Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Počet obyvatel'.

ÚŘAD MĚSTYSE   LITEŇ   
Náměstí č. 71, 267 27 Liteň 
okres Beroun 
IČO 00233501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
[FOI #4927 e-mail] ?? 
 
 
 
 
Vaše č.j.: 
Naše č.j.: 
Vyřizuje: 
V Litni dne 
 
180/16/Lit 
Ing. Miroslav Horák 
21.03.2016 
 
Věc:  Rozhodnutí 
      Úřad  městyse  Liteň  jako  povinný  subjekt  ve  smyslu  §  2odst.1  zákona  č.106/1999  Sb.,  o 
svobodném  přístupu  k informacím  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  InfZ)  rozhodla  o 
žádosti  pana  Jaroslava  Drobného,  nar.  15.06.1960  trv.  bytem    Koněvova  10,  Praha3–  o 
poskytnutí informace podle InfZ, doručené 15.02.2016 
Žádost  o  poskytnutí  informací  se  podle  §  14  odst.3  InFz  odmítá,  jelikož  žadatel  neupřesnil 
žádost ve lhůtě 30dnů ode dne doručení výzvy povinného subjektu k upřesnění žádosti. 
 
Odůvodnění 
Povinný  subjekt  obdržel  dne  dne  15.02.2016  žádost  Jaroslava  Drobného  podle  InFz  o 
poskytnutí informace 
 jelikož 
Úřad  městyse  Liteň  Vás  vyzval  k odstranění  nedostatku  v žádosti  ve  smyslu  zákona 
č.106/1999Sb.,  §  14  odst.3.  Výzva  Vám  byla    doručena  dne  19.02.2016.  Žadatel  žádost 
neupřesnil. Úřad městyse Liteň tuto žádost zamítl. 
                                                                     Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15dnů od jeho doručení. Odvolání se 
podává u Úřadu městyse Liteň a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing Miroslav Horák 
                                                                                                             starosta městyse 
 
Tel.,fax.: 311 684 121, e-mail: [email address], Dat. schr. rgnb7me