Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zápis z 24-25-26 schůze Rady města Orlové'.

Město Orlová  
 
Zápis z 24. schůze Rady města Orlové 
konané dne 30.03.2016 v zasedací místnosti č. 57 na Městském úřadě Orlová   
 
 
Počet přítomných členů schůze Rady města Orlové: 9     
 
Přítomni členové Rady města Orlové:  

Ing. Tomáš Kuča, Mgr. Bc. Renata Potyšová, Ing. Petra Jenčmionková, Mgr. Roman Galia,  
Bc.  Martin  Klčo,  MBA,  Mgr.  Kamil  Paloncy,  Ing. Petr Hrdina, Ing. Stanislav Kasaj,  
Mgr. Vladislav Szkandera. 
 
Nepřítomni členové Rady města Orlové:   
 
1. Zahájení v 8.00 hod. 
 
1.01. Program 24. schůze Rady města Orlové, konané dne 30.03. 2016 

24.  schůzi  Rady  města  Orlové  zahájil  a  řídil  starosta  města  Ing.  Tomáš  Kuča.  V úvodu 
informoval o stížnosti občana, který podá na město trestní oznámení, protože nesouhlasí se 
stavbou  náměstí,  jelikož  postavená  budova  mu  bude  bránit  ve  výhledu  na  náměstí.  
 
Ing.  Kuča  -  navrhl,  aby  se  schůze  řídila  programem  uvedeným  na  pozvánce  s doplněním 
bodů: 
3.01. Studie proveditelnosti možnosti vzniku městského sportovního klubu   
3.02. Parkoviště u evangelického kostela  
3.03. Darování sklopných sedaček městu Orlová 
3.04. Smlouva o zprostředkování    
a s vypuštěním bodů: 
2.22.  Výše  finančních  limitů  za  úhrady  standardních  výrobků  při  výměnách  prováděných 
svépomocí nájemci bytů ve vlastnictví města Orlové  
2.26.  Dodatek  č.  3  k  „Dohodě  č.  1/2014  o  zajištění  ochrany  nemovitostí  a  zájmů  Města 
Orlová“, kdy  tento bod se odkládá z důvodu,  že  zatím  nebyl  doručen  znalecký posudek  na 
hodnotu  pozemků.  K tomuto bodu bude  zřejmě  svolána  mimořádná  schůze  rady  před 
zasedáním zastupitelstva.    
 
Mgr. Bc. Potyšová  –  požádala projednat body  2.05., 2.06.  jako první z důvodu  nutného 
odchodu  Bc. Buzkové.  
 
Mgr. Paloncy – požádal o zařazení bodu 3.05. Jmenování člena komise Rady města Orlová  
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení 
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e    
program 24. schůze Rady města Orlové konané dne 30.03.2016 ve znění dle pozvánky 
s doplněním bodu: 
 
3.01. Studie proveditelnosti možnosti vzniku městského sportovního klubu   
 
3.02. Parkoviště u evangelického kostela 
 
3.03. Darování sklopných sedaček městu Orlová 
 
3.04. Smlouva o zprostředkování    
strana 1 z 42 
 

 
3.05. Jmenování člena komise Rady města Orlová 
 
a s vypuštěním bodů: 
 
2.22.  Výše  finančních  limitů  za  úhrady  standardních  výrobků  při  výměnách  prováděných 
svépomocí nájemci bytů ve vlastnictví města Orlové 
 
2.26.  Dodatek  č.  3  k  „Dohodě  č.  1/2014  o  zajištění  ochrany  nemovitostí  a  zájmů  Města 
Orlová“  
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení s doplněním bodu 3.01., 3.02., 3.03., 
3.04., 3.05. a s vypuštěním bodů 2.22., 2.26. a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 1  
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení
 
912/24 
Program 24. schůze Rady města Orlové, konané dne 30.03. 2016 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e    
program 24. schůze Rady města Orlové konané dne 30.03.2016 ve znění dle 
pozvánky  s doplněním bodu: 
 
3.01. Studie proveditelnosti možnosti vzniku městského sportovního klubu  
 
3.02. Parkoviště u evangelického kostela  
 
3.03. Darování sklopných sedaček městu Orlová 
 
3.04. Smlouva o zprostředkování  
 
3.05. Jmenování člena komise Rady města Orlová 
 
a s vypuštěním bodů: 
 
2.22.  Výše  finančních  limitů  za  úhrady  standardních  výrobků  při  výměnách 
prováděných svépomocí nájemci bytů ve vlastnictví města Orlové  
 
2.26.  Dodatek  č.  3  k  „Dohodě  č.  1/2014  o  zajištění  ochrany  nemovitostí  a 
zájmů Města Orlová“  
 
Schválený program schůze Rady města Orlové. 
1. 
Zahájení - 8.00 hod. 
1.01.  Schválení programu schůze Rady města Orlová 
1.02.  Určení ověřovatele zápisu ze schůze Rady města Orlová – ústně 
2. 
Materiály k projednávání na schůzi rady města: 
2.01.  Zprávy vedoucího Obvodního oddělení PČR Orlová a velitele Městské policie Orlová 
o bezpečnostní situaci ve městě - ústně 
2.02.  Informace  o  činnosti  představenstva  SMO,  městské  akciové  společnosti  Orlová,  v 
uplynulém období - ústně 
2.03.  Výsledky hospodaření, účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2015 - písemně 
2.04.  Změna č. 4 územního plánu Orlové - písemně 
strana 2 z 42 
 

 
2.05.  Úprava rozpočtu roku 2016 - ORJ 06 odbor sociální a zdravotní - dotace z Programu 
na  podporu  poskytování  sociálních  služeb  pro  rok  2016  ze  státního  rozpočtu  - 
písemně 
2.06.  Domov  Vesna,  příspěvková  organizace  -  souhlas  zřizovatele  s  přijetím  účelové 
neinvestiční  dotace  určené  k  financování  sociálních  služeb  od  statutárního  města 
Havířov  a  sponzorského  příspěvku  od  SMO,  městské  akciové  společnosti  Orlová  - 
písemně 
2.07.  Smlouva o poskytnutí služeb -  odstranění  vozidel,  tvořících  překážku  silničního 
provozu a vozidel neoprávněně stojících na vyhrazeném parkovišti - písemně 
2.08.  Udělení souhlasu s užitím znaku města Orlové - písemně 
2.09.  Žádost Ivana Jekielka o finanční dar - písemně 
2.10.  Úprava rozpočtu roku 2016 ORJ 03 - odbor školství, kultury a sportu - písemně 
2.11.  Dodatek  č.  1  k  veřejnoprávní  smlouvě  o  poskytnutí  účelové  neinvestiční  dotace 
Mateřské  škole  Čtyřlístek,  s.  r.  o.,  Kpt.  Jaroše  762,  Orlová-Lutyně,  pro  rok  2016  - 
písemně 
2.12.  Návrh  na  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  variabilního  fondu  zájmové  činnosti  v 
roce 2016 - písemně 
2.13.  Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací  z variabilního fondu kultury v roce 2016  - 
písemně 
2.14.  Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací  z variabilního fondu pro děti a mládež na 
akce v roce 2016 - písemně 
2.15.  Uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace OKD - písemně 
2.16.  Projekt  "Společné  kořeny  -  evangelíci  a  katolíci  na  Těšínském  Slezsku"  -  OP 
INTERREG V-A - písemně 
2.17.  Zřízení  hodnotící  komise  a  jmenování  členů  a  náhradníků  hodnotící  komise  - 
písemně 
2.18.  Odkoupení  technického  zhodnocení  VIP  prostorů  č.  p.  982  na  zimním  stadionu  v 
Orlové-Lutyni  vč.  úpravy  rozpočtu  2016  ORJ  17  -  odbor  správy  majetku  města  - 
písemně 
2.19.  Zřízení  věcných  břemen  na  pozemcích  ve  vlastnictví  města  Orlová  -  služebnosti  - 
písemně 
2.20.  Záměr výstavby MŠ typu Montessori - Ježečkova školka - písemně na stůl 
2.21.  Převody nemovitostí - písemně 
2.23.  Provozování splaškové kanalizace na území města Orlová - písemně na stůl 
2.24.  Pronájem části pozemku ve vlastnictví města Orlová - písemně 
2.25.  Pronájem nebytových prostorů na ulici Polní čp. 963 v Orlové-Lutyni - písemně 
2.27.  Podnět občana obce - Ing. Waldemara Danělišyna – ústně 
3. 
Materiály k projednávání na schůzi rady města - dodatečně zařazené: 
3.01.    Studie  proveditelnosti  možnosti  vzniku  městského  sportovního  klubu  –  písemně  na 
stůl  
3.02.   Parkoviště u evangelického kostela – písemně na stůl   
3.03.   Darování sklopných sedaček městu Orlová – ústně  
3.04.   Smlouva o zprostředkování – ústně    
3.05.   Jmenování člena komise Rady města Orlová – ústně  
4. 
Organizační a různé: 
4.01.  Informace  o  činnosti  uvolněných  členů  zastupitelstva  města  v  uplynulém  období  - 
ústně 
 
 
 
 
 
 
 
 

strana 3 z 42 
 

 
1.02. Určení ověřovatele zápisu ze schůze Rady města Orlové 
Starosta města Ing. Kuča navrhl určit ověřovatelem zápisu z 24. schůze Rady města Orlové 
konané dne 30.03.2016 Mgr. Kamila Paloncyho.  
 
Návrh na usnesení  
Rada města Orlová 
 
u r č u j e  
ověřovatelem zápisu z 24. schůze Rady města Orlové konané dne 30.03.2016 Mgr. Kamila 
Paloncyho  
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 1 
 
Přijaté usnesení
 
913/24 
Určení ověřovatele zápisu ze schůze Rady města Orlové 
Rada města Orlová 
 
u r č u j e  
ověřovatelem zápisu z 24. schůze Rady města Orlové konané dne 30.03.2016 
Mgr. Kamila Paloncyho  
 
2.05.  Úprava  rozpočtu  roku  2016  –  ORJ 06 odbor sociální a zdravotní –  dotace z 
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 ze státního 

rozpočtu 
Tento materiál uvedl Ing. Kuča.  
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
v  souladu  se  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších 
předpisů  
 
s c h v a l u j e  
 
1.  přijetí dotace v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro 
rok  2016  určené  příspěvkovým  organizacím  Sociální  služby  města  Orlová  a  Domov 
Vesna  a  souhlasí  s  uzavřením  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu 
Moravskoslezského kraje 
 
2.  rozpočtové opatření č. 29 - neinvestiční přijaté transfery od krajů zřízeným příspěvkovým 
organizacím v celkové výši 7 916 000,- Kč (neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro 
poskytovatele  sociálních  služeb  příspěvkových  organizací  na  rok  2016,  jejichž 
zřizovatelem je Město Orlová) 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0   
 

strana 4 z 42 
 

 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení
 
918/24 
Úprava rozpočtu roku 2016 – ORJ 06 odbor sociální a zdravotní – dotace 
z Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 ze 

státního rozpočtu 
Rada města Orlová 
v souladu  se  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění 
pozdějších předpisů  
 
s c h v a l u j e  
 
1.  přijetí  dotace  v  rámci  dotačního  Programu  na  podporu  poskytování 
sociálních služeb pro rok 2016 určené příspěvkovým organizacím Sociální 
služby města Orlová a Domov Vesna a souhlasí s uzavřením smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
 
2.  rozpočtové opatření č. 29 - neinvestiční přijaté transfery od krajů zřízeným 
příspěvkovým  organizacím  v  celkové  výši  7  916  000,-  Kč  (neinvestiční 
dotace ze státního  rozpočtu  pro  poskytovatele  sociálních  služeb 
příspěvkových  organizací  na  rok  2016,  jejichž  zřizovatelem  je  Město 
Orlová) 
 
 
2.06.  Domov  Vesna,  příspěvková  organizace  -  souhlas  zřizovatele  s  přijetím  účelové 
neinvestiční  dotace  určené  k  financování  sociálních  služeb  od  statutárního  města 
Havířov a sponzorského příspěvku od SMO, městské akciové společnosti Orlová 
Tento materiál uvedl Ing. Kuča.   
 
