Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zápis ze ZZMČ Praha 5 dne 20.6.2013'.

26.zasedání ZMČ Praha 5 
20. 6. 2013  
 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájil 26. zasedání ZMČ Praha 5. 
 
Prosím  vedoucího  odboru  servisních  služeb  o  informaci,  kolik  je  přítomno  členů 
zastupitelstva dle prezenční listiny. 
 
P.  O t t o m a n s k ý : 
 
Na dnešním 26. zasedání ZMČ Praha 5 je přítomno 34 zastupitelů. Omluveni jsou: pan 
Ing.  Vejmelka,  paní  Mgr.  Hradílková,  pan  Dr.  Martinec,  paní  Dr.  Vávrová,  Marie 
Kolovratová a pan Dr. Homola. Pan Dr. Škaloud dorazí později. Přítomno je 34. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Žádám  členy  zastupitelstva,  aby  svůj  i  dočasný  odchod  během  zasedání  hlásili 
pracovníkům  organizačního  oddělení  odboru  servisních  služeb.  Při  odchodu  je  důležité 
vypínat hlasovací zařízení. Své mobily si, prosím, dejte na tichý chod.   
 
Upozorňuji, že zasedání zastupitelstva je na internetu vysíláno přímým přenosem. 
 
Prvním  bodem  dnešního  jednání  je  schválení  zápisu  z posledního  zasedání  ZMČ. 
Prosím o vaše připomínky. Připomínky nevidím, dávám slovo návrhovému výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o materiálu 26/1. 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  35,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je volba ověřovatelů dnešního zasedání. Prosím zástupce klubů o nominace. 
(Klub Uzdravme naši politiku – Miloslav Mrštík, klub ČSSD – Mgr. Adam Holub, klub ODS 
–  Vojtěch  Zapletal,  klub  Věcí  veřejných  –  Marie  Hakenová,  klub  KSČM  –  paní  Peterková, 
klub TOP 09 – Roman Sedlák, klub Strany zelených – Ondřej Velek) 
 
Byli navrženi: za UNP Miloslav Mrštík, za ČSSD pan Holub, za ODS pan Zapletal, za 
Věci veřejné paní Hakenová, za klub KSČM paní Peterková, za klub TOP 09 pan Sedlák a za 
Stranu zelených pan Velek.  
 
Dávám slovo návrhovému výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme  o  těchto  ověřovatelích  zápisu  ve  složení:  Mrštík,  Holub,  Zapletal, 
Hakenová, Peterková. Sedlák a Velek. 
 
P.  Z e l e n ý: 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  36,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším  bodem  dnešního  zasedání  je  schválení  programu  26.  zasedání  ZMČ  Praha  5. 
Máte před sebou návrh programu. Body, které byly dodány včas, máte v programu, kde jsem 
si dovolil požádat o předřazení bodu 35, což jsou rozpočtová opatření.    
 
Po uzavření programu byly následující body: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 – požádáno 
o jejich zařazení na stůl. Prosím, abychom o těchto bodech hlasovali jednotlivě, abychom se 
vyjádřili, zda budou zařazeny na dnešní jednání ZMČ. 
 
Prosím návrhový výbor, aby vzal jednotlivé body a po jednom dal hlasovat. 

 

 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o zařazení bodu 44 do dnešního jednání. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Omlouvám  se,  zároveň  prosím,  aby  tyto  body  byly  předřazeny  před  bod  3,  neboli  ve 
vašem programu za bod 35.  
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme  o  zařazení  bodu  44.  Pokud  bude  tento  bod  schválen,  bude  zařazen  za  bod 
35.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  33,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o zařazení bodu 45, opět bude předřazen.  
 
P. Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  34,  proti  0,  zdržel  se  1,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
 
Hlasujeme o bodu 46, který bude opět předřazen. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  35,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o zařazení bodu 47, který bude opět předřazen. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  34,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o zařazení bodu  48, který bude opět předřazen.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  34,  proti  0,  zdržel  se  1,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Prosím návrhový výbor. 
 
 

 

P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o zařazení bodu 49, který bude opět předřazen. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dekuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  35,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dávám slovo návrhovému výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o zařazení bodu 50, který bude také předřazen. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  35,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Dávám slovo návrhovému výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o bodu 51, opět bude předřazen. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 35, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1.Usnesení bylo přijato. 
 
V tomto  okamžiku  navrhovaný  program  je  v takové  podobě,  že  po  bodu  1,  který 
v tomto okamžiku probíhá, bude bod 35, následně bod 44, 45 až 51, a pak bude pokračováno 
v souladu s původním programem, tedy bodem 2.  
 
Prosím návrhový výbor. 
 
P  N a j m o n : 
 
V tuto chvíli hlasujeme o takto navrženém programu 26. zasedání zastupitelstva. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  35,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Prvním  bodem  dle  schváleného  programu  dnešního  zastupitelstva  je  rozpočtové 
opatření. 
 
Vážení kolegové, dovoluji si vám předložit informaci o tom, jaké přijala rada městské 
části  rozpočtové  opatření  v rámci  krizového  stavu  při  povodních.  Rada  rozhodla  o 
rozpočtovém  opatření  v kumulované  částce  15  mil.  s tím,  že  jednotlivé  rozpisy  je  vidět 
v příloze.  Bylo  to  v souladu  s působností  rady  –  na  jednotlivé  akce  byla  jednotlivá  dílčí 
rozpočtová  opatření.  Protože  máte  rozhodovat  o  dalším  rozpočtovém  opatření,  považuji  za 
důležité,  abyste  byli  před  projednáváním  tohoto  bodu  informováni  o  tom,  že  rada  MČ  část 
finančních  prostředků  na  odstranění  povodní  a  havarijního  stavu  v našich  parcích  po  deštích 
již vyčlenila. V tomto okamžiku otevírám diskusi. 
 
Pan kol. Kroha. 
 
P. K r o h a :   
 
Vzhledem  k tomu,  že  v materiálu  není  důvodová  zpráva,  požádal  bych  o  doplnění 
informací  především  k tomu,  kdo  vytvářel  kvalifikovaný  odhad  škod  a  jaké  majetkoprávní 
poměry vládnou na pozemcích a budovách, které jsou předmětem oprav. Děkuji.  
 
 

 

P.  Z e l e n ý : 
 
Pokusím se o velice krátkou reakci. Co se týká prvotního odhadu škod, realizovaly ho 
věcně  příslušné  odbory,  kterým  spadají  do  působnosti  jednotlivé  věci,  to  znamená  odbor 
veřejného  prostranství  a  investiční.  Prošly  to  a  odhadly  rozsah,  který  bude  v první  fázi 
potřeba.  Když  se  podíváte  na  tabulku,  vyjma  dětského  hřiště  na  Dětském  ostrově,  všechny 
pozemky jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, kde je nám svěřena správa tohoto majetku – staráme 
se o ně.  
 
Pokud  jde  o  Dětský  ostrov,  máme  ho  ve  výpůjčce  od  Povodí  Vltavy.  V tomto 
okamžiku je připraven návrh dodatku, ve kterém se prodlužuje výpůjčka Dětského ostrova o 
15  let  a  souhlas  s investicí,  aby  Dětský  ostrov  byl  nadále  k využívání  pro  naše  děti  a  naše 
rodiny. 
 
Další přihlášenou je paní kolegyně Peterková. 
 
P. P e t e r k o v á : 
 
Chtěla jsem se zeptat téměř na totéž. Děkuji za částečnou odpověď, pane starosto, moc 
mi  ale  nestačí.  Pro  někoho  je  15  mil.  malá  částka,  pro  mne  je  to  částka  velká.  Chtěla  jsem 
požádat o to, aby ten, kdo bude s penězi nakládat, nakládal s nimi velmi opatrně. Víc k tomu 
říkat  nebudu,  protože  v této  zemi  katastrofa  stíhá  katastrofu,  takže  peníze  jsou  potřeba  na 
různé akce, ale opatrnosti nezbývá.  
 
K darům. V našich materiálech jsou pro občanská sdružení. Po celou dobu povodní se 
zabývám  otázkou,  komu  bychom  jako  městská  část  měli  pomoci.  Nepodceňuji  přátelství 
s cizími městy, ale abychom se zabývali tím, co se týká naší země a abychom se zabývali tím, 
jak  pomoci  doma.  Když  jedete  z Moravy  směrem  k Praze,  tak  je  vidět,  jaké  neštěstí  některé 
obce potkalo. Chtěla bych se přimluvit za to, aby se s tímto počítalo a ten, kdo se tím zabývá, 
aby to bral na zřetel. Děkuji za pozornost. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Zareaguji.  Doufám,  že  věcně  příslušný  odbor  k prostředkům,  které  dostal  k dispozici 
na  odstraňování  povodňových  škod,  bude  přistupovat  s péčí  řádného  hospodáře  a  bude  je 
vynakládat v souvztažnosti s věcmi, které vznikly v rámci povodní. 
 
Co se týká darů, rada rozhodla v rámci své kompetence do 50 tisíc o okamžité pomoci 
a pomohla všem živnostníkům, kteří byli na Praze 5 vyplaveni a všem občanským sdružením. 
Nepodporovali  jsme  podnikající  právnické  osoby,  snažili  jsme  se  pomoci  živnostníkům  a 
občanským sdružením. 
 
V rámci  dnešního  programu  najdete  balík,  kde  navrhujeme  zastupitelstvu  dát  dary 
občanským  sdružením,  která  byla  vytopena.  Jsou  to  především  vodácké  kluby  na  Císařské 
louce, vodáci pod Jiráskovým mostem – všem, kteří byli zasaženi, snažíme se nějakou cestou 
pomoci. Ustanovil jsem na to speciální komisi, která se podívala na všechny škody na těchto 
majetcích,  zkontrolovala  jejich  prvotní  odhady,  které  nám  tyto  subjekty  poskytly  a  pokusili 
jsme se spravedlivě nějakým klíčem rozdělit peníze, které si dovolujeme navrhnout, aby byly 
pro všechny podle výše jejich škody. 
 
Dalším přihlášeným je kolega Šorm. 
 
P.  Š o r m : 
 
Mám  krátký  dotaz.  Myslím  si,  že  každý  z  nás  hodnotí  kladně  jednání  Prahy  a 
jednotlivých  městských  částí  při  povodních.  Rychlá  reakce  je  potřeba  a  je  dobré,  že  jste 
vyčlenili i takovýto balík peněz na pomoc lidem naší městské části. Chci se zeptat, zda z vaší 
strany  probíhají  jednání  na  Magistrátu,  aby  tato  částka  mohla  být  pokryta  z  magistrátních 
peněz. Jak víme, Magistrát se zavázal, že má v rezervě 50 mil. 

 

 
V materiálu,  který  jsme  dostali,  vidím,  že  zdroj krytí  by  měl  být  nerozdělený  zisk  na 
naší městské části. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Magistrát  uvolnil  50  mil.  Kč.  V usnesení  Magistrátu  je  taxativně  uvedeno,  že  tyto 
prostředky  jsou  určeny  pro  městské  části,  které  to  nejsou  schopny  řešit  z vlastních 
rozpočtových zdrojů. Vycházím z tohoto usnesení, že silnější městské části na tyto prostředky 
nedosáhnou.  Samozřejmě,  že  budeme  uplatňovat  náklady,  které  jsou  přímo  spojené.  Myslím 
si, že na dar občanským sdružením nám nikdo nic nedá, maximálně dostaneme příspěvek na 
čisticí prostředky, na kontejnery a vysoušeče – a tím to skončí.  
 
Viděl  jsem  Zbraslav,  Radotín  a  Lahovičky  –  myslím  si,  že  jsme  výrazně  bohatší 
městská část, která se může ze svých peněz postarat o své území a neubírat malým městským 
částem, které v tomto okamžiku řeší každou korunu. Přiznám se, že budu raději, když peníze 
dostanou malé městské části, které jsou v tomto okamžiku ve velkém průšvihu. 
 
Další přihlášky nevidím, diskusi končím.Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení 26/35. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 32, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Usnesení bylo přijato. 
 
Dalším  materiálem  je  projekt  snížení  energetické  náročnosti  Mateřské  školy 
Peroutkova. Prosím paní předkladatelku. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám  zastupitelstvu  ke  schválení  převod  finančních  prostředků  pro  realizaci 
projektu  snížení  energetické  náročnosti  Mateřské  školy  Peroutkova  z fondu  rezerv  a  rozvoje 
ve  výši  2256  tis.  Kč  do  kapitoly  odboru  servisních  služeb,  dále  aby  zastupitelstvo  schválilo 
navýšení rozpočtu o částku 2256 tis. Kč na kapitolu 1009, fondu rezerv a rozvoje, a zároveň 
navýšení výdajové části rozpočtu o částku 2256 tis.  
 
V důvodové zprávě je to popsáno. 
 
Zastupitelstvo 14. března rozhodlo o účelové alokaci prostředků na realizaci projektu 
snížení energetické náročnosti. 
 
16.  dubna  2013  nám  bylo  doručeno  rozhodnutí  o  poskytnutí  dotace.  V  mezidobí 
proběhla  výběrové  řízení  na  projektovou  prováděcí  dokumentaci,  technický  dozor  a 
dodavatele stavby. Ceny výše uvedených prací, dosažené ve výběrových řízeních, byly vyšší 
než  ceny  původně  předpokládané,  protože  byl  navýšen  objem  požadovaných  prací.  Z tohoto 
důvodu žádáme o převod potřebných finančních prostředků. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji za úvodní slovo. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím 
návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme žádné návrhy, hlasujeme o původním usnesení k materiálu 26/44. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  34,  proti  0,  zdržel  se  1,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je projekt zateplení mateřské školy. Prosím paní předkladatelku.  

 

 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám  zastupitelstvu  ke  schválení  převod  finančních  prostředků  pro  realizaci 
projektu zateplení budovy Mateřské školy U Železničního mostu z fondu rezerv a rozvoje ve 
výši 3176 tis. Kč do kapitoly servisních služeb. 
 
Dále  žádám  o  navýšení  rozpočtu  o  částku  3176  tis.  na  kapitolu  1009  fondu  rezerv  a 
rozvoje a zároveň navýšení výdajové části rozpočtu o částku 3176 tis. 
 
V důvodové zprávě je opět popsána situace. 
 
Dne 5. 6. 2013 jsme obdrželi zprávu od Fondu životního prostředí, že náš projekt byl 
doporučen  k podpoře  a  máme  zahájit  výběrová  řízení  a  realizaci  stavby  tak,  aby  dokončení 
stavby proběhlo v souladu s projektem, tedy do konce r. 2013. 
 
Předpokládaná  výše  dotace  je  2400041,11  Kč,  předpokládaná  výše  spoluúčasti 
městské části je 774871,23 Kč. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/45. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  35,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je poskytnutí finančních příspěvků. 
 
Již  jsem  zde  zmiňoval,  že  všem  občanským  sdružením,  která  na  MČ  Praha  5  byla 
zasažena  povodní,  jsme  se  pokusili  pomoci  již  v prvních  dnech.  V tomto  okamžiku 
s přihlédnutím  k velikosti  škod  a  k tomu,  že  se  jedná  o  občanská  sdružení,  která  pracují 
s mládeží,  dovolujeme  si  váženému  zastupitelstvu  navrhnout,  abychom  mezi  jednotlivá 
sdružení  rozdělili  částku  1375  tis.,  která  bude  těmto  občanským  sdružením  poskytnuta  jako 
pomoc na odstranění povodňových škod.  
 
V materiálu  najdete,  že  to  prošlo  komisí,  kterou  jsem  na  to  ustanovil,  ve  které  byl 
kolega  Ottomanský,  Šesták,  Lachnit  a  Kukrle,  kteří  fyzicky  ve  všech  těchto  občanských 
sdruženích zkontrolovali, že uváděné škody skutečně existují a navrhli rozhodnout o přidělení 
peněz na základě toho, jaká škoda tomu kterému občanskému sdružení vznikla. 
 
Otevírám diskusi. Pan kolega Frélich. 
 
P.  F r é l i c h : 
 
Chci se zeptat obecně k asanacím povodňových škod. Jak je to s případným pojistným 
plněním?  Budou  mít  jistě  pojištění.  Vztahuje  se  na  to  výše  našeho  příspěvku,  nebo  je  to 
spočítáno, že část jde z pojištění a část je naše podpora těmto organizacím? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Krátkou  reakci.  Po  minulých  povodních  jsou  všechna  sdružení  v situaci,  že  jejich 
pojistky  stoprocentně  nekryjí  způsobené  škody.  Např.  na  Dětském  ostrově  mi  bylo 
podnikatelem  vysvětleno,  že  pojišťovna  pojistila  nějaké  části  v interiéru  a  technologii,  ale 
vlastní  objekty  nebyla  ochotna  pojistit  vůbec,  a  to  z toho  důvodu,  že  se  jedná  o  záplavové 
území. Všechna sdružení jsou ve stejné situaci, protože prošly povodněmi v r. 2002. V tomto 
okamžiku je žádná pojišťovna nepojistí. Vodáci mít na kopci své objekty mít nemohou 
 
Přihlášen je pan kolega Velek. 
 

 

P.  V e l e k : 
 
Soucítím  s lidmi,  kteří  jsou  zatopeni.  Zajímala  by  mě  skupina  Ottomanský,  Šesták, 
Lachnit, Kukrle – diskutovala s oddíly o tom, jaké udělaly preventivní opatření do budoucna? 
Povodně nejsou neobvyklým jevem a budou zcela obvyklé. Na Císařské louce jsem byl, není 
tam  podle  důvodové  zprávy  10  cm  bahna,  ale  je  to  různé.  Nejen  že  přispějeme  na  jejich 
provoz – nevím, je-li to proporcionální nebo diferencované podle nějakých jiných kritérií, ale 
vyjádřili se příjemci daru o tom, co udělají do budoucna? Budeme mít s nimi nějaký společný 
protipovodňový  plán,  aby  se  zejména  sportovní  oddíly  chovaly  odpovědně  vůči  svému 
majetku a nenechávaly si ho zatopit? Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážený pane kolego, poprosím pana Ottomanského, s kterým jsem to objížděl, aby na 
to zareagoval. Nevím, kdy jste tam byl vy, v době povodní jsem vás ani jednou nezahlédl, já 
jsem povodně strávil mezi těmito lidmi a vím, jaký bordel jim připlaval do nemovitostí. Jestli 
si někdo myslí, že veslařský klub, který je u vody, se dá ochránit v okamžiku, kdy tam jsou 2 
–  3  metry  vody,  kdy  je  mimo  systém  zábran,  protože  je  v lokalitě,  o  které  se  počítá,  že  se 
zaplaví, tak takové řešení neexistuje.  
 
Prosím pana kolegu Ottomanského, aby se k tomu vyjádřil. 
 
P.  O t t o m a n s k ý : 
 
V prvních  dnech  po  povodni  tam  bylo  10cm  bahna,  uklidilo  se,  když  jste  tam  byl, 
zřejmě jste to už neviděl. Zachraňovali jsme lze zatopených míst labutě. 
 
Situace  ve  sportovních  klubech  je  na  delší  debatu  o  tom,  co  udělají  do  budoucna. 
Nikdo z nich nečekal, když si po 10 letech daly dohromady všechny prostory, že je zasáhne 
něco podobného. Bylo to sice trochu níž, ale devastující to bylo stejně. Dojížděli jsme tam od 
prvního okamžiku, kdy se vyhlásilo nebezpečí, viděli jsme, co tam dělají. Budovali zábrany, 
dávali tam pytle, co šlo udělat, to udělali, bylo to ale jen demonstrativní, voda to spláchla.  
 
Jsou  tam  bohaté  kluby,  které  si  pomohou  samy,  je  tam  Dukla,  které  jsme  pomoc 
nabídli v rámci doplnění třeba vysoušečů nebo přístrojů, které jsme tady měli od Magistrátu. 
V okamžiku,  kdy  bylo  možné  si  z  Magistrátu  věci  vyzvednout,  tak  jsme  si  je  vyzvedli  a 
vydistribuovali jsme je, všude fungují. Je to individuální. Buďme rádi, že povodeň zasáhla jen 
ostrovy,  že  nezasáhla  centrální  Smíchov  a  nemuseli  jsme  to  řešit  v jiné  dimenzi.  Byly 
zábrany,  které  by  nám  asi  pomohly,  ale  Dětský  ostrov  a  Císařská  louka  byly  zasaženy 
bezezbytku.  
 
P. Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pan kolega Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Dámy a pánové, nechci se na nic ptát, myslím si, že je to velmi dobrý počin, že debaty 
o  tom,  kdo  případně  zůstane  nebo  nezůstane  v záplavových  oblastech,  jsou  debaty  do 
budoucna.  Teď  se  má  lidem  a  sdružením  pomoci.  Nechci  to  říkat,  jestli  to  bylo  tím,  že 
povodeň,  která  se  prohnala  Prahou,  nebyla  tentokrát  tak  devastující  jako  před  10  lety  a 
myslím,  že  se  to  na  Praze  5  zvládlo  velmi  dobře.  Materiály  ukazují,  že  se  na  lidi,  které  to 
postihlo, myslí. Je velmi dobře, že takový materiál tady je.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášku do diskuse nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
 

 

P.  N a j m o n : 
 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/46. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  35,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším  materiálem  je  návrh  na  zařazení  akce  rekonstrukce  sportoviště.  Prosím  pana 
kolegu Šestáka. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Dámy  a  pánové,  předkládám  ke  schválení  zrušení  rozpočtové  akce  rekonstrukce 
sportoviště  U  Hrušky  a  místo  něj  schválení  zařazení  rekonstrukce  sportoviště  v  ulici 
Bochovská v Jinonicích.  
 
Důvod  je  ten,  že  plánovanou  rekonstrukci  sportoviště  U  Hrušky  není  možné 
v letošním  roce  realizovat,  protože  jsou  tam  nevyjasněné  smluvní  vztahy  k předmětným 
pozemkům.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Otevírám  diskusi.  Přihlášky  do  diskuse  nevidím,  diskusi  končím.  Prosím 
návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/47. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  33,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je revitalizace objektu Pod Žvahovem. Prosím kolegu Šestáka. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Tento materiál vám předkládám jménem rady s poměrně velkými rozpaky a ne velkým 
nadšením.  Z důvodů,  které  vysvětlím  a  které  jsou  uvedeny  v důvodové  zprávě,  jej  předložit 
musím.  
 
Nebudu vás zdržovat informacemi ohledně historie sporu mezi městskou částí Praha 5 
a  TCP,  dříve  OGB.  Je  to  problém,  který  vznikl v  r.  2005,  v době,  kdy  většina  z nás  v tomto 
zastupitelstvu neseděla. Po dlouhých letech a několika soudních sporech na několika úrovních 
jednotlivých soudů, kdy městská část byla v těchto sporech úspěšná, letos na jaře na základě 
nálezu Ústavního soudu jsme se vrátili zcela do bodu nula, veškeré rozsudky, kterých městská 
část dosáhla, byly zrušeny. 
 
V té  době  požádal  manažer  Tanečního  centra  Praha  pan  Ing.  Šnajdr  hygienickou 
stanici  o  kontrolu  stavu  objektu,  do  kterého  se  v době,  kdy  jsme  vedli  soudní  spory 
s uživatelem  objektu,  který  podle  našeho  názoru  a  rozhodnutí  předchozích  soudů  byl 
neoprávněným  uživatelem,  nemohlo  investovat.  Po  návštěvě  hygienické  stanice,  která 
shledala  celou  řadu  závažných  nedostatků,  byl  vyzván  ke  kontrole  i  stavební  úřad,  který 
zjištění hygienické stanice v plném rozsahu potvrdil, možná našel i další, a vyzval městskou 
část jako vlastníka objektu k zjednání nápravy do 30. 6. tohoto roku. 
 
MČ Praha 5 si prostřednictvím odboru majetku nechala zpracovat odborný odhad výše 
nákladů,  které  je  nutné  na  realizaci  a  nápravu  opatření  požadovaných  stavebním  odborem 
zajistit.  Odhad  nákladů  činí  20787097  Kč  včetně  DPH.  Městská  část  ve  svém  schváleném 
rozpočtu  takové  prostředky  v letošním  roce  nemá  a  je  to  nad  rámec  kompetence  rady  pro 

 

provádění  rozpočtových  opatření.  Proto  vám  předkládám  tento  návrh,  kterým  se  navrhuje 
převést  22  mil.  z fondu  rezerv  a  rozvoje  na  financování  této  investiční  akce  ve  prospěch 
uživatele areálu – TCP.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji za úvodní slovo. Otevírám diskusi. Pan kolega Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Příběh  sleduji  několik  let.  Byl  bych  rád,  aby  tam  byl  podle  slibu  rady  obnoven 
základní stupeň nebo aspoň 1. a 2. třída základní školy ve velkém areálu. Myslím si, že areál 
je  velmi  důležitý  pro  rozvíjející  se  oblast  Hlubočep,  Zlíchova  a  možná  i  části  Barrandova. 
Myslím si, že je to rozumná investice. 
 
Mám  informaci,  že  se  v soudních  sporech  bohužel  utopily  možná  už  miliony  korun. 
Nedostali  jsme  jasnou  odpověď,  kolik  městská  část  vynaložila  na  rekonstrukci  a  kolik  na 
vedení  vleklých  šestiletých  sporů.  Teď  je  možné  některé  věci  udělat  v termínu,  aby  se 
neohrozila  možnost  rekonstruovat  některé  objekty  pro  základní  školu  i  nájemníka,  což  je 
v současnosti  Taneční  centrum  Praha,  které  tam  asi  nějakou  dobu  může  s určitou  jistotou 
pobývat, což předtím nebylo. 
 
Zajímá  mě,  jestli  rada  uvažuje  o  nějaké  společenské  diskusi  s občany  Prahy  5  z té 
spádové  oblasti,  aby  v areálu,  kde  jsme  se  báli,  že  bude  zašantročen  pro  výstavbu 
developerských  projektů,  vzniklo  něco,  čemu  se  říká  „komunitní  škola“.  Komunitní  škola  je 
něco,  co  může  mít  nízkoprahové  funkce,    další  kulturní  a  podobné  funkce.  Ze  strany  rady 
jsem za 6 let neviděl žádný projekt, který by něco takového předjímal, který by něco takového 
dával na stůl k diskusi jak občanům, tak i nám, zastupitelům.  
 
Toto  jsou  peníze  na  rekonstrukci  a  byl  bych  rád,  kdyby  si  rada  osvojila,  že  prohrála 
velice dlouhý a nepříjemný spor, který jí stál mnoho peněz, a že by bylo dobré, aby areál byl 
připraven  pro  dlouhodobý  rozvoj,  aby  se  tam  do  budoucna  vešla  i  waldorfská  škola,  které 
jsme to nepřímo slibovali. Dnes se o ní nemluví. 
 
To je má poznámka k tomu, že mám informace, že částka 22 mil. je lehce nadsazená, 
dá se vysoutěžit nižší a je dobře, že se to zvládne ještě v tomto školním roce a do příštího roku 
bude areál kvalitnější.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Dámy  a  pánové,  předem  se  musím  omluvit,  protože  když  přijde  materiál  v pondělí 
nebo  v úterý  na  stůl,  neměl  jsem  čas  ho  podrobně  studovat.  Pokud  se  budu  ptát  na  něco,  co 
tam už je napsáno, tak mi to promiňte.  
 
Když  jsem  viděl  tento  materiál,  byl  jsem  tím  zaskočen.  Říkali  jsme,  že  tam  bude 
základní škola waldorfská, náklady s tím spojené budou minimální, a najednou se ukazuje, že 
náklady jsou poměrně velké, přibližně 21 mil. Odhad je tam jasný, zrekonstruovat se to musí. 
Je  ale  otázka,  k čemu  se  to  bude  rekonstruovat?  Kdo  tam  po  rekonstrukci  bude  sídlit? 
Počítáme s tím, že tam bude jedna škola, třeba waldorfská, nebo TCP, nebo obě? S tím by se 
mělo  počítat,  aby  se  to  při  rekonstrukci  upravilo.  Není  dobré,  aby  všechny  prostory  byly 
společné atd. První dotaz je – počítá se s tím, k čemu rekonstrukce bude probíhat?  
 
Když jsem se díval do kalkulací, bude se opravovat snad celá budova a za prázdniny 
se to nestihne. Počítá se s tím, že od září tam normálně poběží výuka, nebo se připravuje, že 
by  se  to  rekonstruovalo  po  patrech,  protože  nájemce  nezabírá  celou  budovu?  Jak  se  to 
technicky bude provádět? Jaké bude omezení stávajícího nájemce? To je druhý dotaz. 

 

 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Vidím  přihlášku  kolegy  Velka,  pak  dám  slovo  panu  předkladateli,  aby 
reagoval. 
 
P.  V e l e k : 
 
Jsem  členem  kontrolního  výboru  a  dožadovali  jsme  se,  abychom  věděli,  jak  Centra 
přeměřovala  místnosti  a  zjišťovala  stav.  Tyto  údaje  jsme  nedostali.  V tomto  smyslu  to  berte 
jako veřejnou stížnost na to, jaké podklady jsme dostali v tomto případě na stůl k projednání. 
Za 300 tisíc jde udělat žaluzie, slunolamy a okna v jednom patře, a tady se utratily za šest let 
sporů  řádově statisíce. Je to částka, kterou městská část vyhodila oknem. V interpelaci jsme 
nedostali odpověď na to, kolik peněz se ztratilo. 
 
Říkám  to  proto,  že  základem  všech  rozhodování  měl  být  dlouhodobý  rozvojový 
projekt. Projekt znamená, že se řekne, k čemu je to dobré. Areál je velice zajímavý a jsem rád, 
že  ho  rada  ve  svém  programovém  prohlášení  nechtěla  změnit  na  nějaký  developerský 
pozemek.  Je  jasné,  že  pro  toto  území  může  plnit  funkci  sportovního,  nízkoprahového 
kulturního i jiného centra. Barák je samozřejmě z 50. let vybydlený. Dlouhou dobu se do něj 
neinvestovalo, investoval do něj nájemník v dobré víře, že se mu náklady částečně vrátí. 
 
Poté, co jsem prohráli spory, bylo by dobré, abychom si sedli ke stolu a s uživateli, to 
znamená  s občany,  kteří  tam  mají  nějaký  zájem,  vydiskutovali  věci,  které  je  tam  možné 
v určitém  časovém  sledu  vytvořit.  Samozřejmě,  že  dnes  se  tam  souběžně  nevejde  taneční 
centrum s waldorfskou školou. Ukázalo se, že waldorfská škola má větší požadavky na počty 
místností, v současné době je v Jinonicích.  
 
Navíc  je  tam  ještě  firma,  která  se  jmenuje  Danielo-Česal-Dantik,  která  tam  má 
řezbářskou  dílnu,  které  rada  změnila  smlouvu,  aby  tam  mohla  dožít.  Je  to  rozumný 
kompromisní způsob. 
 
Podstatné  je  –  než  to  bude  ve  vlně  předvolebního  populismu,  abychom  si  řekli,  jaké 
funkce pro občany z této lokality může škola plnit. Mluvím trochu zaníceně, protože jsem tam 
30 let bydlel, dorůstají tam mí vnuci. Budu to sledovat.  
 
(P. Zelený: Berete si druh příspěvek?) 
 
 
Pane předsedající, jsem  předseda klubu, kdybyste mi neskočil do  řeči, dokončil bych 
to, je to otázka několik sekund. 
 
Velice  souhlasím  s tím,  že  investice  by  v sobě  měly  zahrnovat  i  tuto  složku,  která  se 
týká projektu rozvoje areálu. Jen současné zalepení děr za vybydlený objekt není dostatečné, 
je potřeba, abychom se k tomu dostali koncepčněji. Děkuji za pozornost. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Rád slyším z vašich úst slova o populismu. Pan kolega Šorm. 
 
P.  Š o r m : 
 
Nebudu  tak  dlouhý  jako  kol.  Velek.  Poprosím  o  vysvětlení,  proč  rada  MČ  nás  žádá 
jako zastupitelstvo o provádění rozpočtových opatření bez omezení výše? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám slovo panu předkladateli. 
 
 
 
10 
 

P.  Š e s t á k : 
 
Vezmu to od konce. Ohledně otázky pana Šorma mě doplní pan Ing. Pechar. V tomto 
případě se jedná o to, že v danou  chvíli nevíme  přesně, které náklady z toho jsou investiční, 
které neinvestiční atd. Proto bude potřeba prostředky přesouvat mezi podkapitolami. Pan Ing. 
Pechar jako vedoucí finančník to upřesní. Jedná se o tyto administrativní záležitosti. 
 
K připomínkám pana Ing. Velka a Dr. Macka. 
 
Jsem  velice  rád,  že  zde  z úst  jiného  než  od  člena  koalice  zaznělo,  že  do  objektu  Pod 
Žvahovem  se  nevejde  TCP  a základní  škola  waldorfská.  Těší  mě  to,  protože  tento  argument 
bývá velmi často kde kým používán a je zcela lichý, protože waldorfská škola již před řadou 
let řekla, že není schopna se do tohoto areálu vejít s dalším nájemcem, který je tam v rozsahu, 
v jakém je tam Taneční centrum Praha.  
 
Současně  bych  se  chtěl  ohradit  proti  termínu,  že  Taneční  centrum  Praha  je 
právoplatným  nájemcem.  V tuto  chvíli  stále  nevíme,  na  základě  čeho  tam  TCP  v objektu  je. 
Originál údajné nájemní smlouvy jsme nikdy nikdo neviděl. V současné době s TCP jednáme, 
jednáme  s nimi  na  základě  znění  nálezu  Ústavního  soudu,  kdy  tato  nejvyšší  soudní  instituce 
neříká, že je tam platná nájemní smlouva. Nález říká, že městská část ji nemůže zpochybňovat 
z důvodů    formálních,  protože  ji  sama  napsala,  což  není  totéž,  nebo  říká  na  druhé  straně, 
kdyby  smlouva  nebyla,  tak  uživatel  TCP    v areálu  může  být  na  základě  ústní  dohody  mezi 
ním a městskou částí, což je velmi paradoxní. Neumím si představit, jak by toto městská část 
mohla prakticky udělat, ale takový je nález Ústavního soudu. 
 
Jaký je mezi tím rozdíl? Pokud by TCP předložilo skutečně originál nájemní smlouvy, 
tak ve znění, které jsme viděli v kopii z kopie, nejsme oprávněni smlouvu vypovědět myslím 
až  v r.  2017,  čili  asi  za  4  roky.  Pokud  by  tam  byli  v jiném  režimu,  jsou  tam  s daleko  kratší 
výpovědní lhůtou.  
 
Nabídli  jsme  TCP,  pokud  nemají  tuto  smlouvu,  že  bychom  udělali  nový  nájemní 
vztah,  který  by  přesahoval  rámec  tohoto  volebního  období.  Dozvěděli  jsme  se,  že  to 
nepřichází v úvahu. Uvidíme, jak se jednání vyvinou. 
 
Na opakovanou žádost o originál nájemní smlouvy jsme dosud neobdrželi odpověď. 
 
Tímto  reaguji  na  dotazy,  které  směřovaly  k tomu,  jaká  bude  budoucnost  tohoto 
objektu. V tuto chvíli to neumíme říci, protože není jasné, na jak dlouho a na základě jakého 
titulu v objektu TCP je. 
 
Pokud se týká dotazu na plánované přesunutí waldorfské, není to o tom, že jsme jim to 
nepřímo  přislíbili,  my  jsme  to  na  tomto  zastupitelstvo  přímo  odhlasovali.  Mezitím  Ústavní 
soud řekl, že na základě kdo ví čeho tam v objektu je TCP a my se s tím musíme vypořádat. 
Proto tento přesun, který by byl nejlepším využitím areálu z hlediska zájmů občanů Prahy 5, 
je v danou chvíli u ledu. 
 
Pokud  se  týká  otázky  na  cenu,  toto  je  odhad,  pak  musí  následovat  přesný  projekt  a 
soutěž, která podle zákona o zadávání veřejných zakázek ukáže finální cenu. Toto je odhad, z 
kterého v dané chvíli musíme vycházet. Také věřím, že cena bude ve finále nižší. 
 
Padlo tady, že jsme říkali, že přesun waldorfské nebude nic stát. Samotné stěhování by 
městskou  část  nic  nestálo.  Pokud  se  týká  úprav  objektu,  ve  schváleném  rozpočtu  na  letošní 
rok  je  několik  drobných  investičních  akcí  pro  rekonstrukci  objektu  za  účelem  přesunu 
waldorfské  školy,  a  je  tam  důležitá  věc,  že  Spolek  pro  založení  waldorfské  školy,  to  je 
organizace rodičů, kteří se kolem školy pohybují, projevil výrazný zájem a ochotu do objektu 
investovat  nemalé  prostředky  ze  svých  zdrojů.  Kdyby  tam  byla  waldorfská,  náklady  na 
revitalizaci se rozdělí mezi městskou část a organizaci rodičů.  
 
To je základ věcí, na které jste se ptali, doufám, že jsem na nic nezapomněl. 
 
 
 
11 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Doplním pana předkladatele co se týká dotazu pana kol. Šorma. V tomto okamžiku se 
jedná  o  předběžný  odhad  investice  a  v rámci  projektu  bude  teprve  jasně  patrné,  co  je  na 
investice  a  co  na  opravy.  Na  základě  toho  bude  částka  rozklíčovaná.  Proto  je  tam  zmocnění 
rady  s tím,  že  je  omezeno  na  částku  22  mil,  v rámci  ní  to  můžeme  rozdělit  na  příslušné 
kapitoly.  
 
Technická – pan kolega Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Chci poznamenat, že pan Šesták zapomněl odpovědět na část, která se týká technické 
stránky, to znamená omezení pro stávajícího uživatele při rekonstrukčních pracích. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Omlouvám  se,  doplním  to.  V tuto  chvíli  na  to  nikdo  nedokáže  přesně  odpovědět, 
protože  vybraný  dodavatel  musí  říci,  jakým  způsobem  je  schopen  práce  dělat  tak,  aby  co 
nejméně narušil chod školy. Neumím na to v tuto chvíli odpovědět. 
 
Na otázku, kdy je možný termín zahájení těchto prací, také neumím odpovědět. Suma 
je poměrně velká, budeme se pohybovat v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, lhůty 
tam  nejsou  krátké.  Je  tam  relativně  velký  prostor  pro  odvolání  se  různých  uchazečů  proti 
výsledkům výběrového řízení atd. Neumím to přesně říci. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Pan kol. Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Areál znám, mnohokrát jsem ho navštívil, chodily tam mé děti. Vím, že je vybydlený, 
Vybydlenost je dlouhodobá. Můžeme se ptát, jestli to byl záměr, proč odtud odešla základní 
škola,  proč  odtud  odešla  Buďánka  a  jestli  je  areál  malý  pro  soužití  dvou  škol  –TCP  do  r. 
2017,  nebo  se  dá  vytvořit  projekt  dlouhodobého  rozvoje  dostavby  některých  kapacit,  které 
tam umožní koexistenci více škol 
 
Jsem  přesvědčen  o  tom  druhém.  Myslím,  že  to  kolegové  trochu  špatně  pochopili. 
Mluvil jsem o etapizaci a o tom, že taková rekonstrukce, která stojí 22 mil., by měla mít před 
sebou projekt, s kterým bychom měli být seznámeni, nejen abychom zvedali ruce pro nějaké 
peníze  na  rekonstrukce.  Zateplování,  adaptace  podkroví,  pavilónů,  které  jsou  v areálu,  je  při 
„jednom vrzu“, když se připraví projekt, daleko levnější než když se to zadá, pak se to soutěží 
a koriguje. 
 
Ještě si neodpustím jednu poznámku. To, že radnice po šesti letech nenašla ve svých 
análech originál smlouvy pana Jančíka s Osmiletým gymnáziem Buďánka a s TCP, je trochu 
hloupé.  Asi  tady  chybí  centrální  registr  smluv,  který  by  nám  ušetřil  statisíce  za  vedení 
právních  sporů.  Nad  tím  bychom  se  měli  zamyslet  a  pro  další  volební  období  něco  zlepšit. 
Děkuji.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dovolím si zareagovat na dvě věci. Centrální registr smluv tady existuje. Je vidět, jak 
znáte tento úřad, pane kolego. 
 
Je  velice  zvláštní,  že  za  6  let  ani  TCP  nenašlo  originál  smlouvy,  pravděpodobně 
neexistuje. 
 
Technická pan kol. Velek. 
 
 
12 
 

P.  V e l e k : 
 
Pane předsedající, byl bych velice rád, když chcete komentovat nějakou věc, přihlaste 
se  do  rozpravy.  Je  to  korektní,  a  pak  můžete  komentovat  to,  že  centrální  registr  existuje. 
Nenašel jsem v něm spoustu smluv, které jsem hledal. Děkuji za pozornost. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vážený pane kolego, přečtěte si jednací řád tohoto zastupitelstva. 
 
Pan kol. Zapletal. 
 
