Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Usnesení 2 TO 91/2015'.

2To 91/2015 - 5580 
 
 
 
 
 
 
 
U S N E S E N Í 
 
Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, jednal dne 8. června 2015 v neveřejném 
zasedání o odvolání obžalovaných 1) Ing. Jiřího L., nar. xxx, 2) Mgr. Josefa K., nar. xxx, 3) 
Bc. Václava Z., nar. xxx, 4) Ing. Jaroslava Č., nar. xxx, 5) Ing. Pavla G., nar. xxx, 6) Jiřího 
R., nar. xxx, a Krajského státního zástupce v Ostravě, pobočka v Olomouci proti rozsudku 
Okresního soudu v Olomouci ze dne 20. 11. 2014, č. j. 2T 160/2014 - 5464, a rozhodl 
 
t a k t o : 
 
Z podnětu  odvolání  obžalovaných  1)  Ing.  Jiřího  L.,  2) Mgr. Josefa K.,  3) Bc. 
Václava  Z.,  4) Ing. Jaroslava Č.,  5) Ing. Pavla G.,  6)  Jiřího  R.  a  Krajského státního 
zástupce v Ostravě,  pobočka  v Olomouci  se podle § 258 odst. 1 písm. b), c), d) trestního 
řádu    z   r u š u j e  napadený rozsudek Okresního soudu 
 
v Olomouci v celém rozsahu  a  podle  §  259  odst.  1  trestního  řádu  se  věc    v r a c í  soudu  
I. stupně, neboť je nutno učinit ve věci rozhodnutí nové. 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Rozsudkem Okresního soudu v Olomouci  ze  dne  20.  11.  2014,  č.  j.  
2T 160/2014 - 5464, byla obžalovaní 1) Ing. Jiří L., 2) Mgr. Josef K., 4) Ing. Jaroslav Č., 5) 
Ing. Pavel G.  a  6)  Jiří  R.  byli  uznáni  vinnými  trestným  činem  (přesněji  zločinem)  sjednání 
výhody  při  zadání  veřejné  zakázky,  při  veřejné  soutěži  a  veřejné  dražbě  dle  §  256  odst.  1, 
odst. 2 písm. a) trestního zákoníku spáchaný ve spolupachatelství dle § 23 trestního zákoníku 
(obžalovaný Bc. Václav Z. pak trestným činem sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, 
při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a), c), odst. 3 trestního 
zákoníku  spáchaný  ve  spolupachatelství  dle  §  23  trestního  zákoníku)  a  trestným  činem 
(přesněji  přečinem)  zneužití  pravomoci  úřední  osoby  dle  §  329  odst.  1  písm.  a)  trestního 
zákoníku spáchaný ve spolupachatelství dle § 23 trestního zákoníku (obžalovaný Bc. Václav 
Z.  pak  trestným  činem  zneužití  pravomoci  úřední  osoby  dle  §  329  odst.  1  písm.  a),  odst.  2 
písm. a) trestního zákoníku spáchaný ve spolupachatelství dle § 23 trestního zákoníku), pro 
skutky, jichž se měli dopustit tím, že I.A obžalovaní Ing. Jiří L., Mgr. Josef K., Bc. Václav Z., 
Ing. Jaroslav Č. společně, v době od měsíce března roku 2008, do měsíce června roku 2008 v 
Přerově v rámci provádění díla na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 050140592006, ze dne 

pokračování 
- 2 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
13. 11. 2006, v souvislosti s veřejnou  zakázkou  –  stavba  „Přerov  -  Domov  důchodců,  ulice 
Optiky“ mezi Statutárním městem Přerov a zhotovitelem „Sdružením DD Přerov“ složeném 
ze členů,  a  to  společnosti  TCHAS,  s.r.o.,  IČ:  15504158  a  společnosti  Přerovská  stavební 
společnost, s.r.o., IČ: 46576291, která ke dni 1. 6. 2007 zanikla fúzí sloučením s nástupnickou 
společností PSS Přerovská stavební, a.s., IČ: 27769585, v rozporu s ustanovením § 6, § 7, § 
21, § 23, § 26 a § 74 odst. 7, odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
platném do 31. 3. 2012, jako členové rady, vyhlašovatelé veřejné soutěže a zároveň podjatí 
členové hodnotící komise zadavatele Statutárního města Přerova, vědomě nechali zhotovitele 
díla provést veškeré dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách  (dále  jen  „vícepráce“),  aniž  by  bylo  zahájeno  příslušné  zadávací  řízení  na 
vícepráce, v souhrnu  přesahující  limit  uvedený  v  ustanovení  §  23  odst.  7,  písm.  a)  zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vědomí si zároveň skutečnosti, že v rámci zakázky 
vzniklé  vícepráce,  prováděné  zhotovitelem  díla  společností  PSS  Přerovská  stavební  a.s., 
přesáhly zákonem stanovený limit ve výši 20 % z původní ceny díla a že tyto vícepráce již ve 
skutečnosti tato společnost provedla jako původní zhotovitel díla, rozhodli dne 28.5.2008 na 
34.  schůzi  Rady  města  Přerova  o schválení  rozdělení  těchto  již  provedených  víceprací  
na dvě části, přičemž první část těchto provedených prací v hodnotě 6.624.448 Kč bez daně  
z přidané hodnoty dosahující společně s již dříve proplacenými vícepracemi do výše zákonem 
stanoveného  limitu  20%  z  původní  ceny  zakázky  schválili  zadat  v  jednacím  řízení  bez 
uveřejnění  společnosti  PSS  Přerovská  stavební,  a.  s.,  a  zbylou  část  prací  v  hodnotě 
5.949.765 Kč  bez  daně  z přidané  hodnoty  přesahujících  tento  limit  schválili  zadat  jako 
veřejnou zakázku malého rozsahu označenou „Stavební úpravy - domov důchodců Přerov I.“, 
v rámci  které  soutěž  vyhrála  nabídka  soutěžitele  společnosti  PSS  Přerovská  stavební a. s., 
I.B obžalovaní Ing. Pavel G. a Jiří R. společně, v době od měsíce března roku 2008 do měsíce 
června roku 2008 v Přerově v rámci provádění díla na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 
050140592006 ze dne 13.11.2006 v souvislosti s veřejnou  zakázkou  –  stavba  „Přerov  - 
Domov důchodců, ulice Optiky“ mezi Statutárním městem Přerov a zhotovitelem Sdružením 
DD  Přerov  složeném  z členů  TCHAS  s.r.o.,  IČ:  15504158  a  Přerovská  stavební  společnost 
s.r.o., IČ: 46576291, která ke dni 1.6.2007 zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností 
PSS  Přerovská  stavební,  a.s.,  IČ:  27769585,  v  rozporu  s  ustanovením  § 6, § 7, § 21, § 23 
a § 26  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  Ing.  Pavel  G.  jako vedoucí odboru 
rozvoje  Magistrátu  Statutárního  města  Přerova  a  Jiří R.  jako  vedoucí  investičního  oddělení 
téhož odboru a zároveň posléze jako pořadatelé veřejné soutěže, vědomě nechali zhotovitele 
díla provést veškeré vícepráce, aniž by bylo zahájeno příslušné zadávací řízení na vícepráce, 
v souhrnu  přesahující  limit  uvedený  v  ustanovení  §  23  odst.  7  písm.  a)  zákona  č.  137/2006 
Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  vědomí  si  zároveň  skutečnosti,  že  v  rámci  zakázky  vzniklé 
vícepráce,  prováděné  zhotovitelem  díla  společností  PSS  Přerovská  stavební,  a.s.,  přesáhly 
zákonem stanovený  limit  ve  výši  20  %  z  původní  ceny  díla  a  že  tyto  vícepráce  již  ve 
skutečnosti  tato  společnost  provedla  jako  původní  zhotovitel  díla,  rozdělili  již  provedené 
vícepráce  na  dvě  části,  na  část  prací  v  hodnotě  6.624.448  Kč  bez  daně  z přidané  hodnoty 
dosahující  společně  s  již  dříve  proplacenými  vícepracemi  do  výše  zákonem  stanoveného 
limitu 20% z původní ceny zakázky a na zbylou část prací v hodnotě 5.949.765 Kč bez daně 
z přidané  hodnoty  přesahujících  tento  limit,  zpracovali  předlohu  s takto  rozdělenými 
víceprácemi  pro  34.  schůzi  Rady  Statutárního  města  Přerova  konanou  dne  28.  5.  2008 
a umožnili  tím  schválení  zadání  první  části  těchto  prací  v  jednacím  řízení  bez  uveřejnění 
společnosti  PSS  Přerovská  stavební,  a.s.,  a  schválení  zadání  druhé  části  těchto  prací  jako 
veřejné zakázky malého rozsahu označené „Stavební úpravy  - domov důchodců Přerov  I.“, 

pokračování 
- 3 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
kterou pořádali a v rámci které soutěž vyhrála nabídka soutěžitele společnosti PSS Přerovská 
stavební, a. s., čímž obžalovaní Ing. Jiří L., Mgr. Josef K., Bc. Václav Z., Ing. Jaroslav Č. (I. 
A), a obžalovaní Ing. Pavel G.  a    Jiří  R.  (I.B)  společně  sjednali  přednost  a  výhodnější 
podmínky  oproti  ostatním  soutěžitelům  soutěžiteli  Sdružení  DD  -  Přerov  složenému 
ze společností TCHAS s.r.o., IČ: 15504158 a PSS Přerovská stavební, a. s., IČ: 27769585, a 
soutěžiteli  společnosti  PSS  Přerovská  stavební,  a.s.,  IČ:  27769585,  tím,  že  jim  umožnili 
provést vícepráce bez vědomí ostatních soutěžitelů ještě před zahájením zadávacích řízení a 
opatřili jim prospěch ve formě odměny za provedení prací, přičemž Bc. Václav Z. navíc přijal 
majetkový  prospěch  ve  formě  provedení  stavebních  prací  souvisejících  s  výstavbou  svého 
rodinného domu ve Vinarech, na adrese Krátká 266/4, Vinary, okres Přerov, a to ze strany 
společnosti  PSS  Přerovská  stavební,  a.s.,  IČ:  27769585,  neboť  fakturu  číslo  2007210098 
vystavenou na částku 3.145.384 Kč se splatností dne 28. 1. 2008 uhradil pouze částečně, a to 
ve dvou zálohových splátkách dne 21. 5. 2007 ve výši 290.000 Kč a dne 22. 5. 2007 ve výši 
500.000  Kč,  přičemž  zbývající  částku  2.355.384  Kč  do  dnešního  dne  neuhradil,  II.A 
obžalovaní Ing. Jiří L., Mgr. Josef K., Bc. Václav Z., Jiří R. a Ing. Pavel G. společně, v době 
od  měsíce  května  2009  do  měsíce  září  2009  v  Přerově,  v  rámci  provádění  díla  na  základě 
Smlouvy o dílo č. 200921130003 ze dne 19.5.2009, v ceně 41.260.477 Kč bez daně z přidané 
hodnoty  v  souvislosti  s  veřejnou  zakázkou  „Stavební  úpravy  zimního  stadionu“  mezi 
objednatelem Statutárním městem Přerov a zhotovitelem „Sdružení – Zimní stadion Přerov“ 
složeným  ze  členů,  a  to  společnosti  EKKL  sportovní  povrchy,  s.r.o.,  od  27.  3.  2009 
vystupující  pod  obchodní  firmou  K+S  STAVEBNÍ,  s.r.o.,  IČ:  26257424  a  společnosti  PSS 
Přerovská stavební, a.s., IČ: 27769585, v rozporu s ustanovením § 6, § 7, § 21, § 23 a § 26 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Ing. Jiří L., Mgr. Josef K. a Bc. Václav Z., z 
titulu svých funkcí členů rady Statutárního města Přerova, Ing. Pavel G. ve funkci vedoucího 
odboru rozvoje a Jiří R. ve funkci vedoucího investičního oddělení téhož odboru Statutárního 
města  Přerova,  vědomě  nechali  zhotovitele  díla  provést  veškeré  v  rámci  zakázky  vzniklé 
vícepráce, aniž by bylo zahájeno příslušné zadávací řízení na vícepráce v souhrnu přesahující 
limit uvedený v ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách a vědomí si 
dále  skutečnosti,  že  vícepráce  prováděné  zhotovitelem  díla  „Sdružení  –  Zimní stadion 
Přerov“,  složené  z  členů  společnosti  K+S  STAVEBNÍ,  s.r.o.  a  společnosti  PSS  Přerovská 
stavební, a.s., přesáhly zákonem stanovený limit ve výši 20 % z původní ceny díla a vědomí si 
dále  i  skutečnosti,  že  tyto  vícepráce  již  „Sdružení  –  Zimní  stadion  Přerov“  provedlo  jako 
původní  zhotovitel  díla,  uskutečnili  po  předchozí  dohodě,  za  účelem  vyhnutí  se  vyhlášení 
veřejné  soutěže  na  vzniklé  vícepráce  bez  vědomí  ostatních  členů  rady  a  zastupitelů  města, 
vynětí nákladů na kompletní dodávku a montáž signalizačního zařízení z původního rozpočtu 
díla, což provedli jako odpočet méněprací od víceprací tak, aby cena provedených víceprací 
nepřesáhla 20% z původní ceny díla, ačkoli věděli, že zařízení bude dodáno podle zadávací 
dokumentace  jiným  subjektem  mimo  soutěž,  poté  výše  jmenovaní  členové  rady  společně  s 
ostatními  členy  rady  jako  vyhlašovatelé  veřejné  soutěže  rozhodli  dne  12.  8.  2009  na  68. 
schůzi  Rady  města  Přerova  o schválení  zadání  veřejné  zakázky  na  realizaci  víceprací 
v jednacím řízení bez uveřejnění a zároveň schválili vyzvaného zájemce, dodavatele Sdružení 
–  Zimní  stadion  Přerov  složené  z  členů,  a  to  společností  K+S  STAVEBNÍ,  s.r.o.,  a  PSS 
Přerovská stavební, a.s., kterého vyzvali k jednání, ze kterého vyplynulo uzavření dodatku č. 
2 ke smlouvě o dílo č. 200921130003 zahrnující vícepráce v hodnotě 7.836.946 Kč bez daně z 
přidané  hodnoty  již  ponížené  o  vyňaté  náklady  na  kompletní  dodávku  a  montáž 
signalizačního zařízení, čímž porušili § 21 odst. 2 současně s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, přičemž v důsledku vynětí signalizačního zařízení ze 

pokračování 
- 4 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
smlouvy o dílo č. 200921130003 pak Mgr. Josef K. společně s Bc. Václavem Z., jako členové 
představenstva  společnosti  Teplo  Přerov,  a.s.,  IČ:  25391453,  jejímž  100%  vlastníkem  je 
Statutární město Přerov, a s vědomím předsedy představenstva společnosti Teplo Přerov, a.s., 
Ing. Jiřího L., ač věděli o v té době platně uzavřené smlouvě o dílo č. 200921130003 mezi 
Statutárním městem Přerov a „Sdružením - Zimní stadion Přerov“ složeném ze společností 
K+S STAVEBNÍ, s.r.o., a PSS Přerovská stavební, a.s., ze dne 19. 5. 2009 a související platně 
uzavřené subdodavatelské smlouvě o dílo č. 200925130034 mezi společností SIS Spektrum, 
s.r.o., IČ: 25845632 a společností PSS Přerovská stavební, a.s., ze dne 23. 6. 2009 na dodání 
díla: Kompletní dodávka a montáž signalizačních zařízení na akci „Stavební úpravy zimního 
stadionu“  za  částku  ve  výši  4.669.560  Kč  včetně  daně  z přidané  hodnoty,  uzavřeli  dne 
19.8.2009, v Přerově, na základě rozhodnutí představenstva společnosti Teplo Přerov, a. s., 
smlouvu o dílo č. 2582009 mezi společností Teplo Přerov, a.s., a SIS Spektrum, s.r.o., jejímž 
předmětem  bylo dodání shodného díla za totožnou cenu jako v případě  smlouvy  o dílo 
č. 200925130034,  a  to  v  rozporu  s  ustanovením  §  21  zákona  č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách bez řádného vyhlášení veřejné soutěže, II.B obžalovaný Ing. Jaroslav Č., v srpnu 
2009 v Přerově v rámci provádění díla na základě Smlouvy o dílo č. 200921130003 ze dne 
19.  5.  2009  v  ceně  41.260.477  Kč  bez  daně  z  přidané  hodnoty  v  souvislosti  s  veřejnou 
zakázkou „Stavební úpravy zimního stadionu“ mezi objednatelem Statutárním městem Přerov 
a zhotovitelem „Sdružení – Zimní stadion Přerov“, složeném ze členů, a to společnosti EKKL 
sportovní povrchy, s.r.o., od 27.3.2009 vystupující pod obchodní firmou K+S STAVEBNÍ, 
s.r.o., IČ: 26257424 a PSS Přerovská stavební, a.s., IČ: 27769585,  v rozporu s ustanovením § 
6, § 7, § 21, § 23 a § 26 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, z titulu své funkce 
člena Rady Statutárního města Přerova, ačkoli věděl, že vícepráce vzniklé v souvislosti s touto 
zakázkou již „Sdružení –  Zimní  stadion  Přerov“  z  větší  části  realizovalo  jako  původní 
zhotovitel díla, rozhodl jako vyhlašovatel veřejné soutěže dne 12. 8. 2009 na 68. schůzi Rady 
města Přerova o schválení zadání veřejné zakázky na realizaci víceprací v jednacím řízení bez 
uveřejnění  a  zároveň  schválil  vyzvaného  zájemce, dodavatele „Sdružení –  Zimní stadion 
Přerov,“ čímž obžalovaní Jiří L., Mgr. Josef K., Bc. Václav Z., Ing. Jaroslav Č., Ing. Pavel G. 
a Jiří R. společně sjednali přednost a výhodnější podmínky na úkor jiných soutěžitelů shora 
uvedenému zhotoviteli díla tím, že nedodrželi postup stanovený v ustanovení § 6 a § 21 odst. 
2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, když veřejnou zakázku na vícepráce zadali 
v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž byly splněny podmínky stanovené v ustanovení § 23 
odst.  7  písm.  a)  citovaného  zákona  a  na  tuto  veřejnou  zakázku  schválili  uzavření  dodatku 
č. 2 ke smlouvě s vybraným uchazečem „Sdružením – Zimní stadion Přerov“ a opatřili mu 
tím  prospěch  ve  formě  odměny  za  provedení  prací,  přičemž  Bc.  Václav  Z.  navíc  přijal 
majetkový  prospěch  ve  formě  provedení  stavebních  prací  souvisejících  s  výstavbou  svého 
rodinného domu ve na adrese xxx, a to ze strany společnosti PSS Přerovská stavební, a.s., IČ: 
27769585, neboť fakturu číslo 2007210098 vystavenou na částku 3.145.384 Kč se splatností 
dne 28.1.2008 uhradil pouze částečně, a to ve dvou zálohových splátkách dne 21. 5. 2007 ve 
výši 290.000 Kč a dne 22. 5. 2007 ve výši 500.000 Kč, přičemž zbývající částku 2.355.384 
Kč do dnešního dne neuhradil. 
 
Za  tyto  trestné  činy  byli  obžalovaní  Ing.  Jiří  L., Mgr. Josef K.  a Ing. Jaroslav Č. 
odsouzeni podle § 256 odst. 2 trestního zákoníku za použití § 43 odst. 1 trestního zákoníku 
k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců, jehož výkon jim byl podle 
§ 81 odst. 1 a § 82 
odst.  1  trestního  zákoníku  podmíněně  odložen  
na zkušební dobu v trvání čtyř let a šesti měsíců. Podle § 73 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku 

pokračování 
- 5 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
jim byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce člena zastupitelstva 
a rady územně samosprávného celku na dobu čtyř let. 
 
Obžalovaný Bc. Václav Z.  byl odsouzen podle § 329 odst. 2 trestního zákoníku za 
použití § 43 odst. 1 trestního zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let, jehož 
výkon mu byl podle § 81 odst. 1 a § 82 odst.  1  trestního  zákoníku  podmíněně  odložen  na 
zkušební dobu v trvání pěti let. Podle § 67 odst. 1 a § 68 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku 
mu  byl  dále  uložen  peněžitý  trest  ve  výměře  200  000  Kč, který se skládá ze 100 denních 
sazeb po 2.000 Kč za jednu denní sazbu a podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku byl tomuto 
obžalovanému pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, stanoven 
náhradní  trest  odnětí  svobody  v trvání  čtyř  měsíců. Podle § 73 odst. 1, odst. 3 trestního 
zákoníku byl obžalovanému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce 
člena zastupitelstva a rady územně samosprávného celku na dobu pěti let. 
 
Obžalovaní Ing. Pavel G.  a  Jiří  R.  byli odsouzeni podle § 256 odst. 2 trestního 
zákoníku za použití § 43 odst. 1 trestního zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 
dvou let, jehož výkon jim byl podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 trestního zákoníku podmíněně 
odložen na zkušební dobu v trvání čtyř let. Podle § 73 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku jim 
byl dále  uložen  trest  zákazu  činnosti  spočívající  v  zákazu  výkonu  funkce  vedoucího  odboru 
a oddělení úřadu územně samosprávného celku na dobu čtyř let. 
 
Proti tomuto rozsudku podali odvolání všichni obžalovaní, kteří svá odvolání zaměřili 
vždy do všech výroků napadeného rozsudku, tj. jak do výroků o vině, tak do výroků o trestu. 
Rovněž  státní  zástupce  Krajského  státního  zastupitelství  v Ostravě,  pobočka  v Olomouci 
podal proti tomuto rozsudku odvolání, a to v neprospěch obžalovaných Bc. Václava Z., Ing. 
Pavla  G.  a  Jiřího  R.,  které  zaměřil  toliko  do  výroků  o  trestech  uložených  těmto  třem 
obžalovaným.  
 
Obžalovaný  1)  Ing.  Jiří  L.  podal proti napadenému rozsudku odvolání, které 
prostřednictvím  svého  obhájce  JUDr.  Tomáše  Sokola  velmi  podrobně  odůvodnil  a  zaměřil  
do  všech  výroků  napadeného  rozsudku,  tj.  jak  do  výroku  o  vině,  tak  i  do  výroku  o  trestu. 
V písemném  odůvodnění  podaného  opravného  prostředku  napadenému  rozsudku  okresního 
soudu vytkl nejasnost a neúplnost jeho skutkových zjištění a pochybnosti o jejich správnosti, 
kdy ve vztahu k obžalovanému bylo podle něj porušeno i ustanovení trestního zákona. 
 