Bc. Klčo, MBA – oznámil střet zájmů.  
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
v  souladu  se  zákonem  č.  128/2000 Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších 
předpisů  a  písm.  b),  odst.  5,  §  27,  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 
s c h v a l u j e  
1.  přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 21 000,-- Kč příspěvkovou organizací Domov 
Vesna, Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně  od  poskytovatele  statutární  město 
Havířov 
 
2.  přijetí  sponzorského  příspěvku  ve  výši  2  000,--  Kč  příspěvkovou  organizací  Domov 
Vesna, Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně od poskytovatele SMO, městská akciová 
společnost Orlová 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
 

strana 5 z 42 
 

 
Přijaté usnesení 
919/24 
Domov  Vesna,  příspěvková  organizace  -  souhlas  zřizovatele  s  přijetím 
účelové  neinvestiční  dotace  určené  k  financování  sociálních  služeb  od 
statutárního města Havířov a sponzorského příspěvku od SMO, městské 
akciové společnosti Orlová 
Rada města Orlová 
v  souladu  se  zákonem č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění 
pozdějších  předpisů  a  písm.  b),  odst.  5,  §  27,  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 
s c h v a l u j e  
1.  přijetí  účelové  neinvestiční  dotace  ve  výši  21  000,--  Kč  příspěvkovou 
organizací Domov Vesna, Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně  od 
poskytovatele statutární město Havířov 
 
2.  přijetí  sponzorského  příspěvku  ve  výši  2  000,--  Kč  příspěvkovou 
organizací Domov Vesna, Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně  od 
poskytovatele SMO, městská akciová společnost Orlová 
 
 
2.02. Informace o činnosti představenstva SMO, městské akciové společnosti Orlová, 
v uplynulém období  

Tento  materiál  uvedl  Bc.  Klčo,  MBA.  Informoval,  že  proběhla  dvě  jednání  ohledně 
alternativních zdrojů tepla, zpracovávají se ekonomické dopady a pohledy. V pátek proběhne 
jednání se zástupcem ČEZT. Dokončují se účetní závěrky, tak abychom v červnu na jednání 
jediného  akcionáře  měli  dokončenou řádnou  účetní  závěrku.  Během  šesti  měsíců  budeme 
zavádět  nový  informační  systém  Helios,  který  by  měl  zjednodušit  práci  při  zpracovávání 
ekonomických výstupů.     
 
Členové  RM  diskutovali  ohledně  vybudování  tepelného  čerpadla  v panelovém  domě.  
Mgr. Bc. Potyšová  sdělila,  že  by  mělo  být  obyvatelům  panelového  domu  na  shromáždění 
delegátů vše vysvětleno.  
 
Bc. Klčo, MBA 
– oznámil střet zájmů  
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení  
Návrh na usnesení   

Rada města Orlová  
 
b e r e   n a   v ě d o m í    
informace o činnosti představenstva SMO, městské akciové společnosti Orlová, v uplynulém 
období  
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 1 
 
 
 
 
 

strana 6 z 42 
 

 
Přijaté usnesení 
915/24 
Informace o činnosti představenstva SMO, městské akciové společnosti 
Orlová, v uplynulém období  

Rada města Orlová 
 b e r e   n a   v ě d o m í    
informace  o  činnosti  představenstva  SMO,  městské  akciové  společnosti 
Orlová, v uplynulém období  
 
 
2.03. Výsledky hospodaření, účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2015 
Tento materiál uvedla Ing. Fiedlerová, Ing. Jenčmionková.  
 
Bc. Klčo, MBA 
– dotázal se na soupis akcí hrazených z úvěrového rámce.  
 
Ing. Kuča 
– požadovaný soupis může FO zaslat  
 
Ing. Fidlerová
  –  konstatovala, že výsledky  hospodaření  za  r.  2015  dopadly  dobře.  Příjmy 
105  %,  úspora  provozních  výdajů  4  %,  provozní  saldo  vyšší,  do  fondů  přidělujeme  
cca 45 mil., v rámci FRR se podařilo vygenerovat rezervu. Máme rezervu na splácení úvěru 
na příští rok.   
 
Ing. Jenčmionková – pochválila finanční odbor za dobře zpracovanou zprávu.  
 
Ing. Fiedlerová  –  jelikož výsledky  hospodaření  musí  být  zveřejněny  před  zasedáním 
zastupitelstva, požadovali jsme po auditorovi, aby závěrečnou  zprávu zaslal v předstihu. 
Auditor  zaslal  ještě  dopis  určený  zastupitelům.  Obsahem  dopisu  je  doplňující  informace 
k závěrečné zprávě ohledně zjištění (neprovedení ocenění cenných papírů reálnou hodnotou 
společnosti  Depos), které  nám  tato  společnost  vytkla.  Zjištění  je  popsáno  v závěrečné 
zprávě.  Kraj  má  na  ocenění  cenných  papírů  reálnou hodnotou jiný názor,  a pokud by 
prováděl přezkum hospodaření, tak by nám zcela jistě výše uvedené zjištění nevytkl. Tento 
dopis bude přiložen k materiálům pro zastupitelstvo města.        
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na unesení 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e   
Zastupitelstvu města Orlové  
 
1 .   s c h v á l i t    
 
 
v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů,  
 
1.1.  závěrečný účet města za rok 2015 s výsledkem rozpočtového hospodaření ve výši 16 
436tis. Kč v rozsahu příloh č. 1 - 20 a 27 
 
1.2.  strategickou rezervu města ve výši 10 mil. Kč (viz příloha č. 3 - FRR) 
 
1.3.  účetní závěrku města Orlové za rok 2015 v rozsahu příloh č. 21 - 25 
 
1.4.  výsledek hospodaření (zisk) ve výši 1 609 tis. Kč dle výkazu zisku a ztráty (viz příloha č. 
22) 
 
 

strana 7 z 42 
 

 
2. vyjádřit souhlas  
v souladu s § 17, odst. (7) zák. č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
 
s celoročním hospodařením města za r. 2015 bez výhrad 
 
3. vzít na vědomí  

zprávu  auditora  o  přezkoumání  roční  účetní  závěrky  a  hospodaření  města  za  rok  2015viz 
příloha č. 27 důvodové zprávy 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení
 
916/24 
Výsledky  hospodaření,  účetní  závěrka  a  závěrečný  účet  města  za  rok 
2015 

Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e   
Zastupitelstvu města Orlové  
 
 
 
1. schválit  
 
 
v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů,  
1.1.  závěrečný  účet  města  za  rok  2015  s výsledkem  rozpočtového 
hospodaření ve výši 16 436 tis. Kč v rozsahu příloh č. 1 - 20 a 27 
 
1.2.  strategickou rezervu města ve výši 10 mil. Kč (viz příloha č. 3 - FRR) 
 
1.3.  účetní závěrku města Orlové za rok 2015 v rozsahu příloh č. 21 - 25 
 
1.4.  výsledek hospodaření (zisk) ve výši 1 609 tis. Kč dle výkazu zisku a ztráty 
(viz příloha č. 22) 
 
2. vyjádřit souhlas  
v souladu  s  §  17,  odst.  (7)  zák.  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
s celoročním hospodařením města za r. 2015 bez výhrad  
3. vzít na vědomí  
zprávu auditora o přezkoumání roční účetní závěrky a hospodaření města za 
rok 2015 viz příloha č. 27 důvodové zprávy 
 
 
 
 
 
 

strana 8 z 42 
 

 
2.04. Změna č. 4 územního plánu Orlové 
Tento materiál uvedla Ing. Juřicová, Bc. Grúber. 
 
Bc. Grúber
  –  změna  územního  plánu  č.  4  obsahově  odpovídá tomu, co schválilo 
zastupitelstvo. Vše bylo zapracováno, námitky dotčených orgánů a veřejnosti nebyly žádné. 
Veřejné  projednání  se  uskuteční  dnes  odpoledne,  s tím, že  veřejnost  má  možnost  uplatnit 
své námitky nebo připomínky. Pokud by k tomu došlo, museli bychom materiál ZM stáhnout 
a připomínky bychom museli znovu projednat s dotčenými orgány.  
 
Bc. Klčo, MBA – se dotázal, zda plochy na individuální bydlení byly ubírány. 
 
Bc. Grúber – plochy nebyly ubírány. Byla ubrána pouze jedna plocha a to na plochu zahrad, 
na žádost vlastníka pozemku.  
 
Mgr. Galia – dotázal se, jaká je reálná možnost vybudování rychlostní komunikace, zda se 
kraj o komunikaci zajímal (napojení na dálnici v Bohumíně).  
 
Bc. Grúber  –  jedná se o stavbu  Ředitelství  silnic  a  dálnic.  V nejbližších deseti letech je 
reálné propojení od Valachovce v Petřvaldě  na  dálnici  v Bohumíně  v polovičním  profilu. 
V podstatě stavba měla být již hotová, ale stavba se zastavila v Rychvaldě, protože Rychvald 
je  zastavěné  území  a  nastal  problém vyhnout se rybníkům  a  zastavěnému  území.  Změny 
byly do územního  plánu  města  Rychvaldu  zapracovány  a  stavba  se  začíná  připravovat. 
Druhá polovina na Havířov je zatím pouze územní rezerva.   
 
Ing. Kuča – informoval, že kraj uvažuje spíše o zužování komunikací. Moravskoslezský kraj 
a  Aglomerace  Ostravsko  Karvinsko  je  zasíťována  na  140  %  a  uvažuje  o zužování 
čtyřproudových komunikací na dvouproudé. Bude probíhat měření průjezdnosti automobilů.  
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
 
 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlové  
 
1. vydat 
v  souladu  s  ustanoveními  §  6  odst.  5  písm.  c)  a  §  54  odst.  2  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o 
územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  za 
použití § 43 odst. 4 a §  55  odst.  2  stavebního  zákona,  §  171  a  následujících  zákona  č. 
500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  §  13  a  přílohy  č.  7  vyhlášky  č. 
500/2006  Sb.,  o  územně  analytických  podkladech,  územně  plánovací  dokumentaci  a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti změnu č. 4 územního plánu Orlové formou 
opatření obecné povahy po ověření podle § 54 odst. 2) stavebního zákona, že územní plán 
není  v  rozporu  s  politikou  územního  rozvoje,  s  územně  plánovací  dokumentací  vydanou 
krajem a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu,     
 
 
2. vzít na vědomí 
vyhodnocení veřejnoprávního projednání změny č. 4 územního plánu Orlové. 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0  
 

strana 9 z 42 
 

 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení
 
917/24 
Změna č. 4 územního plánu Orlové 
Rada města Orlová 
 
 
 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlové  
 
1. vydat 
v  souladu  s  ustanoveními  §  6  odst.  5  písm.  c)  a  §  54  odst.  2  zákona  č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve 
znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního 
zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně  plánovací  činnosti  změnu  č.  4  územního  plánu  Orlové  formou 
opatření obecné povahy po ověření podle § 54 odst. 2) stavebního zákona, že 
územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací  vydanou  krajem  a  se  stanovisky  dotčených  orgánů  nebo 
stanoviskem krajského úřadu,   
 
 
 
2. vzít na vědomí 
vyhodnocení veřejnoprávního projednání změny č. 4 územního plánu Orlové. 
 
 
2.07. Smlouva o poskytnutí služeb  -  odstranění vozidel, tvořících překážku silničního 
provozu a vozidel neoprávněně stojících na vyhrazeném parkovišti 
Tento materiál uvedl Ing. Kuča. 
 
Bc. Klčo, MBA – oznámil střet zájmů  
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
 
 
s c h v a l u j e  
v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
 
Smlouvu o poskytnutí služeb spojených s odstraněním vozidel, tvořících překážku silničního 
provozu a vozidel neoprávněně stojících na vyhrazeném parkovišti na území města Orlová 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 2 
 
 
 
 
 
 
 

strana 10 z 42 
 

 
Přijaté usnesení 
920/24 
Smlouva o poskytnutí služeb -  odstranění  vozidel,  tvořících  překážku 
silničního  provozu  a  vozidel  neoprávněně  stojících  na  vyhrazeném 
parkovišti 

Rada města Orlová 
 
 
 
s c h v a l u j e  
v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
 
Smlouvu  o  poskytnutí  služeb  spojených  s  odstraněním  vozidel,  tvořících 
překážku silničního provozu a  vozidel neoprávněně stojících na  vyhrazeném 
parkovišti na území města Orlová 
 
2.08. Udělení souhlasu s užitím znaku města Orlové 

Tento materiál uvedl Ing. Kuča. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
v  souladu  s  §  34a  odst.  3)  zákona  č.    128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v  platném 
znění    
 
1 . s o u h l a s í  
s užitím znaku města Orlové pro Benjamín Orlová, z. s. se sídlem na ulici Petra Cingra 482 v 
Orlové-Městě k užití na baneru se znakem města, který bude používán při akcích a dalších 
aktivitách spolku na území města Orlová, 
 
2 . u k l á d á  
tiskovému oddělení předat aktuální podobu znaku města Orlové Benjamínu Orlová, z. s. se 
sídlem na ulici Petra Cingra 482 v Orlové-Městě pro účel uvedený v důvodové zprávě. 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9  
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení
 
921/25 
Udělení souhlasu s užitím znaku města Orlové 
Rada města Orlová   
v souladu s § 34a odst. 3) zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění    
 
1 . s o u h l a s í  
s  užitím  znaku  města Orlové pro Benjamín Orlová, z. s. se sídlem na ulici 
Petra Cingra 482 v Orlové-Městě  k  užití  na  baneru  se  znakem  města,  který 
bude používán při akcích a dalších aktivitách spolku na území města Orlová, 
  
2 . u k l á d á  
tiskovému  oddělení  předat  aktuální  podobu  znaku  města  Orlové  Benjamínu 
Orlová, z. s. se sídlem na ulici Petra Cingra 482 v Orlové-Městě  pro  účel 
uvedený v důvodové zprávě. 
 
