Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Audit projektu CZ.1.13/2.1.00/27.01146'.
Ministerstvo financí  
Auditní orgán 
 
 
 
 
Č.j.: MF-12967/2014/52 
PID: MFCR4XPNFJ 
Výtisk č.: 1 
 
 
ZPRÁVA O AUDITU OPERACE 
 
Číslo auditu: ROPSV/2014/O/004 
Název auditu: Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol  
Typ auditu: plánovaný 
 
Audit operací byl vykonán ve smyslu čl. 62 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O AUDITU 
Detailní informace o auditu 

Členský stát: 
Česká republika 
Fond/(y): 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program: 
Regionální operační program NUTS II 
Severovýchod 
CCI: 
2007CZ161PO005 
Auditované období1 (monitorovací období): 
31. 07. 2012 – 30. 09. 2012 
Auditovaný subjekt:
Jezdecký klub Liberec, o. s. 
 
V Zátočině 28/15, 460 01 Liberec XI – 
Růžodol  
IČ: 46744533 
Termín začátku a konce práce na místě: 
27. 2. 2014 
Číslo projektu: 
CZ.1.13/2.1.00/27.01146 
Název projektu: 
Multifunkční volnočasové centrum Liberec – 
Růžodol 
Číslo/ datum právního aktu o poskytnutí 
LB/1146/S ze dne 31. 7. 2012 
dotace: 
LB/1146/D1 ze dne 11. 2. 2013 
Stav projektu (ke dni zahájení auditu): 
Provedeno závěrečné vyhodnocení 
Číslo žádosti o platbu:
01/01146  
 
(KP 01021305169, KP 01021305171) 
 
Informace o auditorském týmu 
Vedoucí auditorského týmu: 
Ing. Iveta Becková 
Člen/ové auditorského týmu: 
Ing. Milena Palánová  
Mgr. Lucie Šimonková 
 
Ostatní informace 
Datum vypracování: 
12. 12. 2014 
Počet stejnopisů: 

Adresáti: 
Auditovaný subjekt 
Auditní orgán 
ŘO, PCO (el. verze) 
Počet stran: 
70  
Počet příloh: 

                                                           
1 a věcně, časově a finančně související skutečnosti vzhledem k auditovaným ŽoP 
 
2/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
OBSAH 
 
SHRNUTÍ .......................................................................................................................  4 
1. 
CÍL AUDITU .................................................................................................. 4 
2. 
SHRNUTÍ HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ ................................................................ 4 
3. 
CELKOVÝ ZÁVĚR ....................................................................................... 5 
PODROBNÁ ZPRÁVA ................................................................................................ 6 
1. 
PRÁVNÍ RÁMEC AUDITU .......................................................................... 6 
2. 
ROZSAH A PŘÍSTUP AUDITU ....................................................................  6 
3. 
PROVEDENÁ PRÁCE ................................................................................... 8 
4. 
ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ........................................................................ 10 
5. 
DOKONČENÍ AUDITU ............................................................................... 23 
6. 
PODPISY ČLENŮ AUDITORSKÉHO TÝMU ........................................... 24 
7. 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ........................................................... 25 
PŘÍLOHA Č. 1 – STANOVISKO AUDITOVANÉHO SUBJEKTU ..................... 26 
 
 
3/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
SHRNUTÍ 
 
1.  CÍL AUDITU 
Cílem  auditu operace na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů bylo v souladu 
s čl. 16  nařízení Komise (ES) č. 1828/2006  ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti 
(dále jen „nařízení č. 1828/2006“), ověřit, zda jsou splněny tyto podmínky: 
ƒ  Operace/projekt  splňuje kritéria výběru pro operační program/roční program, provádí 
se v souladu s rozhodnutím o schválení a splňuje všechny související podmínky týkající 
se její funkčnosti a využití nebo cílů, jichž je třeba dosáhnout, 
ƒ  vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem, 
ƒ  výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s právem EU a s vnitrostátními předpisy, 
ƒ  veřejný příspěvek byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 80 nařízení č. 1083/2006. 
 
2.  SHRNUTÍ HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ 
V průběhu auditu byla identifikována celkem 2 zjištění s vysokou mírou závažnosti.  
Identifikovaná zjištění jsou uvedena v Podrobné zprávě níže. 
 
Stupnice závažnosti zjištění: 
Míry závažnosti 
zjištění 

Definice zjištění dle míry závažnosti pro audit operace 
Podezření na nesrovnalost s finančním dopadem (tj. nezpůsobilý výdaj) 
Vysoká  
větším nebo rovnu 300 000 Kč. 
Podezření na nesrovnalost s finančním dopadem (tj. nezpůsobilý výdaj) 
Střední  
nižším než 300 000 Kč. 
Nízká  
Administrativní porušení, bez identifikace finančního dopadu. 
 
 
 
4/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
 
Finanční rámec 
 
Euro 
1. 
Způsobilé výdaje projektu dle právního 
25 877 541,51 
 
aktu o poskytnutí dotace 
2. 
Z toho: 
 
 
Veřejné finanční prostředky:  
 
    
 
a) Příspěvek z fondů EU: 85 % 
21 995 910,28 
 
 
b) Jiné národní veřejné finanční 
prostředky: 
3 881 631,23 
15 % 
 
3. 
Certifikované výdaje2 
25 689 660,11 
998 044,29 

Auditované výdaje3 
25 689 660,11 
998 044,29 
4a. 
Způsobilé výdaje ověřené na základě 
0,00 
0,00 
tohoto auditu operace 
4b. 
Nezpůsobilé výdaje identifikované 
25 689 660,11 
998 044,29 
během tohoto auditu operace (rozdíl 
řádků 4. a 4a.) 
 
Nezpůsobilé výdaje podle auditu operace (řádek 4b.) představují nesrovnalost. 
3.  CELKOVÝ ZÁVĚR 
Na základě provedeného auditu auditorský tým konstatuje:: 
ƒ  operace nesplňuje kritéria výběru pro operační program,  
ƒ  operace se provádí v souladu s rozhodnutím o schválení a splňuje všechny související 
podmínky týkající se její funkčnosti a využití nebo cílů, jichž je třeba dosáhnout, s 
výjimkou zjištění uvedených dále, 
ƒ  vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem,  
ƒ  výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s právem EU a s vnitrostátními předpisy, 
s výjimkou zjištění uvedených dále, 
ƒ  veřejný příspěvek byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 80 nařízení č. 1083/2006. 
 
Na základě provedeného auditu operace byly ověřeny celkové certifikované výdaje ve výši 
25 689 660,11 Kč, z toho:  
ƒ  způsobilé výdaje představují 0,00 Kč a 
ƒ  nezpůsobilé výdaje představují 25 689 660,11 Kč. 
                                                           
2 Certifikovaná výdaje dle ŽoP/ projektu za auditované období. 
3  Auditované certifikované výdaje. V případě auditu 100% vybraného vzorku (ŽoP/ projektu) stejná hodnota 
jako ř. 3; při užití výběru „vzorku ze vzorku“ pak hodnota skutečně ověřených výdajů (př. faktur). 
 
5/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
PODROBNÁ ZPRÁVA 
 

1.  PRÁVNÍ RÁMEC AUDITU 
Auditní práce byly vykonány zejména v souladu s: 
ƒ  zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
finanční kontrole”), 
ƒ  zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění (dále jen „kontrolní řád”), 
ƒ  nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/ 1999 (dále jen „nařízení č. 1083/2006“), 
ƒ  nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních 
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a 
Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
ƒ  nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen „nařízení č. 1080/2006“), 
ƒ  zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
ƒ  zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
ƒ  zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 
ƒ  zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
ƒ  zákonem  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, 
ƒ  zákonem  č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších 
předpisů, 
ƒ  rozhodnutím Komise C(2013) 9527 ze dne 19. 12. 2013 týkajícím se schválení pokynů 
pro stanovení finančních oprav. 
Při provádění auditu byly zohledněny mezinárodně uznávané auditorské standardy (ISA, 
ISPPIA, ISSAI) dle čl. 62 odst. 2 nařízení č. 1083/2006. 
 
