Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zápis z 24-25-26 schůze Rady města Orlové'.

Město Orlová  
 
Zápis z 25. schůze Rady města Orlové 
konané dne 20.04.2016 v zasedací místnosti č. 57 na Městském úřadě Orlová   
 
 
 
Počet přítomných členů schůze Rady města Orlové: 9      
 
Přítomni členové Rady města Orlové:  

Ing. Tomáš Kuča, Mgr. Bc. Renata Potyšová, Ing. Petra Jenčmionková, Mgr. Roman Galia,  
Bc.  Martin  Klčo,  MBA,  Mgr.  Kamil  Paloncy,  Ing. Petr Hrdina, Ing. Stanislav Kasaj,  
Mgr. Vladislav Szkandera. 
 
Nepřítomni členové Rady města Orlové:   
 
1. Zahájení v 8.00 hod. 
 
1.01. Program 25. schůze Rady města Orlové, konané dne 20.04. 2016 

25. schůzi Rady města Orlové zahájil a řídil starosta města Ing. Tomáš Kuča. Navrhl, aby se 
schůze řídila programem uvedeným na pozvánce s doplněním bodů: 
3.01. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu prevence kriminality pro 
rok 2016 
3.02. Informace o vyřízení interpelací z 13. zasedání Zastupitelstva města Orlová, konaného 
dne 11.4.2016 
3.03. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu č. 6/2016 – Podpora 
projektů zaměřených na zdravý životní styl občanů města v rámci Zdravého města a místní 
Agendy 21 
3.04. Záměr výstavby MŠ typu Montessori – Ježečkova školka 
3.05. Úpravy rozpočtu roku 2016 ORJ 10 – odbor rozvoje a investic  
3.06. Schválení zahraničních pracovních cest 
Dále sdělil, že bod 2.05. bude projednán po příchodu ředitele ČSAD Havířov.  
 
Návrh na usnesení  
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e    
program  25.  schůze  Rady  města  Orlové  konané  dne  20.04.2016  ve  znění  dle  pozvánky 
s doplněním bodů: 
3.01. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu prevence kriminality pro 
rok 2016 
3.02. Informace o vyřízení interpelací z 13. zasedání Zastupitelstva města Orlová, konaného 
dne 11.4.2016 
3.03. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu č. 6/2016 – Podpora 
projektů zaměřených na zdravý životní styl občanů města v rámci Zdravého města a místní 
Agendy 21 
3.04. Záměr výstavby MŠ typu Montessori – Ježečkova školka 
3.05. Úpravy rozpočtu roku 2016 ORJ 10 – odbor rozvoje a investic  
3.06. Schválení zahraničních pracovních cest 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení s doplněním bodů 3.01., 3.02., 3.03., 
3.04., 3.05., 3.06. a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI:0 

strana 1 z 39  
 

 
ZDRŽEL SE: 0  
CHYBĚL: 1 
 
Přijaté usnesení 
945/25 
Program 25. schůze Rady města Orlové, konané dne 20.04. 2016 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e    
program 25. schůze Rady města Orlové konané dne 20.04.2016 ve znění dle 
pozvánky s doplněním bodů: 
 
3.01. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu prevence 
kriminality pro rok 2016 
 
3.02.  Informace  o  vyřízení  interpelací  z  13.  zasedání  Zastupitelstva  města 
Orlová, konaného dne 11.4.2016  
 
3.03.  Návrh  na  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  dotačního  programu  č. 
6/2016 – Podpora projektů zaměřených na zdravý životní styl občanů města v 
rámci Zdravého města a místní Agendy 21  
 
3.04. Záměr výstavby MŠ typu Montessori – Ježečkova školka 
 
3.05. Úpravy rozpočtu roku 2016 ORJ 10 – odbor rozvoje a investic  
 
3.06. Schválení zahraničních pracovních cest  
 
Schválený pořad schůze Rady města Orlové. 
1. 
Zahájení - 8.00 hod. 
1.01.  Schválení programu schůze Rady města Orlová 
1.02.  Určení ověřovatele zápisu ze schůze Rady města Orlová - ústně 
 
2. 

Materiály k projednávání na schůzi rady města: 
2.01.  Informace  o  činnosti  představenstva  SMO,  městské  akciové  společnosti  Orlová,  v 
uplynulém období - ústně 
2.02.  Kontrola plnění usnesení Rady města Orlová - písemně 
2.03.  Aktuální stav finančních rezerv města – písemně + doplněný materiál – písemně na 
stůl  
2.04.  Informativní zpráva o ztrátovosti MHD Orlová a IDS za rok 2015 - písemně 
2.05.  Závěrečné vyúčtování ztrátovosti veřejné autobusové dopravy za rok 2015 - písemně 
2.06.  Změny odpisových plánů příspěvkových organizací, zřízených městem Orlová, na rok 
2016 - písemně 
2.07.  Poskytnutí výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Orlová č. 3/2005 - písemně 
2.08.  Stanovení  krátkodobého  nájmu  prostor  Domu  kultury  města  Orlové,  příspěvkové 
organizace, na mezinárodní sportovní akce - písemně 
2.09.  Záměr  sloučení  příspěvkových  organizací  Městské  knihovny  Orlová  a  Domu  kultury 
města Orlové do jedné příspěvkové organizace - písemně 
2.10.  Schválení  výsledků  zadávacího  řízení  na  veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce „Oprava škod způsobených důlní činností na objektech č.p. 76 a 91 v 
Orlové-Městě“  a  „Oprava  škod  způsobených  důlní  činností  na  objektu  č.p.  801  v 
Orlové-Městě“ - písemně 
2.11.  Regenerace  panelového  sídliště  V.  etapa v Orlové-Lutyni  -  uzavření  dohody  o 
činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla SmVak, a.s. - písemně 
2.12.  „Revitalizace lesoparku ve městě Orlová“ - zřízení hodnotící komise, jmenování členů 
a náhradníků hodnotící komise - písemně 
2.13.  Nakládání s dřevní hmotou - písemně 
strana 2 z 39  
 

 
2.14.  Nebytové prostory v objektu Doubravan na ulici Masarykova třída čp. 1000 v Orlové-
Lutyni a na ulici Rydultowská čp. 1370 v Orlové-Lutyni - písemně 
2.15.  Pronájmy pozemků - písemně 
2.16.  Zřízení  věcných  břemen  na  pozemcích  ve  vlastnictví  města  Orlová  -  služebnosti  - 
písemně 
2.17.  Převody nemovitostí – písemně 
3. 
Materiály k projednávání na schůzi rady města - dodatečně zařazené: 
3.01.  Návrh  na  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  variabilního  fondu  prevence  kriminality 
pro rok 2016 - písemně na stůl 
3.02.  Informace  o  vyřízení  interpelací  z  13.  zasedání  Zastupitelstva  města  Orlová, 
konaného dne 11.4.2016 - písemně na stůl 
3.03.  Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu č. 6/2016 – Podpora 
projektů zaměřených na zdravý životní styl občanů města v rámci Zdravého města a 
místní Agendy 21 - písemně na stůl  
3.04.   Záměr výstavby MŠ typu Montessori – Ježečkova školka – písemně na stůl  
3.05.   Úpravy rozpočtu roku 2016 ORJ 10 – odbor rozvoje a investic – písemně na stůl  
3.06.   Schválení zahraničních pracovních cest 
4. 
Organizační a různé: 
4.01.  Informace  o  činnosti  uvolněných  členů  zastupitelstva  města  v  uplynulém  období  – 
ústně 
 
 
1.02. Určení ověřovatele zápisu ze schůze Rady města Orlové 

Starosta města Ing. Kuča navrhl určit ověřovatelem zápisu z 25. schůze Rady města Orlové 
konané dne 20.04.2016 Mgr. Romana Galiu.   
 
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová 
 
u r č u j e  
ověřovatelem  zápisu  z 25.  schůze  Rady  města  Orlové  konané  dne  20.04.2016  
Mgr. Romana Galiu  
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7  
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 1 
 
CHYBĚL: 1  
 
Přijaté usnesení
 
946/25 
Určení ověřovatele zápisu ze schůze Rady města Orlové 
Rada města Orlová 
 
u r č u j e  
ověřovatelem zápisu z 25. schůze Rady města Orlové konané dne 20.04.2016 
Mgr. Romana Galiu  
 
 
 
 
 
 

strana 3 z 39  
 

 
2. Materiály k projednávání na schůzi rady města: 
 
2.02. Kontrola plnění usnesení Rady města Orlová 
Tento materiál uvedl Ing. Matušek, MBA. 
 
Ing. Hrdina 
– sdělil, že úkoly ohledně Strategického plánu by se měly sjednotit.    
 
Ing. Matušek 
–  úkoly  ohledně  Strategického  plánu  jsou vypsány podle toho,  jak vznikaly. 
Poslední verze tohoto úkolu byla – Zpracování Strategického plánu externí firmou s možností 
čerpání dotací termín 9/2016.   
 
Ing. Kuča – doporučil úkoly protřídit a vypustit body, které se plní. Bod 373/10 – vypustit.    
 
Ing. Hrdina – bod 594/2/15/1  ORI komunikovat trvale s MF ČR ve věci financování projektu 
Revitalizace Zimovůdky, a to bez ohledu na projekt Humanizace a revitalizace centra Orlové 
– navrženo na vypustit ze sledování. Zastupitelstvo zřejmě nebude s odpovědí souhlasit.  
 
Ing.  Kuča  –  podal  vysvětlení  ohledně  Revitalizace  Zimovůdky,  kdy  nejsou  peníze  na 
financování.  
 
Ing. Hrdina – požadoval k bodu 594/2/15/1 bod 3 doplnit výstup. Bod 667/17 bod 3 – OŽP 
odpovídá, že úkol nelze úspěšně splnit.    
 
Ing. Matušek, MBA – Ing. Hájek zatím nezná vyjádření ze strany vedení 
 
Ing.  Kuča  –  není znám znalecký posudek na pozemky z OKD. Jednání s  
Ing. Hadravou, PhD. a Ing. Tabáškem se uskuteční příští týden.   
 
Ing. Hrdina – bod 758/3/19 - zrušení parkovací míst – požadoval seznam zrušených míst  
 
Ing. Hrdina  
  bod  826/21  bod 2.3.  –  požádal  o  závěry  z veřejnosprávní  kontroly 
v příspěvkových  organizacích
.  Bod  847/21/1  umístění  LED  obrazovky  –  dotázal se,  jak 
bylo umístění obrazovky dořešeno.  
 
Bc.  Klčo, MBA  
–  k bodu  847/21/1  odpověděl,  že  SMO záležitost ohledně  LED  obrazovky 
řeší po své linii.    
 
Ing. Kuča - dal hlasovat o návrhu na usnesení s úpravou dle diskuze   
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
upravenou kontrolu plnění usnesení Rady města Orlová k 20.04.2016 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 
 
 

strana 4 z 39  
 

 
Přijaté usnesení 
948/25  
Kontrola plnění usnesení Rady města Orlová 
Rada města Orlová 
 b e r e   n a   v ě d o m í  
upravenou kontrolu plnění usnesení Rady města Orlová k 20.04.2016 
 
2.04. Informativní zpráva o ztrátovosti MHD Orlová a IDS za r. 2015 
Tento materiál uvedl Ing. Klein. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
informativní zprávu o ztrátovosti MHD Orlová a IDS za rok 2015 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení
 
950/25 
Informativní zpráva o ztrátovosti MHD Orlová a IDS za r. 2015 
Rada města Orlová 
 
 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
informativní zprávu o ztrátovosti MHD Orlová a IDS za rok 2015 
 
2.05. Závěrečné vyúčtování ztrátovosti veřejné autobusové dopravy za rok 2015 
Tento materiál uvedl Ing. Klein.     
Ing. Kuča přivítal na schůzi rady města ředitele ČSAD Havířov Ing. Vyviala.  
 
