Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA'.

O B V O D N Í   S O U D   P R O   P R A H U   1 0 
ul. 28. pluku 1533/29b, 100 83  Praha 10 
tel. 251 441 111, fax 251 444 260, ID DS: 8aiabyn 
e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxxxx.xxxxxxx.xx 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sp. zn.    38 Si 169/2013  
v Praze dne 06.08.2013 
 
 
 
Tomáš Blažej  
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 
 
 
 
 
 
Vážený pane Blažeji, 
 
na  základě  Vaší  žádosti  o  informaci  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.  Vám  sdělujeme,  že 
Ochranný  svaz  autorský  není  v pozici  žalobce  ani  v pozici  žalovaného  účastníkem  žádného 
řízení  vedeného  u  Obvodního  soudu  pro  Prahu  10.  Obecně  platí,  že  věcně  příslušným 
k rozhodování  sporů  z autorského  práva  je  v prvním  stupni  krajský  soud  (v  Praze  jde  o 
Městský soud v Praze). U Obvodního soudu pro Prahu 10 jsou vedeny pouze řízení o výkon 
rozhodnutí,  nebo  exekuci,  ve  kterých  vystupuje  Ochranný  svaz  autorský  jako  oprávněný, 
exekučními tituly jsou především rozhodnutí Městského soudu v Praze.  
 
S pozdravem  
 
 
 
Mgr. Zdeněk Lehovec  v.r. 
    místopředseda soudu 
 
 
Za správnost: Jitka Kohoutová