Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Zpráva národního protidrogového koordinátora o stavu věcí drog, alkoholu, tabáku a hazardu v ČR za rok 2014'.

Úřad vlády České republiky 
Odbor právní a kontrolní 
 
 
 
e-mail: [FOI #4599 e-mail] ??   
V Praze 2. listopadu 2015  
 
Čj. 18712/2015-OPR 
 
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Vážený pane, 
v reakci  na  Vaši  žádost  ze  dne  31.10.2015,  s odkazem  na zákon  č. 106/1999  Sb.,  o svobodném 
přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  jíž  žádáte  o zaslání  kopie  materiálu  Zpráva 
národního protidrogového koordinátora o stavu věcí drog, alkoholu, tabáku a hazardu v ČR za rok 
2014 pro jednání Vlády ČR dne 12.10.2015, Vám v příloze zasílám Vámi požadovaný materiál. 
 
S pozdravem 
Digitálně podepsal Mgr. Jiří 
Mgr. Jiří Gaňo DN: c=CZ, o=Úřad vlády České 
republiky [IČ 00006599], 
ou=Odbor právní a kontrolní, 
 Gaňo ou=9375, cn=Mgr. Jiří Gaňo, 
serialNumber=P456730, 
 
title=Ředitel odboru 
Datum: 2015.11.02 15:22:53 
 
+01'00'
Mgr. Jiří Gaňo 
ředitel odboru právního a kontrolního 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Příloha č. 1 – Obálka 
Příloha č. 2 – Předkládací zpráva 
Příloha č. 3 – Materiál 
Příloha č. 4 – Návrh tiskové zprávy 
 
 
 
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1 
ústředna 224 002 111, Instituce [Úřad vlády České republiky vyžaduje e-mail], datová schránka: trfaa33