P.  Z a p l e t a l : 
 
Chci  se  pozastavit  nad  tím,  že  tento  materiál,  který  je  jistě  velmi  významný,  je 
předkládán zastupitelstvu na stůl a nebyl projednán v příslušných komisích a  výborech, jako 
je komise územního rozvoje nebo finanční výbor i přes argument, že je to nutné pro termíny 
projednávání odborem výstavby. Myslím, že v tomto případě by odbor výstavby mohl jednání 
přerušit na potřebnou dobu. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další  přihlášky  nevidím.  Než  dám  slovo  předkladateli,  prosím  zastupitele,  aby  se 
zdrželi  jakýchkoli  výzev  k odborům,  které  vykonávají  státní  správu.  Zastupitelstvo  by  je 
nemělo ovlivňovat, protože by mohlo dojít k podjatosti a musel by rozhodovat jiný orgán, na 
který by byla daná věc z nás převedena. 
 
Prosím pana předkladatele. 
 
P. Š e s t á k : 
 
Proč  je  tento  materiál  dáván  na  stůl?  Je  to  z časové  tísně.  Když  se  podíváte  do 
materiálů,  výzva  odboru  stavební  úřad  a  infrastruktury  má  datum  20.  5.,  dnes  je  20.  6. 
Mezitím  uplynul  měsíc.  Můžete  namítnout,  že  je  to  dlouhá  doba,  ale  abychom  věděli,  o 
jakých  penězích  se  bavíme,  musely  proběhnout  práce  kolem  odborného  odhadu,  který  jsme 
dostali myslím před týdnem nebo 10 dny. Materiál musel ještě projít radou. Nebylo možné to 
udělat jinak, protože musíme na základě výzvy stavebního úřadu zareagovat do 30. 6., čili do 
konce měsíce. 
 
Pokud  se  týká  myšlenek  pana  Ing.  Velka  na  rozšiřování  areálu  atd.  Nevím,  kam  na 
tyto myšlenky chodíte. Chtěl bych říci tolik. Tato částka, kterou vám dnes musíme navrhnout 
k uvolnění,  je  částka,  která  se  městské  části  z nájmu,  který  platí  TCP,  vrátí  bez  nějaké 
indexace asi za 50 let. Za tuto dobu se vrátí peníze, které musíme vynaložit do areálu, aby ho 
užíval  soukromý  subjekt  pro  realizaci  svých  podnikatelských  aktivit.  Neumím  si  představit, 
jak bychom občanům zdůvodnili, že vezmeme další desítky miliony korun a budeme tam pro 
pana Šnajdra a jeho TCP budovat nějaké další objekty. Jestli chcete toto občanům navrhovat, 
konejte tak, ale neumím si představit, že bych toto navrhoval. Už to, co navrhuji nyní, mi činí 
poměrně značné problémy – toto doporučovat zastupitelstvu ke schválení.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Vidím přihlášku kolegy Zapletala. 
 
P.  Z a p l e t a l : 
 
Vážený  pane  starosto,  jistě  bych  si  nedovolil  zasahovat  do  jednání  stavebního  úřadu, 
nicméně  mi  dovolte,  abych  využil  své  chabé  znalosti  a  konstatoval,  že  v těchto  případech  je 
možné termín prodloužit na 60 dnů.  
 
 
13 
 

P.  L o m e c k ý: 
 
Dovolím  si  krátkou  reakci.  Samozřejmě,  je  to  možné,  ale  museli  bychom  svolat 
zastupitelstvo na červenec a velmi pochybuji o jeho usnášení schopnosti.  
 
Pan kolega Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Neslyšel jsem, že podkladem dalších dlouhodobých strategických rozhodnutí o areálu 
bude nějaký projekt. Několik projektů na rozvoj areálu jsem viděl a nebyl určitě šit na míru, 
aby tam muselo zůstat TCP. Pokud to dobře vyjde, bude tam do r. 2018, uvidíme, jak dlouho 
tam bude firma Dantik, uvidíme, kdy se tam přesune naše waldorfská škola z Jinonic, kdy tam 
budou  zřízeny  1.  a  2.  třída  základní  školy,  po  které  je  tam  poptávka.  To  jsem  si  myslel,  že 
bude  předmětem  nějakého  projektu.  Věřím,  že  se  pohybujeme  v řádech  statisíců,  které  by 
určitě  bylo  dobré  za  6  let  investovat  do  nějaké  „společenské“  diskuse  a  analýze  poptávky. 
Tomu  říkám  veřejný  zájem.  Neděláme  to  pro  privátní  školu  TCP,  to  pouze  v areálu 
dlouhodobě koexistovalo s osmiletým privátním gymnáziem Buďánka a celkem to fungovalo. 
Co  tam  chybí,  je  základní  škola  a  mateřská  škola.  Možná  by  areál  byl  vhodný  i  pro  nějaký 
rozvoj. Bydlel jsem tam, dovedu to dobře odhadnout. Občané možná nějakou iniciativu vůči 
zastupitelstvu vyvinou. 
 
Veřejný  zájem  není  tam  udržet  privátní  školu,  ale  areál  udržet  tak,  aby  sloužil    více 
uživatelům. Děkuji.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášky do diskuse nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  24,  proti  0,  zdrželi  se  3,  nehlasovalo  9.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Dalším  materiálem  je  výstavba  domů  Na  Pláni.  Prosím  pana  předkladatele  o  úvodní 
slovo. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Dámy  a  pánové,  dovoluji  si  předložit  materiál  výstavba  domů  Na  Pláni.  Rád  bych 
požádal  ZMČ  Praha  5,  aby  vzalo  na  vědomí  dopis  společnosti  Geosan  Sigma,  který  jsme 
obdrželi  5.  6.,  který  je  přílohou  tohoto  materiálu,  kde  Geosan  v tuto  chvíli  říká,  že 
odstoupíme-li od smluv, bude po nás vyžadovat částku zhruba 140 mil. Kč a tato částka stále 
narůstá.  
 
Dále  prosím,  aby  zastupitelstvo  vzalo  na  vědomí,  že  si  je  vědomo  smluv,  které 
uzavřelo bývalé vedení městské části v r. 2006.  
 
V tomto materiálu chybí ukládací část, kterou prosím doplnit, aby zde bylo 
 
3. ZMČ Praha 5 ukládá 
 
1. Kukrlemu Marku, členu rady MČ Praha 5 
 
1.2. požádat o stanovisko v dané věci Magistrát hl. m. Prahy.  
 
Jde  o  to,  že  v současné  době  cena  pozemku  v dané  lokalitě  Na  Pláni  má  zcela  jinou 
hodnotu než měla v r. 2006. Z tohoto důvodu chceme požádat Magistrát hl. m. Prahy o jeho 
vyjádření  k této  výstavbě  a  k tomuto  prodeji,  který  by  přesáhl  50  mil.  Kč  a  který  spadá 
výhradně do jeho kompetence.  
 
14 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu. Přihlášen je pan kol. Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Jsem  rád,  že  bod  byl  přesunut  na  začátek,  aby  občané  nemuseli  čekat  až  na  konec. 
Mrzí  mě,  že  jsem  posílal  pozměňovací  návrh,  který  mohl  být  také  na  stůl.  Přečtu  ho  a  pak 
požádám o pětiminutovou přestávku, aby papír mohl být nakopírován.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
V tom  případě  si  dovolím  vyhlásit  15minutoou  přestávku.  Budeme  pokračovat  ve 
14.40 hod.  
(Přestávka)  
 
 
Poslední řádně přihlášený do diskuse byl kol. Velek, který v rámci pauzy měl vytvořit 
nové  usnesení,  které  máte  před  sebou.  Vracím  vám  slovo,  abyste  mohl  dokončit  svůj  první 
příspěvek.  
 
Prosím nastavit v počítači časomíru, nevidím příspěvek pana Velka, že by mě svítil na 
plátně.  
 
P.  V e l e k : 
 
Děkuji,  pane  předsedající,  za  slovo.  Časomíru  berte  s rezervou,  jako  předseda  klubu 
mám  možnost  vystoupit,  ale  nebudu  vás  zdržovat.  Dochází  k šumu  a  řada  lidí  je  na  mně 
alergická, takže mě neposlouchá. 
 
Věc je jednoduchá.  Z rady, která zasedala v úterý, připravili jste usnesení, že bere na 
vědomí dopis společnosti Geosan Sigma. 
 
Dále – že jsme si vědomi smluv uzavřených vedením MČ v r. 2006. 
 
Je  to,  co  nenaplňuje  očekávání  občanů  v této  věci  při  vyjednávání  s firmou  Geosan 
Sigma v areálu Na Pláni.  
 
Prosím,  abyste  se  podívali  na  papír,  který  jste  dostali  –  můžeme  vzít  na  vědomí  více 
věcí: usnesení z rady, které si každý může přečíst na intranetu, které předložil pan kol. Kukrle, 
můžeme  si  přečíst  dopis  společnosti  Geosan  Sigma  starostovi  a  předsedovi  kontrolního 
výboru – děkuji kolegovi, že to dal členům kontrolního výboru a dnes se s tím seznamujeme 
na stůl v rámci tohoto tlustého materiálu, který snad má 50 stránek.  
 
Dále jsme se dozvěděli i právní názor advokátní kanceláře, která z mého pohledu nám 
vůbec nic neřekla. 
 
Byli  jste  bombardováni,  stejně  jako  já,  dopisy  Sdružení  přátel  Malvazinek,  kde  byl  i 
právní  rozbor  Dr.  Ondřeje  Tošnera,  odborníka  na  stavební  právo,  o  možnosti  vypovězení 
smluv bez náhrady pro nedodržení smluvních podmínek firmou Geosan Sigma.  
 
S tím se námi sjednaná advokátní kancelář Vítek podle mého názoru nevypořádala, ale 
můžeme  všechny  tyto  věci  vzít  na  vědomí,  pokud  uznáte  že  e-mailová  korespondence  od 
občanů je pro vás informací. 
 
Důležitý  bod,  který  jsem  si  dovolil  naformulovat  velmi  obecně  –  že  zastupitelstvo 
nesouhlasí s projektem výstavby domů na pozemcích parku a areálu mateřské školy Na Pláni. 
 
Je  to  proto, že  veřejný  zájem  je  tam  zcela  jasně  artikulovaný.  Opravdu  si  nepřejeme, 
aby  nám nějaká firma Geosan Sigma zastavovala park ve vilové zástavbě, zbořila by  si naši 
školku, kterou potřebujeme a kácela naše stromy. 
 
Prosím návrhový výbor, aby to hlasoval samostatně: nesouhlasí s projektem výstavby 
domů na pozemcích parku a areálu mateřské školy Na Pláni. 
 
Pak je tam ukládací část, která je důležitá: 
15 
 

 
Ukládá  radě  MČ  předložit  návrh  odstoupení  od  smluv  s firmou  Geosan  Sigma 
s návrhem  dohody  o  kompenzaci  nákladů,  resp.  směně  pozemků  k projednání  na  další 
zasedání zastupitelstva. 
 
Zasedání máme 12. 9., takže si myslím, že návrh odstoupení od smluv by bylo něco, 
co by posunulo o krok dál. 
 
Druhá věc, která je legitimní – a tady podporuji kol. Kukrleho a celou radu:  
 
požádat  o  stanovisko  k možné  směně  svěřených  pozemků  pro  firmu  Geosan  za  jiný 
pozemek. 
 
Myslím  si,  že  nemáme  v registru  našich  pozemků  úplně  volný  pozemek,  který 
můžeme  hned  firmě  Geosan  nabídnout  a  bylo  by  dobré  do  toho  zatáhnout  hl.  m  Prahu, 
Magistrát,  který  nám  svěřil  první  pozemky,  které  jsme  takto  „zatížili“  zvláštním  smluvním 
břemenem,  a  teď  bychom  se  cítili,  že  nevíme,  jak  s tím  dál,  a  Magistrát,  pokud  bude 
přátelský, může nám pomoci. 
 
Byl  bych  rád,  abychom  toto  celé  udělali  do  konce  srpna,  abychom  se  12.září  o  tom 
mohli věcně bavit.  
 
Pro informaci – aby to zaznělo veřejně. Firma Geosan napsala dopis, ve kterém hovoří 
o 40 milionech investovaných nákladů a o 100 milionech ušlého zisku. 
 
Další  věta,  kterou  tam  Ing.  Roman  Hrubý,  jednatel  firmy  Geosan  napsal  –  k částce, 
kterou  tam  napsal,  připsal  krásnou  větu,  že  na  požádání  je  ochoten  doložit  „podklady  pro 
vyčíslení této škody jsme připraveni kdykoli předložit“.  
 
Možná  si  osvojíte  sami  a  nebudu  to  muset  dávat  formou  doprovodného  usnesení, 
kdyby jednatel firmy Geosan pan Roman Hrubý  opravdu něco doložil. V tomto momentu to 
pro mne byl pouze výhružný dopis, který se tvářil, že se nic neděje a pojedeme dál.  
 
Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom s Geosanem vyjednávali tvrdě, ale přátelsky 
– našli možnosti směny pozemků, odškodnění jeho legitimních nákladů, a celý areál by zůstal 
tomu, k čemu byl asi původně určen, to znamená mateřská škola a park.  
 
Nebydlím  tam,  je  to  věc,  se  kterou  jsem  se  seznámil  a  myslím  si,  že  požadavky 
místních občanů jsou legitimní. Děkuji za pozornost. (Potlesk) 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím o klid. Další je pan kol. Frélich. 
 
P.  F r é l i c h : 
 
Dopis i jakékoli rozhodnutí považuji za velmi citlivé, protože to může mít dalekosáhlé 
dopady nejen na zastupitelstvo, ale i vůči občanům.  
 
Přečetl jsem si dopis a důvodovou zprávu. Zaujala mě jedna technická věc, že to jsou 
bytové  domy  Na  Pláni  –  startovací  byty.  Chtěl  bych  se  zeptat  pana  předkladatele,  jaké 
startovací  byty  jsou  v projektu  plánovány?  Kdo  je  cílovou  skupinou,  která  by  mohla 
startovacích bytů využít? Pamatuji, že tato otázka byla otevírána, MČ Praha 5 má problém se 
startovacími byty. Projekt by to mohl být velmi zajímavý. Díval jsem se na web na nabídku 
bytů.  Byt 1+k.k., 38 m2  za 2300 tis. mi příliš startovací nepřipadá.  Nevím, je-li to tento typ 
bytů. 
 
Díval jsem se na webové stránky jiných městských částí, a tam pronajímají startovací 
byty třeba mladým rodinám, ženám s dětmi bez partnera – to by možná tento projekt nabízel. 
Je to tak? Je to někde řečeno ve smlouvách? Já jsem to nenašel. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji za příspěvek. Paní kol. Peterková. 
 
 
16 
 

P.  P e t e r k o v á : 
 
Podivuji se, že se nikdo nehlásí, je to závažná situace, ne proto, že jsou tu občané, ale 
všeobecně 
 
Pro informaci pana Frélicha – Geosan dávno ustoupil od startovacích bytů. Byla to pro 
nás návnada, abychom se toho chytili. A my jsme se chytili. Startovací byty nás lákaly. 
 
K vlastnímu  problému.  Jak  je  možné,  že  není  nikdo,  kdo  by  mohl  zastavit  Geosan 
v jeho  působení?  Myslím,  že  až  se  najde  někdo,  kdo  by  ho  mohl  zastavit  v jeho  činech  – 
řeknu něco, na co už upozorňuji asi 7 let – bude pozdě, a to je velmi špatné.  
 
Dále  chci  říci,  že  Geosan  si  opravdu  dovoluje  hodně.  Známe  kauzu  Černochové,  je 
tady dr. Kroupová, která je obyvatelkou Černochovy ulice – nájemníci se soudili s Geosanem. 
Nájemníci vyhráli, a přesto si Geosan postavil co chtěl.  
 
Asi  před  6  lety  Geosan  postavil  vysoké  věžáky,  které  znehodnotily  zástavbu  občanů, 
kterou si tam občané vlastnoručně postavili. Soud občané vyhráli, a Geosan působil dál. 
 
Snad se někdo najde, kdo řekne, že s Geosanem jednal, další řekne, že Geosan pozvali 
– ale přece je možné vypovědět všechno, když jde o občanský zájem a o tak závažnou situaci. 
Straší  nás  150  miliony.  Nejsem  si  vůbec  jista,  že  si  nás  dovolí  takto  strašit.  Jsem  bytostně 
přesvědčena, že Geosan zkouší, co uneseme (potlesk). Nemusíte tleskat, já si na to nepotrpím, 
říkám jen to, co jsem si za život vyzkoušela a vnímala. 
 
Podivuji  se  nad  tím,  že  si  někdo  může  dovolit  nás  strašit,  teď  Geosan  straší  140 
miliony. Řekněte jim, ať si vezmou těch 140 milionů, co našli v trezoru, ke kterým se nikdo 
nehlásí. To by bylo asi nejlepší.  
 
Na Pláni jsme proinvestovali 2 – 4 miliony  do školičky. Což Geosan nevidí, že je to 
zařízení,  které  by  mělo  sloužit?  Dokonce  se  říká,  že  bývalému  starostovi  vykřikovali 
z Geosanu – my vám za to dáme. Slibují, co nám dají, ať promluví bývalý starosta Dr. Klíma, 
co mu nasliboval Geosan, ať v tom nejsem jen já, Velek a možná Macek. Je třeba, aby k tomu 
promluvili všichni. Nechci vás aktivizovat, aktivizujte se sami. Děkuji za pozornost. (Potlesk) 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášený je kolega Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Vážené kolegyně a kolegové, otevřel se nám tady po letech problém a nikdo nevíme, 
co s ním. Pravděpodobně to neví ani rada, protože nám tento poměrně zásadní materiál dala 
až na stůl, takže jsem neměl čas si ho prostudovat. Nemyslím si, že by zde bylo příliš mnoho 
zastupitelů,  kteří  by  projekt  firmy  Geosan  podporovali.  Nemyslím  si  to  z diskusí,  které  tady 
zazněly. 
 
Zapomeňme  na  naši  stranickou  příslušnost  a  řekněme  si,  jaké  bychom  zvážit  kroky, 
abychom  tento  problém  nějakým  elegantním  způsobem  a  co  nejlevněji  pro  městskou  část 
smetli se stolu, aby tam tato předložená výstavba neprobíhala. Neříkejme, že návrh je špatný. 
Kolega  Velek  např.  předložil  návrh  odstoupení  od  smlouvy.  Nejsem  právník,  nevím,  je-li 
lepší od smlouvy odstoupit, nebo ji vypovědět. Diskutujme o těchto věcech, co by to pro nás 
konkrétně  znamenalo,  jaké  kroky  by  byly  efektivní,  aby  tam  firma  Geosan  nestavěla  a 
městskou část aby to příliš mnoho nestálo. Buďme jednou výjimečně konstruktivní. (Potlesk) 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan dr.Klíma. 
 
P.  K l í m a : 
 
Byl jsem osloven, stejně bych se k tomu vyjádřil. Všichni dobře víte a firma Geosan to 
i napsala ve svém dopise starostovi, že za mého působení na radnici vztahy s firmou Geosan 
17 
 

velmi ochladly. Ochladly proto, že jsme nechali všechny smlouvy prověřovat, jednali jsme s 
občanským sdružením a snažili se této zástavbě zabránit.  
 
Paní  kol.  Peterková  řekla,  co  firma  Geosan  nabízel.  Nabízela  byty  výměnou  za 
pozemek, nenabízela nic, co by pro městskou část bylo příliš výhodné. Za cenu pozemků byty 
v ceně, kterou prodávají. Za pozemky, které by městská část měla prodat, bylo to řádově asi 
25 bytů – neberte mě za slovo. 
 
Myslím si, že dnes bychom tady neměli brát na vědomí tento materiál. Já osobně tyto 
smlouvy  znám,  ale  myslím  si,  že  většina  z vás  neměla  možnost  tyto  smlouvy  tady  teď 
prostudovat a ani se s nimi zhruba seznámit. V bodu 2 usnesení byste měli vzít tyto smlouvy 
na vědomí. Myslím si, že byste to dělat neměli.  
 
Padla tady jedna velmi podstatná věc, a to ta, že v tuto chvíli – a to víme jen z cenové 
mapy, že ceny pozemků převyšují 50 mil. Kč. Nejsme si tím ale jisti.  
 
Připravíme  návrh  usnesení,  abychom  nechali  ve  spolupráci  s Magistrátem  udělat 
odhady pozemků tak, aby bylo naprosto jasné, kdo o této smlouvě má rozhodovat, jestli ZMČ 
Prahy 5, nebo Magistrát hl. m. Prahy. 
 
P.  Z e l e n ý: 
 
Pan kolega Velek. 
 