Výhrady obžalovaného ke skutkovým zjištěním se vztahují k závěru soudu o tom, že 
došlo  ke  skutkům  popsaným  v  obžalobě.  Obžalovaný  si  je  plně  vědom  toho,  že  je  právem 
orgánů  činných  v  trestním  řízení  hodnotit  důkazy  podle  svého  vnitřního  přesvědčení 
založeného  na  pečlivém  uvážení  všech  okolností  případu  jednotlivě  i  v  jejich  souhrnu, 
nicméně  volné  hodnocení  důkazů  ovšem  neznamená  libovůli,  resp.  svévoli  orgánů  činných  
v  trestním  řízení.  Obžalovaný  proto  vytkl  napadenému  rozsudku  (přičemž  tyto  výhrady  se 
podle něj nepochybně týkají i závěru o vině dalších obžalovaných), že skutková hodnocení 
nejsou  logická  a  v  některých  případech  tato  zjištění  neberou  v  úvahu  důkazy,  které byly  
ve věci provedeny a pro závěr o vině mají či mohou mít zásadní význam, například výpověď 
svědka JUDr. D.  
 
První  námitka  se  týká  právního  hodnocení  skutku  a  je  do  značné  míry  opakováním 

pokračování 
- 6 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
jeho argumentace uplatněné již v přípravném řízení a před nalézacím soudem. Jednání, jehož 
se měl obžalovaný dle napadeného rozsudku dopustit, nemůže být posuzováno jako trestný 
čin,  neboť  v  době,  kdy  mělo  k  tomuto  jednání  dojít,  nebylo  trestné.  V  rozhodné  době  byl 
platný a účinný trestní zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento předpis byl 
účinný až do 31. 12. 2009 a od 1. 1. 2010 je účinný „nový“ trestní zákoník č. 40/2009 Sb.,ve 
znění pozdějších předpisů. Trestní zákon však neměl ustanovení postihující zvýhodnění při 
zadávacím řízení, kdy s touto námitkou se nalézací soud vypořádal způsobem, s nímž se nelze 
ztotožnit.  
 
Ustanovení § 128a trestního zákona postihovalo jednání toho, kdo v souvislosti 
s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě 
nebo jinému  prospěch  zjedná  některému  soutěžiteli  nebo  účastníku  dražby  přednost  nebo 
výhodnější  podmínky  na  úkor  jiných  soutěžitelů,  bude  potrestán  odnětím  svobody  na  šest 
měsíců  až  tři  léta.  Toto  ustanovení  tedy  chránilo  zájem  na  řádném  a  zákonném  provedení 
veřejné soutěže nebo veřejné dražby, zejména zájem na dodržování stanoveného zákonného 
postupu za rovných podmínek pro všechny účastníky (veřejné soutěže nebo veřejné dražby). 
Objektem dané skutkové podstaty trestného činu, kterému je poskytována ochrana, byl řádný 
průběh  veřejné  soutěže  a  řádný  průběh  veřejné  dražby.  Veřejnou  soutěž  bylo  možno  lišit 
jednak  na  obchodní  veřejnou  soutěž  upravenou  zákonem  č.  513/1991  Sb.,  obchodním 
zákoníkem  (dále  jen  jako  ,,ObchZ“),  a  jednak  na  veřejnou  soutěž  upravenou  zákonem  
č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen jako ,,OZ“). Veřejné dražby obecně upravuje 
zákon  č.  26/2000  Sb.,  o  veřejných  dražbách,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  jako 
,,ZoVD“). Skutková podstata obsažená v ust. § 128a trestního zákona tedy v žádném případě 
nedopadala na oblast veřejných zakázek. 
 
Ustanovení  §  256  odst.  1  trestního  zákoníku  účinné  od  1.  1.  2010  stanoví,  že  kdo  
v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmyslu 
způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch sjedná některému dodavateli, 
soutěžiteli  nebo  účastníku  dražby  přednost  nebo  výhodnější  podmínky  na  úkor  jiných 
dodavatelů nebo soutěžitelů, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo 
zákazem  činnosti.  Citované  ustanovení  tedy  „nově“  s  účinností  od  1.  1.  2010  poskytuje 
ochranu  vedle  zájmu  na  řádný  a  zákonný  průběh  veřejné  soutěže  a  veřejné  dražby  také 
ochranu  řádnému  a  zákonnému  průběhu  jakékoliv  veřejné  zakázky.  Ochrana  průběhu 
veřejných zakázek je tedy trestněprávními normami poskytována až od 1. 1. 2010, kdy byla 
zavedena současně s účinností trestního zákoníku. Dřívější právní úprava, tedy trestní zákon 
a především  jeho  ustanovení  §  128a,  na  problematiku  veřejných  zakázek  vůbec  nedopadala. 
Skutková podstata obsažená v ustanovení § 256 trestního zákoníku tak má zcela jednoznačně 
širší dosah a působnost (dopadá totiž vedle veřejné soutěže a veřejné dražby také na veřejné 
zakázky).  Obžalovaný  zdůraznil,  že  v  popisovaném  případě  se  jednalo  o  „rozšíření,"  resp. 
„doplnění"  skutkové  podstaty,  v  žádném  případě  se  však  nejednalo  a  ani  nemohlo  jednat 
o „zpřesnění"  skutkové  podstaty.  K  původní  skutkové  podstatě  týkající  se  veřejné  soutěže 
a veřejné dražby tedy byly s účinností od 1. 1. 2010 přidány i veřejné zakázky. 
 
Pro  úplnost  obžalovaný  doplnil,  že  tuto  shora  podrobně  rozvedenou  argumentaci 
obhajoby  zcela  jednoznačně  podporuje  i  důvodová  zpráva  k  trestnímu  zákoníku,  konkrétně  
k  ustanovení  §  254  až  256.  Z  důvodové  zprávy  se  totiž  podává,  že  dosavadní  trestné  činy 
sjednání  výhody  při  veřejné  soutěži  a  veřejné  dražbě  (§254),  pletichy  při  veřejné  soutěži  

pokračování 
- 7 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
(§ 255) osnova rozšiřuje i na zadávání veřejných zakázek. Tento pojem snad ani nepřipouští 
jiný  výklad  a  jednoznačně  znamená,  že  zákonodárce  dává  najevo  zájem  a  záměr  rozšířit 
dopad normy i na další skutkovou podstatu. Z citované důvodové zprávy je zcela jednoznačně 
patrný úmysl „původní" skutkovou podstatu rozšířit i na oblast veřejných zakázek. Veřejné 
zakázky tedy byly do skutkové podstaty dle ustanovení § 256 trestního  zákoníku  přidány 
zcela nově. Je tak možno učinit zcela jednoznačný závěr, že jednání, které je obžalovanému 
kladeno za vinu, nebylo v letech  2008  a  2009  možné  podřadit  pod  skutkovou  podstatu 
trestného  činu  dle  ustanovení  §  128a  trestního  zákona,  jelikož  tato  na  oblast  veřejných 
zakázek v dané době vůbec nedopadala. 
Ustanovení § 1 trestního zákoníku stanoví, že čin je trestný, jen pokud jeho trestnost 
byla  zákonem  stanovena  dříve,  než  byl  spáchán  (ustanovení  §  16  odst.  1  trestního  zákona 
stanovilo, že trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán). 
Obžalovaný se tvrzeného jednání měl dopustit - jak je uvedeno ve výrokové části obžaloby 
a současně  napadeného  rozsudku  -  v roce 2008 a v roce 2009, jeho  trestnost však byla 
trestním zákoníkem stanovena ve vztahu k oblasti veřejných zakázek až od 1. 1. 2010. 
Nalézací  soud  se  k  otázce  trestnosti  jednání  obžalovaného  vyjadřuje  na  straně  45 
a násl.  napadeného  rozsudku,  kde  dospěl  k  závěru,  že  jednání  trestné  bylo  s  tím,  kdy  tento 
svůj názor nalézací soud opřel o tři argumenty. Předně nalézací soud poukazuje na rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 5Tdo 572/2009. Dále nalézací soud argumentoval důvodovou 
zprávou k trestnímu zákoníku s tím, že pokud by byl správný názor obhajoby, tak by to 
znamenalo, že by v období od 1. 5.  2004 do 31.  12. 2009 nebyla poskytována trestněprávní 
ochrana při zadávání veřejných zakázek. 
 
Obžalovaný  však  namítl,  že  rozhodnutí  NS  ČR  sp.  zn.  5Tdo  572/2009  není  na 
předmětnou  trestní  věc  obžalovaného  vůbec  aplikovatelné,  neboť  v  této  trestní  věci  byl 
obžalovaný uznán vinným trestným činem pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle 
ustanovení  §  128a  odst.  1  trestního  zákona,  a  to  za  jednání  spočívající  v  tom,  že  měl  - 
zjednodušeně  řečeno  -  porušit tehdy platný  zákon  č.  199/1994  Sb.,  o  zadávání  veřejných 
zakázek. V době, které se týká zmiňované soudní rozhodnutí, byl účinný zákon č. 199/1994 
Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  jako  „zákon  č. 
199/1994“). Zákon č. 199/1994 byl s účinností ke dni 1. 5. 2004 zrušen a nahrazen zákonem 
č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon 
40/2004“). Snad jen pro úplnost je možné doplnit, že ke dni 1. 7. 2006 nabyl účinnosti ZoVZ, 
který je účinný dodnes.  
 
Ustanovení  §  1  odst.  1  písm.  b)  zákona  č.  199/1994  stanovilo,  že  zákon  upravuje 
obchodní veřejnou soutěž pro veřejné zakázky a způsob uzavírání smluv k jejich provedení na 
podkladě výsledků této soutěže. Tato úprava navazovala na úpravu obchodní veřejné soutěže, 
obsaženou v ustanovení § 281 -  288 obchodního  zákoníku  -  samozřejmě  v  tehdy  účinném 
znění.  Zákon  č.  199/1994  Sb.  představoval  ve  vztahu  k  právní  úpravě  obchodní  veřejné 
soutěže specifickou úpravu, což v konečném důsledku znamenalo, že zadavatel (při vyhlášení 
veřejné zakázky) tehdy postupoval podle pravidel obchodní veřejné soutěže dle příslušných 
ustanovení  obchodního  zákoníku.  Jinými  slovy  řečeno  v  daném  období  představovala 
obchodní veřejná soutěž „prostředek,“ jehož prostřednictvím probíhala „realizace“ veřejných 
zakázek.  Právní  úprava  zákona  č.  199/1994  Sb.  byla  nastavena  tak,  že  obchodní  veřejná 

pokračování 
- 8 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
soutěž  (dle  právní  úpravy  obchodního  zákoníku)  sloužila  k  tomu,  aby  byl  v  rámci  veřejné 
zakázky získán vždy nejvhodnější konkrétní návrh smlouvy. 
 
Klíčovým  faktem  je  to,  že  po  celé  období  účinnosti  zákona  č.  199/1994  Sb.  právní 
úprava nečinila rozdíl mezi obchodní veřejnou soutěží na straně jedné a veřejnou zakázkou na 
straně  druhé,  jelikož  veřejné  zakázky  byly  „realizovány“  právě  prostřednictvím obchodní 
veřejné  soutěže  upravené  v  obchodním  zákoníku.  V  důsledku  této  skutečnosti  je  zcela 
logické,  že  v  rámci  shora  uvedených  rozhodnutí  bylo  jednání  obžalovaného  spočívající 
v porušení  zákona  č.  199/1994  Sb.  „podřazeno“  pod  skutkovou  podstatu  trestného  činu 
pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle ustanovení § 128a odst. 1 trestního zákona. 
Dané  jednání  bylo  možné  pod  uvedenou  skutkovou  podstatu  „podřadit,“  jelikož  po  dobu 
účinnosti  zákona  199/1994  Sb.  byly  veřejné  zakázky  uskutečňovány  prostřednictvím 
obchodní veřejné soutěže, a právě na obchodní  veřejnou soutěž  (dle obchodního zákoníku) 
se ustanovení § 128a trestního zákona vztahovalo.  
 
S  účinností  ke  dni  1.  5.  2004  byl  zákon  č.  199/1994  Sb.  zrušen  a  současně  byl 
nahrazen  zákonem  č.  40/2004  Sb.  Celkový  přístup  zákonodárce  vyjádřený  v  zákoně 
č. 40/2004  Sb.  je  však  diametrálně  odlišný  oproti  zákonu  č.  199/1994  Sb.,  jelikož  zákon 
č. 40/2004  Sb.  s  účinností  od  1.  5.  2004  již  kategoricky  a  velmi  přesně  vzájemně  odlišil 
obchodní  veřejnou  soutěž  a  veřejnou  zakázku.  Je  tedy  možno  uzavřít,  že  s  účinností  od 
1. 5. 2004  již  nejsou  veřejné  zakázky  „realizovány“1  prostřednictvím  obchodní  veřejné 
soutěže, ba právě naopak postup v rámci veřejných zakázek byl upraven samostatně v zákoně 
č.  40/2004  Sb.  Právní  úprava  obchodní  veřejné  soutěže  byla  ponechána  jako  samostatná 
v rámci obchodního zákoníku. Stejná konstrukce (tedy odlišení veřejných zakázek a obchodní 
veřejné  soutěže)  byla  převzata  i  ZoVZ  jež  je  účinný  dodnes.  Jednání  porušující  zákon 
č. 199/1994  Sb.  tedy  bylo  možné  podřadit  pod  skutkovou  podstatu  dle  ustanovení  §  128a 
trestního  zákona  (veřejné  zakázky  totiž  byly  „realizovány“  na  základě  obchodní  veřejné 
soutěže a na obchodní veřejnou soutěž uvedené  ustanovení „dopadalo“).  Jednání porušující 
zákon  č.  40/2004  Sb.  (a  následně  i  zákon  č.  137/2006  Sb.)  již  pod  skutkovou  podstatu  dle 
ustanovení § 128a trestního zákona není možné podřadit (s účinností od 1.5.2004 se veřejné 
zakázky  „oddělily“  od  obchodní  veřejné  soutěže  jako  samostatná  kategorie  a  na  samotné 
veřejné  zakázky  uvedená  skutková  podstata  naprosto  nedopadá).  Jednání  v  souvislosti 
s veřejnými  zakázkami  je  možno  kriminalizovat  teprve  od  1.  1.  2010,  tedy  od  účinnosti 
trestního zákoníku. 
 
K důvodové zprávě k § 256 trestního zákoníku nalézací soud uvedl, že její stručnost 
nasvědčuje  absenci  změn,  které  dovozuje  obhajoba  (viz  str.  47  napadeného  rozsudku). 
Současně soud tvrdí, že pokud by se jednalo o natolik zásadní změnu, jak tvrdí obhajoba, tak 
by  na  toto  bylo  v  rámci  důvodové  zprávy  poukázáno,  což  je  ale  naprosto  nepřijatelná 
argumentace,  která  se  především  vymyká  uznávaným  interpretačním  pravidlům.  Z  pouhé 
stručnosti důvodové zprávy nelze dovozovat naprosto nic a rozhodně ne to, co tvrdí nalézací 
soud.  Absence  takového  poukazu  či  vysvětlení  ale  nic  neznamená  a  rozhodně  z  ní  nelze 
dovozovat obsah konkrétní normy. Kromě řady jiných důvodů striktně právně-legislativního 
druhu  je  třeba  poznamenat,  že  k  mnoha  změnám  v  ustanoveních  navrhovaných  zákonů 
dochází až v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně, což pochopitelně důvodová zpráva 
k  zákonu  nemůže  nijak  zohlednit.  Viděno  logikou  nalézacího  soudu  by  pak  podstatná  část 
právních norem musela být v praxi ignorována, protože o jejich existenci a smyslu není 

pokračování 
- 9 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
v důvodové zprávě žádná zmínka. 
 
Navíc z důvodové zprávy - byť je opravdu poměrně stručná - zcela jednoznačně plyne, 
že  přijetím  trestního  zákoníku  k  podstatné  změně  skutečně  došlo.  Vždyť  důvodová  zpráva 
zcela zřetelně uvádí, že dosavadní trestné činy zjednání výhody při veřejné soutěži a veřejné 
dražbě (§ 254), pletichy při veřejné soutěži (§ 255) osnova rozšiřuje i na zadávání veřejných 
zakázek.  Důvodová  zpráva  tedy  zřetelně  vypovídá  o  tom,  že  dosavadní  okruh  případů,  
na který dopadala daná skutková podstata, byl novou právní úpravou rozšířen.  
 
Obžalovaný zásadně  odmítl  i  tvrzení nalézacího soudu o tom, že názor obhajoby 
nemůže  být  správný,  protože  pokud  by  tomu  tak  bylo,  znamenalo  by  to,  že  v  době  od 
1. 5. 2004  do  31.  12.  2009  nebyla  veřejným  zakázkám  poskytována  trestněprávní  ochrana. 
V případě trestněprávních norem je však nepřípustný jakýkoliv jejich extenzivní výklad. I za 
situace, pokud by bylo shledáno, že právní úprava byla chybná, jelikož nedopadala na oblast 
veřejných zakázek, tak tento stav nelze „zhojit" tím, že dojde k rozšíření příslušné skutkové 
podstaty  na  základě  zcela  nepřípustného  extenzivního  výkladu.  Určující  je  to,  co  bylo 
zákonodárcem zakotveno prostřednictvím dané skutkové podstaty. Okruh vztahů, kterým je 
konkrétní  skutkovou  podstatou  poskytována  ochrana,  však  nemůže  být  jakkoliv „ex post" 
rozšiřován na základě pouhého výkladu, který jde nad a za rámec dané právní normy. 
 
Obžalovaný  dále  poukázal  na  to,  že  podle  napadeného  rozsudku  se  dvěma  skutky 
dopustil  dvou  trestných  činů.  Jednak  trestného  činu  sjednání  výhody  při  zadání  veřejné 
zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (dále jen jako „trestný  čin sjednání výhody") 
a jednak pro trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby (dále jen jako „trestný čin zneužití 
pravomoci"). Skutek popsaný pod bodem I. A napadeného rozsudku se týká stavby domova 
důchodců  v  Přerově.  Obžalovanému  je  v  této  souvislosti  kladeno  za  vinu,  že  on a další 
obžalovaní  
vědomě  nechali  zhotovitele  díla  provést  veškeré  dodatečné  stavební  práce,  které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, aniž bylo zahájeno příslušné zadávací 
řízení,  vědomi  si  zároveň  skutečnosti,  že  v  rámci  zakázky  vzniklé  vícepráce...  přesáhly 
zákonem  stanovený  limit  ve  výši  20  %  z  původní  ceny  díla,  a  že  tyto  vícepráce  již  ve 
skutečnosti  tato  společnost  provedla  jako  původní  zhotovitel díla, rozhodli o schválení 
rozdělení těchto již provedených víceprací. 
Následně  pak  mělo  být  dne  28.  5.  2008  rozhodnuto  o  rozdělení  již  provedených 
víceprací  na  dvě  části.  Část  těchto  prací  (ve  finančním  objemu  6.624.448  Kč)  byly  zadána 
v tzv. jednacím  řízení  bez  uveřejnění  a  druhá  část  těchto  prací  (ve  finančním  objemu 
5.949.765 Kč) byla zadána jako tzv. zakázka malého rozsahu. 
 
Skutek popsaný pod bodem II. napadeného rozsudku se týká stavebních úprav zimního 
stadionu v Přerově. Obžalovanému je v této souvislosti kladeno za vinu, že, opět s dalšími 
obžalovanými,  . .vědomě  nechali  zhotovitele  díla  provést  veškeré  v  rámci  zakázky  vzniklé 
vícepráce . . . vědomi si dále skutečnosti, že vícepráce . . . přesáhly zákonem stanovený limit 
ve výši 20 % z původní ceny díla a vědomi si dále i skutečnosti, že tyto vícepráce již „Sdružení 
—  Zimní  stadion  Přerov“  provedlo  jako  původní  zhotovitel  díla.
  Současně  je  tvrzeno,  že 
obžalovaný  si  byl  vědom  toho,  že  vícepráce  přesahují  zákonem  stanovený  limit  z  původní 
ceny díla ve výši 20 % a dále, že za účelem vyhnutí se vyhlášení veřejné soutěže na vzniklé 
vícepráce,  mělo  dojít  k  vynětí  nákladů  na  montáž  signalizačního  zařízení  z  původního 
rozpočtu díla, a to jako odpočet méněprací od víceprací. 

pokračování 
- 10 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
 
Z rozsudku ale vůbec není patrné, co mělo být konkrétním jednáním, jež je vyjádřeno 
obratem „nechali provést". Není z něj ani dostatečně patrno, jak se okresní soud vypořádal 
s obhajobou obžalovaného, že nic „provést" nenechal, protože až do té míry nebyl o podstatě 
problému  vůbec  informován.  Soud  se  vůbec  nezabýval  touto  zásadní  námitkou  obhajoby, 
akcentující tento problém již v rámci závěrečné řeči, která byla přednesena a jejíž písemná 
verze byla soudu předložena. V bodě 43 a následujících je poukaz na rozpornost popisu toho, 
čeho  se  měl  obžalovaný  dopustit. Jednak  je  totiž  tvrzeno, že  obžalovaný  v  obou  případech 
„nechal" stavební společnosti provést vícepráce. Současně je tvrzeno (viz strana 46 obžaloby), 
že  obžalovaný  se  při  vědomí  existence  již  vykonaných  víceprací  pokoušel  následným 
schvalováním  smluv  tyto  práce  legalizovat,  což  jsou  však  dvě  zcela  odlišné  činnosti. 
Obžaloba a posléze ani napadený rozsudek nevysvětlují, v čem by konkrétně mělo spočívat 
jednání obžalovaného, popisované jako „nechání provést vícepráce". Zřetelně by nemělo jít 
pouze  o  následnou,  již  jen  formální  legalizaci  dřívějšího  postupu,  ale  faktické  jednání  či 
opomenutí ve vztahu k stavbě před provedením uvedených prací. O jaké jednání mělo jít, ale 
nikde není uvedeno. 
 
Není zřejmě sporu, že pokud někdo umožní zhotoviteli provést dílo bez předchozího 
zadávacího  řízení  (je-li  ze  zákona  takové  řízení  nezbytné),  může  to  být  pro  zhotovitele 
zvýhodněním.  Pokud  by  byl  obžalovaný  viněn  z  něčeho  takového,  muselo  by  být  jasně 
popsáno,  co  fakticky  učinil  nebo  v  čem  zůstal  pasivní,  ač  měl  jednat.  Tedy  například  zda 
fyzicky  vpustil  zhotovitele  na  stavbu,  rozhodl,  že  tam  má  být  vpuštěn,  nezabránil  mu 
v provádění prací ač tak měl učinit atd. A samozřejmě to vše či jiné v situaci, kdy věděl, že 
k další  stavební  činnosti  je  nutné  nové  zadávací  řízení.  Nic  z  toho  nezmiňuje  obžaloba 
a s poukazem  na  tento  nedostatek  se  nijak  nevypořádal  ani  napadený  rozsudek,  který  navíc 
celé pochybení replikoval.  
 
