Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek 62 A 111/2013'.


  
          62 A 111/2013-599
ČESKÁ REPUBLIKA
R O Z S U D E K
J M É N E M   R E P U B L I K Y
Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, 
Ph.D. a soudců  Mgr. Kateřiny Kopečkové, Ph.D. a Mgr. Petra Šebka v právní věci 
žalobce:  nejvyšší   státní   zástupce,  se   sídlem   Jezuitská   4,   Brno,  proti   žalovanému: 
Energetický   regulační   úřad,   se   sídlem   Masarykovo   náměstí   5,   Jihlava,   za   účasti: 
ZONAS a. s., se sídlem Horní nám. 14/17, Olomouc, zastoupené Mgr. Luďkem Šikolou, 
advokátem Doucha Šikola advokáti s.r.o., se sídlem K Šachtě 347, Horky, Tábor, o 
žalobě proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 28.12.2010, č.j. 14553-
8/2010-ERU, 
t a k t o:
I.
Rozhodnutí   Energetického   regulačního   úřadu   ze   dne   28.12.2010,   č.j.   14553-
8/2010-ERU, se  z r u š u j e a věc se  v r a c í  žalovanému k dalšímu řízení.
II.
Žalovaný nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

pokračování                                                   2                                                    62 A 111/2013
III.
Žalobci se náhrada nákladů řízení nepřiznává
IV.
Osoba zúčastněná na řízení  n e m á   p r á v o  na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Žalobce se žalobou ve veřejném zájmu domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze 
dne   28.12.2010,   č.j.   14553-8/2010-ERU,   kterým   byla   osobě   zúčastněné   na   řízení 
udělena licence č. 111018292 na výrobu elektřiny se vznikem oprávnění a termínem 
zahájení licencované činnosti ke dni právní moci tohoto rozhodnutí (29.12.2010) na 
dobu 25 let. 
I. Shrnutí podstaty věci
Žalovaný   ve   správním   řízení   zahájeném   na   žádost   o   udělení   licence   ze   dne 
24.11.2010 vedeném podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní   správy   v  energetických   odvětvích   a   o  změně   některých  zákonů,   ve   znění   do 
31.12.2010 (dále jen „energetický zákon“), udělil společnosti FVE 28, s. r. o. licenci na 
výrobu elektřiny ve fotovoltaické elektrárně. Na základě této licence vzniklo společnosti 
FVE 28, s. r. o. oprávnění k výrobě elektřiny od 29.12.2010 na dobu 25 let. Rozsah 
podnikání   na   základě   licence   byl   vymezen   celkovým   instalovaným  výkonem   2,067 
MW, provozovna byla vymezena jako „FVE Mrlínek“, k. ú. Havřice, okres Kroměříž, 
kraj Zlínský p. č. 1272, 1275, 1282, 1285, 1288, 1298, 1303, 1293/35, 1293/1, 1293/36, 
1293/37, 1293/39, 1293/41, 1293/42, 1293/45, 1293/46.
Žalobce se nyní domáhá zrušení tohoto rozhodnutí žalobou ve veřejném zájmu, 
jenž je podle jeho názoru dán především okolností, že licence byla udělena bez toho, že 
by pro její vydání byly splněny podmínky.    
II. Shrnutí žaloby
Podle   žalobce   pro   udělení   licence   nebyly   splněny   podmínky   stanovené 
energetickým zákonem a prováděcí vyhláškou k energetickému zákonu č. 426/2005 Sb., 
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích (dále jen 
„vyhláška č. 426/2005 Sb.“).

pokračování                                                   3                                                    62 A 111/2013
Žalobce namítá, že žalovaný nedostatečně zjistil stav věci, neboť neprovedl řádné 
ohledání elektrárny, ale spokojil se s předloženými listinami a elektrárnu „obhlédl jen za 
plotem“. Vzhledem k tomu nezjistil, že elektrárna není dokončená a že revizní zprávy 
nemohly   prokazovat   bezpečnost   zařízení,   neboť   nezachycovaly   jeho   skutečný   stav. 
Nedokončenost zařízení vyplynula z trestního řízení vedeného u zdejšího soudu ve věci 
sp.zn.   10  T  1/2013  (výslechy  svědků   –   Libor   KXXXXX,   Veronika   SXXXXX,   Jiří 
HXXXXX   a   fotodokumentace   pořízená   svědky).   Podle   žalobce   z výslechu   Jiřího 
PXXXXX vyplynulo, že revizní zprávy ze dne 30.11.2010 byly zpracovány „od stolu“ a 
antedatovány.   Z výslechu   Františka   KXXXXX   pak   vyplynulo,   že   předmětné   revize 
neprovedl   a   revizní   zprávy   ze   dne 28.11.2010   nevyhotovil.   Zprávy   vytvořil   Radek 
JXXXXX, avšak ani ten prohlídku zařízení neprovedl. I proto obsahují revizní zprávy 
zjevné chyby.
Podle žalobce také ve spisu nejsou obsaženy podklady pro to, aby mohla být 
licence udělena na 25 let, jak se v daném případě stalo. Žadatel totiž doložil oprávnění 
užívat energetické zařízení toliko do 30.5.2011 (jak plyne z rozhodnutí Městského úřadu 
Bystřice pod Hostýnem o povolení předčasného užívání). 
Ze shora uvedených důvodů žalobce dovozuje, že licence byla udělena, aniž pro 
to byly splněny podmínky. Rozhodnutí o udělení licence je tedy nezákonné. Žalobce 
proto navrhuje zrušení rozhodnutí. Na svém procesním postoji setrval po celou dobu 
řízení před zdejším soudem. 
III. Shrnutí vyjádření žalovaného
Žalovaný   ve   svém   vyjádření   k žalobě   uvedl,   že   s ohledem   na   systémová   a 
personální opatření s podporou vlády a prezidenta k zajištění revize licenčních spisů, 
jejichž součástí je i podání žaloby nejvyššího státního zástupce (tedy i této žaloby), 
ponechává posouzení důvodnosti žaloby zcela na úvaze soudu. 
V doplnění   vyjádření   poukázal   žalovaný   na   to,   že   s ohledem  na   pochybnosti 
o zákonnosti napadeného rozhodnutí ve věci vedl obnovu řízení, avšak z procesních 
důvodů nestihl vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě a musel řízení o obnově 
zastavit.
IV. Shrnutí vyjádření osoby zúčastněné na řízení 