 

strana 11 z 42 
 

 
2.09. Žádost Ivana Jekielka o finanční dar 
Tento materiál uvedli PaedDr., Plošková, Ing. Kuča. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
v  souladu  s  §  102  odst.  3  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v  platném 
znění, 
 
1 .   b e r e   n a   v ě d o m í  
žádost Ivana Jekielka o finanční dar 
 
varianta 1 
 
2 .   s c h v a l u j e  
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
 
2.1. 
rozpočtové opatření č. 31 - finanční dar Ivanu Jekielkovi (10 tis. Kč) 
 
2.2. 
poskytnutí  finančního  daru  Ivanovi  Jekielkovi  na  úhradu  nákladů  souvisejících  s 
natočením třetího řadového CD kapely AHARD ve výši 10 tis. Kč   
 
2.3. 
uzavření darovací smlouvy s Ivanem Jekielkem 
 
varianta 2 
 
2 .   n e s c h v a l u j e  
poskytnutí  finančního  daru  Ivanu  Jekielkovi  na  úhradu  nákladů  souvisejících  s  natočením 
třetího řadového CD kapely AHARD ve výši 10 tis. Kč   
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení varianta 1  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
v  souladu  s  §  102  odst.  3  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v  platném 
znění, 
 
1 .   b e r e   n a   v ě d o m í  
žádost Ivana Jekielka o finanční dar 
 
varianta 1 
 
2 .   s c h v a l u j e  
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
 
2.3. 
rozpočtové opatření č. 31 - finanční dar Ivanu Jekielkovi (10 tis. Kč) 
 
2.4. 
poskytnutí  finančního  daru  Ivanovi  Jekielkovi  na  úhradu  nákladů  souvisejících  s 
natočením třetího řadového CD kapely AHARD ve výši 10 tis. Kč   
 
2.3. 
uzavření darovací smlouvy s Ivanem Jekielkem 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení varianta 1 a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8  
 
PROTI: 0  

strana 12 z 42 
 

 
ZDRŽEL SE: 1 
 
Přijaté usnesení
 
922/24 
Žádost Ivana Jekielka o finanční dar 
Rada města Orlová 
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění, 
 
1 .   b e r e   n a   v ě d o m í  
žádost Ivana Jekielka o finanční dar 
 
2 .   s c h v a l u j e  
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, 
 
2.5. 
rozpočtové opatření č. 31 - finanční dar Ivanu Jekielkovi (10 tis. Kč) 
 
2.6. 
poskytnutí  finančního  daru  Ivanovi  Jekielkovi  na  úhradu  nákladů 
souvisejících s natočením třetího řadového CD kapely AHARD ve výši 
10 tis. Kč   
 
2.3. 
uzavření darovací smlouvy s Ivanem Jekielkem 
 
 
2.10. Úprava rozpočtu roku 2016 ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu 
Tento materiál uvedl Ing. Kuča. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
v  souladu  se  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v  platném  znění,  a  v 
souladu se zákonem  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  v 
platném znění, 
 
s c h v a l u j e  
rozpočtové opatření č. 30 - opravy a udržování objektů základních škol (47 tis. Kč) 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení
 
923/24 
Úprava rozpočtu roku 2016 ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu 
Rada města Orlová 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění,  a  v  souladu  se  zákonem  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, 
 
s c h v a l u j e  
rozpočtové opatření č. 30 - opravy a udržování objektů základních škol (47 tis. 
Kč) 
strana 13 z 42 
 

 
2.11. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
Mateřské škole Čtyřlístek, s. r. o., Kpt. Jaroše 762, Orlová-Lutyně, pro rok 2016 
Tento materiál uvedla PaedDr. Plošková. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,  
 
 
 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlové schválit  
 
Dodatek  č.  1  k  veřejnoprávní  smlouvě  o  poskytnutí  účelové  neinvestiční  dotace  Mateřské 
škole Čtyřlístek, s. r. o., Kpt. Jaroše 762, Orlová-Lutyně, pro rok 2016 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení
 
924/24 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace Mateřské škole Čtyřlístek, s. r. o., Kpt. Jaroše 762, Orlová-Lutyně, 
pro rok 2016 
Rada města Orlová 
v souladu se  zákonem č.128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení),  v platném 
znění,  
 
 
 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlové schválit  
 
Dodatek  č.  1  k  veřejnoprávní  smlouvě  o  poskytnutí  účelové  neinvestiční 
dotace Mateřské škole Čtyřlístek, s. r. o., Kpt. Jaroše 762, Orlová-Lutyně, pro 
rok 2016 
 
 
2.12. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu zájmové činnosti 
v roce 2016 
Tento materiál uvedla PaedDr. Plošková. 
 
Mgr. Galia
  –  nesouhlasil s tím,  že  příspěvkové  organizace  žádají dotace z variabilních 
fondů, když dostávají finanční prostředky z města. Český svaz žen zaniká a žádá o finance.  
 
PaedDr. Plošková – Český svaz žen nezaniká  
 
Ing. Jenčmionková – město přispívá příspěvkovým organizacím na provoz (budovu). Když 
žádají o dotace, žádají na činnost (akce).  
 
Ing. Kuča 
– spolek nemůže na jednu akci žádat u všech komisí  
 
PaedDr. Plošková – jsou to výjimečné akce v rámci celého města. Komise vše zodpovědně 
posuzovaly.  
 
strana 14 z 42 
 

 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
 
 
1.  s c h v a l u j e  
 
1.1. 
poskytnutí  neinvestičních  dotací  z § 3429 -  variabilní  fond  zájmové  činnosti  – 
z dotačního programu č. 2/2016 – Podpora projektů zájmové a spolkové činnosti: 
 
z položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům 
 
1.1.1. 
Českomoravskému  svazu  chovatelů  poštovních  holubů,  oblastní  spolek  Karviná  - 
Ostrava, z.s., IČ:  71225561,  pro  Základní  organizaci  Českomoravského  svazu 
chovatelů poštovních holubů Orlová, v celkové výši 10.000 Kč    
1.1.2. 
Českému  svazu  chovatelů  Základní organizaci Orlová-Poruba,  IČ:  48004332,  v 
celkové výši 15.000 Kč  
1.1.3. 
Českému svazu žen z.s., IČ: 00442801, pro Základní organizaci Českého svazu žen 
Orlová-Lutyně v celkové výši 2.500 Kč   
1.1.4. 
Základní  organizaci  Českého  zahrádkářského  svazu  osada  č.1  Orlová-Lutyně,  IČ: 
70989885, v celkové výši 3.000 Kč   
1.1.5. 
FOTOKLUBU ORLOVÁ, spolku, IČ: 27043444, v celkové výši 7.000 Kč   
1.1.6. 
Fotoskupině K4, z.s., IČ: 22721339, v celkové výši 5.500 Kč   
1.1.7. 
Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Orlové-Lutyni, IČ: 69206104, 
v celkové výši  55.000 Kč   
1.1.8. 
Místní  skupině  Polského  kulturně-osvětového  svazu  v Orlové  -  Porubě,  IČ: 
66932629, v celkové výši 16.000 Kč   
1.1.9. 
MS Orlová Doubrava, IČ: 73184845, v celkové výši 10.000 Kč 
1.1.10.  SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů, Orlová-Poruba, IČ: 65468058, v celkové výši 
5.500 Kč   
1.1.11.  SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů, Orlová-Město, IČ: 65468040, v celkové výši 
13.000 Kč   
1.1.12.  Spolku Václavka, o.s., IČ: 22752668, v celkové výši 9.000 Kč   
1.1.13.  Sjednocené  organizaci  nevidomých  a  slabozrakých  České  republiky,  oblastní 
pobočce Havířov, IČ: 65399447, v celkové výši 10.000 Kč    
1.1.14.  YMCA Orlová, IČ: 26651181,  v celkové výši 17.000 Kč   
1.1.15.  Svazu tělesně postižených v České republice z.s., místní organizaci Orlová - Město, 
IČ: 65468571, celkové výši 4.000 Kč 
 
z položky 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
 
1.1.16.  
Domovu  Vesna,  příspěvkové  organizaci,  IČ:  75154391,  v celkové výši 
5.000 Kč   
 
1.2. 

vzor  veřejnoprávní  smlouvy  o poskytnutí  neinvestičních  dotací  na  akce  z  dotačního 
programu č. 2/2016 - Podpora projektů zájmové a spolkové činnosti 
 
1.3. 
uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  s  organizacemi 
dle bodu 1.1.  ve  znění  vzorové  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  neinvestičních 
dotací dle bodu 1.2. 
 
2.  n e s c h v a l u j e  
poskytnutí  neinvestiční  dotace  z § 3429 -  variabilní  fond  zájmové  činnosti  –  z dotačního 
programu  č.  2/2016  –  Podpora  projektů  zájmové  a  spolkové  činnosti  žadateli  Petru 
Drozdíkovi na akci „Ukliďme Orlovou - 3. ročník“ 
strana 15 z 42 
 

 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7 
 
PROTI: 2  
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení
 
925/24 
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu zájmové 
činnosti v roce 2016 
 
Rada města Orlová    
v souladu  se  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v platném 
znění, 
 
 
1.  s c h v a l u j e  
 
1.1. 
poskytnutí neinvestičních  dotací  z § 3429 -  variabilní fond zájmové 
činnosti – z dotačního programu č. 2/2016 – Podpora projektů zájmové 
a spolkové činnosti: 
 
z položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům 
 
1.1.1.  Českomoravskému  svazu  chovatelů  poštovních  holubů,  oblastní 
spolek Karviná -  Ostrava, z.s., IČ:  71225561,  pro Základní organizaci 
Českomoravského  svazu  chovatelů  poštovních  holubů  Orlová,  v 
celkové výši 10.000 Kč    
1.1.2.  Českému  svazu  chovatelů    Základní  organizaci  Orlová-Poruba,  IČ: 
48004332, v celkové výši 15.000 Kč  
1.1.3.  Českému  svazu  žen  z.s.,  IČ:  00442801,  pro Základní organizaci 
Českého svazu žen Orlová-Lutyně v celkové výši 2.500 Kč   
1.1.4.  Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu osada č.1 Orlová-
Lutyně, IČ: 70989885, v celkové výši 3.000 Kč   
1.1.5.  FOTOKLUBU ORLOVÁ, spolku, IČ: 27043444, v celkové výši 7.000 Kč   
1.1.6.  Fotoskupině K4, z.s., IČ: 22721339, v celkové výši 5.500 Kč   
1.1.7.  Místní  skupině  Polského  kulturně-osvětového  svazu  v Orlové-Lutyni, 
IČ: 69206104, v celkové výši  55.000 Kč   
1.1.8.  Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Orlové - Porubě, 
IČ: 66932629, v celkové výši 16.000 Kč   
1.1.9.  MS Orlová Doubrava, IČ: 73184845, v celkové výši 10.000 Kč 
1.1.10. SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů, Orlová-Poruba, IČ: 65468058,  
v celkové výši 5.500 Kč   
1.1.11. SH  ČMS  -  Sboru  dobrovolných  hasičů,  Orlová-Město,  IČ:  65468040, 
v celkové výši 13.000 Kč   
1.1.12. Spolku Václavka, o.s., IČ: 22752668, v celkové výši 9.000 Kč   
1.1.13. Sjednocené  organizaci  nevidomých  a  slabozrakých  České republiky, 
oblastní pobočce Havířov, IČ: 65399447, v celkové výši 10.000 Kč    
1.1.14. YMCA Orlová, IČ: 26651181,  v celkové výši 17.000 Kč   
1.1.15. Svazu  tělesně  postižených  v České  republice  z.s.,  místní  organizaci 
Orlová - Město, IČ: 65468571, celkové výši 4.000 Kč 
z položky 5331 –  neinvestiční  příspěvky  zřízeným  příspěvkovým 
organizacím  
 
1.1.16. 
Domovu Vesna, příspěvkové organizaci, IČ: 75154391, v celkové výši 
            5.000 Kč   
strana 16 z 42 
 

 
1.2. 
vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací na akce 
z  dotačního  programu  č.  2/2016  -  Podpora  projektů  zájmové  a 
spolkové činnosti 
 
1.3. 
uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  s 
organizacemi dle bodu 1.1. ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestičních dotací dle bodu 1.2.  
 
