Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2014'.


Úřad vlády České republiky 
Odbor právní a kontrolní 
 
 
 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
V Praze 18. ledna 2016  
 
Čj. 857/2016-OPR 
 
 
 
 
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Vážený pane, 
v reakci  na  Vaši  žádost ze  dne  14.  ledna  2016 o  poskytnutí  kopie materiálu  „Rozbor  financování 
nestátních  neziskových  organizací  z veřejných  rozpočtů  v roce  2014“
  pro  jednání  Vlády  ČR  dne 
13.  ledna  2016,  s odkazem  na zákon  č. 106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám Vámi požadovaný materiál. 
 
S pozdravem 
 Mgr. Jiří Digitálně podepsal Mgr. Jiří Gaňo 
DN: c=CZ, o=Úřad vlády České 
republiky [IČ 00006599], ou=Odbor 
právní a kontrolní, ou=9375, 
cn=Mgr. Jiří Gaňo, 
serialNumber=P456730, 
 Gaňo
title=Ředitel odboru 
Datum: 2016.01.18 15:42:43 +01'00'
 
Mgr. Jiří Gaňo 
ředitel odboru právního a kontrolního 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Příloha č. 1 – Průvodní dopis 
Příloha č. 2 – Obálka 
Příloha č. 3 – Návrh usnesení 
Příloha č. 4 – Předkládací zpráva 
Příloha č. 5 – Materiál 
Příloha č. 6 – Vypořádání připomínek 
Příloha č. 7 – Návrh tiskové zprávy 
Příloha č. 8 – Další příloha materiálu 
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1 
ústředna 224 002 111, xxxxx@xxxxx.xx, datová schránka: trfaa33