pokračování                                                   4                                                    62 A 111/2013
Osoba   zúčastněná   na   řízení   podala   k   věci   několik   vyjádření.   Předně   v   nich 
zpochybňuje   existenci   závažného   veřejného   zájmu   k podání   žaloby   a   obsáhle 
argumentuje ve prospěch názoru, že i tato otázka má být soudem přezkoumávána. Dále 
namítá,   že   s ohledem   na   postup   žalovaného   nebude   dané   řízení   kontradiktorní. 
Upozorňuje   také   na   nekompletnost   správního   spisu,   v němž   chybí   korespondence 
žalobce a žalovaného ve vztahu k zapůjčování správního spisu.
Žalobu pokládá za nedůvodnou. Zdůrazňuje, že žalovaný měl posuzovat stav 
elektrárny k době vydání napadeného rozhodnutí. Poukazuje také na to, že i kdyby bylo 
napadené  rozhodnutí  nezákonné,  není  namístě   je  rušit  s ohledem  na  ochranu  právní 
jistoty a nabytých práv. Uvádí, že v rozhodnou dobu nebylo možno vyhotovit revizní 
zprávu   v souladu   se   všemi   právními   předpisy   a   technickými   normami,   neboť   si 
podmínky   v normách   odporují.   Osoba   na   řízení   zúčastněná   má   za   to,   že   prokázala 
bezpečnost   elektrárny   v daném   případě   znaleckým   posudkem   ze   dne   14.2.2013 
zpracovaným   Ing.   Květoslavem   Mikulenkou   a   Ing.   Milanem   Tomešem   a   analýzou 
paralelního připojení ze dne 7.2.2013 zpracovanou Dr. Ing. Jaroslavem PXXXXX, CSc. 
a   Josefem  TXXXXX.   Poukazuje   také   na   to,   že   žaloba   neobsahuje   řádně   uplatněné 
žalobní body. Rozšíření v replice je pak opožděné a tudíž nepřípustné. Osoba na řízení 
zúčastněná dále obsáhle argumentuje ve vztahu k dokončenosti elektrárny k datu vydání 
napadeného  rozhodnutí   a  poukazuje  na  to,   že  odsuzující   rozsudek Krajského  soudu 
v Brně  ze dne 20.6.2014, č.j. 10 T 1/2013-3581, jehož  se žalobce mj.  dovolává na 
podporu svých tvrzení, byl rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 6.1.2015, č.j. 
3 To 112/2014-3777, zrušen. Osoba zúčastněná na řízení rovněž  uvedla, že licence 
udělená napadeným rozhodnutím zanikla v důsledku zániku FVE 28 s.r.o. a odpadl tak 
předmět daného řízení.
 
Osoba   zúčastněná   na   řízení   tedy   navrhuje   žalobu   odmítnout,   event.   řízení 
zastavit, případně žalobu zamítnout. Na svém procesním postoji setrvala po celou dobu 
řízení před zdejším soudem.   
IV. Posouzení věci
Podle § 66 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen 
„s.ř.s.“), je žalobu (proti rozhodnutí správního orgánu) oprávněn podat nejvyšší státní 
zástupce, jestliže k jejímu podání shledá závažný veřejný zájem.
Podle § 72 odst. 2 věty první s.ř.s. může žalobu podle § 66 odst. 1 až 3 s.ř.s.  
oprávněný  žalobce podat  do tří  let  od právní moci rozhodnutí,  nestanoví-li zvláštní 
zákon jinak, a nenabývá-li rozhodnutí právní moci, od doručení rozhodnutí poslednímu 

pokračování                                                   5                                                    62 A 111/2013
účastníku, který proti němu mohl žalobu sám podat. Žaloba byla podána dne 5.12.2013, 
žalobou napadené rozhodnutí o udělení licence nabylo právní moci dne 29.12.2010. 
Žaloba tedy byla podána včas.
Pokud jde o aktivní legitimaci a (další) podmínky řízení o žalobě, ty pokládá 
zdejší soud rovněž za splněné. Aktivní procesní legitimace podle § 66 odst. 2 s.ř.s. 
nevyžaduje   „prostý“   („jakýkoli“)   veřejný   zájem,   nýbrž   „závažný“   veřejný   zájem. 
Zdůrazněním   kritéria   závažnosti   se   vyčleňují   užší   kategorie   potenciálních   případů  
z širšího rámce dotčeného veřejného zájmu. Jak vyplývá z důvodové zprávy k s.ř.s., „…
může tu jít o případy nepříliš časté, ale veřejností citlivě vnímané, například tam, kde 
nezákonné rozhodnutí bylo dosaženo úplatkem a není tu již jiná právní cesta, kterou by 
bylo   možné   takové   rozhodnutí   odstranit…“
 
(důvodová   zpráva
 
k   návrhu   zákona   ze   dne   15.   4.   2002,   sněmovní   tisk   č.   1080/0,   digitální   repositář 
www.psp.cz). Smyslem této žaloby není chránit soukromý zájem, ale ani každý veřejný 
zájem, nýbrž musí být dána existence kvalifikované formy veřejného zájmu, kterou je 
závažný   veřejný   zájem.   Aktivní   procesní   legitimace   proto   má   místo   v   závažných 
případech, kdy bude skutečně s ohledem na závažný veřejný zájem žádoucí podání této 
žaloby, byť to samo o sobě ještě nepředznamenává její důvodnost a výsledek řízení o ní. 
Judikatura   správních   soudů   přitom   dospěla   k závěru,   že   úvaha   nejvyššího   státního 
zástupce, zda je ve věci dán závažný veřejný zájem, nepodléhá přezkumu správními 
soudy. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 11. 2007 ve věci sp. zn. 8 
As 27/2006, publ. pod č. 1455/2008 Sb. NSS, je úvaha, zda je v konkrétní věci dán 
závažný veřejný zájem, vyhrazena nejvyššímu státnímu zástupci; záleží na nejvyšším 
státním   zástupci,   zda   tohoto   svého   práva   podat   žalobu   v   konkrétní   věci   z   důvodu 
závažného veřejného zájmu, který sám shledal, využije, jeho aktivní legitimace k podání 
takové   žaloby   je   dána,   existence   závažného   veřejného   zájmu   je   tím   presumována 
(shodně Šimíček, V., Potěšil, L. a kol.: Soudní řád správní. Komentář. Nakladatelství 
Leges 2014, str. 574 a násl.). Právě uvedené pojetí bylo převzato i v dalších rozsudcích 
Nejvyššího správního soudu (např. rozsudky ze dne 28.5.2015, č.j. 6 As 173/2014 - 186, 
nebo ze dne 18.6.2015, č.j. 9 As 294/2014 – 114) a bylo potvrzeno i rozšířeným senátem 
Nejvyššího správního soudu (viz usnesení ze dne 24.6.2015, č.j. 2 As 103/2015 – 128, 
v němž   bylo   jednoznačně   konstatováno,   že   se   soud   věcně   zabývá   každou   žalobou 
nejvyššího   státního   zástupce,   která   jinak   splňuje   obecné   náležitosti   a   byla   podána 
v tříleté žalobní lhůtě.).
Žalobce   tedy   bezpochyby   v nyní   posuzované   věci   k podání   žaloby   aktivně 
legitimován  je,   a  to  bez   ohledu na  charakter  a   obsah  jednotlivých  jím  uplatněných 
žalobních bodů. 

