Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotace pro Obcane proti hazardu'.


PaedDr. 
Digitálně podepsal PaedDr. Jan 
Polák, CSc. 
DN: c=CZ, o=Statutární město Brno, 
Jan Polák,  Magistrát města Brna [IČ 
44992785], ou=Odbor sociální 
péče, ou=280696, cn=PaedDr. Jan 
CSc.
Polák, CSc., serialNumber=P7113, 
title=vedoucí odboru 
Datum: 2016.03.29 08:04:25 +02'00'