Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Výsledky měření hluku na Praze 7 v době Matějské pouti'.
Hygienická stanice hlavního města Prahy 
 
Rytířská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail] • ID: zpqai2i 
 
 
Městská část Praha 7 
Mgr. Jan Čižinský – starosta 
nábř. Kpt. Jaroše 1000 
170 00  Praha 7 
 
DS: r44b2x7 
 
Naše č.j.: HSHMP 07669/2016 
Vyřizuje: MUDr. Emberger            
V Praze dne 3.3.2016 
 
 
Vážený pane starosto, 
 
Hygienická  stanice  hlavního  města  Prahy  (dále  HS  HMP)  obdržela  na  pobočku 
Centrum dne 23.2.2016 Vaši žádost o zajištění měření hluku v době konání Matějské 
pouti v roce 2016.   
 
K Vašemu  podání  Vám  sdělujeme,  že  HS  HMP  od  roku  2000  měření  hluku 
neprovádí,  neboť  k měření  hluku  nemá  žádné  přístroje,  a  požadovaná  měření 
objednávala u Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. 
 
K Vaší  žádosti  o  zajištění  výše  uvedeného  měření  hluku  Vás  musíme  informovat  o 
tom,  že  zákonem  č.  267/2015  Sb.  ze  dne  16.září  2015  došlo  ke  změně  zákona  č. 
258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých  souvisejících 
zákonů, a to z hlediska Vaší žádosti i § 30. V § 30 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., 
v platném znění k 30.11.2015 je mimo jiné uvedeno, že za hluk se nepovažuje zvuk 
působený hlasovým projevem fyzické osoby a zvuk z produkce hudby provozované 
ve  venkovním  prostoru,  což  jsou  činnosti  vyskytující  se  běžně  při  konání  Matějské 
poutě. S ohledem na tuto skutečnost změny předmětného zákona nebude HS HMP 
objednávat  u  Zdravotního  ústavu  měření  zvuku  Matějské  poutě  a  ani  nebude  řešit 
stížnosti podané na hlasové projevy osob a hudbu pouťových atrakcí ve venkovním 
prostoru areálu Výstaviště Holešovice. 
 
Pozn.:  Místo  uváděné  přílohy  „Usnesení  č.  0114/16-R“  jste  zaslal  „Usnesení 
0113/16-R“. 
„otisk úředního razítka„ 
 
 
MUDr. Ladislav Emberger 
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 
pobočky Praha – Centrum 
podpis zaručeným elektronickým podpisem 
 
Stránka 1 z 1 
 
Hygienická stanice hl. m. Prahy – pobočka Centrum, Tř. Dukelských hrdinů 347/11, 170 00  Praha 7 
tel.: 233 08 77 20, fax: 233 374 091 • Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail] • www.hygpraha.cz • ID: zpqai2i