Napadený rozsudek formuluje tvrzený skutek stejně jako obžaloba. Okresní soud tedy 
nejen ignoroval námitku obžaloby, ale vůbec si neujasnil, z čeho vlastně obžalovaného viní. 
Zda z toho, že „nechal provést práce“ anebo z toho,  že  byl  po  jejich  realizaci  účasten  na 
jakémsi quasi zadávacím řízení. Přitom ovšem to druhé již žádného dodavatele nezvýhodňuje 
a  u  toho  prvého  zase  není  tvrzeno,  jakým  způsobem  mělo  být  realizováno.  Trestný  čin 
sjednání výhody je zakotven v ustanovení § 256 trestního zákoníku, které v prvém odstavci 
stanoví,  že  kdo  v  souvislosti  se  zadáním  veřejné  zakázky  ...sjedná  některému  dodavateli, 
soutěžiteli  nebo  účastníku  dražby  přednost  nebo  výhodnější  podmínky  na  úkor  jiných 
dodavatelů nebo soutěžitelů... Je tedy nezbytné, aby soud uvedl, jakým jednáním obžalovaný 
uvedenou  výhodu  sjednal.  Nemůže  tedy  postačit  spekulace,  že  se  snad  následně  podílel  na 
legalizaci dřívějšího postupu rozdělením zakázky atd. 
 
Nalézací soud na mnoha místech odůvodnění napadeného rozsudku poukázal na to, že 
obžalovaný  věděl  o  průběžném  provádění  víceprací  v  průběhu  stavby  (viz  str.  10,  43,  53 
napadeného rozsudku). Ve vztahu k tomuto tvrzení však nalézací soud také neuvedl naprosto 
žádný  důkaz,  z  něhož  by  měl  tento  skutkový  závěr  vyplývat.  Nalézací  soud  měl  uvést,  ze 
kterých  důkazů  dovozuje  (či  které  důkazy  dle  jeho  názoru  potvrzují),  že  obžalovaný  věděl 
o postupném  provádění  víceprací.  K  ničemu  takovému  však  ze  strany  nalézacího  soudu 
nedošlo. Lze naopak tvrdit, že v průběhu celého trestního řízení nebyl proveden jeden jediný 
důkaz, který by prokazoval, že obžalovaný věděl o tom, že v průběhu provádění rekonstrukce 

pokračování 
- 11 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
zimního stadionu či stavby domova důchodů jsou průběžně prováděny vícepráce. Skutková 
zjištění nalézacího soudu tak postrádají oporu v provedených důkazech. 
Popisovaný  rozpor  mezi  skutkovými  závěry  nalézacího  soudu  na  straně  jedné 
a provedenými  důkazy  na  straně  druhé  není  jediný.  Obdobně  kupř.  nalézací  soud  přistoupil 
k posouzení toho, jak konkrétně hlasoval každý člen rady ve vztahu k předmětným zakázkám. 
Nalézací  soud  uvádí,  že  soud  však  musí  opět  dát  za  pravdu  obžalobě  v  tom  smyslu,  že 
v kontextu  všech  dalších  zjištěných  skutečností  a  shora  provedených  důkazů  je  jasné,  jaký 
konkrétní  postoj  obžalovaní  zaujali  a  jak  hlasovali  (viz  str.  62  napadeného  rozsudku).  Přes 
tento  poměrně  kategorický  závěr  nalézací  soud  opětovně  naprosto  nic  neuvedl  o tom, 
ze kterých důkazů plyne, jaký postoj zaujal ten který radní při hlasování na jednání rady.  
 
Tvrzení  nalézacího  soudu  uvedené  v  popisu  skutku  na  str.  2  rozsudku,  podle  něhož 
obžalovaní  vědomě  nechali  zhotovitele  díla  provést  veškeré  dodatečné  práce a pak dne 
28. 5. 2008  na  34.  schůzi  Rady  města  Přerova  o  schválení  rozdělení  těchto  již  provedených 
víceprací, je nepodložené. Naopak je zřejmé, že obžalovaným Mgr. K. předkládaný materiál 
na  34.  schůzi  Rady  města  Přerova  neobsahuje  ani  jedinou  informaci o tom, že navrhované 
práce byly již údajně provedeny. Podobné to je i ve vztahu k rekonstrukci zimního stadionu a 
schválení  zakázky  vzniklé  z  víceprací  na  68.  schůzi  Rady  města  dne  12. 8. 2009 (str. 4 
napadeného  rozsudku).  I  zde  byla  předložena  jen  velmi rámcová informace o tom, že 
předmětné práce byly již z větší části realizovány, neboť na nich záviselo další pokračování 
stavebních  a  montážních  prací.  Přitom  obžalovaný  nebyl  členem  komise,  která  pro  Radu 
schvalovala podklady a tedy opět nemohl znát detaily. Za dané situace tedy nelze uzavřít - jak 
to učinil nalézací soud - že obžalovaný svým jednáním naplnil skutkovou podstatu trestného 
činu  sjednání  výhody  při  zadání  veřejné  zakázky,  při  veřejné  soutěži  a veřejné  dražbě,  ba 
právě  naopak  je  zřejmé,  že  k  naplnění  této  skutkové  podstaty  v  žádném  případě  dojít 
nemohlo.  
 
Samostatným  problémem  pak  je  poradenská  činnost  právního  zástupce  Statutárního 
města Přerov JUDr. D. Ve vztahu k rekonstrukci zimního stadionu v Přerově jde o to, že - 
velice  zjednodušeně  řečeno  –  došlo  k  vynětí  nákladů  na  dodávku  a  montáž  signalizačního 
zařízení (tzv. světelné tabule) z původního rozpočtu díla. Jmenovaný advokát v rámci svého 
výslechu v přípravném řízení uvedl, že poskytoval právní služby společnosti TEPLO Přerov 
a. s. a v  této  souvislosti  koncem  dubna  2008  zpracoval  pro  uvedenou  společnost  právní 
rozbor, ve kterém vyjádřil právní názor, že daná společnost je tzv. sektorovým zadavatelem, 
a tedy dle ZVZ má povinnost zadávat pouze nadlimitní veřejné zakázky s tehdejším limitem 
nad cca 11 mil. Kč. Svědek dodal, že tento právní názor potvrdil řediteli společnosti TEPLO 
Přerov  a.s.  i  ústně  v  průběhu  roku  2009.  Následně  se  ukázalo,  že  tento  právní  názor  byl 
špatný,  v  důsledku  čehož  byla  ze  strany  Úřadu  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  uložena 
pokuta. Jelikož postup při dodávce a montáži signalizačního zařízení byl zvolen na základě 
právního rozboru advokáta JUDr. Petra D.,  byla  jím  daná  záležitost  uplatněna  jako  škodní 
událost,  jak  jmenovaný  popsal  při  své  svědecké  výpovědi  dne  19.  9.  2013  a  následně  také 
došlo  k  vyplacení  pojistného  plnění.  Zbývá  ještě  doplnit,  že  svědkem  uvedené  skutečnosti 
jsou zcela potvrzeny listinami vyžádanými jednak od společnosti TEPLO Přerov a. s. a jednak 
od Generali Pojišťovny a.s., u níž byl pojištěn jmenovaný svědek advokát JUDr. Petr D., kdy 
obdobně tento svědek vypovídal u hlavního líčení v řízení před soudem.  
 

pokračování 
- 12 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
Z  výpovědi  uvedeného  svědka  zcela  jasně  plyne,  že  v  případě  vynětí  a  dodávky 
signalizační  tabule  bylo  jednáno  (postupováno)  na  základě  jím  zpracovaného právního 
rozboru. Nalézací soud tento názor obhajoby nesdílí a poukazuje na to, že uvedený svědek 
v rámci své svědecké výpovědi před soudem popsal, že k problematice signalizační tabule se 
dostal až v okamžiku, když společnost TEPLO Přerov a.s. obdržela pokutu, z čehož nalézací 
soud dovodil, že nedošlo ke zpracování žádného právního rozboru. Toto tvrzení nalézacího 
soudu musí obhajoba zcela kategoricky odmítnout. Nalézací soud totiž vytrhává určitou část 
výpovědi  JUDr.  Petra  D.  z celkového kontextu  a  tím  naprosto  mění  celkový  význam  této 
svědecké výpovědi. Výpověď JUDr. Petra D. je zachycena na str. 22 a n. protokolu o hlavním 
líčení ze dne 12. 11. 2014. Svědek uvedl konkrétně následující: Tam byl jediný problém, že 
jsem  dělal  v  roce  2008  u  příležitosti  uzavření  smlouvy  o  dodávce  nějakých  ventilů  právní 
rozbor, zda je Teplo sektorovým dodavatelem. Tedy osobou, která je povinna řídit se zákonem 
o veřejných zakázkách pouze u nadlimitních veřejných zakázek. V roce 2008 jsem uvedl, že 
Teplo je sektorovým zadavatelem a je povinno se řídit zákonem pouze
 v případě nadlimitních 
zakázek. Během roku 2009 jsem potvrdil svůj právní rozbor z dubna 2008 . . . Tento názor 
jsem  potvrdil  v  roce  2009,  ale  už  nevím,  zda  telefonicky  nebo  při  osobních  setkáních,  při 
nějakých právních konzultacích“  (viz  str.  22  a  23  protokolu  o  hlavním  líčení  
ze dne 12. 11. 2014). 
 
Z citované pasáže jeho svědecké výpovědi je tak zjevné, že JUDr. Petr D. zpracoval 
právní rozbor v roce 2008 ve vztahu k problematice ventilů, kdy tento byl následně aplikován 
společností TEPLO Přerov a. s. i na záležitost týkající se signalizačního zařízení na zimním 
stadionu.  Je  tak  třeba  zcela  odmítnout  tvrzení  nalézacího  soudu,  že  JUDr.  Petr  D.  se k 
problematice signalizačního zařízení dostal až v souvislosti s uloženou pokutou. Již dříve byl 
totiž  zpracován  právní  rozbor,  na  jehož  základě  bylo  postupováno,  kdy  v  důsledku  tohoto 
postupu byla posléze uložena zmíněná pokuta. Toto pochybení bylo ze strany JUDr. Petra D. 
uznáno s tím, že v souvislosti s ním následně  uplatnil  pojistnou  událost.  Nalézací  soud 
nemůže vytrhávat z kontextu tvrzení svědka o tom, že o signalizační tabuli se dozvěděl až 
v souvislosti  s  uložením  pokuty,  ale  musí  toto  posuzovat  v  celkovém  kontextu  výpovědi 
svědka. 
 
Tvrzení nalézacího soudu o tom, že je evidentní, že žádné předchozí stanovisko nebylo 
ze strany JUDr. Petra D.  zpracováno, je tak  v  příkrém  rozporu  s  provedenými  důkazy. 
Nalézací soud poukázal  na to, že nebylo zpracováno žádné právní stanovisko týkající se 
konkrétně signalizační tabule. Nic ohledně takovéhoto právního stanoviska však nikdy nebylo 
ze strany jmenovaného svědka ani ze strany obhajoby tvrzeno. Z výpovědi svědka plyne, že 
tento  v  roce  2008  zpracoval  společnosti  TEPLO  Přerov  a.s.  rozbor  týkající  se  toho,  zda  je 
uvedená  společnost  sektorovým  zadavatelem  či  nikoliv,  kdy  na  základě  tohoto  (obecného) 
právního  rozboru  bylo  posléze  postupováno  v  pozdější  době  i  v  jiných  případech  (tedy 
i v případě signalizační tabule).  
 
K  dodávce  signalizační  tabule  se  vyjadřoval  taktéž  svědek Ing. K., který de facto 
potvrdil výpověď JUDr. Petra D. Tuto výpověď nalézací soud zpochybňuje s tím, že Ing. K. 
je propojen s obžalovanými jakožto zástupci města a akcionářem společnosti TEPLO Přerov 
a. s. (viz str. 62 napadeného rozsudku). Obhajoba se domnívá, že uvedené hodnocení učiněné 
ze  strany  nalézacího  soudu  je  zcela  nepřípadné  a  neakceptovatelné.  Pokud  nalézací  soud 
jistým  způsobem  zpochybňuje  výpověď  jmenovaného  svědka  s  odkazem  na  jeho  údajné 

pokračování 
- 13 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
propojení s obžalovaným, pak by nalézací soud měl konkrétně poukázat na to, s kým je tedy 
svědek  propojen  a  jak  tímto  byla  ovlivněna  jeho  svědecká  výpověď  v  trestním  řízení.  Nic 
takového však nalézací soud nečiní. Za této situace nelze uzavřít jinak, než že nalézací soud 
zpochybňuje věrohodnost výpovědi svědka Ing. K., aniž by pro toto tvrzení měl k dispozici 
jakékoliv důkazy. Jedná se o ničím nepodložené dohady  a spekulace, které nemají v rámci 
rozsudku vyneseného v trestním řízení místo. 
 
Obžalovanému (a dalším spoluobžalovaným) je dále kladeno za vinu -  zjednodušeně 
řečeno - že úmyslně vyňali dodávku a montáž signalizačního zařízení z původního rozpočtu 
díla a tímto způsobem porušili ZoVZ. Ze shora uvedených skutečností je však zřejmé, že bylo 
postupováno na základě právního rozboru, který zpracoval jmenovaný advokát JUDr. Petr D. 
Jinými  slovy  řečeno,  představitelé  Statutárního  města  Přerova  se  při  svém  postupu  řídili 
uvedeným právním rozborem, nejednali tedy podle svého vlastního rozhodnutí, nýbrž se při 
svém jednání spoléhali na stanovisko odborníka v dané oblasti. V daných souvislostech lze 
poukázat na rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 5Tdo 848/2010 v němž se mimo jiné uvádí: „Soudy se 
také dostatečně nevypořádaly s obhajobou obviněných D. Ř. a J. M., pokud namítali, že jejich 
jednáním nebyla naplněna subjektivní stránka, když dali na radu JUDr. P. a postupovali podle 
jeho pokynů. Ani sám JUDr. P., jak vyplývá z jeho shora citované výpovědi, nepopíral, že to 
byly právě jeho rady, které dával obviněným a kterými se tito následně řídili. K tomu je třeba 
zdůraznit,  že jestliže laické osoby se spolehnou na informace advokáta, jako osoby práva 
znalé,  aniž  by  měly  nějaké  věrohodné  signály,  z  nichž  by  mohly  dovodit  nesprávnost 
takových  informací,  nelze  u  nich  zpravidla  dovodit  úmyslné  zavinění  ve  vztahu  k  vzniku 
tvrzené škody na podkladě jejich jednání v právním smyslu.“ 
 
Ustanovení § 19 odst. 1 trestního zákoníku upravující tzv. právní omyl stanoví, že kdo 
při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je  protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se 
omylu vyvarovat.  Druhý  odstavec citovaného ustanovení trestního zákoníku potom stanoví, 
že omylu bylo možno se vyvarovat, pokud povinnost seznámit se s příslušnou právní úpravou 
vyplývala pro pachatele ze zákona nebo jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo 
smlouvy, z jeho  zaměstnání,  povolání,  postavení  nebo  funkce,  anebo  mohl-li pachatel 
protiprávnost činu rozpoznat bez zřejmých obtíží. Tím, že se nalézací soud tímto aspektem 
vůbec  nezabýval  (dovodil  jiný  kontext  právního  stanoviska  JUDr.  D., logicky ani nemohl 
posuzovat, zda se obžalovaný mohl omylu vyvarovat. Ale vycházeje z citovaného rozhodnutí 
NS  a  jím  daných  kritérií  je  zjevné,  že  nikoliv.  Stručně  řečeno,  i  kdyby  se  celou  záležitostí 
detailně zabýval, neměl rozumný důvod pochybovat o právním stanovisku JUDr. D. 
 
Součástí  popisu  skutku  je  tvrzení  o  tom,  že  nebyl  respektován  zákonem  stanovaný 
limit ve výši 20 % z původní ceny díla, při jehož překročení je již nutné ohledně vzniknuvších 
víceprací  zahájit  příslušné  zadávací  řízení  na  tyto  vícepráce.  Na  tomto  základě  je pak 
postaven  závěr  o  porušení  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  ve  znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako ZVZ), a z toho je dovozováno i naplnění skutkové podstaty 
trestného činu dle § 256 trestního zákoníku. Tedy zmíněná hranice zvýšení nákladů o více než 
20  %  původního  rozpočtuje  byla  kritická  pro  závěr  o  spáchání  uvedeného  trestného  činu. 
Pokud  jde  o  možné  vícepráce,  je  třeba  úvodem  říci,  že  nabídková  cena  veřejné  zakázky  je 
jednotlivými dodavateli vždy stanovena podle zadavatelem vymezeného  předmětu  plnění 
veřejné zakázky. V průběhu plnění veřejné zakázky může nastat situace, že je třeba realizovat 
práce,  které  nebyly  předmětem  původní  veřejné  zakázky  (tedy  vícepráce).  Z  logiky  věci  je 

pokračování 
- 14 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
zřejmé, že obvykle je potřeba provedení takových prací velmi naléhavá, neboť bez nich nelze 
ve  stavbě  pokračovat,  případně  ji  řádně  dokončit.  To  vytváří  specifický  problém  tam,  kde 
samo  dílo  je  prováděno  zhotovitelem  vzešlým  ze  zadávacího  řízení,  neboť  pokud  by  bylo 
nezbytné dodavatele víceprací „vysoutěžit“ běžným zadávacím řízením, došlo by k průtahům 
se stavbou, což by namnoze mělo fatální následky. Provedení víceprací, je-li třeba dodavatele 
vybrat  v  zadávacím  řízení,  lze  zadávat  také  formou  jednacího  řízení  bez  uveřejnění. 
Podmínky jednacího řízení bez uveřejnění jsou stanoveny v ustanovení § 23 odst. 7 ZVZ. 
 
Napadeným  rozsudkem  je  tvrzeno  (ve  shodě  s  podanou  obžalobou),  že  v případě 
víceprací  byl  překročen  limit  ve  výši  20  %.  Pro  zpřehlednění  dané  problematiky  byly 
obhajobou nalézacímu soudu již v rámci  návrhu  na  předběžné  projednání  obžaloby 
předloženy  přehledy  smluvních  závazků  týkajících  se  stavby  domova  důchodců  a  stavby 
zimního stadionu. Na tyto přehledy - které jsou součástí spisového materiálu - lze na tomto 
místě  pro  stručnost  odkázat.  Z  uvedených  přehledů  zejména  plyne,  že  v  případě  stavby 
domova důchodců došlo k překročení limitu 20 % o pouhá 4,5 %. V případě rekonstrukce 
zimního stadionu potom došlo k překročení pouze o 2,39 %. 
 
Otázka, zda takovéto překročení hranice 20% by vůbec mohlo být kvalifikováno jako 
trestný čin (i kdyby tato hranice stále existovala) bude obžalovaným položena a zodpovězena 
níže. Významné ale je, že aktuální legislativní tendence jasně ukazují, že tehdy platná právní 
úprava  ZVZ  (zejména  v  části  stanovící  limit  pro  tzv.  vícepráce ve výši 20 %) byla 
problematická  a  s  nežádoucími  účinky.  V  prvé  řadě  je  třeba  zmínit  evropskou  legislativu. 
Konkrétně Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26.2.2014 o zadávání 
veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (dále jen jako „směrnice 2014/24/EU“), 
která  nahrazuje  Směrnici  Evropského  parlamentu  a  Rady  2004/18/ES  ze  dne  31.  3.  2004 
o koordinaci  postupů  při  zadávání  veřejných  zakázek  na  stavební  práce,  dodávky  a  služby 
(dále  jen  jako  „směrnice  2004/18/ES“).  Obě  uvedené  směrnice  upravují  problematiku 
tzv. víceprací podobně, a to stanovením limitu 50 % z hodnoty původní zakázky. 
 
V  kontextu  shora  uvedeného  je  třeba  doplnit,  že  úprava  vyplývající  ze  směrnice 
2014/24/EU (tedy především zmiňovaný limit pro vícepráce ve výši 50 %) se bude muset stát 
součástí českého právního řádu. Z ustanovení čl. 249 odst. 3 Smlouvy o založení evropského 
společenství (dále jen jako ,,SES“) plyne, že směrnice je závazná ,pro každý stát, kterému je 
určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředku se 
ponechává  vnitrostátním  orgánům“.  Každý  členský  stát  je  povinen  směrnici  náležitým 
způsobem  implementovat  do  svého  právního  řádu.  Tedy  i  Česká  republika  nemá  jinou 
možnost,  než  učinit  takové  legislativní  změny,  aby  se  po  obsahové  stránce  směrnice 
2014/24/EU stala součástí českého právního řádu.  
 
Pro  účely  toto  podání  se  ale  jeví  jako  mnohem  zásadnější,  že  dne  6.  3.  2015  nabyl 
účinnosti zákon č. 40/2015 Sb. který novelizuje ZVZ a mimo jiné v bodě 3 mění limit 20% na 
30%.  Logicky  vniká  otázka,  zda  má  tento  legislativní  posun  nějaký  dopad  na  právní 
kvalifikaci  jednání  obžalovaného.  Obhajoba  si  je  plně  vědoma  argumentace,  kterou 
v souvislosti  s  poukazem  na  posun  limitu  přednesla  v  rámci  hlavního  líčení  a  na  jeho  závěr 
v závěrečné řeči, i to, jak se následně s tímto argumentem soud vypořádal. Nicméně obhajoba 
stále trvá na tom, že k překročení limitu 20% došlo v důsledku provádění nepředpokládaných 
a nepředpokladatelných víceprací. Pak je nutné se zabývat tím, zda by tato skutečnost měla 
nějaký  vliv  na  trestnost  jednání  obžalovaného,  kdyby  neexistovaly  žádné  jiné  námitky  či 

pokračování 
- 15 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
skutečnosti,  jichž  se  obžaloba  dovolává  a  jež  obhajoba  popírá.  Prvé,  co  lze  v  tomto  směru 
s jistotou  říci  je,  že  pokud  by  v  době  kdy  mělo  dojít  ke  skutku  existoval  zmíněný  zvýšený 
limit 30 %, pak by zřejmě nebyl vůbec žádný problém s tím, že byly vícepráce provedeny. 
Nešlo by o žádné porušení ZVZ. V takovém případě by bez jakýchkoliv překážek stávající 
zhotovitel  díla  mohl  provést  i  další  potřebné  práce  až  do  rozpočtového  limitu  +  30  % 
původního rozpočtu. Jak výše uvedeno, tento by v žádném případě nebyl přečerpán. A naopak 
nebylo by povinností Statutárního města Přerov či kohokoliv jiného, provádět nové zadávací 
řízení a tedy by ani nebylo možné hovořit o tom, že stávající zhotovitel byl zvýhodněn oproti 
nějakému  jinému  dodavateli  či  soutěžiteli.  Tím  by  logicky  nebylo  možné  ani  takovým 
jednáním  spáchat  trestný  čin  a  nebylo  by  možno  takové  jednání  kvalifikovat  jako  sjednání 
výhody  při  zadání  veřejné  zakázky,  při  veřejné  soutěži  a  veřejné  dražbě  ve  smyslu  §  256 
trestního zákoníku.  
 
