Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Kolaudační rozhodnutí k objektu č.p. 786, v k.ú. Žižkov, Jeseniova 60, Praha 3'.


 
 
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
 
 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
 
 
Odbor organizační 
 
 
Havlíčkovo nám. 700/9 
 
 
130 85 Praha 3 
 
 
 
 
 
V Praze dne: 
10.03.2016 
Spis. značka: 
S UMCP3 022432/2016 
Vyřizuje: 
Mgr. Kristýna Adamíčková 
Značka: 
INF2016/00019 
Tel.: 
222 116 221 
Číslo jednací: 
UMCP3 027238/2016 
E-mail: 
xxxxxxxxx@xxxxxx.xx 
 
 
V y ř í z e n í   ž á d o s t i   o   p o s k y t n u t í   i n f o r m a c e    
 
 
 
Dne  26.02.2016  byla  na  Úřad  městské  části  Praha  3,  Odbor  organizační  doručena  Vaše  žádost  o 
poskytnutí informace ve věci zveřejnění kolaudačního rozhodnutí k objektu č.p. 786, v k.ú. Žižkov, 
Jeseniova  60,  Praha  3
  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 
 
 
Níže  Vám  poskytujeme  veškeré  informace  ohledně  schváleného  účelu  užívání  objektu  Jeseniova 
786/60, katastrální území Žižkov, Praha 3.  
 
 
V  příloze  naleznete  veškeré  odboru  výstavby  Úřadu  městské  části  Praha  3  dostupné  dokumenty 
související s účelem užívání předmětného objektu.  
 
 
Jedná se o (příloha: Dokumenty o povolení provozu):  
• 
Rozhodnutí o přípustnosti stavby 
• 
Povolení k uvedení do zkušebního provozu 
• 
Žádost o povolení k uvedení do trvalého provozu 
 
 
V  dalších  přílohách  naleznete  korespondenci  mezi  odborem  výstavby  Úřadu  městské  části  Praha  3  a 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.  
 
 
Jedná se o:  
• 
Výzva stavebního úřadu vlastníku (příloha: Výzva SÚ vlastníku) 
• 
Sdělení vlastníka k výzvě stavebního úřadu (příloha: Sdělení k výzvě)  
• 
Sdělení stavebního úřadu vlastníku (příloha: Sdělení SÚ vlastníku)  
• 
Další korespondence mezi stavebním úřadem a ÚZSVM (příloha: Mailová korespondence)   
 
 
 
 
Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační 
Adresa pracoviště: Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3, kancelář č. 318 
Telefon: 222116111 fax 222 540 864, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx, www.praha3.cz 
IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g 
 
1/2 
 

K těmto dokládaným dokumentům dále sdělujeme, že pokud zdejší stavební úřad ve své korespondenci 
užíval  v  souvislosti  s  objektem  tzv.  kliniky,  tedy  budovou  Jeseniova  60,  Praha  3,  termín  kolaudační 
rozhodnutí,  jednalo  se  o  terminologickou  zkratku,  kterou  chtěl  rychle  a  výstižně  vyjádřit,  pro  jaký 
konkrétní účel užívání je uvedený objekt z hlediska stavebního práva platně určen. Fakt, že se dokument 
označený  jako  „kolaudační  rozhodnutí“  v  archivu  zdejšího  stavebního  úřadu  nedochoval  (což  ale 
neznamená,  že neexistuje),  není  z  tohoto  hlediska vůbec rozhodný,  neboť  účel  užívání,  k  němuž  byla 
předmětná  budova  v  minulosti  stavebním  úřadem  schválena,  tj.  plicní  zdravotnické  zařízení,  je  velice 
snadno  zjistitelný,  jelikož  naprosto  jednoznačným  a  nezpochybnitelným  způsobem  vyplývá  z  ostatních 
ve zdejším archivu dochovaných dokumentů vztahujících se k uvedenému objektu.  
 
Odbor výstavby požádal Ministerstvo zdravotnictví České republiky o doložení případné další dostupné 
dokumentace k předmětnému objektu.  
 
 
 
 
 
Ing. Mgr. Jonáš Merta 
vedoucí odboru organizačního 
 
 
 
Přílohy:  Dokumenty  o  povolení  provozu,  Výzva  SÚ  vlastníku  -  anonymizace,  Sdělení  SÚ  vlastníku, 
Sdělení k výzvě, Mailová korespondence
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační 
Adresa pracoviště: Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3, kancelář č. 318 
Telefon: 222116111 fax 222 540 864, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx, www.praha3.cz 
IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g 
 
2/2