2.  n e s c h v a l u j e  
poskytnutí  neinvestiční  dotace  z § 3429 -  variabilní  fond  zájmové  činnosti  – 
z dotačního  programu  č.  2/2016  –  Podpora  projektů  zájmové  a  spolkové 
činnosti žadateli Petru Drozdíkovi na akci „Ukliďme Orlovou - 3. ročník“ 
 
2.13.  Návrh  na  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  variabilního  fondu  kultury  v  roce 
2016 
Tento materiál uvedla PaedDr. Plošková. 
 
Mgr. Galia 
– upozornil na nepoměr (počet členů) Kmit, Futra  
 
Ing. Kuča – Kmit je zisková organizace, Futra nezisková    
 
Mgr. Szkandera – oznámil střet zájmů. Požádal o vysvětlení k rozdělení financí. Rozdělení 
financí je nekoncepční.  
 
PaedDr. Plošková – o rozdělení financí rozhodovali členové komise. Každá akce má jinou 
váhu.   
 
Ing. Jenčmionková – komise rozhodují podle schválených pravidel  
 
Mgr. Galia – doporučil svolat schůzku předsedů všech komisí    
 
Ing. Kuča – komise nemusíme mít a rozhodovat může rada   
 
Mgr. Paloncy 
– domníval se, že komise rozhoduje špatně  
 
Ing. Jenčmionková 
– navrhla stanovit na každou akci max. 60 %  
 
Ing. Kuča – požádal PaedDrPloškovou o rozeslání pravidel všem členům rady města   
 
Mgr. Paloncy – doporučil svolat schůzku předsedů komisí a rozdělování dotací s předsedy 
komisí projednat.  
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
 
 
1.  s c h v a l u j e  
 
1.1. 
poskytnutí  neinvestičních  dotací  z § 3392  -  variabilní fond kultury  –  z dotačního 
programu č. 1/2016 – Podpora kulturních projektů: 
 
z položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům 
 
1.1.1.  Benjamínu Orlová, z. s., IČ: 02506645, v celkové výši 14.000 Kč 
strana 17 z 42 
 

 
1.1.2.  Futře, IČ: 67339018, v celkové výši 15.000 Kč    
1.1.3.  Klubu přátel hudby – Orlová, IČ: 60338130, v celkové výši 114.000 Kč 
1.1.4.  Olšině, IČ: 60784253, v celkové výši 35.000 Kč 
1.1.5.  Sborovému a instrumentálnímu studiu Orlová,  spolku,  IČ:  68899084,  v celkové výši 
84.000 Kč 
1.1.6.  Spolku Madleine, IČ: 26599198, v celkové výši 7.000 Kč   
 
1.1.7.  Tanečnímu Klubu Kmit, z.s., IČ: 04021291, v celkové výši 13.000 Kč 
1.1.8.  YMCA Orlová, IČ: 26651181, v celkové výši 41.000 Kč 
 
z položky 5223 - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 
 
1.1.9.  Farnímu  sboru  Českobratrské  církve  evangelické  v Orlové, IČ:  65468368,  v celkové 
výši 12.000 Kč 
1.1.10. Farnímu sboru Slezské církve evangelické a.v. v Orlové, IČ: 69576025, v celkové výši 
2.000 Kč   
 
z položky 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím  

 
1.1.11. Nadačnímu fondu Gymnázia a Obchodní akademie Orlová, IČ: 25868748, v celkové 
výši 64.000 Kč 
1.1.12. Nadačnímu  fondu  Přátel  kulturní  památky  Kostel  SCEAV  v Orlové,  IČ:  28632931, 
v celkové výši 22.000 Kč    
 
z  položky 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
 
1.1.13. Základní škole Orlová-Lutyně  Školní  862  okres Karviná,  příspěvkové  organizaci,  IČ: 
48004201, v celkové výši 14.000 Kč    
1.1.14. Základní škole Orlová-Lutyně  Mládí 726  okres  Karviná,  příspěvkové  organizaci,  IČ: 
75026643, v celkové výši 15.000 Kč    
1.1.15. Mateřské  škole Orlová-Lutyně  Okružní  917  okres  Karviná,  příspěvkové  organizaci, 
IČ: 48806188, v celkové výši 10.000 Kč  
1.1.16. Domu  dětí  a  mládeže  Orlová,  příspěvkové  organizaci,  IČ:  75122073,  v celkové výši 
29.000  Kč 
 
 
z  položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím   
 
1.1.17. 
Základní  umělecké  škole  J.  R.  Míši,  Orlová,  příspěvkové  organizaci,  IČ:  62331680, 
v celkové výši 34.500 Kč 
 
 
z položky 5221 - neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 
 
1.1.18. Domu seniorů „POHODA“, o.p.s., IČ: 25852051, v celkové výši 4.000,- Kč   
 
z  položky  5213  -  neinvestiční  transfery  nefinančním  podnikatelským  subjektům  - 
právnickým osobám 
 
1.1.19  Mateřské škole Radost, s.r.o., IČ: 25375989, v celkové výši 2.000 Kč 
 
1.2. 
vzor  veřejnoprávní  smlouvy  o poskytnutí  neinvestičních  dotací  na akce z  dotačního 
programu č. 1/2016 - Podpora kulturních projektů 
 
1.3. 
uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  s  organizacemi 
dle bodu 1.1.  ve  znění  vzorové  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  neinvestičních 
dotací dle bodu 1.2. 
strana 18 z 42 
 

 
2.  n e s c h v a l u j e  
poskytnutí  neinvestičních  dotacíz § 3392  -  variabilní fond kultury-z dotačního  programu 
č. 1/2016 - Podpora kulturních projektů: 
 
2.1 
Olšině, IČ: 60784253, na projekt „Orlovské léto“ 
2.2. 
YMCA  Orlová,  IČ:  26651181,  na  projekt  „Soustředění  sboru  KEEP  SMILING 
GOSPEL ORLOVÁ“ 
2.3. 
Základní  umělecké  škole  J.  R.  Míši, Orlová,  příspěvkové  organizaci,  IČ:  62331680, 
na projekt„Tiskoviny k 85. výročí založení školy“ 
2.4. 
Mateřské  škole  Orlová-Lutyně  K.  Dvořáčka  1228  okres  Karviná,  příspěvkové 
organizaci, IČ: 48806196, na projekt „Hudbou a zpěvem mezi národy“ 
2.5. 
Worldof reptil s.r.o., IČ: 02437872, na projekt „Orlekt X 2016“ 
2.6. 
Svatováclavskému  hudebnímu  festivalu,  o.s.,  IČ:  26632578,  na  projekt  „13.  ročník 
Svatováclavského hudebního festivalu“ 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 5 
 
PROTI: 1  
 
ZDRŽEL SE: 3 
 
Přijaté usnesení
 
926/24 
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu kultury v 
roce 2016 

Rada města Orlová 
v souladu  se  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v platném 
znění, 
 
 
1.  s c h v a l u j e  
 
1.1. 
poskytnutí  neinvestičních  dotací  z § 3392 -  variabilní fond kultury – 
z dotačního programu č. 1/2016 – Podpora kulturních projektů: 
 
z položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům 
 
1.1.1.  Benjamínu Orlová, z. s., IČ: 02506645, v celkové výši 14.000 Kč 
1.1.2.  Futře, IČ: 67339018, v celkové výši 15.000 Kč    
1.1.3.  Klubu přátel hudby – Orlová, IČ: 60338130, v celkové výši 114.000 Kč 
1.1.4.  Olšině, IČ: 60784253, v celkové výši 35.000 Kč 
1.1.5.  Sborovému  a  instrumentálnímu  studiu  Orlová,  spolku,  IČ:  68899084, 
v celkové výši 84.000 Kč 
1.1.6.  Spolku Madleine, IČ: 26599198, v celkové výši 7.000 Kč   
 
1.1.7.  Tanečnímu Klubu Kmit, z.s., IČ: 04021291, v celkové výši 13.000 Kč 
1.1.8.  YMCA Orlová, IČ: 26651181, v celkové výši 41.000 Kč 
 
z položky  5223  -  neinvestiční  transfery  církvím  a  náboženským 
společnostem 
 
1.1.9.  Farnímu  sboru  Českobratrské  církve  evangelické  v Orlové,  IČ: 
65468368, v celkové výši 12.000 Kč 
1.1.10. Farnímu sboru Slezské církve evangelické a. v. v Orlové,  IČ: 
69576025, v celkové výši 2.000 Kč   
 
strana 19 z 42 
 

 
z položky 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím  
 
1.1.11. Nadačnímu  fondu  Gymnázia  a  Obchodní  akademie  Orlová,  IČ: 
25868748, v celkové výši 64.000 Kč 
1.1.12. Nadačnímu fondu Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové, IČ: 
28632931, v celkové výši 22.000 Kč    
 
z   položky 5331 –  neinvestiční  příspěvky  zřízeným  příspěvkovým 
organizacím  
 
1.1.13. Základní  škole Orlová-Lutyně  Školní  862  okres  Karviná,  příspěvkové 
organizaci, IČ: 48004201, v celkové výši 14.000 Kč    
1.1.14. Základní škole Orlová-Lutyně  Mládí  726  okres  Karviná,  příspěvkové 
organizaci, IČ: 75026643, v celkové výši 15.000 Kč    
1.1.15. Mateřské škole Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvkové 
organizaci, IČ: 48806188, v celkové výši 10.000 Kč  
1.1.16. Domu  dětí  a  mládeže  Orlová,  příspěvkové  organizaci,  IČ:  75122073, 
v celkové výši 29.000  Kč 
 
z  položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím   
 
1.1.17. 
Základní umělecké škole J. R. Míši, Orlová, příspěvkové organizaci, IČ: 
62331680, v celkové výši 34.500 Kč 
  
z položky 5221 - 
neinvestiční  transfery  obecně  prospěšným 
společnostem  
 
1.1.18. Domu seniorů „POHODA“, o.p.s., IČ: 25852051, v celkové výši 4.000,- 
Kč   
 
z položky 5213 -  neinvestiční  transfery  nefinančním  podnikatelským 
subjektům - právnickým osobám 
 
1.1.19  Mateřské škole Radost, s.r.o., IČ: 25375989, v celkové výši 2.000 Kč 
 
1.2. 
vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací na akce 
z dotačního programu č. 1/2016 - Podpora kulturních projektů 
 
1.3. 
uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  s 
organizacemi dle bodu 1.1. ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestičních dotací dle bodu 1.2.  
 
2.  n e s c h v a l u j e  
poskytnutí neinvestičních dotací z § 3392 - variabilní fond kultury - z dotačního 
programu č. 1/2016 - Podpora kulturních projektů: 
 
2.1 
Olšině, IČ: 60784253, na projekt „Orlovské léto“ 
2.2. 
YMCA Orlová,  IČ:  26651181,  na  projekt  „Soustředění  sboru  KEEP 
SMILING GOSPEL ORLOVÁ“ 
2.3.  
Základní umělecké škole J. R. Míši, Orlová, příspěvkové organizaci, IČ: 
62331680, na projekt „Tiskoviny k 85. výročí založení školy“ 
2.4. 
Mateřské  škole  Orlová  -  Lutyně  K.  Dvořáčka  1228  okres  Karviná, 
příspěvkové  organizaci,  IČ:  48806196,  na projekt  „Hudbou  a  zpěvem 
mezi národy“ 
strana 20 z 42 
 

 
2.5. 
World of reptil s.r.o., IČ: 02437872, na projekt „Orlekt X 2016“ 
2.6. 
Svatováclavskému hudebnímu festivalu, o.s., IČ: 26632578, na projekt 
„13. ročník Svatováclavského hudebního festivalu“ 
 
 
Členové rady města se dohodli, že svolají schůzku s předsedy komisí a přerozdělování 
dotací s předsedy komisí projednají.    
 
