Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Kulturní památky v Kouřimi'.


*MVCRX02R7B51* 
 
MVCRX02R7B51 
prvotní identifikátor 
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4 
140 21 
 
Č. j. MV-174474-5/ODK-2015 
Praha 29. prosince 2015 
 
 
 
 
Vážený pan 
Klouda 
Kouřim 80 
 
pouze e-mailem na adresu: [FOI #4670 e-mail] ?? 
 
 
 
Podání proti orgánům města Kouřim - vyřízení 
 
 
Odboru  veřejné  správy,  dozoru  a  kontroly  Ministerstva  vnitra  byla  dne 
26. listopadu 2015 doručena Vaše žádost označená jako žádost o informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které se domáháte 
prošetření postupu města Kouřim při nakládání s majetkem města. 
 
Dopisem  ze  dne  1.  prosince  2015,  č.  j.  MV-174474-2/ODK-2015  Vám  bylo 
sděleno, že vzhledem k tomu, že v žádosti nepožadujete konkrétní informace, nýbrž 
dle jejího obsahu se jedná o požadavek na zahájení šetření postupu orgánů města 
Kouřim (rady města) při nakládání s nemovitým majetkem města, využije Ministerstvo 
vnitra  svých  dozorových  a  kontrolních  oprávnění  daných  mu  zákonem  č. 128/2000 
Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon 
o obcích“) a požádá město Kouřim o vyjádření k Vašemu podání (Vaše osobní údaje 
byly anonymizovány) a zaslání relevantních podkladů. 
 
Po vyhodnocení zaslaných podkladů Vám sdělujeme následující. 
 
Na základě usnesení Rady města Kouřim ze dne 14. října 2015 č. 370/2015 byl 
dne  5.  listopadu  2015  vyvěšen  na  úřední  desce  městského  úřadu  záměr  prodeje 
částí pozemků PK č. 145, KN č. 2531 a KN č. 142 (záměr obsahoval vymezení částí 
pozemků v m2 i mapku) s tím, že zájemci se mohou hlásit do 25. listopadu 2015 do 
12:00 
hod. 
Kontrolou 
úřední 
desky 
umožňující 
dálkový 
přístup 
(http://mestokourim.cz/zamery-mesta-na-prodej-a-pronajem/ds-
 1  
1008/archiv=0&p1=1007)  bylo  nicméně  zjištěno,  že  záměr  byl  tímto  způsobem 
zveřejněn až 11. listopadu 2015.  
 
Dne  23.  listopadu  2015  město  Kouřim  kontaktovalo  Ministerstvo  kultury,  a  to 
s ohledem  na  povahu  dvou  ze  tří  pozemků,  na  které  se  vztahuje  povinnost  daná 
ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), dle kterého vlastník 
kulturní  památky  je  povinen  v  případě  zamýšleného  prodeje  (úplatného  převodu 
vlastnictví) kulturní památky, jde-li o movitou kulturní památku nebo jde-li o národní 
kulturní  památku,  ji  přednostně  nabídnout  ministerstvu  kultury  ke  koupi  (úplatnému 
nabytí do  státního vlastnictví), s výjimkou  prodeje  mezi  osobami  blízkými  nebo 
spoluvlastníky; je-li národní kulturní památkou pouze stavba, která není samostatnou 
věcí,  vztahuje  se  právo  státu  na  přednostní  koupi  na  nemovitost,  jíž  je  národní 
kulturní památka součástí. Dne 2. prosince 2015 obdrželo město Kouřim stanovisko 
Ministerstva kultury, ve kterém bylo město Kouřim upozorněno, že ustanovení § 13 
odst. 1 zákona o státní památkové péči je nutno aplikovat i na zamýšlený prodej částí 
pozemků  KN  č.  2531  a  KN  č.  142  a  na  skutečnost,  že  v daném  případě  došlo 
k porušení  cit.  ustanovení  zákona  o  státní  památkové  péči  ze  strany  města
V reakci na výše uvedené zaslalo město Kouřim Ministerstvu kultury dne 7. prosince 
2015 „žádost o povolení prodeje nemovité kulturní památky“, přičemž ke dni zaslání 
vyjádření  města  (21.  prosince  2015)  nebylo  doručeno  vyjádření  ze  strany 
Ministerstva kultury. 
 
