Klubu Kmit, z.s., Lutyňská 193, 
Orlová-Lutyně (dále jen spolek KMIT) za účelem výuky moderního tance a jiných aerobních 
aktivit  dětí,  mládeže  a  dospělých,  a  to  na  dobu  neurčitou  s výpovědní  lhůtou  6  měsíců  za 
cenu  nájmu  ve  výši  200,00  Kč/m2/rok  +  zálohy  na  energie  (vyúčtovatelné)  +  každoroční 
navýšení o míru inflace 
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení varianta b) 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
varianta b) 

prodloužení pronájmu nebytových prostorů o celkové podlahové ploše 319,95 m2 v pavilónu 
J objektu čp. 963 na ulici Polní v Orlové-Lutyni Tanečnímu Klubu Kmit, z.s., Lutyňská 193, 
Orlová-Lutyně (dále jen spolek KMIT) za účelem výuky moderního tance a jiných aerobních 
aktivit  dětí,  mládeže  a  dospělých,  a  to  na  dobu  neurčitou  s výpovědní  lhůtou  6  měsíců  za 
cenu  nájmu  ve  výši  200,00  Kč/m2/rok  +  zálohy  na  energie  (vyúčtovatelné)  +  každoroční 
navýšení o míru inflace 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení VARIANTA b) a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6  
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení 
1050/27 

Pronájem nebytových prostorů na ulici Polní čp. 963 v Orlové-Lutyni 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
prodloužení pronájmu nebytových prostorů o celkové podlahové ploše 319,95 
m2  v  pavilónu  J  objektu  čp.  963  na  ulici  Polní  v  Orlové-Lutyni  Tanečnímu 
Klubu  Kmit,  z.s.,  Lutyňská  193,  Orlová-Lutyně  (dále  jen  spolek  KMIT)  za 
účelem  výuky  moderního  tance  a  jiných  aerobních  aktivit  dětí,  mládeže  a 
dospělých, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu nájmu 
ve  výši  200,00  Kč/m2/rok  +  zálohy  na  energie  (vyúčtovatelné)  +  každoroční 
navýšení o míru inflace 
 
 
 
 
 
 
 
 

strana 42 z 46  
 

 
3.35. Pronájem nebytového prostoru o podlahové ploše 21,10 m2  na ulici Slezské  čp. 
96 v Orlové-Porubě 
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
pronájem nebytového prostoru o podlahové ploše 21,10 m2 na ulici Slezské čp. 96 v Orlové-
Porubě ……………………, ……………………. za účelem zřízení kanceláře firmy pro grafické 
a  kresličské  práce,  hostingové  a  související  činnosti  a  webové  portály,  a  to  s účinností  od 
1.7.2016 na dobu neurčitou za cenu nájmu: 
- v prvních šesti měsících cenu nájmu ve výši 1,- Kč 
- od sedmého měsíce schválit nájem obvyklý pro daný objekt ve výši 624,18 Kč/m2/rok s tím, 
že  v  případě,  kdy  nájemce  podá  výpověď  z  nájmu  nebytových  prostorů  dříve  než  za 12 
měsíců od podpisu smlouvy, bude povinen uhradit zpětně nájem za prvních šest měsíců, a 
to v plné výši + každoroční navýšení o míru inflace 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení 
1051/27 

Pronájem nebytového prostoru o podlahové ploše 21,10 m2  na ulici 
Slezské čp. 96 v Orlové-Porubě 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
pronájem nebytového prostoru o podlahové ploše 21,10 m2  na ulici Slezské 
čp.  96  v Orlové-Porubě  ………………..,  …………………  za  účelem  zřízení 
kanceláře  firmy  pro  grafické  a  kresličské  práce,  hostingové  a  související 
činnosti a webové portály, a to s účinností od 1.7.2016 na dobu neurčitou za 
cenu nájmu: 
- v prvních šesti měsících cenu nájmu ve výši 1,- Kč 
- od sedmého měsíce schválit nájem obvyklý pro daný objekt ve výši 624,18 
Kč/m2/rok s tím, že v případě, kdy nájemce podá výpověď z nájmu nebytových 
prostorů  dříve  než  za 12  měsíců  od  podpisu  smlouvy,  bude  povinen  uhradit 
zpětně nájem za prvních šest měsíců, a to v plné výši + každoroční navýšení 
o míru inflace 
 
3.36. Zahájení provozu ledové plochy na zimním stadionu 
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
1 .   r e v o k u j e  
1.1.
usnesení č. 843/21 ze dne 3.2.2016 bod 2. ve znění:  
„Rada města Orlová  
2. nesouhlasí 
strana 43 z 46  
 

 
s  dřívějším  zprovozněním  ledové  plochy  ZS  Orlová  –  Lutyně,  a  to  již  od  1.8.2016  v 
souvislosti  s  pořádáním  turnajů  v  ledním  hokeji  a  potřeby  dostatečného  rozbruslení  hráčů 
(dětí) před zahájením soutěží hokejového klubu HC Orlová“ 
 