Podle ust. § 65 trestního zákona platného do 31. 12. 2009 by bylo nutno v takovémto 
případě aplikovat toto ustanovení, podle něhož trestnost činu, který byl v době spáchání pro 
společnost nebezpečný, zaniká, jestliže vzhledem k změně situace anebo vzhledem k osobě 
pachatele pominula nebezpečnost trestného činu pro společnost. Podle ustanovení § 2 odst. 1 
zákona  číslo  40/2009  Sb.  -  trestní  zákoník  ve  znění  pozdějších  předpisů  se  trestnost  činu 
posuzuje  podle  zákona  účinného  v  době,  kdy  byl  čin  spáchán;  podle  pozdějšího  zákona  se 
posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější. 
 
Je nesporné, že skutky, kterými podle  napadeného  rozsudku  měly  být  naplněny 
skutkové podstaty trestného činu, měly být spáchány za účinnosti trestního zákona. Obžaloba 
kvalifikovala  jednání  obžalovaného  jako  trestné  činy  dle  trestního  zákoníku  s  tím,  že  nová 
právní  je  úprava  pro  obžalované  příznivější.  Tutéž  argumentaci  přebírá  nalézací  soud 
a reprodukuje  ji  na  straně  45  napadeného  rozsudku.  To  ovšem  neplatí  pro  případ,  kdy  by 
podle původního trestního zákona došlo k zániku trestnosti činu, a to i v době, kdy již tento 
zákon  není  platný.  Striktně  vzato  posuzováno  z  hlediska  příznivosti  posuzování je pro 
obžalovaného příznivější posuzování podle trestního zákona, které umožňuje zánik trestnosti, 
když trestní zákoník takovéto ustanovení nemá. 
 
Srovnatelný problém řešil NS ČR z podnětu stížnosti pro porušení zákona ve vztahu 
k odsouzení za trestný  čin  vyhýbání  se  výkonu  civilní  služby  podle  §  272e  odst.  2  trestního 
zákona,  za  který  byl  obviněný  odsouzen  v  době,  kdy  již  byla  civilní  služba  zrušena. 
Je nesporné, že v souvislosti s tímto zrušením došlo i k příslušné novelizaci trestního zákona, 
nicméně  podstata  trestnosti  je  v  oblasti  existence  a  posléze  neexistence  jiné  právní  normy. 
V tomto případě pak nejde o její existenci a zrušení, ale zásadní změnu. 
 
Odhlédnuto  od  veškeré  předchozí  argumentace  je  samostatným  aspektem  případu 
otázka,  zda  zmíněné  překročení  limitu  20%  a  za  všech  okolností  tvrzených  obžalobou,  lze 
v podstatě  automaticky  považovat  za  naplnění  skutkové  podstaty  trestného  činu,  kterým  byl 
obžalovaný  uznán  vinným,  a  to  z  hlediska  konstrukce  trestní  odpovědnosti,  jak  je  uvedena 
v ustanovení  §  12  odst.  2  trestního  zákoníku.  Zde  pak  je  třeba  se  zabývat  především  širším 
kontextem  limitu  20%  či  30%  možného  (legálního)  překročení  „vysoutěženého“  rozpočtu. 
Již dlouhodobě  bylo  veřejně  diskutováno,  že  právní  úprava  ZVZ  zúžila  prostor  pro  práci 
stavebních firem takovým způsobem, že prakticky nebylo možné stavby realizovat. Největším 
problémem  byly  právě výše zmiňované tzv. vícepráce.  Za vícepráce současná právní úprava 

pokračování 
- 16 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
považuje  cokoliv,  co  se  realizuje  jinak,  než  jak  bylo  uvedeno  v  původní  zadávací 
dokumentaci. Na tzv. vícepráce je pak byl ZVZ stanoven limit ve výši 20 % (nyní tedy 30 %). 
Představa  při  přípravě  stávající  právní  úpravy  byla  zřejmě  taková,  že  při  překročení 
uvedeného limitu (v případě tzv. víceprací) by mělo dojít k vyhlášení řádné veřejné zakázky. 
Praktické zkušenosti ukázaly - a bylo na to poukazováno i v případě opakovaného návrhu na 
zastavení trestního stíhání obžalovaného -  že  tato  představa  je  zcela  naivní  či  možná  lépe 
řečeno  utopická.  Vypsání  otevřeného  zadávacího  řízení  je  totiž  vždy  otázkou  minimálně 
několika měsíců. Po tuto dobu by stavba musela „stát“, vícepráce by nebylo možné provést 
a bylo  by  nutné  vyčkat  na  výsledek  vyhlášené  veřejné  soutěže.  Stavba  by  tedy  musela  být 
řadu měsíců „zakonzervována,“ zcela určitě by mohlo dojít k poškození již dokončených částí 
stavby.  V  praxi  tak  vznikaly  obrovské  problémy,  které  bylo  možno  řešit  v  podstatě  pouze 
dvěma způsoby. Prvním bylo stavbu zastavit (resp. ji tzv. zakonzervovat), vyhlásit veřejnou 
soutěž  a  čekat  několik  měsíců  na  výsledek  s  tím,  že  v  mezidobí  může  na  již  dokončených 
částech  stavby  dojít  ke  vniku  škody,  což  by  samo  o  sobě  mohlo  být  důvodem  k  trestnímu 
stíhání. Alternativa zakonzervování stavby na dobu, než bude znám vítěz zadávacího řízení na 
provedení víceprací, ovšem přináší  další  absurdní  problém.  Zakonzervování  stavby  je 
nepochybně  činnost,  s  níž  v  původním  „vysoutěženém“  rozpočtu  nebylo  uvažováno  a  jde 
o činnost  nepochybně  vyžadující  další  náklady.  Tedy  i  potřebu  zadávacího  řízení  na 
dodavatele zakonzervování stavby.  Nebo  se  nabízelo  druhé  řešení,  tedy  stavbu  nepřerušit. 
Nyní  nejde  o  to,  co  o  problému  věděl  konkrétně  obžalovaný,  ale  o  to,  že  tento  postup  byl 
důvodem  k  zahájení  trestního  stíhání.  Následná  snaha  o  dodatečné  zadávací  řízení  byla 
z hlediska možného naplnění  skutkové  podstaty  trestného  činu  dle  §  256  trestního  zákoníku 
(a v souvislosti s tím i ustanovení § 329 trestního zákoníku) irelevantní, byť to nalézací soud 
neustále spojuje dohromady. A také pouze tato situace a jednání, které je s ní ve vztahu 
k obžalovanému  spojováno,  je  významná  pro  posouzení  existence  trestní  odpovědnosti 
ve smyslu ust. § 12 odst. 2 trestního zákoníku. 
 
Nicméně  pro  posouzení  trestní  odpovědnosti  nelze  odhlédnout  ani  od  dalšího  děje, 
tj. od zadávacího řízení ex post. Statutární město Přerov za této situace zvolilo zadávací řízení 
formou jednacího řízení bez uveřejnění, ač práce již byly provedeny. Nicméně z rozhodnutí 
ÚOHS  č.  j.  ÚOHS-S101/2010/VZ-262/2011-540/PVé,  ze  dne  7.2.2011  (zmíněno  na  str.  25 
napadeného rozsudku) je patrno, že ani tento postup, i kdyby k němu došlo ex ante, by nebyl 
akceptován.  Svědčí  o  tom  i  související  argumentace  nalézacího  soudu  poukazující  na 
rozhodnutí NS ČR ze dne 28. 11. 2012, sp. zn. 1Afs 23/2012 (str. 22 napadeného rozsudku). 
Lze  jistě  argumentovat  tím,  že  v  daném  případě  nebyla  původní  projektová  dokumentace 
neúplná, jak tvrdí nalézací soud, což je také věcným základem zmíněného judikátu NS ČR. 
Zjevný je právní diskomfort v této oblasti, který výrazně snižuje míru společenské škodlivosti 
jednání, kterého se podle napadeného rozhodnutí měl dopustit obžalovaný. Ať již věděl anebo 
nevěděl  o  tom,  k  čemu  došlo  a  znal  či  neznal  všechny  věcné  a  právní  souvislosti,  šlo 
evidentně o překročení limitu v řádech jednotek a to ještě ne více než pěti, a to za situace, kdy 
Statutárnímu městu Přerov právní řád žádné rozumné řešení nenabízel.   
 
Ostatně i kdyby projektová dokumentace byla neúplná, jak to dovodil nalézací soud, 
za její stav nemohl ani obžalovaní ani spoluobžalovaní, neboť v takovém případě někdo jiný 
špatně  odvedl  svoji  práci.  Před  důsledky  takového  jednání  ale  byli  postaveni  radní  a  další 
osoby  a  případný  poukaz  na  vadnost  dokumentace  neřešil  otázku,  jak  dál  postupovat  se 
stavbami, aby škoda buď vůbec nevznikla anebo byla minimální. Na to právo, včetně jeho 

pokračování 
- 17 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
aplikace  ÚOHS  případně  NKÚ,  žádnou  přijatelnou  odpověď  nedává,  ale  spolehlivě  se 
pokouší kriminalizovat jakékoliv další kroky a řešení. Jednalo se tedy o „začarovaný kruh“, 
do  kterého  místní  samosprávy  uvrhl  zákonodárce  přijetím  právní  úpravy,  která  byla 
z praktického hlediska pouze nepoužitelnou teoretickou konstrukcí. 
 
V  předmětném  případě  stavby  pokračovaly  dál,  čímž  se  zamezilo  vzniku  možné 
škody,  kterou  by  v  konečném  důsledku  muselo  hradit  Statutární  město  Přerov.  V  kontextu 
s předchozí  abstraktní  argumentací  poukazující  na  nepraktičnost  a  v  podstatě  nemožnost 
dodržet za všech reálně možných situací limit 20% zvýšených nákladů,  je třeba se zabývat 
konkrétní situací Statutárního města Přerova – tím, jaké náklady by si vyžádalo „zastavení“ 
obou staveb  a  jejich  konzervace  do  doby,  než  by  bylo  ukončeno  nově  vyhlášené  výběrové 
řízení.  Nově  vyhlášené  výběrové  řízení  by  mohlo  trvat  cca  od  6  měsíců  až  do  1  roku. 
Konzervace obou staveb po tak dlouhou dobu by v konečném důsledku mohla zatížit rozpočet 
města  částkou  v  řádech  milionů  korun  (kupř.  náklady  na  ostrahu,  zajištění  bezpečnosti 
bezprostředního  okolí  stavby,  náklady  vynaložené  na  sanování  odkrytých  základů  staveb, 
zastřešení apod.).  Tyto „dodatečné“ náklady by  mohly být opětovně přičteny k tíži členům 
orgánů  Statutárního  města  Přerova.  V  případě  stavby  domova  důchodců  potom  zcela  reálně 
hrozilo,  že  pokud  dojde  k  „zastavení“  stavby  a  tato  nebude  dokončena  v  předpokládaném 
termínu, tak Statutární město Přerov bude muset vracet dotaci ve výši cca 100 mil. Kč, kterou 
mu  na  tuto  investiční  akci  poskytlo  Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí.  Shora  uvedené 
skutečnosti je třeba náležitě vyhodnotit (což však nalézací soud bohužel neučinil) v kontextu 
s ustanovením § 12 odst. 2 trestního zákoníku, který stanoví, že trestní odpovědnost pachatele 
a  trestněprávní  důsledky  s  ní  spojené  lze  uplatňovat  v  případech  společensky  škodlivých, 
ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. 
 
Citované ustanovení upravuje zásadu subsidiarity trestní represe a princip „ultima 
ratio.“ Jednoduše řečeno se jedná o premisu, že trestněprávní řešení je nejzazší (subsidiární) 
prostředek k ochraně právního řádu. Trestněprávní řešení tak vždy představuje zcela krajní 
prostředek  (ultima  ratio)  pro  zákonodárce,  ale i pro soudce, státní zástupce a policii, když 
trestnými činy mohou být pouze závažnější případy protispolečenských jednání. Ustanovení 
§ 12  odst.  2  trestního zákoníku  má  i  podstatný  interpretační  význam,  jelikož  znaky  každého 
trestného činu zakotveného v trestním zákoníku musí být vždy vykládány tak, aby za trestný 
čin  byl  považován  pouze  a  jedině  čin  společensky  škodlivý.  Přehlédnout  nelze,  že  formy 
nápravy bylo dosaženo pokutou, kterou ÚOHS uložil. To jistě není námitka, dovolávající se 
nestíhatelnosti  obžalovaného  vzhledem  k  zásadě  ne  bis  in  idem.  Ale  náprava  to  byla 
a vzhledem k výši pokuty je zřejmé, že ani ÚOHS, vzhledem k okolnostem případu nevnímal 
stupeň  škodlivosti  jako  vysoký  či  vyšší.  Tímto  aspektem  se  ale  nalézací  soud  vůbec 
nezabýval.  
 
V napadeném  rozsudku  je  obžalovanému  mimo  jiné  uložen  trest  zákazu  činnosti 
spočívající v zákazu výkonu funkce člena zastupitelstva a rady územně samosprávného celku 
na dobu 4 roků a to podle § 73 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku. Již v rozhodnutí sp. zn. 
4Tz 167/2006  dospěl  Nejvyšší  soud  k  závěru,  že  výkon  funkce  člena  zastupitelstva 
nevyhovuje žádné kategorii obsažené v § 50 odst. 1 trestního zákona, když uložením takového 
trestu (a zákazem výkonu předmětné funkce) by ze strany soudů ve skutečnosti došlo k odnětí 
pasivního volebního práva zakotveného v  čl.  21  odst.  1  Listiny  základních  práv  a  svobod 
a došlo  by  tak  k  nepřípustnému  zásahu  do  právních  předpisů  upravujících  vznik  a  zánik 

pokračování 
- 18 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
mandátu členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Takovým právním předpisem 
je zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Je třeba poznamenat, že podobný 
závěr dle uvedeného rozhodnutí prezentoval NS ČR i v celé řadě rozhodnutí předchozích. 
 
Vzhledem k uvedené argumentaci tedy obžalovaný  Ing.  Jiří  L.  navrhl  zrušení 
napadeného rozsudku  postupem dle § 258 odst. 1 písm.  b),  c),  d)  trestního  řádu  a  dále  pak 
zproštění obžaloby, a to buď dle § 226 písm. a) trestního řádu (nebyla prokázána subjektivní 
či objektivní stránka tvrzeného trestného činu - tedy, nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro 
který  je  obžalovaný  stíhán),  případně  dle  §  226  písm.  b)  trestního  řádu  (ve  věci  není  dána 
trestní odpovědnost dle § 12 odst. 2 trestního zákoníku - tedy v žalobním návrhu označený 
skutek není trestným činem) anebo dle § 226 písm. e) trestního řádu (trestnost činu zanikla). 
 
Obžalovaný 2) Mgr. Josef K.,  který podal proti napadenému rozsudku odvolání 
prostřednictvím  svého  obhájce  JUDr.  Vlastimila  Roubala  a  zaměřil  ho  rovněž  do  všech 
výroků napadeného rozsudku, tj. jak do výroku o vině, tak i do výroku o trestu, v podrobném 
písemném  odůvodnění  podaného  opravného  prostředku  zejména  namítnul, že okresní soud 
vychází z principu, že jednání obžalovaného Mgr. Josefa  K.,  stejně  tak  jako  ostatních 
obžalovaných, bylo v období, kdy k němu mělo dojít, možno podřadit pod skutkovou podstatu 
trestného  činu  pletichy  při  veřejné  soutěži  a  veřejné  dražbě  podle  §  128a  odst.  1  trestního 
zákona, respektive s ohledem na ust. § 2 odst. 1 trestního zákoníku jako trestný čin sjednání 
výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 
trestního zákoníku. Soud dospívá k závěru, že tomu tak je a pak s poukazem na tento právní 
závěr a porovnání základních skutkových podstat trestných činů podle § 128a odst. 1 trestního 
zákona a trestného činu podle § 256 odst. 1 trestního zákoníku dovozuje při možnosti uložení 
alternativního  trestu  zákazu  činnosti,  že  tato  nová  právní  úprava  má  být  pro  obžalované 
příznivější. 
 
Obžalovaný Mgr. K.  tento právní názor nesdílí a tvrdí, že činy,  pro  které  je  stíhán, 
pokud  se  vůbec  staly,  respektive  pokud  k  nim  došlo,  byly  učiněny  dříve,  než  byla  jejich 
trestnost zákonem stanovena. Trestní zákoník nabyl účinnosti 1. 1. 2010 a podle ust. § 2 odst. 
1 tohoto trestního zákoníku se trestnost činu posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl 
čin  spáchán.  Podle  pozdějšího  zákona  se  posuzuje  jen  tehdy,  jestliže  je  to  pro  pachatele 
příznivější. V předchozím trestním předpisu, trestním zákoně byl zakotven skutkově podobný, 
nikoliv však stejný trestný čin  pletichy  při  veřejné  soutěži  a  veřejné  dražbě  podle  § 128a 
trestního  zákona.  Při  porovnání  textu  ust.  §  128a  odst.  1  trestního  zákona  a  §  256  odst.  1 
trestního zákoníku je zřejmé, že v prvém případě byla ochrana poskytována veřejné soutěži 
nebo  veřejné  dražbě  a  v  druhém  případě  přibyla  i  ochrana  veřejné  zakázky.  Tedy  toto 
ustanovení  zásadně  rozlišuje  veřejné  zakázky  a  veřejnou  soutěž  a  veřejnou  dražbu.  Velký 
komentář k trestnímu zákoníku II Šámal a kolektiv, 1. vydání 2010, proto také obsahuje na 
str. 2384 a následujících definici zadávání veřejné zakázky, veřejné soutěže a veřejné dražby. 
Veřejnou  zakázkou  je  rozhodnutí  zadavatele  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  a  uzavření 
smlouvy  s  vybraným  uchazečem  uskutečněné  v  zadávacím  řízení  —  § 17b zákona 
č. 137/2006 Sb. Veřejnou soutěží se rozumí případ, kdy více subjektů usiluje podle určitých 
vyhlášených  pravidel  o  dosažení  stanoveného  výsledku,  který  bude  objektivně  zhodnocen. 
Rozlišuje  se  obchodní  veřejná  soutěž  a  veřejná  soutěž  podle  občanského  zákoníku.  Pojem 
veřejná  obchodní  soutěž  vymezuje  §  281  obchodního  zákoníku  a  rozumí  se  jím  soutěž 
vyhlášená vyhlašovatelem pro neurčité osoby a nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy. Je 

pokračování 
- 19 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
zřejmé, že veřejnou soutěž rozhodně nelze ztotožňovat s veřejnou zakázkou, což opět svědčí 
o tom,  že  ust.  §  128a  odst.1  trestního  zákona,  které  postihovalo  pletichy  při  veřejné  soutěži 
a veřejné dražbě, nelze vztáhnout na případné porušení zákona o veřejných zakázkách. 
Důvodová zpráva u návrhu nového trestního zákoníku uvádí: Dosavadní trestné činy 
sjednání výhody při veřejné soutěži a veřejné dražbě § 256, pletichy při veřejné soutěži § 257 
osnova rozšiřuje i na zadávání veřejných zakázek. Z hlediska působnosti trestních předpisů, 
zejména časové působnosti nelze slovo rozšiřuje vykládat jinak, než že se nově trestá něco, co 
dosud  trestné  nebylo.  Jde  tedy  o  zcela  nové  vymezení  skutkové  podstaty,  žádné  upřesnění 
znamenající jen to, že (hypotetické) sjednání výhody při zadání veřejné zakázky nebylo podle 
starého trestního zákona vůbec trestně postižitelné. Tento trestný čin § 256 trestního zákoníku 
byl převzat z dřívějšího § 128a trestního zákona. Má však nejen novy název, ale i širší dopad, 
a  to  na  zadání  veřejné  zakázky.  Pokud  §  1  trestního  zákoníku  výslovně  stanoví,  že  čin  je 
trestný, jen pokud  jeho  trestnost  byla  stanovena  dříve,  než  byl  spáchán,  a  přesto  byla  na 
obžalovaného Mgr. K. podána obžaloba, jedná se o zásadní porušení základní zásady zákazu 
retroaktivity, která se vztahuje jak na otázku viny, tak i trestu, což vyplývá i z článku 7 odst. 1 
Úmluvy  o  ochraně  lidských  práv,  podle  kterého  nikdo  nesmí  být  odsouzen  zajednání  nebo 
opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního 
práva trestným činem. 
Pokud podstata toho, proč je obžalovaný Mgr. K. trestně stíhán, souvisí s jeho účastí v 
procesu  zadávání  veřejných  zakázek,  nezbývá  než  zdůraznit,  že  zadávací  řízení  bylo  nově 
upraveno  zákonem  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  který  opustil  princip 
obligatorního zadávání veřejných zakázek formou veřejné soutěže vyhlašované podle § 281 
obchodního zákoníku. V reakci na to zákonodárce při tvorbě trestního zákoníku nově vymezil 
ustanovení, jehož smyslem je ochránit mimo jiné zájem společnosti na řádném a zákonném 
provedení  zadání  veřejné  zakázky  a  tuto  změnu  začlenil  do  ust.  §  256.  Pro  srovnání  obou 
ustanovení,  tzn.  §  128a  trestního  zákona  a  §  256  trestního  zákoníku,  nemůže  být  zásadní 
pouhé  určení  objektu  předmětu  ochrany,  kterou  obě  ustanovení  poskytují.  Je  nutné 
respektovat základní zásadu trestního řízení, že čin je trestný jen v tom případě, pokud jeho 
trestnost  byla  stanovena  zákonem  v  dřívější  době,  než  byl  spáchán.  Pokud  je  zcela 
jednoznačné,  že  k  tvrzenému  jednání  obžalovaného  Mgr.  K.,  stejně  tak  jako  ostatních 
obžalovaných,  došlo  bezpečně  před  1.1.2010,  kdy  nový  trestního  zákoník  nabyl  účinnosti, 
nelze v případě obžalovaného Mgr. K. podle tohoto ustanovení posuzovat. Absenci trestnosti 
jednání v oblasti zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., v trestním zákoně 
č. 140/1961 Sb. nelze nahradit jakýmkoliv výkladem. 
 
Je proto zřejmé, že byla podána obžaloba pro jednání, které v době, kdy se ho snad 
měl obžalovaný Mgr. K. dopustit, nebylo vůbec trestné. Závěr o absenci trestnosti stíhaného 
jednání musí být také promítnut na otázku naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití 
pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 trestního zákoníku, pro který je Mgr. K. stíhán. 
Podstata  uvedeného  trestného  činu  je  založena  na  tom,  že  ze  strany  Mgr. K.  a ostatních 
obžalovaných  mělo  být  jednáno  v rozporu se zákonem  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných 
zakázkách. Nejen, že obžalovaný Mgr. K.  toto úmyslné jednání naprosto odmítá, ale i s 
odvoláním na právní argumentaci shora uvedenou a tedy toho, že skutková podstata trestného 
činu  zneužití  pravomoci  úřední  osoby  se  měla  realizovat  jednání  v  rozporu  se  zákonem  o 
veřejných zakázkách, už z pohledu základních zásad logiky, že pokud určité jednání nebylo v 

pokračování 
- 20 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
té době trestné, nelze totožné jednání sankcionovat jinými ustanoveními trestního zákoníku. 
 