pokračování                                                   6                                                    62 A 111/2013
Zdejší   soud   přitom   s ohledem   na   shora   uvedenou   konstantní   judikaturu 
Nejvyššího správního soudu neshledal namítanou protiústavnost § 66 odst. 2 s.ř.s.
Soud se dále zabýval tím, zda není namístě žalobu odmítnout či řízení zastavit 
z důvodu zániku žadatele o licenci a původního držitele licence FVE 28 s.r.o. (původní 
osoby na řízení zúčastněné). Dospěl však k závěru že nikoli.
Je   sice   pravdou,   že   v   důsledku   zániku   FVE   28   s.r.o.   zanikla   licence 
č. 111018292, která byla této společnosti udělena napadeným rozhodnutím (podle § 10 
odst.  1 písm.  b/  energetického zákona),  tato  skutečnost však  neznamená, že  odpadl 
předmět řízení, jak se osoba na řízení zúčastněná domnívá. Předmětem daného soudního 
řízení   je   rozhodnutí   ze   dne   28.12.2010,   č.j.   14553-8/2010-ERU.   Přestože   licence 
udělená   tímto   rozhodnutím   ze   zákonného   důvodu   ke   dni   1.1.2015   zanikla,   toto 
rozhodnutí nadále existuje. Zánik udělené licence v důsledku zániku právnické osoby, 
které byla udělena, nezpůsobuje zánik rozhodnutí, jímž byla tato licence udělena. Byť 
již toto rozhodnutí nemůže mít žádné účinky do budoucna, stále existuje a je možné jej v 
případě důvodně podané žaloby zrušit. Ostatně tento závěr potvrdil i Nejvyšší správní 
soud v usnesení ze dne 22.7.2015, č.j. 1 As 126/2015-63, jímž odmítl kasační stížnost 
osoby na řízení zúčastněné proti usnesení zdejšího soudu, v němž bylo rozhodnuto, že 
v řízení bude jako s osobou na řízení zúčastněnou pokračováno se společností ZONAS 
a.s.
Zdejší   soud   tedy   rozhodoval   o   žalobě   věcně.   Při   přezkoumání   napadeného 
rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování 
správního orgánu (§ 75 odst. 1 s.ř.s.). Soud přitom nepovažoval za potřebné vyzývat 
žalovaného k předložení dalších listin, které dle tvrzení osoby na řízení zúčastněné mají 
být obsaženy ve správním spisu. Správní spis je tedy dostatečně kompletní k tomu, aby 
mohl   soud   o  žalobě   rozhodnout.   Údajnou   vzájemnou   komunikaci   mezi   žalobcem  a 
žalovaným ohledně přeposílání správního spisu či podání této žaloby nepovažuje soud 
pro rozhodnutí ve věci za potřebnou.  
Pokud jde v této souvislosti o obecné otázky řízení o žalobě ve veřejném zájmu, 
jejichž zodpovězení je pak určující konkrétně ve vztahu k nyní posuzované věci, pak 
zdejší  soud,   zčásti  s ohledem  na   již   uvedené,   vychází  z toho,   že   řízení  o žalobě   ve 
smyslu   §   66   odst.   2   s.ř.s.   neslouží   k   ochraně   žádných   konkrétních   subjektivních 
veřejných práv, jako je tomu v případě řízení o žalobě ve smyslu § 65 odst. 1 a 2 s.ř.s., 
kde soud zkoumá právě míru a povahu dotčení na subjektivních veřejných právech toho, 

pokračování                                                   7                                                    62 A 111/2013
kdo žalobu podává a kdo o sobě tvrdí, že byl rozhodnutím správního orgánu dotčen na 
svých subjektivních veřejných právech. Institut zvláštní žaloby podle § 66 odst. 2 s.ř.s. 
byl zaveden k ochraně objektivního práva (zákonnosti), a to ve specifických případech, 
kdy to vyžaduje (závažný) veřejný zájem; tím je tento prostředek zcela mimořádným, 
což se nutně musí projevit při posuzování důvodnosti žalobních bodů, jež jsou v žalobě 
podle § 66 odst. 2 s.ř.s. uplatněny. 
Smyslem soudního přezkumu na základě takto podané žaloby není a ani nemůže 
být   realizace   neohraničeného   dozoru   nad  absolutní   správností   postupů   a   rozhodnutí 
správních   orgánů,   ani   tu   správní   soud   není   od   toho,   aby   se   v   tomto   typu   řízení 
metodicky vyjadřoval k tomu, jak má konkrétní správní orgán realizovat výkon státní 
správy   (to   je   primárně   otázkou   pro   moc   výkonnou),   ani   aby   se   aktivně   podílel   na 
prosazování   systémových   opatření,   byť   by   ohledně   jejich   nezbytnosti  
v   rámci   moci   výkonné   panovala   shoda,   či   na   všeobecné   revizi   licenčních   řízení 
vedených žalovaným. Rozhodování o udělení licence představuje čistě vertikální vztah 
mezi   žalovaným   a   osobou   zúčastněnou   na   řízení,   přitom   rozhodoval-li   žalovaný   o 
veřejném subjektivním právu osoby zúčastněné na řízení získat licenci, pak především 
bylo na žalovaném, aby řízení proběhlo bez vad a aby žádnou vadou nebylo zatíženo ani 
rozhodnutí   o   udělení   licence.   Přestože   v situaci,   kdy   žádosti   o udělení   licence   bylo 
vyhověno,   neexistoval   prvek   jakékoli   vnější   kontroly   nad   procesem   rozhodování   o 
udělení licence, a tedy ani nad jeho výsledkem (osoba zúčastněná na řízení ani žalovaný 
sám z povahy věci proces rozhodování ani výsledek neměl důvodu napadat), „otevření 
případu“ na samém konci tříleté lhůty pro podání žaloby ve smyslu § 66 odst. 2 s.ř.s. za 
situace, kdy v mezidobí především žalovaný nevyužil možnosti přezkumného řízení či 
obnovy řízení dané správním řádem, resp. se mu toto řízení nepodařilo řádně ukončit, a 
kdy   již   jsou   právní   vztahy   navazující   na   udělení   licence   stabilizovány,   představuje 
nepochybný zásah do právní jistoty osoby zúčastněné na řízení, jenž by se jistě umocnil 
především   v případě   zrušení   rozhodnutí   o   udělení   licence.   Takové   narušení   právní 
jistoty by tedy muselo být vyváženo vskutku závažným důvodem, který by vyvážil 
rizika   a   negativní   důsledky   zpětného   přehodnocení   právních   vztahů   založených 
rozhodnutím o udělení licence. 
Za   této   situace   musí   být   nutným   východiskem   zdejšího   soudu   i   imperativ 
Nejvyššího správního soudu plynoucí z jeho rozsudku ze dne 2.7.2010 ve věci sp. zn. 7 
As 21/2010, v němž kasační soud akcentuje, že zvláště v případech čistě vertikálních 
vztahů (konkrétně vztahů stát – jednotlivec), v nichž byly nezákonnými rozhodnutími 
založena oprávnění nebo výhody jednotlivce oproti stavu, který měl podle objektivního 
práva nastat, avšak který v důsledku nezákonnosti nenastal, je nutno prvek právní jistoty 
za naplnění nutného vstupního předpokladu existence dobré víry jednotlivce, resp. za 
neexistence skutečností opravňujících k závěru, že dobrá víra dána není, pokládat za 