2.14. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu pro děti a mládež 
na akce v roce 2016 
Materiál uvedla PaedDr. Plošková. 
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení   
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová 
v souladu  s  §  102  odst.  3  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v platném 
znění, 
 
1.  s c h v a l u j e  
 
1.1.  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  §  3421  –  variabilní  fond  pro  děti  a  mládež  – 
z dotačního programu č. 3/2016 -Podpora projektů pro děti a mládež: 
 
z položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům 
1.1.1.  
Asociaci TOM ČR, TOM 2604 PRÁČATA., IČ: 65468341, v celkové výši 6.000 Kč 
1.1.2.  Asociaci TOM ČR, TOM 2607 STŘELKA, IČ: 62353632, v celkové výši 6.000 Kč 
1.1.3.  Benjamínu Orlová, z. s., IČ: 02506645, v celkové výši 36.500 Kč 
1.1.4.  ČESKÉMU  RYBÁŘSKÉMU  SVAZU  MÍSTNÍ ORGANIZACI  ORLOVÁ,  IČ:18050379, 
v celkové výši 4.000 Kč 
1.1.5.  Českému svazu žen z.s., IČ: 00442801, pro Základní organizaci Českého svazu žen 
Orlová-Lutyně, v celkové výši 7.000 Kč 
1.1.6.  Futře, IČ:67339018, v celkové výši 5.000 Kč 
1.1.7.  Pionýru,  z.s.  -  Pionýrské  skupině  ""DEVÍTKA"",  IČ:67340954,  v celkové výši 
15.500 Kč 
1.1.8.  SH  ČMS  -  Sboru  dobrovolných  hasičů  Orlová-Město,  IČ:  65468040,  v celkové výši 
9.400 Kč 
1.1.9.  SH  ČMS  -  Sboru  dobrovolných  hasičů  Orlová-Poruba,  IČ:65468058,  v celkové výši 
2.000 Kč 
1.1.10. YMCE Orlová, IČ:26651181, v celkové výši 18.000 Kč 
 
z položky  5213  –  neinvestiční  transfery  nefinančním  podnikatelským  subjektům  – 
právnickým osobám 
 
1.1.11. 
Mateřské škole Radost, s.r.o., IČ: 25375989, v celkové výši 3.000 Kč 
1.1.12. Střední odborné škole NET OFFICE Orlová, spol. s r.o., IČ: 60775645, v celkové výši 
12.000 Kč 
 
z položky 5223 - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 
 
1.1.13. 
Farnímu  sboru  Slezské  církve  evangelické  a.  v.  v  Orlové,  IČ:  69576025,  v celkové 
výši 3.000 Kč 
 
 
 
 

strana 21 z 42 
 

 
z položky 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
 
1.1.14. 
Nadačnímu fondu Gymnázia a Obchodní akademie Orlová, IČ: 25868748, v celkové 
výši 7.000 Kč 
 
z položky 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
 
1.1.15. 
Mateřské  škole  Orlová-Lutyně  Okružní  917  okres  Karviná,  příspěvkové  organizací, 
IČ: 48806188, v celkové výši 2.000 Kč 
1.1.16. Základní škole  Orlová-Lutyně  K.  Dvořáčka  1230  okres  Karviná,  příspěvkové 
organizaci, IČ:75026635, v celkové výši 6.000 Kč 
1.1.17. Základní škole  Orlová-Lutyně  Mládí  726  okres  Karviná,  příspěvkové  organizaci, 
IČ: 75026643, v celkové výši 3.000 Kč 
 
z položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 
 
1.1.18. 
Základní  umělecké  škole  J.  R.  Míši,  Orlová,  příspěvkové  organizaci,  IČ:62331680, 
v celkové výši 9.000 Kč 
 
1.2. 

vzor  veřejnoprávní  smlouvy  o poskytnutí  neinvestičních  dotací  na  akce  pro  děti 
a mládež z dotačního programu č. 3/2016 - Podpora projektů pro děti a mládež 
 
1.3. 
uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  s  organizacemi 
dle bodu 1.1.  ve  znění  vzorové  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  neinvestičních 
dotací dle bodu 1.2. 
 
2.  n e s c h v a l u j e  
poskytnutí neinvestičních dotací z § 3421 – variabilní fond pro děti a mládež – z dotačního 
programu č. 3/2016 - Podpora projektů pro děti a mládež: 
 
2.1.  ČESKÉMU  RYBÁŘSKÉMU  SVAZU MÍSTNÍ ORGANIZACI  ORLOVÁ,  IČ:  18050379, 
na projekt„Dětské  rybářské  závody  -  Při  příležitosti  oslav  40.  výročí  vzniku  MO 
Orlová II.“ 
2.2.  SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Orlová  - Poruba, IČ:65468058, na projekt „5-ti 
denní soustředění mladých hasičů v Beskydech“ 
2.3.  Tělovýchovné  jednotě  Slovan  Orlová,  IČ:  48005215,  na projekt „Ze Slovanu za 
pohádkou“ 
2.4.  YMCA Orlová, IČ:26651181, na projekt „Člobrdový turnaj“ 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 6 
 
PROTI: 2  
 
ZDRŽEL SE: 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strana 22 z 42 
 

 
Přijaté usnesení 
927/24 
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu pro děti a 
mládež na akce v roce 2016 

Rada města Orlová 
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, 
 
1.  s c h v a l u j e  
 
1.1. 
poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  §  3421  –  variabilní  fond  pro  děti  a 
mládež – z dotačního programu č. 3/2016 - Podpora projektů pro děti a 
mládež: 
 
z položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům 
1.1.1.  Asociaci  TOM  ČR,  TOM  2604  PRÁČATA.,  IČ:  65468341,  v celkové 
výši 6.000 Kč 
1.1.2.  Asociaci TOM ČR, TOM 2607 STŘELKA, IČ: 62353632, v celkové výši 
6.000 Kč 
1.1.3.  Benjamínu Orlová, z. s., IČ: 02506645, v celkové výši 36.500 Kč 
1.1.4.  ČESKÉMU  RYBÁŘSKÉMU  SVAZU  MÍSTNÍ  ORGANIZACI  ORLOVÁ, 
IČ: 18050379, v celkové výši 4.000 Kč 
1.1.5.  Českému  svazu  žen  z.s.,  IČ:  00442801,  pro  Základní  organizaci 
Českého svazu žen Orlová-Lutyně, v celkové výši 7.000 Kč 
1.1.6.  Futře, IČ: 67339018, v celkové výši 5.000 Kč 
1.1.7.  Pionýru, z.s. -  Pionýrské  skupině  ""DEVÍTKA"",  IČ:  67340954, 
v celkové výši 15.500 Kč 
1.1.8.  SH  ČMS  -  Sboru  dobrovolných  hasičů  Orlová-Město,  IČ:  65468040, 
v celkové výši 9.400 Kč 
1.1.9.  SH  ČMS  -  Sboru  dobrovolných  hasičů  Orlová-Poruba,  IČ:  65468058, 
v celkové výši 2.000 Kč 
1.1.10. YMCE Orlová, IČ: 26651181, v celkové výši 18.000 Kč 
 
z položky 5213 –  neinvestiční  transfery  nefinančním  podnikatelským 
subjektům – právnickým osobám 
 

1.1.11. Mateřské škole Radost, s.r.o., IČ: 25375989, v celkové výši 3.000 Kč 
1.1.12. Střední odborné škole NET OFFICE Orlová, spol. s r.o., IČ: 60775645, 
v celkové výši 12.000 Kč 
 
z položky 5223 -  neinvestiční  transfery  církvím  a  náboženským 
společnostem 
 

1.1.13. Farnímu sboru Slezské církve evangelické  a.  v.  v  Orlové,  IČ: 
69576025, v celkové výši 3.000 Kč 
 
z položky 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím 
 

1.1.14. Nadačnímu  fondu  Gymnázia  a  Obchodní  akademie  Orlová,  IČ: 
25868748, v celkové výši 7.000 Kč 
 
 
 

strana 23 z 42 
 

 
z položky 5331 –  neinvestiční  příspěvky  zřízeným  příspěvkovým 
organizacím 
 

1.1.15. Mateřské škole Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvkové 
organizací, IČ: 48806188, v celkové výši 2.000 Kč 
1.1.16. Základní škole Orlová-Lutyně  K.  Dvořáčka  1230  okres  Karviná, 
příspěvkové organizaci, IČ: 75026635, v celkové výši 6.000 Kč 
1.1.17. Základní škole Orlová-Lutyně  Mládí  726  okres  Karviná,  příspěvkové 
organizaci, IČ: 75026643, v celkové výši 3.000 Kč 
 
z položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 
 

1.1.18. Základní umělecké škole J. R. Míši, Orlová, příspěvkové organizaci, IČ: 
62331680, v celkové výši 9.000 Kč 
 
1.2. 
vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací na akce 
pro děti a mládež z dotačního programu č. 3/2016 - Podpora projektů 
pro děti a mládež 
 
1.3. 
uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  s 
organizacemi dle bodu 1.1. ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestičních dotací dle bodu 1.2.  
 
2.  n e s c h v a l u j e                  

poskytnutí neinvestičních dotací z § 3421 – variabilní fond pro děti a mládež – 
z dotačního programu č. 3/2016 - Podpora projektů pro děti a mládež: 
 
2.1. 
ČESKÉMU  RYBÁŘSKÉMU  SVAZU  MÍSTNÍ  ORGANIZACI  ORLOVÁ, 
IČ:  18050379,  na  projekt  „Dětské  rybářské  závody  -  Při  příležitosti 
oslav 40. výročí vzniku MO Orlová II.“ 
2.2. 
SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Orlová - Poruba, IČ: 65468058, 
na projekt „5-ti denní soustředění mladých hasičů v Beskydech“ 
2.3. 
Tělovýchovné  jednotě  Slovan  Orlová,  IČ:  48005215,  na  projekt  „Ze 
Slovanu za pohádkou“ 
2.4. 
YMCA Orlová, IČ: 26651181, na projekt „Člobrdový turnaj“ 
 
3.01. Studie proveditelnosti možnosti vzniku městského sportovního klubu   
Tento materiál uvedla PaedDr. Plošková.  
 
Původní návrh na usnesení  
Rada města Orlová  
 
b e r e   n a   v ě d o m í    
zpracovanou Studii proveditelnosti možnosti vzniku Městského sportovního klubu  
 
PaedDr. Plošková  -  společnost  Equica,  a.  s.  zhodnotila  stávající  stav  a  návrh možného 
zřízení  Městského  sportovního  klubu  jako  příspěvkové  organizace,  včetně  financování.  
Studie je zaměřena na fotbal a hokej. Doporučila doplnit usnesení: 
Doplnění návrhu na usnesení  
Rada města Orlová  
 
2. ukládá 

tajemníkovi MěÚ Orlová, ve spolupráci s odborem školství kultury a sportu, odborem správy 
majetku  města    a  právním  odborem  předložit  materiál  k záměru  zřízení  Městského 
sportovního klubu na 27. schůzi Rady města Orlové dne 1.6.2016    
strana 24 z 42 
 

 
Bc.  Klčo, MBA  –  OŠKS vypracovalo k případnému  vzniku  MSK  svůj  rozpočet.  Požádal o 
zaslání rozpočtu (finančního vyčíslení) vypracovaného OŠKS.  
 
Ing. Kuča – zaslat všem členům rady města rozpočet (finanční vyčíslení) k záměru zřízení 
Městského sportovního klubu zpracovaný OŠKS    
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení s doplněním 
  
Návrh na usnesení s doplněním  
Rada města Orlová  
 
1 .   b e r e   n a   v ě d o m í    
zpracovanou Studii proveditelnosti možnosti vzniku Městského sportovního klubu  
 
2 .   u k l á d á  

tajemníkovi MěÚ Orlová, ve spolupráci s odborem školství kultury a sportu, odborem správy 
majetku  města  a  právním  odborem  předložit  materiál  k záměru  zřízení  Městského 
sportovního klubu na 27. schůzi Rady města Orlové dne 1.6.2016   
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení s doplněním a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení
 
928/24 
Studie proveditelnosti možnosti vzniku městského sportovního klubu   
Rada města Orlová  
1 . b e r e   n a   v ě d o m í    
zpracovanou  Studii  proveditelnosti  možnosti  vzniku  Městského  sportovního 
klubu  
 
2 . u k l á d á  
tajemníkovi  MěÚ  Orlová,  ve  spolupráci  s  odborem  školství  kultury  a  sportu, 
odborem  správy  majetku  města    a  právním  odborem  předložit  materiál 
k záměru  zřízení  Městského  sportovního  klubu  na  27.  schůzi  Rady  města 
Orlové dne 1.6.2016  
 
 
2.01.  Zprávy  vedoucího  Obvodního  oddělení  PČR  Orlová  a  velitele  Městské  policie 

Orlová o bezpečnostní situaci ve městě 
Tento materiál uvedli npor. Mgr. Gabzdyl, Mgr. Galia. Mgr.  Gabzdyl a Mgr. Galia podali 
informace  o  bezpečnostní  situaci  ve  městě  za uplynulé období.  Probíhají  dopravně 
bezpečnostní  akce.  Přibývá  poškozování  automobilů,  veřejného  prostranství  a  absence  ve 
školách.    
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení  
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová  
 
b e r e   n a   v ě d o m í    

zprávy  vedoucího  Obvodního  oddělení  PČR  Orlová  a  velitele  Městské  policie  Orlová  o 
bezpečnostní situaci ve městě v uplynulém období  
strana 25 z 42 
 

 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení 
914/24 

Zprávy  vedoucího  Obvodního  oddělení  PČR  Orlová  a  velitele  Městské 
policie Orlová o bezpečnostní situaci ve městě  
Rada města Orlová  
 b e r e   n a   v ě d o m í    
zprávy vedoucího Obvodního oddělení PČR Orlová a velitele Městské policie 
Orlová o bezpečnostní situaci ve městě v uplynulém období 
 
 
2.15. Uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace OKD 
Tento materiál uvedl Ing. Kuča. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 151110117 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení
 
929/24 
Uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace OKD 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 151110117 
 
 
2.16.  Projekt  "Společné  kořeny  -  evangelíci  a  katolíci  na  Těšínském  Slezsku"  -  OP 
INTERREG V-A 
Tento materiál uvedl Ing. Kuča.  
 