2.  ROZSAH A PŘÍSTUP AUDITU 
Audit operací byl zahájen dne 10. 2. 2014 (datum uvedené v pověření k auditu). Vlastní práce 
na místě u auditovaného subjektu byly provedeny  dne 27. 2. 2014. Po ukončení auditu na 
místě následovalo dotazování příjemce formou e-mailu. 
Cílem auditu bylo přezkoumat: 
ƒ  soulad realizace operace s právním aktem o poskytnutí dotace vč. ověření, zda dodávky 
a služby byly poskytnuty v souladu s právním aktem o poskytnutí dotace, 
ƒ  způsobilost výdajů (dle pravidel pro danou operaci a OP), 
ƒ  soulad realizace operace (projektu) s příslušnými pravidly pro projekty  generující 
příjmy, 
 
6/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
ƒ  zda vykázané výdaje byly skutečně vynaloženy, 
ƒ  zda nedochází k dvojímu financování výdajů z jiných režimů podpor EU nebo režimů 
podpor ČR a za jiná programová období, 
ƒ  přiměřenost audit trailu, 
ƒ  soulad realizace operace s relevantními právními předpisy  EU  a  ČR (např.  v oblasti 
zadávání veřejných zakázek, účetnictví, veřejné podpory, ochrany životního prostředí, 
rovných příležitostí), 
ƒ  soulad realizace s pravidly pro publicitu projektu, 
ƒ  naplnění příslušných monitorovacích ukazatelů. 
 
Popis auditované operace / výdaje 
Místo realizace projektu: 
Liberec 
Popis projektu: 
Záměrem projektu byla  rekonstrukce a úprava stávajícího 
jezdeckého areálu tak, aby došlo k zpřístupnění a zatraktivnění 
stávajícího jednoúčelového areálu, zaměřeného na jezdectví, 
širšímu okruhu občanů, kteří jej budou moci využívat pro 
sportovní a rekreační aktivity. 
Areál slouží  pro potřeby jezdeckého klubu, který touto 
rekonstrukcí získal  kvalitnější zázemí pro svou činnost, jeho 
modernizace zvýšila jeho využitelnost a umožňuje jeho využití i 
ostatní veřejnosti.  
Realizátorem byl Jezdecký klub Liberec o. s. 
Veřejná podpora: 
Projekt nezakládá veřejnou podporu 
 
Popis vykonané auditní práce 
Auditní práce byly vykonány v souladu s Manuálem AO - Programové období 2007 – 2013. 
Auditorský tým před zahájením auditu zanalyzoval všechny dostupné zdroje informací 
k auditovanému projektu (IS Monit, IS MSC2007, IS VZ US, www.rada-severovychod.cz,  
atd.), Příručku pro žadatele a příjemce, Pokyny pro zadávání veřejných zakázek, Metodiku 
způsobilých výdajů včetně dokumentace poskytnuté poskytovatelem dotace a ŘO. 
Po zahájení auditu obdržel auditorský tým od auditovaného subjektu k vybranému projektu 
dokumentaci k veřejným zakázkám, účetnictví a fyzické realizaci. Seznam základní předložené 
dokumentace je uveden níže: 
ƒ  podklady k výběru operace, 
ƒ  žádost o finanční podporu (IS Benefit7), 
ƒ  právní akt o poskytnutí dotace, 
ƒ  monitorovací zprávu, 
ƒ  žádost o platbu vč. soupisky faktur, 
ƒ  účetnictví projektu, resp. účetní doklady (faktury vč. příloh, bankovní výpisy, tiskové 
účetní sestavy k projektu atd.), 
 
7/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
ƒ  podklady k veřejným zakázkám. 
 
Při auditu operace byly použity následující auditní techniky: 
ƒ  analýzy a výpočty, 
ƒ  srovnání a identifikace podobností a rozdílů (př. srovnání kritérií ROP SV a projektové 
dokumentace),  
ƒ  fyzická zkoumání, 
ƒ  testování konkrétních atributů: 
o  odsouhlasení, 
o  sledování informací od dokumentu k dokumentu, 
o  doložení, 
ƒ  rozhovory a písemné dotazování, 
ƒ  kontrolní listy, 
ƒ  pozorování. 
Auditorský tým si v průběhu auditu vyžádal dokumentaci a vyjádření od dodavatele stavebních 
prací společnosti EUROVIA CS, a.s. a od subdodavatele zeměměřických činností při výstavbě 
Miloslava Slouky. Auditorský tým dále nahlédl do dokumentace k ohlášení stavby vedené 
Stavebním úřadem Magistrátu města Liberec.   
Seznam osob příjemce, se kterými bylo jednáno: 
ƒ  Jana Kendiková ml. –  koordinátor projektu,  oprávněna  k zastupování ve věci auditu 
tohoto projektu, 
ƒ  Mgr. Ondřej Havlíček – projektový manažer, 
ƒ  Jaroslav Vávra – technický dozor investora, 
ƒ  Věra Vávrová – technický dozor investora. 
 
3.  PROVEDENÁ PRÁCE 
Stručný výčet provedené práce a jejích závěrů je uveden v tabulce níže: 
Oblast přezkoumání auditu 
Závěr za oblast 
Reference na zjištění 
Soulad s právním aktem o 
Identifikovány nedostatky
poskytnutí dotace
 
Zjištění č. 1, 2 
 
Způsobilost výdajů 
Identifikovány nedostatky  
Zjištění č. 1 
Soulad s příslušnými pravidly 
Není relevantní
 
pro projekty generující příjmy
 
 
Skutečné vynaložení vykázaných  Bez zjištění
 
výdajů
 
 
Zákaz dvojího financování 
Bez zjištění 
 
Přiměřenost audit trailu 
Bez zjištění 
 
 
8/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
Oblast přezkoumání auditu 
Závěr za oblast 
Reference na zjištění 
Soulad realizace s relevantním 
Identifikovány nedostatky
právem EU a ČR
 
Zjištění č. 1, 2 
 
Soulad s pravidly pro publicitu 
Bez zjištění 
 
Naplnění monitorovacích 
 
ukazatelů
Bez zjištění 
 
Detail auditovaných certifikovaných výdajů je shrnut v následující tabulce: 
Žádost o platbu 
Způsobilé výdaje dle  Nezpůsobilé výdaje 
auditu operace 
dle auditu operace 
Číslo 
KP 
Období 
31. 07. 2012 –  
01/01146 
KP01021305171 
0,00 Kč 
25 673 660,11 Kč 
30. 09. 2012 
31. 07. 2012 –  
01/01146 
KP01021305169 
0,00 Kč 
16 000,00 Kč 
30. 09. 2012 
Seznam prověřených veřejných zakázek v průběhu realizace auditu je uveden v tabulce níže: 
Č. 
Typ 
Typ a druh 
Popis 
Počet 
Jméno či název 
Datum uzavření 
zadavatele 
VZ, evidenční 
předmětu 
přijatých/ 
uchazeče5 a 
smlouvy a cena 
 
číslo zakázky4 
veřejné 
vyřazenýc
nabídková cena v Kč 
smluvní / 
(datum 
zakázky 
h nabídek 
bez DPH 
skutečně 
vyhlášení) 
(datum 
uhrazená6 bez 
pro podání 
DPH 
nabídek) 
1. 
Dotovaný 
Podlimitní na 
Vybudování 
5 / 2 
EUROVIA CS, a.s. 
24. 7. 2012, 
zadavatel 
stavební práce, 
multifunkčního 
(2.4.2012) 
(22 104 010,00 Kč) 
22 104 010,00 Kč  
otevřené řízení,   volnočasového 
Gardenline s.r.o. 
/22 171 167,00 Kč 
ev.č. zakázky: 
centra pro 

(16 704 271,52 Kč) 
 skutečně 
209249  
sportovní a 
uhrazená cena vč. 
(7.3.2012) 
ostatní aktivity 
HELIOS Bau spol. 
Dodatku č. 1, 2 
opravou, 
s r.o. (17 700 324,63 
(20 634 841,76 Kč 
rekonstrukcí a 
Kč) 
uplatněny CZV
modernizací 
CGM Czech a.s. 
 
stávajících 
(22 111 111,00 Kč) 
 
objektů v 
 
areálu
C+C - Cimbál s.r.o. 
 