Obžalovaný Mgr. K. dále namítl, že provedeným dokazováním nebylo prokázáno, že 
by jednal v úmyslu trestné činy spáchat. Je nesporné, že trestné činy, pro které byla podána 
obžaloba, jsou trestnými činy úmyslnými. Z popisu jednotlivých skutků je zřejmé, že se má 
jednat o jakousi těžko představitelnou formu kolektivního jednání všech obžalovaných. Proto 
se měl státní zástupce a soud podrobně zabývat prokázáním subjektivní stránky jednání Mgr. 
K., jakožto i u ostatních obžalovaných, avšak u obžalovaného Mgr. K.  se s touto  důkazní 
situací státní zástupce ani soud nevypořádali, ale dokonce ani tuto okolnost neprověřovali.  
V obžalobě je uvedeno, že byl podjatým členem hodnotící komise a že měl udržovat 
dlouholeté neformální vztahy se zástupci dodavatele a z tohoto snad státní zástupce dovozuje 
prokázání  subjektivní  stránky.  Obžalovaný  tvrdí,  že  žádný  důkaz  o  jeho  podjatosti  či 
neformálních vztazích, který by byl v souladu s trestním řádem, nebyl vůbec proveden, ani 
získán,  ani  se  v  trestním  spise  nenachází.  Stejně  tak  při  hodnocení  subjektivní  stránky,  při 
tomto hodnocení se soud nevypořádal ani s tím, že obžalovaný Mgr. K. vstoupil do komunální 
politiky v době, kdy již bylo rozhodnuto o realizaci akce domov důchodců Přerov, ani nebyl 
brán  zřetel  u  zakázky  na  zimní  stadion,  na  výpověď  svědka  JUDr.  D.  ohledně  právního 
stanoviska, které bylo podkladem pro závěr, že společnost Teplo Přerov je nutno považovat 
podle  zákona  č.  137/2006  Sb.  za  tzv.  sektorového  zadavatele,  na  základě  čehož  došlo  k 
uložení pokuty od UOHS ve výši 50.000 Kč. Tedy, že rozhodování se opíralo o právní závěr 
advokáta, který nebyl u UOHS shledán správným a navíc škodná událost byla pojišťovnou 
bez problému advokátovi proplacena za současné spoluúčasti JUDr. D. Dokazování v tomto 
směru  bylo  nejen  kusé  a  nedostatečné,  ale  tuto  základní  podmínku,  subjektivní  stránku 
obžalovanému Mgr. K. samozřejmě neprokázalo. Ničím a nikým nebylo obžalovanému Mgr. 
K. prokázáno, že by se zúčastňoval na stavbách a kontrolních akcích, ani že by stavby vůbec 
navštěvoval a v této souvislosti hlasoval. Proč soud věří svědkyni Mgr. G., respektive jejímu 
prohlášení,  že  ona  jediná  hlasovala  proti  a  jak  má  za  prokázané  jakým  způsobem  hlasoval 
Mgr. K.? Vzal soud v potaz věrohodnost této svědkyně a případnou motivaci jejího tvrzení, 
když bylo prokázáno, že odpovídala z titulu své funkce za majetkoprávní oblast, že se 
podílela na schvalování těchto investičních akcí? 
 
V této souvislosti obžalovaný poukazuje na to, že pouze svědkyně Mgr. G. měla uvést, 
že vztahy Mgr. K.  a  svědkyně  P.  měly  být  přátelské  (str.  39  rozsudku),  což  však  rozhodně 
nemůže prokazovat tzv. „neformální vztahy.“ Stejně tak v rozporu s výpovědí svědka JUDr. 
D. okresní soud interpretuje jeho výpověď (str. 61 rozsudku), když uvádí, že tento svědek se k 
problematice světelné tabule dostal až v roce 2011. Tento svědek totiž výslovně uvedl (str. 42 
rozsudku), že svůj právní rozbor z roku 2008 potvrdil svědku K. výslovně v roce 2009 a již 
vůbec nelze zjistit, proč při prokazování úmyslu soud vychází (str. 53 rozsudku) z toho, že 
měly být prováděny „dodávky software a hardware ze strany obžalovaného Mgr. K.“, když v 
průběhu  celého  dokazování  nikdy  toto  tvrzení  nezaznělo  a  ani  toto  samozřejmě  Mgr.  K. 
neprováděl. 
 
Zastupitelé  jsou  volenými  zástupci  obyvatel  příslušné  obce.  Vzhledem  k  tomu, že 
zastupitelé hlasují o záležitostech obce v širokém rozsahu, kdy, zejména u větších měst, není 
prakticky  možné,  aby  zastupitelé  skutečně  detailně  chápali  všechny  možné  dopady 

pokračování 
- 21 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
jednotlivých rozhodnutí, nelze automaticky dovodit úmysl zastupitelů u těch, kteří hlasovali 
pro dané rozhodnutí. Mnoho zastupitelů hlasuje buď na základě vlastní, nedostatečně hluboké 
a kvalitní analýzy problematiky, která však není v množství a složitosti řešených problémů 
obce často možná, nebo na základě podkladů vypracovaných jinými orgány, tedy hlasují na 
základě podkladů zpracovaných odbornými zaměstnanci městských úřadů, popř. dokonce na 
základě právních stanovisek advokátů. Pokud takové stanovisko přijetí rozhodnutí doporučuje 
a zastupitel nemůže v rámci svých znalostí rozpoznat, že se jedná o doporučení nesprávné, 
těžko lze dovodit úmysl zastupitele a trestní postih by měl být vyloučen v takovém případě. 
K projednávanému případu, viz rozhodnutí NS ČR ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 5Tdo 848/2010, 
kde se uvádí, že pokud se laické osoby spolehnou na právní rady advokáta jako osoby práva 
znalé,  aniž  by  zde  byly  nějaké  konkrétní  osobnosti,  ze  kterých  by  mohly  usuzovat  na 
nesprávnost takových rad, nelze u nich z pravidla dovodit úmyslné zavinění. 
 
Nalézací  soud  se  v  podstatě  vůbec  nezabýval  i  dalšími  významnými  okolnostmi  při 
úvaze o právní kvalifikaci a o vině. Trestní zákoník v ust. § 13 odst. 1 stanoví, že základem 
trestní  odpovědnosti  jsou  dvě  podmínky,  které  musí  být  splněny  současně  –  protiprávnost 
a znaky uvedené v takovém zákoně, tedy nový trestní zákoník ctí zásadu subsidiarity trestní 
represe a princip ultima ratio. Z tohoto uvedeného plyne, že trestně právní řešení představuje 
krajní  prostředek  pro  soud,  když  postulát  ultima  ratio  má  nepochybný  význam  i  pro 
interpretaci trestně  právních  norem  a  plyne  z  něho,  že  trestné  činy  mohou  být  jen  závažné 
případy  protispolečenských  jednání. I  při  formálně  materiálním  ponětí  trestného  činu  nelze 
pomíjet  společenskou  škodlivost,  respektive  jakého  stupně  byla  nejen  v  době  údajného 
spáchání trestného činu, ale jakého stupně bude v době, kdy o něm rozhoduje soud, a to platí 
i pro řízení před odvolacím soudem. 
 
Obžalovaný Mgr. K.  opakovaně  zásadně  popřel  úmysl  trestný  čin  spáchat,  kdy  je 
nepochybné, že tzv. vícepráce na obou akcích jen nepatrně  přesáhly  limit  uvedeny  v  §  23 
odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., který je ve výši 20 %, a to maximálně o tři jednotky 
%. Vedle již shora uvedené sankce ve výši 50.000 Kč pro Teplo Přerov za akci zimní stadion 
a z toho, že ÚOHS byla uložena městu Přerov za správní delikt pokuta 10.000 Kč z hlediska 
toho,  zda  postih  za  správní  delikt  nelze  již  považovat  za  dostatečný,  je  nutno  poukázat  na 
následující  okolnosti.  V  mezidobí  v  únoru  2014  byla  schválena  nová  směrnice  Evropské 
komise o veřejných zakázkách s tím, že od této doby běží 24 měsíční lhůta pro transpozici 
směrnice do legislativy členských států. Tato skutečnost se v rámci ČR promítne jak v novele 
zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která bude platit v roce 2015, tak i v novém 
zákoně o veřejných zakázkách, který bude platit v roce 2016. 
Z výpovědi svědků, které byly provedeny, např. z výpovědi Ing. K., Ing. arch. K. a 
Ing.  P.  vyplynulo,  že  provedené  vícepráce  si  vynutil  postup  při  stavebních  pracích  na  obou 
zakázkách a že formálně zahájené a provedené zadávací řízení by stavby zdrželo nejméně o 
jeden měsíc, spíše však reálně více. Jednalo se o rekonstrukce starých staveb a k odchylkám 
od  původního  projektu  muselo  dojít  na  základě  problémů,  které  se  vyskytly  až  v  průběhu 
jejich realizace. O nutnosti  provést  vícepráce  rozhodoval  celý  technický  tým  přímo  na 
stavbách, na kontrolních dnech, zcela určitě veden zájmem na dokončení stavby v termínu bez 
ekonomických ztrát. Pokud by mělo být prokázáno jednání, které je uvedeno v  rozsudku a 
které jednoznačně by mohlo byt jen formálním porušením zákona č. 137/2006 Sb., mohlo být 
jen  motivované  potřebou  zaplatit  za  provedené  práce,  nikoliv  snahou  o  porušení  podmínek 

pokračování 
- 22 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
veřejné soutěže a snahou zaplatit jen to, co skutečně muselo být ve vícepracích provedeno. 
Podle  ust.  §  21  zákona  č.  137/2006  Sb.  se  rozlišuje  několik  druhů  zadávacího  řízení.  V 
případě zadávání dodatečně stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, platí ust. § 23/7a) citovaného zákona, které stanoví, že je možné veřejnou 
zakázku  na  stavební  práce  zadat  v  jednacím  řízení  bez  uveřejnění.  V  případě  dodatečných 
stavebních  prací,  které  jsou  nezbytné  pro  provedení  původních  stavebních  prací,  platí,  že 
mohou  být  zadány  témuž  dodavateli  za  předpokladu,  že  za  prvé  dodatečné  stavební práce 
nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky. Za druhé, že 
v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% 
původní veřejné zakázky. Podle § 23/7b) zákona o veřejných zakázkách nové stavební práce u 
veřejného zadavatele lze rovněž zadat v jednacím řízení bez uveřejnění. Z toho plyne, že v 
případě  veřejných  zakázek  na  dodatečné  stavební  práce  zákon  o  veřejných  zakázkách  v 
podstatě přímo už počítá s tím, že dodatečné stavební práce budou zadávány především témuž 
dodavateli. Zdůraznil, že vícepráce se na stavbách nevyskytují najednou v celém rozsahu, ale 
nahodile  v  různých  časových  obdobích,  a ani  zákon  o  veřejných  zakázkách  nestanoví,  zda 
každá  zjištěná  a  provedená  vícepráce  je  samostatnou,  dodatečnou  veřejnou  zakázkou  nebo, 
zda nějak souvisí s dalšími. V praxi tak dochází, a na těchto stavbách k tomu tak i došlo, že 
nastala kumulace víceprací. 
 
Obžalovaný považoval za nutné zdůraznit, že směrnice Evropského parlamentu a rady 
č. 2004/18 ES ze dne 31. 3. 2004 o koordinaci postupu při zadávání veřejných zakázek na 
stavební práce, která měla být respektována v zákoně č. 137/2006 Sb., ale samozřejmě nebyla, 
že již zde je uvedeno, že souhrnná hodnota zakázek dodaných na dodatečné stavební práce 
nesmí překročit 50% částky z původní veřejné zakázky. Zdůrazňuje, že nový trestní zákoník 
zavedl  formální  pojetí  trestného  činu,  což  při  aplikaci  zákona  neumožňuje  ponechat  řešení 
širokých  zákonných  problémů  na  judikatuře.  K  tomu  např.  viz  Šámal a kolektiv, Trestní 
zákoník I., § 1-139 Komentář, 1. vydání, rok 2010, str. 100-101. Tato skutečnost znamená, že 
při  rozhodování  o  vině  lze  hodnotit  jen  ty  skutkové  okolnosti,  které  mají  přímý  dopad  ve 
znacích skutkové podstaty příslušného trestného činu. V rovině viny nelze, ať již ve prospěch 
nebo  ba  naopak  v  neprospěch  pachatele,  přihlížet  ke  skutečnostem,  které  nejsou  znaky 
trestného  činu,  neboť  tyto  lze  zohledňovat  jen  v  rámci  okolností  přitěžujících  nebo 
polehčujících.  Dodržení  tohoto  požadavku  znamená,  že  ani  soud  při  svém  rozhodování 
nemůže  podléhat  momentálním  tlakům  a  náladám  veřejného  mínění,  neboť  při  dodržování 
principu  legality  musí  o  vině  obžalovaného  rozhodnout  jen  v  rámci  zohlednění  okolností, 
které jsou subsumovatelné pod znaky příslušného trestného činu. 
 
I kdyby bylo možno při extenzivním výkladu pojmu „veřejná soutěž,“ který používá 
soud,  s  čímž  samozřejmě  obžalovaný  Mgr.  K.  nesouhlasí, uvažovat o aplikaci ust. § 256 
trestního zákoníku, jednáním obžalovaného Mgr. K.  nemohlo a nedošlo k  naplnění 
subjektivní stránky zavinění ve formě úmyslu k zákonem předpokládanému následku. V době, 
kdy bylo, či mělo byt rozhodováno o provedení víceprací, které možná byly již provedeny, 
nebylo prokázáno, že by se tak stalo proto, že by se na takovém postupu  předem,  již  při 
původním  zadání  a  zadávání  obou  veřejných  zakázek,  obžalovaný  Mgr.  K.  dohodl se 
statutárními zástupci zhotovitele. Podstatou problematiky řešení dodatečných stavebních prací 
byly objektivní příčiny, které vyžadovaly změnu projektu, změnu některých postupů, změnu 
materiálů.  Z  tohoto  důvodu  došlo  k  nárůstu  finanční  náročnosti  staveb  oproti  původnímu 

pokračování 
- 23 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
předpokladu. Nikdo nepochybuje o tom, že se zaplatilo jen to, co se skutečně provedlo. Pokud 
by soud přes tyto všechny úvahy přece jen uvažoval, že Mgr. K. spáchal trestné činy uvedené 
v obžalobě, žádá se odvolací soud, aby vyhodnotil následující námitku. 
 
Pokud okresní soud tvrdí, že jednáním obžalovaného Mgr. K. vzhledem k době, kdy k 
němu snad mělo dojít, bylo možno podřadit pod skutkovou podstatu trestného činu podle § 
128a trestního zákona a s ohledem na ust. § 2 odst. 1 trestního zákoníku, pak i podle ust. § 
256  trestního  zákoníku,  vzhledem  k  možnosti  uložení  alternativního  trestu  zákazu  činnosti, 
jako právní úpravu pro obžalovaného Mgr. K.  příznivější,  není  možné  s  tímto  závěrem 
souhlasit.  Pokud  teoreticky  by  skutečně  bylo  možno  předmětné  jednání  zahrnout  
do  skutkové  podstaty  trestného  činu  podle  §  128a  trestního  zákona,  ale  nelze  pominout 
následující. Zatímco trestní zákoník platný od 1. 1.  2010  vychází  z  formálně  materiálního 
pojetí  trestného  činu,  u  trestných  činů  dle  trestního  zákona  platného  do  31.  12.  2009  bylo 
nutno zabývat se a hodnotit i materiální stránku - společenskou nebezpečnost. Na straně jedné 
máme snad jednání, jehož podstata  spočívá  ve  formálním  porušení  zákona  o  zadávání 
veřejných  zakázek  na  úseku  víceprací.  Na  straně  druhé  vzhledem  ke  všem  okolnostem, 
zejména  pro  nezpochybnitelnou  prospěšnost  obou  veřejných  zakázek  a  těchto  staveb  pro 
občany  města  Přerova  a  jeho  okolí  -  zbudování  domova  důchodců,  který  zde  jednoznačně 
chyběl  a  rekonstrukce  zimního  stadionu,  čímž  došlo  k  významnému  zajištění  sportovních 
aktivit  nejen  pro  občany,  ale  i  možnosti  pořádat  významné  sportovní  akce  mezinárodního 
významu  a  tím  zvýšení  prestiže  města  Přerova,  pak  by  absentovala  materiální  stránka  – 
společenská  nebezpečnost  a  při  aplikaci  dřívějšího  trestního  zákona  by  bylo  toto  jednání 
beztrestné.  Pak  nemohl  a  nemůže  být  trestní  zákoník  č.  40/2009  Sb.  pro  obžalovaného 
příznivější  právě  pro  nemožnost  hodnocení  materiální  stránky,  tzn.  společenské 
nebezpečnosti, která by zde z tohoto hlediska jednoznačně při formálním pochybení nemohla 
být  a  mělo  pak  dojít  k  zastavení  trestního  stíhání,  pokud  k  němu  již  vůbec  došlo,  či  před 
soudem ke zproštění obžaloby. Touto skutečností se však soud v podstatě nezabýval a jeho 
právní  úvahy  se  zaměřily  výhradně  na  formálně  právní  problematiku  a  časový  průběh 
zakázek. V době rozhodování nalézacího soudu se v právní i odborné veřejnosti zcela reálně 
uvažovalo, že limit tzv. „víceprací“ bude možno zadat bez vypsání nové soutěže, a to až do 
výše 50 % ceny zakázky spolu s dalšími změnami. Je současně faktem, že v únoru 2015 byla 
schválena novela zákona o veřejných zakázkách, kde je zakotven limit na vícepráce ve výši 
30 %. Je zřejmé, že změnou poměrů legislativy ve velmi krátké době, poté, co se tato novela 
stane  součástí  právního  řádu  ČR,  bude  u  projednávaného  jednání  absentovat  společenská 
škodlivost  a  nebude  a  ani  nemůže  být  zde  zájem  státu,  na  uplatnění  trestněprávní 
odpovědnosti. 
 
S  odvoláním  na  shora  prezentované  námitky,  že  totiž  trestní  řízení  je  nejzazší 
(subsidiární)  prostředek  k  ochraně  právního  řádu  a  že  tedy  obžalovaný  Mgr.  K.  neměl  být 
tudíž  uznán  vinným  podle  obžaloby,  nemůže  obhajoba  v  rámci  komplexního  přístupu 
k rozsudku  nezmínit  i  vadný  výrok  o  trestu  zákazu  činnosti  podle  §  73  odst.  1,  odst.  3 
trestního  zákoníku  spočívající  v  zákazu  výkonu  funkce  člena  zastupitelstva  a  rady  územně 
samosprávního  celku  na  dobu  čtyř  roků.  Jednak  soud  uložení  tohoto  trestu  naprosto stroze 
zdůvodňuje (spíše nezdůvodňuje), ale zejména však podle judikatury nelze pachateli trestného 
činu  uložit  zákaz  výkonu  funkce  člena  zastupitelstva  územních  samosprávních  celků. 
Takovým  rozhodnutím  by  totiž  bylo  zasaženo  do  právních  předpisů  upravujících vznik a 
zánik  mandátu  členů  zastupitelstvech  a  znamenalo  by  to  odnětí  pasivního  volebního  práva 

pokračování 
- 24 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
(např. analogicky rozsudek NS ČR, sp. zn. 4 Tz 167/2006 ze dne 23. 1. 2007). 
 
Právním předpisem upravujícím vznik a zánik mandátu členů zastupitelstev územních 
samosprávních celků je zákon č. 491/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí (dále jen „cit. 
zákon“). V něm jsou stanoveny případy, ve kterých jedině zaniká mandát člena zastupitelstva 
obce. Podle § 55 odst. 2 citovaného zákona mandát zaniká odmítnutím  slibu  člena 
zastupitelstva obce nebo složením slibu s výhradou, dnem, kdy starosta obdrží písemnou 
rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát, úmrtím člena zastupitelstva obce, dnem 
voleb do zastupitelstva obce, dnem sloučení obcí nebo připojení obce k jiné obci. Podle § 55 
odst.  3  tohoto  zákona  zaniká  dále  mandát  člena  zastupitelstva  obce,  vysloví-li  to  příslušné 
zastupitelstvo, a to z důvodů pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva 
obce  odsouzen  k  nepodmíněnému  trestu  odnětí  svobody,  dále  proto,  že  člen  zastupitelstva 
obce přestal být volitelný ve smyslu § 5 cit. zákona a z důvodu neslučitelnosti funkci podle 
§ 5  odst.  2  cit.  zákona.  Podle  §  5  odst.  1  cit.  zákona  může  být  členem  zastupitelstva  obce 
zvolen každý volič, u něhož není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. 
a) a písm. b) cit. zákona. Takovou překážkou je zákonem stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákonem 
stanovení omezení  osobní  svobody  z  důvodu  ochrany  zdraví  lidu  nebo  výkon  vojenské 
základní nebo náhradní služby, vyžaduje-li  to  plnění  povinností  z  této  služby  vyplývajících, 
nebo  služba  vojáka  z  povolání  v  zahraničí.  Zánik  mandátu  člena  zastupitelstva  tak  může 
nastat toliko za těchto zákonem stanovených podmínek.  
 
Je tedy zřejmé, že k omezení základního lidského práva - pasivního volebního práva 
do  zastupitelstev  obcí  může  docházet  toliko  za  podmínek  stanovených  taxativně  zákonem 
upravujícím volby do zastupitelstev obcí.  Není  tedy  možné  uložit  trest  zákazu  činnosti  ve 
vztahu k funkci člena zastupitelstva obce. Závěrem je nutno poukázat na pochybení ve výroku 
rozsudku,  pokud  se  týká  označení  obžalovaného  Mgr.  K.  i ostatních obžalovaných. Je zde 
uvedeno pouze jeho jméno, datum narození číslicemi a trvalé bydliště, přitom dle § 120 odst. 
2 trestního řádu v rozsudku musí být u obžalovaného uvedeno i místo narození a zaměstnání 
tak, aby nemohl byt zaměněn s jinou osobou. Takto však soud nepostupoval a obžalovaného 
Mgr. K. v souladu s tímto ustanovením trestního řádu neoznačil.  
 
S odvoláním na důvody odvolání proto obžalovaný Mgr. Josef K. navrhl, aby odvolací 
soud napadený rozsudek soudu nalézacího z důvodu podle § 258 odst. 1 písm. a), b), c), d) 
trestního řádu zrušil a obžaloby ho zprostil podle § 226 písm. a), případně písm. b) trestního 
řádu, popřípadě, aby věc vrátil soudu nalézacímu k novému projednání a rozhodnutí. 
 