Mgr. Szkandera – oznámil střet zájmů. 
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
 
d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Orlové  
strana 26 z 42 
 

 
schválit 
 
1. podání žádosti o podporu v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, včetně 
zajištění financování z rozpočtu pro rok 2017 a 2018  
 
2. uzavření dohody o spolupráci na projektu s partnery projektu 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 5 
 
PROTI: 3  
 
ZDRŽEL SE: 1 
 
Přijaté usnesení
 
930/24 
Projekt "Společné kořeny - evangelíci a katolíci na Těšínském Slezsku" - 
OP INTERREG V-A 

Rada města Orlová 
 d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlové  
schválit 
 
1.  podání žádosti o podporu v rámci programu Interreg V-A Česká republika - 
Polsko, včetně zajištění financování z rozpočtu pro rok 2017 a 2018  
2.  uzavření dohody o spolupráci na projektu s partnery projektu 
 
2.17. Zřízení hodnotící komise a jmenování členů a náhradníků hodnotící komise 
Tento materiál uvedla Ing. Szotkowská. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
 
 
 
1 .   z ř i z u j e  
hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Veřejně přístupné hřiště na V. etapě v Orlové-Lutyni“  
 
2 . p o v ě ř u j e  
hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Veřejně přístupné hřiště na V. etapě v Orlové-Lutyni“ 
otevíráním obálek s nabídkami podanými  v  rámci  zadávacího  řízení  a  posouzením 
kvalifikace dodavatelů 
 
3 . j m e n u j e  

členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Veřejně přístupné hřiště na V. 
etapě v Orlové-Lutyni“ 
 
člen:               Ing. Jolana Plášková   
náhradník:     Ing. Alena Kasanová 
 
člen:               Bc. Patrik Günther 
náhradník:     Ing. Milan Bill  
 
člen:                Mgr. Zdeněk Nowak                                                
náhradník:       Mgr. Kamil Paloncy  
 
strana 27 z 42 
 

 
člen:                 Mgr. Vladislav Szkandera                                    
náhradník:        Ing. Roman Koutný  
 
člen:                 Ing. Petra Jenčmionková  
náhradník:        Lenka Brzyszkowská  
 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 7  
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 2  
 
Přijaté usnesení
 
931/24 
Zřízení  hodnotící  komise  a  jmenování  členů  a  náhradníků  hodnotící 
komise 

Rada města Orlová 
 
 
 
1 .   z ř i z u j e  
hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Veřejně přístupné hřiště na V. etapě v 
Orlové-Lutyni“  
 
2 . p o v ě ř u j e  

hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Veřejně přístupné hřiště na V. etapě v 
Orlové-Lutyni“ otevíráním obálek s nabídkami podanými v rámci zadávacího 
řízení a posouzením kvalifikace dodavatelů 
 
3 . j m e n u j e      

členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Veřejně přístupné 
hřiště na V. etapě v Orlové-Lutyni“ 
 
člen:               Ing. Jolana Plášková      
náhradník:     Ing. Alena Kasanová 
 
člen:               Bc. Patrik Günther    
náhradník:     Ing. Milan Bill  
 
člen:                Mgr. Zdeněk Nowak                                                
náhradník:       Mgr. Kamil Paloncy  
 
člen:                 Mgr. Vladislav Szkandera                                    
náhradník:        Ing. Roman Koutný  
 
člen:                 Ing. Petra Jenčmionková  
náhradník:        Lenka Brzyszkowská  
 
 
 
 
 
 
 
 

strana 28 z 42 
 

 
2.18. Odkoupení technického zhodnocení VIP prostorů č. p. 982 na zimním stadionu v 
Orlové-Lutyni vč. úpravy rozpočtu 2016 ORJ 17 – odbor správy majetku města 

Tento materiál uvedl Ing. Kuča.  
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová    
v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000   Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
d o p o r u č u j e    

Zastupitelstvu města Orlová  
 
variantu A) 
 
neschválit odkoupení technického zhodnocení nemovitého majetku VIP prostorů na zimním 
stadionu  čp.  982  v  Orlové-Lutyni ve vlastnictví Hokejového klubu HC Orlová, z.s., Na 
Stuchlíkovci 982, Orlová-Lutyně  za  cenu  ve  výši  489.440,-  Kč  dle  znaleckého  posudku  č. 
2849-027/16 ze dne 22. 2. 2016 vyhotoveného znalcem Ing. Pavlem Polákem 
 
variantu B)  
 
1.  schválit  odkoupení  technického  zhodnocení  nemovitého  majetku  VIP  prostorů  na 
zimním stadionu čp. 982 v Orlové-Lutyni ve vlastnictví Hokejového klubu HC Orlová, z. 
s., Na Stuchlíkovci 982, Orlová-Lutyně  za  cenu  ve  výši  489.440,-  Kč  dle znaleckého 
posudku  č. 2849-027/16 ze dne 22. 2. 2016 vyhotoveného znalcem Ing. Pavlem 
Polákem 
 
2.  schválit rozpočtové opatření č. 20 – odkoupení technického zhodnocení VIP prostorů v 
objektu zimního stadionu č. p. 982 (490 tis. Kč) 
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení varianta A)  
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová    
v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000   Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
d o p o r u č u j e    

Zastupitelstvu města Orlová  
 
variantu A) 
 
neschválit odkoupení technického zhodnocení nemovitého majetku VIP prostorů na zimním 
stadionu  čp.  982  v  Orlové-Lutyni ve vlastnictví Hokejového klubu HC Orlová, z.s., Na 
Stuchlíkovci 982, Orlová-Lutyně  za  cenu  ve  výši  489.440,-  Kč  dle  znaleckého  posudku  č. 
2849-027/16 ze dne 22. 2. 2016 vyhotoveného znalcem Ing. Pavlem Polákem 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení varianta A) a toto neschválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 1  
 
PROTI:  4 
 
ZDRŽEL SE: 4 
 
 
 
 

strana 29 z 42 
 

 
Ing. Kuča - dal hlasovat o návrhu na usnesení varianta B)  
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová    
v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000   Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
d o p o r u č u j e    

Zastupitelstvu města Orlová  
 
variantu B)  
 
1.  schválit  odkoupení  technického  zhodnocení  nemovitého  majetku  VIP  prostorů  na 
zimním stadionu čp. 982 v Orlové-Lutyni ve vlastnictví Hokejového klubu HC Orlová, z. 
s., Na Stuchlíkovci 982, Orlová-Lutyně  za  cenu  ve  výši  489.440,-  Kč  dle  znaleckého 
posudku  č.  2849-027/16 ze dne 22. 2. 2016 vyhotoveného znalcem Ing. Pavlem 
Polákem 
 
2.  schválit rozpočtové opatření č. 20 – odkoupení technického zhodnocení VIP prostorů v 
objektu zimního stadionu č. p. 982 (490 tis. Kč) 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení varianta B) a toto neschválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 1  
 
PROTI:  4 
 
ZDRŽEL SE: 4 
 
K tomuto materiálu nebylo přijato usnesení.  
 
2.19. Zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Orlová – služebnosti 
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Návrh na usnesení 
Rada města Orlová 
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
s c h v a l u j e    
zřízení  věcných  břemen  –  služebnosti  na  pozemcích  ve  vlastnictví  města  Orlová  za 
jednorázovou úhradu dle sazeb za  zřízení  věcných břemen stanovených radou města dne 
16.02.2011usn. č. 188/6, a to: 
 
dle bodu 1 

na  části  služebného  pozemku  parc.  č.2780/1  ve  prospěch  panujícího  pozemku  parc.  č. 
2771
všev k.  ú.Horní  Lutyně  spočívající  v právu  umístění,  zřízení  a  provozování  vodovodní 
přípojky  o  délce  cca  5  m  a  vodoměrné  šachty,  v  právu  vstupu  a  vjezdu  za  účelem  jejich 
opravy a údržby za jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč/bm + DPH, ale min. 1 000,- Kč + 
DPH vše při zabřemenění pozemku v  šířce max. do 1 m  
 
dle bodu 2 
na částech služebných pozemků parc. č.2068/8 a 2068/15 ve prospěch panujícího pozemku 
parc.  č.  2200/1vše v k. ú. Poruba u Orlové  spočívající  v právu  umístění,  zřízení  a 
provozování  vodovodní  přípojky  o  délce  cca  5  m,  v  právu  vstupu  a  vjezdu  za  účelem  její 
opravy a údržby za jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč/bm, ale min.1 000,- Kč + DPH při 
zabřemenění pozemku v  šířce max.do 1 m  
 
strana 30 z 42 
 

 
 
dle bodu 3 
na části služebných pozemků parc. č.132/1 a 140/1 ve prospěch panujícího pozemku parc. 
č. 126vše v k. ú.Horní Lutyně spočívající v právu umístění, zřízení a provozování plynovodní 
přípojky  o  délce  cca  14  m,  v  právu  vstupu  a  vjezdu  za  účelem její opravy a údržby za 
jednorázovou úhradu  ve výši 300,-  Kč/bm,  ale  min.  5  000,-  Kč  +  DPH  při  zabřemenění 
pozemku v  šířce max. do 1 m  
 
dle bodu 4  
na  části  služebného  pozemku  parc. č.2569/1 v k. ú.Horní Lutyně  ve prospěch společnosti 
ČEZ  Distribuce,  a.s.  se  sídlem  Děčín,  Děčín  IV-Podmokly,  Teplická  874/8,  spočívající 
v právu zřízení a provozování zemního kabelového vedení 0,4 kV o celkové délce cca 1 bm, 
v  právu  vstupu  a  vjezdu  za  účelem  oprav  a  údržby  uvedeného  zařízení  při  zabřemenění 
pozemku v  šířce do 1m za částku ve výši 5 000,- Kč navýšenou o platnou DPH 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení
 
932/24 
Zřízení  věcných  břemen  na  pozemcích  ve  vlastnictví  města  Orlová  – 
služebnosti 

Rada města Orlová 
v souladu  s  §  102  odst.  3  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
 
s c h v a l u j e    
zřízení  věcných  břemen  –  služebnosti  na  pozemcích  ve  vlastnictví  města 
Orlová za jednorázovou úhradu dle sazeb  za  zřízení  věcných  břemen 
stanovených radou města dne 16.02.2011 usn. č. 188/6, a to: 
 
dle bodu 1 
na  části  služebného  pozemku  parc.  č.  2780/1  ve  prospěch  panujícího 
pozemku parc. č. 2771 vše  v k. ú. Horní Lutyně spočívající v právu umístění, 
zřízení  a  provozování  vodovodní  přípojky  o  délce  cca  5  m  a  vodoměrné 
šachty,  v  právu  vstupu  a  vjezdu  za  účelem  jejich  opravy  a  údržby  za 
jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč/bm + DPH, ale min. 1 000,- Kč + DPH 
vše při zabřemenění pozemku v  šířce max. do 1 m  
 
dle bodu 2 
na  částech  služebných  pozemků  parc.  č.  2068/8  a  2068/15  ve  prospěch 
panujícího pozemku  parc.  č.  2200/1  vše v k.  ú.  Poruba  u  Orlové  spočívající 
v právu umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky o délce cca 5 m, v 
právu vstupu a vjezdu za účelem její opravy a údržby za jednorázovou úhradu 
ve výši 150,- Kč/bm, ale min. 1 000,- Kč + DPH při zabřemenění pozemku v  
šířce max. do 1 m  
 
dle bodu 3 
na části služebných pozemků parc. č. 132/1 a 140/1 ve prospěch panujícího 
pozemku  parc.  č.  126  vše v k.  ú.  Horní  Lutyně  spočívající  v právu  umístění, 
zřízení a provozování plynovodní přípojky o délce cca 14 m, v právu vstupu a 
strana 31 z 42 
 

 
vjezdu za účelem její opravy a údržby za jednorázovou úhradu ve výši 300,- 
Kč/bm, ale min. 5 000,- Kč + DPH při zabřemenění pozemku v  šířce max. do  
1 m  
 
dle bodu 4  
na  části  služebného  pozemku  parc.  č.  2569/1  v k.  ú.  Horní  Lutyně  ve 
prospěch  společnosti  ČEZ  Distribuce,  a.s.  se  sídlem  Děčín,  Děčín  IV-
Podmokly, Teplická 874/8, spočívající v právu zřízení a provozování zemního 
kabelového vedení 0,4 kV o celkové délce cca 1 bm, v právu vstupu a vjezdu 
za  účelem  oprav  a  údržby  uvedeného  zařízení  při  zabřemenění  pozemku  v  
šířce do 1 m za částku ve výši 5 000,- Kč navýšenou o platnou DPH 
 
2.20. Záměr výstavby MŠ typu Montessori – Ježečkova školka 
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová    
v  souladu s § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000   Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Varianta A) 
 
1.  n e s c h v a l u j e 
pronájem pozemku parc.  č.  2815  orná  půda  o  výměře  5 666 m2  v k.  ú. Horní  Lutyně  spol. 
Ježečkova školka z.s. 
 