1.2.
usnesení č. 872/22 ze dne 24.2.2016 ve znění: 
„Rada města Orlová  
neschvaluje  
dřívější  zprovoznění  ledové  plochy  ZS  Orlová  –  Lutyně,  a  to  již od 24.7.2016 v rámci 
uspořádání mezinárodního soustředění krasobruslařů, které proběhne ve dnech 24.7.2016 – 
31.7.2016 a v této souvislosti snížení ceny za hodinu pronájmu na 1.300,- Kč ledové plochy 
   a také následné využití ledové plochy od 1.8.2016  pro  tréninky  Krasobruslařského  klubu 
Orlová“ 
 
2 .   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci  provozovatele  sportovního  areálu  SMO,  městské  akciové  společnosti  Orlová  o 
dřívějším  zprovoznění  ledové  plochy  ZS  Orlová  –  Lutyně,  a  to  od  1.8.2016  na  základě 
žádosti a objednávky klubu Krasobruslení Orlová pro uspořádání mezinárodního soustředění 
krasobruslařů a následné tréninky, dále na základě žádosti a objednávky Hokejového klubu 
Orlová  pro  zahájení  tréninkového  procesu  před  začátkem  soutěží  a  také  předjednaných 
objednávek ledové plochy z řad  veřejnosti,  bez  nutnosti finančního  navýšení  Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2015/OSMM/S/0604 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto neschválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 4 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 2 
 
K tomuto materiálu nebylo přijato usnesení.  
 
3.37. Umístění a provozování kontejnerů na textilní odpad na území města Orlová 
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
1 .   b e r e   n a   v ě d o m í  
informaci o nabídce týkající se nádob na vyseparované složky komunálního odpadu (oděvy, 
boty a textil) 
 
2 .   s c h v a l u j e  

umístění a provozování kontejnerů na textilní odpad na území města Orlová Dobrovolnickým 
centrem ADRA. 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
 
strana 44 z 46  
 

 
Přijaté usnesení 
1052/27 

Umístění  a  provozování  kontejnerů  na  textilní  odpad  na  území  města 
Orlová 

Rada města Orlová 
 
1 .   b e r e   n a   v ě d o m í  
informaci o nabídce týkající se nádob na vyseparované složky komunálního 
odpadu (oděvy, boty a textil) 
 
2 .   s c h v a l u j e  
umístění  a  provozování  kontejnerů na  textilní  odpad  na  území  města  Orlová 
Dobrovolnickým centrem ADRA. 
 
4. Materiály k projednávání na schůzi rady města – dodatečně zařazené  
 
4.1. Poskytování příspěvku na ošatné (ošatného) - rozšíření okruhu osob 
Tento materiál uvedl Ing. Matušek, MBA 
 
Mgr. Bc. Potyšová – dala hlasovat o návrhu na usnesení  
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová  
 
1 . s c h v a l u j e  
v návaznosti na své usnesení č. 975/26 ze dne 11.5.2016 
příspěvek na ošacení (ošatné) v souvislosti se zajišťováním slavnostních obřadů (občanský 
sňatek)  a  společenských  obřadů  (vítání  občánků,  svatební  výročí)  uvolněným  členům 
Zastupitelstva  města  Orlová  a  pověřeným  členům  Zastupitelstva  města  Orlová  v paušální 
výši 500,- Kč za obřadní den 
 
2 . s t a n o v u j e  
účinnost tohoto usnesení dnem 1. 6. 2016 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto neschválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 2 
 
PROTI: 2  
 
ZDRŽEL SE: 2 
 
K tomuto materiálu nebylo přijato usnesení.  
 
5. Organizační a různé  
 
5.1. Informace o činnosti uvolněných členů zastupitelstva města v uplynulém období 
 
Mgr. Bc. Potyšová
 – informovala, že navázala spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA. 
Spolupráce bude pokračovat v umístění kontejnerů na textilní odpad na území města Orlová. 
Ke spolupráci byla také vyzvána Doubrava a Petřvald. Dále informovala, že bylo vyhlášeno 
výběrové  řízení  na  OSZ  a  Maják.  Dále  informovala,  že  byla  doručena  od  paní  Gabriely 
Kristen  TK KMIT žádost  ohledně  neinvestiční  dotace.  Další  schůze  rady  města  bude 
8.6.2016.  
 
Ing. Matušek, MBA  –  informoval  o  personálních  změnách,  které  byly  provedeny  na  MěÚ 
Orlová.   
strana 45 z 46  
 

 
 
Místostarostka města Mgr. Bc. Potyšová otevřela diskuzi členů rady města.  
 
Členové  rady  města  vznesli  připomínky  k materiálům  v  novém  elektronickém systému 
Software602. Mgr. Paloncy požádal o stažení materiálů na flasch.  
 
Mgr. Matušek, MBA – sdělil, že problémy ohledně materiálů v systému Software602 budou 
dořešeny.    
 
 
 
V 11.30 hod. ukončila místostarostka města Mgr. Bc. Potyšová 27. schůzi Rady města 
Orlové.  
 
 
 
Mgr. Bc. Renata Potyšová     
 
 
 
  Mgr. Roman Galia  
místostarostka města Orlová  
 
 
 
  člen Rady města Orlová  
 
 
 
 
Zápis ověřil  
 
 
---------------------------------------------- 
Ing. Petr Hrdina              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala dne 06.06.2016 
Mgr. Zdeňka Koběrská 
strana 46 z 46