Obžalovaný 3) Bc. Václav Z.  podal proti napadenému rozsudku odvolání, které 
prostřednictvím svého obhájce JUDr. Jaroslava Tomaníka rovněž velmi podrobně odůvodnil a 
také zaměřil do všech výroků napadeného rozsudku, tj. jak do výroku o vině, tak i do výroku 
o trestu. V písemném  odůvodnění  podaného  opravného  prostředku  zejména  namítl,  že  od 
počátku  přípravného  řízení  trvá  na  tom,  že  jeho  jednání  nelze  podřadit  pod  předpisy 
trestněprávní represe a že se žádného závadového jednání nedopustil. Pokud vůbec došlo v 
případě  individuálních  smluvních  akcí,  ať  již  v  rámci  díla  výstavby  domova  důchodců  či 
rekonstrukce zimního  stadionu,  k  překročení  zákonem  stanoveného  limitu  ve  výši  20%, 
nebylo to takové pochybení, aby mělo za následek stíhání kohokoliv. 
 

pokračování 
- 25 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
Tabulkami  a  výpočty  doložil,  že  zákonem  stanovený  limit  20%  v  jednom  případě 
překročen  nebyl  a  v  druhém  případě  se  odchylka pohybuje do 3% k celku, kdy takové 
minimální překročení nemůže být spojeno s takovými následky, aby došlo k trestnímu stíhání 
a následnému odsouzení jeho osoby pro žalovanou základní právní kvalifikaci ve vztahu 
k odsuzujícímu rozsudku, protože společenská škodlivost není na vyžadované úrovni. 
Všichni  obžalovaní  se  shodli  na  tom,  že  zákon  o  veřejných  zakázkách  je  vysoce 
nekvalitní  právní  norma,  která  je  odbornou  veřejností  hodnocena  jako  nedostačující,  a  to 
zejména ve vztahu k situacím vzniklých víceprací  oproti  realizované  veřejné  zakázce. 
Z obecné  praxe  připomínkovali,  že  20%  hranice  je  neudržitelná,  protože  se  v  daných 
stavebních realizacích, a to bez ohledu na jejich případ, vyskytují obdobné situace velmi často 
a v případě uvažovaného překročení nezbývá než formálně provést jiné zadávací řízení, což 
v praxi  znamená  škody  vznikající  na  majetku,  stejně  tak  jako  neakceptovatelné  zdržení 
staveb. 
 
Je  obecně  známo,  že  zákon  o  zadávání  veřejných  zakázek  byl  a  bude  neustále 
novelizován a měněn tak, aby co nejlépe odpovídal běžné praxi. V průběhu února 2015 došlo 
na  půdě  Poslanecké  sněmovny  k  tomu,  že  byl  přijat  návrh  zákona,  kterým  se  mění  zákon 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů s tím, že v příslušném 
paragrafovém textu se v  §  23  odst.  7  písm.  a)  bodu  3)  se  číslo  „20“  nahrazuje  číslem  „30“. 
V rámci řádného legislativního procesu tedy došlo k tomu, že zákonodárné sbory Parlamentu 
ČR  akceptovaly  zvýšení  limitu  na  vícepráce  vzniklé  při  realizaci  staveb,  zakázek  tak,  že 
stanovený limit byl zvýšen o 50% k současnému celku 20%, tedy do 30% ceny díla. 
Přijetím  tohoto  zákona,  resp.  jeho  změny,  zcela  zmizela  společenská  škodlivost  jim 
vytýkaného  jednání,  stejně  tak  jako  zmizely  základní  opěrné  body  odůvodnění  napadeného 
rozhodnutí. Odvolací  soud  musí  přijmout  jako  fakt  tuto  změnu zákona  a  již  v  souvislosti  se 
zánikem škodlivosti a podstatného znaku skutkové podstaty, pro kterou je stíhán, rozsudek 
okresního soudu zrušit. 
Problematika  hranice  20%  z  původní  ceny  díla  u  víceprací  je  zmíněna na str. 49 
a dalších  napadeného  rozhodnutí,  kde  soud  dovozuje,  že  změna  této  hranice  není  na  pořadu 
rozhodování.  V  podstatě  prvoinstanční  soud  argumentuje  tím,  že  přijetím  daného  zákona, 
resp. změny, by mohlo dojít i k nepoužitelnosti veřejných soutěží v běžném životě, protože by 
mohlo být za vícepráce  považováno vše, co se realizuje jinak, než je uvedeno v původním 
zadání. 
 
Okresní soud konstatoval, že otázka zvýšení hranice není pro jeho rozhodování 
podstatná, nicméně on, jakož i všichni ostatní obžalovaní, si toto nemyslí, protože v dané fázi 
tato  novela  překáží  trestnímu  stíhání,  když  k  překročení  hranice  více  jak  o  30%  ceny  díla 
oproti původním zadávacím podmínkám vůbec nedošlo. Nejde tedy o teoretickou úvahu nad 
úpravou české legislativy se zákony platnými v Evropské unii či stavu legislativního procesu 
a přípravy pro nový zákon o veřejných zakázkách, ale o konkrétní změnu stávajícího zákona, 
která se na projednávanou věc vztahuje. 
 
Soud I. stupně se rovněž opomenul vypořádat s další námitkou, kterou vznesl zejména 
po  výslechu  svědků  -  členů  statutárních  orgánů  slyšených  ke  způsobu  rozhodování 
a hlasování kolektivního orgánu - Rady města Přerova a také nevysvětlil, když už je stíhán on 

pokračování 
- 26 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
a  ostatní  funkcionáři,  proč  nestíhá  či  vyviňuje  z  účasti  další.  Bylo ustáleno, že kolektivní 
orgán - Rada města Přerova - se na příslušných zasedáních scházela a rozhodovala na základě 
shodných materiálů, které měli k dispozici všichni radní, a to i oni, kteří pro výkon své funkce 
nebyli  uvolněni  ze  stávajících  hlasování.  Vyšlo  najevo,  že  nelze  identifikovat  způsob 
hlasování toho kterého člena rady a zmínka o nesouhlasu či zdržení se s jakýmkoliv hlasování 
není  nikde  vedena,  což  vše  ozřejmil  svědek  H.,  jakož  i  svědkyně  Mgr.  G.  U této osoby 
poukázal na jednoznačnou kontinuitu jejího členství v kolektivních orgánech města, včetně 
zastávání  funkce  náměstkyně  primátora  odpovědné  za  majetkové  záležitosti,  která  však  při 
vyvozování trestní odpovědnosti byla z trestní odpovědnosti vyňata, což chápe tak, že stíhání 
se  dotklo  těch,  na  které  bylo  v  podstatě  libovolně  poukázáno.  Okresní  soud  neřeší,  jaké 
informace  či  podklady  měl  kdo  pro  dané  rozhodování  k  dispozici,  nezabývá  se,  kdo  byl  u 
všech jednání a kdo veškeré smlouvy podepisoval. Jestliže nebylo rozlišeno jmenovité 
hlasování a nejde o jednomyslný souhlas výrazu nelze separovat ostatní členy  rady od nich, 
kteří byli obviněni. Obžalovaný dále namítá, že nebyla prokázána jakákoliv jeho aktivní účast 
v rozhodovacím procesu a nelze také dovodit, že bych já svým hlasem či jednáním aktivně 
ovlivňoval ostatní k tomu, aby příslušné schvalovací úkony učinili a došlo k rozhodnutí tak, 
jak se předpokládá. 
 
Jestliže tedy další členy rady trestní odpovědnost míjí a není nepoukázáno racionální 
vysvětlení,  proč  na  ně  toto  řízení  nedopadlo,  tak  obžalovaný v tom  vidí  jednoznačně 
diskvalifikaci  jeho  osoby  jen  proto,  že  bylo  někým  rozhodnuto  o  jeho  stíhání,  které,  jak 
připomíná, bylo 3x zastaveno a 3x bylo konstatováno, že pro dovození trestní odpovědnosti 
chybí  subjektivní  stránka,  která  by  měla  být  a  je  nutným  předpokladem  pro  uznání  viny. 
Nechápe, kdo rozhodl o jejich stíhání, kdy zdůvodnění zastavení trestního stíhání ostatních 
radních je polovičaté a zejména ve vztahu k náměstkyni G. zcela nepatřičné. 
 
Pokud obžalovaný zmiňoval o porušení práva na obhajobu, zcela pregnantně k tomuto 
došlo při přezkoumávání kvalifikované skutkové podstaty, která je mu kladena za vinu, tedy 
to,  že  měl  v  souvislosti  s  ostatními  spolupachateli  sjednáním  výhody  soutěžiteli  získat  pro 
sebe značný majetkový prospěch v podobě nezaplacených staveb, prací, které pro mne měla 
vykonat společnost Přerovská stavební a. s. Zde již vůbec nechápe, jak k tomu nalézací soud 
došel,  protože  jím  poskytnutá  časová  osa,  resp.  chronologie  smluvní  a  technické  realizace 
obou investičních akcí jednoznačně nezapadá do období realizace výstavby mého rodinného 
domu. 
 
Obžalovaný  sám  procesní  soud  bombardoval  důkazy  o  tom,  že  svůj  rodinný  dům 
získal do vlastnictví zhotovením více než rok před úvahou o jakýchsi vícepracech a tento jeho 
dům  byl  takto  řádně  zkolaudován.  Tvrdil,  že  zasazení  nevypořádaného  občanskoprávního 
vztahu  do  tohoto  děje  ovlivnilo  veškeré  rozhodování  všech  řízení,  ať  již  ve  vztahu 
k veřejnosti,  tak  i  k  významu  kvalifikované  skutkové  podstaty,  která  je  mu  tvrzeným 
jednáním kladena za  vinu.  Soud  I.  stupně  naprosto  nepochopil  základní  systémy  a  principy 
občanského resp. obchodního práva a za bernou minci uznává pouze to, že někdo tvrdí, že on 
je dlužníkem. Obžalovaný se dlužníkem necítí a vše, co se týkalo realizace výstavby jeho 
rodinného domu naprosto přesně popsal v návrhu na provedení důkazů listinami vztahujícími 
se k výstavbě novostavby jeho domu. 
 
Celou dobu jeho  trestního stíhání vše dokládal tak, jak to probíhalo, ale nikoho jeho 

pokračování 
- 27 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
vysvětlení  nezajímala  a  žádné  důkazy,  které  na  podporu svých tvrzení navrhl, nebyly 
provedeny.  Okresní  soud  pouze  uzavírá,  že  oproti  hodnotě  jakési  faktury  zaplatil  částku 
90.000  Kč  a  rozdíl  mezi  těmito  penězi  mu  přičítá  k  tíži  jako  získaný  majetkový  prospěch. 
V této části je rozsudek vůči němu naprosto nepřezkoumatelný a on nechápu, z jakého důvodu 
rychlost rozhodování v této věci převážila objektivní hodnocení důkazů, které předložil a ke 
kterým byly připojeny konkrétní listiny. 
  Každý člověk, který realizuje jakékoliv smluvní ujednání a je objednatelem či osobou 
běžně zvyklou jednat v obdobných věcech, musí potvrdit, že vystavení a odeslání faktury není 
vůbec  žádným  podkladem  pro  existenci  platného  právního  vztahu  a  již  vůbec  nic  neříká 
o smlouvě či dohodě o rozsahu prací resp. ujednání o ceně. Jako holý nesmyslem pak chápe 
závěr státního zástupce, který převzal i soud, že jeho majetkový prospěch byl dán fakturou. 
 
Takový závěr je podle obžalovaného neuvěřitelné již jen poslouchat, protože to by 
každý,  kdo  by  chtěl  vymáhat  nějaké  peníze,  vystavil  k  placení  libovolný  fakturační  účet 
jinému, který by mu takto automaticky dlužil. Obžalovaný proti tomu bojoval, fakturu vrátil 
a očekával  jednání  o  vypořádání.  Státní  zástupce  jeho  vrácení  faktury  hodnotí  jako  snahu 
o vyřazení této listiny z evidence a říká, že majetkový prospěch získává obžalovaný proto, že 
je faktura promlčena. Obžalovaný nikde nezjistil, že pohledávka zaniká promlčením a i tento 
závěr prezentovaný státním zástupcem je mimo základní právní logiku. Nebylo řečeno, jaké 
práce  měl  nad  rámec  smluvního  ujednání  získat,  jaké  neměl  uhradit  a  už  vůbec  nedošlo 
k vypořádání  jeho  námitky,  že  jde  o  podvrh  a  nic  neříkající  soupis  čísel  doprovázený 
rozpočtem staveb, prací  údajně pro něj provedených v  roce 2007 do 31.  12. 2007. Všichni 
věděli, že dům zkolaudoval v květnu 2007 a přesto všichni včetně policie, státního zástupce a 
okresního  soudu  uvádí  a  přebírají  informaci,  že  měl  majetkový  prospěch  přijímat  až  do 
prosince tohoto roku. Toto je naprostý nesmysl, který byl vyvrácen a jedině rozhodující orgán 
s tímto  závěrem  pracuje.  Všechno  popsal  v  písemných  procesních  návrzích  a  vše  měl  za  cíl 
vysvětlit  navrženými  důkazy,  kterými  chtěl  přesvědčit  soud  o  nesmyslnosti  celkové 
argumentace. Jeho důkazní návrhy byly zamítnuty, a to i přesto, že se bezprostředně týkaly 
jeho  právního  vztahu  se  spol.  Přerovská  stavební  a  nebyly  probírány  ani  cenové  údaje 
z návrhů  na  doplnění  dokazování,  které  osvědčují,  co  za  svoji  novostavbu  zaplatil  a  které 
práce  zajišťoval  sám  či  prostřednictvím  třetích  osob,  ať  již  fyzických  či  právnických. Jeho 
důkazy  na  doplnění  dokazování,  které  přednesl  u  jednání  dne  11.  11.  2014,  byly  okamžitě 
zamítnuty,  a to naprosto nezákonně. Jak se jinak má bránit než zákonným způsobem a jak 
jinak má rozpojit právní kvalifikaci od prosté skutkové podstaty, která se klade za vinu dalším 
spoluobžalovaným? Co jiného než kolaudační rozhodnutí v daném čase znamená, že dílo je 
dokončeno a co jiného  může znamenat lživý údaj v rozpočtu zhotovitele, než daný  rozpor, 
který  jsem  měl  a  musel  být  řešen  v  civilním  řízení.  Obžalovaný tvrdí, že faktura, která je 
předmětem dovozovaného majetkového prospěchu, je nesmyslnou listinou, která je naprosto 
neurčitým účetním dokladem, o který se nelze opřít ani v řízení občanskoprávním, natož jej 
bez dalšího převzít do trestněprávního zkoumání. 
 
Obžalovaný nechápal, proč nalézací soud zcela opomněl, že citovaná faktura mu byla 
zaslána  téměř  rok  po  převzetí  díla  a  přitom  vykazovala  formální  i  věcné  vady.  Nikdo  mu 
přece  nemůže  vyčítat  to,  že  ji  vrátil  a  očekával  další  jednání.  Skutečnosti,  že byl se 
zhotovitelem ve sporovém jednání osvědčuje svědek Š. a praktiky zhotovitele popisuje svědek 
Caletka, který výslovně uvádí, že takový tlak na svoji osobu nikdy nezažil, raději ztratil 1 mil. 

pokračování 
- 28 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
Kč  než  nezískat  nic.  On  do  sporu  šel,  fakturu  neakceptoval  a  následně  se  dočkal  jejího 
trestněprávní zneužití. Je přece proti logice věci, aby fakturu spojil s nějakým majetkovým 
prospěchem  a  kolektivním  hlasováním,  když  faktura  je  vedena  v  účetnictví,  nejde  o  žádné 
tajné či skryté placení. On sám tuto fakturu nepřijal a úředně ji vrátil. 
 Chápal by své obvinění v případě, že by neexistovaly nikde žádné podklady, on by 
„v tichosti“  práce  a  prospěch  přijal  a  snažil  se  nějak  následně  zvýhodnit  zhotovitele.  Toto 
však  dokazováním  neprochází,  časové  a  věcné  údaje  techniku  neoprávněného  majetkového 
prospěchu  vyvracejí  a  jen  naprosto  pokřivená  teorie  státního  zástupce  o  tom,  že  vystavená 
faktura je přijetím majetkového prospěchu, ho profesně i lidsky zničila. 
 Prvoinstanční  soud  naprosto  mylně  argumentoval  jakýmsi  výpočtem  o  hodnotě 
novostavby, který on sám dokladově vyvrátil skutečně vynaloženými penězi a zcela opomíjí 
význam svědeckých výpovědí, které jeho tvrzení potvrzují. Svědek Š. ve své výpovědi uvedl, 
že době nástupu Přerovské stavební s.r.o. měl hotovou spodní stavbu, tedy základy, odpady 
apod. Společnost PSS prováděla toliko hrubou stavbu a vnitřní  resp. vnější omítky. Objem 
prací na jeho domě byl k dotazu specifikován na částku kolem 2 mil Kč s tím, že pochopitelně 
nezahrnuje již provedené a zaplacené dílo, resp.  předmět  jiných  smluvních  vztahů,  smlouvy 
byly  vytvořeny  Ing.  F.,  když  dále  uvedl,  že  důvodem  neuhrazení  faktury  byl  spor  mezi 
obžalovaným  a  PSS.  Jen  pro  ilustraci  uvádí,  že  částku  ceny  díla  prováděného  PSS  svědek 
uvedl i opakovaně při podání vysvětlení. 
 
Pokud  se  týká  další  významné  okolnosti,  a  to  výslechu  svědka  Š., tak obžalovaný 
opětovně postrádá objektivní hodnocení významu této výpovědi, kdy jasně uvádí, že některé 
práce,  které  byly  uvedeny  na  vyúčtování  (sporné  faktuře  a  přiloženým  nesprávným 
rozpočtem),  skutečně  provedeny  nebyly,  resp.  jejich  provedení  nelze  potvrdit.  Obžalovaný 
sám ve své závěrečné řeči popisoval náklady a druhy prací, kdy bylo více jak 2 miliony Kč 
podloženo  smlouvami  a  jinými  nákupy.  Trvá  na  tom,  že  společnost  Přerovská  stavební na 
jeho  domě  provedla  pouze  práce  v  hodnotě  1,5  milionu  Kč,  což  odpovídá  svědeckým 
výpovědím svědků Š. a Š. 
 
V průběhu řízení trval na výpovědi svědka F., který byl autorem smlouvy, resp. byl u 
smluvních ujednání a soud tento jeho důkaz neakceptoval, čemuž se velmi divil, zvláště proto, 
že ho při jednání vykázal z jednací místnosti, resp. míst pro veřejnost, jako osobu, která může 
stižena  svědeckou  povinností.  Na  výslechu  Ing.  F.  trvá,  protože  tato  osoba  může  přinést 
podstatné okolnosti ohledně tvorby smluv, jednání, vracení dokumentů a jeho nesouhlasu s 
fakturou,  o  které  je  dnes  tvrzeno,  že  má  představovat  majetkový  prospěch  v podobě 
neuhrazených stavebních prací. 
 
Obžalovanému je kladeno za vinu, že společnost nečinila žádné kroky k vymožení této 
pohledávky.  Tento  závěr  ovšem  neobstojí,  ať  již  fakticky,  tak  i  právně,  protože  teorie 
o mimosoudním  jednání  nepředepisuje  žádné  obligatorní  kroky  nutné  k  dosažení  svého 
nároku  a  spisem  prochází  minimálně  korespondence  a  odkazy  na  advokáty,  kteří  si 
vyměňovali  právní  stanoviska,  kdy  on  prostřednictvím  advokáta  vždy  žádal,  nechť  je  mu 
prokázáno k jakému placení má být zavázán. Za aktivitu ve sporu nese odpovědnost žalobce, 
a to že si společnost žalobu nepostavila, znamená, že by měl být se svojí procesní obranou 
úspěšný  a  nikoliv  to,  že  by  společnost  měla  nechat  svůj  nárok  promlčet  a  učinit  tak 

pokračování 
- 29 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
pohledávku právně nedobytnou. Opakuje znovu, že promlčení nezpůsobuje zánik práva a tato 
teorie  je  na  úrovni  základních  právních  znalostí.  Pro  přehlednost  obžalovaný  přiložil 
i časovou  osu  výstavby  jeho  rodinného  domu  a  odkazuje  na  své  písemné  podání,  ve  kterém 
popisoval náklady, kterými byl zatížen při výstavbě nemovitosti. 
 
Okresní  soud  rovněž  nevysvětlil,  že  tvrzené  vícepráce  prováděla  společnost  PSS 
Přerovská stavební a. s., IČ: 27769585, avšak on uzavíral smlouvu se zcela jiným subjektem, 
tedy s Přerovskou stavební společností s.r.o. Vícepráce prováděla akciovka, kdežto rodinný 
dům,  resp.  na  jeho  stavbě,  se  podílela  společnost  s  ručením  omezeným  a  tudíž  nemusel 
podepisovat  dokument  o  nepodjatosti,  což  vyvrací  závěr,  že  by  měl  být  podjatým  členem 
hodnotící komise. Šlo o dva různé subjekty, které následně fúzovaly, ale v době realizace jako 
takové samostatně existovaly, což soud opomíjí. 
 
Již  v  průběhu  řízení, zejména  při  podání  návrhu  na  předběžné  projednání  obžaloby, 
dále argumentoval tím, že skutek, resp. skutky, které jsou popsány v obžalobě, nebyly v době 
spáchání  trestného  činu  závadovým  jednáním,  na  které  by  padala  individuální  trestní 
odpovědnost. Toto soud rovněž neřešil, kdyža zkopíroval obžalobu a její konstrukci. Již jen 
tato vada rozhodnutí byla způsobilou k jeho zrušení.  
 
Na základě výše uvedených skutečností obžalovaný Bc. Václav Z. závěrem navrhl, aby 
odvolací soud rozhodnutí soudu I. stupně ze shora snesených odvolacích důvodů zrušil a věc 
vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.  
 
Obžalovaný 4) Ing. Jaroslav Č.,  který podal odvolání proti napadenému rozsudku 
prostřednictvím  svého  obhájce  Mgr.  Petra  Vavříka  a  zaměřil  ho  rovněž  do  všech  výroků 
napadeného rozsudku,  tj.  jak  do  výroku  o  vině,  tak  i  do  výroku  o  trestu,  v podrobném 
písemném  odůvodnění  podaného  opravného  prostředku  namítnul  zejména  skutečnost,  že  je 
pevně přesvědčen o tom, že jeho jednání, které je popsáno ve skutkové znělce napadeného 
rozsudku pod body I.A a II.B, nelze považovat za deliktní jednání, které by bylo postižitelné 
tehdy účinným trestním zákonem, přičemž okresní soud na základě této chybné úvahy porušil 
dále zákon tím, že mne za toto jednání shledal vinným.  
 Při podrobnějším rozboru odsuzující skutkové věty rozsudku, je možno konstatovat, že 
soud 1.  stupně umístil těžiště své úvahy o protiprávnosti jeho jednání do momentu, kdy měl 
společně s kolegy spoluobžalovanými (pokud jde o bod I.A) vědomě nechat zhotovitele díla 
provést  veškeré  dodatečné  stavební  práce,  které  nebyly  obsaženy  v  původních  zadávacích 
podmínkách  (vícepráce),  aniž  by  bylo  zahájeno  příslušné  zadávací  řízení  na  vícepráce, 
v souhrnu přesahující limit uvedený v příslušné normě zákona o veřejných zakázkách. Pokud 
jde o bod II. B skutkové věty rozsudku, měl jsem se také při vědomí, že vícepráce vzniklé 
v souvislosti  se  stavebními  úpravami  zimního  stadionu  v  Přerově,  podílet  na  spáchání 
deliktního jednání tím, že jsem rozhodoval jako vyhlašovatel veřejné soutěže na 68. schůzi 
Rady města o schválení zadání veřejné zakázky na příslušnou realizaci víceprací.  
 
