Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.'.


Č E S K Á    A D V O K Á T N Í    K O M O R A
CZECH BAR ASSOCIATION / TSECHISCHE RECHTSANWALTSKAMMER / LE BARREAU TCHEQUE
N Á R O D N Í    T Ř .  1 6 ,   1 1 0   0 0     P R A H A   1 ,  Č R
                                                                    
  Paní
                                                                                             
  Alena Musilová
Epodatelna ČAK
sp.zn.: 01-90info-e295-16/16/dr.Kr-dr./mk                                                 
                                                              
V Praze dne 15. 4. 2016   
Vážená paní, 
k Vaší žádosti  o podání informace ze dne 4. 4. 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb., Vám 
sdělujeme následující:
1. Jména  všech  členů  kontrolní  rady  jsou  uveřejněna  na  webových  stránkách  České 
advokátní komory (ČAK) www.cak.cz/scripts/detail.php?id=207. Telefonní spojení na 
kontrolní  radu  ČAK  je  prostřednictvím  kontrolního  oddělení  č.  tel.  224 951 753.
Adresa, na které působí kontrolní rada je 110 00  Praha 1, Národní třída 16. 
2. Funkce členů kontrolní rady jsou čestné a za jejich výkon nenáleží žádná odměna. 
3. Nejvyšším  orgánem  České  advokátní  komory  je  sněm  advokátů,  který  se  schází 
jednou za čtyři roky. Nejbližší termín sněmu je říjen 2017. Jinak kontrolní radě není 
nadřízený žádný jiný orgán.
4. Jak již výše uvedeno, kontrolní rada se ze své činnosti odpovídá sněmu advokátů.
S pozdravem
JUDr. Ladislav Krym
tajemník
České advokátní komory
                         
SEKRETARIÁT ČAK  TEL. 221 729 032; 221 729 027  FAX 224 932 989  ID datové schránky: n69admd  WWW. CAK.CZ