Ing. Vyvial  –  uvedl,  že  ČSAD  Havířov  zajišťuje  dopravní  obslužnost  Moravskoslezského 
kraje.  Městskou  hromadnou  dopravu  v rámci  Karviné,  Havířova,  Orlové, Frýdku Místku.  
V Orlové  připravujeme  vybudování  CNG  stanice.  Druhou  investiční  akci,  kterou  v Orlové 
připravujeme, je vybudování nového autobusového stanoviště. Nový přestupní terminál bude 
mít velkou  čekárnu,  online  dispečink.  Čekárna  i  zastávky  budou bezbariérové. V rámci 
zastávek budou systémy pro nevidomé a slabozraké občany. Budou vybudovány parkovací 
místa. Bude vybudována kolovna. Na přelomu letošního a příštího roku bychom chtěli začít 
s demolicí  stávající budovy  a výstavbou. Dále uvedl, že každoročně  s Odborem dopravy 
projednávají  rozsah dopravy, které si  město  Orlová  objednává.  O  příměstské  dopravě 
rozhoduje  kraj.  Letos  má  město Orlová  zájem  obnovit  autobus, který  by  obsluhoval  menší 
okolní lokality.  
 
Ing. Klein – doplnil, že v současné době odbor posuzuje velikost a cenu autobusu.  
 
Ing. Vyvial a Bc. Klčo, MBA diskutovali o možnosti vybudování CNG stanice pro veřejnost.   
 
 
 
 
 
 

strana 5 z 39  
 

 
Ing. Kuča - dal hlasovat o návrhu na usnesení  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
 
 
b e r e   n a   v ě d o m í    
závěrečné vyúčtování ztrátovosti veřejné autobusové dopravy za rok 2015 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení 
951/25 

Závěrečné  vyúčtování  ztrátovosti  veřejné  autobusové dopravy za rok 
2015 

Rada města Orlová 
 
 
 
b e r e   n a   v ě d o m í    
závěrečné vyúčtování ztrátovosti veřejné autobusové dopravy za rok 2015 
 
Ing. Kuča poděkoval a rozloučil s Ing. Vyvialem.  
 
2.03. Aktuální stav finančních rezerv města 
K materiálu  bylo  členům  rady  města  předloženo  doplnění  (stav  po  zasedání  zastupitelstva 
města). Materiál uvedla Ing. Jenčmionková. 
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení.  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
b e r e   n a   v ě d o m í  
aktuální stav finančních rezerv města 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení
 
949/25 
Aktuální stav finančních rezerv města 
Rada města Orlová 
 b e r e   n a   v ě d o m í  
aktuální stav finančních rezerv města 
 
 
 
 
 

strana 6 z 39  
 

 
2.06.  Změny  odpisových  plánů  příspěvkových  organizací,  zřízených  městem  Orlová, 
na rok 2016 
Tento materiál uvedl Ing. Kuča. 
 
Návrh na usnesení  
Rada města Orlová 
v  souladu  se  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v  platném  znění,  a  v 
souladu s ustanovením § 31, odst. (1), písm. a) a § 28, odst. (6), písm.  b)  zákona  č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
 
1 .   s c h v a l u j e  
 
1.1. 
změny  odpisových  plánů  na  rok  2016  níže  uvedeným  příspěvkovým  organizacím, 
zřízeným městem Orlová: 
Mateřské  škole  Orlová-Lutyně  K.  Dvořáčka  1228  okres  Karviná,  příspěvkové 
organizaci 
Domu kultury města Orlové, příspěvkové organizaci 
 
1.2. 
navýšení  neinvestičního  příspěvku  Domu  kultury  města  Orlové,  příspěvkové 
organizaci, na zvýšené náklady na odpisy v souladu  se  změněným  odpisovým 
plánem (274 tis. Kč) 
 
2 .   u k l á d á  
Domu  kultury  města  Orlové,  příspěvkové  organizaci,  odvod  do  rozpočtu  zřizovatele  z 
důvodu, že její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití (274 tis. Kč) 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9  
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení
 
952/25 
Změny  odpisových  plánů  příspěvkových  organizací,  zřízených  městem 
Orlová, na rok 2016 

Rada města Orlová 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, a v souladu s ustanovením § 31, odst. (1), písm. a) a § 28, odst. (6), 
písm.  b)  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních 
rozpočtů, v platném znění, 
 
1 .   s c h v a l u j e  
 
1.1. 
změny  odpisových  plánů  na  rok  2016  níže  uvedeným  příspěvkovým 
organizacím, zřízeným městem Orlová: 
Mateřské  škole  Orlová-Lutyně  K.  Dvořáčka  1228  okres  Karviná, 
příspěvkové organizaci 
Domu kultury města Orlové, příspěvkové organizaci 
 
1.2. 
navýšení  neinvestičního  příspěvku  Domu  kultury  města  Orlové, 
příspěvkové  organizaci,  na  zvýšené  náklady  na  odpisy  v  souladu  se 
změněným odpisovým plánem (274 tis. Kč) 
 
 
strana 7 z 39  
 

 
2 .   u k l á d á  
Domu  kultury  města  Orlové,  příspěvkové  organizaci,  odvod  do  rozpočtu 
zřizovatele z důvodu, že její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba 
užití (274 tis. Kč)  
 
 
2.07. Poskytnutí výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Orlová č. 3/2005 
Tento materiál uvedl Ing. Kuča. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
v  souladu  s  §  10,  písm.  b)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v  platném 
znění, a Obecně závaznou vyhláškou města Orlová č. 3/2005, o zajištění veřejného pořádku 
při pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Orlová 
 
s c h v a l u j e  
poskytnutí  výjimky  Domu  kultury  města  Orlové,  příspěvkové  organizaci,  IČ:  65890825,  z 
doby ukončení veřejné hudební produkce pro pořádání:  
 
1. 
„Festivalu národnostních kultur“ dne 27. 05. 2016 v areálu letního kina v Orlové-Lutyni, 
a to do 24.00 hod. 
 
2. 
„Dne  města  Orlové“  dne  28.  05.  2016  v  areálu  letního  kina  v  Orlové-Lutyni, a to do 
24.00 hod. 
 
3. 
„Gulášfestu“ dne 23. 07. 2016 v areálu letního kina v Orlové-Lutyni, a to do 24.00 hod. 
 
4. 
„Rocktherapy  -  hudbou na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou 2016“ dne 27. 08. 
2016 v areálu letního kina v Orlové-Lutyni, a to do 24.00 hod. 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení
 
953/25 
Poskytnutí výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Orlová č. 3/2005 
Rada města Orlová 
v souladu s § 10, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v  platném  znění,  a  Obecně  závaznou  vyhláškou  města  Orlová  č.  3/2005,  o 
zajištění  veřejného  pořádku  při  pořádání  veřejných  hudebních  produkcí  ve 
městě Orlová 
 
 
s c h v a l u j e  

poskytnutí  výjimky  Domu  kultury  města  Orlové,  příspěvkové  organizaci,  IČ: 
65890825, z doby ukončení veřejné hudební produkce pro pořádání:  
 
1.  „Festivalu národnostních kultur“ dne 27. 05. 2016 v areálu letního kina v 
Orlové-Lutyni, a to do 24.00 hod. 
 
2.  „Dne města Orlové“ dne 28. 05. 2016 v areálu letního kina v Orlové-Lutyni, 
a to do 24.00 hod. 
strana 8 z 39  
 

 
 
3.  „Gulášfestu“ dne 23. 07. 2016 v areálu letního kina v Orlové-Lutyni, a to do 
24.00 hod. 
 
4.  „Rocktherapy  -  hudbou na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou 2016“ 
dne 27. 08. 2016 v areálu letního kina v Orlové-Lutyni, a to do 24.00 hod. 
 
 
2.08.  Stanovení  krátkodobého  nájmu  prostor  Domu  kultury  města  Orlové  na 
mezinárodní sportovní akce 
Tento materiál uvedl Ing. Kuča.  
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
Varianta 1 
 
n e s c h v a l u j e  
výjimku ze Zásad  pro  řízení  příspěvkových  organizací,  zřízených  městem Orlová, pro 
zajištění sportovní akce „Mezinárodního šachového turnaje OPEN Orlová 2016“ 
 
Varianta 2 
 
1 .   s c h v a l u j e  
výjimku ze Zásad  pro  řízení  příspěvkových  organizací,  zřízených  městem  Orlová,  pro 
zajištění sportovní akce „Mezinárodního šachového turnaje OPEN Orlová 2016“ 
 
2 .   u k l á d á  
Domu  kultury  města  Orlové,  příspěvkové  organizaci,  pronajmout  své  prostory  SK  Slavi  
Orlová,  z.s.,  IČ:  14613972,  pro  konání  „Mezinárodního  šachového  turnaje  OPEN  Orlová 
2016“ ve dnech 21. – 29.05.2016 za cenu 5.000 Kč 
 
Varianta 3 
 
1 .   s c h v a l u j e  
výjimku ze Zásad  pro  řízení  příspěvkových  organizací,  zřízených  městem  Orlová,  pro 
zajištění sportovní akce „Mezinárodního šachového turnaje OPEN Orlová 2016“ 
 
2 .   u k l á d á  

Domu  kultury  města  Orlové,  příspěvkové  organizaci,  pronajmout  své  prostory SK Slavii 
Orlová,  z.s.,  IČ:  14613972,  pro  konání  „Mezinárodního  šachového  turnaje  OPEN  Orlová 
2016“ ve dnech 21. – 29.05.2016 bezplatně 
 
Ing. Kasaj
 – přikláněl se k variantě 2  
 
Bc. Klčo, MBA – byl pro variantu 1, jelikož v souvislosti s Gracií by to byl precedent.  
 
Ing. Jenčmionková – je potřeba rozhodnout, zda podporovat mezinárodní soutěže obecně. 
Pokud se rozhodneme pro podporu,  chtěla  bych  v rozpočtu  na  rok  2017  vytvořit  fond  rady 
města.  Do  50  tis.  Kč  může  RM  finanční  prostředky  poskytnout,  samozřejmě  podle 
stanovených pravidel (mezinárodní soutěže apod.).    
 
Ing. Kuča – sdělil, že p. Novák vypracoval dokument, ve kterém jsou uvedeny náklady na 
soutěže (finanční rozbor šachového oddílu).   
 
Na schůzi RM byla přizvána PaedDr. Plošková.  
 
strana 9 z 39  
 

 
Ing. Hrdina – navrhl pro příští rok poskytnout klubům více fin. prostředků a kluby nebudou 
muset na mezinárodní soutěž žádat o příspěvky na nájem 
 
Ing. Kuča – se dotázal, zda ve variabilním fondu zbyly finanční prostředky. 
 
PaedDr. Plošková – ve variabilním fondu již peníze nejsou. (Vyúčtování dotace - 95 % na 
ubytování a 5 % na nákup cen). Odbor navrhuje variantu 2.  
 
Ing. Hrdina
 – navrhl hlasovat nejprve o variantě 2  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
Varianta 2 
 
1 .   s c h v a l u j e  
výjimku ze Zásad  pro  řízení  příspěvkových  organizací,  zřízených  městem  Orlová,  pro 
zajištění sportovní akce „Mezinárodního šachového turnaje OPEN Orlová 2016“ 
 
2 .   u k l á d á  
Domu  kultury  města  Orlové,  příspěvkové  organizaci,  pronajmout  své  prostory  SK  Slavi  
Orlová,  z.s.,  IČ:  14613972,  pro  konání „Mezinárodního šachového turnaje OPEN Orlová 
2016“ ve dnech 21. – 29.05.2016 za cenu 5.000 Kč 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení varianta 2 a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 5 
 
PROTI:  2 
 
ZDRŽEL SE: 2 
 
Přijaté usnesení
 
954/25 
Stanovení  krátkodobého  nájmu  prostor  Domu  kultury  města  Orlové  na 
mezinárodní sportovní akce 

Rada města Orlová 
 
1 .  s c h v a l u j e  
výjimku ze Zásad  pro  řízení  příspěvkových  organizací,  zřízených  městem 
Orlová, pro zajištění sportovní akce „Mezinárodního šachového turnaje OPEN 
Orlová 2016“ 
 
2 .  u k l á d á  
Domu kultury města Orlové, příspěvkové organizaci, pronajmout své prostory 
SK  Slavi   Orlová,  z.s.,  IČ:  14613972,  pro  konání  „Mezinárodního  šachového 
turnaje OPEN Orlová 2016“ ve dnech 21. – 29.05.2016 za cenu 5.000 Kč 
 
 
Ing.  Kuča  –  požádal  OŠKS  PaedDr. Ploškovou o vytvoření  seznamu, ve kterém budou 
uvedeny částky poskytované na mezinárodní sportovní soutěže sportovním klubům.   
 