2. d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Orlová 
v  souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
neschválit  
prodej části pozemku parc. č. 2815 orná půda o výměře cca 5 600 m2 v k. ú. Horní Lutyně 
spol. Ježečkova školka z.s. 
 
Varianta B)  
 
1. s c h v a l u j e 
pronájem pozemku parc.  č.  2815  orná  půda  o  výměře  5 666 m2  v k.  ú. Horní  Lutyně  spol. 
Ježečkova školka  z. s. za smluvní cenu ve výši 300,- Kč/měsíc, tj. ročně 3 600,- Kč na dobu 
neurčitou  od  01.05.2016  za  podmínky,  že  Zastupitelstvo  města  Orlová  schválí  spol. 
Ježečkova školka  z. s.  prodej uvedeného pozemku  
 
a následné 
 
uzavření smlouvy s právem provedení stavby Montessori školky na pozemku parc. č. 2815 
v k.ú. Horní Lutyně se spol. Ježečkova školka z. s. 
 
2. d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Orlová 
v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
schválit  
prodej části pozemku parc. č. 2815 orná půda o výměře cca 5 600 m2 v k. ú. Horní Lutyně 
spol. Ježečkova školka z. s. za smluvní cenu dle znaleckého posudku + náklady řízení po 
zaměření a po kolaudaci stavby 
 

strana 32 z 42 
 

 
 
Varianta C)  
 
1. s c h v a l u j e 
pronájem pozemku parc.  č.  2815  orná  půda  o  výměře  5 666 m2  v k.  ú. Horní  Lutyně  spol. 
Ježečkova školka  z. s. za smluvní cenu ve výši 20,- Kč/m2/rok, tj. 113 320,- Kč na dobu 
neurčitou  od  01.05.2016  za  podmínky,  že  Zastupitelstvo  města  Orlová  schválí  spol. 
Ježečkova školka  z. s.  prodej uvedeného pozemku  
 
a následné 
 
uzavření smlouvy s právem provedení stavby Montessori školky na pozemku parc. č. 2815 
v k.ú. Horní Lutyně se spol. Ježečkova školka  z. s. 
 
2. d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlová 
v  souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000   Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
schválit  

prodej části pozemku parc. č. 2815 orná půda o výměře cca 5 600 m2 v k. ú. Horní Lutyně 
spol. Ježečkova školka z. s. za smluvní cenu dle znaleckého posudku + náklady řízení po 
zaměření a po kolaudaci stavby  
 
Bc. Klčo, MBA 
– strategická komise nedoporučuje schválit záměr. Uvedl, že mu vadí dvě 
věci.  Společnost  navrhuje  zbytečný  pozemek  odprodat  zpět  městu. Není specifikováno za 
jakou cenu. Mělo by být ošetřeno (např. odprodej za pořizovací  cenu). Druhá věc, s kterou 
nesouhlasil, byl pronájem na dobu neurčitou. Uvádějí, že záměr by měl být zrealizován do r. 
2017. Pronájem by měl být také do r. 2017. 
 
Ing. Bill  –  pronájem  na  dobu  neurčitou  řešíme  výpovědní  lhůtou  (6  měsíců).  Pokud  bude 
stanovena určitá doba, budeme muset pronájem ponechat do určité doby.  
 
Mgr. Bc. Potyšová  
–  pan  Ježek z memoranda,  které  bylo  součástí  smlouvy,  ustupuje  a 
bude respektovat cenu pozemku dle znaleckého posudku. Pozemek není zasíťován.   
 
Ing. Kuča 
– navrhl pronájem stanovit do konce třetího kvartálu 2018 a v případě, že nebude 
stavba zkolaudována do konce roku 2018 bude zaplacena ze strany Ježečkova školka z. s.  
sankce 10 % z prodejní ceny pozemku. 
   
Členové rady města diskutovali o variantách.  
 
Návrh na usnesení – varianta c) s úpravou dle diskuze 
Rada města Orlová  
 
1. s c h v a l u j e 
pronájem pozemku parc.  č.  2815  orná  půda  o  výměře  5 666 m2  v k.  ú. Horní  Lutyně  spol. 
Ježečkova školka  z. s. za smluvní cenu ve výši 20,- Kč/m2/rok, tj. 113 320,- Kč na dobu 
určitou  do 30.09.2018  za  podmínky,  že  Zastupitelstvo  města  Orlová  schválí  spol. 
Ježečkova školka  z. s.  prodej uvedeného pozemku  
 
a následné 
 
uzavření smlouvy s právem provedení stavby Montessori školky na pozemku parc. č. 2815 
v k.ú. Horní Lutyně se spol. Ježečkova školka  z. s. 
 
strana 33 z 42 
 

 
 
2. d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlová 
v  souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000   Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
schválit  
prodej části pozemku parc. č. 2815 orná půda o výměře cca 5 600 m2 v k. ú. Horní Lutyně 
spol. Ježečkova školka z. s. za smluvní cenu dle znaleckého posudku + náklady řízení po 
zaměření a po kolaudaci stavby. V případě, že nebude stavba zkolaudována do konce  
roku  2018  bude  zaplacena  ze  strany  Ježečkova  školka  z.  s.    sankce  10  %  z prodejní 
ceny pozemku 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení varianta C) s úpravou a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 5 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 4 
 
Přijaté usnesení
 
933/24 
Záměr výstavby MŠ typu Montessori – Ježečkova školka  
Rada města Orlová    
v  souladu s § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000   Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
1. s c h v a l u j e 
pronájem pozemku parc. č. 2815 orná půda o výměře 5 666 m2 v k. ú. Horní 
Lutyně spol. Ježečkova školka  z. s. za smluvní cenu ve výši 20,- Kč/m2/rok
tj. 113 320,- Kč na dobu určitou do 30.09.2018 za podmínky, že Zastupitelstvo 
města  Orlová  schválí  spol.  Ježečkova  školka    z.  s.  prodej uvedeného 
pozemku  
 
a následné 
 
uzavření smlouvy s právem provedení stavby Montessori školky na pozemku 
parc. č. 2815 v k.ú. Horní Lutyně se spol. Ježečkova školka  z. s. 
 
2. d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlová  
v   souladu  s  §  85  písm.  a)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
 
schválit  
prodej části pozemku parc. č. 2815 orná půda o výměře cca 5 600 m2 v k. ú. 
Horní  Lutyně  spol.  Ježečkova  školka  z.  s.  za smluvní cenu dle znaleckého 
posudku + náklady řízení po  zaměření a po kolaudaci stavby.  V případě, že 
nebude stavba zkolaudována do konce roku 2018 bude zaplacena ze strany 
Ježečkova školka z. s.  sankce 10 % z prodejní ceny pozemku 
 
 
 
 
strana 34 z 42 
 

 
 
2.21. Převody nemovitostí 
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová    
 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlová  
v souladu s § 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
neschválit  
odkoupení
 pozemku parc. č. 2861/1 ostatní plocha o výměře 283 m2 v k. ú. Horní Lutyně z 
cenu  obvyklou  zjištěnou  znaleckým  posudkem  od  vlastníka  ČR  –  Zemědělský  podnik 
Razová, s. p.
 v likvidaci 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení
 
934/24 
Převody nemovitostí 
Rada města Orlová    
   
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlová  
v souladu s § 85 písm.  a)  zákona  č.128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
 
neschválit  
odkoupení
 pozemku parc. č. 2861/1 ostatní plocha o výměře 283 m2 v k. ú. 
Horní Lutyně z cenu obvyklou zjištěnou znaleckým posudkem od vlastníka  
ČR – Zemědělský podnik Razová, s. p. v likvidaci 
 
2.23. Provozování splaškové kanalizace na území města Orlová 
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Návrh na usnesení
 
Rada města Orlová  
 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Orlová  
 
1. schválit  
uzavření  dodatku  č.  4  ke  smlouvě  o  nájmu  a  provozování kanalizací 
 
č. 2013/OSMM/S/0621 
 
2. pověřit  
starostu města Orlová podpisem dodatku č. 4 ke Smlouvě nájmu a provozování kanalizací č. 
2013/OSMM/S/0621 
 
strana 35 z 42 
 

 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 1  
 
Přijaté usnesení
 
935/24 
Provozování splaškové kanalizace na území města Orlová  
Rada města Orlová  
 d o p o r u č u j e  
 
 
Zastupitelstvu města Orlová  
 
 
 
1. schválit  
uzavření  dodatku  č.  4  ke  smlouvě  o  nájmu  a  provozování  kanalizací  
č. 2013/OSMM/S/0621 
 
2. pověřit  
starostu  města  Orlová  podpisem  dodatku  č.  4  ke  Smlouvě  nájmu  a 
provozování kanalizací č. 2013/OSMM/S/0621 
 
2.24. Pronájem části pozemku ve vlastnictví města Orlová 
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění     
 
s c h v a l u j e   
 
1.1.  pronájem části pozemku parc. č. 138/1 – ostatní plocha v k. ú. Horní Lutyně o výměře 
1 886  m2společnosti  Nestátní  denní  zařízení  DUHA,  o.p.s., Lesní 859, Orlová-Lutyně 
za cenu ve výši 100,- Kč/rok + každoroční navýšení o míru inflace, a to s účinností od 
1.4.2016 na dobu neurčitou 
 
1.2.  pronájem části pozemku parc. č. 138/1 – ostatní plocha v k. ú. Horní Lutyně o výměře 
3 941  m2společnosti  Dům  seniorů  „POHODA“,  o.p.s.,  Mládí 725, Orlová-Lutyně  za 
cenu ve výši100,-  Kč/rok  +  každoroční  navýšení  o  míru  inflace,  a  to  s účinností  od 
1.4.2016 na dobu neurčitou 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 1  
 
 
 
 
 

strana 36 z 42 
 

 
 
Přijaté usnesení
 
936/24 
Pronájem části pozemku ve vlastnictví města Orlová 
Rada města Orlová 
v souladu s ust.  §  102  odst.  2  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích, 
v platném znění     
 
s c h v a l u j e   
 
1.1.  pronájem  části  pozemku  parc.  č.  138/1  –  ostatní plocha v k. ú. Horní 
Lutyně o  výměře 1 886  m2 společnosti Nestátní  denní  zařízení DUHA, 
o.p.s., Lesní 859, Orlová-Lutyně  za cenu ve výši 100,-  Kč/rok  + 
každoroční navýšení o míru inflace, a to s účinností od 1.4.2016 na dobu 
neurčitou 
 
1.2.  pronájem  části  pozemku  parc.  č.  138/1  –  ostatní plocha v k. ú. Horní 
Lutyně o výměře 3 941 m2 společnosti Dům seniorů „POHODA“, o.p.s., 
Mládí 725, Orlová-Lutyně  za  cenu  ve  výši  100,-  Kč/rok  +  každoroční 
navýšení o míru inflace, a to s účinností od 1.4.2016 na dobu neurčitou 
 
 
2.25. Pronájem nebytových prostorů na ulici Polní čp. 963 v Orlové-Lutyni 
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění     
 
s c h v a l u j e 
 
varianta a) 
 
1.1. pronájem místností nalevo od hlavního vchodu č. 1, 2, 3, 4, 9 o celkové podlahové ploše 
83,59  m2  v  pavilónu A objektu čp.  963  na  ulici  Polní  v Orlové-Lutyni Farnímu sboru 
Českobratrské církve evangelické v Orlové, Fr. Palackého 787, Orlová za účelem zřízení 
komunitního centra pro občany města Orlová, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 
měsíců  za cenu nájmu ve výši50,00Kč/m2/rok  +  zálohy  na  energie  (vyúčtovatelné)  + 
každoroční  navýšení  o  míru  inflace,  včetně  peněžité  jistoty  (kauce)  ve  výši  2  násobku 
měsíčního nájmu  
 
1.2.  prodloužení  pronájmu  místností  nalevo  od  hlavního  vchodu  č.  5,  6,  8,  10,  11,  12 o 
celkové podlahové ploše 117,61 m2 v pavilónu A objektu čp. 963 na ulici Polní v Orlové-
Lutyni Farnímu sboru  Českobratrské  církve  evangelické  v Orlové, Fr. Palackého 787, 
Orlová  za  účelem  zřízení  komunitního  centra  pro  občany  města  Orlová,  a  to  na  dobu 
neurčitou  s výpovědní  lhůtou  6  měsíců  za cenu nájmu ve výši50,00Kč/m2/rok + zálohy 
na energie (vyúčtovatelné) + každoroční navýšení o míru inflace 
 