pokračování                                                   8                                                    62 A 111/2013
kardinální   a   ustoupit   od   její   ochrany  pouze   za   situace   ohrožení   vskutku   závažného 
veřejného zájmu, neboť je věcí státu, aby ve správních řízeních, která vede, nechyboval, 
a  pokud ano, aby  zásadně  sám nesl  následky  svých pochybení.  Kupř.  podle nálezu 
Ústavní  soudu  ze  dne   9.10.2003  ve   věci  sp.   zn.   IV.   ÚS  150/01 či  podle   rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 22.7.2011 ve věci sp. zn. 7 As 26/2011 musí být 
podstatou uplatňování veřejné moci kromě jiného také princip dobré víry jednotlivce 
ve správnost aktů veřejné moci a ochrana dobré víry v nabytá práva konstituovaná akty 
veřejné moci, přitom princip dobré víry působí bezprostředně v rovině subjektivního 
práva jako jeho ochrana, v rovině objektivní se pak projevuje jako princip presumpce 
správnosti aktu veřejné moci. 
Právě   uvedená  východiska, byť  plynou z rozhodovací praxe ve věcech nikoli 
zcela shodných s věcí nyní posuzovanou, se nutně uplatní obecně – a tím spíše pak 
v nyní   posuzované   věci   konkrétně   při   presumovaném   střetu   principu   dobré   víry 
jednotlivce   (držitele   licence)   na   straně   jedné   a   žalobcem   dovozeného   závažného 
veřejného zájmu na „prověření podmínek“, za nichž měla být dobrá víra jednotlivce 
nastolena, na straně druhé. 
Závěr o důvodnosti žaloby by tak měl být podle přesvědčení zdejšího soudu 
založen výlučně na závažných zjištěních, jimiž by v podstatné míře byla zpochybněna či 
vyvrácena   zjištění   žalovaného,   jež   učinil   z obsahu   správního   spisu   a   jež   se   stala 
základem pro vyhovění žádosti o udělení licence. Ke zrušení rozhodnutí, které žaloba 
napadá, by tak měl soud přistoupit až v případě takových zjištění, která kupř. vyplynou z 
důkazů získaných v součinnosti s orgány činnými v trestním řízení, případně z rozsudků 
trestních soudů o tom, že byl spáchán trestný čin, a která zásadně zpochybní pravdivost 
skutkových podkladů, z nichž vyšel správní orgán, a to za situace, kdy nápravu nemohl 
sám správní orgán realizovat. Kromě toho by ke zrušení rozhodnutí, které tato žaloba 
napadá, měl soud přistoupit v případě jiných obdobně významných zjištění indikujících 
důvodné pochybnosti v tom směru, že toto rozhodnutí vůbec nemělo být vydáno, neboť 
pro to nebyly splněny zákonem stanovené podmínky, nebo že je jejich splnění zamlženo 
natolik významně, že zjištění, k nimž soud dospěje, nemohou opravňovat k závěru, že 
byla   dána   dobrá   víra   žadatele   o   udělení   licence   ve   správnost   rozhodnutí   o   udělení 
licence.   
Žalobce zpochybňuje udělení licence poukazem na vady a nedostatky obsahu a 
náležitostí   skutkových   podkladů,   které   argumentačně   dovozuje   přímo   z   těchto 
skutkových podkladů, jak jsou obsaženy ve správním spise. Zdejší soud tedy důvodnost 
jednotlivých žalobních bodů posuzoval na základě  skutkového stavu zachyceného v 

pokračování                                                   9                                                    62 A 111/2013
listinách obsažených ve správním spisu, které byly podkladem rozhodnutí o udělení 
licence, a dále na základě důkazů soudem provedených při jednání.
Je třeba předeslat, že předmětem přezkumu je rozhodnutí o udělení licence, tedy 
rozhodnutí   o   udělení   oprávnění   k podnikání,   nikoli   rozhodnutí   opravňující   osobu 
zúčastněnou na řízení uvést energetické zařízení do provozu. Shodně na licenční řízení 
nahlížel Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 3. 8. 2009 ve věci sp. zn. 8 As 
18/2008,   zdůraznil   přitom,   že   předmětem   licenčního   řízení   je   pouze   povolení   k 
podnikatelské činnosti (tam v oblasti plynárenství) a že právo uvést zařízení do provozu 
a   nadále   jej   provozovat   ke   konkrétnímu   věcnému   účelu   (tam
 
k   úpravě   plynu)   rozhodnutí   žalovaného   v   řízení   meritorně   nezakládá.   K   povolení 
provozu   zařízení   (tam   plynárenského)   byl   příslušný   správní   orgán   odlišný   od 
žalovaného.   Podle   Nejvyššího   správního   soudu   řízení   o   udělení   licence  „…není 
založeno na správním uvážení správního orgánu, který by se mohl pohybovat volně v 
zákonem vytyčených hranicích. Právní úprava stanoví přesně požadavky, které musí  
žadatel o licenci splnit; na druhou stranu však nedává správnímu orgánu možnost např. 
ve veřejném zájmu licenci po splnění zákonných požadavků neudělit. Důvodová zpráva  
k   energetickému   zákonu   a   ostatně   sama   logika   věci   nabízí   přirovnání   licence   dle 
energetického zákona k živnostenskému oprávnění. Specialita této regulace a tedy vynětí  
z   obecné   úpravy   živností   je   dána   jen   strategickým   významem   energetiky   pro   chod 
národního   hospodářství   a   životní   úroveň   obyvatelstva…Znamená   to,   že   při   splnění  
zákonem stanovených podmínek musí správní orgán licenci udělit, nemá volbu, zda tak 
učiní či nikoliv…“
. To je východisko využitelné i ve vztahu k nyní posuzované věci. 
Na   základě   shora   shrnutých   výchozích   premis   se   tedy   zdejší   soud   zabýval 
jednotlivými žalobními body.
Žalobce předně zpochybňuje předložené revizní zprávy, které podle jeho názoru 
neprokazují bezpečnost zařízení, neboť byly mj. zpracovány „od stolu“ bez prohlídky 
elektrárny. Takto uplatněná námitka přitom podle zdejšího soudu zcela splňuje veškeré 
požadavky na řádně uplatněný žalobní bod ve smyslu § 74 odst. 1 písm. d) s.ř.s., neboť 
obsahuje jak právní, tak skutkové důvody namítané nezákonnosti. 
Podle § 2 odst. 2 písm. a) bodu 20 energetického zákona je výrobnou elektřiny 
energetické   zařízení   pro   přeměnu   různých   forem   energie   na   elektřinu,   zahrnující 
všechna   nezbytná   zařízení;   výrobna   elektřiny   o   celkovém   instalovaném  elektrickém 

pokračování                                                   10                                                    62 A 111/2013
výkonu 100 MW a více, s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu 
elektrizační soustavy, je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
Podle § 5 odst. 3 energetického zákona fyzická nebo právnická osoba, která žádá 
o udělení licence, musí prokázat, že má finanční a technické předpoklady k zajištění 
výkonu licencované činnosti. Fyzická nebo právnická osoba žádající o udělení licence je 
povinna   doložit   vlastnické   nebo   užívací   právo   k   energetickému   zařízení,   které   má 
sloužit  k  výkonu  licencované   činnosti.   Není-li   žadatel   o  udělení  licence   vlastníkem 
energetického zařízení, je povinen doložit i souhlas vlastníka energetického zařízení s 
jeho použitím k účelům vymezeným tímto zákonem, a to nejméně po dobu, na kterou 
má být licence udělena. Energetické zařízení musí mít technickou úroveň odpovídající 
právním   předpisům   a   technickým   normám.   Finanční   předpoklady   není   povinen 
prokazovat žadatel o licenci na výrobu elektřiny, pokud bude instalovaný elektrický 
výkon výrobny elektřiny nižší než 200 kW, nebo žadatel o licenci na výrobu tepelné 
energie, pokud bude instalovaný tepelný výkon zdroje tepelné energie nižší než 1 MW.
Podle § 7 odst. 4 písm. d) energetického zákona se k žádosti o udělení licence 
připojí doklady prokazující finanční a technické předpoklady. 
Podle § 9 písm. c) prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu č. 426/2005 Sb., 
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích (dále jen 
„vyhláška č. 426/2005 Sb.“), se u předčasného užívání energetických zařízení (což je 
právě   posuzovaný   případ)   před   jejich   dokončením   technické   předpoklady   prokazují 
povolením   k předčasnému   užívání   stavby   před   jejím   úplným   dokončením   a   dále 
dokladem   prokazujícím   splnění   požadavků   k   zajištění   bezpečnosti   práce   (zpráva   o 
revizi) stanovených zvláštním právním předpisem.
V licenčním řízení je tedy žadatel o licenci povinen doložit splnění technických 
předpokladů rozhodnutím stavebního úřadu a dokladem prokazujícím zajištění revize 
energetického zařízení ve vztahu k bezpečnosti práce; jedná se o tzv. povinné důkazy, 
předkládané spolu se žádostí o udělení licence.
Pokud   jde   o   zprávu   o   revizi,   tak   ta   se   musí   vztahovat   k   celé   fotovoltaické 
elektrárně, resp. k celé její nízkonapěťové části, která musí být stavebně dokončena ve 
všech součástech stavby přímo souvisejících s elektrickou bezpečností zařízení. Závěr o 
tom,   že  revizi   elektrické   instalace   VN  části   systému  ze  žádného  právního  předpisu 