Ing. Kasaj – v žádostech klubů o příští dotaci by mělo být, že klub si bude hradit nájemné 
 
Ing. Hrdina  
–  sportovní  kluby,  které  se  účastní  mezinárodních  soutěží,  obdrží dotaci 
zvýšenou o nájem  
  

strana 10 z 39  
 

 
2.09.  Záměr  sloučení  příspěvkových  organizací  Městské  knihovny  Orlová  a  Domu 
kultury města Orlové do jedné příspěvkové organizace 
Tento materiál uvedla PaedDr. Plošková.  
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
d o p o r u č u j e    
Zastupitelstvu města Orlové  
 
 
1.vzít na vědomí  

koncepci sloučeného kulturního zařízení v Orlové  
 
 
2. schválit  
záměr  sloučení  příspěvkových  organizací  Domu  kultury  města  Orlové,  příspěvkové 
organizace,  IČ:  65890825,  a  Městské  knihovny  Orlová,  příspěvkové  organizace,  IČ: 
72050098, a to s účinností ke dni xx.xx.xxxx s tím, že majetek, práva a závazky včetně práv 
a závazků  z  pracovněprávních  vztahů  a  svěřeného  majetku  ve  vlastnictví  města  Orlová 
zanikající organizace Městské knihovny Orlová, příspěvkové organizace, přejdou uvedeným 
dnem na přejímající organizaci Dům kultury města Orlové, příspěvkovou organizaci 
 
PaedDr. Plošková  -  sdělila,  že  Mgr.  Chlubna  na  zasedání  zastupitelstva  města  požadoval 
koncepci sloučené organizace. V koncepci kultury, která byla schválena v červnu 2014, jsou 
obě organizace (DKMO, MěK) rozepsány samostatně. Po zadání úkolu odbor ve spolupráci 
s p. Herdovou a Bc. Suškovou vypracoval  koncepci  sloučené  organizace.  Sloučená 
koncepce je popsána v příloze  č.  1.  Druhá  část  materiálu  se  týká  organizační  struktury  – 
sloučení příspěvkových organizací, kde jsou uvedeny dvě varianty včetně úspory. V příloze 
č.  3  je  uvedena  ekonomická  rozvaha.    V materiálu  jsou  také  vyčísleny  přibližné  odhady 
nákladů vzniklých sloučením příspěvkových organizací. (např. DKMO je plátce DPH, MěK, 
není  plátce  DPH,  bude  to  mít  vliv  na  Informační  centrum.  Náklady  se  zápisem  do 
obchodního rejstříku).  
 
Mgr. Bc. Potyšová – vzniknou také náklady s výměnou loga 
 
PaedDr. Plošková  –  vzniknou také náklady s výměnou  razítek,  úprava  webové  stránky, 
změna stěžejních směrnic BOZP a požární ochrany. Náklady odhadujeme na částku …….. . 
Posledním bodem v materiálu je SWOT analýza.     
 
Bc. Klčo, MBA – vyslovil názor na navržené varianty, kdy varianta 1 je nesmysl, varianta 2 
nesmysl s velkým  rizikem.  Nevíme,  zda  ve  sníženém  počtu  (mínus  dva  zaměstnanci)  zbylí 
zaměstnanci práci zvládnou, to by ukázal čas. Pokud ano dávalo by to smysl. Již před rokem 
jsme upozorňovali  na  to,  že  v MěK  je  velký  počet  vedoucích.  Pro  úsporu  finančních 
prostředků  v knihovně  by  stačila  pouze  organizační  změna.  Účetnictví  může  pro  knihovnu 
zpracovávat DKMO. Úspora ve variantě 1 činí ………….., DPH je …………, celková úspora 
se rovná nule. Ve variantě č. 2 by možná vznikla úspora mzdových prostředků, ale na úkor 
toho, že nevíme, zda zaměstnanci ve sníženém počtu budou práci zvládat. Konstatoval, že 
je potřeba udělat restrukturalizaci v rámci knihovny, je potřeba řešit účetnictví. Pokud jsme 
schopni ušetřit pouze mzdové prostředky, není nutné organizace slučovat.    
 
Ing.  Kuča  –  varianty vzešly z DKMO  a  MěK.  Paní  Herdová  se  vyjádřila,  že práci, kterou 
v současné době vykonává, dlouhodobě zvládat nebude.    
 
Ing. Jenčmionková – sdělila, že s Bc. Suškovou a p. Herdovou proběhlo jednání, kde byl 
vznesen dotaz, zda druhou jimi navrženou variantu považují za životaschopnou. Na jednání 
jsem sdělila, že finance, které se ušetří, půjdou zpátky do kultury a do knihovny, město si 
ponechá  pouze  část.  Finanční  prostředky  bychom  investovali  na  rozvoj  kultury  a  knihovny 
strana 11 z 39  
 

 
tzn.  do  jedné  organizace.  Bc.  Sušková  a  p.  Herdová  odpověděly,  že  variantu  vidí  jako 
životaschopnou.  Sdělila,  že  úspora  by  mohla  být  větší,  ale  na  ZŠ  K.  Dvořáčka  budeme 
otvírat pobočku knihovny, která bude zaměřena na podporu čtenářství. Na pobočku budeme 
potřebovat pracovní sílu.   
 
Ing. Kasaj – doporučil koncepci ponechat na nového ředitele.  
 
Bc. Klčo, MBA – upozornil, že v nové organizační struktuře chybí pobočka knihovny na ZŠ 
K. Dvořáčka  
 
Členové rady města diskutovali o organizačních změnách. 
 
Starosta města Ing. Kuča vyhlásil přestávku. 
 
Po přestávce Ing. Kuča
 přizval na schůzi rady města Bc. Suškovou, paní Herdovou.  
Požádal  Bc.  Suškovou  a  p.  Herdovou  o  vyslovení  objektivního  názoru  na  sloučení 
organizací.  
 
Bc. Sušková  –  konstatovala, že v současné  době  se  slučování  kulturních  zařízení stává 
trendem. Jednu kulturní organizaci mají  v Bohumíně,  Novém  Jičíně,  Kopřivnici. 
Vyjmenované  kulturní  organizace  nemají  náplně  prací  v takovém rozsahu jako DKMO. 
V Bohumíně  mají  jeden  sál,  nemají  klubovny,  výstavní  síň.  Sdělila,  že  nedokáže posoudit 
dům kultury. Zastává názor, že by organizace měly zůstat samostatné. Hlavní náplně práce 
obou organizací jsou rozdílné.  V domě  kultury  je  náplň  zaměřena  na  pořádání  kulturních 
akcí.  Náplň  práce  v knihovně  je  zaměřena  na  půjčování  dokumentů  jak v klasické tak 
elektronické  podobě,  ale  také  informační  dokumenty. Knihovna má navíc Informační 
centrum. Kulturní aktivity v knihovně jsou změřeny spíše na podporu četby, dostat veřejnost 
zpátky do knihoven. Besedy i přednášky jsou zaměřeny na knihy a četbu. V rámci možností 
se knihovna zapojuje do celoměstských akcí. Obě organizace spolupracují. Kdyby došlo ke 
sloučení, nemyslím si, že by organizace nefungovala. Sdělila, že nedokáže odhadnout, co se 
stane, když budou organizace sloučeny.    
 
paní Herdová  –  chtěli  jsme,  aby  ze  zpracované  koncepce  vzešel  rozumný  návrh.  Nevím, 
jakou  vizi  bude  mít nové vedení organice. To všechno ukáže čas.  Mohou vyplynout další 
aktivity  a  úspora  nebude.  Při  zpracování  koncepce  jsme  s Bc.  Suškovou  hodně 
spolupracovaly.  Ze  spolupráce  vyplynulo,  že  zaměření  organizací  je  odlišné.  Organizace 
mohou společně vydávat propagační materiály, můžeme se doplňovat ve výstavách, ale své 
aktivity si budeme muset řešit po své linii. Úspora je ve mzdových nákladech, která se do 
budoucna nemusí potvrdit.   
 
Bc.  Klčo,  MBA  –  se  dotázal,  zda  jsou  schopny  dále  spolupracovat,  zda  ve  sloučení  vidí 
jedno jediné plus. Dále se dotázal Bc. Suškové, zda je schopna provést organizační změny 
v knihovně a zda by byl problém, kdyby účetnictví vedlo DKMO.    
 
Bc. Sušková, p. Herdová  –  ano  budeme  spolupracovat.  Bc.  Sušková  sdělila,  že 
k organizačním  změnám  chtěla  již  přistoupit,  ale  od  ledna  pracuje  na  koncepci  sloučení  a 
bylo  by  zbytečné  připravovat  organizační  změny  před  sloučením.  S přesunem  účetnictví 
neviděla problém.  
 
Ing. Kuča – za uspořené fin. prostředky uskutečníme nové akce a to právě chceme  
 
p. Herdová  –  pokud  práce  přibude,  nedokážu  odhadnout,  zda  to  ve  sníženém  počtu 
zaměstnanců (úspora mzdových prostředků) zvládneme.   
 
Bc. Sušková  –  DKMO  a  MěK  má  srovnatelný  objem  účetních  případů.  Nedokážeme 
odhadnout, zda počet účetních bude stačit.  
strana 12 z 39  
 

 
Ing. Kuča – se dotázal, jak tedy vznikla SWOT analýza  
 
Bc. Sušková  –  k tvorbě  SWOT  analýzy  jsme  přistupovali  tak,  že  pokud  má  vzniknout 
společná organizace musíme najít silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby. Neřešili 
jsme současný stav.   
 
Členové rady města Bc. Sušková, p. Herdová diskutovali o náplni pracovní činnosti ředitele 
DKMO a MěK. Paní Herdová uvedla, že v současné době ji práce ředitele zabírá 30 %.  
Bc. Sušková objasnila práci údržbáře.  
 
Mgr. Bc. Potyšová
  –  na ZŠ K. Dvořáčka vznikne knihovnické centrum, dotázala se, jak to 
bude s provozem. 
 
Bc. Sušková – knihovnické centrum bude otevřeno ve školních hodinách pro děti základní 
školy. Chtěli bychom, aby centrum bylo využíváno v hodinách  Českého jazyka a literatury. 
Chtěli  bychom  propojit  společné  akce knihovny  a  učitelů.  Budeme se snažit provoz zajistit 
svými silami.    
 
Mgr. Bc. Potyšová – se dotázala, zda knihovna má otevřeno i v sobotu. 
 
Bc. Sušková - odpověděla, že ano a to od 8 do 12 hod. V pracovní dny je knihovna otevřena 
od 8 do 18 hod. kromě středy, kdy je otevřeno pouze Informační centrum.  
 
Ing. Kuča poděkoval Bc. Suškové a paní Herdové.  
 
Ing. Kuča 
– zrekapituloval celu situaci. 
 
Mgr. Szkandera  
–  uvedl, že SWOT analýza  je  nepřesvědčující.  Ohledně  úspor  sdělil,  že 
objem mu připadá vyprodukován docela násilně. Domníval se, že časem se vše dostane na 
stejnou úroveň. Myšlence, že ušetřené peníze se vrátí do provozu, nevěřil. Domníval se, že 
sloučením nedojde k velkému zisku.     
 
Ing.  Jenčmionková  –  příspěvek  zřizovatele  v současné  době  nemůžeme  navýšit,  jelikož 
bychom  snížili  provozní  saldo.  Rozpočet  na  další  rok  se sestavuje na úrovni nákladů 
rozpočtu minulého roku. V současné době přispíváme domu kultury a knihovně na provoz a 
činnost  zvlášť.  Jsme  schopni  podpořit  akce  větším  obnosem  finančních  prostředků  nebo 
podpořit  nové akce  aniž  bychom  příspěvek  navyšovali,  ale  v případě  úspor.    Příspěvek 
zůstane ve stejné výši, ale tím, že ušetříme za provoz, tak finance mohou jít na nové akce, 
nákup nových knih apod.  
 