P.  V e l e k :   
 
Ještě  upřesnění.  Protože  tady  byla  pochybnost,  zda  mluvíme  právnicky  korektně  o 
odstoupení nebo o zrušení smlouvy, napsal jsem tam opatrně - předložit návrh odstoupení od 
smluv  s tím,  že  by  tam  měl  být  návrh  dohody.  Jednám  ve  smyslu  presumpce  neviny,  byla 
doba,  kdy  developeři  „klajmovali“  pozemky  na  Praze  5  a  mohu  zcela  stejným  způsobem 
zmínit  slavnou  památkově  chráněnou  kolonii  Buďánka,  kterou  stejná  firma  „klajmovala“pro 
svůj  rozvoj,  a  podívejte  se  na  ni,  jak  dnes  vypadá.  Viděl  bych  zpětný  chod  v procesu,  který 
začal v r. 2005 ještě před naším příchodem, s kolegy jsme zažili v r. 2007 smlouvu o smlouvě 
budoucí na kolonii Buďánka. Je to přes kopírák  stejný případ, že někdo  má příslib nějakého 
území a chová se k němu špatně. 
 
Tady  je  jasný  veřejný  zájem  toto  místo  nezastavovat.  Proto  tady  byla  přátelská 
ukládací  formule  předložit  návrh.  Kdyby  si  to  osvojil  pan  kolega  Kukrle  jako  předkladatel, 
doplnil bych – podklady slíbené firmou Geosan a návrh odstoupení od smluv. Firma Geosan 
jasně slíbila, že nám předloží, jakým výpočtem se dopracovala ke 40 mil. věcných nákladů. 
 
Byl  bych  rád,  kdyby  finanční  úřad  překontroloval  projekční  kancelář  a  zjistil,  že 
opravdu těch 40 mil. dostala za projektovou dokumentaci. Obávám se, že to jsou čísla, která 
neodpovídají  současné  české  praxi,  kdy  projektové  kanceláře  pracují  na  50  %  ceníku  České 
komory  architektů.  Potvrzují  nám  to  lidé,  kteří  se  v této  branži  pohybují.  Jak  cenové  mapy, 
tak ceníky České komory architektů jsou vodítkem, ale nejsou úplně směrodatné. Zajímavější 
jsou faktury firmy, která fakturovala firmě Geosan projektové práce. 
 
Tím chci říci, že tady je vytvořeno časové okénko zhruba dvou měsíců na to, abychom 
měli  podklady  ne  o  tom,  jaká  je  metráž  bytů,  jestli  na  startovací  byty  lidé  dosáhnou  a  jestli 
s nimi  disponuje  městská  část,  ale  hlavně  abychom  udělali  zpětný  chod  a  firmu  Geosan 
přesvědčili  o  tom,  že  nemá  bojovat  o  něco  soudně,  protože  by  to  bylo  jen  drahé.  Děkuji  za 
pozornost. (Potlesk) 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. S technickou kolegyně Peterková. 
 
 
 
18 
 

P.  P e t e r k o v á : 
 
Uvědomila  jsem  si,  že  firma  Geosan  za  to,  že  zbourá  školku,  do  které  jsme  vložili 
několik milionů s kde by mohlo být nízkoprahové centrum, nám nabídne jiné a postaví něco, 
kde bychom mohli nízkoprahové centrum postavit.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dalším přihlášeným je kolega John. 
 
P.  J o h n : 
 
Poslouchám,  že  bude  velmi  snadné  domluvit  se  s firmou  Geosan,  když  smlouva  byla 
uzavřena tak špatně, jak byla. Uvedl bych případ, který jsme řešili po volbách v r.2010. 
 
Projekt ubytovny pro sestřičky ve Vojenské nemocnici za 6 mld. Kč – čistá zlodějna, 
kterou schválila Fischerova vláda, byla zrušena vládou po volbách a stálo nás to 220 mil. Kč. 
Smlouvy, když jsou postaveny vůči státu, jsou tak dobře postavené - protože tito lidé předem 
vědí,  že  mohou  přijít  lidé,  kteří  to  budou  chtít  vypovědět  –  že  to  bude  stát  strašné  peníze. 
Když  Vondra  vyplatil  220  mil.  Kč,  někde  se  říkalo,  že  je  snad  vyplatit  nemusel.  V tom 
případě by Vondra měl být zavřen. Protože nebyl zavřen, bojím se, že musel. 
 
Druhý  příklad  –  pronájem  lázeňských  domů  Ivana  Langera,  kdy  pronajal  14  hotelů 
v Mariánských  Lázních  a  v Karlových  Varech  za  14  mil.  Kč  ročně  –  úplná  nehoráznost. 
Smlouvu jsem měl v ruce a zjistil jsem, že kdybych ji vypověděl, musel bych zaplatit 140 mil. 
Kč na dřevo 
 
Naštěstí nájemce udělal chybu a podpronajal jeden hotel někomu jinému. Na základě 
toho jsme vypověděli smlouvu zcela zdarma, předjednali jsme to  a získali jsme pro stát 220 
mil. Kč.  
 
Z tohoto zorného úhlu by mě zajímala nějaká analýza, jestli není nějaká chyba učiněná 
firmou  Geosan  v rámci  této  smlouvy.  Věřím,  že  za  léta,  kdy  to  probíhá,  Geosan  tam  snad 
nějakou chybu mohl udělat. To bych viděl jako cestu, jinak nás to bude stát obrovské peníze a 
budeme lynčováni občany, proč budeme platit miliony. Před volbami přijdou a budou říkat, že 
jsme způsobili městské části tuto škodu. 
 
Stál  bych  o  analýzu,  zda  nelze  vypovědět  smlouvu  proto,  že  tam  účastník  smlouvy 
udělal nějakou chybu. To by byla pro mne schůdná cesta. 
 
P.  Ze l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášku nevidím, zareaguji na několik věcí. 
 
K panu  kol.  Frélichovi.  Jsou  tam  v protihodnotě  byty,  které  byly  smluvně  zavázány, 
jsou to dva domy, které by městská část měla dostat. To je první část. 
 
Druhá  část  –  téma  Geosan.  Nechci  hodnotit  žádnou  firmu,  protože  mi  to  nepřísluší. 
To, že tady politická reprezentace v  r. 2005 a 2006 vysoutěžila projekt, kde uprostřed parku 
má  vyrůst  několik  bytových  domů,  to  je  realita,  smlouvy  tady  existují.  To,  že  se  v čase 
změnila hodnota pozemků, je fakt. V tomto okamžiku již podle prosté cenové mapy je jasně 
patrné,  že  kdyby  se  v tomto  okamžiku  uzavíralo  podle  platné  cenové  mapy,  jednalo  by  se  o 
projekt, který by schvalovalo hl. m. Praha. Proto to tady je. Co společnost Geosan napsala, je 
k dlouhé diskusi, chápu, proč dopis přišel. Musíme si uvědomit, že když se nebudeme chtít na 
této  částce  dohodnout  a  budeme  chtít  projekt  zrušit,  čeká  městskou  část  dlouholetý  soudní 
spor, který může trvat až osm let, a všichni budeme poslouchat, že toto zastupitelstvo dostalo 
městskou  část  do  soudního  sporu  na  projektu,  který  mohl  být  bohulibý,  protože  by  městská 
část získala byty, nemluvě o tom, že na konci může vzniknout velký finanční závazek. To je 
věc, kterou bychom měli vědět. 
 
Nejsem  vůbec  nadšen,  že  tam  něco  takového  vyrůstá.  Osobně  si  myslím,  že  je  to 
projekt, který nikdy neměl vzniknout. Než zde dojde k jakémukoli rozhodnutí, všichni, co zde 
19 
 

rozhodujeme,  neseme  odpovědnost  za  naše  činy,  i  trestně  právní.  Byl  bych  velmi  rád, 
abychom  rozhodovali  na  základě  kompletní  báze  informací.  Poslední  informace,  aby  toto 
zastupitelstvo  mohlo  rozhodnout,  kde  je  jeho  vůle,  je  stanovisko  Magistrátu  hl.  m.  Prahy. 
Jestliže částka dnes přesahuje hodnotu 50 mil. Kč, bylo by to zcela v jeho působnosti. Pokud 
Magistrát  bude  konstatovat,  že  závazek  je  platný,  pak  je  to  v našich  rukách,  pokud  bude 
konstatovat,  že  budou  přihlížet  k aktuální  hodnotě,  pak  je  to  rozhodnutí  Magistrátu.  Na  tuto 
věc  si  musíme  dokázat  kvalifikovaně  odpovědět.  Odpověď  neznám.  Jestli  vy  dokážete 
předjímat rozhodnutí Magistrátu a jste ochotni ho garantovat, prosím, pak si můžeme říci, co 
s tímto  projektem.  Pochybuji,  že  se  tady  najde  dnes  někdo,  kdo  řekne,  jaké  bude  stanovisko 
Magistrátu. Já ho neznám. Jestli vy ano, rád ho uslyším. 
 
Vidím přihlášku kol. Šorma. 
 
(P. Šorm: Technickou má kol. Velek.) 
 
P.  V e l e k : 
 
Děkuji  kolegovi  za  pomoc,  že  si  mě  pan  předsedající  všiml.  Předkladatelem  bodu  je 
kol.  Kukrle.  Jestliže  pan  předsedající  z titulu,  že  je  starosta,  dlouho  tady  mluví  o  tom,  co 
nejde,  byl  bych  rád,  kdyby  řekl,  že  si  vyžádá  od  Geosanu  podklady,  aby  nás  rada  napřed 
seznámila s fakty, která Geosan účtuje, potom můžeme něco dělat. Toto pan kolega neudělal, 
vzal si slovo, aniž se přihlásil do rozpravy jako každý zastupitel. 
 
Prosím,  aby  kolega  Kukrle,  který  je  předkladatelem  tohoto  bodu,  si  tuto  myšlenku 
osvojil a požádal Geosan v rámci usnesení, že vyžádá a předloží zastupitelům podklady, které 
Geosan slíbil. Myslím, že se posuneme dál, uvidíme, jestli jsou čísla vycucaná z prstu, nebo 
jsou relevantní. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Šorm. 
 
P.  Š o r m : 
 
Dostali  jsme  na  stůl  takto  silný  materiál  s takto  výbušným  tématem.  Myslím  si,  že 
máme těžkou situaci, jak se rozhodnout. Dokonce se obávám, že těžko můžeme brát něco na 
vědomí.  Nevím,  kolik  z vás  si  to  stihlo  odpovědně  prolistovat.  Proto  přicházíme  s tímto 
protinávrhem: 
 
Bod č. 2 se vypouští a nahrazuje se opět číslem 2 s následujícím zněním: 
 
ZMČ Praha 5 pověřuje radu MČ Praha 5, aby ve spolupráci s Magistrátem hl. m.Prahy 
přezkoumala  předmětnou  cenu  pozemku,  aby  bylo  naprosto  zřejmé,  do  čí  působnosti  tato 
smlouva spadá. 
 
Myslím, že klíčová otázka je, kdo o tom má rozhodovat. V této situaci si myslím, že to 
nikdo z nás odpovědně není schopen odpovědět.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dovolím  si  krátkou  reakci.  Myslím  si,  že  to  vystihuje  tu  myšlenku,  která  tam  byla 
napsána, jen je to precizněji napsané. Žádal bych pana kolegu, jestli by se s tím ztotožnil. Je to 
myšlenka, která je pro nás důležitá 
 
Jen  technickou  –  myslím  si,  že  pověření  radě  je  špatně,  měl  by  to  být  úkol  ze 
zastupitelstva.  Ztotožní  se  s tím  pánové,  že  ukládá  panu  Kukrlemu,  aby  ve  spolupráci 
s Magistrátem přezkoumal cenu? Mělo by to být v úkolové části. 
 
(Souhlasí.) 
 
Vidím přihlášku kol. Heisslera. 
 
20 
 

P.  H e i s s l e r : 
 
Dámy a pánové, omlouvám se, že budu ještě chvíli zdržovat. Čísla – pro pana Velka - 
budou použita při soudním sporu, nebudou nám je předávat, to by ztratili střelivo. Používá se 
to jen v situacích, kdy chtějí vyhrožovat, a pak to rovnou předloží k soudu, protože bychom se 
na čísla mohli připravit.  
 
Co se týká toho, co řekl kol. John, to tady vůbec nemělo zaznít. Je to jediné schůdné 
řešení  celé  této  situace  a  čím  méně  se  o  tom  bude  mluvit,  tím  méně  se  na  to  Geosan  bude 
moci připravit. To, že to tady dnes zaznělo, trochu nám zavírá dveře k této cestě. Samozřejmě, 
že  je  to  napadne,  ale  smyslem  dnešního  cvičení  mělo  být,  aby  se  situace  uklidnila,  že 
vezmeme na vědomí dopis, který nám Geosan poslal, a pak se budeme moci připravit. O nic 
jiného nejde.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Přihlášen je kolega Šesták. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Chtěl  jsem  říci  pouze  jednu  věc.  Myslím,  že  návrh,  který  zde  zazněl  ze  strany  pana 
Šorma, podle mého názoru je naprosto v pořádku. Je to vlamování do otevřených dveří. Když 
se podíváte do ukládací části usnesení rady k tomuto tématu, tak radnímu Kukrlemu bylo už 
radou uloženo, aby toto stanovisko získal. Myslím si, že není nic proti ničemu, když to bude 
ještě v usnesení zastupitelstva. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega John. 
 
P.  J o h n : 
 
Jestli si někdo myslí, že Geosan dobře neví, jak to lze proti němu hrát, Geosan, který 
je  obžalován  pro  pletichy  ve  veřejných  zakázkách  na  Pardubickém  kraji  –  všechny  firmy, 
které uzavírají tyto smlouvy, dobře znají jejich slabiny. Nejsem ten, kdo jim to poradil. Jsou 
to týmy právníků, kteří na tom dávno sedí. Teď jde o to, abychom si vzali právníka, který by 
nám řekl, jestli je to průchozí, nebo neprůchozí. Říkat – raději to nebudeme říkat, pojďme to 
raději dělat? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
S technickou kol. Frélich. 
 
P.  F r é l i c h : 
 
Zareaguji na vystoupení pana kol. Heisslera. Doufám, že to tady není jako cvičení, že 
rada tady s námi cvičí a my tady budeme skákat jako opičky, to by bylo opravdu blbý.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kolega Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Nevím, v čem to byla technická. 
 
Chtěl jsem říci k usnesením. Je to zvláštní „bystorning“, kde se generují usnesení proti 
usnesení. Dal jsem ho na stůl a byl bych rád, aby věci spolu nesoutěžily, aby to nebylo jako 
protinávrh.  Určitě  podpořím  to,  aby  se  věci  vyjednávaly  s Magistrátem  v jakékoli  dikci. 
Pozemek  nám  byl  svěřený  a  jestliže  jsme  s ním  nakládali  pod  cenou  proti  zákonu  o  hl.  m. 
Praze pod 50 mil., tak je to věc, o které by měl Magistrát vědět. 
21 
 

 
Magistrát se k výstavbě  Na Pláni vyjadřoval i stavebním odborem, a bohužel některé 
věci  podpořil,  což  je  špatné.  Došlo  to  k tomu,  že  dnes  se  o  to  zajímá  ombudsman  a 
Ministerstvo  místního  rozvoje.  Důvěra,  že  na  Magistrátu  vyjednáme  nějakou  zvláštní  revizi 
smluv, je určitě také diskutabilní.  
 
Navrhl jsem tam něco, o čem si myslím, že je průchodnější v tom smyslu, že uznávám, 
že Geosan tam má nějaké věcné náklady, které jsou za minulou radou, která o tom rozhodla a 
možná za minulým zastupitelstvem. Po šestileté zkušenosti v politice se velmi obávám, když 
se  deleguje  pravomoc  pouze  na  radu,  aby  něco  vyjednala  a  bez  termínu  aby  nám  řekla,  co 
vyjednala  –  přečetl  jsem  si  usnesení  z úterní  rady.  Je  tam  důvodová  zpráva,  ale  dnes 
dostáváme na stůl úplně jiné usnesení, které nám říká, že něco bereme na vědomí, ale neříká, 
co  se  bude  dělat  dál.  V tomto  směru  jsem  velice  skeptický  k tomu,  abychom  vystavovali 
nějaké bianko šeky na jednání rady. Proto jsem tam navrhl věci s jasným termínem – do 31. 6. 
předložit  veřejně  k diskusi  návrhy  variant  odstoupení  od  smlouvy,  nebo  zrušení  smlouvy. 
JUDr.  Ondřej  Košner,  který  je  profesionál  v oblasti  stavebního  práva,  našel  ve  stávající 
smlouvě,  že  je  to  běžná  smlouva,  která  není  naplněná.  Je  to  otázka  dobrých  právníků,  ne 
univerzálních  prohlášení  právní  kanceláře,  že  je  to  problém,  aby  na  tomto  stáli.  Firma  není 
magická. Je tam nějaké  riziko, ale tady jde o veřejný prostor a o veřejný  záměr. Myslím, že 
v tomto  smyslu,  když  městská  část  by  prokázala  svou  vůli  a  demaskovala  hru  z r.  2006  na 
pozemky, firma Geosan bude na kratším ramenu páky. To je má představa a myslím si, že je 
to průchodné.  
 
Proto  bych  byl  rád,  aby  usnesení,  které  navrhuje  klub  TOP  09,  nesoutěžilo  s mými 
návrhy, aby věci byly hlasovány vedle sebe.  (Potlesk) 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím o klid. 
 
Kolegyně Kratochvílová s technickou. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
V usnesení,  které  navrhoval  pan  Šorm,  bylo,  že  se  ukládá  Magistrátu.  Domnívám  se, 
že se mělo ukládat samosprávě Magistrátu, která rozhoduje.  
 
P.  V e l e k : 
 
Nemůžeme ukládat Magistrátu. 
 
P. Z e l e n ý : 
 
Pane kolego, mluvte, když jste osloven.  
 
Jestli  jsem  dobře  zaznamenal,  ukládá  se  Markovi  Kukrlemu  komunikovat 
s Magistrátem  hl.  m.  Prahy.  Teď  je  otázka  kompetence,  zda  se  nejedná  o  působnost  rady, 
zastupitelstva hl. m. Prahy, či úřadu. Možná je to otázka k lepší formulaci.  
 
S technickou kol. Najmon. 
 
P.  Na j m o n : 
 
Podnět kol. Šorma měl v textu radě městské části, pak byla dohoda Marku Kukrlemu. 
Je třeba si říci, jak to bude znít, jestli Marku Kukrlemu, nebo radě městské části.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím  předkladatele  tohoto  návrhu,  aby  reagoval  –  jestli  to  bude  uloženo  radě  jako 
celku, nebo radnímu, který je gesčně odpovědný. To je jedna otázka. 
 
Druhá  otázka  je  z pohledu  působnosti  a  na  to  neznám  aktuální  odpověď,  vím,  že 
Magistrát měnil kompetence a pověření – jestli to svým rozsahem spadá do působnosti věcně 
22 
 

příslušného odboru Magistrátu, či je to nově v kompetenci rady hl. m. Prahy. Tyto dvě otázky 
prosím upřesnit do usnesení.  
 
P.  Š o r m : 
 
Původní  formulace  byla  –  ukládáme  radě,  byl  bych  rád,  aby  tam  bylo  uvedeno  radě 
MČ Praha 5. 
 
S druhým bodem vám neumím pomoct, ponechám to vzdělanějším.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Jestli s tím budete souhlasit, vypustili bychom Magistrát a nechali tam „ve spolupráci 
s hl. m. Prahou“, působnost se dořeší aktuálně.  
 
Technická – pan kol. Lachnit. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Stačí tam nechat „Magistrát, resp. hl. m. Praha“, a je to v pořádku.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Mám  několik  poznámek  k vystoupení  pana  kol.  Velka.  Nejsem  si  jist  tím,  co  říkal, 
myslím, že je to velmi zavádějící. Jestli tady probíhalo nějaké územní a stavební řízení, je to 
plně v kompetenci státní správy a s politickou reprezentací města to nemá nic společného. 
 
To, že se tady a priori říká, že Magistrát a hl. m. Praha bude v této věci podjaté, to si 
myslím, že správné není. 
 
Stejně  tak  když  se  podívám  na  vaše  upřesnění  některých  bodů,  dopis  společnosti 
Geosan  Sigma  byl  dán  jen  starostovi,  ne  mně,  mně  byl  pouze  dán  na  vědomí  –  to  jsou 
nepřesnosti, které tam jsou.  
 
