Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Kolaudační rozhodnutí k objektu č.p. 786, v k.ú. Žižkov, Jeseniova 60, Praha 3'.MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
Odbor výstavby 
Sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 
Pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3 
 
 Adresát: 
 Úřad pro zastupování státu   
 ve věcech majetkových  
 odbor hospodaření s majetkem státu 
 Rašínovo nábřeží 390/42 
 128 00 Praha 2 
                                                                                                                             
 
Vaše č.j.:          UZSVM/A/56221/2015-HMU1                                             V Praze dne:        25. 1. 2016 
Spis. značka:   S UMCP3 117420/2015/2                                                    Vyřizuje:              JUDr. Křížek  
Značka:            OV/2504/15/Kř                                                                     Tel:                      222 116 505 
Číslo jednací:   UMCP3 008176/2016                                                           E-mail                 xxxxxxxx@xxxxxx.xx            
 
 
 

 Sdělení                                               
             
             Vážení,      
 Úřad  Městské  části  Praha  3,  odbor  výstavby,  obdržel  dne  28.  12.  2015  váš  dopis, 
kterým  reagujete  na  výzvu  zdejšího  stavebního  úřadu  zn.  OV/2246/15/Pap,  ze  dne  3.  12. 
2015,  kterou  jste  jako  organizace  příslušná  k hospodaření  s majetkem  státu  byli  ve  věci 
budovy č.p. 786, v k.ú. Žižkov, Jeseniova 60, Praha 3 (dále jen objekt č.p. 786), z naší strany  
vyzváni k zajištění takového užívání uvedeného objektu, ke kterému byl tento zkolaudován. 
Jelikož  z vašeho  dopisu  je  zřejmé,  že  vám  není  zcela  zřejmý  právní  podklad  předmětné 
výzvy, považuje Úřad Městské části Praha 3, odbor výstavby, za nutné vám na tomto místě 
blíže objasnit celou záležitost, a to s ohledem na platnou právní úpravu na úseku stavebního 
práva.    
Podle  právní  úpravy  obsažené  v  zákoně  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a 
stavebním  řádu,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  stavební  zákon),  platí,  že  každou 
stavbu je možné užívat jen k účelu, pro který byla stavba povolena. Z dokumentace uložené 
v archivu  zdejšího  stavebního  úřadu  pak  vyplývá,  že  stavba  předmětného  objektu  č.p.  786 
byla  povolena  a  následně  schválena  k užívání  jako  plicní  zdravotnické  zařízení.  Užívání 
uvedené budovy k jinému účelu než jako zdravotnické zařízení je tedy z hlediska stavebního 
zákona a jeho prováděcích předpisů užíváním nelegálním, které je sankčně postižitelné ve 
smyslu  ust.  §§  178 -  183  stavebního  zákona.  To  samozřejmě  platí  i  pro  současné  užívání 
budovy č.p. 786 občanskou iniciativou Klinika, které se, jak uvádíte, uskutečňuje na základě 
smlouvy o  výpůjčce nemovitých  věcí uzavřené  s vaší organizací. V této souvislosti je třeba 
pro pořádek podotknout, že pro posouzení otázky legálnosti či nelegálnosti užívání určitého 
objektu je okolnost, zda, popř. jak velkou měrou, takové nelegální užívání obtěžuje své okolí 
či nikoli, naprosto nerozhodná.         
 
Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení právní. 
Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 303, Telefon: 222 116 505,  
Fax 222 116 512, E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx, www.praha3.cz, IČ: 00063517,  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019 - 2000781379/0800 DS:eqkbt8g 
1/2 


                                                                                                              Zn.: OV/2504/15/Kř 
Úřad  Městské  části  Praha  3,  odbor  výstavby,  tudíž  shrnuje  a  uzavírá,  že  přes 
deklarované omezení negativních externích důsledků, zejména hlučné hudební produkce, je 
současný způsob užívání objektu č.p. 786 občanskou iniciativou Klinika z hlediska veřejného 
práva  protiprávní.  K případné  legalizaci  tohoto  užívání  je  pak  obecně  nutná  rekolaudace 
předmětného objektu, přičemž relevantní informace o tom, zda, popř. za jakých podmínek, je 
tato  rekolaudace  možná,  vám  na  požádání  rádi  poskytnou  pracovníci  oddělení  územního 
rozhodování a oddělení stavebního zdejšího stavebního úřadu.  
S pozdravem 
   
    
      Ing. Václav Tětek    
vedoucí odboru výstavby   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co:  1.  Spisy Žižkov/č.p. 786  
2.  referent 
 
Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, oddělení právní. 
Adresa pracoviště: Seifertova 51, 130 00 Praha 3, kancelář č. 303,Telefon: 222 116 505,  
Fax 222 116 512, E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx, www.praha3.cz, IČ: 00063517,  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 000019 - 2000781379/0800 DS:eqkbt8g  
2/2