Členové rady dále diskutovali. Členové rady města se dohodli materiál odložit.  
PaedDr. Plošková 
– navrhla rozpracovat provoz samostatných organizací.   
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení 
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová 
 
o d k l á d á    

 
projednání materiálu „Záměr sloučení příspěvkových organizací Městské knihovny Orlová a 
Domu kultury města Orlové do jedné příspěvkové organizace“ 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení dle diskuze a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 2  

strana 13 z 39  
 

 
 
ZDRŽEL SE: 1 
 
Přijaté usnesení
 
955/25 
Záměr  sloučení  příspěvkových  organizací  Městské  knihovny  Orlová  a 
Domu kultury města Orlové do jedné příspěvkové organizace 
Rada města Orlová 
 
o d k l á d á    
 
projednání  materiálu  „Záměr  sloučení  příspěvkových  organizací  Městské 
knihovny Orlová a Domu  kultury  města  Orlové  do  jedné  příspěvkové 
organizace“ 
 
2.10.  Schválení  výsledků  zadávacího  řízení  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na 
stavební práce „Oprava škod způsobených důlní činností na objektech č.p. 76 a 91 v 
Orlové-Městě“  a  „Oprava  škod  způsobených  důlní  činností  na  objektu  č.p.  801  v 
Orlové-Městě“ 
Tento materiál uvedl Ing. Kuča. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
1 . s c h v a l u j e  
 
1.1.       
pořadí  nabídek  a  výběr  nejvhodnější  nabídky  na  realizaci  veřejné  zakázky  malého 
rozsahu na stavební práce „Oprava škod způsobených důlní činností na objektech č.p. 76 a 
91 v Orlové-Městě“: 
 
1. pořadí 
G&G Building s.r.o.
28.  Října  1584/281,  709  00  Ostrava  –  Hulváky,   
IČ 27784231 
 
2. pořadí 
P.O.stav-trade, spol. s r.o., Bohumínská 404/14, 733 01 Karviná –  Staré  Město,  IČ 
27789012 
 
3. pořadí 
Meccano, s.r.o., Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba, IČ 25862758 
 
4. pořadí 
TOGET s.r.o., Nežárská 618, 198 00 Praha 9 – Hostavice, IČ 27716384 
 
1.2. 
vyřazení nabídky vedené pod pořadovým číslem 2 VAPEZ CZ s.r.o., Na Výsluní 1023/13, 
734 01 Karviná –  Ráj,  IČ  48394891  ze  zadávacího  řízení  na  realizaci  veřejné  zakázky 
malého rozsahu na stavební práce „Oprava škod způsobených důlní činností na objektu č.p. 
801 v Orlové-Městě“  pro  nesplnění  požadavků  zadavatele  uvedených  v  zadávacích 
podmínkách. 
 
1.3. 
vyřazení nabídky vedené pod pořadovým číslem 5 Saton s.r.o., Švermova 323/61, 709 00 
Ostrava  Mariánské  Hory,  IČ  42767113  ze  zadávacího  řízení  na  realizaci  veřejné  zakázky 
malého rozsahu na stavební práce „Oprava škod způsobených důlní činností na objektu č.p. 
801 v Orlové-Městě“  pro  nesplnění  požadavků  zadavatele  uvedených  v  zadávacích 
podmínkách. 
strana 14 z 39  
 

 
1.4. 
pořadí  nabídek  a  výběr  nejvhodnější  nabídky  na  realizaci  veřejné  zakázky  malého 
rozsahu na stavební práce „Oprava škod způsobených důlní činností na objektu č.p. 801 v 
Orlové-Městě“: 
 
1. pořadí 
P.O.stav-trade, spol. s r.o., Bohumínská 404/14, 733 01 Karviná –  Staré  Město,  IČ 
27789012 
 
2. pořadí 
Meccano, s.r.o., Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba, IČ 25862758 
 
3. pořadí 
STAVO – ČESTAV, s.r.o., Jarošova 31/853, 736 01 Havířov – Šumbark, IČ 64085236 
 
4. pořadí 
G&G Building s.r.o., 28. Října 1584/281, 709 00 Ostrava – Hulváky,  IČ 27784231 
 
2 . p o v ě ř u j e  
 
2.1. 
vedoucí   odboru  rozvoje  a  investic  Ing.  Martinu  Szotkowskou přípravou smlouvy o dílo 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava škod způsobených 
důlní  činností  na  objektech  č.p.  76  a  91  v  Orlové-Městě“  s  vítězným  uchazečem  G&G 
Building s.r.o.
, 28. Října 1584/281, 709 00 Ostrava – Hulváky,  IČ 27784231. 
 
2.2. 
vedoucí   odboru  rozvoje  a  investic  Ing.  Martinu  Szotkowskou přípravou smlouvy o dílo 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava škod způsobených 
důlní činností na objektu č.p. 801 v Orlové-Městě“ s vítězným uchazečem P.O.stav-trade, 
spol.  
s r.o.
, Bohumínská 404/14, 733 01 Karviná – Staré Město, IČ 27789012 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení
 
957/25 
Schválení výsledků  zadávacího  řízení  na  veřejnou  zakázku  malého 
rozsahu na stavební práce „Oprava škod způsobených důlní činností na 
objektech  č.p.  76  a  91  v  Orlové-Městě“  a  „Oprava  škod  způsobených 
důlní činností na objektu č.p. 801 v Orlové-Městě“ 
Rada města Orlová 
                                                                                            
1 . s c h v a l u j e  
 
1.1.       
pořadí nabídek a výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce „Oprava škod způsobených důlní činností 
na objektech č.p. 76 a 91 v Orlové-Městě“: 
 
 
strana 15 z 39  
 

 
1. pořadí 
G&G Building s.r.o.,  28.  Října  1584/281,  709  00  Ostrava  –  Hulváky,   
IČ 27784231 
 
2. pořadí 
P.O.stav-trade, spol. s r.o., Bohumínská 404/14, 733 01 Karviná –  Staré 
Město, IČ 27789012 
 
3. pořadí 
Meccano, s.r.o., Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba, IČ 25862758 
 
4. pořadí 
TOGET s.r.o., Nežárská 618, 198 00 Praha 9 – Hostavice, IČ 27716384 
 
1.2. 
vyřazení  nabídky  vedené  pod  pořadovým  číslem  2  VAPEZ CZ s.r.o., Na 
Výsluní 1023/13, 734 01 Karviná – Ráj, IČ 48394891 ze zadávacího řízení na 
realizaci  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  stavební  práce  „Oprava  škod 
způsobených důlní činností na objektu č.p. 801 v Orlové-Městě“ pro nesplnění 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. 
 
1.3. 
vyřazení  nabídky  vedené  pod  pořadovým  číslem  5  Saton s.r.o., Švermova 
323/61, 709 00 Ostrava Mariánské Hory, IČ 42767113 ze  zadávacího řízení 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava škod 
způsobených důlní činností na objektu č.p. 801 v Orlové-Městě“ pro nesplnění 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. 
 
1.4. 
pořadí nabídek a výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce „Oprava škod způsobených důlní činností 
na objektu č.p. 801 v Orlové-Městě“: 
 
1. pořadí 
P.O.stav-trade, spol. s r.o., Bohumínská 404/14, 733 01 Karviná –  Staré 
Město, IČ 27789012 
 
2. pořadí 
Meccano, s.r.o., Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba, IČ 25862758 
 
3. pořadí 
STAVO  –  ČESTAV,  s.r.o., Jarošova 31/853, 736 01 Havířov  –  Šumbark,  
IČ 64085236 
 
4. pořadí 
G&G Building s.r.o.,  28.  Října  1584/281,  709  00  Ostrava  –  Hulváky,   
IČ 27784231 
 
2 . p o v ě ř u j e  
 
2.1. 
vedoucí   odboru  rozvoje  a  investic  Ing.  Martinu  Szotkowskou přípravou 
smlouvy  o  dílo  na  realizaci  veřejné  zakázky malého rozsahu na stavební 
práce „Oprava škod způsobených důlní činností na objektech č.p. 76 a 91 v 
Orlové-Městě“  s  vítězným  uchazečem  G&G Building s.r.o.,  28.  Října 
strana 16 z 39  
 

 
1584/281,  
709 00 Ostrava – Hulváky,  IČ 27784231. 
 
2.2. 
vedoucí   odboru  rozvoje  a  investic  Ing.  Martinu  Szotkowskou přípravou 
smlouvy  o  dílo  na  realizaci  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  stavební 
práce „Oprava škod způsobených důlní činností na objektu č.p. 801 v Orlové-
Městě“  s  vítězným  uchazečem  P.O.stav-trade, spol. s r.o.,  Bohumínská 
404/14,  
733 01 Karviná – Staré Město, IČ 27789012 
 
 
2.11.  Regenerace  panelového  sídliště  V.  etapa  v  Orlové-Lutyni  –  uzavření  dohody  o 

činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla SmVak, a.s. 
Tento materiál uvedl Ing. Kuča. 
 
Návrh na usnesení  
Rada města Orlová 
 
1 . b e r e   n a   v ě d o m í  
informativní  zprávu  o  průběhu  přípravy  projektové  dokumentace  pro  stavbu  „Regenerace 
panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni “.   
 
2 . s c h v a l u j e  
uzavření Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla  
č. 1371/D/KA/2016 s SmVaK Ostrava a.s. 
č. 1372/D/KA/2016 s SmVaK Ostrava a.s. 
č. 1373/D/KA/2016 s SmVakOstrava  a.s.  
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení
 
958/25 
Regenerace  panelového  sídliště  V.  etapa  v  Orlové-Lutyni  –  uzavření 
dohody o činnosti a umístění stavby  v ochranném pásmu vodního díla 
SmVak, a.s.
  
Rada města Orlová 
 1 . b e r e   n a   v ě d o m í  
informativní  zprávu  o  průběhu  přípravy  projektové dokumentace pro stavbu 
„Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni “.   
 
2 . s c h v a l u j e  
uzavření  Dohody  o  činnosti  a  umístění  stavby  v  ochranném  pásmu  vodního 
díla  
č. 1371/D/KA/2016 s SmVaK Ostrava a.s. 
č. 1372/D/KA/2016 s SmVaK Ostrava a.s. 
č. 1373/D/KA/2016 s SmVak Ostrava  a.s.  
 
 
strana 17 z 39  
 

 
2.12. „Revitalizace lesoparku ve městě Orlová“ - zřízení hodnotící komise, jmenování 
členů a náhradníků hodnotící komise 
Tento materiál uvedl Ing. Kuča. 
 
Členové  RM  navrhli  doplnit  členy  a  náhradníky.  Člen Ing. Petr Hrdina, náhradník  
Ing. Stanislav Kasaj, člen Ing. Tomáš Kuča, náhradník Bc. Martin Klčo, MBA   
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení s doplněnými členy a náhradníky   
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
 
 
1 . z ř i z u j e  
hodnotící  komisi  pro  veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Revitalizace 
lesoparku ve městě Orlová“ 
 
2 . p o v ě ř u j e  
hodnotící  komisi  pro  veřejnou  zakázku  na  stavební  práce  pod  názvem  „Revitalizace 
lesoparku  ve  městě  Orlová“  otevíráním  obálek  s  nabídkami  podanými  v  rámci  zadávacího 
řízení a posouzením kvalifikace dodavatelů 
 
3 . j m e n u j e  
členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem 
„Revitalizace lesoparku ve městě Orlová“ 
 
člen:  Ing. Alena Kasanová   
 
náhradník:      Ing. Jolana Plášková 
 
člen:    Ing. Lukáš Valový                
náhradník:       Ing. Milan Bill 
 
člen:                Radim Venglař 
 
náhradník:       Bc. Pavlína Staniczková 
 
člen:      Ing. Petr Hrdina  
náhradník:     Ing.  Stanislav Kasaj                                        
 
člen:    Ing. Tomáš Kuča  
náhradník:   Bc. Martin Klčo, MBA   
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení
 
959/25 
„Revitalizace  lesoparku  ve  městě  Orlová“  -  zřízení  hodnotící komise, 
jmenování členů a náhradníků hodnotící komise 
Rada města Orlová 
 
 
 
1 . z ř i z u j e  
hodnotící  komisi  pro  veřejnou  zakázku  na  stavební  práce  pod  názvem 
„Revitalizace lesoparku ve městě Orlová“ 
  
strana 18 z 39  
 

 
2 . p o v ě ř u j e  
hodnotící  komisi  pro  veřejnou  zakázku  na  stavební práce pod názvem 
„Revitalizace  lesoparku  ve  městě  Orlová“  otevíráním  obálek  s  nabídkami 
podanými v rámci zadávacího řízení a posouzením kvalifikace dodavatelů 
  
3 . j m e n u j e    
členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku na stavební práce 
pod názvem „Revitalizace lesoparku ve městě Orlová“ 
 
člen:              Ing. Alena Kasanová              
    
náhradník:       Ing. Jolana Plášková 
 
člen:                Ing. Lukáš Valový                 
náhradník:       Ing. Milan Bill 
 
člen:                Radim Venglař 
  
náhradník:       Bc. Pavlína Staniczková 
 
člen:                Ing. Petr Hrdina                                         
náhradník:       Ing. Stanislav Kasaj  
 
člen:                Ing. Tomáš Kuča  
náhradník:       Bc. Martin Klčo, MBA  
 
 
3.05. Úpravy rozpočtu roku 2016 ORJ 10 – odbor rozvoje a investic 
Tento materiál uvedl Ing. Kuča.  
 