pokračování                                                   11                                                    62 A 111/2013
neplyne, již zdejší soud opakovaně judikoval ve věcech téhož žalobce a žalovaného 
(např. rozsudek ze dne 30.3.2015 ve věci sp. zn. 62 A 107/2013). 
Jak   vyplynulo   ze   správního   spisu,   původní   osoba   na   řízení   zúčastněná 
(společnost FVE 28 s. r. o.) ve vztahu k nízkonapěťové části elektrárny prokazovala 
bezpečnost zprávou o výchozí revizi č. P93-1/01 zpracovanou dne 30.11.2010 Jiřím 
PXXXXX. Podle této zprávy byla výchozí revize provedena ve dnech 24.-30.11.2010. 
Bezpečnost ve vztahu k nízkonapěťové části trafostanice byla prokazována zprávou o 
výchozí   revizi   č.   P93-2/2010   zpracovanou   rovněž   dne   30.11.2010   Jiřím   PXXXXX. 
Podle této zprávy byla výchozí revize provedena ve dnech 24.-30.11.2010. Ve vztahu 
k VN části trafostanice a VN přípojky byla bezpečnost prokazována zprávami o výchozí 
revizi (č. 51J/10 a 50J/10) provedené dne 28.11.2010 Františkem KXXXXX.
Jak ale vyplynulo z listin předložených žalobcem (protokolů o výsleších Jiřího 
PXXXXX, Radka JXXXXX a Františka KXXXXX), ani jedna z předložených revizních 
zpráv není způsobilým podkladem, který by mohl prokazovat bezpečnost elektrárny (její 
NN části). 
Jiří PXXXXX dne 16.5.2012 na Policii ČR v Hradci Králové vypověděl, že ho 
prostřednictvím Miroslava SXXXXX požádal Jiří HXXXXX o vyhotovení revizních 
zpráv k elektrárně FVE Mrlínek. Revizní zprávy byly potřeba rychle, tak je vyhotovil, 
aniž by elektrárnu navštívil a prohlédl. Výslovně uvedl, že zprávy napsal „od stolu“. 
Elektrárnu nenavštívil z časových důvodů. Někdy před Vánoci nebo mezi Vánoci a 
Silvestrem se však k elektrárně vypravil a provedl kontrolu NN části. 
František KXXXXX dne 4.7.2012 na Policii ČR v Hradci Králové vypověděl, že 
revizní zprávy  na  VN  část  elektrárny Mrlínek nevyhotovoval a  na  elektrárně  nikdy 
nebyl. 
Radek JXXXXX dne 16.5.2012 na Policii ČR v Hradci Králové vypověděl, že 
revizní zprávy (vypracované jménem Františka KXXXXX) vyhotovil na žádost Mgr. 
Filipa ŠXXXXX. Mělo se jednat o návrhy revizních zpráv, které měly být po dokončení 
elektrárny upraveny. Chtěl mu ukázat, jak má revizní zpráva vypadat. Výslovně také 
uvedl, že neví, v jakém stavu elektrárna byla, neboť tam nebyl. Naměřené odpory „tam 
dal jen podle svých zkušeností a podle revizních zpráv z jiných elektráren“.  

pokračování                                                   12                                                    62 A 111/2013
Z emailu,   který   byl   dne   30.11.2010   v 15:03   hod.   zasílán   z adresy 
xxxxx@xxxxx.xx  mj. na adresu  xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, vyplynulo, že Filip ŠXXXXX 
sděluje, že o první paralelní připojení musí být u „Eonu“ zažádáno do 30.11.2010“, což 
učinil.   K žádosti   musí  být  doloženy  přílohy  (mj.   zpráva   o  výchozí  revizi   NN,  VN, 
trafostanic  -  k  datu  30.11.2010);  zajistit   tyto  zprávy  dostal  za  úkol  „p.  JXXXXX“. 
Závěrem emailu bylo uvedeno, že veškeré podklady musí být na „Eon“ doloženy „do 
pátku 3.12. a to s datumy a razítkami max. 30.11.2010“.  Emailem zasílaným o cca 15 
minut později bylo sděleno, že „dle domluvy s p. JXXXXX musí NN revize do pátku 
připravit p. HXXXXX“.   
Z emailu   zaslaného   dne   5.12.2010   Jiřím   HXXXXX   mj.   na   adresu 
xxxx.xxxxxx@xxxxx.xx  bylo   žádáno   o   provedení   opravy   v NN   revizích,   které   měly 
spočívat mj. opravě data zpracování revize projekt Mrlínek nejpozději na 30.11.2010.
  
Z provedeného dokazování tedy vyplynulo, že revizní technik PXXXXX ani před 
vyhotovením revizní zprávy na NN část elektrárny (která je pro udělení licence zásadní) 
elektrárnu nenavštívil  a neprohlédl.  Současně  uvedl,  že  revizní zprávy  vytvářel „od 
stolu“.   Soud  je   přitom  toho  názoru,   že   revizní   technik  musí  při   zpracování  revizní 
zprávy elektrárnu prohlédnout. Je přitom povinen kontrolovat nejen příslušná zapojení 
panelů, ale též to, zda počty a výkon panelů v elektrárně odpovídají údajům uvedeným 
v projektové dokumentaci (pokud z projektové dokumentace vychází). Revizní zpráva je 
totiž jediným dokladem (vedle samotné žádosti o licenci, resp. její přílohy – seznamu 
provozoven), z něhož se podává výkon elektrárny. Je tedy nezbytné, aby revizní technik, 
který ve zprávě shledává bezpečnost elektrárny a tuto zevrubně popisuje, elektrárnu na 
místě viděl a zkontroloval mj. i to, zda je osazena panely a jakými. Pokud revizní 
technik převezme údaje o počtu panelů a jejich výkonu z projektové dokumentace (či 
jiné listiny předložené mu žadatelem o licenci), aniž by na místě ověřil, že je elektrárna 
skutečně osazena těmi panely, které jsou v dokumentaci uvedeny, nepostupuje správně. 
Taková revizní zpráva pak nemá žádnou vypovídací hodnotu o stavu elektrárny. Ostatně 
nezbytnost „provedení vizuální prohlídky instalovaného zařízení“ při provádění revize 
uvádí   i   osoba   na   řízení   zúčastněná   ve   svém  vyjádření   ze   dne   10.10.2014   (čl.   161 
soudního spisu). Skutečnost, že revizní technik PXXXXX se na elektrárnu byl někdy 
kolem Vánoc podívat, nemůže fyzickou prohlídku elektrárny před vyhotovením revizní 
zprávy nahradit. Předně se tak stalo nejméně dva týdny po vyhotovení zpráv, navíc není 
z ničeho zřejmé, nakolik technik PXXXXX elektrárnu prohlížel. Z jeho výpovědi plyne, 
že se jednalo o krátkou návštěvu elektrárny, při níž neprováděl žádné měření ani detailní 
kontrolu zařízení. 

