Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Obce uplatňující místní koeficient u daně z nemovitých věcí v roce 2016'.


Ověřovací doložka
k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:
Název organizace:
Jméno a příjmení:
Datum:
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:
ANO
NE
Počet listů:
Zajišťovací prvek:
3. ODDÍL - Poznámky
Datum vyhotovení
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1 
Dále  je  nutno  uvést,  že  v  oblasti  správy  daní  došlo  ještě  k  většímu  posílení  těchto 
principů také přijetím zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění 
pozdějších  předpisů.  Tento  zákon  nahradil  zákon  č.  531/1990  Sb.,  o  územních  finančních 
orgánech,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Ministerstvo  financí  je  v  současné  době  vyčleněno  
z Finanční správy České republiky. Tato se člení na Generální finanční ředitelství, Odvolací 
finanční ředitelství a finanční úřady s jednotlivými územními pracovišti. Předmětná informace 
tedy spadá do působnosti Finanční správy České republiky a nikoliv Ministerstva financí. 
 
 
Podle  §  2  odst.  1  Zákona  jsou  povinnými  subjekty,  které  mají  podle  tohoto  zákona 
povinnost  poskytovat  informace  vztahující  se  k  jejich  působnosti,  státní  orgány,  územní 
samosprávné  celky  a  jejich  orgány  a  veřejné  instituce.  Vzhledem  k  tomu,  že  Vaše  žádost   
se nevztahuje k působnosti Ministerstva financí, obraťte se na věcně a místně příslušný 
orgán, tj. Generální finanční ředitelství, se sídlem Lazarská 7, 110 00  Praha 1. 
 
 
S ohledem na shora uvedené Ministerstvo financí podle § 14 odst. 5 písm. c) Zákona 
Vaši žádost  o poskytnutí informací o d k l á d á
 
  
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
Digitálnǔ podepsal Ing. Michal Žurovec 
 
 
 
 
 
 
  
Ing. Michal DN: c=CZ, cn=Ing. Michal Žurovec, 
o=Ǝeská republika - Ministerstvo financí, 
Žurovec
ou=14107, ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 
1, ou=Ministerstvo financí, title=Vedoucí 
 
oddǔlení, serialNumber=ICA - 10357339 
Datum: 2016.01.13 09:47:07 +01'00'
              
 
 
 
 
                          Ing. Michal Žurovec 
 
 
 
                                                           zástupce ředitele odboru 
 
 
 
  Strana 2