Návrh na usnesení  
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
rozpočtové opatření č. 35 
a) projekt přeshraniční spolupráce „PD rekonstrukce objektu čp. 797 -DKMO“ (150 tis. Kč) 
b)  PD stavební úpravy objektu čp. 484 v Orlové-Porubě (19 tis. Kč) 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení  
960/25 

Úpravy rozpočtu roku 2016 ORJ 10 – odbor rozvoje a investic  
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
rozpočtové opatření č. 35 
a) projekt přeshraniční spolupráce „PD rekonstrukce objektu čp. 797 -DKMO“ 
(150 tis. Kč) 
b)  PD stavební úpravy objektu čp. 484 v Orlové-Porubě (19 tis. Kč) 
 
strana 19 z 39  
 

 
3.03.  Návrh  na  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  dotačního  programu  č.  6/2016  – 
Podpora projektů zaměřených na zdravý životní styl občanů města v rámci Zdravého 
města a místní Agendy 21 
Tento materiál uvedl Ing. Kuča.  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
v souladu  s  §  102  odst.  3  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v platném 
znění, 
 
1.  s c h v a l u j e  
 
1.1. 
poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  §  3599  -  projekt  Zdravé  město  a  MA21  –
z dotačního programu č. 6/2016 -Podpora projektů zaměřených na zdravý životní styl 
občanů města v rámci Zdravého města a místní Agendy 21: 
 
z položky 5213 –  neinvestiční  transfery  nefinančním  podnikatelským  subjektům  – 
právnickým osobám 
1.1.1.  
Mateřské škole Radost, s. r. o., IČ: 25375989, v celkové výši 5.900 Kč 
 
z položky 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
1.1.2.  
Domu dětí a mládeže, Orlová, příspěvkové organizaci, IČ: 75122073, v celkové výši 
8.500 Kč 
 
z položky 5221 - neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem  
1.1.3.  
Domu seniorů „POHODA“, o. p. s., IČ: 25852051, v celkové výši 1.000 Kč   
 
1.2. 

vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu 
č. 6/2016 - Podpora projektů zaměřených na zdravý životní styl občanů města v rámci 
Zdravého města a místní Agendy 21 
 
1.3. 
uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  s  organizacemi 
dle bodu 1.1.  ve  znění  vzorové  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  neinvestičních 
dotací dle bodu 1.2. 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 1  
 
ZDRŽEL SE: 2  
 
Přijaté usnesení
 
956/25 
Návrh  na  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  dotačního  programu  č. 
6/2016  –  Podpora  projektů  zaměřených  na  zdravý  životní  styl  občanů 

města v rámci Zdravého města a místní Agendy 21 
Rada města Orlová 
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, 
 
1.  s c h v a l u j e  
 
1.1. 
poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  §  3599  -  projekt  Zdravé  město  a 
MA21  –z dotačního  programu  č. 6/2016  -  Podpora  projektů 
strana 20 z 39  
 

 
zaměřených  na  zdravý  životní  styl  občanů  města  v  rámci  Zdravého 
města a místní Agendy 21: 
 
z položky 5213 –  neinvestiční  transfery  nefinančním  podnikatelským 
subjektům – právnickým osobám 
1.1.1.  Mateřské škole Radost, s. r. o., IČ: 25375989, v celkové výši 5.900 Kč 
 
z položky 5331 –  neinvestiční  příspěvky  zřízeným  příspěvkovým 
organizacím 

1.1.2.  Domu  dětí  a  mládeže,  Orlová,  příspěvkové  organizaci,  IČ:  75122073, 
v celkové výši 8.500 Kč 
 

z položky 5221 - 
neinvestiční  transfery  obecně  prospěšným 
společnostem  
1.1.3.  Domu seniorů „POHODA“, o. p. s., IČ: 25852051, v celkové výši 1.000 
Kč   
 
1.2. 
vzor  veřejnoprávní  smlouvy  o poskytnutí  neinvestičních  dotací  z 
dotačního  programu  č.  6/2016  -  Podpora  projektů  zaměřených  na 
zdravý  životní  styl  občanů  města  v  rámci  Zdravého  města  a  místní 
Agendy 21 
 
1.3. 
uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  s 
organizacemi dle bodu 1.1. ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestičních dotací dle bodu 1.2.  
 
 
3.01.  Návrh  na  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  variabilního  fondu  prevence 
kriminality pro rok 2016 
Tento materiál uvedli Mgr. Galia, Ing. Kuča.  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
v souladu  s  §  102  odst.  3  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v platném 
znění, 
 
1. s c h v a l u j e  
 
1.1. 
poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  §  4349  –  variabilní  fond prevence kriminality – 
z dotačního programu č. 1/2016 - Podpora projektů prevence kriminality: 
z položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům 
1.1.1.  Taneční klub Kmit, z. s., IČ: 04021291, v celkové výši 30 000 Kč 
1.1.2.  Benjamínu Orlová, z. s., IČ: 02506645, v celkové výši 15 000 Kč 
 
z položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 
1.1.3.  Pedagogicko-psychologické poradně, Karviná, příspěvkové organizaci, IČ: 62331752, 
v celkové výši 8 000 Kč 
 
1.2. 
vzor  veřejnoprávní  smlouvy  o poskytnutí  neinvestičních  dotací  na  podporu  projektů 
prevence  kriminality  z  dotačního  programu  č.  1/2016  -  Podpora  projektů  prevence 
kriminality 
 
1.3. 
uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  s  organizacemi 
dle bodu 1.1.  ve  znění  vzorové  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  neinvestičních 
dotací dle bodu 1.2.  
strana 21 z 39  
 

 
Ing. Hrdina – navrhl hlasovat o každém bodu samostatně  
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
v souladu  s  §  102  odst.  3  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v platném 
znění, 
 
1. s c h v a l u j e  
 
1.1. 
poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  §  4349  –  variabilní fond prevence kriminality – 
z dotačního programu č. 1/2016 -Podpora projektů prevence kriminality: 
 
z položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům 
1.1.1.  
Taneční klub Kmit, z. s., IČ: 04021291, v celkové výši 30 000 Kč 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 5 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 4  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
z položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům 
1.1.2.  
Benjamínu Orlová, z. s., IČ: 02506645, v celkové výši 15 000 Kč 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 1 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
z položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 
1.1.3.  
Pedagogicko-psychologické poradně, Karviná, příspěvkové organizaci, IČ: 62331752, 
v celkové výši 8 000 Kč 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 5 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 4 
 
 
 
strana 22 z 39  
 

 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e  
1.2. 

vzor  veřejnoprávní  smlouvy  o poskytnutí  neinvestičních  dotací  na  podporu  projektů 
prevence  kriminality  z  dotačního  programu  č.  1/2016  -  Podpora  projektů  prevence 
kriminality 
 
1.3. 
uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  s  organizacemi 
dle bodu 1.1.  ve  znění  vzorové  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  neinvestičních 
dotací dle bodu 1.2. 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté souhrnné usnesení
 
967/25 
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu prevence 
kriminality pro rok 2016 

Rada města Orlová 
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, 
 
1. s c h v a l u j e  
 
1.1. 
poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  §  4349  –  variabilní fond prevence 
kriminality  –  z dotačního  programu  č. 1/2016  -  Podpora  projektů 
prevence kriminality: 
 
z položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům 
1.1.1.  Taneční klub Kmit, z. s., IČ: 04021291, v celkové výši 30 000 Kč 
1.1.2.  Benjamínu Orlová, z. s., IČ: 02506645, v celkové výši 15 000 Kč 
 
z položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 
1.1.3.  Pedagogicko-psychologické poradně, Karviná, příspěvkové organizaci, 
IČ: 62331752, v celkové výši 8 000 Kč 
 
1.2. 
vzor  veřejnoprávní  smlouvy  o poskytnutí  neinvestičních  dotací  na 
podporu projektů prevence kriminality z dotačního programu č. 1/2016 
- Podpora projektů prevence kriminality 
 
1.3. 
uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  s 
organizacemi dle bodu 1.1. ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestičních dotací dle bodu 1.2.  
 
¨ 
 
 
 

strana 23 z 39  
 

 
3.02.  Informace  o  vyřízení  interpelací  z  13.  zasedání  Zastupitelstva  města  Orlová, 
konaného dne 11.4.2016 

Tento materiál uvedl Ing. Kuča. 
 
Ing. Hrdina  –  požadoval vyhodnocení smlouvy 
se  společností  M  Marketing  s.r.o.  za 
účelem spolupráce na projektu Česká Miss 2016  
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení  
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová  
 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu  města  Orlová  vzít  na  vědomí  odpovědi  na  interpelace  vznesené  na  13. 
zasedání Zastupitelstva města Orlová, konaném dne 11.04.2016 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 1 
 
Přijaté usnesení
 
968/25 
Informace  o  vyřízení  interpelací  z  13.  zasedání  Zastupitelstva  města 
Orlová, konaného dne 11.04.2016  

Rada města Orlová  
 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlová vzít na vědomí odpovědi na interpelace vznesené 
na 13. zasedání Zastupitelstva města Orlová, konaném dne 11.04.2016 
 
 
2.13. Nakládání s dřevní hmotou 

Tento materiál uvedl Ing. Kuča.  
 
Návrh na usnesení 
 
Rada města Orlová 
 
Varianta A) 
s c h v a l u j e  
nakládání s dřevní hmotou, která vznikne při kácení dřevin v majetku města Orlová jako s 
biologicky rozložitelným odpadem  
 
Varianta B) 
1 . s c h v a l u j e  
nakládání  s  dřevní  hmotou  formou  odprodeje  dřevní  hmoty  vzniklé  při  kácení  dřevin  v 
majetku města Orlová  
 
2 . u k l á d á  
odboru správy majetku města ve spolupráci s odborem rozvoje a investic realizovat zakázku 
malého rozsahu na odprodej dřevní hmoty vzniklé při kácení dřevin v majetku města Orlová  
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení varianta A)  
Návrh na usnesení 
 
Rada města Orlová 
strana 24 z 39  
 

 
Varianta A) 
s c h v a l u j e  
nakládání s dřevní hmotou, která vznikne při kácení dřevin v majetku města Orlová jako s 
biologicky rozložitelným odpadem  
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení varianta A) a toto neschválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 0 
 
PROTI: 5   
 
ZDRŽEL SE: 4  
 
 
Ing. Kuča
 – dal hlasovat o návrhu na usnesení varianta B)  
Návrh na usnesení 
 
Rada města Orlová 
 
Varianta B) 
1 . s c h v a l u j e  
nakládání  s  dřevní  hmotou  formou  odprodeje  dřevní  hmoty  vzniklé  při  kácení  dřevin  v 
majetku města Orlová  
 
2 . u k l á d á  
odboru správy majetku města ve spolupráci s odborem rozvoje a investic realizovat zakázku 
malého rozsahu na odprodej dřevní hmoty vzniklé při kácení dřevin v majetku města Orlová  
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení varianta B) a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 1  
 
Přijaté usnesení
 
961/25 
Nakládání s dřevní hmotou       
Rada města Orlová 
 
1 . s c h v a l u j e  
nakládání s dřevní hmotou formou odprodeje dřevní hmoty vzniklé při kácení 
dřevin v majetku města Orlová  
 
2 . u k l á d á  
odboru  správy  majetku  města  ve  spolupráci  s  odborem  rozvoje a investic 
realizovat  zakázku  malého  rozsahu  na  odprodej  dřevní  hmoty  vzniklé  při 
kácení dřevin v majetku města Orlová                            
 
2.14.  Nebytové prostory v objektu Doubravan na ulici  Masarykova  třída  čp.  1000  v 
Orlové-Lutyni a na ulici Rydultowská čp. 1370 v Orlové-Lutyni 
Tento materiál uvedl Ing. Kuča, Bc. Kepenyesová.   
 
