Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Aktuální verze GTFS'.

 
 
Váš dopis značky / ze dne 
24.06.2013 
 
 
Vážený pan 
 
naše značka 
2013/ 27/900200 
Jan Cibulka 
 
900200/      /2013 
xxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxx 
vyřizuje / linka 
Staňková/296192027 
 
 
místo odeslání / dne 
Praha  25 .06.2013 
 
 
 
 
 
 
Věc:  Poskytnutí  informací  podle  §  14  odst.5  písm.d)  zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – google – jízdní řády 
 
 
Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, 
IČO: 00005886, obdržel dne 24.06.2013 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  také  jako  „InfZ“),  v níž  se  domáháte 
poskytnutí  aktuální  verzi  dat  o  pražské  dopravní  síti  ve  formátu  GTFS  předaných  společnosti 
GOOGLE. 
 
V příloze Vám zasíláme Vámi požadované informace, 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
………………………………… 
Dopravní podnik hl.m.Prahy, 
akciová společnost 
Mgr. Lukasz Kryński 
                        vedoucí právního odboru 
 
 
 
Příloha: 
•   kopie jízdních řádů k 24.6.2013 
DP25-0-900700 
Strana 1/2 
 
 
 
 
 


 
2/2