1.3.  podnájem pro organizaci  Aktivní  život  od  A  do  Z,  o.s.,  se  sídlem  Masarykovo  náměstí 
2457/10, 733 01 Karviná za  účelem  využití  pro  realizace  vzdělávacích  programů, 
projektů  pro  znevýhodněné  skupiny  obyvatelstva  a  zaměstnávání  osob  se  zdravotním 
postižením  a  atp.a  společnost  PUNTIK  s.r.o.,  se  sídlem Sportovní 1242, 735 81 
Bohumín  za  účelem  využití  pro  výrobní  programy  pomocí  osob  s vadami sluchu, 
tělesnými  vadami  a  vadami  kombinovanými a osob s nízkou kvalifikací, a to 
v pronajatých místnostech nalevo od hlavního vchodu č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 o 
celkové podlahové ploše 201,20 m2 v pavilónu A objektu čp. 963 na ulici Polní v Orlové-
strana 37 z 42 
 

 
Lutyni,  které  jsou  schváleny  do  pronájmu  Farnímu  sboru  Českobratrské  církve 
evangelické v Orlové, Fr. Palackého 787, Orlová, a to na dobu neurčitou  s výpovědní 
lhůtou 6 měsíců 
 
varianta b) 
 

1.1  pronájem místností nalevo od hlavního vchodu č. 1, 2, 3, 4, 9 o celkové podlahové ploše  
83,59  m2  v  pavilónu A objektu čp.  963  na  ulici  Polní  v Orlové-Lutyni Farnímu sboru 
Českobratrské církve evangelické v Orlové, Fr. Palackého 787, Orlová za účelem zřízení 
komunitního centra pro občany města Orlová, a to na dobu určitou 3let tj. od 1.5.2016 do 
30.4.2019 za cenu nájmu ve výši50,00Kč/m2/rok + zálohy na energie (vyúčtovatelné) + 
každoroční  navýšení  o  míru  inflace,  včetně  peněžité  jistoty  (kauce)  ve  výši  2  násobku 
měsíčního nájmu  
 
1.2.  prodloužení  pronájmu  místností  nalevo  od  hlavního  vchodu  č.  5,  6,  8,  10,  11,  12  o 
celkové podlahové ploše  117,61 m2 v pavilónu A objektu čp. 963 na ulici Polní v Orlové-
Lutyni  Farnímu  sboru  Českobratrské  církve  evangelické  v Orlové, Fr. Palackého 787, 
Orlová  za  účelem  zřízení  komunitního  centra  pro  občany  města  Orlová,  a  to  na  dobu 
určitou  od  1.10.2016  do 30.4.2019  za cenu nájmu ve výši50,00Kč/m2/rok + zálohy na 
energie (vyúčtovatelné) + každoroční navýšení o míru inflace 
 
1.3.  podnájem pro organizaci  Aktivní  život  od  A  do  Z,  o.s.,  se  sídlem  Masarykovo  náměstí 
2457/10, 733 01 Karviná za  účelem  využití  pro  realizace  vzdělávacích  programů, 
projektů  pro  znevýhodněné  skupiny  obyvatelstva  a  zaměstnávání  osob  se  zdravotním 
postižením  a  atp.a  společnost  PUNTIK  s.r.o.,  se  sídlem Sportovní 1242, 735 81 
Bohumín  za  účelem  využití  pro  výrobní  programy  pomocí  osob  s vadami sluchu, 
tělesnými  vadami a vadami kombinovanými a osob s nízkou kvalifikací, a to 
v pronajatých místnostech nalevo od hlavního vchodu č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 o 
celkové podlahové ploše 201,20 m2 v pavilónu A objektu čp. 963 na ulici Polní v Orlové-
Lutyni, které  jsou  schváleny  do  pronájmu  Farnímu  sboru  Českobratrské  církve 
evangelické v Orlové,  Fr.  Palackého  787,  Orlová,  a  to  na  dobu  určitou  3  let  tj.  od 
1.5.2016 do 30.4.2019 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení varianta a) a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 1  
 
Přijaté usnesení
 
937/24 
Pronájem nebytových prostorů na ulici Polní čp. 963 v Orlové-Lutyni 
Rada města Orlová 
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění     
                                                                                                                                           
s c h v a l u j e 
 
1.1. pronájem  místností  nalevo  od  hlavního  vchodu  č.  1,  2,  3,  4,  9  o  celkové 
podlahové ploše 83,59 m2  v  pavilónu A objektu čp.  963  na  ulici  Polní 
v Orlové-Lutyni Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Orlové, 
Fr.  Palackého  787,  Orlová  za  účelem  zřízení  komunitního  centra  pro 
občany města Orlová, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 
za cenu nájmu ve výši 50,00 Kč/m2/rok + zálohy na energie (vyúčtovatelné) 
strana 38 z 42 
 

 
+  každoroční  navýšení  o  míru  inflace,  včetně  peněžité  jistoty  (kauce)  ve 
výši 2 násobku měsíčního nájmu       
 
1.2. prodloužení pronájmu místností  nalevo  od  hlavního  vchodu  č.  5,  6,  8,  10, 
11, 12 o celkové podlahové ploše 117,61 m2 v pavilónu A objektu čp. 963 
na ulici Polní v Orlové-Lutyni  Farnímu  sboru  Českobratrské  církve 
evangelické v Orlové,  Fr.  Palackého  787,  Orlová  za  účelem  zřízení 
komunitního  centra  pro  občany  města  Orlová,  a  to  na  dobu  neurčitou 
s výpovědní  lhůtou  6  měsíců  za  cenu  nájmu  ve  výši  50,00  Kč/m2/rok + 
zálohy na energie (vyúčtovatelné) + každoroční navýšení o míru inflace 
 
1.3. podnájem pro organizaci Aktivní život od A do Z, o.s., se sídlem 
Masarykovo  náměstí  2457/10,  733  01  Karviná  za  účelem  využití  pro 
realizace  vzdělávacích  programů,  projektů  pro  znevýhodněné  skupiny 
obyvatelstva  a  zaměstnávání  osob  se  zdravotním  postižením  a  atp.  a 
společnost PUNTIK s.r.o., se sídlem Sportovní  1242, 735 81 Bohumín za 
účelem  využití  pro  výrobní programy pomocí osob s vadami sluchu, 
tělesnými vadami a vadami kombinovanými a osob s nízkou kvalifikací, a to 
v pronajatých místnostech nalevo od hlavního vchodu č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 10, 11, 12 o celkové podlahové ploše 201,20 m2 v pavilónu A objektu čp. 
963 na ulici Polní v Orlové-Lutyni, které jsou schváleny do pronájmu 
Farnímu  sboru  Českobratrské  církve  evangelické  v Orlové, Fr. Palackého 
787, Orlová, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 
 
3.02. Parkoviště u evangelického kostela  
Tento materiál uvedl Ing. Bill. 
 
Mgr. Szkandera 
– oznámil střet zájmů.  
 
Návrh na usnesení 

Rada města Orlová 
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 1793 a části pozemku parc. 
č.  1799  v k.ú. Orlová s Farním sborem  Slezské církve evangelické a.v. v Orlové  pro 
realizaci parkoviště  
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 8 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 1  
 
Přijaté usnesení
 
938/24 
Parkoviště u evangelického kostela 
Rada města Orlová 
v souladu  s  §  102  odst.  3  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
s c h v a l u j e  
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 1793 a části 
pozemku  parc.  č.  1799  v k.ú. Orlová s Farním sborem  Slezské církve 
evangelické a.v. v Orlové
 pro realizaci parkoviště  
 
strana 39 z 42 
 

 
 
2.27. Podnět občana obce – Ing. Waldemara Danělišyna 

Tento materiál uvedl Ing. Kuča.  
Členové rady města tento bod projednali. Nebyl podán návrh na usnesení.   
 
 
 
3.03. Darování sklopných sedaček městu Orlová  
Tento materiál uvedl Ing. Kuča. Sklopné sedačky budou umístěny na tenisové kurty.   
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení ve znění:  
Návrh na usnesení  

Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  
přijetí daru v hodnotě 136 100 Kč bez DPH od města Karviná (200 ks sklopných sedaček) 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9 
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0 
 
Přijaté usnesení 
939/24 

Darování sklopných sedaček městu Orlová  
 
 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e  

přijetí  daru  v hodnotě  136 100  Kč  bez  DPH  od  města  Karviná  (200  ks 
sklopných sedaček) 
 
 
3.04. Smlouva o zprostředkování  
Tento materiál uvedl Ing. Kuča. Na 22. schůzi rady města jsme smlouvu vzali na vědomí je 
potřeba smlouvu schválit.   
 
Bc. Klčo, MBA – oznámil střet zájmů.  
 
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení ve znění  
Návrh na usnesení  
Rada města Orlová  
 
s c h v a l u j e    
smlouvu  o  zprostředkování  mezi  SMO,  městská  akciová  společnost  Orlová,  
FK Slavia Orlová-Lutyně a Městem Orlová jako vedlejším účastníkem smlouvy 
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 5 
 
PROTI: 0   
 
ZDRŽEL SE: 4 
 
 
strana 40 z 42 
 

 
Přijaté unesení  
940/24
 
Smlouva o zprostředkování 
Rada města Orlová 
 
s c h v a l u j e    
smlouvu  o  zprostředkování  mezi  SMO,  městská  akciová  společnost  Orlová,  
FK Slavia Orlová-Lutyně a Městem Orlová jako vedlejším účastníkem smlouvy 
 
 
3.05. Jmenování člena komise Rady města Orlová   
Tento materiál uvedl Mgr. Paloncy.  Na  21.  schůzi  rady  města  dne  3.2.2016  jsme  vzali  na 
vědomí informaci o úmrtí p. Fojta a s tím spojený  zánik členství  v komisi. Navrhl jmenovat 
člena Komise pro kulturní a spolkovou činnost pana Vítězslava Hrabce.   
 
Návrh na usnesení  
Rada města Orlová  
v souladu s §102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  
 
j m e n u j e  
členem Komise pro kulturní a spolkovou činnost pana Vítězslava Hrabce  
 
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.  
Výsledek hlasování:
 
PRO: 9  
 
PROTI: 0  
 
ZDRŽEL SE: 0  
 
Přijaté usnesení  
941/24 

Jmenování člena komise Rady města Orlová  
 
 
Rada města Orlová  
v souladu s §102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění  
j m e n u j e  
 
 
členem Komise pro kulturní a spolkovou činnost pana Vítězslava Hrabce  
 
 
4. Organizační a různé  
 
 
4.01. Informace o činnosti uvolněných členů zastupitelstva města v uplynulém období 
 
Ing.  Kuča  
–  uskutečnilo  se  setkání  se  zástupci  bytových  družstev  ohledně  financování 
nových parkovacích míst  na  V.  etapě.  Projednávala  se  také  problematika  chrániček.  Ve 
čtvrtek  24.3.2016  se  uskutečnila  vernisáž  a  předání  Čestného  občanství  panu  Kolíbalovi. 
Začaly  jarní  úklidové  práce.  Ve  čtvrtek  skončí  poslední  připomínky  k náměstí.  6.4.2016 
začne  podávání  nabídek.  Dále  informoval,  že  se  uskutečnilo  setkání  ministra  průmyslu 
Mládka  a  ministryně  práce  Marksové  s odbory  a  vedením  společnosti  OKD.  Jednalo  se o 
přípravě  průmyslové  zóny  Barbora  a  příspěvcích  pro  horníky.  OKD  bude  letos  propouštět 
345 zaměstnanců. Na jednání  zazněla informace, že Důl Lazy by měl  zůstat v provozu do 
roku  2022.  Úřady  práce  budou  vytvářet  speciální  program  pro  propuštěné  důlní 
zaměstnance.   
 
 
strana 41 z 42 
 

 
Mgr. Bc. Potyšová  –  informovala  o návrzích odboru sociálního a  zdravotního na případné 
přemístění K-Centra. Dále informovala, že se zúčastnila schůzky s rodiči Mateřské školy a 
Základní školy DUHA, kde proběhla bouřlivá diskuze.  
 
 
 
V 11.30 hod. ukončil starosta města Ing. Kuča 24. schůzi Rady města Orlové.  
 
  
 
 
Ing. Tomáš Kuča     
 
 
 
       Mgr. Bc. Renata Potyšová   
starosta města Orlová  
 
 
 
       místostarostka města Orlová 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil  
 
 
---------------------------------------------- 
Mgr. Kamil Paloncy             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala dne 04.04.2016 
Mgr. Zdeňka Koběrská 
 
strana 42 z 42