Bc. Klčo, MBA
 – smlouva byla uzavřena na dobu určitou.  
 
Ing. Kuča – smlouva má výpovědní lhůtu.   
 
strana 25 z 39  
 

 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění     
 
1. s c h v a l u j e 
 
1.1.  ukončení smlouvy o nájmu č. 1995/6 ze dne12.4.1995 v komplexu Doubravančp. 1000 
na  ulici  Masarykova  třída  v Orlové-Lutyni  k datu  30.6.2016  uzavřené  mezi  městem 
Orlová a Finančním ředitelstvím 
 
1.2.  ukončení  smlouvy  o  nájmu  č.  2002/711  ze dne 1.11.2002 v komplexu Doubravančp. 
1000 na ulici Masarykova třída v Orlové-Lutyni k datu 30.6.2016 uzavřené mezi městem 
Orlová a Finančním ředitelstvím 
 
1.3.  ukončení  smlouvy  č.  2002/710  o  poskytování služeb spojených s nájmem  ze dne 
1.11.2002  v komplexu  Doubravan  čp.  1000  na  ulici  Masarykova  třída  v Orlové-Lutyni  
k datu 30.6.2016 uzavřené mezi městem Orlová a Finančním ředitelstvím 
 
1.4.  ukončení smlouvy o nájmu č. 2000/3 ze dne 7.3.2000 v komplexu Doubravan čp. 1370 
na ulici Rydultowské  v Orlové-Lutyni k datu 31.5.2016 uzavřené mezi městem Orlová a 
Finančním ředitelstvím 
 
2. u k l á d á  
 
odboru správy majetku města uzavřít Dohody o ukončení 
 
2.1. 
smlouvy  o  nájmu  ke  dni  31.5.2016,  a  to  pro  smlouvu  č.  2000/3  uzavřenou  mezi 
městem Orlová a Finančním ředitelstvím 
 
2.2. 
smlouvy o nájmu ke dni 30.6.2016, a to pro smlouvy č. 1995/6 a č. 2002/711  uzavřené 
mezi městem Orlová a Finančním ředitelstvím 
 
2.3. 
smlouvy o poskytování služeb spojených s nájmem ke dni 30.6.2016, a to pro smlouvu 
č. 2002/710 uzavřenou mezi městem Orlová a Finančním ředitelstvím 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 5 
 
PROTI: 1  
 
ZDRŽEL SE: 2 
 
CHYBĚL: 1 
 
Přijaté usnesení
 
962/25 
Nebytové  prostory  v  objektu  Doubravan  na  ulici  Masarykova  třída  čp. 
1000 v Orlové-Lutyni a na ulici Rydultowská čp. 1370 v Orlové-Lutyni 

Rada města Orlová 
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění     
                                                                                                                                           
1. 
s c h v a l u j e 
 
1.1.  ukončení  smlouvy  o  nájmu  č.  1995/6  ze  dne  12.4.1995  v komplexu 
Doubravan  čp.  1000  na  ulici  Masarykova  třída  v Orlové-Lutyni  k datu 
30.6.2016 uzavřené mezi městem Orlová a Finančním ředitelstvím 
 
strana 26 z 39  
 

 
1.2.  ukončení  smlouvy  o  nájmu  č.  2002/711  ze  dne  1.11.2002  v komplexu 
Doubravan  čp.  1000  na  ulici  Masarykova  třída  v Orlové-Lutyni  k datu 
30.6.2016 uzavřené mezi městem Orlová a Finančním ředitelstvím 
 
1.3.  ukončení smlouvy č. 2002/710 o poskytování služeb spojených s nájmem 
ze dne 1.11.2002 v komplexu  Doubravan  čp.  1000  na  ulici  Masarykova 
třída  v Orlové-Lutyni    k datu  30.6.2016  uzavřené  mezi  městem Orlová  a 
Finančním ředitelstvím 
 
1.4.  ukončení  smlouvy  o  nájmu  č.  2000/3  ze  dne  7.3.2000  v komplexu 
Doubravan  čp.  1370  na  ulici  Rydultowské  v Orlové-Lutyni  k datu 
31.5.2016 uzavřené mezi městem Orlová a Finančním ředitelstvím 
 
2. u k l á d á  
 

odboru správy majetku města uzavřít Dohody o ukončení 
 
2.1.  smlouvy o nájmu ke dni 31.5.2016, a to pro smlouvu č. 2000/3 uzavřenou 
mezi městem Orlová a Finančním ředitelstvím 
 
2.2.  smlouvy  o  nájmu  ke  dni  30.6.2016,  a  to  pro  smlouvy  č.  1995/6  a  č. 
2002/711  uzavřené mezi městem Orlová a Finančním ředitelstvím 
 
2.3.  smlouvy o poskytování služeb spojených s nájmem ke dni 30.6.2016, a to 
pro  smlouvu  č.  2002/710  uzavřenou  mezi  městem  Orlová  a  Finančním 
ředitelstvím 
 
2.15. Pronájmy pozemků 

Tento materiál uvedl Ing. Kuča. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová    
v  souladu s § 102odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000   Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
s c h v a l u j e 
 
dle bodu 1 
pronájem pozemku parc. č.450/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 367 m2 v k. 
ú. Horní Lutyně  ……………., …………………..  na dobu od 25.05.2016 do 05.06.2016 za 
jednorázovou úhradu ve výši 85 000,- Kč  
 
dle bodu 2 
pronájem  části  pozemkůo  výměře  4  m2, a to parc.  č.  2/3,  parc.  č.  3737/44,  parc.  č.  653/1, 
parc. č. 139,  par. č. 3325/254, parc. č. 3936/186 vše v k. ú. Horní Lutyně, parc. č. 3419/6, 
parc. č. 3420/2 obě v k. ú. Poruba u Orlové a parc. č. 4603, parc. č. 3302 obě v k. ú. Orlová 
spol. RENGL, s. r. o, Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, IČ:25420160 na dobu neurčitou 
za smluvní cenu 1210,-  Kč/m2/rok/pozemková  část  za  účelem  provozování  služby 
výlepových a plakátovacích ploch 
 
Ing. Kuča – sdělil, že OSMM navrhuje doplnit usnesení ve znění: 
Návrh na usnesení - doplnění  

Rada města Orlová 
2 .   u k l á d á    
odboru správy majetku města odebrat výlepové plakátovací plochy ze správy SMO, městské 
akciové  společnosti  Orlová,  a  to  k datu  účinnosti  smlouvy  o  nájmu  a  výpůjčce  se  spol. 
RENGL, s. r. o.   
 
Bc. Klčo, MBA – oznámil střet zájmů  
strana 27 z 39  
 

 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení s doplněním a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 1  
 
CHYBĚL: 1 
 
Přijaté usnesení
 
963/25 
Pronájmy pozemků 
Rada města Orlová    
v  souladu s § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000   Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
1.  s c h v a l u j e 
 
dle bodu 1 
pronájem pozemku parc.  č.  450/1  ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře  2  367  m2  v k.  ú.  Horní  Lutyně  ……………………, ……..  na dobu od 
25.05.2016 do 05.06.2016 za jednorázovou úhradu ve výši 85 000,- Kč  
 
dle bodu 2 
pronájem části pozemků o výměře 4 m2, a to parc. č. 2/3, parc. č. 3737/44, 
parc. č. 653/1, parc. č. 139,  par. č. 3325/254, parc. č. 3936/186 vše v k. ú. 
Horní Lutyně, parc. č. 3419/6, parc. č. 3420/2 obě v k. ú. Poruba u Orlové a 
parc.  č.  4603,  parc.  č.  3302  obě  v  k.  ú.  Orlová    spol. RENGL, s. r. o
Zákopnická  354/11,  460  14  Liberec,  IČ:25420160  na  dobu  neurčitou  za 
smluvní cenu 1210,- Kč/m2/rok/pozemková část za účelem provozování služby 
výlepových a plakátovacích ploch  
 
2 .   u k l á d á    
odboru správy majetku města odebrat výlepové plakátovací plochy ze správy 
SMO,  městské  akciové  společnosti  Orlová,  a  to  k datu  účinnosti  smlouvy  o 
nájmu a výpůjčce se spol. RENGL, s. r. o.   
 
 
2.16. Zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Orlová – služebnosti 
Tento materiál uvedl Ing. Kuča.  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
s c h v a l u j e    
zřízení  věcných  břemen  –  služebnosti  na  pozemcích  ve  vlastnictví  města  Orlová  za 
jednorázovou úhradu dle sazeb za  zřízení  věcných břemen stanovených radou města dne 
16.02.2011usn. č. 188/6, a to na části služebného pozemku parc. č. 3395/11 ve prospěch 
panujícího pozemku parc. č. 2352 vše  v k. ú. Poruba u Orlové spočívající v právu umístění, 
zřízení  a  provozování  vodovodní  přípojky  o délce cca 16 m, v právu vstupu a vjezdu za 
účelem její opravy a údržby za jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč/bm + DPH, ale min. 
1 000,- Kč + DPH vše při zabřemenění pozemku v  šířce max. do 1 m 
 
 
strana 28 z 39  
 

 
Ing. Hrdina – navrhl doplnit usnesení ve znění: 
Návrh na usnesení – doplnění  

Rada města Orlová  
 
2 . u k l á d á  

odboru  správy  majetku  města  zapracovat  do  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  podmínku 
úpravy  opravené  části  komunikace  v celé  délce  dotčení  a  šířce  komunikace  tak,  aby 
zpevněný povrch nebyl podélně narušen pracovní spárou 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení s doplněním a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
CHYBĚL: 1 
 
Přijaté usnesení
 
964/25 
Zřízení  věcných  břemen  na  pozemcích  ve  vlastnictví  města  Orlová  – 
služebnosti 

Rada města Orlová 
v souladu  s  §  102  odst.  3  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
 
1 . s c h v a l u j e    
zřízení  věcných  břemen  –  služebnosti  na  pozemcích  ve  vlastnictví  města 
Orlová  za  jednorázovou  úhradu  dle  sazeb  za  zřízení  věcných  břemen 
stanovených  radou  města  dne  16.02.2011  usn.  č.  188/6,  a  to  na  části 
služebného pozemku parc. č. 3395/11 ve prospěch panujícího pozemku parc. 
č. 2352 vše  v k. ú. Poruba u Orlové spočívající v právu umístění, zřízení a 
provozování vodovodní přípojky o délce cca 16 m, v právu vstupu a vjezdu za 
účelem  její  opravy  a  údržby  za  jednorázovou  úhradu  ve  výši  150,-  Kč/bm  + 
DPH, ale min. 1 000,- Kč + DPH vše při zabřemenění pozemku v  šířce max. 
do 1 m 
 
2 . u k l á d á  
odboru správy majetku města zapracovat do smlouvy o právu provést stavbu 
podmínku  úpravy  opravené  části  komunikace  v celé  délce  dotčení  a  šířce 
komunikace  tak,  aby  zpevněný  povrch  nebyl  podélně  narušen  pracovní 
spárou 
 
2.17. Převody nemovitostí 
Tento materiál uvedl Ing. Kuča.  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová    
 
d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Orlová 
v  souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
neschválit 

převody nemovitostí 
strana 29 z 39  
 

 
odkoupení níže uvedených pozemků od vlastníka ČR -Zemědělský podnik Razová, s. p. 
v likvidaci, 
a to: 
 