 
(23 590 904,50 Kč) 
 
 
2. 
Dotovaný 
JŘBU na 
Dodatečné 
1/0 
EUROVIA CS, a.s. 
26.9.2012 uzavřen 
zadavatel 
stavební práce 
stavební práce 
(22 171 167,00 Kč) 
Dodatek č. 1 a 2 
(24. 9. 2012) 
k SoD 
22 171 167,00 Kč/ 
22 171 167,00 Kč  
 
 
                                                           
4 Číslo dle ISVZ (případně dle MZ). 
5  Uchazeč, s  nímž byla uzavřena smlouva,  je zvýrazněn tučným písmem. Kurzívou jsou označeni případní 
vyřazení uchazeči. 
6 Skutečně uhrazená cena, pokud je během auditu k dispozici, s ohledem na všechny dodatky (viz. vícepráce či 
méněpráce). 
 
9/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
Č. 
Typ 
Typ a druh 
Popis 
Počet 
Jméno či název 
Datum uzavření 
zadavatele 
VZ, evidenční 
předmětu 
přijatých/ 
uchazeče5 a 
smlouvy a cena 
 
číslo zakázky4 
veřejné 
vyřazenýc
nabídková cena v Kč 
smluvní / 
(datum 
zakázky 
h nabídek 
bez DPH 
skutečně 
vyhlášení) 
(datum 
uhrazená6 bez 
pro podání 
DPH 
nabídek) 
3. 
Dotovaný 
VZMR I. 
Výkon 
1/0 
ROBING, spol. s r.o. 
15.4.2011, 
zadavatel 
kategorie na 
technického 
(18.3.2011) 
(199 850,00 Kč) 
199 850,00 Kč / 
služby, 4. 3. 
dozoru 
199 850,00 Kč  
2011 
investora pro 
realizaci stavby 
4. 
Dotovaný 
VZMR II. 
Zpracování 
3/1 
ANTA.CT s.r.o. 
2.5.2011, 
zadavatel 
kategorie na 
projektové 
(24.3.2011) 
(298 600,00 Kč) 
298 000,00 Kč / 
služby 
dokumentace 
Ing. Radovan Novotný   298 000,00 Kč  
10. 3. 2011 
pro provádění 
(305 340,00 Kč) 
stavby vč. 
autorského 
ACTIV Projekce s.r.o. 
dozoru 
(365 000,00 Kč) 
projektanta 
5. 
Dotovaný 
VZMR I. 
Zpracování 
1/0 
Bc. Ondřej Havlíček 
22.7.2011, 
zadavatel 
kategorie na 
projektové 
(130 000,00 Kč) 
130 000,00 Kč / 
služby,  
žádosti 
130 000,00 Kč 
27. 6. 2011 
6. 
Dotovaný 
VZMR I. 
Realizace 
1/0 
Compet Consult 
31.10.2011, 
zadavatel 
kategorie na 
výběrového 
s.r.o. (55 000,00 Kč) 
55 000,00 Kč / 
služby, 7. 7. 
řízení na 
60 000,00 Kč 
2011 
dodavatele 
(55 000,00 Kč 
stavby 
uplatněny CZV) 
7. 
Dotovaný 
VZMR I. 
Administrace 
1/0 
Bc. Ondřej Havlíček 
15.3.2012, 
zadavatel 
kategorie na 
projektu 
(180 000,00 Kč) 
180 000,00 Kč / 
služby, 6. 2. 
180 000,00 Kč  
2012 
8. 
Dotovaný 
VZMR I. 
Publicita – 
1/0 
Envitech CZ s.r.o. 
15.8.2012, 
zadavatel 
kategorie na 
internetové 
(16 000,00 Kč) 
16 000,00 Kč / 
služby, 
stránky 
16 000,00 Kč  
Objednávka ze 
dne 15. 08. 
2012 
 
4.  ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ 
Auditorský tým identifikoval 2 zjištění vysoké závažnosti. Vzhledem k tomu, že zjištění č. 1 
vyjadřuje pochybení vztahující se k navrácení celé dotace, finanční oprava zjištění č. 2 se do 
celkového vyjádření finančního nedostatku nezapočítává. 
 
Číslo a název 
1  -  Stavba multifukčního volnočasového centra byla realizována 
zjištění: 
v rozporu se souhlasem s provedením ohlášené stavby č.j.: 
SUSR/7130/012128/08-Ši, který vydal Stavební úřad v Liberci dne 
22. 1. 2008. Jedná se o nepovolenou stavbu, protože byla provedena 
bez potřebného stavebního povolení a částečně také na pozemcích, 
které nepatří příjemci dotace, ale České republice, resp. Povodí Labe, 
které nedalo souhlas s provedením stavby před jejím zahájením. 
 
Popis zjištění: 
Stavební úřad v Liberci vydal dne 22. 1. 2008 souhlas s provedením 
ohlášené stavby č.j.: SUSR/7130/012128/08-Ši, který byl přílohou  č. 7 
projektové žádosti. Projekt byl realizován na základě tohoto souhlasu a 
v rámci bodového hodnocení získal projekt za doložení tohoto souhlasu 
 
10/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
10 bodů. Auditorský tým zjistil na Stavebním úřadě  v Liberci, že 
podkladem pro vydání tohoto souhlasu byla dokumentace zpracovaná Ing. 
Novotným v prosinci 2007. K projektové žádosti předložené  dne 
2. 12. 2011  na Úřad Regionální rady Severovýchod však byla přiložena 
jako příloha č. 9 jiná projektová stavební dokumentace vypracovaná v září 
2011 společností ANTA.CT s.r.o. a podrobný položkový rozpočet 
(příloha  č. 3) zpracovaný podle této stavební dokumentace z roku 2011. 
Tyto dvě výše uvedené stavební dokumentace z let 2007 a 2011 jsou 
velmi odlišné a vyplývá z nich, že příjemce dotace čerpal dotaci na 
projekt, který nebyl předložen stavebnímu úřadu k posouzení. Pracovníci 
Stavebního úřadu v Liberci sdělili auditorům, že je příjemce dotace 
neinformoval o změně stavby a že stavba provedená podle projektové 
dokumentace společnosti ANTA.CT s.r.o. z roku 2011 vyžadovala 
stavební povolení, neboť obsahovala novou výstavbu oválu pro bruslení, 
výstavbu gabionových stěn, novou výstavbu skladové haly, sociálního 
zařízení. Příjemce dotace tedy poskytl řídicímu orgánu zavádějící a 
zkreslené informace, když v rámci projektové žádosti předložil souhlas 
s ohlášením stavby, který byl vydán na základě odlišné stavební 
dokumentace, než kterou příjemce dotace přiložil k projektové 
žádosti.        
Auditorský tým zjistil následující rozpory mezi souhlasem s 
provedením ohlášené stavby ze dne 22. 1. 2008 a skutečným stavem 
zjištěným na místě realizace.
 Rozpory plynou z toho, že projekt nebyl 
realizován podle projektové dokumentace zhotovené v prosinci 2007 Ing. 
Novotným, která byla podkladem pro souhlas s ohlášením stavby, ale 
podle projektové dokumentace vypracované společností ANTA.CT s.r.o., 
která byla přílohou č. 9 projektové žádosti: 
Informace uvedené v souhlasu  Skutečný rozsah provedených 
s provedením ohlášené stavby
  prací zjištěných na místě realizace 
č.j.: SUSR/7130/012128/08-Ši 

projektu  
SO 02 Oprava a rekonstrukce  Byl vybudován ovál pro bruslení 
stávající běžecké dráhy –  bude  s asfaltovým povrchem (1176 m²), 
provedeno vyčištění stávajícího  který však nebyl stavebním úřadem 
drenážního systému, bude 
schválen, neboť dokumentace 
provedeno odtěžení  k ohlášení stavby se o něm 
nevyhovujících podkladů a 
nezmiňovala. Auditorský tým má za 
skladeb tělesa ploch a bude to, že stavbu oválu pro bruslení bylo 
provedeno  nahrazení novými možné provádět pouze na základě 
funkčními skladbami včetně  stavebního povolení v 
souladu 
opravy a doplnění obrub. 
s ustanovení § 115 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování 
 
a stavebním řádu, v platném znění, 
 
které příjemce dotace nedoložil  
Část oválu pro bruslení (na ploše cca 
200 m²) byla vybudována na 
pozemku parcelní č. 925/1 v k.ú. 
Staré Pavlovice, který patří  České 
 