Hlavní  věc  je  ta,  že  celá  hrůza,  o  které  se  tady  hovoří,  není  tím,  že  v r.  2006  se 
uzavřela dohoda mezi městskou částí a nějakým developerem na výstavbu. V tuto chvíli jsme 
tady  ve  zcela  jiné  situaci,  než  kdybychom  teď  měli  řešit  to,  jestli  se  bude  stavět  Na  Pláni, 
nebo  nebude.  Městská  část  si  v r.  2006  bohužel  na  základě  svého  projektu  objednala  od 
společnosti  Geosan  Sigma,  aby  to,  co  si  městská  část  vyprojektovala,  zrealizovala.  Proto  si 
myslím, že významnější opatrnost, zkoumání všech právních stanovisek včetně názoru hl. m. 
Prahy,  je  tady  více  na  místě  než  velmi  populární  řečení,  že  smlouvu  jistě  vypovíme,  jak  vy 
navrhujete.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Další  přihlášku  do  diskuse  nevidím,  Diskusi  končím.  Mám  zde  přihlášku  ze 
strany občanů. Byl zde pan …., ale jeho přihláška byla stažena. Druhým přihlášeným je pan 
….. Upozorňuji na časový limit.    
 
P.  … : 
 
Mluvím tady za Přátele Malvazinek, část jich je zde.Chtěl bych se zaměřit na smlouvy 
s Geosanem.  Je  třeba  mít  na  paměti,  že  jsou  dvě  smlouvy,  které  byly  sepsány.  Jedna  je 
nájemní smlouva na pozemky, druhá je smlouva o smlouvě budoucí kupní. 
 
Pokud se týká nájemní smlouvy, dle rozboru právníka Tošnera, který jsem vám zasílal, 
od  této  smlouvy  je  možné  odstoupit,  protože  developer  neplní  dvě  zásadní  podmínky,  ke 
kterým se zavázal. Jedna je, že do 18 měsíců od vydání stavebního povolení bude kolaudace – 
ta není, byl by to březen 2011. Druhá podmínka je také jasná. Developer se zavázal dodržovat 
23 
 

všechny  právní  předpisy.  Jedním  z  nich  je,  je  každá  stavba  má  nejdříve  své  umístění,  pak 
stavební  povolení.  Stavba  stavební  povolení  ještě  má,  ale  umístění  už  nemá  pravomocné, 
protože bylo nejdříve zrušeno Městským soudem a následně Nejvyšším správním soudem bez 
možnosti odvolání Geosanu.  
 
Souhlasím s panem zastupitelem Heroldem, že opatrnosti jistě nezbývá, ale náš právní 
rozbor jsme vám dali k dispozici v březnu a když ho podrobíte analýze,  budeme jenom rádi. 
Právníci  u  Geosanu  určitě  na  tom  šrotují,  myslím  si,  že  investice  do  právních  služeb  od 
městské části je tedy namístě. To by byla možnost odstoupení od nájemní smlouvy. 
 
Druhou  věcí  je,  proč  žádat  Magistrát.  Tam  zřejmě  jde  o  kupní  smlouvu,  šlo  by  tam 
zřejmě o prodej pozemků, zda je developerovi prodávat, nebo neprodávat. Když chce městská 
část pozemky developerovi prodat, tak to vypadá, že by souhlasila s výstavbou – dala mu do 
ruky klíč. Magistrát bude posvěcovat, ale co? Prodej pozemků, a tím další běh stavby. 
 
Která varianta pro starostu, radu, případně zastupitele je lepší? Odstupovat od smluv, 
prodat pozemky, nebo situaci nechat? (Potlesk) 
 
P.  Ze l e n ý : 
 
Další přihláška – pan …. 
 
P.  … : 
 
To,  co  jsem  chtěl  říci,  vystřelili  zastupitelé,  kteří  žádají  o  zpracování  podrobnějších 
materiálů k této věci, kde by byly finanční nároky Geosanu oponovány. 
 
Za  druhé  by  měly  být  zpracovány  podrobnější  právní  podklady  u  vědomí  možných 
rizik při odstoupení od smlouvy, co by to obnášelo, jaká rizika jsou s tím spojena. Kdy bude 
tento materiál zasedání zastupitelstva a radě k dispozici, aby se dalo dále rozhodovat? 
 
Chtěl  bych  připomenout,  že  stále  platí,  že  není  splněna  základní  podmínka  smlouvy 
s Geosanem,  že  dodrží  všechny  právní  předpisy,  tudíž  i  podmínky  nutné  pro  vydání  pro 
umístění stavby. Protože podmínka, která se konkrétně týká zachování souvislé zelené plochy 
v tomto  území  Geosanem,  v jeho  projektu  splněna  nebyla,  na  základě  toho  bylo  zrušeno 
územní rozhodnutí o umístění této stavby.  
 
Teď je paradoxně situace taková, že Geosan nesplnil nějakou podmínku smlouvy, bylo 
mu  odebráno  umístění  stavby,  ale  dál  běží  platnost  stavebního  povolení,  která  je  nyní 
rozporována  a  rozhodovat  se  má  o  obnovení  stavebního  řízení  na  Ministerstvu  pro  místní 
rozvoj. Jsou  to  věci  týkající  se  stavebního  úřadu,  které  se  tady  jistě  řešit  nebudou.  Říkám  je 
proto, abyste byli o této věci také informováni. Děkuji za pozornost. (Potlesk) 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další je pan …. 
 
P.  … : 
 
Vyjádřím  svůj  niterný  pocit.  Tato  kauza  na  mne  dělá  dojem,  že  někdo  chtěl  vydělat 
peníze, také v tom může být nějaká korupce. Korupce sílí s každým negativním stanoviskem 
někoho, kdo se k tomu vyjádří, a zároveň to, co chytnete za informace ve společnosti.  
 
Vy  jste,  pane  starosto,  podle  mne  zdržoval.  Neplatil  jste  právní  rozbor  smlouvy  o 
smlouvě budoucí, chtěl bych ho vidět, ale neviděl jsem ho. Měli ho k dispozici zastupitelé a 
běžný občan jako já jsem se k němu nedostal, říkal jste, že ho ukazovat nebudete. Aspoň tak 
jsem to pochopil. Já o něm nevím. Snad to bylo z obav, že byste si vystřílel své trumfy proti 
Geosanu, ale za daňové peníze mám právo na informaci. Už jsme to jednou interpelovali, ale 
bohužel  jsme  neuspěli.  To  je  jedna  část  informací,  které  jsou  potom  podivné.  V této 
souvislosti jsem už z toho trochu zmatený 
24 
 

 
Pak  chytnu  z éteru  informaci,  že  pan  Martin  Fišer,  obchodní  ředitel  Geosanu,  je 
vazebně  stíhán  pro  korupci  v hřebčíně  Kladruby.  Vy  pravděpodobně  jednáte  s takovým 
člověkem. Společnost je nevěrohodná. Nesmějte se, to je vážná věc. Mám pochybnosti o tom, 
jakým způsobem to chcete řešit. Možná mě trochu uklidňuje, že se to posunuje na Magistrát. 
Možná  budu  klidnější,  ale  moc  klidný  z  toho  nejsem.  Byl  bych  strašně  rád,  abyste  se  toho 
ujali.Několikrát jsem vám vytýkal, že nekonáte, že neřešíte, že připouštíte spekulace. V éteru 
je  spousta  negativních  věcí.  Říká  se,  že  ten,  kdo  nabídne,  musí  být  potrestán.  Ten,  kdo  si 
vezme, musí být potrestán také. Bylo by až negativně zábavné, kdybych si dokázal představit, 
že ten, kdo vzal, to musí vracet.  
 
To je argument, který mi vrtá v hlavě a ptám se, zda není rozhodování ovlivněno i tím, 
že  s tím  má  někdo  problém?  Nevím,  informace  nemám,  nedostanu  se  k nim,  vy  nám  je 
neřeknete. 
 
Položím  vám  dotaz.  Pane  starosto,  uvažoval  jste  někdy  o  tom,  že  podáte  trestní 
oznámení  na  známého  či  neznámého  pachatele  co  se  týká  smlouvy  o  smlouvě  budoucí? 
Uvažoval  jste  o  tom?  Podal  jste  ho?  Uvažujete  o  něm  do  budoucna?  Je  to  tak  nevýhodné, 
nestydaté a neuvěřitelné. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Upozorňuji na časový limit.  
 
(P. ….: To se vám nedivím, že mne zbavíte slova.(Potlesk)) 
 
 
Paní …. 
 
P.  … : 
 
Jsem  obyvatelka  Prahy  5,  Malvazinky,  projekt  Na  Pláni  se  mě  týká.  Zajímá  mě 
celková  investiční  strategie  MČ  Prahy  5  týkající  se  budování  mateřských  školek  a  nových 
školkových  míst.  Za  poslední  rok  městská  část  investovala  kolem  25  mil.  do  vybudování 
nových míst v mateřských školkách, vzniká asi 150 nových míst. Přitom v projektu Na Pláni 
stojí  budova  mateřské  školky,  která  byla  před  2  roky  rekonstruována  za  4  mil.  Kč.  V rámci 
výstavby bytových domů, která je tam plánována, tato budova má být zlikvidována. Není vám 
líto  této  zmařené  investice?  Na  začátku  dnešního  jednání  jste  říkal,  že  při  rozhodování 
postupujete s péčí řádného hospodáře. Jak je v tomto případě hospodárnost zajištěna? 
 
Ve svém okolí neznám nikoho, kdo by s výstavbou domů Na Pláni souhlasil. Mluvím 
za  občany  Malvazinek.  Všichni  jsou  proti  této  výstavbě.  Jako  zastupitelé  máte  při  své  práci 
postupovat  v zájmu  občanů  Prahy  5.  Občané  Prahy  5  se  vyjadřují  k tomu,  že  s touto  akcí 
nesouhlasí, Na Pláni chceme stromy a ne domy. (Potlesk) 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Toto  byla  poslední  přihláška.  Upozorňuji,  že  rozprava  byla  ukončena, 
vystoupení občanů je po rozpravě.  
 
Dovolím  si  zareagovat,  tuto  možnost  podle  jednacího  řádu  mám.  Říkáte,  že  neřeší. 
Problém je tady od r. 2006. Tato rada řeší tento problém od prosince loňského roku. Proč těch 
6 – 7 let předtím nebylo vidu, ani slechu?  
 
Proč  jednám  s Geosanem?  Protože  s nimi  existují  smluvní  vztahy.  Se  zástupci 
Geosanu  jsem  se  setkal  jednou,  a  to  za  přítomnosti  úředníků  tohoto  úřadu,  za  přítomnosti 
příslušného radního a právního zástupce městské části, a to ne s obchodním ředitelem – toho 
jsem v životě neviděl, byl tady pan generální ředitel. 
25 
 

 
Jaké  je  mé  stanovisko  ke  Geosanu  a  k tomuto  projektu?  Že  budu  hledat  a  hledám 
řešení, které je ve prospěch 80 tisíc občanů městské části. Nemohu upřednostnit tisíc občanů 
na úkor 79 tisíc, musím hledat řešení, které je ve prospěch všech 80 tisíc. 
 
Ptáte  se  na  mateřskou  školku.  Nevím,  proč  se  na  to  ptáte  mne,  bylo  do  toho 
investováno v r. 2004, rok před tím, než Milan Jančík na toto uzavřel smlouvy. Proč se ptáte 
mne,  proč  se  nezeptáte  Milana  Jančíka,  proč  jeden  rok  nalije  peníze  do  mateřské  školky,  a 
druhý rok ji pronajme? Já to nebyl. 
 
Rozumím  vašemu  rozhořčení,  projekt  se  mi  také  nelíbí,  myslím  že  developerové  do 
této lokality nepatří,  ale  tato rada nyní řeší - omlouvám se, že budu vulgární – sračky, které 
zdědila z r. 2006.  
 
V tomto  okamžiku  byly  vyčerpány  všechny  přihlášky,  poprosím  návrhový  výbor. 
Jestli jsem dobře zaznamenal, kol. Kukrle se ztotožnil s návrhem pana Šorma, nebude o tom 
hlasováno jako o protinávrhu. 
 
Prosím, aby bylo dáno hlasováno o protinávrhu pana kol. Velka. 
 
P  N a j m o n : 
 
Pan  Kukrle  se  ztotožnil  s návrhem  kol.  Šorma,  mám  před  sebou  návrh  pana  Ing. 
Velka. Chtěl jste hlasovat o bodech jednotlivě, jestli jsem dobře pochopil? 
 
P.  V e l e k : 
 
Pane předsedající, mohu odpovědět panu předsedovi návrhového výboru? Děkuji. 
 
Jasně jsem vyjádřil své přání, aby tyto věci nebyly vnímány jako protinávrhy, jsou to 
věci, které mohou existovat paralelně. Osvojuji si návrh kol. Kukrleho o tom, že se má jednat 
s Magistrátem  o  možném  průchodném  řešení.  Vedle  toho  můj  návrh  není  protinávrhem,  ale 
doplňuje usnesení, které jste předložili na stůl, které bylo pouze konstatační, že se něco bere 
na vědomí ve dvou bodech. Dovolil jsem si doplnit body, které byly o tom, že nesouhlasíme a 
že ukládáme. 
 
Jestliže si to pan předseda návrhového výboru dá dobře pod sebe, bude je vnímat jako 
sérii  věcí,  které  se  dají  postupně  odhlasovat,  dokonce  si  myslím,  že  i  pro  mé  návrhy  může 
někdo občas zvednout ruku. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Omlouvám se předsedovi návrhového výboru. Mám to tedy považovat tak, že zůstává 
usnesení,  které  zde  máme,  a  to  ve  formátu  bere  na  vědomí  dopis,  bere  na  vědomí,  že  si  je 
vědomo  smluv,  ukládá  Marku  Kukrlemu  v  textaci,  jak  byla,  a  chcete  doplnit  usnesení  o 
jednotlivé body, to znamená, že to jsou body nad rámec současného usnesení. 
 
P.  V e l e k : 
 
Ano,  děkuji  za  upozornění.  Osvojuji  si  a  podporuji,  že  bereme  na  vědomí  dopis 
Geosanu,  že  jsme  si  vědomi  rizik  odstoupení  od  smluv  uzavřených  v r.  2006,  ale  kdybyste 
dovolil, metodou seznamu bych byl rád, kdybychom nepředstírali, že jsme nedostali dopis o 
tom,  jaké  je  právní  stanovisko  advokátní  kanceláře  Vítek,  že  jsme  nedostali  dopis  od 
Sdružení, právní rozbor od JUDr. Ondřeje Tošnera – myslím si, že jsme ho dostali a mohli ho 
vzít na stejné úrovni na vědomí, protože si myslím, že poskytuje podklady pro další věci. 
 
Rád bych, abychom samostatně hlasovali bod, že nesouhlasíme s projektem výstavby 
domů na pozemcích parku a areálu mateřské školy Na Pláni. Je to spíše deklaratorní, ale je to 
užitečný bod, který vám bude i při jednání na Magistrátu otevírat dveře.  
 
Ukládací  bod  má  termín.  Byl  bych  rád,  abychom  na  příštím  zastupitelstvu  jednali 
věcněji,  abyste  měli  v ruce  materiály  od  Geosanu  o  tom,  jak  kalkuloval  40  milionů  a  také 
abyste měli v ruce stanovisko Magistrátu . 
26 
 

 
P.  Z e l e n ý : 
 
Ptám se návrhového výboru, jestli ví, o čem má dát hlasovat. 
 
P.  V e l e k : 
 
Stačí,  kdybyste  prošel  jednotlivé  body  a  hlasoval  je  samostatně,  pane  předsedo 
návrhového výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Znamená to, že odpověď je, že následující body jsou rozšířením původního usnesení a 
budou hlasovány samostatně jako podnět na rozšíření původního usnesení. Je to tak? 
 
P.  V e l e k : 
 
Jestliže  uvozovky  jsou,  že  něco  bereme  na  vědomí,  tak  pod  tím  je  série  toho,  co 
všechno bereme na vědomí a můžeme to hlasovat samostatně.  
 
P.  N a j m o n : 
 
Je  to  doplnění  současného  usnesení  o  následující  textace  –  a  chcete  je  hlasovat 
samostatně.  
 
ZMČ Praha 5 bere na vědomí usnesení 28. zasedání rady MČ Praha 5 z 18. 6. 2013 – 
předkladatel Kukrle Marek, člen rady JMČ Praha 5. 
 
Tak jste to myslel, pane kolego? 
(P. Velek: Ano.) 
 
Hlasujeme o tomto návrhu kol. Velka. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Přiznám  se,  že  nerozumím  návrhu.  Je  tady  procesní  protinávrh,  který  je  návrhem  na 
rozšíření původního usnesení. Podle jednacího řádu se hlasuje nejdříve o protinávrhu, který je 
návrhem  na  doplnění  původního  usnesení.  Znamená  to,  že  pan  kol.  Velek  chce  doplnit  dva 
body,  kde  zastupitelstvo  bere  na  vědomí,  o  4  body,  které  zde  předložil,  aby  o  toto  bylo 
rozšířeno původní usnesení plus doplněn ukládací část – s tím, že o jednotlivých bodech bude 
hlasováno samostatně jako o doplňujícím protinávrhu původního materiálu.  
 
S technickou se hlásí kol. Havlíček. 
 
P.  H a v l í č e k : 
 
Aby bylo možné uvést bod s hlavičkou, že předkladatelem je pan Kukrle, musel by si 
osvojit  i  body,  které  navrhuje  pan  Velek.  Dle  jeho  návrhu,  kde  se  ztotožnil  s návrhem  TOP 
09, nelze přiřadit svévolně další body, které nepředkládá pan Kukrle. Kdyby si body osvojil, 
je  možné  hlasovat  jednotlivě  a  nakonec  hlasovat  o  celém  usnesení.  V tuto  chvíli  se  panu 
Kukrlemu snažíme vnuknout myšlenky pana Velka, které nám nepředložil.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pan kol. Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Děkuji za tento purismus osvojování, za nepřítomného Nedvěda si osvojoval věci pan 
Lachnit. 
 
Jako  předseda  klubu  bych  prosil  o  10minutovou  přestávku,  abychom  konsolidovali 
něco,  co  bude  vidět  na  obrazovce  a  co  bude  představovat  sérii  potupně  hlasovatelných  věcí, 
které  se  nevylučují.  Jestli  si  je  osvojí  pan  Kukrle  jako  předkladatel,  nebo  neosvojí,  je  mi 
27 
 

jedno, zajímá mě názor majoritní většiny v tomto zastupitelstvu. Prosím pana předsedajícího, 
jestli by vyhlásil 10minutovou přestávku.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vyhlásím 15minutovou přestávku, sejdeme se zde v 16.05 hod. 
(Přestávka)  
 
Prosím návrhový výbor, aby začal s pozměňovacími návrhy. 
 
P.  N a j m o n : 
 
V tuto  chvíli  budeme  hlasovat  o  rozšíření  původního  materiálu  o  body  pana  kol. 
Velka: 
III.1. nesouhlasí s projektem výstavby domů na pozemcích parku a areálu MŠ Na Pláni.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám  hlasovat  o  návrhu  pana  Velka.  Pro  8,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovalo  28. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Prosím o další pozměňovací návrh. 
 
P.  N a j m o n : 
 
V tuto chvíli budeme hlasovat o bodu IV: ukládá návrh dohody o kompenzaci nákladů 
firmy Geosan např. ve formě směny pozemků k projednání na dalším zasedání ZMČ Praha 5. 
Termín 31. 8. 2013. 
 
P. Z e l e n ý : 
 
S technickou se hlásí pan kol. Velek. 
 
P.  V e l e k : 
 
Jsem překvapen způsobem předkládání bodů odzadu, jako kdyby to byly protinávrhy, 
jasně jsem řekl, že jsou paralelní. 
 
Druhá  věc  je,  že  tento  bod  vůbec  nedává  smysl,  chybí  tam  hlavička  –  ukládá  radě 
předložit návrh o kompenzaci nákladů firmy. 
 
Prosím  ukázat  celé  usnesení,  jak  by  vypadalo.  Dostali  jsme  na  stůl,  že  bereme  něco 
dvakrát  na  vědomí,  abychom  viděli  celou  asi  pětibodovou  plejádu  věcí,  pak  by  bylo  jasné, 
komu kdo co ukládá. Nebo to říkejte slovně, aby to bylo ve stenozáznamu – že zastupitelstvo 
ukládá radě předložit do konce srpna nějakou pozici o vyjednávání možné dohody.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Rozšíření původního materiálu pana kol. Kukrleho o body pana kol. Velka. 
 