LV č.  56 k. ú. Horní Lutyně 

parc. č.     výměra v m2         druh pozemku 
706                  129             ostatní plocha 
2205/3               80                 dtto 
2205/10             76                 dtto 
2749/1             104              vodní plocha 
2749/4                 2              ostatní plocha 
2753/6                86                dtto     
2753/18            298                dtto 
2753/19            104                dtto 
2861/1              283                dtto 
3223/1           2 719             ostatní plocha 
3224/1              716                 dtto  
3224/5                  4                 dtto 
3317                 295             ostatní plocha 
3319/18              69                 dtto 
3748/6              888                 dtto 
3755/3              291             ostatní plocha 
4043                 721                 dtto 
4212                 423                 dtto 
 
LV č. 5358 – podíl ¾   k. ú. Horní Lutyně     
2753/25              41                 dtto 
2753/26            135                 dtto 
 
LV č. 5430 – podíl ¾  k. ú. Horní Lutyně 
2753/10               67                dtto 
 
LV č. 5207 k. ú. Poruba u Orlové 
1951/1            2 350                dtto 
1951/2            1 190                dtto 
1952               6 274                dtto 
1956                  161                dtto 
1957                  893                dtto 
1967               2 574                dtto 
1972/2               938                dtto 
1987/1               370             vodní plocha       
1987/3               132             ostatní plocha 
1987/4               113                 dtto  
1988/1               281                 dtto 
1988/2            1 547                 dtto 
1992/18             896                 dtto 
1996/1            2 838                 dtto 
3431               2 765             vodní plocha   
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 

strana 30 z 39  
 

 
CHYBĚL: 1 
 
Přijaté usnesení
 
965/25 
Převody nemovitostí 
Rada města Orlová    
                       
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlová  
v souladu  s  §  85  písm.  a)  zákona  č.  128/2000  Sb.,o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
 
neschválit 
převody nemovitostí 
 
odkoupení
 níže uvedených pozemků od vlastníka ČR - Zemědělský podnik 
Razová, s. p. v likvidaci, 
a to:  
 
LV č.  56 k. ú. Horní Lutyně 
parc. č.     výměra v m2         druh pozemku 
706                  129             ostatní plocha 
2205/3               80                 dtto 
2205/10             76                 dtto 
2749/1             104              vodní plocha 
2749/4                 2              ostatní plocha 
2753/6                86                dtto     
2753/18            298                dtto 
2753/19            104                dtto 
2861/1              283                dtto 
3223/1           2 719             ostatní plocha 
3224/1              716                 dtto  
3224/5                  4                 dtto 
3317                 295             ostatní plocha 
3319/18              69                 dtto 
3748/6              888                 dtto 
3755/3              291             ostatní plocha 
4043                 721                 dtto 
4212                 423                 dtto 
 
LV č. 5358 – podíl ¾   k. ú. Horní Lutyně     
2753/25              41                 dtto 
2753/26            135                 dtto 
 
LV č. 5430 – podíl ¾  k. ú. Horní Lutyně 
2753/10               67                dtto 
 
LV č. 5207 k. ú. Poruba u Orlové 
1951/1            2 350                dtto 
1951/2            1 190                dtto 
1952               6 274                dtto 
1956                  161                dtto 
1957                  893                dtto 
1967               2 574                dtto 
1972/2               938                dtto 
1987/1               370             vodní plocha       
1987/3               132             ostatní plocha 
1987/4               113                 dtto  
strana 31 z 39  
 

 
1988/1               281                 dtto 
1988/2            1 547                 dtto 
1992/18             896                 dtto 
1996/1            2 838                 dtto 
3431               2 765             vodní plocha   
 
 
3.04. Záměr výstavby MŠ typu Montessori – Ježečkova školka 
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová, Bc. Kepenyesová.  
 
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová    
v  souladu s § 102odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000   Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
1 . r e v o k u j e  
část usnesení rady města č. 944/24/1 ze dne 04.04.2016 ve znění: 
„Rada města Orlová 
s c h v a l u j e 
pronájem pozemku parc.  č.  2815  orná  půda  o  výměře  5 666 m2  v k.  ú. Horní  Lutyně  spol. 

Ježečkova školka  z. s. na dobu určitou od 20.04.2016 do 31.12.2018 s tím, že do zahájení 
stavebních prací bude výše nájmu 1 000,- Kč/měsíc, od zahájení stavebních prací bude výše 
nájmu 20,- Kč/m2/rok za podmínky, že Zastupitelstvo města Orlová schválí spol. Ježečkova 
školka  z. s.
  prodej uvedeného pozemku  
 
a následné 
 
uzavření smlouvy s právem provedení stavby Montessori školky na pozemku parc. č. 2815 
v k.ú. Horní Lutyně se spol. Ježečkova školka  z. s.“ 
 
2 . s c h v a l u j e  
pronájem pozemku parc.  č.  2815  orná  půda  o  výměře  5 666 m2  v k.  ú. Horní  Lutyně  spol. 
Ježečkova školka  z. s. na dobu neurčitou od 21.04.2016 s tím, že do zahájení stavebních 
prací bude výše nájmu 1 000,-  Kč/měsíc,  od  zahájení  stavebních  prací  bude  výše  nájmu          
20,- Kč/m2/rok 
 
a následné 
 
uzavření smlouvy s právem provedení stavby Montessori školky na pozemku parc. č. 2815 
v k.ú. Horní Lutyně se spol. Ježečkova školka  z. s.“ 
 
Členové rady města diskutovali ohledně smlouvy o pronájmu (doba neurčitá, určitá)  
 
Mgr. Bc. Potyšová 
– citovala dopis Bc. Ježka. 
 
Ing. Kuča
 – doporučil do podmínek smlouvy uvést, že pokud se záměr neuskuteční, bude 
pronájem ukončen  
 
Bc.  Klčo,MBA  –  návrh smlouvy projednat v  ZM,  nebo  alespoň  projednat  na  schůzi  RM. 
Požadoval návrh smlouvy.   
 
Bc. Kepenyesová  –  znění  nájemní  smlouvy  na  schůzi  rady  města  odbor  nedává.  Ve 
smlouvě je stanovena výpovědní lhůta.   
  
strana 32 z 39  
 

 
 
Ing.  Kuča  –  přerušil  projednávání  tohoto  materiálu  s tím, že Bc. Kepenyesová zjistí 
jaká je ve smlouvě stanovena výpovědní lhůta.  
 
3.06. Schválení zahraničních pracovních cest 
Tento materiál uvedl Ing. Kuča.  
 
Bc. Klčo, MBA – se dotázal, jaké jsou náklady na služební cestu   
 
Ing. Kuča - Chorvati platí ubytování a stravu a my platíme pouze cestu.  
 
Návrh na usnesení  
Rada města Orlová  
 
1.   s c h v a l u j e
 
 
1.1.  zahraniční  pracovní  cestu  do  Chorvatska,  družebního  města  Crikvenica,  ve  dnech 
12. až 16. 5. 2016 
 
- Ing. Tomáši Kučovi, starostovi - členu Zastupitelstva města Orlová 
- Mgr. Romanu Galiovi, členu Zastupitelstva města Orlová 
 
1.2.
  zahraniční  pracovní  cestu  do  Chorvatska,  družebního  města  Crikvenica,  ve  dnech 
11. až 16. 8. 2016 
 
- Mgr. Bc. Renatě Potyšové, 1. místostarostce - členu Zastupitelstva města Orlová 
- Ing. Petru Hrdinovi - členu Zastupitelstva města Orlová 
 
2.   p o v ě ř u j e
 
 
2.1. místostarostku města Mgr. Bc. Renatu Potyšovou stanovením náležitostí pro zahraniční 
pracovní cestu konanou ve dnech 12. až 16. 5. 2016  
 
2.2.
 starostu města Ing. Tomáše Kuču stanovením náležitostí pro zahraniční pracovní cestu 
konanou ve dnech 11. až 16. 8. 2016 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6  
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 2 
 
CHYBĚL: 1 
 
Přijaté usnesení  
969/25 

Schválení zahraničních pracovních cest  
Rada města Orlová  
 
1.   s c h v a l u j e  
 
1.1.  zahraniční  pracovní  cestu  do  Chorvatska,  družebního  města  Crikvenica, 
ve dnech 12. až 16. 5. 2016 
 
- Ing. Tomáši Kučovi, starostovi - členu Zastupitelstva města Orlová 
strana 33 z 39  
 

 
- Mgr. Romanu Galiovi, členu Zastupitelstva města Orlová 
 
1.2.  zahraniční  pracovní  cestu  do  Chorvatska,  družebního  města  Crikvenica, 
ve dnech 11. až 16. 8. 2016 
 
-  Mgr.  Bc.  Renatě  Potyšové,  1. místostarostce -  členu  Zastupitelstva  města 
Orlová 
- Ing. Petru Hrdinovi - členu Zastupitelstva města Orlová 
 
2.   p o v ě ř u j e  
 
2.1. místostarostku města Mgr. Bc. Renatu Potyšovou stanovením náležitostí 
pro zahraniční pracovní cestu konanou ve dnech 12. až 16. 5. 2016  
 
2.2.
  starostu  města  Ing.  Tomáše  Kuču  stanovením  náležitostí  pro  zahraniční 
pracovní cestu konanou ve dnech 11. až 16. 8. 2016 
 
 
Ing. Kuča 
– informoval o závěrech jednání Rady Moravskoslezského kraje ve věci záměru 
přemístění Základní umělecké školy J. R. Míši Orlová, kdy Základní umělecká škola by měla 
být  přemístěna  na  Gymnázium a Obchodní akademii, Orlová do budovy Obchodní 
akademie. Do této budovy by měla být také přemístěna Pedagogicko-psychologická poradna 
a  Muzeum  Těšínsko.  V budově  vznikne  sál,  kde  bude  80  míst.  Baletní  a  keramická  třída, 
třída  pro  vyučování  orchestru.  V budově  ZUŠ  by  mělo  být  zřízeno  Okresní centrum pro 
klienty postižené Alzheimerovou chorobou. Počítá se se zbouráním jednoho pavilonu. Zatím 
je  to  rozhodnutí  zřizovatele.  Sdělil,  jsem,  že  město  Orlová  se  záměrem  nesouhlasí. 
Podmínkou města bude, aby budova ZUŠ nezůstala prázdná. Navrhl jsem, aby centrum pro 
klienty postižené Alzheimerovou chorobou vzniklo v budově  Obchodní akademie a budova 
ZUŠ by měla být zrekonstruována. Na tento návrh kraj nechtěl přistoupit.  
 
Ing. Kasaj 
– se dotázal na časový horizont přemístění ZUŠ  
 
Ing.  Kuča  
–  od 1.9.2016 bude  budova  Obchodní  akademie  prázdná  a  začne  se 
s rekonstrukcí. Na ZUŠ se bude ve školním roce 2016/2017 vyučovat. ZUŠ má sál má třídy 
je  potřeba  budovu  pouze  zateplit,  opravit  elektroinstalaci,  opravit  střechu.  Budova  bývalé 
Obchodní akademie by se musela zcela zrekonstruovat. V okolí ZUŠ se nachází Základní 
škola,  MěP,  PČR.  Město  Orlová  investovalo  do  chodníků,  osvětlení. V dosahu se nachází 
autobusová zastávka.   
 
Bc.  Klčo,  MBA  
–  doporučil  za  radu  města  zaslat na Moravskoslezský kraj nesouhlasný 
otevřený dopis s výčtem toho, co to bude pro město znamenat.   
 
Ing.  Kuča  
–  sdělil,  že  oficiální  otevřený  dopis  petičního  výboru  s podpisy  byl  ministryni 
školství  před  měsícem  zaslán.  OŠKS  připravilo  otevřený  dopis  pro  všechny  krajské 
zastupitele.  Chtěli  jsme  prostory  ZUŠ  a  Obchodní  akademie  nafotit  a  vytvořit  pro  krajské 
zastupitele prezentaci. Paní ředitelka ZUŠ focení odmítla.   
 
Mgr. Bc. Potyšová  
–  ohledně  focení  telefonicky  hovořila  s náměstkyní  kraje, která sdělila, 
že na focení krajského zařízení nepřistoupí.  
 
Bc.  Klčo,  MBA  
–  doporučil  napsat  druhý  otevřený  dopis,  který  by  měl  být  uveřejněn 
v Orlovských novinách. V dopise by mělo být napsáno, že snaha města byla a paní ředitelka 
odmítla jakoukoliv spolupráci. Doporučil pověřit TO uveřejněním otevřeného dopisu.  
 