pokračování                                                   13                                                    62 A 111/2013
Pokud měl v rámci výpovědi v trestním řízení vedeném před zdejším soudem 
v roce 2015 uvést technik PXXXXX bližší detaily této prohlídky, je třeba uvést, že tak 
vypovídal více než 4 roky pro uskutečnění prohlídky, navíc jako obžalovaný. To samé je 
pak třeba uvést, pokud jde o námitku osoby na řízení zúčastněné, že při této výpovědi 
technik  PXXXXX uvedl,  že  při zpracování revizních  zpráv  spolupracoval s „panem 
SXXXXX“, který měl před vyhotovením revizních zpráv elektrárnu prohlédnout. Nic 
takového však z revizních zpráv neplyne. Soud je přitom toho názoru, že pokud revizní 
technik při vykonání revize spolupracuje s jinou osobou (jiným revizním technikem, 
který elektrárnu prohlíží namísto něho), je nezbytné tuto skutečnost v revizní zprávě 
zmínit. V daném případě nelze také přehlédnout, že toto tvrzení technik PXXXXX při 
výpovědi na policii vůbec neuvedl.  
Zprávu   zpracovanou   revizním   technikem   PXXXXX  bez   provedení   předchozí 
fyzické   prohlídky   elektrárny   tedy   nelze   považovat   za   zprávu,   která   by   bezpečnost 
elektrárny   prokazovala.   Tento   závěr   by   nemohl   nijak   změnit   ani   názor   ředitele 
Technické inspekce České republiky, který měl tuto zprávu označit při své výpovědi 
v trestním řízení za zprávu platnou. Jedná se toliko o názor, byť odborníka, který je však 
rozporný s názorem zdejšího soudu.
Na výše uvedeném požadavku (tj. aby revizní technik před provedením revize 
elektrárnu fyzicky navštívil a prohlédl) nemohou nic změnit ani případné nesrovnalosti 
či nejasnosti v právních předpisech a normách ČSN, které v rozhodnou dobu upravovaly 
provádění revizí. Tyto nesrovnalosti se totiž povinnosti revizního technika elektrárnu 
prohlédnout nijak nedotýkají. Nelze tedy souhlasit s tím, že by žadatel o licenci nemohl 
za podmínek tehdy platných předpisů a norem bezpečnost zařízení prokázat. Za řádnou 
revizní zprávu, která by bezpečnost zařízení za tehdejšího právního stavu prokazovala, 
je totiž třeba s ohledem na „legislativně normativní chaos v rozhodnou dobu panující“ 
považovat   takovou   revizní   zprávu,   kterou   by   revizní   technik   vyhotovil   po   řádné 
prohlídce elektrárny, a která by osvědčovala dokončenost elektrárny a provedení těch 
zkoušek, které bylo za tehdejší úpravy možno provést. Ostatně k obdobnému závěru 
dospěl i Vrchní soud v Olomouci v usnesení ze dne 6.1.2015, č.j. 3 To 112/2014-3777, 
neboť zde uvedl, že „i v rámci tehdejší situace, kdy nemohla být provedena měření pod  
napětím, měla být  
(pozn. zdejšího soudu: v rámci výchozí revize)  provedena alespoň 
kontrola  projektové dokumentace, ověření, že instalovaná  zařízení  jsou v souladu  s  
projektem, kontrola protokolů, které jsou součástí dodávky jednotlivých zařízení a na 
místě stavby vizuální prohlídka instalovaných zařízení a jejich měření a zkoušení, které  
je proveditelné ještě před připojením na napětí
“. Zdejšímu soudu je přitom z úřední 
činnosti známo, že takto zpracované revizní zprávy předkládala v rozhodnou dobu celá 
řada jiných žadatelů o licenci a žalovaný takové revizní zprávy akceptoval. V daném 
případě tak ale žadatel o licenci nepostupoval a předložil žalovanému revizní zprávy, 

pokračování                                                   14                                                    62 A 111/2013
které byly vyhotoveny „od stolu“ bez jakékoli fyzické prohlídky elektrárny. Takové 
revizní zprávy bezpečnost NN části elektrárny (kterou bylo třeba pro udělení licence 
prokázat) neprokazují. 
S ohledem   na   právě   uvedené   nepovažoval   zdejší   soud   za   potřebné   provádět 
důkaz   znaleckým   posudkem   ze   dne   29.8.2014   zpracovaným   Ing.   Květoslavem 
Mikulenkou   a   Ing.   Milanem   Tomešem,   který   se   zabýval   otázkou,   zda   bylo   možné 
v rozhodnou dobu (konec roku 2010) provést výchozí revizi elektrárny v souladu se 
všemi právními předpisy i technickými normami a dospěl k závěru, že s ohledem na 
rozporné   požadavky  na   připojení   zařízení   to  možné   nebylo.  V  daném  případě   byly 
revizní zprávy zpracovány, aniž by osoby, které je zpracovávaly, elektrárnu fyzicky 
prohlédly a nemohou tedy prokazovat bezpečnost elektrárny. Takové revizní zprávy 
nemohou   obstát   bez   ohledu   na   jakoukoli   legislativní   nejasnost.   Otázka   připojení 
elektrárny   přitom   v   daném   případě   nebyla   vůbec   spornou.   Ať   už   by   byly   závěry 
obsažené   ve   znaleckém   posudku   správné   či   nikoli,   tento   znalecký   posudek   nijak 
bezpečnost elektrárny v rozhodnou dobu prokazovat nemůže. 
To samé je pak třeba uvést i ve vztahu k posudku Vysokého učení technického v 
Brně ze dne 17.12.2014 (č. 57/2014) a stanoviska Českého vysokého učení technického 
v   Praze   ze   dne   30.9.2014.   I   tyto   dokumenty   se   totiž   vztahovaly   k obecné   otázce 
vydávání revizních zpráv na konci roku 2010 a k rozpornému požadavku jednotlivých 
norem na provádění revizí. Nijak se však nedotýkaly bezpečnosti předmětné elektrárny 
v době vydání rozhodnutí. Navíc byly všechny listiny vyhotoveny řadu let po vydání 
napadeného   rozhodnutí.   V   případě   sdělení   Státního   úřadu   inspekce   práce     ze   dne 
1.8.2012 je situace obdobná.
V daném případě přitom nelze přehlédnout, že v rozhodnou dobu (v roce 2010) 
vycházel žadatel o licenci z toho, že zprávu o výchozí revizi musí v řízení o udělení 
licence   předložit.   Nebyla-li   by   revizní   zpráva   předložena,   nevydal   by   žalovaný 
rozhodnutí o udělení licence. Žadatel v daném případě bezpečnost elektrárny (její NN 
části) dokládal právě revizní zprávou technika PXXXXX, který však elektrárnu před 
vyhotovením zprávy vůbec neviděl.  
Měl-li žadatel o licenci v daném případě za to, že řádnou revizní zprávu nelze 
vyhotovit (čemuž ale jeho postup nenasvědčuje, nechal-li revizní zprávu vyhotovit a 
žalovanému ji předložil),  mohl bezpečnost zařízení žalovanému prokázat znaleckým 
posudkem   vyhotoveným   před   vydáním   napadeného   rozhodnutí.   Znalec   by   v   tomto 