11/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
republice a právo hospodařit na něm 
má Povodí Labe, státní podnik.  
Dokumentace zpracovaná v září 
2011 společností ANTA.CT s.r.o. 
obsahuje zavádějící a nepravdivé 
údaje, když v rámci výkresové 
dokumentace je hranice vlastnictví 
Jezdeckého klubu vyznačena tak, že 
přesahuje na pozemek parcelní č. 
925/1 v k.ú. Staré Pavlovice, jehož 
vlastníkem je Česká republika, resp. 
Povodí Labe, které  nedalo  před 
započetím výstavby 

souhlas 
k realizaci oválu  pro bruslení na 
svém pozemku.  
Došlo k odtěžení svahu o objemu cca 
650 m3 a bez stavebního povolení 
byly vybudovány gabionové stěny 
výšky 2 m o celkovém objemu 280 
m³ a délce cca 115 m, o kterých se 
souhlas s ohlášením stavby vůbec 
nezmiňuje, protože tyto stavební 
úpravy nebyly zachyceny v 
dokumentaci, kterou měl Stavební 
úřad k dispozici jako podklad k 
vydání souhlasu s provedením 
ohlášené stavby.  
 
SO 03 Oprava a rekonstrukce  V rámci SO 03 byla provedena úplná 
stávající skladové haly -   bude  demolice plechového skladu a místo 
provedena repase stávajících něj byla bez stavebního povolení na 
nosných konstrukcí ocelových jiném místě postavena od základů 
příhradových nosníků a sloupů a  nová skladová hala ze sendvičového 
výměna obvodového a střešního  zdiva z tvárnic.  
pláště. 
SO 05 Oprava a rekonstrukce  V rámci SO 05 byla stávající ocelová 
stávající ocelové tribuny –  bude  tribuna zcela demontována a místo ní 
provedeno odstranění dožilých  příjemce dotace pořídil novou 
nášlapných dřevěných  ocelovou tribunu s povrchovou 
konstrukcí a položení nových  úpravou žárový pozink. 
nášlapných dřevěných 
konstrukcí, bude provedeno 
očištění nosné ocelové 
konstrukce včetně provedení 
nových ochranných nátěrů. Bude 
provedena instalace nových 
sedaček.  
 
12/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
SO 06 Oprava a rekonstrukce  Příjemce dotace provedl úplnou 
stávajícího sociálního zařízení –  demolici stávajícího sociálního 
stávající dožilé nosné konstrukce  zařízení a místo něj nechal postavit 
(svislé, střešní) budou nahrazeny  bez stavebního povolení  novou 
novými, budou provedeny nové  budovu na jiném místě. Skutečné 
vnitřní instalace včetně osazení  vnitřní rozvržení nového sociálního 
nových zřizovacích předmětů  zařízení se liší od rozvržení 
(ZTI, elektro).  
uvedeného v dokumentaci, kterou 
měl Stavební úřad k dispozici jako 
podklad k vydání souhlasu 
s provedením ohlášené stavby. 
Na základě výše uvedených skutečností má auditorský tým za to, že 
příjemce dotace čerpal dotaci na  nepovolenou  stavbu, která byla 
provedena v rozporu  se  souhlasem stavebního úřadu, resp. bez 
potřebného stavebního povolení a stavební úřad je v takovém případě 
povinen zahájit řízení o odstranění stavby na základě ustanovení § 
129 stavebního zákona 
(viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 
21. 7. 2010, čj. 3 Ans 11/2010 – 193). V této souvislosti auditorský tým 
podotýká, že stavební povolení (u projektů vyžadujících stavební 
povolení) je povinnou přílohou předkládanou před podpisem smlouvy o 
poskytnutí dotace. Z podmínek ROP SV vyplývá, že pokud žadatel o 
dotaci nepředloží pravomocné stavební povolení, nemůže s ním  řídicí 
orgán ROP SV uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace.   
Příjemce dotace postupoval v rozporu se zákonem č. 183/2006  Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), když prováděl 
stavební práce bez souhlasu Stavebního úřadu v Liberci a částečně i 
na pozemcích patřících jinému vlastníkovi.  

Souhlas s provedením ohlášené stavby byl vydán ke stavebním úpravám 
na pozemcích parc. č. 275, 276/1 a 277/5 a k těmto pozemkům žadatel 
dotace doložil v rámci žádosti o dotaci doklad o prokázání vlastnictví. 
Stavební práce však byly realizovány mimo výše uvedené území  i na 
pozemcích parc. č. 277/2 a 925/1. Z projektové dokumentace stavby, 
která byla přílohou žádosti o dotaci, bylo zřejmé, že stavební práce budou 
provedeny na pozemku  parc. č. 277/2 a v k. ú. Staré Pavlovice, pozemek 
parc. č. 925/1 však nebyl v projektové žádosti uveden. Vzhledem k tomu, 
že  pozemek  parc.  č. 925/1 je ve vlastnictví České republiky a právo 
hospodařit s  tímto majetkem má Povodí Labe, státní podnik, měl být 
přílohou k žádosti o dotaci výpis z katastru nemovitostí a snímek z 
katastrální mapy se zřetelným vyznačením pozemků řešených projektem. 
Žadatel o dotaci měl dle Příručky pro žadatele a příjemce povinnost 
doložit  právo cizího vlastníka pozemku a dále měl doložit  tzv. „jiné 
právo“, které k uvedenému pozemku má. Toto jiné právo mělo zahrnovat 
nájemní smlouvu (smlouvu o výpůjčce, souhlas s užíváním …) minimálně 
na dobu udržitelnosti projektu nebo na dobu neurčitou a písemný souhlas 
vlastníka s realizací projektu.  Souhlas vlastníka poskytlo Povodí Labe, 
státní podnik, až po realizaci výstavby v průběhu auditu operace dne 
17. 6. 2014. Žadatel o dotaci výše uvedené dokumenty nedoložil k žádosti 
o dotaci a v žádosti o dotaci uvedl neúplné a zkreslené informace o 
 
13/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
připravenosti projektu k realizaci (souhlas s provedením ohlášené stavby) 
a o vlastnictví pozemků dotčených realizací projektu, auditorský tým 
konstatuje, že projekt  byl  řídicím orgánem schválen v rozporu 
s podmínkami uvedenými v Příručce pro žadatele a příjemce. Řídicí orgán 
byl v tomto případě jednáním žadatele o dotaci uveden v omyl. Pokud by 
řídicí orgán měl k dispozici pravdivé informace o vlastnických vztazích 
k nemovitostem dotčeným projektem, pak by v souladu  s Příručkou pro 
žadatele a příjemce neschválil projekt ke spolufinancování z ROP SV, 
protože tento projekt neprokázal splnění formálních náležitostí.     
Příjemce dotace porušil čl. XVI Smlouvy o poskytnutí dotace č. 
LB/1146/S, ve kterém příjemce dotace prohlásil, že veškeré údaje, 
které poskytl v žádosti o poskytnutí dotace, projektu, jakož i ve 
smlouvě a v přílohách těchto dokumentů, jsou pravdivé, nezkreslené, 
ani nezamlčel žádné okolnosti rozhodné pro poskytnutí dotace. Výše 
popsaná pochybení jsou rovněž důvodem pro ukončení Smlouvy o 
poskytnutí dotace č. LB/1146/S (čl. XVIII). 
Jedná se o nesrovnalost a porušení rozpočtové kázně ve smyslu 
ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
V rámci žádosti o platbu č. 01/01146 vyčíslujeme tento nedostatek ve 
výši 25 689 660,11 Kč, tj. 100 % uplatněných výdajů, jelikož tyto 
výdaje považujeme za nezpůsobilé vzhledem k tomu, že žadatel o 
dotaci nedoložil v projektové žádosti veškeré povinné přílohy a uvedl 
neúplné a zkreslené informace o připravenosti projektu k realizaci. 