 
 

strana 34 z 39  
 

 
Ing. Kuča – navrhl usnesení ve znění: 
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová  
 
b e r e   n a   v ě d o m í    
informaci Rady Moravskoslezského  kraje  ohledně  záměru  přemístění  Základní  umělecké 
školy J. R. Míši Orlová, Pedagogicko-psychologické  poradny  a  Muzea  Těšínska  na 
Gymnázium a Obchodní akademii, Orlová  
 
Ing. Kasaj – navrhl doplnit usnesení ve znění: 
Návrh na usnesení – doplnění  

Rada města Orlová 
 
u k l á d á  

tajemníkovi  MěÚ  Orlová  ve  spolupráci  s dotčenými  odbory  připravit  a  zveřejnit  otevřený 
dopis Rady města Orlové k záměru přemístění Základní umělecké školy J. R. Míši Orlová   
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7  
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 1 
 
CHYBĚL: 1 
 
Přijaté souhrnné usnesení  
970/25 

Informace Rady Moravskoslezského kraje  
Rada města Orlová  
1 . b e r e   n a   v ě d o m í    
informaci Rady Moravskoslezského kraje ohledně záměru přemístění Základní 
umělecké  školy  J.  R.  Míši  Orlová,  Pedagogicko-psychologické poradny a 
Muzea Těšínska na Gymnázium a Obchodní akademi , Orlová p. o.   
 
2 . u k l á d á  
tajemníkovi MěÚ Orlová ve spolupráci s dotčenými odbory připravit a zveřejnit 
otevřený  dopis  Rady  města  Orlové  k záměru  přemístění  Základní  umělecké 
školy J. R. Míši Orlová   
 
  

Dokončení materiálu 3.04. Záměr výstavby MŠ typu Montessori – Ježečkova školka 
 
Bc. Kepenyesová 
– ve smlouvě je stanovena tříměsíční výpovědní lhůta.  
 
Ing. Kuča - dal hlasovat o návrhu na usnesení 
 
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová    
v  souladu s § 102odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000   Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
1 . r e v o k u j e  
část usnesení rady města č. 944/24/1 ze dne 04.04.2016 ve znění: 
„Rada města Orlová 
strana 35 z 39  
 

 
s c h v a l u j e 
pronájem pozemku parc.  č.  2815  orná  půda  o  výměře  5 666 m2  v k.  ú. Horní  Lutyně  spol. 

Ježečkova školka  z. s. na dobu určitou od 20.04.2016 do 31.12.2018 s tím, že do zahájení 
stavebních prací bude výše nájmu 1 000,- Kč/měsíc, od zahájení stavebních prací bude výše 
nájmu 20,- Kč/m2/rok za podmínky, že Zastupitelstvo města Orlová schválí spol. Ježečkova 
školka  z. s.
  prodej uvedeného pozemku  
 
a následné 
 
uzavření smlouvy s právem provedení stavby Montessori školky na pozemku parc. č. 2815 
v k.ú. Horní Lutyně se spol. Ježečkova školka  z. s.“ 
 
2 . s c h v a l u j e  
pronájem pozemku parc.  č.  2815  orná  půda  o  výměře  5 666 m2  v k.  ú. Horní  Lutyně  spol. 
Ježečkova školka  z. s. na dobu neurčitou od 21.04.2016 s tím, že do zahájení stavebních 
prací bude  výše nájmu 1 000,-  Kč/měsíc,  od  zahájení  stavebních  prací  bude  výše  nájmu          
20,- Kč/m2/rok 
 
a následné 
 
uzavření smlouvy s právem provedení stavby Montessori školky na pozemku parc. č. 2815 
v k.ú. Horní Lutyně se spol. Ježečkova školka  z. s.“ 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
CHYBĚL: 1 
 
Přijaté usnesení  
966/25
 
Záměr výstavby MŠ typu Montessori – Ježečkova školka 
Rada města Orlová    
v  souladu  s  §  102  odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000   Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
1 . r e v o k u j e  
část usnesení rady města č. 944/24/1 ze dne 04.04.2016 ve znění: 
„Rada města Orlová 
s c h v a l u j e 
pronájem pozemku parc. č. 2815 orná půda o výměře 5 666 m2 v k. ú. Horní 

Lutyně  spol.  Ježečkova  školka    z.  s.  na  dobu  určitou  od  20.04.2016  do 
31.12.2018 s tím, že do zahájení stavebních prací bude výše nájmu 1 000,- 

Kč/měsíc, od  zahájení stavebních prací bude výše nájmu 20,- Kč/m2/rok za 
podmínky, že Zastupitelstvo města Orlová schválí spol. Ježečkova školka  z. 
s.
  prodej uvedeného pozemku  

 
a následné 
 
uzavření smlouvy s právem provedení stavby Montessori školky na pozemku 

parc. č. 2815 v k.ú. Horní Lutyně se spol. Ježečkova školka  z. s.“ 
strana 36 z 39  
 

 
2 . s c h v a l u j e  
pronájem pozemku parc. č. 2815 orná půda o výměře 5 666 m2 v k. ú. Horní 
Lutyně spol. Ježečkova školka  z. s. na dobu neurčitou od 21.04.2016 s tím, 
že do zahájení stavebních prací bude výše nájmu 1 000,-  Kč/měsíc,  od 
zahájení stavebních prací bude výše nájmu 20,- Kč/m2/rok  
 
a následné 
 
uzavření smlouvy s právem provedení stavby Montessori školky na pozemku 
parc. č. 2815 v k.ú. Horní Lutyně se spol. Ježečkova školka  z. s.“ 
 
 
4. Organizační a různé 
 
4.01. Informace o činnosti uvolněných členů zastupitelstva města v uplynulém období 

Ing. Kuča  
 
Mgr. Bc. Potyšová
 – informovala, že ohledně Mateřské školy a Základní školy DUHA budou 
probíhat individuální schůzky s rodiči.  
 
Mgr. Szkandera – dotázal se, zda se uvažovalo o provozování jiným zřizovatelem. V době, 
když školu paní  Králová  přebírala,  měla  zájem  také  Slezská  diakonie  a  zájem  stále  trvá. 
Slezská diakonie má vlastní vybavení.  
 
Ing. Kuča – vybavení školy v Orlové-Porubě je na velmi vysoké úrovni.   
 
Bc.  Klčo, MBA  –  obě  školy  jsme  navštívili  a  vybavení  školy  v Orlové-Porubě  je  na dobré 
úrovni.  
 
Mgr. Bc. Potyšová 
–  sdělila,  že  již  dnes  mohou  rodiče  s dětmi  školu  v Orlové-Porubě 
navštívit.  
 
Ing.  Jenčmionková  –  poskytla  členům  rady  k nahlédnutí  výsledky  měření  dvou  stanic 
Rychvald, Orlová. Otázkou zůstává, zda budeme nebo nebudeme investovat do algoritmu. 
Monitorování zatím bude probíhat. Informovala, že v rámci  podnikatelského  prostředí  obcí 
celé České republiky proběhl výzkum týdeníku Ekonom. Orlová v rámci Moravskoslezského 
kraje  skončila  na  posledním  místě.  V rámci  protidrogové  prevence  navrhla  zřídit  Městský 
sportovní klub, který by byl otevřen všem sportovním disciplínám.     
 
Ing. Kuča – konstatoval, že město s podnikateli neumí pracovat  
 
Bc. Klčo, MBA
 – domníval se, že sportovních klubů je ve městě dost. Problémem je dostat 
děti do sportovních klubů. Apelovat a získávat děti by měly sportovní kluby.  
 
Mgr. Paloncy  –  myšlenka  sportovního  klubu  se  mu  nelíbila.  Ve  městě  působí  sportovní 
kluby,  které  svou  činnost  vykonávají  dobře.  V rámci protidrogové problematiky doporučil 
urychleně přemístit K-Centrum z centra města do okrajové lokality.  
 
Mgr. Bc. Potyšová  –  konstatovala,  že  každé  město  má  problémy  s drogami. Souhlasila 
s přemístěním K-Centra.   
 
Ing. Matušek, MBA
  –  informoval o požadavku Základní odborové organizace MěÚ  Orlová 
ve  věci  parkování  úředníků  na  parkovišti  před  MěÚ  Orlová.  Doplnil,  že  v současné  době 
určují pravidla parkování zásady, které byly schváleny 1.4. 2015 radou města.   
 
strana 37 z 39  
 

 
 
2.01. Informace o činnosti představenstva SMO, městské akciové společnosti Orlová, 
v uplynulém období  

Tento materiál uvedl Bc. Klčo, MBA. 
 
Bc.  Klčo,  MBA  
–  informoval  o  vyřizování  pohledávky  SMO  u  členů  představenstva,  která 
vznikla na základě exekuce na SMO.  
 
Ing. Hrdina – navrhl přijmout usnesení ve znění: 
Návrh na usnesení  
Rada města Orlová  
 
u k l á d á    

předsedovi Představenstva SMO, m. a. s.  informovat Radu města Orlová jakým způsobem 
byla vyřízena pohledávka SMO, m. a. s. u členů představenstva SMO, m. a. s., vzniklá na 
základě exekuce na SMO, m. a. s.  v termínu do 30.6.2016  
 
Bc. Klčo, MBA 
– dále informoval o probíhající soudních jednáních. Uvedl, že SMO se bude 
snažit být,  více  aktivnější  v propagaci  a  otevřenější  k občanům.  Dále  informoval  o  přípravě 
koncepce tepla včetně dopracování koncepce alternativních zdrojů. Sdělil, že se uskutečnilo 
jednání s Ing.  Sobotíkem  ČEZT.  Proběhlo  jednání  s vedením Doubravy  ohledně  rozšíření 
svozu odpadu. Dále informoval o záměru vybudování CNG stanice.     
 
Ing. Kuča 
– sdělil, že ČSAD Havířov projekt na CNG stanici má. Chtějí stavbu provádět ze 
svých financí, aby CNG stanice sloužila veřejnosti. SMO by mělo sepsat seznam věcí, které 
se  podařilo  vykonat.  Konstatoval,  že  městu,  příspěvkovým organizacím i SMO chybí PR. 
Informoval  o  přípravě  nové  elektronizace  jednání  RM  a  ZM.  Informoval  o  průběhu  akce 
„Ukliďme  Česko“.  Dále  sdělil,  že  rybářský  svaz  požádal  o  pomoc  v jednání s novým 
vlastníkem rybníku, který již dlouho udržují.    
 
Bc. Klčo, MBA 
– oznámil střet zájmů 
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení 
Návrh na usnesení   

Rada města Orlová 
 
1 . b e r e   n a   v ě d o m í    
informace o činnosti představenstva SMO, městské akciové společnosti Orlová, v uplynulém 
období  
 
2 .   u k l á d á    
předsedovi  představenstva  SMO, městské  akciové  společnosti  Orlová  informovat Radu 
města  Orlová  jakým  způsobem  byla  vyřízena  pohledávka SMO,  m.  a.  s.  u  členů 
představenstva SMO, m. a. s., vzniklá na základě exekuce na SMO, m. a. s.  v termínu do 
30.6.2016  
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 

strana 38 z 39  
 

 
 
Přijaté usnesení
 
947/25 
Informace o činnosti představenstva SMO, městské akciové společnosti 
Orlová, v uplynulém období  

Rada města Orlová 
 1 . b e r e   n a   v ě d o m í    
informace  o  činnosti  představenstva  SMO,  městské  akciové  společnosti 
Orlová, v uplynulém období 
 
2 . u k l á d á  
předsedovi  představenstva  SMO,  městské  akciové  společnosti  Orlová 
informovat  Radu  města  Orlová  jakým  způsobem  byla  vyřízena  pohledávka 
SMO,  m.  a.  s.  u  členů  představenstva  SMO,  m.  a.  s.,  vzniklá  na  základě 
exekuce na SMO, m. a. s. v termínu do 30.06.2016  
 
 
V 13.00 hod. ukončil starosta města Ing. Kuča 25. schůzi Rady města Orlové
.  
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Kuča     
 
 
 
       Mgr. Bc. Renata Potyšová   
starosta města Orlová  
 
 
 
       místostarostka města Orlová 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil  
 
 
---------------------------------------------- 
Mgr. Roman Galia            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala dne 25.04.2016 
Mgr. Zdeňka Koběrská 
 
strana 39 z 39