51C 119/2018 – rozsudek ze dne 24.9.2018

Smola Kuba vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 1

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí rozsudku 51C 119/2018 – ze dne 24.9.2018, a to pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Smola

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 51C 119/2018 ?
rozsudek ze dne 24.9.2018" s evidenčním číslem
d39a6575-9ded-49eb-b9e6-93555307e465 a s běžným číslem 5320/2019 bylo
doručeno dne 23.01.2019 18:46:27.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Dormiševová Jana, Obvodní soud pro Prahu 1

2 přílohy

Vážený pane,

 

V příloze Vám  zasíláme odpověď na Vaší žádosti o poskytnutí informace dle
z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp. zn.  69Si 
48/2019.

 

Doručuje-li správní orgán na elektronickou adresu, platí, že písemnost je
doručena v okamžiku, kdy adresát potvrdí převzetí doručované písemnosti
datovou zprávou podepsanou adresátem. Nepotvrdí-li adresát převzetí
písemnosti nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy, která
se nevrátila jako nedoručitelná (odstavec 10), doručí správní orgán
písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal,
(tedy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb – § 19 odst. 1, 2,
4, 5, 9 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

               

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Andrea Suchanová v. r.

Vyšší soudní úřednice

 

Za správnost vyhotovení:

Jana Dormiševová

Správa soudu

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 14