pokračování                                                   15                                                    62 A 111/2013
případě  de   facto  suploval   činnost   revizního   technika,   elektrárnu   by   prohlédl, 
zkontroloval, provedl potřebná a možná měření a znalecký posudek by nahradil revizní 
zprávu. 
Nelze   přitom   souhlasit   s tím,   že   by   osoba   na   řízení   zúčastněná   prokázala 
bezpečnost   elektrárny   znaleckým   posudkem   ze   dne   14.2.2013   zpracovaným 
Ing. Květoslavem Mikulenkou a Ing. Milanem Tomešem a dodatky č. 1 a 2 k tomuto 
posudku ze dne 12.6.2013 a analýzou paralelního připojení ze dne 7.2.2013 zpracovanou 
Dr. Ing. Jaroslavem PXXXXX, CSc. a Josefem TXXXXX. 
Všechny   tyto   listiny   byly   totiž   vyhotoveny   po   vydání   rozhodnutí.   Znalecký 
posudek   ze   dne   14.2.2013   se   sice   zabývá   otázkou,   zda   byla   předmětná   elektrárna 
schopna bezpečného zkušebního provozu a splňovala požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce ke dni 28.12.2010 (ke dni vydání napadeného rozhodnutí), nicméně takto ex post 
zpracovaný posudek bezpečnost elektrárny prokazovat nemůže. Znalci při zpracování 
posudku   vycházeli   z dokumentů,   výpovědí   osob   a   fotodokumentace,   předložené 
objednatelem   posudku   (společností   FVE   28   s.r.o.),   a   zpětně   shledávají   elektrárnu 
způsobilou bezpečného provozu. V dodatku č. 1 se pak vyjadřují k tomu, že na základě 
předložených listin lze posoudit bezpečnost zařízení zpětně a nebylo třeba prověření 
fyzického stavu tohoto zařízení. V dodatku č. 2 k tomuto posudku je obsažen názor, že v 
případě předmětné elektrárny nebylo třeba nového posouzení elektrického zařízení po 
výměně, resp. opravě poškozených solárních modulů, střídačů a části kabeláže, k čemuž 
došlo v důsledku vandalismu v noci na 18.12.2010.
Jak je již  uvedeno výše, bezpečnost elektrárny může prokazovat buď revizní 
zpráva, nebo znalecký posudek. Byť vyhláška č. 426/2005 Sb. požaduje bezpečnost 
práce prokázat revizní zprávou, Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 28.5.2015, č.j. 
6   As   173/2014   -   186,   www.nssoud.cz,   připustil,   že   revizní   zprávu   lze   nahradit 
znaleckým   posudkem,   „avšak   pouze   pokud   je   znalecký   posudek   vyhotoven   v   čase 
rozhodném pro posouzení bezpečnosti
“. Nejvyšší správní soud se v citovaném rozsudku 
ztotožnil s názorem žalovaného, že „není možné regresně znaleckým posudkem posoudit 
bezpečnost energetického zařízení ke konkrétnímu datu v roce 2010, kdy znalec může 
vycházet toliko z listinných důkazů, nikoliv ze skutečného stavu elektrárny v roce 2010
“. 
V případě právě posuzovaném však byl znalecký posudek (včetně jeho dodatků) 
zpracován několik let po dni, který je rozhodný pro posouzení bezpečnosti (tj. po datu 
vydání napadeného rozhodnutí), a nelze tedy souhlasit s tím, že by předložený posudek 

pokračování                                                   16                                                    62 A 111/2013
mohl bezpečnost elektrárny k 28.12.2010 prokazovat. Zjednodušeně řečeno je tomu tak 
proto, že znalci, kteří posudek zpracovávali, v roce 2010 elektrárnu fyzicky nenavštívili, 
neprohlédli a nemohli tedy konstatovat její bezpečnost k tomuto datu. Pokud tak činili 
na   základě   objednatelem  předložených   listin,   navíc   několik   let   poté,   nemůže   jejich 
posudek prokazovat tehdejší bezpečnost zařízení. Jestliže znalci dospívají v dodatku č. 1 
k opačnému závěru, nelze s nimi souhlasit. Pomine-li soud skutečnost, že se zde znalci 
vyjadřují k otázce právní, k níž se zásadně znalec není oprávněn vyslovovat, činí tak 
navíc   rozporně   od   autority   k tomu   v   otázkách   správního   práva   nejpovolanější 
(Nejvyššího správního soudu). Zdejší soud nemůže rovněž přehlédnout skutečnost, že 
znalci potvrzují bezpečnost elektrárny na základě listin předložených osobou (FVE 28 
s.r.o.), která žalovanému předkládala listiny nesprávné a dokonce zfalšované. I kdyby 
soud připustil, že tak činila nevědomě, nelze vyloučit, že se tak mohlo stát i v případě 
listin   předložených  znalcům.   Znalci  tedy  bezpečnost   elektrárny  posuzují  na  základě 
podkladů, o jejichž správnosti a pravdivosti mohou být pochyby. Soud se tak neztotožnil 
se závěrem, že lze bezpečnost zařízení konstatovat bez fyzické prohlídky tohoto zařízení 
a navíc zpětně pouze na základě předložených listin.  
To   samé   je   třeba   uvést   i   ve   vztahu   k   analýze   paralelního   připojení   ze   dne 
7.2.2013 a k posudku č. 1/2015 Vysokého učení technického v Brně ze dne 2.2.2015 a 
jeho dodatku ze dne 7.9.2015. I tyto listiny byly totiž vyhotoveny několik let po vydání 
napadeného   rozhodnutí,   byly   založeny   na   vyhodnocení   listin   předložených   osobou 
zúčastněnou   na   řízení,   resp.   její   právní   předchůdkyní,   a   nemohou   tak   prokazovat 
bezpečnost elektrárny ke dni 28.12.2010. 
Pokud   jde   o   prohlídku   stavebního   úřadu   provedenou   dne   16.12.2010,   tak   ta 
nemohla nahradit revizní zprávu či znalecký posudek v otázce bezpečnosti elektrárny. I 
stavební   úřad   vychází   při   posuzování   bezpečnosti   elektrárny   z revizních   zpráv.   Jak 
ostatně vyplynulo ze správního spisu, stavební úřad neprodleně poté, co se dozvěděl o 
tom, že předložené revizní zprávy byly vypracovány bez prohlídky elektrárny, vyzval 
společnost   FVE   28   s.r.o.   k okamžitému   přerušení   provozu   a   užívání   předmětné 
elektrárny (výzva ze dne 12.6.2012). To samé je třeba uvést i ve vztahu ke kontrole 
provedené E.ON Distribuce a. s. dne 23.12.2010. Ani případný závěr této společnosti o 
tom, že je elektrárna bez závad a může být připojena, nemůže z hlediska bezpečnosti 
zařízení   nahradit   revizní   zprávu   či   znalecký   posudek.   Rovněž   prohlídka   provedená 
žalovaným,   resp.   jeho   zaměstnancem   Ing.   Jaroslavem   NXXXXX,   byť   by   byla   bez 
výhrad,   nemůže   revizní   zprávu   či   znalecký   posudek   v otázce   bezpečnosti   zařízení 
suplovat.

pokračování                                                   17                                                    62 A 111/2013
Soud   nepovažoval   za   nutné   provádět   výslechy   navržených   svědků   (Jiřího 
KXXXXX,   jednatele   JP   ENERGO   s.r.o.,   Lukáše   GXXXXX,   jednatele   GRMOLEC 
elektro s.r.o., Pavla HXXXXX, manažera síťových smluv E.ON Distribuce, a.s., Ing. 
Jana   NXXXXX,   bývalého   zaměstnance   žalovaného),   neboť   by   ve   vztahu   k otázce 
zpracování předmětných revizních zpráv a prokázání bezpečnosti elektrárny   nemohly 
nic nového přinést.
 