Bod 5. ukládá radě MČ. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
S technickou se hlásí kol. Šesták. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Z procedurálního  hlediska  podle  jednacího  řádu  neexistuje  žádný  paralelní  návrh, 
existuje  jen  protinávrh,  a  s tím  se  může  předkladatel  ztotožnit.  Pokud  se  s tím  neztotožní, 
zůstává  to  protinávrhem  a  takto  je  potřeba  o  něm  hlasovat.  To,  co  říkáte,  pane  inženýre, 
28 
 

v jednacím  řádu  nemáme.  Předložte  to  tak,  aby  se  o  tom  dalo  hlasovat,  nebyli  jsme  tady 
hodinu a nedohadovali se o těchto procedurálních věcech. Jste tady 6 let, měl byste vědět, jak 
se to dá předložit, aby se o tom dalo hlasovat. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím  návrhový  výbor.  Pokud  je  zde  navrženo  usnesení,  předkladatel  je  ztotožněn 
s tím, že vystihuje jeho mínění, nechť návrhový výbor činí. Není rozprava.  
 
P.  N a j m o n : 
 
Bod  číslo  5:  ukládá  předložit  ZMČ  Praha  5  podklady  slíbené  firmě  Geosan  v dopise 
z 31. 5. 2013, s termínem 31. 8. 2013. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat o protinávrhu pana Velka. Pro 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 27. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Dávám slovo návrhovému výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
ZMČ  Praha  5  ukládá  radě  MČ  Praha  5  návrh  dohody  o  kompenzaci  nákladů  firmě 
Geosan  např.  ve  formě  směny  pozemků  k projednání  na  dalším  zasedání  ZMČ  Praha  5. 
Termín plnění 31. 8. 2013.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat  o  protinávrhu  pana  Velka.  Pro  9,  proti  0,  zdržel  se  0, 
nehlasovalo 27 Usnesení nebylo přijato.  
 
Dávám slovo návrhovému výboru. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o původním návrhu pana kol. Kukrleho, který zní: 
 
bere na vědomí dopis společnosti Geosan s. r.o. ze dne 31. 5. 2013. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Nevidím  celý  původní  návrh  pana  předkladatele,  měl  dva  body  -  bere  na  vědomí  a 
ukládací část, vidím zde pouze jednu.  
 
Pokud  byly  vyčerpány  pozměňovací  návrhy,  měli  bychom  hlasovat  o  materiálu 
předkladatele včetně ztotožnění se s pozměňovacím návrhem. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Přesně tak – má to dva body: 
 
1. bere na vědomí dopis společnosti Geosan, 
 
2. je ztotožnění s panem kol. Šormem. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
V tištěné  části  také  mám,  že  bere  na  vědomí,  že  si  je  vědomo  smluv  uzavřených 
vedením MČ Praha 5. Staženo to nebylo. 
 
Jestli se nemýlím, pan kolega se ztotožnil s textem do ukládací části, nikoli s vynětím 
bodu 2, kde bere na vědomí. Zeptám se pana předkladatele, s čím se ztotožnil. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Ztotožnil jsem se bez bodu 2, to znamená pouze s ukládací částí.  
29 
 

 
P.  Z e l e n ý : 
 
Jestli  předkladatel  tohoto  pozměňovacího  návrhu  trvá  na  vypuštění  bodu  2,  musí  být 
hlasováno o vypuštění bodu 2 z usnesení jako o protinávrhu.  
 
P.  Š o r m : 
 
Tak  jsme  to  podávali.  Bod  č.  1  z  původního  materiálu  bere  na  vědomí  dopis 
společnosti,  bod  číslo  2  z předkládaného  materiálu  se  vypouští  a  místo  něj  se  zařazuje  nový 
bod číslo 2, kde se ukládá jakási činnost radě MČ. Takto jsme to podávali jako protinávrh.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
V tomto okamžiku bychom měli hlasovat o protinávrhu, kde se vypouští bod 2 tohoto 
usnesení.  
 
P.  N a j m o n : 
 
V tuto chvíli hlasujeme o vypuštění bodu II.1. bere na vědomí, že si je vědomo smluv 
uzavřených vedením MČ Praha 5 v r. 2006, které jsou přílohou. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám  hlasovat  o  pozměňovacím  návrhu  pana  kol.  Šorma,  jestli  to  vystihuje  to,  co 
měl na mysli.  
 
Zastavuji hlasování, protože by bylo zmatečné. 
 
P.  Š o r m : 
 
Protože  se  jedná  o  vypjatou  situaci,  prosím,  aby  byl  napsán  celý  můj  protinávrh, 
abychom všichni přesně věděli, o čem hlasujeme. Děkuji.  
 
P.  N a j m o n : 
 
Návrh kolegy Šorma: 
 
ZMČ  Praha  5  vypouští  bod  II.  bere  na  vědomí,  že  si  je  vědomo  smluv  uzavřených 
vedením  MČ  Praha  5  v r.  2006,  které  jsou  přílohou,  a  nahrazuje  bodem  II  s následujícím 
textem: 
 
Ukládá radě MČ Praha 5, aby ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy přezkoumala 
předmětnou cenu pozemků, aby bylo naprosto zřejmé, do čí působnosti tyto smlouvy spadají. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat o protinávrhu kol. Šorma. Pro 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 27. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
V tomto  okamžiku  budeme  hlasovat  o  materiálu  pana  předkladatele  včetně  ukládací 
části, kde se ztotožnil s panem kol. Šormem. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o původním materiálu, který zní takto: 
 
ZMČ Praha 5 
I. bere na vědomí 
   1. dopis společnosti Geosan Sigma, s. r. o. 
II. bere na vědomí 
   1. že si je vědomo smluv uzavřených vedením MČ Praha 5 v r. 2006, které jsou přílohou 
III.  1.  ukládá  radě  MČ  Praha  5,  aby  ve  spolupráci  s Magistrátem  hl.  m.  Prahy  přezkoumala 
předmětnou cenu pozemku, aby bylo naprosto zřejmé, do čí působnosti tyto smlouvy spadají.  
30 
 

 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  2,  zdržel  se  1,  nehlasovalo  6.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Kolegyně Kratochvílová se hlásí s technickou. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Prosím,  aby  bylo  zaznamenáno,  že  jsem  nehlasovala  z toho  důvodu,  že  tam  trvale 
bydlím a jsem vlastníkem části sousedního pozemku.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Znamená to, že chcete nahlásit střet zájmu. Děkuji. Prosím do záznamu. 
 
Dalším bodem dnešního zasedání je bod číslo 50. 
 
Technická pan dr. Klíma. 
 
P.  K l í m a : 
 
Omlouvám  se,  myslím,  že  toto  hlasování  bylo  zmatečné,  pan  předkladatel  se  zcela 
jednoznačně ztotožnil s protinávrhem pana Šorma. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím o právní stanovisko, mám pocit, že to zde zaznělo trochu jinak. 
 
P. H a v e l : 
 
Myslím  si,  že  je  to  pro  nějakou  rekonstrukci  stenozáznamu,  přiznám  se,  že  v tomto 
šumu  jsem  také  detailně  nezaznamenal,  zda  pan  radní  Kukrle  říkal,  že  se  ztotožňuje 
s protinávrhem pana ing. Šorma jako celkem, nebo pouze s jedním bodem. Navíc si myslím, 
že  bylo  trochu  nešťastné,  že  se  o  protinávrhu  pana  ing.  Šorma  hlasovalo  jako  o  celku, 
považoval  bych  za  vhodnější,  kdyby  se  hlasovalo  o  dvou  jednotlivých  bodech,  a  potom  o 
návrhu jako o celku. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
S technickou se hlásí kol. Havlíček. 
 
P.  H a v l í č e k : 
 
Nechci  si  usurpovat  právo  dělat  tady  nějakého  vykladatele  předpisů,  které  se  váží  na 
jednání  zastupitelstva.  Pokud  si  správně  uvědomuji,  na  začátku  se  pan  Kukrle  s návrhem 
ztotožnil, ale po pauze se ukázalo v rámci čteného návrhu pana Šorma, že pan Kukrle to bral 
tak, že by se nevypouštěl bod číslo 1 v bodu II, takže následně se jednalo o celém návrhu pana 
Šorma, a v poslední fázi jsme hlasovali o návrhu pana Kukrleho.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Předpokládám,  že  zastupitelstvo  v tomto  okamžiku  řádně  projednalo 
protinávrh pana kol. Šorma, ke kterému se vyjádřilo hlasováním. To za prvé. 
 
Za  druhé.  Pan  předkladatel  jasně  před  hlasováním  upřesnil,  s kterou  částí  návrhu  se 
ztotožnil,  a  toto  bylo  řádně  promítnuto  na  promítací  plátno,  takže  všichni  zastupitelé  si  byli 
vědomi, o jakém návrhu a v jaké textaci hlasují. Z toho důvodu se nemůže jednat o zmatečné 
hlasování. 
 
Dalším bodem je Informační centrum. Prosím pana kol. Kukrleho o úvodní zprávu. 
 
 
31 
 

P.  K u k r l e : 
 
Dámy  a pánové, dovoluji si předložit materiál  Informační centrum Praha  5, o. p. s. – 
změny v orgánech, předložení výroční zprávy a aktualizovaného znění zakládací listiny.  
 
Dovolím  si  informovat  zastupitelstvo  o  tom,  že  paní  Ing.  Váchová  podala  demisi  na 
člena  dozorčí  rady.  Na  jednání  správní  rady,  která  se  konala  18.  6.,  byl  předložen  návrh  na 
obsazení této funkce člena dozorčí rady zastupitelkou paní Janou Mrázkovou. 
 
 
Máte  přiložené  aktualizované  platné  znění  zakládací  listiny  a  výroční  zprávu  této 
obecně prospěšné společnosti.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nejsou jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/50. 
 
P. Z e l e n ý:   
 
Děkuji. Dávám hlasovat. Omlouvám se, hlasování přerušuji. Kolega upozorňuje, že je 
to  personální  volba.  Procesně  bychom  měli  nejdřív  hlasovat  o  tom,  zda  budeme  hlasovat 
aklamací. Prosím návrhový výbor, abychom nejdříve rozhodli způsob personální volby. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Předpokládám, že pan předkladatel dává návrh hlasovat aklamací. Je souhlas. Budeme 
hlasovat o aklamačním způsobu hlasování o této personálii. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Dávám hlasovat o způsobu volby. Pro 27, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 7. 
Usnesení bylo přijato.  
 
Musím  se  hluboce  omluvit  paní  ….  Když  skončil  minulý  bod,  mělo  být  vystoupení 
občanů. Je jediná přihlášená a díky času jsem to přehlédl a uvedl jsem další bod. Omlouvám 
se za zpoždění, které způsobil bod 50. Má tímto slovo. 
 
Ještě dokončíme hlasování, pak vám dám slovo. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o bodu 26/50 v původním znění. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  24,  proti  0,  zdrželo  se  5,  nehlasovalo  6.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Tím  máme  dokončený  bod  a  dávám  slovo  paní  Haně  Krčilové  v rámci  vystoupení 
občanů na dnešním zasedání. 
 
P.  … : 
 
Jsme  občanské  sdružení  Ekologická  a  humanitární  služba  občanům  Na  Parkáně. 
Chtěla  jsem  navázat  na  problém  lokality  Na  Pláni,  protože  i  u  nás  na  Farkáně  dojde  ke 
zbourání  školy  a  později  školky.  Při  informaci  do  médií,  že  Praze  5  chybí  300  míst 
v mateřských  školách,  ptáme  se,  jak  se  tento  výpadek  bude  řešit  a  proč  se  bourají  školky, 
které jsou v dobrých lokalitách – v zeleni, v dostupné MHD a v lokalitách je klid, takže tam 
mohou děti chodit na procházku? Nechceme, aby se operovalo s kostlivcem ve skříni, protože 
se přece dá o něčem jednat 
32 
 

 
U  nás  v této  lokalitě,  která  je  stabilizovaná,  dojde  ke  stavebnímu  ruchu,  který  je 
nemožný.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Přiznám se, že nevím o tom, že bychom tam chtěli nějakou školku bourat. 
 
P.  … : 
 
Byla  prodána  stavebnímu  družstvu  Na  Cibulkách,  pan  starosta  Jančík  ji  prodal,  my 
jsme  o  tom  nevěděli.  Jednalo  se  tam  o  stavbě  a  o  všem  jsme  se  dozvěděli  až  17.  prosince 
loňského  roku,  a  2.  ledna  2013  bylo  vyhlášení  sejmuto.  Byli  jsme  z toho  všichni  velmi 
zaskočeni. Poslali jsme panu starostovi do rukou petici občanů v síle asi 120 lidí. Lokalita je 
stabilizovaná,  lidé  se  tam  znají,  a  má  tam  být  vystavěno  33  bytových  jednotek.  Jestli  někdo 
znáte  náměstí  Na  Farkáně,  je  to  holý  nesmysl.  Byli  jsme  uklidněni,  že  stavba  měla  být 
původně ještě vyšší, ale trochu rozum do hrsti, je to úplný nesmysl. 
 
Občané  si  udržují  chodníky,  zametáme  sníh,  protože  nejsme  v mapě  míst,  která  jsou 
obsluhována  městem.  Ptáme  se,  proč  se  stavby  nových  bytových  domů  nezapadající  do 
uvažované  lokality  nemohou  stavět  na  místech  staré  nevyužité  průmyslové  plochy,  třeba 
waltrovky?  Dnes  ani  nevíme,  co  s tím  bude.  Myslíme  si,  že  by  to  mohlo  být  využito  jako 
záměna stavební plochy za plochy, které jsou ve stabilizovaných místech. 
 
V časopise  Pražská  pětka  sledujeme,  co  se  děje  na  Praze  5.  Bohužel  sledujeme  stále 
jen  o  Barrandovu,  k nám  se  nepřijde  nikdo  podívat,  žádný  záměr,  abychom  tam  měli  hřiště 
pro seniory, sami si děláme přednášky. Možná si pan starosta bude pamatovat, že jsme chtěli 
1800 Kč na nájem místnosti, nemohli jsme to získat, protože to nebylo v plánu. Týkalo se to 
bombardování  lokality  Farkáň  v únoru  1945.  Nakonec  si  to  občané  vybrali  mezi  sebou  a  na 
přednášku  přišlo  140  lidí.  Sami  jsme  udělali  sbírku  na  povodně.  Staráme  se  o  sebe. 
Nerozumíme  tomu,  proč  se  také  o  nás  nikdo  nezajímá.  Je  nám  to  divné,  na  Barrandově  se 
všechno staví, a u nás se cpe jen výstavba, což nás velice mrzí. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Paní kolegyně, jste již hodně „po“, abych byl férový vůči všem. Předpokládal jsem, že 
doplníte jednu větu. Vyřešíme to jednoduše. Zvu vás na kafe. 
 
P.  …: 
 
Velice ráda. Předám to písemně a děkuji za pozornost. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášku do sekce vystoupení občanů tady nemám. 
 
Bod 51 – rozpočtová opatření.  
 
Vážené  kolegyně  a  kolegové,  dovoluji  si  navrhnout  v souvislosti  s povodněmi  ještě 
druhý materiál, který se týká částky 25 mil. Kč, které by měly být převedeny z fondu rezerv a 
rozvoje.  Tato  částka  se  primárně  týká  Dětského  ostrova.  V důvodové  zprávě  jsou  napsány 
všechny důvody, které vedou k vyčíslení této částky. 
 
Na  téma  Dětský  ostrov  bych  chtěl  několik  věcí.  Proč  taková  částka?  Doufám,  že  tak 
velká  částka  ve  finále  to  nebude.  Přes  Dětský  ostrov  z velké  části  přešla  voda  a  v rámci 
průzkumu,  který  věcně  příslušný  útvar  nechal  zpracovat,  díky  tomu,  co  bylo  vyplaveno 
v Lahovičkách a v dalších městských částech, je tam vážné riziko toho, že ostrov má v tomto 
okamžiku  problémy  s toxickým  materiálem.  Z toho  důvodu  bylo  doporučeno  sejmout  celý 
povrch Dětského ostrova, kompletně vyměnit a sundat všechny herní prvky. Dost velký podíl 
herních  prvků  má  dřevěné  součásti,  které  byly  doporučeny  neudržovat,  ale  zlikvidovat  a 
kompletně  nově  nahradit.  Když  se  podíváte  na  historii  Dětského  ostrova,  zjistíte,  že  byl 
33 
 

upravován  řádově  před  10  lety.  Kdo  tam  přijde,  vidí,  že  povrch  fotbalového  hřiště  je 
roztrhaný, herní prvky jsou staré. Jedině nový je minigolf, přes který ale voda nešla. 
 
Částka,  kterou  před  sebou  vidíte,  je  prvotní  odhad,  který  by  měl  umožnit  urychlené 
otevření Dětského ostrova. 
 
Jistě  tady  zazní  věta,  že  Dětský  ostrov  je  majetkem  Povodí  Vltavy.  Je  to  pravda, 
v tomto  okamžiku  máme  příslib  prodloužení  nájemní  smlouvy  na  Dětský  ostrov  o  15  let  a 
zároveň souhlas s investicí, abychom mohli Dětský ostrov urychleně opravit a opět ho otevřít 
pro naše děti a naše rodiny.  
 
Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/51. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  28,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovalo  7.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším  materiálem  je  prodej  půdní  bytové  jednotky.  Protože  nás  čeká  velmi  dlouhý 
blok privatizací, poprosil bych pana Kukrleho, aby za pana kol. Vejmelku načetl úvodní slovo 
k celému  bloku,  abychom  mohli  pouze  říkat,  o  kterém  materiálu  hlasujeme  a  případně 
vstoupit do diskuse ke konkrétnímu případu.  
 
P.  K u k r l e : 
 
Za  kol.  Vejmelku  si  dovolím  předložit  blok  materiálů  privatizace,  ať  se  jedná  o 
prodeje  půdních  bytových  jednotek  oprávněným  nájemcům,  případně  o  prodeje  bytových 
jednotek v domech určených k privatizaci. Dále se jedná i o rozšíření domů, které by měly jít 
do privatizace. 
 
V prvním materiálu se jedná o Musílkovu 1, č. p. 302 – prodej půdní bytové jednotky 
oprávněným nájemcům. Vše podstatné je v materiálu přiloženo. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Pan kolega Šorm. 
 
P.  Š o r m : 
 
V prodeji bytů mě některé věci zarazily. Rád bych měl informaci, zda nájem, který byl 
původně sjednán před 12 lety a 7 měsíci, byl v průběhu doby valorizován, nebo zda nájemce 
po celou dobu platil stále stejný nájem. 
 
Dále  se  chci  zeptat,  zda  si  opravdu  myslíme,  že  jednáme  s péčí  řádného  hospodáře, 
když za téměř 200 m2 celkový měsíční nájem v r. 2012 je něco kolem 8800 Kč.  
 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Protože zde není věcně příslušný radní, prosím vedoucí odboru.  
 
P.  N e k o l o v á : 
 
Valorizace v nájemních smlouvách není uvedena, znamená to, že částka je stále stejná. 
Jde o odbydlení 1236 Kč/m2. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášky do diskuse nevidím, diskusi končím. Vidím, že se ještě jednou 
přihlásil kol. Šorm.  
 
34 
 

P.  Š o r m : 
 
Prosím  ještě  o  jednu  informaci:  proč  máme  tak  velký  rozptyl  v cenách  za  m2  u 
půdních vestaveb? Pokud jsem správně četl, původní cena bytu je něco přes 2 mil., na 1 m2 to 
vychází zhruba 11800, zatímco v jiném materiálu jiná půda - nákupní cena je zhruba 5,3 mil., 
cena na m2 je 38 tisíc, v dalším případu téměř 40 tisíc. Jak mi vysvětlíte, že je tam tak velký 
rozdíl?  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Opět poprosím vedoucí odboru o reakci. 
 
P.  N e k o l o v á (?): 
 
Rozdíl  ceny  je  jednak  ve  vložených  investicích,  které  vložil  stavebník  do  výstavby 
bytové jednotky, jednak v době odbydlení vložených investic.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Táži  se  kol.  Šorma,  jestli  je  předsedou  klubu  TOP  09?  Pokud  nikoli,  třetí 
diskusní příspěvek nemá. 
 
Dotaz z pléna: 
 
Mohl by pan Šorm vystoupit místo mne? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Zeptám  se  právníka,  ale  domnívám  se,  že  nikoli.  Toto  privilegium  přísluší  pouze 
předsedovi klubu. 
 
Zástupce právního oddělení: 
 
Bohužel  ne,  pouze  předseda  klubu  může  hovořit  více  než  dvakrát  ke  každému 
projednávanému bodu.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Prosím další přihlášky do diskuse. Pan dr. Klíma. 
 
P.  K l í m a : 
 
Omlouvám  se,  ale  asi  jsme  to  nepochopili.  Vychází  nám  tady  jako  základní  částka 
cena 11700 bez odpočtu investice. Jestli je to špatně, tak mě opravte. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím vedoucí odboru o vysvětlení. 
 