 
Peněžní 
25 689 660,11 Kč 
vyjádření 
nezpůsobilých 
výdajů: 
Míra 

Vysoká 
závažnosti 
zjištění: 

ANO 
Nesrovnalost: 
Doporučení
----- 

Stanovisko auditovaného subjektu je uvedeno v Příloze č. 1.  
Stanovisko 
auditovaného 
subjektu: 

Reakce AO/ 
Auditorský tým přezkoumal stanovisko (ze dne 22. 8. 2014) Jezdeckého 
Závěr: 
klubu Liberec, o.s. zastoupeného společností KODAP, s.r.o. (dále jen 
„Stanovisko“) a to ve všech souvislostech a po zhodnocení všech 
podkladů a vyjádření předložených  auditovaným subjektem a na základě 
vlastního zjištění zpracoval níže uvedenou reakci na stanovisko k Návrhu 
zprávy o auditu operace č. ROPSV/2014/O/004.  
 
14/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
a)  stavba na cizím pozemku č. 925/1 v k. ú. Staré Pavlovice 
Auditorský tým nesouhlasí s tvrzením uvedeným ve Stanovisku, že 
stavebník nemohl vědět a nevěděl, že stavba bude zasahovat do cizího 
pozemku  č. 925/1 v k. ú. Staré Pavlovice, a že souhlas s provedením 
stavby na tomto pozemku nebyl získán z objektivních důvodů 
(neevidence hranice pozemku v katastru nemovitostí, jelikož se jedná o 
koryto  řeky), a že digitalizace katastru nemovitostí přinesla nové 
informace do hranic pozemků.  
Auditorský tým již v Návrhu  Zprávy o auditu uvedl (str. 12), že 
dokumentace zpracovaná v září 2011 společností ANTA.CT s.r.o. 
obsahuje zavádějící a nepravdivé údaje, když v rámci výkresové 
dokumentace je hranice vlastnictví Jezdeckého klubu vyznačena tak, že 
přesahuje na pozemek parcelní  č. 925/1 v k.  ú. Staré Pavlovice, jehož 
vlastníkem je Česká republika, resp. Povodí Labe. Také z projektové 
dokumentace zpracované Ing. Novotným v prosinci 2007 je zcela zřejmé, 
že jezdecký ovál leží částečně na pozemku č. 925/1 v k. ú. Staré 
Pavlovice. Z toho auditorský tým usuzuje, že zpracovatelé projektové 
dokumentace v roce 2007, resp. 2011 si byli vědomi toho, že stavba 
zasahuje na cizí pozemek, který nevlastní Jezdecký klub Liberec. 
Z katastrálních map a z dokumentace zpracované v 
prosinci 2007 
Ing. Novotným a v září 2011 společností ANTA.CT s.r.o. vyplývá, že 
v dotčeném území jezdeckého oválu nedošlo k žádné změně průběhu 
vodního toku, která by se měla promítnout do katastrálních map.  
Auditorský tým zjistil, že digitalizace katastrálního území  č.  682209 - 
Růžodol I byla platná ke dni 31. 3. 1999 a digitalizace katastrálního území 
č. 682179 - Staré Pavlovice  byla platná od 27. 11. 1995 (viz webové 
stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního www.cuzk.cz). Na 
základě  těchto skutečností má auditorský tým za to, že zpracovatel 
projektové dokumentace i auditovaný subjekt měli v době zpracování 
projektové žádosti (v roce 2011) přístup k informaci, že jezdecký ovál leží 
na pozemku č.  925/1 v k. ú. Staré Pavlovice.  Žadatel o dotaci měl 
povinnost  v takovém případě  doložit právo cizího vlastníka pozemku a 
dále měl doložit tzv. „jiné právo“, které k uvedenému pozemku má, což 
neučinil.   
Skutečnost, že jezdecký ovál je umístěn v historické poloze od 
„nepaměti“ s (nedoložitelným) ústním souhlasem správce vodního toku 
(Povodí Labe, státní podnik) nemůže nijak zhojit pochybení spočívající 
v nedoložení vlastnických práv k pozemkům dotčeným realizací projektu 
spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU.  
Auditorský tým trvá na závěru, že auditovaný subjekt v projektové žádosti 
a jejích přílohách  neprokázal splnění základních formálních náležitostí 
(doložení vlastnických vztahů ke všem dotčeným pozemkům), a proto 
neměl být projekt schválen ke spolufinancování z ROP SV.  
 
 
 
15/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
b)  Nesoulad mezi „Souhlasem s provedením ohlášené stavby“ a 
skutečným stavem zjištěným na místě realizace 
Auditorský tým nesouhlasí s tvrzením auditovaného subjektu, že 
projektová dokumentace zpracovaná v září 2011 společností ANTA.CT 
s.r.o.  neměnila, ale pouze rozpracovávala projektovou dokumentaci 
zpracovanou Ing. Novotným v prosinci 2007.  
Auditorský tým na základě srovnání obou dokumentací dospěl k závěru, 
že dokumentace z roku 2011 není věcně totožná s dokumentací z roku 
2007 a nejedná se o další podrobnější stupeň projektové dokumentace, ale 
o dokumentaci, která mění a značně rozšiřuje rozsah stavebních prací. 
Vzhledem k těmto značným rozdílům bylo nezbytné, aby novou stavební 
dokumentaci z roku 2011 posoudil stavební úřad a  měl  formálně 
rozhodnout v této věci ještě před zahájením stavebních prací.       
Auditorský tým nevycházel při odůvodnění zjištění pouze z ústního 
sdělení pracovníků Stavebního úřadu v Liberci, jak uvádí auditovaný 
subjekt ve svém Stanovisku, ale konzultoval tento případ i s pracovníky 
stavebního úřadu v jiném krajském městě. Auditoři  však zejména 
vycházeli z požadavků uvedených v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu  (stavební zákon), v platném znění a 
souvisejících předpisů.   
Ve správním spisu, který se týkal souhlasu s provedením ohlášené stavby 
č.j.: SUSR/7130/012128/08-Ši nebyly vedeny žádné záznamy o jednání 
mezi stavebníkem a stavebním úřadem, které by se týkalo nové 
dokumentace zpracované v září 2011 společností ANTA.CT s.r.o.  
Auditovaný  subjekt ve svém stanovisku argumentuje tím, že pozemek 
užíval v dobré víře jako vlastní v souladu  s nálezem Ústavního soudu 
č. 349/03 ze dne 1. 8. 2006. Tento režim užívání údajně platil již za 
předchozího majitele areálu. Z předložené dokumentace ovšem 
nevyplývá, že by Jezdecký klub Liberec, o.s. nabyl vlastnické právo 
k pozemku vydržením, a tudíž majitelem pozemku je do současné doby 
nesporně  Česká republika. Auditovaný subjekt ani nedoložil, že by 
v minulosti jakkoli usiloval o potvrzení nabytí vlastnického práva 
vydržením.   
Ovál pro bruslení 
Auditorský tým trvá na tom,  že  dokumentace z roku 2007 k ohlášení 
stavby neobsahovala žádnou informaci o vybudování oválu pro bruslení s 
asfaltovým povrchem (1176 m²). V souhrnné technické zprávě  z roku 
2007 je sice uvedeno, že u stávající zpevněné běžecké dráhy dojde 
k odtěžení nevyhovujících podkladů a k nahrazení novými funkčními 
skladbami, ale z položkového rozpočtu, který je v dokumentaci  z roku 
2007 založen hned za souhrnnou technickou zprávou, vyplývá, že 
podkladem má být štěrkopísek a praný písek –  hutněný a válcovaný o 
výměře 1207,5 m². O asfaltovém povrchu oválu není v této dokumentaci 
z roku 2007 žádná zmínka. Za povšimnutí stojí také rozdíly v trase oválu, 
která byla na základě dokumentace z roku 2011 zkrácena o 31 m² oproti 
 