Z internetových  stránek  města  bylo  dále  zjištěno,  že  o  prodeji  předmětných 
pozemků rozhodlo Zastupitelstvo města Kouřim na svém zasedání dne 30. listopadu 
2015.  Vzhledem  k tomu,  že  byly  dále  zjištěny  nesrovnalosti  v rozloze  pozemků 
uvedených v záměru, které neodpovídaly skutečnému stavu, doporučila rada města 
zastupitelstvu města usnesení o prodeji revokovat s tím, že by rada města vyhlásila 
po stanovisku Ministerstva kultury nový záměr prodeje. 
 
V současné  době  má  tedy  Ministerstvo  vnitra  za  to,  že  k prodeji  předmětných 
pozemků dosud nedošlo. Ministerstvo vnitra kvituje zájem občanů města Kouřim 
o  řádný  výkon  samostatné  působnosti  ze  strany  orgánů  města,  který  zřejmě 
v tomto  případě  napomohl  tomu,  že  nedošlo  k prodeji  pozemků  v rozporu  se 
zákonem  o  obcích  event.  k dalšímu  porušování  zákona  o  státní  památkové  péči 
(vzhledem  k tomu,  že  gestorem  tohoto  zákona  je  Ministerstvo  kultury,  nepřísluší 
Ministerstvu vnitra dodržování tohoto zákona posuzovat).  
 
 Město  bude  upozorněno  na  nutnost  dodržovat  §  39  zákona  o  obcích,  dle 
kterého záměr obce  prodat, směnit nebo  darovat nemovitý  majetek, pronajmout jej 
nebo  poskytnout  jako  výpůjčku  obec  zveřejní  po  dobu  nejméně  15  dnů  před 
rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, 
aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky; záměr může obec též 
zveřejnit  způsobem  v  místě  obvyklým;  pokud  obec  záměr  nezveřejní, je právní 
 2  
jednání  neplatné;  nemovitost  se  v  záměru  označí  údaji  podle  zvláštního  zákona 
platného ke dni zveřejnění záměru, ve spojení s ustanovením § 26 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého každý správní 
orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná; pro orgány 
územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska; obsah úřední desky 
se  zveřejňuje  i  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup.  Z výše  uvedeného, 
mimo  jiné,  vyplývá,  že  dokument  zveřejněný  na  „fyzické“  úřední  desce  musí  být 
zároveň  (tj.  ve  stejný  den),  zveřejněn  rovněž  na  „elektronické“  úřední  desce.  Z cit. 
ustanovení  §  39  odst.  1  zákona  o  obcích  lze  dovodit,  že  patnáctidenní  lhůta  pro 
vyvěšení  záměru  je  počítána  v souvislosti  s jednáním  příslušného  orgánu  města 
(v případě prodeje pozemků je to zasedání zastupitelstva města), nikoliv v souvislosti 
s termínem  pro  podávání  nabídek  ze  strany  občanů,  nicméně  zároveň  platí,  že 
občané  města  nemohou  být  na  svém  právu  předložit  své  nabídky  kráceni  (jinými 
slovy, i občanům by měla být dána alespoň 15denní lhůta pro předložení nabídek). 
 
Závěrem je nutné pro úplnost podotknout, že výše uvedený právní názor není právně 
závazný, neboť závazný výklad právních předpisů přísluší pouze soudům. 
 
 
 
 
 
Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 
 
podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje:  Ing. Daniela Horníčková 
tel. č.: 
974 816 456 
e-mail:  [email address] 
 3