P. N e k o l o v á : 
 
Kupní  cena  je  součet  dvou  hodnot.  Je  to  neodbydlená  část  vložených  investic  do 
výstavby  půdního  bytu  a  znaleckým  posudkem  oceněný  prázdný  půdní  prostor  před 
výstavbou půdního bytu. Právě proto jak dlouho tam nájemce bydlel a kolik vložil v nájemní 
smlouvě byla uznána výška investic na výstavbu bytu, tak podle toho se ceny různí. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Hlásí se ještě někdo do diskuse? Nevidím další přihlášku. Prosím návrhový výbor. 
 
 
 
35 
 

P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme  o  původním  návrhu  usnesení  k materiálu  26/2  –  prodej  půdní  bytové 
jednotky oprávněným nájemcům a stavebníkům, č. p. 302, Musílkova 1. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  25,  proti  2,  zdrželi  se  3,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Dalším  materiálem  je  prodej  obyčejné  bytové  jednotky.Prosím  pana  předkladatele 
pouze o specifikaci. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Jedná se o prodej bytové jednotky v domě č. p. 1721, Ostrovského 12.  
 
P.  Z e l e n ý: 
 
Děkuji.  Otevírám  diskusi.  Přihlášky  nevidím,  diskusi  uzavírám.  Prosím  návrhový 
výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nejsou jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/3. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  29,  proti  0,  zdržel  se  1,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další materiálem je opět prodej bytové jednotky. Marku, máš slovo. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Jedná se o prodej bytové jednotky v domě č. p. 765, Na Skalce 17. 
 
P.  Z e l e n ý: 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/4. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdržel  se  1,  nehlasovalo  6.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Další je záměr prodeje půdní bytové jednotky. Prosím, Marku. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Zde se jedná o záměr prodeje půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci v budově 
č. p. 456, Pod Školou 3. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nejsou jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/5. 
 
 
36 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdrželi  se  3,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Další je prodej bytové jednotky. Marku, prosím. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Tentokrát  se  jedná  o  prodej  bytové  jednotky  v domě-dvojbloku  č.  p.  653  a  654, 
Renoirova 18, 20, Hlubočepy.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nejsou jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/6. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  29,  proti  0,  zdržel  se  1,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je záměr prodeje volných bytových jednotek. Prosím pana kolegu. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Zde  se  jedná  o  záměr  prodeje  volných  bytových  jednotek  z majetku  MČ  Praha  5,  o 
aktualizaci  seznamu.  Znamená  to,  že  zastupitelstvo  vezme  na  vědomí  aktualizaci  seznamu 
volných  bytových  jednotek  určených  k prodeji  a  pověří  radu  městské  části  schvalováním 
aktualizovaných seznamů volných bytových jednotek určených k prodeji.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášen je pan kol. Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Materiál  mi  připadá  zmatený,  nevím,  proč  se  to  stále  aktualizuje.  Bytů  se  moc 
neprodává. Myslím si, že by nebylo nic proti ničemu, kdyby záměry chodily od rady a pak se 
to prodávalo. Myslím si, že materiál je nadbytečný. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji  za  příspěvek.  Další  přihlášku  nevidím,  diskusi  končím.  Prosím  návrhový 
výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nejsou jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení 26/7. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  26,  proti  0,  zdrželi  se  3,  nehlasovalo  5.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Další je prodej půdní bytové jednotky. Marku, máš slovo. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Jedná se o prodej bytové jednotky v budově č.p. 967, Musílkova 2. 
 
 
37 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Pan kolega Šorm. 
 
P.  Š o r m : 
 
Mám dvě krátké otázky. První dotaz: je možné, aby si posudek na investici objednával 
nájemce? Nebylo by vhodnější, aby to posoudila městská část?  
 
Druhá věc. Připadá mi velmi zvláštní, když znalec, který posuzuje hodnotu investice, 
ji odhadne v r. 2011 na 6,8 mil., a po roce další znalec pan Pavlovský odhadne hodnotu bytu 
na 1,8 mil. Mám si to vykládat tak, že v průběhu jednoho roku došlo k znehodnocení majetku 
městské části? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vzhledem k tomu, že není přítomen příslušný radní, prosím vedoucí odboru. 
 
P.  N e k o l o v á : 
 
Znalecký  posudek  je  pouze  na  prázdnou  půdu  před  výstavbou,  to  není  posudek  na 
bytovou jednotku. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášky do diskuse nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/8. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  26,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další materiál je prodej půdní bytové jednotky. Marku, prosím o úvodní slovo. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Zde  se  jedná  o  prodej  jedné  půdní  bytové  jednotky  oprávněnému  nájemci  v domě-
pětibloku  č. p. 947-951 v Plzeňské ulici.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/9. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  25,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovalo  5.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším  materiálem  je  opět  prodej  půdní  bytové  jednotky.  Marku,  prosím  o  úvodní 
slovo. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Zde se jedná o prodej půdní bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách 
domu a zastavěném pozemku oprávněnému nájemci, č. p. 303, Musílkova 3. 
 
 
38 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nejsou jiné návrhy, hlasujeme o původním usnesení k materiálu 26/10. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  26,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je opět prodej bytové jednotky. Marku, prosím. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Zde se jedná o prodej bytové jednotky v domě č. p. 303, Musílkova 3.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nejsou jiné návrhy, hlasujeme o původním usnesení k materiálu 26/11. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovali  3.Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je prodej bytové jednotky. Marku, prosím. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Zde se jedná o prodej bytové jednotky v domě č. p. 637, Bozděchova 9. Je zde změna 
jména kupujícího, znamená to, že revokujeme usnesení.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor.  
 
P.  N a j m o n : 
 
Nejsou jiné návrhy, hlasujeme o původním usnesení k materiálu 26/12. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  28,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Dalším materiálem je opět prodej bytové jednotky. Marku, prosím. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Zde  se  jedná  o  prodej  bytové  jednotky  v domech  č.  p.  1844  a  1845  ve  Švédské  36  a 
37.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor.  
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním usnesení k materiálu 26/13. 
 
39 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  29,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Další je prodej bytové jednotky. Marku, prosím o úvodní slovo. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Jde o prodej bytové jednotky v domě č. p. 2173, nám. 14. října 10. 
 
P. Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním usnesení k materiálu 26/14. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  29,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je opět prodej bytové jednotky. Marku, prosím o úvodní slovo. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Jde o prodej bytové jednotky v domě č. p. 164, Mahenova 2. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/15. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  29,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Další je zrušení části usnesení. Marku, prosím o úvodní slovo. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Zde  si  za  kol.  Vejmelku  dovolím  požádat  o  zrušení  části  usnesení  2/19/2010  ze  dne 
16.12.2010. Jedná se o prodej bytové jednotky 1126/06, Zahradníčkova 1126-1127. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/16. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  28,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je společný prodej domu, Zapova. Marku, prosím o úvodní slovo. 
 
 
 
40 
 

P.  K u k r l e : 
 
Dámy  a  pánové,  zde  se  jedná  o  společný  prodej  domu  vítězi  aukce  panu  dr.  Tomáši 
Benákovi za 15800 tis. Kč.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/17. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je prodej bytové jednotky. Marku, prosím. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Zde se jedná o prodej bytové jednotky v domě č. p. 146, U Malvazinky 14. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/18. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdrželi    se  2,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je prodej bytové jednotky. Prosím Marka o úvodní slovo.  
 
P.  K u k r l e : 
 
Zde se jedná o prodej bytové jednotky v domě č. p. 147. U Malvazinky 16. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  Ulrichová-Hekenová  : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o bodu 26/19. 
 
P. Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  26,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je opět prodej bytové jednotky. Marku, prosím. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Jedná se o prodej bytové jednotky v domě č. p. 148, U Malvazinky 18.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
 
41 
 

P.  Ulrichová-Hekenová  : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme podle materiálu 26/20. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  25,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovali  4.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je opět prodej bytové jednotky. Marku, prosím. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Zde se jedná o prodej tří bytových jednotek v domě č. p. 151, U Malvazinky 26. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Hlásí se kol. Šorm. 
 
P.  Š o r m : 
 
Mám dotaz: proč u druhé bytové jednotky č. 151/3 došlo k navýšení proti posudku o 
40 %? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím vedoucí odboru. 
 
P.  N e k o l o v á : 
 
Prosíme o chviličku, prohlížíme znalecký posudek na jednotky.  
 
487370  Kč  je  kupní  cena  bytu  a  podílu  na  zastavěném  pozemku  –  je  to  v tabulce 
v příloze, k tomu je kupní cena podílu na zahradě 195200 Kč, celková kupní cena 682570 Kč, 
jak je to v návrhu usnesení.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Je nějaký doplňující dotaz? Kolega Šorm má slovo. 
 
P.  Š o r m : 
 
Stále tomu nerozumím. Když se podívám na ostatní ceny bytů, tak to, co jsem našel ve 
znaleckém  posudku,  většinou  jste  cenu  dávali  nižší.  U  tohoto  jediného  jste  to  dali  navíc. 
Vykládal  jsem  si  to  tak,  že  možná  došlo  k omylu  a  použili  jste  pro  jednotku  151/3  tu  cenu, 
která  byla  uvedena  pro  jednotku  151/2.  Takto  jsem  si  to  vykládal,  když  jsem  materiál  četl. 
Jinak mi to nedává smysl, vaše odpověď mi také nedává smysl.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Prosím, aby dámy zkontrolovaly materiál, zda je věcně v pořádku a přeruším jednání 
zastupitelstva na 15 minut. 
(Přestávka) 
 
 
 
Přerušil  jsem  jednání  v okamžiku,  kdy  byl  položen  dotaz  na  příslušnou  vedoucí 
odboru. Prosím o vyjádření, zda je to v pořádku. Vidím, že zástupce TOP 09 to nezajímá.  
 
P.  N e k o l o v á : 
 
S panem Šormem jsme si to vysvětlili, návrh je v pořádku. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Další přihlášky do diskuse nevidím, prosím návrhový výbor. 
42 
 

 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/21. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  24,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasovali  3.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je činnost Švandova divadla. Prosím pana předkladatele.  
 
P.  Š e s t á k : 
 
Předkládám  ke  schválení  smlouvu  o  spolupořadatelství  se  Švandovým  divadlem  a 
finanční krytí ve výši 1500 tis. Kč. Jedná se o tradiční příspěvek, který městská část Švandovu 
divadlu každoročně poskytuje na jeho provoz.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/22. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  26,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je poskytnutí předchozího souhlasu. Prosím pana kol. Šestáka. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
V tomto  případě  vám  předkládám  ke  schválení  poskytnutí  předchozího  souhlasu 
k přijetí účelově určeného věcného daru ve výši 105270 Kč mateřské škole Duha v Košířích.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/23.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je kontrola plnění usnesení. Prosím předsedu kontrolního výboru.  
 
P.  H e r o l d : 
 
Odložené úkoly máte, určitě jste si je přečetli. Materiál prošel kontrolním výborem a 
byl jím schválen. Diskutovali jsme tom, že některé žádosti o uzavření splátkování se odkládají 
z důvodu  ne  příliš  velké  akčnosti  těch,  s kterými  jsou  uzavírány.  Jestli  jsem  byl  správně 
informován,  v budoucnu  to  bude  řešeno  tak,  že  tam  bude  termín,  do  kdy  tak  má  učinit  ten, 
komu splátkování poskytujeme. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
43 
 

P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním usnesení k materiálu 26/24. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je nepeněžitý dar. Prosím pana předkladatele. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
V tomto  případě  si  dovoluji  požádat  o  schválení  nepeněžitého  daru  pro  Městskou 
policii. Je to v částce do 190 tis. Kč včetně DPH – je to výpočetní technika a brašničky.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním usnesení k materiálu 26/25 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
schváleno. 
 
Další je opět schválení smlouvy. Prosím pana předkladatele. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
V tomto  případě  na  úvod  pro  ostatní  materiály.  Jedná  se  o  revokace  původních 
darovacích  smluv  počínaje  r.  2009,  kdy  městská  část  darovala  techniku  nebo  např.  i  koně 
Městské  policii.  K tomu,  aby  byly  darovací  smlouvy  nebo  smlouvy  o  převodu  majetku 
účinné,  musí  být  hlavním  městem  přijaty.  Hlavní  město  do  letošního  roku,  přestože  tam 
návrhy  byly  podány,  tuto  záležitost  nevyřídilo  a  na  konci  února  zastupitelstvo  hl.  m.  Prahy 
pověřilo  touto  pravomocí  přímo  vedení  Městské  policie  hl.  m.Prahy.  Smlouvy  se  dají 
projednat,  ale  musely  se  změnit  především  v hlavičce,  přizpůsobit  a  zkontrolovat,  takže 
následuje  blok  revokací,  na  základě  kterých  by  poté  Městská  policie  schválila  a  podepsala 
smlouvy a z našeho majetku by konečně po letech věci odešly. 
 
První je smlouva z r. 2009 – jsou to koně a další majetek. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Kolega Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Nedojde novou radou ke změně a nebude se to předělávat? 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Je  to  správný  dotaz,  už  není  koho  se  zeptat.  Musím  říci,  že  předseda  kontrolního 
výboru  kontroloval  pečlivě  a  pochopil,  že  se  Magistrátu  také  moc  do  schvalování  nechtělo. 
Odpovědět neumím a naši kolegové z TOP 09 zde již nejsou přítomni.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Řekl bych jako obvykle. 
 
Další přihlášky do diskuse nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
44 
 

P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiný návrh, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/26 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je opět schválení smlouvy. Prosím pana předkladatele. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
V tomto případě je to další revokace darovací smlouvy z r. 2009. Dovoluji si požádat o 
schválení. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/27. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Další je opět schválení smlouvy. Prosím pana předkladatele. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
V tomto případě je to darovací smlouva z r. 2010, je to její revokace. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/28. 
 
P.  Z e l e n ý: 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Další je částečná revokace. Prosím pana předkladatele. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
V tomto případě je to darovací smlouva, revokace z r. 2011. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/29. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  26,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasovali  2.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je opět částečná revokace. 
45 
 

 
P.  L a c h n i t : 
 
Poslední z řady – r. 2012, revokace darovací smlouvy.  
 
P.   Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/30. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je kronika. Prosím předkladatele o úvodní slovo. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Dovoluji  si  požádat  o  schválení  zápisu  do  kroniky  MČ  Praha  5  za  r.  2012.  V tištěné 
podobě  bude  kronika  uložena  u  pana  starosty,  dále  u  Mgr.  Vanišové  a  v odboru  kanceláře 
starosty. V elektronické podobě bude tato kronika umístěna na webových stránkách. Všichni 
členové zastupitelstva obdrží CD s touto kronikou.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/31. 
 
P.  Z e l e n  ý: 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  25,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasoval  1.Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším bodem je odpis pohledávek. Prosím paní předkladatelku.  
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám  zastupitelstvu  odpis  pohledávky  na  dlužném  nájemném  a  aktuální 
příslušenství  za  bývalým  nájemcem  nebytových  prostor  společností  Faraon.  Dluh  na 
nájemném a službách činí 140456 Kč, dluh na úrocích 35850 Kč a smluvní pokuta 33621 Kč, 
náklady řízení 56670 Kč. Důvodem je nevymahatelnost pohledávky.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Dávám slovo panu kol. Mackovi. 
 
P.  M a c e k : 
 
Vážené  kolegyně  a  kolegové,  chápu,  že  odepsat  pohledávku  je  ekonomicky  naprosto 
logické, protože je to pohledávka naprosto nevymahatelná. Rád bych připomněl, že majitelem 
tohoto  s.  r.  o.  byl  tady  jeden  člen  zastupitelstva,  uvolněný  člen  bytového  výboru,  a  toto  je 
pomníček  na  něj.  Myslím  si, že  takovéto  pomníčky  bychom  si  měli  tady  ponechat.  Na  nám. 
Kinských máme také pomníček – sochu Tarase Ševčenka, tak si myslím, že takový pomníček 
by měl zůstat v účetnictví. Mělo by to varovat všechny zastupitele, kteří mají pokušení půjčit 
si nebo pronajmout něco od městské části, a potom nesplácet pohledávky. Budu hlasovat proti 
tomu. 
46 
 

 
P.  Z e l e n ý : 
 
Spíše  si  myslím,  že  bychom  měli  vymyslet  nějakou  tabuli  cti  u  vchodu,  bylo  by  to 
jednodušší než takhle se „zasírat“ – omlouvám se – účetnictvím.  
 
Přihlášen je ještě kol. Macek. 
 
P.  M a c e k : 
 
Až  uděláte  tabuli  cti  a  jména  pana  Matouška  se  tam  objeví,  tak  budu  hlasovat  pro 
odpis této pohledávky. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášku do diskuse nevidím, diskusi končím.Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/32. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  24,  proti  1,  zdrželi  se  2,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Dalším materiálem je opět odpis pohledávky. Prosím paní kolegyni. 
 
P.  K r a t o c h v í l o v á : 
 
Předkládám  zastupitelstvu  ke  schválení  odpis  pohledávek  z dlužného  nájemného  a 
služeb za bývalými nájemci paní Chadrabovou Helenou a Hodinářem Alešem.  
 
V prvním  případě  byla  promlčena  promlčecí  doba  pro  vyúčtování  služeb,  v druhém 
případě bylo ukončeno dědické řízení pro nemajetnost.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/33. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.Usnesení  bylo 
přijato.  
 
Další  je  návrh  na  zrušení  usnesení.  Prosím  pana  kol.  Kukrleho,  aby  zastoupil 
nepřítomného pana kolegu Vejmelku. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Dovolím si za kolegu Vejmelku navrhnout materiál návrh na zrušení usnesení ZMČ č. 
23/39/2013 ze dne 14. 3. 2013. 
 
Jedná  se  o  to,  že  paní  Vlasta  Matějková  vystavěla  vlastním  nákladem  se  souhlasem 
MČ  půdní  byt  v Praze  5,  Nádražní  52.  Na  konci  r.  2012  se  paní  Matějková  rozhodla  byt 
opustit, byt vyklidila a vrátila městské části. Vrátili jsme jí kauci.  
 
Než  byla  podepsána  dohoda  o  narovnání,  bylo  odborem  majetku  zjištěno,  že  některé 
stavební zásahy, které předpokládala stavební dokumentace, ve skutečnosti provedeny nebyly. 
V důsledku  toho,  že  stavební  práce  nebyly  provedeny  tak,  jak  měly  být,  předmětný  byt  trpí 
určitými vadami, především špatným stavem podlahy.  
47 
 

 
Jak se píše v důvodové zprávě, znalecký posudek ze dne 11. 9. pořízený  po skončení 
výstavby  bytu  neodpovídá  skutečnosti.  Znamená  to,  že  MČ  Praha  5  tímto  posudkem  byla 
uvedena v omyl.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji za úvodní slovo. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím.Prosím 
návrhový výbor.  
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/34. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti. 
 
Vážení  kolegové,  dovoluji  si  vám  předložit  návrh  na  úpravu  plánu  hospodářské 
činnosti,  která  spočívá  v technické  věci.  Jde  o  přecenění  na  reálné  hodnoty  prodávaného 
majetku v rámci privatizace, kde v tomto okamžiku došlo k přecenění, ke zvýšení výnosů z 57 
mil. na 585 mil., zvýšení nákladů za prodané pozemky z nuly na 171 mil. a prodaný majetek 
z 96 mil. na 606 mil. – viz přiložená důvodová zpráva.  
 
Otevírám diskusi. Kolega Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Přiznám se, že tomu zcela nerozumím. Je to jak rádio Jerevan. Z 57 mil. je to najednou 
600  mil,  z  nuly  je  to  171.  Není  to  vysvětleno,  aby  tomu  člověk  příliš  neznalý  těchto  věcí 
rozuměl.  Příště  může  být  nějaký  materiál,  kde  se  z 800  mil.  nebo  2  mld.  bude  zase  něco 
přehazovat na nulu nebo na 20. Prosím, aby to bylo lépe vysvětleno. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Poprosím pana kol. Pechara jako vedoucího příslušného odboru. 
 
Celý  problém  je  v tom,  že  v okamžiku,  kdy  se  majetek  privatizuje,  dělají  se  na  něj 
znalecké posudky. V tomto okamžiku zjišťujeme faktickou reálnou cenu. Cena v účetnictví je 
historická. Dochází k přecenění majetku na reálné hodnoty.  
 
Poprosím kol. Pechara, aby mě doplnil. 
 
P.  P e c h a r : 
 
Pan  starosta  to  řekl  přesně.  Je  to  na  základě  výsledků  v 1.  čtvrtletí.  Měli  jsme 
obdobnou debatu ve finančním výboru, kde jsme tyto záležitosti podrobně rozebírali. Nedá se 
to  půl  roku  předtím  přesně  odhadnout.  Odbor,  který  připravoval  podklady  pro  rozpočet  na 
základě  výsledků  za  1.  čtvrtletí,  navrhl  úpravy,  které  máte  nyní  před  sebou.  S finančním 
výborem jsme se domluvili, že obdobně se prozkoumá tato záležitost po 3. čtvrtletí a pokud 
bude potřeba, navrhne se další úprava. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji  za  doplnění.  Další  přihlášky  do  diskuse  nevidím,  diskusi  končím.  Prosím 
návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/36. 
 