Ze shora uvedeného je možno dovodit, že soud 1. stupně považoval jeho jednání, tedy 
objektivní  stránku  trestného  činu,  za  pokrytou  příslušnou  formou  zavinění  dle  §  15  odst. 
1 písm. a) či písm. b) trestního zákoníku. S takovou konstrukcí soudu však zásadně nesouhlasí 
a tvrdí, při znalosti důkazní materie, která byla realizována v průběhu celého trestního řízení, 

pokračování 
- 30 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
a  zejména  před  soudem  I.  stupně  v  rámci  proběhlých  hlavních  líčení,  když  tento  úsek 
představuje  těžiště  trestněprávního  dokazování,  že  jeho  jednání  nemohlo  být  ani  logicky, 
technicky a už vůbec ne právně pokryto úmyslem přímým či úmyslem eventuálním. V obou 
případech  forem  úmyslu  si  musí  být  pachatel  vědom  toho,  že  svým  činem  může  způsobit 
protiprávní následek. Tvrdí však, že z žádných důkazů, a to ať již listinných nebo i z výpovědí 
svědků,  nelze  dovodit  existenci  jeho  vědomého deliktního jednání, které by mohlo být 
označeno za úmyslné. 
 
Uvedená  obrana  vyvstává  do  popředí  zejména  tehdy,  když  soud  1.  stupně  při  svém 
hodnocení provedených důkazů mimo jiné konstatuje, že skutek pod oběma body obžaloby 
popsaný, má soud v převážné míře prokázán z již samotných provedených listinných důkazů. 
V  kontextu  s  konstatováním  soudu,  že  na  úmyslné  protiprávní  jednání  lze  při  konkrétních 
postojích  všech  obžalovaných  usuzovat  ze  všech  okolností  případu  se  v  žádném  případě 
nemohu ztotožnit s takovou úvahou soudu, která má v konkrétní důkazní situaci týkající se 
mé  osoby,  vést  k  rozhodnutí  o  mé  vině  a  trestu.  Pouze  takový  obecný  a  možná  v  dané 
konkrétní  věci  i  populární  názor  soudu  ve  vztahu  k  široké  veřejnosti,  nemůže  být  nikdy 
zaměňován za konkrétní soubor usvědčujících důkazů, které by poukazovaly na jeho deliktní 
jednání.  
 
Konkrétně obžalovaný nesouhlasil s vyhodnocením provedených důkazů, ke kterým 
soud  dle  svého  tvrzení  ve  smyslu  ust.  §  2  odst.  5,  odst.  6  trestního  řádu  dospěl  a  které 
podrobněji rozvádí počínaje od str. 43 odůvodnění napadeného rozsudku. 
 Pokud jde o stavbu Domova důchodců, pak okresní soud konstatuje, že měl společně 
s dalšími  obžalovanými  vědět  o  průběžném  provádění  víceprací  v  průběhu  stavby,  a  to  od 
počátku,  a  přesto  měl  také  společným  jednáním  připravovat  vše  proto,  aby  k  rozdělení 
zakázek mohlo dojít. V návaznosti na takové vědomé jednání měl také on učinit kroky, které 
ve  výsledku  vedly  k  rozdělení  předmětných  zakázek.  Musí  se  však  ptát,  o  která  konkrétní 
skutková zjištění  a  provedené  důkazy  okresní  soud  opřel  závěr  o  jeho  zaviněném  jednání 
a tedy  o  jeho  vědomosti  o  tom,  že  provedené  vícepráce  již  byly  před  administrativním 
rozhodováním v orgánech města provedeny. 
 
Obžalovaný  vytkl  soudu  1.  stupně,  že  vůbec  nevyhodnotil jeho konkrétní pozici ve 
strukturách  samosprávy  Města  Přerova  a  jeho  faktickou,  nebo  i  teoretickou  možnost  být 
seznámen  s  konkrétními  stavebními  detaily  prováděných  veřejných  zakázek,  když  v  tomto 
smyslu připomněl svou pozici člena Rady Města Přerova s kompetencemi a možnostmi, které 
mu z toho plynuly. Nalézací soud však naopak při svém závěru o jeho zaviněném jednání 
kladl na jeho osobu z pohledu detailní informovanosti o každé z realizovaných víceprací 
enormní  a  neodůvodněné  nároky,  které  poté  paušalizujícím  způsobem  vyhodnocuje  v  jeho 
neprospěch.  Naproti  tomu  obžalovaný  setrvale  tvrdí,  že  z  žádného  provedeného  důkazu 
nevyplývá, že by se vědomým způsobem a vůbec jakkoliv podílel na záměrném a účelovém 
dělení  zakázky  na  stavbu  Domova  důchodců  vše  při  údajné  vědomosti  o  provedených 
vícepracích.  Naopak  vždy  pouze  hlasoval  v  Radě  města  o  předmětných  materiálech 
a z tohoto pohledu měl zcela identické informační vstupy a možnosti, jako ostatní kolegové, 
když přímo v křiklavém nepoměru k jeho osobě stojí osoby, které vždy měly stejné možnosti 
a  informace  jako  on  a  v  přípravném  řízení  o  nich  bylo  rozhodnuto  tak,  že  jejich  trestního 
stíhání bylo pravomocně zastaveno. 

pokračování 
- 31 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
 
Za samostatnou pozornost podle něj stojí také jeho obhajovací úvaha v tom smyslu, 
zda  je  vůbec  právně  a  fakticky  možné,  aby  měl  při  jeho  nevědomosti  o  prováděných 
vícepracích možnost dopustit se deliktního jednání tzv. ex post, tedy až v okamžiku, kdy 
jsem se měl následně dozvědět o provedených vícepracích. Při jednoznačné absenci důkazů 
svědčících  o  jeho  ex  tunc  vědomosti  o  prováděných  vícepracích  nemůže  obstát  závěr 
o naplnění  zákonných  znaků  skutkové  podstaty  trestného  činu  sjednání  výhody  při  zadání 
veřejné  zakázky,  při  veřejné  soutěži  a  veřejné  dražbě  dle  §  256  odst.  1,  odst.  2  písm.  a) 
trestního zákoníku, spáchaný ve spolupachatelství v jednočinném souběhu s trestným činem 
zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku. Obžalovaný 
tedy namítl, že nelze naplnit problematické skutkové podstaty jednáním ex post, kdy by se 
schvalovaly  smluvní  vztahy  za  účelem  zesouladění  již  dříve  provedených  víceprací.  Při 
teoretické úvaze o tom, čeho by se mohl dopustit trestného, by však vždy musela dominovat 
úvaha  o  tom,  že  skutkovou  podstatu  trestných  činů  naplňuje  pouze  prvotním  jednáním  při 
průběžné  vědomosti  o  provedených  vícepracích  a  jejich  operativním  schvalování,  min. 
pokrytým eventuálním úmyslem. 
  Obžalovaný dále konstatoval, že soud I. stupně zcela rezignoval na to, aby případně 
individualizoval přesné a konkrétní jednání a identifikoval osoby a funkce, které udělovaly 
pokyny k nepatřičným vícepracím již v průběhu výstavby či rekonstrukce, vše bez ohledu na 
jakékoliv  vyhlášení  zadávacího  řízení  na  dodatečné  stavební  práce.  Žádný  orgán  činný 
v trestním řízení se takovouto precizací osob nezabýval a v tomto smyslu přetrvává zcela jistě 
ve  věci  důkazní  vakuum.  Místo  toho  se  však  nalézací  soud  spokojil  s  tím,  že  uměle 
a sofistikovaně  vytváří  trestní  odpovědnost  u  prokázaného  jednání,  které  ani  nemůže 
z pohledu práva naplňovat zákonné znaky příslušných skutkových podstat.  
 
Jak  správně  uvádí  nalézací  soud  v  odůvodnění  napadeného  rozsudku  na  str.  45,  po 
celou dobu trestního řízení byla nejvíce diskutována kardinální otázka spočívající v tom, zda 
skutky popsané v obžalobě pod body I. a II. byly vůbec trestnými i podle trestního zákona 
č. 140/1961 Sb., v platném znění a tedy, zda v  době, kdy se měli všichni obžalovaní obou 
skutků  dopustit,  bylo  vůbec  jejich  jednání  trestné.  Soud  věnoval  této  otázce  mimořádnou 
pozornost, což lze kvitovat,  ovšem s jeho argumentací, která byla vyhodnocena v jeho 
neprospěch, se obžalovaný nemůže ztotožnit.  
 
Námitka obhajoby všech obžalovaných nepostrádá z jeho pohledu relevanci a je tak 
závažná,  že  na  její  důvodnosti  musel  setrvat,  kdy  považoval  za  velmi  logické porovnávat 
skutkové podstaty § 128a trestního zákona s ust. § 256 trestního zákoníku. S poukazem na 
podrobnou argumentaci obsaženou v návrzích na zastavení trestního stíhání všech 
obžalovaných, v návrzích na předběžné projednání obžaloby, ale také v závěrečných návrzích 
všech  obhájců  obžalovaných  v  průběhu  hlavního  líčení,  není  účelem  tohoto  řádného 
opravného  prostředku  argumentovat  již  tím,  co  bylo  mnohokrát  vysloveno  a  opakováno, 
a proto obžalovaný dále na všechny naznačené přednesy o nedostatku protiprávnosti odkázal. 
 
Ze  všech  obhajovacích  argumentů  je  zřejmé  výklady  logickými,  jazykovými 
a v souladu  se  základními  trestněprávními  zásadami,  že  skutková  podstata  §  128a  trestního 
zákona nedopadala na oblast tzv. veřejných zakázek. Jako nepřípustný a v příkrém rozporu se 
zákazem extenzivního výkladu trestněprávních norem považuje konečný závěr soudu o tom, 

pokračování 
- 32 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
že ust. §  128a  trestního  zákona  dopadá  na  jakoukoliv  veřejnou  soutěž,  a  tedy  i  na  tuto 
konkrétní  veřejnou  zakázku.  Při  ctění  uvedené  zásady  nemůže  být  na újmu žádného 
z obžalovaných, že o takto základní otázce je vedena debata a už vůbec není dle jeho názoru 
možné ji vyhodnotit v jeho  neprospěch.  Obžalovaný  nepřijal  argumentaci  soudu,  která  má 
podpořit závěr o protizákonnosti, logikou odkazující na předchozí letité rozhodování soudů na 
skutečnost, že není možné, aby např. od roku 1991 nebylo ono typické jednání pokryto trestní 
normou,  když  po  těchto  normách  je  zapotřebí  vyžadovat  nároky  jako  určitost,  preciznost 
a důslednost.  
 
Za  klíčovou  argumentaci  podporující  závěr  o  neexistenci  tehdejší  protiprávnosti 
považoval obhajovací argumenty i s poukazem na důvodovou zprávu k trestnímu zákoníku, 
konkrétně k ust. § 256 až 257, ze kterých vyplývá, že dosavadní trestné činy sjednání výhody 
při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné 
soutěži (§ 257), osnova rozšiřuje i na zadávání veřejných zakázek. Z takového rozšiřovacího 
úmyslu zákonodárce nemůže být v oblasti trestněprávní zřejmé nic jiného, při spolehnutí se 
na  jazykovou  výkladovou  přesnost  (dle  úvahy  soudu  I.  stupně  je  připouštěna  výkladová 
libovůle),  než  jasný  a  nesporný  úmysl  přidat  k  původním  znakům  skutkové  podstaty  něco 
nového, co dosud neexistovalo. Pokud veřejné zakázky byly do skutkové podstaty ust. § 256 
trestního zákoníku přidány zcela nově, pak jednání, které je mu kladeno obžalobou za vinu 
a které  měl  spáchat  v  roce  2008  a  v  roce  2009,  nebylo  možno  podřadit  pod  skutkovou 
podstatu ust. § 128a trestního zákona.  
 
Nalézací  soud  naproti  tomu  opřel  svůj  nesouhlas  s  obhajobou  o  skutečnost,  že 
i stručnost  důvodové  zprávy  jednoznačně  nasvědčuje  tomu,  že  trestní  zákoník  nepřinesl  tak 
důležitou  změnu.  Soud  I.  stupně  po  té  dovozuje,  že  k  tak  závažné  změně,  tedy  rozšíření 
skutkové podstaty o další dopad na další  okruh  vztahů,  tedy  i  na  veřejné  zakázky,  by 
důvodová  zpráva  nepochybně  patřičným  způsobem  daleko  podrobněji  popsala  důvody  pro 
takový  postup,  což  se  však  nestalo.  Takovou  argumentaci  však  na  půdě  trestního  práva  je 
zapotřebí  považovat  ze  spekulativní  a  z  hlediska právní jistoty fyzických osob, které jsou 
podrobeny trestněprávnímu sankcionování, ji musí odmítnout. Na tomto jeho postoji nemění 
nic ani odkaz okresního soudu na některá rozhodnutí Nejvyššího soudu a také na komentáře 
k trestnímu zákonu, ze kterých se jednoznačná odpověď také nepodává.  
 
Další  obhajovací  argumentaci  opřel  obžalovaný  o  polemiku  se  závěry  nalézacího 
soudu  obsaženými  v  odůvodnění  napadeného  rozsudku  od  str.  49  a  dále,  kdy  tvrdil  že 
problematika hranice 20% z původní ceny díla u víceprací zasluhuje zvýšenou pozornost a je 
možno dovodit, že očekávaná a dokonce v období stylizace řádného opravného prostředku, 
již schválená změna právního řádu (novela zákona o zadávání veřejných zakázek - 25. schůze 
Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  ČR  ze  dne  10.  2.  2015)  je  právě  tou  skutečností,  která 
logicky vede k závěru, že obžalované jednání nemůže jako deliktní obstát v konfrontaci s ust. 
§ 12 odst. 2 trestního zákoníku. Při takovém závěru je podle něj možné dovodit, že jednání 
všech obžalovaných, vykazuje nižší míru škodlivosti, což znamená také nedostatek 
protiprávnosti jeho jednání. Společenský pohyb v oblasti veřejných zakázek je v souvislosti 
s existencí směrnic Evropského parlamentu a rady o zadávání veřejných zakázek, které jsou 
v odůvodnění napadeného rozhodnutí citovány, faktem, který musí soud I. stupně reflektovat 
a  vyvodit  z  takového  vývoje  patřičné  právní  důsledky.  Pokud  nová  právní  úprava  stanoví 
limit pro tzv. vícepráce na hranici 30% z původní ceny díla, pak tato okolnost nemůže zůstat 

pokračování 
- 33 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 nepovšimnuta.  Obžalovaný  se  nemůže  v  žádném  případě  ztotožnit  s  pokusem  okresního 
soudu  vyargumentovat,  že  otázka  20%  a  jejího  nepatrné  překročení  a  úvahy  o  jejím 
budoucím  navýšení  se  z  hlediska  pohledu  společenské  škodlivosti  stává  pro  rozhodnutí  ve 
věci víceméně nepodstatnou. Tato úvaha by totiž byla v příkrém rozporu se skutkovou větou 
napadeného rozsudku v obou bodech, které se mne týkají, když v souladu s podanou 
obžalobou  je  i  mé  osobě  mimo  jiné  kladeno  za  vinu,  že  již  provedené  vícepráce,  které 
přesahují stanový limit ve výši 20% z původní ceny díla, měly přivodit v konečném důsledku 
mou trestněprávní odpovědnost. Z tohoto pohledu považuji odůvodnění rozsudku nalézacího 
soudu za nepřesvědčivé a vnitřně rozporné. Nelze totiž dle jeho názoru na jednu stranu tvrdit, 
že  otázka  překročení  20%  při  analýze  konkrétních  uskutečněných  víceprací  není  pro  soud 
podstatná a zároveň ho za ono překročení shledávat vinným.  
  
Obžalovaný  považoval  za  důležité  ještě  upozornit  na  to,  že  nebyl  činný  při  veřejné 
soutěži týkající se Domova důchodců a pokud byla následně jeho kolegy, kteří s ním v rámci 
jeho  podnikání  spolupracují,  uzavřena  smlouva  o  střežení  Domova  důchodců,  nemohlo  se 
v předmětné době jednat o střet zájmů. Při rozhodování o vícepracích již navíc byla ostraha 
ukončena, protože byla také ukončena i stavba. Navíc je potřeba uvést, že společnost PSS 
byla již před uzavřením smlouvy o střežení Domova důchodců dlouholetým klientem firmy 
a nebyl  tedy  důvod  ze  strany  jeho  spolupracovníků  nevyhovět  požadavku  na  ostrahu 
staveniště,  a  to  na  základě  řádného  výběrového  řízení  a  navíc  za  téměř režijní  cenu,  čímž 
byla  také  sledována  podpora  veřejného  zájmu.  Svědek  Š.  zcela  jednoznačně  potvrdil,  že 
s ním  ve  věci  předmětné  zakázky  vůbec  nejednal,  celá  záležitost  tak  šla  zcela  mimo jeho 
osobu a byla zcela v kompetenci ostatních jednatelů firmy. V okamžiku, kdy do obchodních 
případů vůbec nevstoupil a drtivou část klientely dokonce vůbec nezná,  nemůže být přece 
použit  argument  o  jeho  údajné  provázanosti.  Jeho  účast  v  poradních  komisích byla dána 
volbou radních, jejichž trestní stíhání bylo v předchozích   fázích  trestního  řízení  zastaveno, 
když  projednávané  materiály  v  těchto  poradních  orgánech  rady  byly  naprosto  identické 
s těmi,  o  kterých  následně  jednala  a  rozhodovala  Rada.  Obžalovaný  přitom  nebyl  nikdy 
činný u tvorby  koncepcí a strategií, ani při tvorbě a přípravě materiálů  do Rady  a řídil se 
vždy při jednání Rady doporučeními specializovaných odborů a odborníků města. Veškeré 
rozhodování bylo také z hlediska termínů dostavby zatěžováno do jisté míry vědomostí, že 
v případě  prodlení  s  dostavbou,  bude  město,  jako  samosprávný  celek  nuceno  vracet 
příslušnou  dotaci  ve  výši  téměř  100  milionů  Kč,  o  které  také  v  odůvodnění  napadeného 
rozsudku nalézací soud hovoří.  
 
Pokud jde o problematiku  informační  tabule  na  zimním  stadionu  v  Přerově,  tak 
obžalovaný  uvedl,  že  nikdy  nebyl  účasten  u  žádného  jednání  s  tímto  spojeným,  pouze 
v představenstvu  společnosti  Teplo  a.s.,  kde  byl  schválen  nákup  s  argumentací,  že  je  to 
zařízení  technicky  dokonalejší  než  původně  navrhované  s  výhodnou  návratností  investice. 
Byl tedy konfrontován pouze s těmito výhodnými informacemi pro město.  
 
S poukazem na shora uvedené skutečnosti navrhl obžalovaný Ing. Jaroslav Č. soudu II. 
stupně, aby ve smyslu ust. § 259 odst. 3) trestního řádu z důvodů uvedených v ust. § 258 
odst. 1 písm. b), c), d) trestního řádu napadený rozsudek soudu I. stupně zrušil a při splnění 
zákonných předpokladů sám nově rozhodl rozsudkem tak, že se obžalovaný Ing. Jaroslav Č. 
obžaloby zcela zprošťuje.  
 

pokračování 
- 34 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
Obžalovaný 5) Ing. Pavel G.  podal proti napadenému rozsudku odvolání, které 
prostřednictvím svého obhájce JUDr. Martina Hádka rovněž velmi podrobně odůvodnil a také 
zaměřil  do  všech  výroků  napadeného  rozsudku,  tj.  jak  do  výroku  o  vině,  tak  i  do  výroku 
o trestu. V písemném odůvodnění podaného opravného prostředku uvedl, že pod bodem II.A 
výrokové  části  napadeného  rozsudku  je  mu  a  dalším  spoluobžalovaným  kladen  za  vinu 
skutek, spočívající (zkráceně řečeno) v tom, že v souvislosti se smlouvou o dílo č. 2009211 
30003,  uzavřenou  dne  19.  5.  2009  mezi  objednatelem  Statutárním  městem  Přerov 
a zhotovitelem „Sdružení - Zimní stadion Přerov,“ složeným z členů K + S stavební, s. r. o. 
a PSS  Přerovská  stavební,  a.s.,  bylo  umožněno  provedení  veškerých  víceprací  v  rámci 
zakázky zhotovitelem, aniž bylo zahájeno příslušné zadávací řízení na vícepráce v souhrnu 
přesahující limit, uvedený v ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. 
 
Obžalovaný  jak  v  přípravném  řízení,  tak  v  řízení  před  nalézacím  soudem  opětovně 
poukazoval na skutečnost, že o shora popsaném skutku rozhodoval ve správním řízení Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS“), jehož rozhodnutí nabylo právní moci 
dne 28. 7. 2011. ÚOHS ve svém rozhodnutí č. j. ÚOHS-S101/2010/VZ-262/2011/540/ PVé 
ze  dne  7.  2.  2011,  ve  výroku  o  vině  potvrzeným,  ve  výroku  o  trestu  pozměněným 
rozhodnutím  ředitele  ÚOHS  č.  j.: ÚOHS-R46/2011/VZ-11319/2011/310/EKu ze dne 
28. 7. 2011  konstatuje,  že  zadavatel,  Statutární  město  Přerov,  spáchal  správní  delikt  podle 
§ 120 odst.  1  písm.  a)  zákona  č.  137/2006  Sb.  při  zadávání  veřejné  zakázky  s  názvem 
„Stavební úpravy zimního stadionu“ tím, že veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce 
zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž byly splněny podmínky stanovené v § 23 odst. 7 
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. a na tuto veřejnou zakázku uzavřel dne 14. 10. 2009 dodatek 
č. 2 ke smlouvě s vybraným uchazečem, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr 
nejvhodnější nabídky a zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem. 
 
