Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny v roce 2015'.

III.  
 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny  
v roce 2015 
Materiál je každoročně předkládán na základě usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175 
a podle závazné osnovy povinné části výroční zprávy poradního orgánu vlády v ní obsažené. 
Výroční  zpráva  o  činnosti  Rady  vlády  pro  záležitosti  romské  menšiny  v roce  2015  byla 
připravena v  Oddělení  kanceláře  Rady  vlády  pro  záležitosti romské menšiny  a sekretariátu 
Rady vlády pro národnostní menšiny. 
Zpráva přináší ve strukturované podobě přehled o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny,  a  je  tak  komplementárním  doplňkem  souhrnné  Zprávy  o  stavu  romské  menšiny 
za rok 2015, která bude předložena vládě. 
Z nejdůležitějších  témat,  jimiž  se  Rada  v roce  2015  zabývala,  bylo  projednání  a  příprava 
Strategie romské integrace do roku 2020, která byla schválená 23. února 2015 vládou. Rada 
se  také  velmi  důkladně  zabývala  aktuální  situací  s  ubytovnami  a  dopadem  novely  zákona 
o pomoci  v  hmotné  nouzi,  kdy  vyplacení  doplatku  na  bydlení  lidem  bylo  svázáno  se 
souhlasem obcí. V této věci doporučila vládě, aby uložila ministryni práce a sociálních věcí 
úkol  předložit  do  15.  srpna  2015  novelu  zákona  o pomoci  v  hmotné  nouzi,  která  bude 
obsahovat zrušení podmínky souhlasu obce. Rada dále ve svém usnesení doporučila hledat 
systémové řešení k zakotvení a rozšíření působnosti zdravotně sociálních pomocníků, a to 
zejména  ve  vyloučených  lokalitách.  Ve  věci  připomínání  romského  holocaustu  Rada 
podpořila  návrh  Muzea  romské  kultury  ve  věci  budoucího  využití  Památníku  v  Hodoníně 
u Kunštátu a jeho správy.