16/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
původní variantě uvedené v dokumentaci z roku 2007.     
Odtěžení svahu a vybudování gabionové stěny 
Dokumentace z roku 2007, která byla podkladem k ohlášení stavby, 
neobsahovala žádnou informaci o záměru stavebníka odtěžit svah 
v objemu 650 m³ a vybudovat gabionové stěny.   Dle stavebního zákona 
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu pouze 
terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do  300 m², 
přičemž dle stavební dokumentace došlo k odtěžení svahu na ploše 536 
m².  Projektant i stavebník mohli a měli počítat s tím, že pokud dojde 
k odtěžení svahu v objemu  650  m³  do hloubky až 4 metrů, nebude pro 
zajištění svahu proti ujíždění postačovat gabionová stěna ve výši 1 metr. 
Zvláště pak v situaci, kdy odtěžení svahu probíhalo v těsné blízkosti 
veřejné komunikace v ulici Norská. Ze zákona č.  183/2006 Sb.,  o 
územním plánování a stavebním řádu,  vyplývá, že auditovaný subjekt 
mohl realizovat gabionové stěny  s výškou cca 2 metry pouze na základě 
stavebního povolení. Auditovaný subjekt ve svém stanovisku tvrdí, že 
stavební úřad nařídil provedení zabezpečovacích prací, ale nedoložil 
žádný doklad, který by potvrzoval toto tvrzení.  
Ve výkazu výměr z roku 2011, který byl součástí zadávací dokumentace 
pro veřejnou zakázku, bylo uvedeno, že dodavatel má dodat položku 
„opěrná zeď  z gabionů“ v celkovém objemu 280 m³. Uvážíme-li, že 
gabionová stěna měla mít dle dokumentace z roku 2011 délku necelých 
115 metrů a šířku 1 metr, pak není logicky možné, aby byla tato stěna 
vysoká pouze 1 metr, jak uvádí ve svém stanovisku auditovaný subjekt. 
Z těchto důvodů má auditorský tým za prokázané, že již ve fázi 
zpracování projektové dokumentace v roce 2011 bylo zřejmé, že 
gabionová stěna bude ve skutečnosti vyšší než 1 metr a k jejímu 
vybudování bude třeba získat stavební povolení.     
Zámková dlažba 
Auditorský tým v Návrhu Zprávy o auditu operace uvedl, že příjemce 
dotace nechal položit zámkovou dlažbu na ploše 1684 m² (údaj z faktury 
č. 68000362 a z dokumentace skutečného provedení stavby) bez souhlasu 
stavebního úřadu
, neboť v dokumentaci přiložené k ohlášení stavby 
nebyla žádná zmínka o pokládání zámkové dlažby. Auditorský tým 
uvedené posoudil a jak vyplývá z technické zprávy SO 08 z roku 2007, 
byla součástí této dokumentace zámková dlažba.  Uvedené konstatování 
auditorský tým vypustil ze Zprávy o auditu operace. 
Osvětlovací stožáry 
V Návrhu Zprávy o auditu operace bylo konstatováno, že příjemce dotace 
nechal po obvodu běžecké dráhy postavit bez stavebního povolení 8 
osvětlovacích stožárů výšky 6 metrů. V souhlasu s ohlášením stavby ani v 
dokumentaci přiložené k ohlášení stavby nebyla žádná zmínka o výstavbě 
osvětlovacích stožárů. Uvedené konstatování auditorský tým znova ověřil 
a  sděluje, že zmínka o rekonstrukci umělého osvětlení byla uvedena 
v souhrnné technické zprávě  z roku  2007  v rámci SO 01 a uvedená 
položka byla součástí položkového rozpočtu. Jelikož měl Stavební úřad 
 
17/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
tuto dokumentaci k dispozici při vydání souhlasu s provedením ohlášené 
stavby, auditorský tým výše uvedené konstatování ze Zprávy vypustil.  
Oprava a rekonstrukce skladové haly 
V případě SO 03 oprava a rekonstrukce skladové haly auditorský tým 
odmítá, že by uváděl nepravdivé informace a odkazuje na text souhlasu s 
provedením ohlášené stavby č.j.: SUSR/7130/012128/08-Ši, kde bylo 
uvedeno, že bude provedena repase stávajících nosných konstrukcí 
ocelových příhradových nosníků a sloupů a výměna obvodového a 
střešního pláště. V technické zprávě  k SO  03  z roku 2007 je uvedeno 
v bodě 3.2, že v rámci stavby budou použity stávající základy. Ve 
skutečnosti však byla provedena úplná demolice plechového skladu a na 
jiném místě  byla  postavena od základů nová skladová hala ze 
sendvičového zdiva z tvárnic 
(uvedené rovněž vyplývá i 
z fotodokumentace výstavby). Nejednalo se tedy v žádném případě o 
repasi, opravu ani o rekonstrukci.  
Auditovaný subjekt ve svém stanovisku uvádí, že poloha včetně stavby 
(SO 03) byla zobrazena a popsána také v dokumentaci k ohlášení stavby. 
Dokumentace z roku 2007 obsahuje výkres P2, na kterém je stavební 
objekt SO 03 skladová hala umístěn v rozporu s informacemi uvedenými 
v technické zprávě na jiném místě než původní skladová hala. Stavební 
úřad se zřejmě nezabýval tímto nesouladem v dokumentaci. 
Oprava a rekonstrukce stávající ocelové tribuny 
Auditorský tým ponechává text týkající se ocelové tribuny v původním 
znění, protože obsahuje fakta zjištěná na místě realizace projektu. 
Oprava a rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení 
Auditovaný subjekt uvádí ve svém stanovisku, že vzhledem k tomu, že 
stavební objekt sociálního zařízení je situován v uzavřeném areálu, dle 
platné legislativy v době ohlášení stavby nebylo třeba vydávat rozhodnutí 
o umístění stavby, která je prostorově a tvarově stejná a má stejný 
charakter využití.  
Auditorskému týmu není znám žádný právní předpis, který by potvrzoval 
tento názor auditovaného subjektu. Auditorský tým navíc upozorňuje, že 
příjemce dotace se v projektové žádosti zavázal, že areál jezdeckého 
klubu bude sloužit veřejnosti k volnočasovým aktivitám. Auditorský tým 
dále upozorňuje na to, že prostorově a tvarově jsou značné rozdíly mezi 
původním nevyhovujícím sociálním zařízením a sociálním zařízením 
nově vybudovaným. V této souvislosti auditorský tým odkazuje na výkres 
č. P1 z roku 2007, podle kterého mělo původní sociální zařízení skutečné 
rozměry 5 x 3 metry. Kromě toho je v katastrální mapě dosud zřetelně 
označeno umístění původního sociálního zařízení o rozměrech 5 x 3 
metry. Nové sociální zařízení vybudované na jiném místě areálu má dle 
dokumentace skutečného provedení rozměry 9,4 x 7,4 metrů. Tvrzení o 
prostorové a tvarové shodě  těchto dvou stavebních objektů je tedy 
nepravdivé.  
 
18/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
V technické zprávě z roku 2007, která se týká  sociálního zařízení, je 
uvedeno v bodě 3.2, že v rámci stavby budou použity stávající základy a 
zčásti také stávající svislé nosné konstrukce ze smíšeného kamenného 
zdiva. Ve skutečnosti však byla provedena  úplná demolice stávajícího 
sociálního zařízení a místo něj  byla postavena nová rozměrnější  budova 
na jiném místě.  Nejednalo se tedy v žádném případě o opravu ani o 
rekonstrukci. 
Také zde platí, že dokumentace z roku 2007 obsahuje výkres P2, na 
kterém je plánované nové sociální zařízení umístěno  v rozporu 
s informacemi uvedenými v technické zprávě na jiném místě než původní 
sociální zařízení a ani zde Stavební úřad  v Liberci  nezaznamenal tento 
nesoulad mezi technickou zprávou a výkresovou dokumentací.  
Víceúčelové hřiště 
Auditorský tým se opět zabýval povolením výstavby víceúčelového hřiště 
a došel k závěru, že mohla být stavba povolena Stavebním úřadem 
v Liberci pouze na základě souhlasu s provedením ohlášené stavby. Ve 
Zprávě o auditu operace byla vypuštěna část textu, kde bylo uvedeno, že 
na víceúčelové hřiště mělo být vydáno stavební povolení.  
S ohledem na výše uvedené  závěry  auditorský tým trvá na zjištění a na 
stanovení výše finanční opravy. 
 
