Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Kolaudační rozhodnutí k objektu č.p. 786, v k.ú. Žižkov, Jeseniova 60, Praha 3'.

 
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH 
 
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 
ÚSTŘEDÍ A ÚP V HL. M. PRAZE 
 
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU 
 
  
µ∀0/6426.≅.1/04,ΓΛΤ0?ω¸ 
107537/A/2015-HMU1  
 
Městská část Praha 3 
VÁŠ DOPIS ZN.:  UMCP3 109003/2015  
Havlíčkovo náměstí 700/9 
PŘIJATO DNE: 
04.12.2015      
13000  Praha 3 
 
NAŠE Č.J.: 
UZSVM/A/56221/2015-HMU1 
 
 
VYŘIZUJE: 
Hladký Vladimír 
ÚTVAR: 
oddělení Hospodaření s majetkem v účetnictví I. 
TELEFON: 
+420 225 776 472 
E-MAIL: 
xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx 
DAT.SCHRÁNKA:  96vaa2e 
DATUM: 
 
 
 
Sdělení k výzvě stavebního úřadu   
 
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových obdržel dne 3. 12.2015 výše uvedenou výzvu 
stavebního úřadu ve věci zajištění „užívání prostoru, kde je umístěno centrum Klinika, ke kterým 
byl tento prostor zkolaudován, tj. zejména zamezení hlasité hudební produkci“.    
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) v reakci za uvedenou výzvu 
provedl dne 8.12.2015  místní šetření  a prověřil na místě samém formu,  rozsah a způsob 
užívání předmětných prostor. Zástupcům občanské iniciativy Klinika byla předána kopie cit. výzvy 
a byli vyzváni, aby zamezili pro příště kritizované činnosti. K uvedenému bylo zástupcům Úřadu 
sděleno,  že kritizované hudební produkce byly pravděpodobně realizovány zejména v rámci 
akce „Poznej město jinak“, nebo v rámci pořádání charitativní koncertů či jiných kulturních akcí, 
doprovázejících bohatou a všestranně orientovanou činnost občanského sdružení, jak potvrzují  
i některé novinářské články (viz příloha).          
 
Zplnomocněná zástupkyně občanské iniciativy Klinika pí. Kaclíková, poté následně písemně 
potvrdila, že plně pochopila obsah předmětné výzvy a bude respektovat uložená opatření (viz 
příloha). 
 
Úřad se proto domnívá, že pro naplnění předmětné výzvy stavebního úřadu vynaložil patřičné 
úsilí a prokázal snahu situaci vyřešit smírnou cestou.     
 
 
S pozdravem 
 
 
                                                                                Mgr. Ivana Kubíčková 
                                                              ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu                                                       
 
 
 
Přílohy: dle textu