Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotazy na město'.*MVCRX02YN383* 
 
MVCRX02YN383 
prvotní identifikátor 
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4 
140 21 
 
Č. j. MV- 62355-2/ODK-2016 
Praha 2. května 2016 
Přílohy: 1 
 
 
 
 
Vážený pan 
Klouda 
Kouřim 
 
pouze e-mailem na adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
Žádost o stanovisko - vyřízení 
 
 
 
Odbor  veřejné  správy,  dozoru  a  kontroly  Ministerstva  vnitra  obdržel  dne 
21. dubna 2016  prostřednictvím  portálu  infoprovsechny.cz  Vaše  podání  označené 
jako  „žádost  o  poskytnutí  informace  ve  smyslu  zákona  č.  106/1999  Sb., 
o svobodném  přístupu  k informacím“  (dále  jen  „žádost“).    V předmětné  žádosti  se 
tážete, co máte jako předseda TJ Kouřim dělat v situaci, kdy jste byl ústně napaden 
starostkou  města  Kouřim  na  valné  hromadě  oddílu  kopané  (z  Vaší  písemnosti 
vyplývá, že Vám starostka města vytkla množství podání, která vůči městu činíte, což 
má mít údajně za následek, že jej „skandalizujete, zdržujete a obtěžujete“). 
 
Předně  je  třeba  upozornit,  že  žádost  o  informace  ve  smyslu  zákona 
o svobodném  přístupu  k informacím  musí  směřovat  k poskytnutí  konkrétních 
informací ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 tohoto zákona, které definuje „informaci“ 
jako jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv 
nosiči,  zejména  obsah  písemného  záznamu  na  listině,  záznamu  uloženého 
v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního
Taková  informace  se  pak  musí  vztahovat  k působnosti  osloveného  povinného 
subjektu  (zde  Ministerstva  vnitra)  a  tento  jí  musí  disponovat  (resp.  musí  mít 
zákonnou povinnost takovou informací disponovat). 
 
 1  
Vaše  podání,  byť  označené  jako  žádost  o  informace  podle  zákona 
o svobodném  přístupu  k informacím,  však  zjevně  vůbec  nesměřuje  k poskytnutí 
konkrétní informace ve výše uvedeném smyslu. Ministerstvo vnitra tak nepostupovalo 
podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím a 
nevyzývalo  Vás  k upřesnění  žádosti  (právě  z důvodu,  že  podání  nesměřuje 
k poskytnutí konkrétní informace a není tak co upřesňovat). Vaše podání vyhodnotilo 
Ministerstvo vnitra podle obsahu jako podání proti orgánům města Kouřim. 
  Odbor veřejné správy, dozoru  a kontroly  Ministerstva vnitra vykonává na 
základě § 123 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), dozor nad vydáváním a obsahem 
obecně závazných vyhlášek územních samosprávných celků a usnesení, rozhodnutí 
a jiných opatření orgánů územních samosprávných celků v samostatné působnosti. 
Dále  také  vykonává  na  základě  §  129  a  násl.  zákona  o  obcích  kontrolu  výkonu 
samostatné  působnosti  svěřené  orgánům  územních  samosprávných  celků,  při  níž 
zjišťuje,  zda  jsou  při  výkonu  samostatné  působnosti  dodržovány  orgány  územních 
samosprávných celků zákony a jiné právní předpisy.  
  Ministerstvo  vnitra  může  v souladu  se  svými  zákonnými  kontrolními 
pravomocemi hodnotit postup starostky jakožto orgánu města toliko z hlediska plnění 
zákonem  jí  uložených  povinností  (viz  §  103  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve 
znění  pozdějších  předpisů).  Vaše  kritika  však  směřuje  především  na  chování 
starostky vůči Vám. 
  S ohledem na ustanovení článku 101 odst. 4 Ústavy České republiky, který 
stanoví,  že  stát  může  zasahovat  do  činnosti  územních  samosprávných  celků  (tedy 
např. obcí), jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví 
(tzv.  princip  minimalizace  zásahů  státní  moci  do  územní  samosprávy)  s  tím,  že 
rozsah  samostatné  působnosti  může  být  omezen  jen  zákonem,  Ministerstvo  vnitra 
není  oprávněno  provádět  zásahy  do  územní  samosprávy  nad  rámec  zákonem 
vymezených pravomocí, neboť by tím porušilo Ústavu České republiky.  
 
Máte-li  pocit,  že  starostka  města  Kouřim  nevykonává  řádně  svoji  funkci, 
doporučujeme  Vám  obrátit  se  na  některého  z členů  zastupitelstva  města,  neboť 
starosta, dle ustanovení § 103 odst. 2 poslední věta zákona o obcích, ze své funkce 
odpovídá  zastupitelstvu  obce,  které  jej  také,  jako  jediné,  může  případně  z funkce 
odvolat [a to na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích], případně 
využít svého práva občana města daného ustanovením § 16 odst. 2 písm. f) zákona 
o  obcích,  dle  kterého  občan  obce,  který  dosáhl  věku  18  let,  má  právo  požadovat 
projednání  určité  záležitosti  v  oblasti  samostatné  působnosti  radou  obce  nebo 
zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být 
projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva 
obce, nejpozději do 90 dnů
 
 2 
 
Dovolujeme  si  Vás  informovat,  že  zdejší  odbor  vydal  k problematice 
vyřizování  stížností  na  člena  zastupitelstva  obce  (tj.  vč.  starostky)  stanovisko 
č. 11/2010, které Vám zasíláme přílohou tohoto přípisu. Veškerá stanoviska zdejšího 
odboru  jsou  v elektronické  podobě  dostupná  rovněž  na  internetové  adrese 
www.mvcr.cz/odk.  
  Závěrem  nám  dovolte  vyjádřit  politování,  že  s  ohledem  na  kompetence 
Ministerstva  vnitra  nemůžeme  ve  Vaší  záležitosti  provést  žádné  kroky,  ve  smyslu 
možnosti autoritativně městu (starostce) uložit provedení nápravných opatření.  
 
 
 
 
 
Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje:  Ing. Daniela Horníčková 
tel. č.: 
974 816 456 
e-mail:  xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xx  
 
Elektronický podpis - 3.5.2016
 3 
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Marie Kostruhová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 20.6.2016