Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Opakovaná žádost o informace'.
 
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
 
 
kancelář ředitele krajského ředitelství 
 
   
 
 
 
 
Č. j. KRPT-245188-9/ČJ-2015-0700PI 
   
Ostrava 24. února 2016 
 
 
Paní 
Alena Musilová 
elektronická adresa pro doručování: 
[email address] 
 
 
Odpověď k žádosti o informace ze dne 22. února 2016 
 
Dne  22.  února  2016  jste  prostřednictvím  elektronické  adresy  podatelny  Policie  České  republiky 
zaslala dokument nazvaný „Žádost o informace podle dotaz – Opakovaná žádost o informace“, v 
němž  výslovně  odkazujete  na  zákon  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 
 
V rámci citovaného zákona žádáte o následující: 
 
Dozvěděla jsem se od známých, že dne 19. 10. 2015 ve 20 40 hod. kdy jsme s manželem byli 
mimo své bydliště, že před našim vchodem prohlíželi náš dům policisté ČR.  
1.  žádám  o  jména  policistů,  kteří  toho  dne  v  místě  mého  bydliště  ……  z  nejasných  důvodu 
obcházeli náš dům a proč. 
  
Opakovaně se to stalo dne 11. 11. 2015 ve 20 20 hod.  
2. žádám o jména policistů, kteří toho dne v místě mého bydliště ..… z nejasných 
důvodů obcházeli náš dům a proč.  
 
Dne  3.  11.  2015  v  15  50  hod.  jsem  v  místě  svého  domu  zpozorovala  policisty  ČR,  kteří  se  zde 
kolem mého bydliště a bydliště mého souseda pohybovali s fotoaparátem.  
3.  žádám  o  jména  policistů,  kteří  se  toho  dne  v  místě  mého  bydliště  ……  z  nejasných  důvodu 
pohybovali kolem našeho domu a proč.“ 
 
V textu  Vašeho  dokumentu  rovněž  hovoříte  o  stížnosti  na  postup  při  vyřizování  Vaší  žádosti  o 
informace  ze  dne  12.  listopadu  2015,  kdy  Vám  měla  být  informace  poskytnuta  pouze  částečně 
dopisem  pod  č.  j.  KRPT-245188-1/ČJ-2015-0700PI.  K tomu  uvádíme,  že  Vámi  podaná  stížnost 
v této věci ze dne 24. listopadu 2015 byla v zákonné lhůtě předložena nadřízenému orgánu, tedy 
Ministerstvu  vnitra  České  republiky,  k  rozhodnutí.  Ministerstvo  vnitra  ČR  záznamem  ze  dne  11. 
prosince 2015 konstatuje, že považuje Vaši stížnost za vyřízenou povinným subjektem ve smyslu 
§  16a  odst.  5  InfZ.  Ze  strany  nadřízeného  orgánu  tedy  nebylo  spatřeno  pochybení  povinného 
subjektu při vyřízení této žádosti o informace (ze dne 12. listopadu 2015).  
Digitálně podepsal kpt. Mgr. Lucie Wąsová 
DN: c=CZ, o=Krajské ředitelství policie 
 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě [IČ 
75151502], ou=Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje, ou=KŘPMSK, kancelář 
ředitele krajského ředitelství, analyticko právní 
                 30. dubna 24 
oddělení, ou=302147, cn=kpt. Mgr. Lucie Wąsová, 
serialNumber=P484578, title=vrchní komisař 
Datum: 2016.02.24 09:44:57 +01'00'
                 702 00 Ostrava 
 
                 Tel.: +420 974 722 517 
                 Fax: +420 974 721 900 
                 Email: [email address] 
 

 
 
Vaší druhou žádostí ze dne 14. ledna 2016 evidovanou pod č. j. KRPT-13668-1/ČJ-2016-0700PI 
jste se rovněž dotazovala na jména policistů ve vztahu ke dnům 19. října 2015, 3. listopadu 2015 a 
11. listopadu 2015. Tato jména Vám byla poskytnuta odpovědí ze dne 26. ledna 2016.  
 
K Vaší nynější žádosti o informace nutno uvést, že sice požadujete obdobné informace jako ve své 
prvotní  žádosti  ze  dne  12.  listopadu  2015,  nejedná  se  však  o  zcela  totožné  dotazy,  neboť  nyní 
v bodech  1)  -  2)  používáte  formulaci  „…obcházeli  náš  dům…“  namísto  dřívější  formulace  „…nás 
sledovali...
“, což má zcela jiný právní význam. 
 
Povinný  subjekt  proto  tuto  Vaši  žádost  ze  dne  22.  února  2016  posoudil  jako  novou  žádost  o 
informace  dle  InfZ  (nikoliv  jako  stížnost  ve  věci  prvotní  žádosti  o  informace  ze  dne  12.  listopadu 
2015) a k jednotlivým bodům žádosti sděluje následující: 
 
1) Dne 19. října 2015 se v okolí Vašeho domu nacházeli nstržm. Petr Kutáček a nstržm. Jaromír 
Polášek. Tito policisté prováděli šetření, které posléze zadokumentovali pod čj. KRPT-225939/PŘ-
2015-070214. 
 
2)  Dne  11.  listopadu  2015  kolem  20:20  hod.  se  na  místě  nacházeli  nstržm.  Michal  Mičulka  a 
nstržm.  Kamil  Kuča,  přičemž  vykonávali  činnosti  vyplývající  z  jejich  stálých  úkolů  (prověřovali 
poznatky). 
 
3)  Dne  3.  listopadu  2015  kolem  15:50  hod.  se  v  okolí  Vašeho  bydliště  nacházel  pprap.  Marcel 
Dužík, který prováděl fotodokumentaci poškozeného domu ke spisu č. j. KRPT-225939/PŘ-2015-
070214. Na místě byl spolu s pprap. Pavlem Stachem. 
 
Dále  vezměte,  prosím,  na  vědomí,  že  část  Vašeho  dokumentu,  ve  které  si  stěžujete  na  postup 
policistů  územního  odboru  Frýdek-Místek  Krajského  ředitelství  policie  Moravskoslezského  kraje, 
byla  poviným  subjektem  vyhodnocena  jako  stížnost  ve  smyslu  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní 
řád,  a  byla  postoupena  k vyřízení  odboru  vnitřní  kontroly  Krajského  ředitelství  policie 
Moravskoslezského kraje. 
 
 
 
 
  kpt. Mgr. Lucie Wąsová  
         
 
  vrchní komisař