48 
 

P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další  je  plán  činnosti  kontrolního  výboru.  Prosím  předsedu  kontrolního  výboru  o 
úvodní slovo. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Kontrolní výbor předkládá své plány na půl roku. To, co bychom kromě  běžné práce 
chtěli kontrolovat, máte v příloze. Je zbytečné, abych to četl. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nejsou jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/37 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další materiál je návrh na přidělení finančních prostředků na grantové dary.  
 
Když  tady  nemáme  ani  Zelené,  ani  TOP,  mám  pocit,  že  práce  konečně  normálně 
funguje jako konstruktivní. Prosím pana kol. Lachnita o úvodní slovo. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Poprosil  jsem  paní  Stehlíkovou  o  rozepsání  celého  jména  Centra  sociální 
ošetřovatelské  pomoci.  Myslel  jsem  si,  že  předseda  kontrolního  výboru  si  všimne  ne  této 
chyby, ale právě toho, že se sál vylidňuje, ale nevšiml si. Lukáši, dnes je to 1:1, předtím jsem 
si nevšiml TOP 09.  
 
Pokud je to v pořádku, dovoluji si předložit návrh na rozdělení finančních prostředků, 
které  poskytl  tradičně  Magistrát.  Finanční  prostředky  rozdělujeme  na  základě  zasedání 
grantové  komise  tvořené  napříč  stranami.  Celková  částka  427  tisíc  je  rozdělena  na  392  tisíc 
pro  Centrum  sociální  ošetřovatelské  pomoci  a  pro  Diakonii  je  to  částka  35  tisíc.  Jedná  se  o 
vázané prostředky na pečovatelskou službu. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Vidím přihlášku kol. Herolda, má slovo. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Pane  místostarosto,  patřím  k těm,  kteří  vědí,  co  je  to  CSOP,  nemusel  jste  to 
rozepisovat, aspoň ne kvůli mně.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další přihlášky do diskuse nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/38. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  26,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  1.  Usnesení  bylo 
přijato.  
49 
 

 
Další  je  opět  série  prodejů.  Prosím  pana  kol.  Kukrleho  o  úvodní  slovo,  materiály 
bychom braly ve zjednodušeném režimu.  
 
P.  K u k r l e : 
 
Dámy  a  pánové,  vracíme  se  k populární  privatizaci.  Jedná  se  o  prodeje  půdních 
bytových jednotek a o záměr prodeje bytů ve 4 domech podle zákona 72. 
 
Jako první materiál si dovolím předložit prodej půdní bytové jednotky č. p. 1299, Na 
Neklance 30. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/39. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  26,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je opět prodej. Prosím o úvodní slovo.  
 
P.  K u k r l e : 
 
Zde  se  jedná  o  prodej  jedné  půdní  bytové  jednotky  oprávněnému  nájemci  v domě-
pětiblok, č. p. 947-951, na Plzeňské ulici. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/40. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  27,  proti  0,  zdržel  se  1,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další je bod 41, budova v Lidické. Prosím pana kolegu. 
 
P. K u k r l e : 
 
Zde  se  jedná  o  prodej  půdní  bytové  jednotky  oprávněnému  nájemci  v budově  č.  p. 
291, Lidická 40. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Otevírám diskusi. Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/41. 
 
P.  Z e l e n ý: 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  26,  proti  0,  zdrželi  se  2,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Z toho  důvodu,  že  u  dalšího  materiálu  jsem  ve  střetu  zájmu,  dovolím  si  požádat,  aby 
další bod řídil pan kolega Lachnit. Prosím zaznamenat střet zájmu, jsem mimo hlasování. 
50 
 

 
P.  L a c h n i t : 
 
Materiál 42 – doplnění usnesení ZMČ 20/28/2012 z 16. 10. 2012. 
 
Předávám slovo zástupci předkladatele. 
 
P.  K u k r l e : 
 
Dovoluji  si  předložit  materiál  doplnění  usnesení  ZMČ  20/28/2012  z 16.  10.  2012  o 
záměr  prodeje  bytů  ve  4  domech  podle  zákona  72/1994  Sb.  a  zásad  pro  prodej  bytů  MČ 
Praha5. 
 
Jedná se o byty v domech K Vodojemu 3, K vodojemu 5, Nádražní 20, Křížová 43.  
 
P.  L a c h n i t : 
 
Otevírám diskusi. Kolega Herold. 
 
P.  H e r o l d : 
 
Zopakuji  to,  co  jsem  říkal  na  radě.  Jsem  potěšen,  že  po  třech  letech  rada  dospěla 
k tomu,  co  jsem  jí  říkal na  začátku,  to  znamená  že  se  převedou  plomby  MMR  na  jednotlivé 
bytové jednotky, které jím byly vystavěny, takže zbylé se dají prodat. Je hezké, že jste na to 
po třech letech také přišli. V minulosti jsem tak byty prodával. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Děkuji. Do diskuse se nikdo nehlásí, diskusi uzavírám. Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním usnesení k materiálu 26/42. 
 
P.  L a c h n i t : 
 
Dávám hlasovat. Pro 25, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji panu kolegovi. Dalším bodem je vyhlášení grantů. Prosím pana kol. Šestáka o 
úvodní slovo. 
 
P.  Š e s t á k : 
 
Jistě  si  vzpomínáte,  na  minulém  zastupitelstvu  jsme  v oblasti  grantů  na  zachování  a 
obnovu  nemovitých  kulturních  památek  nepřidělili  žádnému  z uchazečů  grant.  Předkládám 
tímto předkladem ke schválení vyhlášení 2. kola  grantů. Tyto  granty jsou technologií trochu 
jiné než ostatní, protože v tomto případě se eventuálně přidělené prostředky proplácí až poté, 
co  oprava  nebo  stavba,  která  je  financována  z grantu,  proběhne.  Z toho  důvodu  je  možné  2. 
kolo  vyhlásit.  Vybereme-li  někoho  v září,  žadatelé  mají  ještě  možnost  tento  projekt  v rámci 
grantu zrealizovat. 
 
Minule  jsme  vedli  diskusi  o  tom,  kolik  peněz  v minulých  letech  bylo  či  nebylo 
alokováno na tento grantový program. 
 
V r. 2008 to byla částka 200 tisíc, v r. 2009 částka 150 tisíc a od r. 2010 až dosud je na 
to v rozpočtu pamatováno částkou 100 tisíc Kč. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji za úvodní slovo. Otevírám diskusi.  Přihlášky nevidím, diskusi končím. Prosím 
návrhový výbor.  
 
51 
 

P.  N a j m o n : 
 
Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o původním návrhu usnesení k materiálu 26/43. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji.  Dávám  hlasovat.  Pro  28,  proti  0,  zdržel  se  0,  nehlasoval  0.  Usnesení  bylo 
přijato. 
 
Další  jsou  informace  z výborů.  Přejí  se  předsedové  výborů  s něčím  vystoupit? 
Nevidím žádnou přihlášku, předpokládám, že vystoupit nechtějí.  
 
V bloku  informace  z radnice  se  ptám  kolegů  z rady,  případně  pana  tajemníka,  jestli 
chtějí s něčím seznámit toto plénum? Nevidím též přihlášku.  
 
Prosím paní Peterkovou. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Může vystoupit i nepředseda výboru s dotazem? 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Podle mne by se měl dotaz nejdříve projednat v rámci daného výboru, a  potom s tím 
předstoupit.  
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Právě proto, že to tam projednáváme tak dlouho, že už si nevím rady. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Zeptám  se  právního,  jaký  je  výklad,  protože  to  jsou  informace  z výborů. 
Předpokládám, že to předkládají předsedové či zástupci. 
 
Zástupce právního odboru: 
 
Předpokládám,  že  jednací  řád  to  explicitně  neupravuje  –  kdo  má  informace  z výborů 
podávat. Výklad směřuje k tomu, že by to měl být zpravidla předseda výboru, pokud předseda 
výboru tady není, měl by o tom informovat někdo jiný.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Nedal  bych  to  ani  jako  informaci  z výboru,  ani  jako  informaci  z radnice.  Dal  bych 
hlasovat, aby vám bylo umožněno vystoupit s informací nebo s podnětem v rámci současného 
programu. Dal bych procedurálně hlasovat, jestli toto plénum povolí v rámci bloku informací 
vystoupit paní Peterkové se svým podnětem, přestože není oficiálním představitelem výboru. 
Prosím návrhový výbor. 
 
P.  N a j m o n : 
 
Hlasujeme o návrhu pana starosty. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Dávám hlasovat. Pro 27, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Máte slovo. 
 
P.  P e t e r k o v á : 
 
Děkuji,  že  jste  mě  pustili  ke  slovu.  Jedná  se  o  závažnou  věc.  Není  to  do  řad  naší 
komise, ale do řad nás všech. Komise sociálních věcí a zdravotnictví projednává lidi v tíživé 
situaci, to znamená sociální byty. Práce se nám  brzdí v důsledku Centry. Nikdo na ni nemá, 
aby s ní vyřídil základní věc, která se týká oprav a rekonstrukcí bytů.  
52 
 

 
Je  12  volných  bytů.  V únoru  začal  chodit  pan  Synáček  po  atacích  na  naši  komisi  na 
naše jednání. Byly z toho předražené zakázky. Kontrolní výbor to vyřešil tak, že zadal audit, 
který  stál  80  tisíc,  bylo  to  drahé,  děkujeme  za  to,  ale  ničím  se  nepohnulo.  Byty  se  opět 
nezačaly rekonstruovat, naši občané opět bydlí tak, jak bydleli. Jako sociální komise žádáme, 
vzkazujeme  –  nic  se  neděje.  Pan  Synáček  žel  dnes  odešel,  nevydržel  tady  s námi. 
 
Kdo  je  odpovědný  za  to,  aby  dal  příkaz,  jak  se  mají  byty  rekonstruovat,  kdo  vypíše 
výběrové řízení na rekonstrukci atd.?  
 
Nyní je další varianta, kdy by se nějaký uvolněný dům mohl stát domem pro sociální 
potřebu. Opět toto údajně bude váznout na tom, že Centra nebude schopna nebo nebude mít 
zájem, aby rekonstruovala tyto byty za přijatelnou cenu. 
 
Myslím si, že je nutné, aby si toto někdo vzal za vlastní úkol a sociální komisi pomohl. 
Strkáme to před sebou,  neustále se ptáme.  Do konce června měla být zakázka hotova, a ona 
není ani zadaná.  
 
Myslím, že to stačí pro informaci a že se někdo z rady toho konečně ujme, aby nám do 
září řekl, zda lidé do zimy budou bydlet.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Vím o tom a přiznám se, že mě to velmi rozčiluje. 
 
Co  se  týká  poskytovaných  služeb  touto  společností,  mám  velmi  zásadní výhrady.  Už 
tento  týden  na  radě  jsme  se  vyjádřili  k zeleni.  Nechal  jsem  udělat  příslušným  odborem  
kontrolu toho, jak plní smluvní ujednání. Výsledek byl velmi tragický. Vedoucí odboru má za 
úkol  projednat  s nimi  veškerá  opatření,  aby  začali  fungovat.  Nechali  jsme  udělat  i  průzkum, 
co  si  myslí  občané.  Výsledek  byl  tragický.  Ve  většině  případů  je  to  oznámkováno  čtyřkou 
nebo pětkou. Těch, kteří jsou spokojeni, je velmi málo.  
 
Myslím,  že  to  bude  otázka  pro  to,  kdy  si  rada  bude  muset  velmi  vážně  sednout 
s panem  generálním  ředitelem  a  promluvit  si  o  tom,  zda  služby  bude  poskytovat 
v odpovídající kvalitě či nikoli.  
 
Končím blok informací z výborů a z radnice. Následují interpelace. 
 
Mám zde přihlášku dr. Macka – náhrady zastupitelů. Chce číst, nebo předá písemně? 
 
(P. Macek: První interpelaci předám písemně.) 
 
 
Další je Agentura Praha 5.  
 
P.  M a c e k : 
 
Tuto  interpelaci  okomentuji,  protože  v současné  době  se  blíží  desetileté  výročí,  kdy 
jsme podepsali smlouvu s Agenturou Praha 5, pak jsme jí několik let postupovali pohledávky 
a  poslední  počin  rady  byl,  že  před  dvěma  roky  se  podalo  snad  trestní  oznámení.  Situace  je 
taková, že naše pohledávky odešly do Agentury, prokazatelně se s nimi dosud obchoduje, leč 
městská  část  z toho  nevidí  ani  korunu.  Konkrétně  vím  o  jedné  pohledávce.  Proto  tady 
podávám podnět radě, aby se tímto zabývala, visí nám v tom desítky milionů.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pane  doktore,  pokud  máte  nějaký  podnět,  který  může  městské  části  pomoct,  budu 
velmi  rád.  Sejděte  se  s paní  dr.  Kratochvílovou,  projděte  to,  ať  se  na  to  podívá,  zkusíme  to 
řešit.  
 
Další je park na Skalce.  
 
 
 
53 
 

P.  M a c e k : 
 
Dvakrát  jsem  interpeloval,  že  je  tam  binec,  ale  tentokrát  musím  konstatovat,  že  se 
v parku začalo uklízet. Dostáváme se ale do situace, že v parku je sice  uklizeno, ovšem část 
občanů, evidentně drogově závislých, tam dělá binec.  
 
Dávám  podnět  radě,  jak  zajistit  bezpečnost  nejen  v tomto  parku,  ale  i  v okolí. 
Podávám to písemně. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Děkuji. Další je opět dr. Macek – Geosan Sigma.  
 
P.  M a c e k : 
 
Když  jsem  interpelaci  připravoval,  netušil  jsem,  že  to  dnes  bude  jako  jednací  bod. 
Myslím si, že bychom se měli vrátit k začátku, jak to vzniklo.  
 
Městská  část  si  řekla,  že  potřebuje  sociální  byty,  startovací  byty  pro  to,  aby  občané, 
kteří  jsou  v tíživé  sociální  situaci  nebo  byt  nemají,  měli  kde  začínat.  Když  jsem  hledal  toto 
usnesení na webových stránkách naší městské části, visí tam bohužel usnesení až do r. 2007 a 
je tam napsáno, že kdo je chce, ať se zastaví v kanceláři. Proto podávám podnět k tomu, aby i 
toto usnesení bylo vyvěšeno, abychom všichni věděli, od čeho se máme odrazit. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Myslím si, že je tam technický problém s archivem, ale v rámci interpelace to nechám 
naskenovat a přiložit k vaší interpelaci. Myslím, že je to řešení adekvátní.  
 
Mám přihlášeného Ing. Velka, ale přiznám se, že jsem z toho velmi rozpačitý. Pan Ing. 
Velek se opět přihlásil ke čtyřem interpelacím bez jakýchkoli názvů. Všichni respektujeme to, 
že  hlásíme  název  interpelace  v písemné  formě  a  deklarujeme,  zda  chceme  číst  či  nikoli,  ale 
pan  Ing.  Velek  opět  k našemu  jednacímu  řádu  přistupuje  tak,  že  neznáme  témata,  nemáme 
písemně a ani nevíme, zda budou tři nebo čtyři interpelace. Nevím, zda vůbec na takto podané 
interpelace reagovat. Obrátím se na právní, zda jsou řádně nahlášeny a podány a potom mám 
dát panu inženýrovi slovo, nebo přistoupit k další osobě, která chce interpelovat. 
 
Zástupce právního oddělení: 
 
Na  interpelace  bych  se  musel  podívat,  abych  mohl  relevantně  posoudit,  zda  splňují 
formální náležitosti.  
 
Přihláška k interpelaci musí být v písemné formě. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Zeptám se organizačního, zda existuje písemná přihláška do bloku interpelací.  
 
Zástupce právního oddělení: 
 
Bylo mi řečeno, že pan inženýr se přihlásil k interpelaci. Jestliže se písemně přihlásil, 
interpelaci může přednést ústně.  
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Budiž, pan inženýr má slovo. 
 
P.  V e l e k : 
 
Děkuji  po  tomto  krásném  divadelním  výstupu.  Budu  velmi  stručný,  dostanete  to 
písemně, možná i v nějaké formě mediální, protože věci jsou zajímavé.  
 
Minulý  rok  jsem  vedl  komisi  pro  transparenci.  Stále  jsme  se  potýkali  s problémem 
zlepšení  jak  portálu,  tak  intranetu.  Očekával  jsem,  že  noví  předsedové  vám,  pane  starosto, 
54 
 

podají  podnět,  který  bychom  tady  mohli  schválit,  aby  vzniklo  zadání  pro  projekt,  který  stojí 
19  mil.  Kč  a  kde  by  byl  portál  pro  veřejnost  zlepšen.  Tuto  interpelaci  dostanete.  Jsou  to 
triviální  otázky  od  kdy,  jak  bude  zlepšen  např.  archiv  úřední  desky,  mapové  aplikace,  které 
umožňují  identifikovat  projekty  nebo  územní  řízení  tak,  aby  veřejnost  se  mohla  pohodlně 
účastnit některých procesů.  
 
Druhá  interpelace  je  také  tradiční.  Už  kolegyně  Hradílková  se  vás  ptala  na  oblíbený 
Geosan,  ptala  se,  jestli  na  Buďánce  nepadají  kameny,  jestli  je  to  oplocené  a  podobné  věci. 
Budu se ptát jinak – kdo, kdy a s jakým výsledkem vedl v době nové koalice v letech 2010-13 
jednání  s firmou  Geosan  o  revitalizaci  kolonie  Buďánka?  Prosil  bych  jemný  výčet  toho, 
k čemu  se  došlo,  zda  a  kdy  předloží  rada  návrh  na  vypovězení  smlouvy  s firmou  Geosan  z 
důvodu špatné péče o tuto památkovou zónu, nebo předloží jasný harmonogram revitalizace. 
 
Třetí otázka v této druhé interpelaci bude – zda a kdy rada uspořádá nějakou veřejnou 
diskusi o alternativní revitalizaci. Předpokládám, že Geosanu tam nevychází ekonomicky celý 
jejich projekt v současné době, např. pomocí „coohausingu“, tzv. družstva investorů vázaných 
společnou smlouvou o revitalizaci jednotlivých památkově chráněných objektů. 
 
To je shrnutí interpelace, kterou měla kolegyně Hradílková a na kterou jste odpověděl. 
Děkujeme za to. Toto by mělo být upřesnění, kdo, kdy, jak. 
 
Třetí  trochu  navazuje  na  naši  diskusi  o  školním areálu  Pod  Žvahovem.  Nepléduji,  že 
tam musí být privátní škola, byl bych  rád, kdyby dlouhodobě v řádu desítek let areál sloužil 
celé  lokalitě.  Je  tam  několik  koncepčních  otázek  –  kdo,  kdy,  po  jakém  procesu  předloží 
projekt rozvoje tohoto areálu s delším časovým výhledem řekněme do r. 2010(?). Víme, že do 
r. 2018 tam bude pravděpodobně Taneční centrum Praha za lepších nebo horších podmínek, a 
samozřejmě by tam měla vzniknout i slibovaná základní škola. To je třetí interpelace, která se 
týká revitalizace tohoto objektu. 
 
Čtvrtou vám nedám, kroniku Prahy 5, kterou miluji, jemně položím jako otázku, jestli 
bude vůle zlepšovat kroniku za tento rok. Tento bod jsem nestihl s vámi diskutovat, položím 
to formou dotazu na vás. Děkuji. 
 
P.  Z e l e n ý : 
 
Pane kolego, pro příště prosím, abyste nahlásil téma, kterého se interpelace týká. 
 
Poslední pan Ing. Šorm – půdní vestavby.  
 
Prosím zástupce TOP 09 a nedozvím se odpověď.   
 
Tím  jsem  vyčerpal  interpelace  na  dnešním  zastupitelstvu.  Další  bod  v dnešním 
programu není. Končím dnešní zastupitelstvo a přeji všem krásný podvečer.  
 
O V Ě Ř O V A T E L É 
 
Bc. M Mrštík  ………………………… 
               R. Peterková ………………………….. 
 
Mgr. A Holub ………………………… 
              Bc. R. Sedlák ………………………….. 
 
V. Zapletal 
………………………… 
              Ing. O. Velek ………………………….. 
 
PhDr.M. Ulrichová – Hakenová…………………… 
 
 
 
Ing. Miroslav Zelený 
starosta MČ Praha 5 
 
55