Soud   přitom   nepovažuje   za   nutné   zjišťovat,   v jakém  stavu   (rozestavěnosti   či 
dokončenosti) byla elektrárna v době vydání napadeného rozhodnutí. I kdyby se totiž 
prokázalo, že v době vydání napadeného rozhodnutí byla elektrárna již dokončena, nijak 
to   neprokáže,   že   byla   bezpečná,   tj.   že   byly   předloženy   řádné   revizní   zprávy   (za 
podmínek tehdy platných předpisů a norem) či znalecké posudky, které by bezpečnost 
elektrárny prokazovaly. V daném případě však veškeré předložené revizní zprávy byly 
vyhotoveny „od stolu“ bez jakékoli fyzické prohlídky elektrárny. Takový nedostatek 
revizních zpráv není možné zhojit či vysvětlit výslechem žádného svědka.
Vzhledem   k tomu   nebylo   třeba   provádět   důkaz   listinami   z trestního   řízení 
vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. 10 T 1/2013 ani výslechy dalších svědků (Libora 
KXXXXX,   Stanislava   MXXXXX,   Veroniky   SXXXXX)   či   protokoly   o jejich 
předchozích výsleších před jinými orgány či provádět důkaz fotografiemi elektrárny 
údajně pořízenými v období prosince 2010 a ledna 2011. To samé je pak třeba uvést ve 
vztahu k navrženým objednávkám, kupním smlouvám, smlouvám o dílo a protokolům o 
převzetí díla. 
Pokud jde o zprávu Miroslava JXXXXX o provozní revizi ze dne 20.1.2011, tak 
ani ta nemohla prokazovat bezpečnost zařízení ke dni vydání napadeného rozhodnutí (k 
28.12.2010), neboť byla též zpracována téměř měsíc po rozhodném datu.
 
Soud nepovažoval za potřebné provádět důkaz odbornými právními stanovisky 
JUDr. Stanislava KXXXXX, Ph.D. Tato stanoviska totiž dokládají toliko to, že jejich 
autor má na určité právní otázky shodný názor jako osoba na řízení zúčastněná. Žádná 
skutková okolnost z nich však nevyplývá.
  
Nebylo třeba provádět dokazování ani podklady, které dle tvrzení osoby na řízení 
zúčastněné dokládají situaci u žalovaného v rozhodnou dobu a pochybení při vydávání 
licencí (shrnutí výsledků hloubkové kontroly č. 2013/03/KO – I. a II. etapa, tisková 

pokračování                                                   18                                                    62 A 111/2013
zpráva ze dne 14.11.2013, dopis předsedkyně žalovaného ze dne 7.11.2013), neboť tyto 
listiny nijak nemohou změnit shora uvedený závěr o tom, že žadatel o licenci v daném 
případě neprokázal bezpečnost elektrárny a licence mu tak napadeným rozhodnutím 
neměla být udělena. 
V daném případě tak má soud za to, že předložené revizní zprávy nemohou být 
podkladem   pro   vydání   rozhodnutí   o   udělení   licence   a   neprokazují   tak   technickou 
způsobilost žadatele o licenci. Ta nebyla prokázána ani v řízení před zdejším soudem.
Za situace, kdy soud shledal, že revizní zprávy nebyly způsobilým podkladem 
pro prokázání technických předpokladů, nebylo již třeba, aby se soud zabýval námitkou, 
že osoba zúčastněná na řízení nedoložila oprávnění užívat energetické zařízení na dobu 
25 let, na kterou jí byla licence udělena. 
VI. Závěr  
Ze shora uvedeného plyne, že pro rozhodnutí o udělení licence nebyly splněny 
veškeré   předpoklady,   neboť   předložené   revizní   zprávy   nebyly   způsobilé   technické 
předpoklady prokázat. Zároveň se jednalo o vadu, kterou nebylo lze odstranit při řízení u 
zdejšího soudu – neexistuje totiž způsob, jakým by osoba na řízení zúčastněná mohla 
zpětně   prokázat   splnění   technických   předpokladů   (předložení   revizní   zprávy   či 
znaleckého posudku) zpracované ke dni vydání napadeného rozhodnutí. Soud je přitom 
toho názoru, že s ohledem na to, že to byl tehdejší jednatel žadatele o licenci, který dne 
30.11.2010   odpoledne   ukládal   zajištění   revizních   zpráv,   které   budou   zpracovány 
k tomuto datu a současně tak, aby mohly být nejpozději 3.12.2010 předloženy E.ON 
Distribuce a.s., nemohl být v dobré víře ve správnost a zákonnost rozhodnutí o udělení 
licence ani žadatel o licenci. Byl to totiž on, kdo tytéž revizní zprávy („zpracované od 
stolu“) předkládal žalovanému. 
Vzhledem k tomu soud dospěl k závěru, že v licenčním řízení nebyly prokázány 
technické předpoklady pro udělení licence a proto napadené rozhodnutí zrušil podle § 78 
odst. 1 s.ř.s. a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení podle § 78 odst. 4 s.ř.s. V něm je 
žalovaný vázán právním názorem zdejšího soudu vysloveným v tomto rozhodnutí (§ 78 
odst. 5 s.ř.s.).
VII. Náklady řízení

pokračování                                                   19                                                    62 A 111/2013
O nákladech řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 1 s.ř.s., podle něhož nestanoví-
li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu 
nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci 
úspěch neměl. Žalovaný nebyl ve věci úspěšný, a proto mu právo na náhradu nákladů 
řízení proti žalobci nenáleží (a z obsahu spisu neplyne, že by mu nějaké náklady nad 
rámec jeho úřední činnosti vznikly); to náleží žalobci, na něhož zdejší soud hledí jako na 
procesně úspěšného. Tomu však žádné náklady vynaložené nad rámec jeho běžné úřední 
činnosti podle obsahu soudního spisu nevznikly, a proto bylo rozhodnuto, že se žalobci 
náhrada žádných nákladů řízení nepřiznává. 
Ve vztahu k osobě zúčastněné na řízení pak soud rozhodl tak, že nemá právo na 
náhradu nákladů řízení o žalobě. Osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu pouze 
těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil; 
případně jí soud může z důvodů zvláštního zřetele hodných na návrh přiznat i náhradu 
dalších   nákladů   řízení   (§   60   odst.   5   s.ř.s.).   V   daném  případě   však   žádná   z   těchto 
zákonem předvídaných situací nenastala, a to ani s přihlédnutím k tomu, že na osobu 
zúčastněnou   na   řízení   fakticky   přešlo   břemeno   spočívající   v obhajobě   rozhodnutí 
žalovaného.   Úspěšnost   osoby   zúčastněné   na   řízení   však   v tomto   ohledu   dovozovat 
nelze.    
P o u č e n í :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne 
jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího 
správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje 
Nejvyšší správní soud.
Lhůta   pro   podání   kasační   stížnosti   končí   uplynutím   dne,   který   se   svým 
označením   shoduje   se   dnem,   který   určil   počátek   lhůty   (den   doručení   rozhodnutí). 
Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 
nejblíže   následující   pracovní   den.   Zmeškání   lhůty   k   podání   kasační   stížnosti   nelze 
prominout.
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a 
kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž 

pokračování                                                   20                                                    62 A 111/2013
směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu 
bylo rozhodnutí doručeno.
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, 
má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, 
vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro 
výkon advokacie.
V Brně dne 9.10.2015
 
Za správnost vyhotovení:                                                           David Raus,v.r.
Romana Lipovská                                                                      předseda senátu