Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Výsledky měření hluku na Praze 7 v době Matějské pouti'.


 
RNDr. Jan Jarolímek, MBA
 Váš dopis ř čed
. j i
.:  tsel
ine 
Michal A. Valášek 
 ze dne:  26.4.2016 
 
Veletržní 31 
 Naše č. j.: HSHMP  /2016 
170 00 Praha 7 
 Sp. zn.: S-HSHMP  /2016/2 
 
 Vyřizuje: MUDr. Vladimíra Zárubová 
DS x9jhb3b 
 Tel.: 296 336 754 
 
 E-mail: [emailová adresa] 
e-mail: foi+quest-5252-
 V Praze dne:  3.5.2016 
[emailová adresa] 
            
 
 
Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. – Matějská pouť, Praha 7 
 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) obdržela dne 26.4.2016 Vaši žádost o 
poskytnutí  informace  ve  smyslu  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím, 
k měření hluku na Praze 7 v době konání Matějské pouti. 
 
K této žádosti Vám k jednotlivým Vašim bodům žádosti sdělujeme: 
 
O  zajištění  průběžného  měření  hluku  v termínu  konání  Matějské  pouti  na  Výstavišti  Praha  požádal 
HSHMP dopisem ze dne 10.2.2016 starosta  MČ Praha 7 (viz příloha č. 1).     
 
1)  K této žádosti HSHMP sděluje dopisem ze dne 3.3.2016 č.j. HSHMP 07669/2016, že důvodem. 
že  HSHMP  nebude  měření  prováděno  je  fakt,  že  novelou  zákona  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákonů), se za hluk 
mimo  jiné  nepovažuje  zvuk  způsobený  hlasovým  projevem  fyzické  osoby,  nejde-li  o  součást 
veřejné produkce hudby v budově a zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru 
(viz příloha č. 2).  
 
Znamená to,  že novela  zákona vyloučila uvedený  hluk  z působnosti  zdravotního  dozoru  a   jeho  
regulace  plně přešla do kompetence obcí. 
 
2)  Měření hluku z Matějské pouti nebylo v roce 2016 provedeno. 
 
3)  V průběhu posledním  min.  5 let  nebylo na  Matějské  pouti na  Výstavišti  Praha prováděno žádné 
měření hluku. 
 
S ohledem na lokalitu adresy žadatele v ulici Veletržní, ze které vyplývá, že se jedná podle názvu o 
společnost  s r.o.  je  nutné  konstatovat,  že  podle  nařízení  vlády  č.  272/2011  Sb.,  není  pro  venkovní 
prostor před okny administrativních pracovišť stanoven žádný hygienický limit hluku. Ten  je stanoven 
nařízením  vlády  č.  272/2011  Sb.,  o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky  hluku  a  vibrací,  pro 
chráněné venkovní prostory staveb bytových, školských a zdravotnických objektů. 
  
 
MUDr. Vladimíra Zárubová                                            „otisk úředního razítka“ 
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 
podepsáno zaručeným elektronickým podpisem 
 
 
 
Přílohy:  
1)  Žádost starosty MČ Praha 7  o měření hluku 
 
Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze – pobočka Centrum   Dukelských hrdinů 347/ 11, 170 00 Praha 7   tel.: 233 087 720   fax: 233 374 091 
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú.: 65825011/ 0710   IČO 71009256   ID datové schránky: zpqai2i   Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]   www.hygpraha.cz 
 
 
 


 
 
2)  Sdělení HSHMP ze dne 3.3.2016 č.j. HSHMP 07669/2016 
 
Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze – pobočka Centrum   Dukelských hrdinů 347/ 11, 170 00 Praha 7   tel.: 233 087 720   fax: 233 374 091 
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú.: 65825011/ 0710   IČO 71009256   ID datové schránky: zpqai2i   Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]   www.hygpraha.cz