Pøedmìt:                                  Jeseniova 60- Klinika

 

Dùležitost:                               Vysoká

 

 

 

Vážená paní magistro,

dovolím si zrekapitulovat problematiku objektu Jeseniova 60 z hlediska zákona è. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

-          Stavbu lze užívat jen k úèelu vymezenému zejména v kolaudaèním rozhodnutí, resp. lze ji užívat jen k úèelu vymezenému v povolení stavby

-          Do vydání souhlasu se zmìnou v užívání stavby nemùže být objekt zdravotnického zaøízení k jinému úèelu užíván. Zmìnu v užívání oznamuje stavebnímu úøadu osoba, která má ke stavbì vlastnické právo nebo prokáže právo zmìnit užívání stavby

-          Z výše uvedeného vyplývá, že osazení objektu osobami vèetnì provozování jiných èinností  než je provoz zdravotnického zaøízení je protizákonný

-          Do objektu má tak legální pøístup pouze vlastník nebo jím povìøená osoba k výkonu bìžných vlastnických práv

-          Dále se mohou po objektu legálnì pohybovat osoby vykonávající na základì povìøení nebo pøíkazu vlastníka udržovací stavební práce, které jsou mimo režim stavebního zákona, tj. práce dle §103 SZ nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úøadu

-          Obecnì platí, že stavební práce spadající mimo rozsah § 103, mohou být  zahájeny až po nabytí právní moci stavebního povolení, resp. po nabytí právních úèinkù souhlasu s ohlášenou stavbou

Pøedpokládám, že toto je vyèerpávající odpovìï. Zákon nedává za dané situace jinou možnost.

S pøáním hezkého zbytku dne

Ing.Václav Tìtek

MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 3
Odbor výstavby
Ing.Václav Tìtek
Vedoucí odboru výstavby
Adresa pracovištì: Seifertova 51, Praha 3 (kanceláø è. 301)
Tel.: +420 222 116 559
E-mail:
[emailová adresa]

Web:   www.praha3.cz

 

 

 

From:Kubíèková Ivana [mailto:[emailová adresa]]
Sent: Tuesday, March 01, 2016 2:44 PM
To: Tìtek Václav (ÚMÈ Praha 3) <
[emailová adresa]>
Cc: Svoboda Martin <
[emailová adresa]>
Subject: užívání objektu Jeseniova 60

 

Vážený pane inženýre, v návaznosti na naše vèerejší jednání se na Vás dovoluji obrátit s prosbou, zda byste nám potvrdil (postaèí mailem) postoj OV MÈ Praha 3 ve vìci dalšího užívání objektu Jeseniova. Na jednání kromì jiného zaznìlo, že do doby nového vydání souhlasu s užíváním stavby není možné objekt užívat a že se tam kromì vlastníka mohou pohybovat pouze osoby za úèelem provádìní stavebních prací. Dùvodem je souèasný stav objektu a to, že z archivní dokumentace vyplývá pùvodní využití jako plicní zdravotnické zaøízení.

 

Dìkuji mnohokrát

A pøeji hezký den

 

Mgr. Ivana Kubíèková

øeditelka odboru Hospodaøení s majetkem státu

Územní pracovištì v hlavním mìstì Praze

____________________________________________

Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových

Rašínovo nábøeží 390/42, 128 00 Praha 2

 

Telefon:  225 776 786

Mobil: 731 451 804

e-mail: [emailová adresa]

http://www.uzsvm.cz

https://twitter.com/uzsvm

https://facebook.com/uzsvmcz

 

Text tohoto e-mailu a jeho pøílohy mají pouze informativní charakter. Textem tohoto e-mailu a jeho pøílohami podepisující odesílatel neslibuje uzavøít ani neuzavírá za Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových jakoukoliv smlouvu.

 

S pozdravem

Ing.Václav Tìtek

MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 3
Odbor výstavby
Ing.Václav Tìtek
Vedoucí odboru výstavby
Adresa pracovištì: Seifertova 51, Praha 3 (kanceláø è. 301)
Tel.: +420 222 116 559
E-mail:
[emailová adresa]

Web:   www.praha3.cz