Číslo a název 
2  -  Nehospodárné a neefektivní vynaložení veřejných prostředků 
zjištění: 
z důvodu nevhodně nastavených vah hodnotících kritérií.  
Popis zjištění: 
Jezdecký klub Liberec, o. s., v pozici veřejného zadavatele  (dále jen 
zadavatel) zadal v otevřeném  řízení veřejnou zakázku na stavební práce 
„Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol“ (ev. č. zakázky: 
209249) s předpokládanou hodnotou 25 mil. Kč bez DPH. V oznámení o 
zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 3. 2012 a v 
zadávací dokumentaci zadavatel uvedl, že hodnocení nabídek bude 
provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek.  Zadavatel v souladu s 
§ 78 odst. 5 ZVZ přiřadil váhy jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím: 
výše nabídkové ceny včetně DPH s váhou 40 %, lhůta plnění ve dnech 
s váhou 38 % a doba záruky za dílo v měsících s váhou 22 %.  
Auditorský tým identifikoval následující nedostatky, které se týkají 
veřejné zakázky na stavební práce „Multifunkční volnočasové centrum 
Liberec – Růžodol“:        
a)  Nehospodárné a neefektivní vynaložení veřejných prostředků 
z důvodu nevhodně nastavených vah hodnotících kritérií 
Zadavatel při stanovení vah hodnotících kritérií nezohlednil vztah mezi 
nabídkovou cenou a užitnou hodnotou předmětu plnění,  čímž došlo 
k porušení principu efektivnosti a hospodárnosti. Jak vychází 
z dokumentu „Základní postupy a zásady při stanovení a výběru dílčích 
 
19/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
hodnotících kritérií předmětu veřejné zakázky“7 princip efektivnosti 
nebude  narušen, pokud váha přidělená nabídkové ceně bude stejná nebo 
větší než celková váha u skupiny dílčích hodnotících kritérií vystihujících 
užitnou hodnotu předmětu plnění.   Při hodnocení nabídek došlo k situaci, 
kdy kritérium nabídkové ceny bylo nižší (40  %) než kritérium užitné 
hodnoty (60 %, tj. 38 % lhůty plnění ve dnech + 22 % doba záruky za 
dílo) a při hodnocení nabídek byla pak vybrána nabídka uchazeče 
EUROVIA CS, a.s., která byla o 6 479 686,18 Kč dražší oproti nabídce, 
která se umístila jako druhá v pořadí. S ohledem na významný cenový 
rozdíl v uvedených nabídkách, má auditorský tým pochybnosti, že cenová 
nabídka společnosti EUROVIA CS, a.s. byla v místě a čase obvyklá. 
Kritéria 
Váhy 
EUROVIA CS, a.s. 
Body 
Gardenline s.r.o. 
Body 
Helios Bau spol. 
Body 
s r. o. 
Výše 
40% 
26 524 812,00 Kč 
30,23 
20 045 125,82 Kč 
40,00 
21 240 389,56 Kč 
37,75 
nabídkové 
ceny vč. 
DPH 
Lhůta 
38% 
35 
38,00 
113 
11,77 
100 
13,30 
plnění ve 
dnech 
Doba 
22% 
120 
22,00 
120 
22,00 
120 
22,00 
záruky za 
dílo v 
měsících 
Body celkem 
90,23 
73,77 
73,05 
Pořadí Evidentní vliv na pořadí nabídek mělo kritérium lhůta plnění ve dnech, 
kdy vítězný uchazeč nabídl dílo zrealizovat za 35 dní. Zadavatel 
v zadávací dokumentaci uvedl, že za maximální lhůtu považuje lhůtu 184 
kalendářních dnů. Zadavatel tedy nepředpokládal, že by stavba byla 
realizována v podstatně kratší době a odhadoval zkrácení lhůty na 100 
dnů a zároveň uvedl, že nemohl stanovit procentní váhu kritéria tak, aby 
zcela přesně kopírovala finanční přínos zkrácení oproti nabídnuté ceně. 
Auditorský tým zohlednil i skutečnost,  že auditovaný subjekt musel 
zabezpečit termín plnění s ohledem na podmínky dotace, který byl 
smlouvou o poskytnutí dotace stanoven do 31. 12. 2012. Vzhledem 
k tomu, že auditovaný subjekt vyhlásil nejprve výběrové  řízení v lednu 
2012, které následně zrušil a další vyhlásil až v březnu 2012, dostal se tak 
zadavatel sám do obtížné situace, kdy mu hrozilo, že nesplní termín pro 
získání dotace. Tuto skutečnost však zadavatel mohl zajistit jiným 
způsobem (např. včasným vyhlášením výběrového  řízení, změnou 
termínu ukončení realizace projektu), nikoli však stanovením vysoké váhy 
hodnotícího kritéria „termín plnění ve dnech“. Navíc zadavatel mohl 
stanovit minimální hranici plnění ve dnech a to tak, aby předešel situaci 
nereálných nabídek s minimální dobou plnění. 
 
 
                                                           
7  Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj, prosinec 2008 
 
 
20/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
Auditorský tým konstatuje, že je odpovědností zadavatele, aby stanovil 
váhy hodnotících kritérií tak, aby byla zaručena efektivnost a 
hospodárnost veřejných finančních prostředků, které využívá při  čerpání 
dotace. Takovou nabídku nelze považovat za ekonomicky výhodnou 
v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ).  
Uvedeným postupem auditovaný subjekt porušil i obecná pravidla 
způsobilosti, když nedodržel principy efektivnosti a hospodárnosti dle 
čl. 2 Metodiky způsobilých výdajů pro ROP SV (verze 13.0), které jsou 
přílohou  č. 8 Příručky pro žadatele a příjemce. Dále auditovaný subjekt 
nepostupoval v souladu  čl. IV Způsobilé výdaje, odst. 4.3 Smlouvy o 
poskytnutí dotace č. LB/1146/S, z které vyplývá závazek, že příjemce 
dotace má postupovat s péčí řádného hospodáře. 
Jedná se o nesrovnalost a porušení rozpočtové kázně ve smyslu 
ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Příjemce dotace (zadavatel) nepostupoval v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, když  nehospodárně a neefektivně 
vynaložil veřejné finanční prostředky z důvodu nevhodně nastavených 
vah hodnotících kritérií. Mohlo dojít k ovlivnění výběru dodavatele. Tím 
byl porušen čl. XII odst. 12.1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1146/S, 
ve kterém se auditovaný subjekt zavázal, že při výběru dodavatele bude 
postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v 
platném znění.  
Na základě výše uvedeného zjištění auditorský tým vyčísluje nedostatek v 
souladu s Rozhodnutím Komise č. C(2013) 9527 ze dne 19. 12. 2013 
(porušení podmínek ve smyslu bodu č.  16)  ve výši 25 % z celkových 
způsobilých výdajů vztahujících se k této veřejné zakázce. 
Jedná se o nesrovnalost a porušení rozpočtové kázně ve smyslu 
ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. 
V rámci žádosti o platbu č.  01/01146  výše uvedený nedostatek 
vyčíslujeme ve výši 6 190 452,53 Kč vč. DPH (24 761 810,11 x 0,25). 
Peněžní 
6 190 452,53 Kč  
vyjádření 
nezpůsobilých 
výdajů: 
Míra 

Vysoká 
závažnosti 
zjištění: 

Nesrovnalost: 
ANO 
Doporučení: 
--- 
 
 
21/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
Stanovisko 
Stanovisko auditovaného subjektu je uvedeno v Příloze č. 1. 
auditovaného 
subjektu: 

