Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. '7C23/2012-15'.
 
Číslo jednací: 31 E 16/2013 - 10 
 
 

U S N E S E N Í  
 
 
Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Vlastou Fišerovou ve 
věci výkonu rozhodnutí oprávněné: Městská část Praha 10 se sídlem Praha 10, Vršovická 
68,  IČ  00063941  proti  povinnému:  Jxxx  Uxxxx,  nar.  xxxxxxxxx, bytem xxxxx  xx,  xxxxxxx 
xxxxxx, vyklizením bytu 
 
t a k t o : 
 
I.  Soud  nařizuje podle vykonatelného rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 
26.9.2012 č.j. 7 C 23/2012-15 
 
výkon rozhodnutí vyklizením 
 
bytu č. x,  o velikosti xxx ve xx podlaží domu č.p. xxxxxv xxxxx xx, xxxxxxxxxxxx. 
 
II. Povinný je povinen zaplatit oprávněné na náhradě nákladů výkonu rozhodnutí 3.000,- Kč
      
III. Vyklizení bude provedeno tak, že po právní moci tohoto usnesení vykonavatel z 
vyklizovaného  objektu  vykáže  povinného  a  osoby,  které  se  tam zdržují  na  základě  práva 
povinného,  a  že  odstraní    věci  povinného  a  věci,  které  patří  někomu  jinému,  ale  jsou  ve 
vyklizovaném objektu nebo na  vyklizovaném objektu   umístěny se souhlasem povinného a 
odevzdá objekt oprávněnému nebo jeho zástupci. 
 
Věci odstraněné z vyklizovaného objektu vykonavatel odevzdá povinnému nebo některému 
ze  zletilých  příslušníků  jeho  domácnosti.  Nebude-li  nikdo  z  nich  přítomen  nebo  bude-li 
převzetí věcí odmítnuto,  vykonavatel tyto věci sepíše a odevzdá je na náklady povinného do 
úschovy obci nebo jinému schovateli. Nevyzvedne-li si povinný  věci u obce nebo schovatele 
do šesti měsíců ode dne, kdy byly uschovány, budou prodány na návrh obce (schovatele) 
podle ustanovení o prodeji movitých věcí. 
 
 
 
P o u č e n  í :  Proti  tomuto usnesení  je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne  jeho 
doručení k Městskému soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu. 
                            Nebudou-li v odvolání uvedeny žádné skutečnosti rozhodné pro nařízení 
                            výkonu rozhodnutí, odvolac í soud odvolání odmítne. 
 
 
 
V  Praze dne 19. března 2013 
 
 
 
Mgr. Vlasta Fišerová, v.r. 
     předsedkyně senátu 
 
Za správnost vyhotovení: Barbora Gáborová