Auditorský tým přezkoumal stanovisko (ze dne 22. 8. 2014) Jezdeckého 
Reakce AO/ 
Závěr:

klubu Liberec, o.s. zastoupeného společností KODAP, s.r.o. (dále jen 
 
„Stanovisko“) a to ve všech souvislostech a po zhodnocení všech 
podkladů a vyjádření předložených  auditovaným subjektem a na základě 
vlastního zjištění zpracoval níže uvedenou reakci na stanovisko k Návrhu 
zprávy o auditu operace č. ROPSV/2014/O/004.  
a)  Nehospodárné a neefektivní vynaložení veřejných prostředků 
z důvodu nevhodně nastavených vah hodnotících kritérií 
Auditorský tým souhlasí s auditovaným subjektem, že metodický pokyn 
Ministerstva pro místní rozvoj „Základní postupy a zásady při stanovení a 
výběru dílčích kritérií předmětu veřejné zakázky“ je doporučující a tudíž 
není závazným pokynem při stanovení vah hodnotících kritérií. Nicméně 
auditorský tým trvá na skutečnosti, že evidentní vliv na pořadí nabídek 
mělo  nevhodné nastavení hodnotících kritérií, konkrétně  kritérium lhůta 
plnění ve dnech, kterému byla přiřazena váha 38 %. Váhy hodnotících 
kritérií byly nevhodně stanoveny, jelikož na základě vysoké váhy kritéria 
lhůta plnění auditovaný subjekt vybral jako nejvhodnější  nabídku o 
6 479 686,18 Kč (tj. o 32 %) dražší oproti nabídce, která se umístila jako 
druhá v pořadí. Jestliže si zadavatel zvolí pro hodnocení nabídek jako 
základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, musí dbát 
na vymezení dílčích kritérií tak, aby jejich nastavení bylo přiměřené 
charakteru veřejné zakázky.  Nastavení vah hodnoticích kritérií, mělo za 
následek, že jako  vítězná nabídka byla vybrána nabídka s nejvyšší 
nabídkovou cenou, což je v tomto případě v rozporu s pravidlem 3E. 
Jak auditovaný subjekt uvádí ve svém stanovisku z ilustrativních výpočtů 
je zřejmé, že právě vysoká hodnota váhy kritéria „lhůty plnění ve dnech“ 
měla zásadní vliv na výběr  vítězného uchazeče veřejné zakázky.  Poměr 
hodnoticích kritérií by se musel podstatně změnit, aby nebyla vybrána 
spekulativní nabídka s nejvyšší cenou a s nejkratší lhůtou dodání díla. 
Auditorský tým rovněž znova poukazuje na skutečnost, že pokud chtěl 
zadavatel předejít spekulativním nabídkám s ohledem na stanovené váhy 
hodnotících kritérií,  měl v případě lhůty plnění ve dnech nastavit mimo 
maximální hodnoty  omezující toto kritérium, tak i hodnotu minimální, 
avšak s dostatečnou rezervou pro řádnou realizaci projektu. S ohledem na 
výše uvedené auditorský tým nezískal ujištění, že v uvedeném případě 
nedošlo k neefektivnímu a nehospodárnému využití veřejných prostředků.  
Krátká lhůta doby realizace zakázky není v daném případě tak 
významnou hodnotou, která by ospravedlňovala vysokou hodnotu 
nabídkové ceny vítězné nabídky.   
 
b)  Zjevně nepřiměřená hodnota kritéria „lhůta plnění ve dnech“ 
 
Auditorský tým se zabýval zjištěním  uvedeným v Návrhu Zprávy o 
auditu operace, že lhůta plnění 35 dní, nabídnutá uchazečem společností 
EUROVIA CS, a. s., byla zjevně nepřiměřená a měla být hodnotící 
 
22/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
komisí vyhodnocená 0 body a zároveň měl být uchazeč hodnotící komisí 
vyzván k vysvětlení této nepřiměřené nabídky. Auditorský tým se nadále 
domnívá, že s ohledem na zachování transparentnosti veřejné zakázky, 
měl být uchazeč EUROVIA CS a.s. vyzván k vysvětlení nabídky 
v souladu s § 76 odst. 3 ZVZ. Vzhledem k tomu, že využití tohoto 
institutu není pro hodnotící komisi povinné, auditorský tým akceptuje, že 
se hodnotící komise zabývala touto nepřiměřenou lhůtou plnění, jak 
zaznamenala v protokolu hodnotící komise ze dne 11. 4. 2012. 
Auditorský tým z výše uvedeného důvodu toto zjištění bod b) neuvádí ve 
Zprávě o auditu operace. 
 
c)  Nedodržení termínu předání a převzetí díla 
Auditorský tým přehodnotil zjištění popsané v Návrhu Zprávy vztahující 
se ke skutečnosti, že byla překročena lhůta plnění ve dnech. V návrhu 
smlouvy o dílo a ve smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 7. 2012 je v čl.  III. 
Doba plnění, konkrétně  čl. 3.1.3. uvedena lhůta plnění jako lhůta 
výstavby, nikoli jako lhůta plnění celého díla  včetně  předání veškeré 
související dokumentace stavby. Ze zadávací dokumentace také 
vyplývalo, že zadavatel bude hodnotit lhůtu plnění ve dnech uvedenou 
uchazečem v návrhu smlouvy o dílo v kalendářních dnech, počínaje dnem 
protokolárního předání staveniště dodavateli konče dnem protokolárního 
předání díla objednateli. Z dokumentace auditorský tým ověřil, že 
skutečná lhůta výstavby byla realizována za 35 dní  a do této lhůty 
nezahrnuje předání dokumentace související s výstavbou. Z 
výše 
uvedených důvodů auditorský tým vypustil zjištění bodu c) ze Zprávy o 
auditu operace. 
 
5.  DOKONČENÍ AUDITU 
Auditovaný subjekt byl oprávněn zaujmout k Návrhu Zprávy o auditu operace ze dne 
18. 7. 2014 písemné stanovisko. Lhůta k seznámení se s Návrhem Zprávy o auditu operace 
respektive lhůta k zaujetí stanoviska byla stanovena na 10 kalendářních dní ode dne doručení 
Návrhu Zprávy o auditu zástupci auditovaného subjektu, tj. do 7. 8. 2014.  
Auditovaný subjekt požádal dne 8. 8. 2014 o prodloužení lhůty k zaujetí stanoviska. Žádosti 
bylo částečně vyhověno, lhůta k zaujetí stanoviska byla stanovena do 22. 8. 2014.  
Auditovaný subjekt stanovisko v uvedené lhůtě zaslal a je přílohou této Zprávy o auditu 
operace. Vyhodnocení zaslaného stanoviska je součástí kap. 4 Zjištění a doporučení. 
Zpráva o auditu operace bude zaslána auditovanému subjektu a příslušnému  Řídícímu 
orgánu/poskytovateli podpory k informaci. 
 
Poděkování 
Auditorský tým vyjadřuje tímto své poděkování zástupcům auditovaného subjektu za jejich 
vstřícnost a spolupráci při provádění auditu. 
 
 
 
23/70 


Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
6.  PODPISY ČLENŮ AUDITORSKÉHO TÝMU 
 
V Hradci Králové dne 12. 12. 2014 
 
24/70 

Zpráva o auditu operace Audit 
č. ROPSV/2014/O/004 
7.  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
AO 
Auditní orgán 
CCI 
Referenční číslo operačního programu 
ČR 
Česká republika 
DPH 
Daň z přidané hodnoty 
EK 
Evropská komise 
ES 
Evropské společenství, Evropská společenství  
EU 
Evropská unie 
IS 
Informační systém 
ISPPIA 
Mezinárodní standardy profesní praxe interního auditu 
ISA 
Mezinárodní auditorské standardy 
ISSAI 
Mezinárodní standardy nejvyšších auditních institucí 
OP 
Operační program 
PCO 
Platební a certifikační orgán 
ŘO 
Řídicí orgán 
SR 
Státní rozpočet 
VZ 
Veřejná zakázka 
ZVZ 
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
 
 
25/70