Nalézací  soud  tuto  argumentaci  obhajoby  nepominul  jako  nedůvodnou,  byť  se  jí 
zabýval  jen  ve  stručnosti.  Na  straně  60  odůvodnění  napadeného  rozsudku  uvádí,  že 
„v souvislosti  s  oběma  veřejnými  zakázkami  již  došlo  k  postihu  uložením  pokuty  v  rámci 
správního  řízení s ÚOHS, dle soudu však nelze  v  rámci  generální  prevence  konstatovat  či 
dávat návod, že v případě protiprávního jednání zaplatí pokutu město z veřejného rozpočtu a 
konkrétní osoby však nebudou postiženy.  Nijak  se  však  více  nevypořádává  se  stávající 
argumentací obhajoby, že rozhodnutím ÚOHS jako správního orgánu, které bylo ve výroku 
o vině  potvrzeno  rozhodnutím  ředitele  ÚOHS  jako  nadřízeného  správního  orgánu,  je 
vytvořena překážka věci rozhodnuté. 
 
O  skutku,  který  je  předmětem  trestního  stíhání,  tedy  bylo  dříve,  než  bylo  podle 
§ 160 odst. 1 trestního řádu zahájeno trestní stíhání, již pravomocně rozhodnuto ve správním 
řízení. Okamžikem zahájení trestního stíhání došlo, dle názoru obhajoby, k porušení zásady 
„ne  bis  in  idem,“  tedy  práva  nebýt  souzen  či  trestán  za  týž  čin  a  okolnosti  zakládající 
nepřípustnost  trestního  stíhání  z  tohoto  důvodu  jsou  vymezeny  v  příslušných  ustanoveních 
trestního řádu, v ústavních předpisech a v mezinárodních smlouvách, jimiž je Česká republika 
vázána. Zejména se jedná o Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod č. 209/1992 
Sb.  Porušením  zásady  „ne  bis  in  idem“  je  v  návaznosti  na  článek  4  odst.  1  protokolu 
č. 7 citované Úmluvy vedení trestního stíhání a odsouzení obviněného za čin, který příslušný 
správní orgán posoudil jako  přestupek  (správní  delikt).  Na  základě  shora  uvedených 
skutečností má za to, že nalézací soud měl aplikovat ustanovení § 11 odst. 1 písm. j) trestního 

pokračování 
- 35 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
řádu,  které  stanoví  jako  důvod  nepřípustnosti  trestního  stíhání  okolnost,  že  tak  stanoví 
vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.  
 
Usnesením  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  České  republiky  č.  616  ze  dne 
10. 2. 2015 byl vysloven souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., 
o veřejných  zakázkách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  podle  sněmovního  tisku  č.  300/6. 
Prezident republiky zákon podepsal dne 24.  2.  2015.  V  době,  kdy  bylo  sepsáno  toto 
odůvodnění  odvolání,  nebyl  ještě  zákon  vydán  ve  Sbírce  zákonů,  nebyl  tedy  ještě  označen 
číslem,  nicméně  text  ustanovení  §  23  odst.  7  písm.  a)  zák.  č.  137/2006  Sb.  tedy  aktuálně 
v bodě  3)  zní:  „…v  případě  veřejného  zadavatele  celkový  rozsah  dodatečných  stavebních 
prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky ...“. 
 
Podle ust. § 2 odst. 1 trestního zákoníku  se  trestnost  činu  posuzuje  podle  zákona 
účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže 
to  je  pro  pachatele  příznivější.  Je  zcela  zřejmé,  že  nalézací  soud  při  svém  rozhodování 
vycházel z právní úpravy platné v době rozhodování (limit nesměl překročit 20 %); stejně tak 
je zřejmé, že odvolací soud bude při svém rozhodování muset vycházet z právní úpravy platné 
v  době  jeho  rozhodování  (limit  nesmí  překročit  30  %).  Jak  vyplývá  ze  skutečností,  shora 
uvedených pod bodem II., ani v jenom z obou uvedených případů navýšení nepřekročilo limit 
30 % dle stávající právní úpravy tohoto limitu. Nad rámec těchto skutečností ještě uvádí, že 
dle oficiálního vyjádření ministryně pro místní rozvoj je třeba nejpozději do 18.4.2016 upravit 
současně  platnou  legislativu  v  oblasti  zadávání  veřejných  zakázek  implementací  příslušné 
směrnice EU, která umožňuje navýšení víceprací až do výše 50 %. 
 
Pod body I.B  a  II.A  výrokové  části  napadeného  rozsudku  jsou  mu  a  dalším 
spoluobžalovaným kladeny  za  vinu  skutky,  spočívající  (zkráceně  řečeno)  v  tom,  že  v  rámci 
provádění  díla  na  základě  uzavřené  smlouvy  o  dílo  č.  050140592006  ze  dne  13.  11.  2006 
v souvislosti  s  veřejnou  zakázkou  -  „Přerov  -  Domov  důchodců,  ulice  Optiky“  mezi 
objednatelem Statutárním městem Přerov a zhotovitelem „Sdružením DD Přerov“ a v  rámci 
provádění  díla  na  základě  uzavřené  smlouvy  o  dílo  č.  200921130003  ze  dne  19.  5.  2009 
v souvislosti  s  veřejnou zakázkou  -  „Stavební úpravy Zimního stadionu" mezi objednatelem 
Statutárním městem Přerov a zhotovitelem „Sdružení - Zimní stadion Přerov", bylo umožněno 
provedení veškerých víceprací překračující v zákoně (resp. v jeho v tu dobu platném znění) 
stanovený  limit  20  %  z  původní  ceny  v  rámci  zakázky  zhotovitelem,  aniž  bylo  zahájeno 
příslušné zadávací řízení na vícepráce v souhrnu přesahující limit uvedený v ust. § 23 odst. 
7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.  
 
K tomu obžalovaný konstatoval,  že  ve  smlouvě  o  dílo  č.  050140592006  ze  dne 
13. 11. 2006 na veřejnou zakázku „Přerov - Domov důchodců, ulice Optiky", uzavřené mezi 
objednatelem  Statutárním  městem  Přerov  a  zhotovitelem  „Sdružením  DD  Přerov" 
byla smluvně  stanovena  cena  díla  (všechny  ceny  jsou  uvedeny  bez  DPH)  ve  výši 
130.090.500,00 Kč. Dodatkem č. 1 k této smlouvě byla cena navýšena o 19.325.723,73 Kč 
v jednacím  řízení  bez  uveřejnění,  dodatkem  č.  3  k  této  smlouvě  byla  cena  navýšena 
o 6.624.448,00  Kč  v jednacím  řízení  bez  uveřejnění.  Součet  částek  z  obou  dodatků  činí 
25.950.171,73 Kč, tedy navýšení činilo 19,94 % a nedosáhlo limitu 20 %. Poté následovalo 
zadání zakázky malého rozsahu v hodnotě 5.949.765,59 Kč. V obžalobě je tvrzeno, že došlo 
k umělému  rozdělení  zakázky  na  práce  v  celkové  hodnotě  12.584.213,59  Kč  (údajně 

pokračování 
- 36 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
sestávající  se  dle  dodatku  č.  3  z  částky  6.624.448,00  Kč  a  ze  zakázky  malého rozsahu 
v hodnotě  5.949.765,59  Kč).  V  případě,  že  by  zakázka  malého  rozsahu  v  hodnotě 
5.949.765,59 Kč byla považována za další navýšení smlouvou stanovené ceny, součet dvou 
navýšení  v  částce  25.950.171,73  Kč  (sestávající  dle  dodatku  1  z  částky  19.325.723,73  Kč 
a dle dodatku č. 3 z částky 6.624.448,00 Kč) a zakázky malého rozsahu v částce 5.949.765,59 
Kč  činí  31.899.973,32  Kč.  Původní  cena  130.090.500,00  Kč  tak  byla  navýšena  o  částku 
31.899.973,32  Kč,  což  činí  24,52  %,  tudíž  tehdy  platným  zákonem  stanovený limit byl 
překročen o 4,52%. Dále obžalovaný konstatoval, že ve smlouvě o dílo č. 200921130003 ze 
dne  19.  5.  2009,  uzavřené  na  veřejnou  zakázku  „Stavební  úpravy  Zimního  stadionu"  mezi 
objednatelem Statutárním městem Přerov a zhotovitelem „Sdružení - Zimní stadion Přerov", 
byla smluvně stanovena cena díla ve výši 41.260.477,00 Kč. Dodatkem č. 2 k této smlouvě 
byla cena navýšena o částku 7.836.946,00 Kč (tato částka byla stanovena z vypočtené částky 
9.241.561,40  Kč  od  níž  byla  odečtena  částka  1.404.615,40  Kč  za  elektroinstalaci  světelné 
tabule). Z  výše  citovaného  rozhodnutí  ÚOHS  vyplynula  nepřípustnost  odpočtu  méněprací, 
tedy částka bez odpočtu, relevantní pro jednací řízení bez uveřejnění činila 9.241.561,40 Kč. 
Původní  cena  41.260.477,00  Kč  tak  byla  navýšena  o  částku  9.241.561,40  Kč,  což  činí 
22,39 %. Tehdy platným zákonem stanovený limit byl překročen o 2,39 %, což bylo následně 
postihnuto rozhodnutím ÚOHS o uložení pokuty ve výši 10.000 Kč.  
 
Pod body I.B  a  II.A  výrokové  části  napadeného  rozsudku  je  obžalovanému dále 
kladeno  za  vinu  zneužití  pravomoci  úřední  osoby.  Skutkovou  podstatu  přečinu  zneužití 
pravomoci úřední osoby měl naplnit tím, že jako vedoucí odboru rozvoje Magistrátu města 
Přerova, byl v postavení úřední osoby, v pozici pořadatele veřejné soutěže, kdy jeho postavení 
vyplývalo  jednak  z  interních  předpisů  Magistrátu  města  Přerova  a  jednak  na  základě 
rozhodnutí Rady města Přerova..." Trestný čin (přečin) zneužití pravomoci úřední osoby může 
být spáchán pouze úmyslně a tento úmysl je třeba nade vši pochybnost prokázat (a to buď 
jako  úmysl  přímý  či  jako  úmysl  nepřímý  ve  smyslu  ust.  §  15  trestního  zákoníku). 
Z odůvodnění napadeného rozsudku nevyplývá, v čem je spatřován jeho úmysl opatřit jinému 
neoprávněný prospěch. Není pochyb o tom, že z titulu funkce vedoucího odboru rozvoje byl 
úřední osobou ve smyslu § 127 odst. 1 písm. d) trestního zákoníku. Ne každý úkon, který jako 
vedoucí odboru rozvoje učinil, však lze považovat za „plnění úkolů společnosti nebo státu“ či 
za  „používání  svěřené  pravomoci", jak  předpokládá  dikce  cit.  ustanovení.  Z  odůvodnění 
rozsudku nevyplývá, zda konkrétní úkony, které v souvislosti s realizací obou zakázek učinil, 
jsou oním plněním úkolů společnosti nebo státu za použití svěřené pravomoci, nebo zda se 
jedná  o  plnění  běžných  úkolů  víceméně  administrativní  či  technické  povahy,  uložených 
úředníkovi magistrátu jeho nadřízenými, o nichž teprve později tito nadřízení, z titulu svých 
funkcí,  rozhodovali.  Takové  úkony  sice  byly  provedeny  úřední  osobou,  avšak  netýkaly  se 
plnění úkolů společnosti nebo státu za použití svěřené pravomoci a nemohly by tedy naplnit 
znaky  skutkové  podstaty  tohoto  trestného  činu.  Obecně  uznávaná  odborná  literatura  (např. 
Trestní zákoník II, Komentář, Šámal a kol., 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, str. 2388) 
uvádí, že „pořadatelem veřejné soutěže je osoba, která byla vyhlašovatelem soutěže pověřena 
vlastním  organizováním  soutěže".  Citace  však  neuvádí  odkaz  na  jiný  právní  předpis  (kde 
např. u pojmu „vyhlašovatel veřejné soutěže" odkazuje na ust. § 281 ObchZ a § 847 ObčZ), 
který  by pojem „pořadatel" upravoval a stanovoval tak jeho postavení, jemu svěřená práva 
a jemu  uložené  povinnosti.  Lze  konstatovat,  že  zákon  č.  137/2006  Sb.  pojem  „pořadatel" 
vůbec nepoužívá.  
 

pokračování 
- 37 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
V  odůvodnění  napadeného  rozsudku  dále  není  nijak  konkrétně  uvedeno,  kromě 
obecného konstatování, že „jeho postavení vyplývalo jednak z interních předpisů Magistrátu 
města  Přerova  a  jednak  na  základě  rozhodnutí  Rady  města  Přerova,“  na  základě  jakého 
konkrétního právního titulu ho měl vyhlašovatel soutěže pověřit výkonem funkce pořadatele 
soutěže.  Je-li  některá  fyzická  osoba  pověřena  vyhlašovatelem  soutěže  funkcí  pořadatele 
veřejné soutěže, musí mít tato skutečnost právní rámec, tedy zejména musí existovat pověření 
této osoby pro výkon funkce pořadatele veřejné soutěže. Lze si představit, že takové pověření 
může být vydáno ad hoc na jednotlivou veřejnou soutěž nebo může být trvalé za podmínek, že 
je výkon funkce pořadatele veřejné soutěže uveden např. v popisu funkční náplně této osoby 
jako  zaměstnance  magistrátu.  Podle  předpisu  Magistrátu  města  Přerova  č.  18/07  -  Zásady 
postupu při zadávání veřejných zakázek, byl z titulu funkce vedoucího odboru rozvoje, viz 
část IX., čl. I. písm. a) oprávněn uzavírat v rozsahu části rozpočtu města schválené pro tento 
odbor smlouvy do výše hodnoty plnění 500.000 Kč bez DPH, činit právní úkony k ukončení 
právních  vztahů  z  těchto  smluv  vyplývajících  a  právní  úkony,  jimiž  se  uplatňují  nároky 
z těchto  smluv  vznikající,  s  výjimkou  právních  úkonů  vyhrazených  radě  města 
a zastupitelstvu  města,  a dále byl dle písm. i)  oprávněn  zastupovat  město  Přerov  na  základě 
plné moci v řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. při aplikaci 21, 22, 26, 44, 59, 60, 83, 85 a 146. 
Jak  z  uvedeného  textu  vyplývá,  nebyl  oprávněn  zastupovat  město  Přerov  v  řízení dle § 27 
zákona č. 137/2006 Sb., byť je mu toto kladeno za vinu. Není mu známo, že by jakékoliv 
pověření  jeho  osoby  k  výkonu  pořadatele  veřejné  soutěže  (soutěží)  nad  rámec  shora 
uvedeného,  bylo  kdykoliv  vydáno.  Jednoznačně  tedy  uvádí,  že  v  souvislosti  s  veřejnou 
zakázkou „stavba domova důchodců Přerov, ulice Optiky" a s veřejnou zakázkou „Stavební 
úpravy zimního stadionu", nikdy nebyl pověřen výkonem funkce pořadatele veřejné soutěže, 
jak je uvedeno v napadeném rozsudku. Má tedy za to, že nebyl ve funkci „pořadatele veřejné 
soutěže",  jak  předpokládá  dikce  §  256  odst.  1,  odst.  2  písm.  a)  trestního  zákoníku,  a tak 
nemohl  naplnit  skutkovou  podstatu  tohoto  zločinu,  neboť  pro  její  naplnění  je  právě  (mimo 
jiné uvedené funkce) výkon této funkce nezbytný.  
 
V přípravném řízení ani v řízení před nalézacím soudem nebylo nikdy prokázáno, že 
by veřejné zakázky jakkoliv účelově rozděloval; nic takového nevyplývá z obsahu výpovědí 
svědků a toto nepotvrzují žádné listinné důkazy, zejména důvodové zprávy pro Radu města 
Přerova, které jako vedoucí odboru spolupodepisuje s příslušným vedoucím oddělení. V rámci 
odboru  rozvoje  bylo  zřízeno  samostatné  oddělení  investic  (nyní  je  toto  oddělení  investic 
zařazeno v odboru majetku), které mělo za úkol zajišťovat jednotlivé investiční akce. Z pozice 
vedoucího odboru neměl časový prostor účastnit se pravidelných kontrolních dnů na stavbách, 
natož  v  průběhu  realizace  staveb  jakkoliv  jednat  s  jednotlivými  dodavateli.  Z  titulu  funkce 
vedoucího  odboru  rozvoje  nevyplývalo  žádné  oprávnění  vydávat  příkazy  k  provádění  či 
neprovádění  konkrétních  stavebních  prací.  Tyto  příkazy  nikdy  nevydával;  nic  takového  ani 
nevyplývá z obsahu výpovědí svědků a toto nepotvrzují žádné listinné důkazy. O existenci 
jakýchkoliv  údajných  problémů,  souvisejících  s  instalací výsledkové tabule na zimním 
stadionu v době realizace zakázky nic nevěděl; o těchto údajných problémech se dověděl až 
od policejního orgánu v průběhu jím prováděného výslechu. Protože nesouhlasí s výrokem 
o vině,  nemůže  souhlasit  ani  s  výrokem  o  trestu,  který  mu  byl  rozsudkem  uložen.  Svěřenou 
funkci  vedoucího  odboru  rozvoje  Magistrátu  města  Přerova  vždy  vykonával  a  nadále 
vykonává svědomitě a s potřebnou odbornou erudicí. Není si vědom, že by svým postupem 
v obou dvou předmětných věcech jakkoliv úmyslně porušil právní předpisy České republiky 
a že by svým jednáním chtěl získat pro sebe nebo někoho jiného neoprávněný prospěch nebo 

pokračování 
- 38 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
že bych chtěl jinému způsobit škodu.  
 
Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem obžalovaný Ing. Pavel G. navrhl, 
aby  Krajský  soud  v  Ostravě,  pobočka  Olomouc  podle  §  258  odst.  1  písm.  b)  trestního  řádu 
zrušil napadený rozsudek v celém rozsahu a podle § 259 odst. 1 trestního řádu vrátil věc zpět 
Okresnímu soudu v Olomouci, event. aby podle ho § 259 odst. 3 věta prvá trestního obžaloby 
podle § 226 písm. b) trestního řádu zprostil. 
 
Obžalovaný  6)  Jiří  R.,  který  podal  proti  napadenému  rozsudku  odvolání  prostřed-
nictvím  svého  obhájce  Mgr.  Martina  Blaška,  LL.M.  a  zaměřil  ho  rovněž  do  všech  výroků 
napadeného rozsudku, tj. jak do výroku  o  vině,  tak  i  do  výroku  o  trestu,  v podrobném 
písemném  odůvodnění  podaného  opravného  prostředku  s poukazem na ust. § 2 odst. 5 
trestního řádu zejména namítnul, že nalézací soud nezjistil skutkový stav věci, o němž nejsou 
důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí a zejména pochybil, 
pokud vyhodnotil provedené důkazy tak, jak je vyhodnotil, tedy v neprospěch obžalovaného, 
což je pak důvodem, že okresní soud dovodil nesprávný skutkový a právní závěr. 
  
Pokud obžalovaní zaujali obhajobu ve smyslu odmítnutí výpovědi s konstatováním, že 
se  ničeho  protiprávního  nedopustili,  stejně  tak  hlavní  jednající  osoba  u  zvýhodněné 
společnosti  PSS  -  svědkyně  Dagmar  P.  (jednatelka  společnosti)  využila  oprávněně  svého 
práva nevypovídat, lze podle nalézacího soudu na jejich zavinění usuzovat z dalších okolností 
případu. Je to stejný postup dokazování, jako když se pachatel násilných trestných činů hájí 
tím, že nechtěl způsobit poškozenému vážná zranění či dokonce smrt. V takových případech 
se zavinění dovozuje z okolností případu, tedy čím konkrétně pachatel útočí, intenzita útoku, 
směr  vedení  útoku,  počet  ran,  slovní  doprovod  pachatele  atd.  Stejně  tak  lze  dle  okresního 
soudu dle zjištěných okolností u obou zakázek dovodit úmysl u všech obžalovaných.  
 
Okresní soud dále uvádí, že všichni obžalovaní o  průběžném  provádění  víceprací 
v průběhu  stavby  od  počátku  věděli  a  přesto  připravili  vše  pro  to,  aby  k  rozdělení  zakázek 
mohlo dojít a  následně  v  různých  pozicích  investora  stavby  -  Statutárního  města  Přerov, 
ve kterých  se v té  době  nacházeli,  učinili  kroky,  které  ve  výsledku  vedli  k  rozdělení  těchto 
zakázek.  Pokud  se  týká  bodu  II.,  tak  i  tuto  zakázku  provádělo  na  základě  vyhraného 
zadávacího  řízení  sdružení  dvou  společností  vystupující  pod  názvem  "Sdružení  -  zimní 
stadion  Přerov",  kdy  shodně  jako  u  předchozí  zakázky  faktickou  realizaci  stavební  části 
zakázky  provedla  pouze  společnost  PSS  Přerovská  stavební,  a.  s.  Obžalovaní  tak  měli 
společným jednáním zhotovitele nejprve nechat stavby provést zjištěné vícepráce a následně 
účelově  provedenými  změnami  v  původní  zakázce  umožnit  snížit  objem  požadovaných 
víceprací pod zákonem  stanovený limit 20 % ve smyslu § 23 odst.  7  písm.  a) zákona 
o veřejných zakázkách, s čímž se však obžalovaný neztotožnil.  
 
Argumentace  Okresního  soudu  v  Olomouci  v  prvoinstančním  řízení  podle  něj  totiž 
působí  neuspořádaně  a  účelově.  K  tomu  obžalovaný  připomíná  podstatu  spolupachatelství 
podle  §  23  trestního  zákoníku,  neboť  jak  vyplývá  z  rozhodných  skutkových  zjištění 
vyjádřených  v  popisu  skutku  ve  výroku  o  vině  v  napadeném  rozsudku  soudu,  jednání 
obžalovaného  R.  mělo  naplnit  znaky  spolupachatelství.  Uvedený  závěr  vyjadřují  formulace 
jako: „... učinili  kroky  ...  společným  jednáním  nejprve  nechali  zhotovitele  stavby  provést 
zjištěné  vícepráce  a  následně  účelově  provedenými  změnami  v  původní  zakázce  umožnili 

pokračování 
- 39 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
snížit ... ".  Takto  charakterizované  jednání  obžalovaného  určitě  nemůže  být  považováno  za 
nezbytný článek řetězu činností směřujících k porušení nebo obcházení § 23 odst. 7 písm. a) 
zákona o veřejných zakázkách. 
 
Okresní soud zde totiž neuvádí, jak měl obžalovaný jako pachatel začít naplňovat znaky 
skutkové  podstaty  trestného  činu,  a  již  vůbec  nepopisuje  jeho  vlastní  jednání  ve  vztahu 
k ostatním pachatelům. Přitom podle § 23 trestního zákoníku se trestní odpovědnost každého 
ze spolupachatelů posuzuje, jako by spáchal trestný čin sám, takže ani z tohoto hlediska není 
zjištěna  míra  účasti  všech  spolupachatelů.  Okolnost,  zda  se  na  spáchání  určitého  trestného 
činu podílelo více trestně odpovědných osob jako spolupachatelů, řeší orgány činné v trestním 
řízení jako předběžnou otázku ve smyslu § 9 odst. 1 trestního řádu. Toto v posuzované věci 
orgány  činné  v  trestním  řízení  vůbec  neučinily.  Ani  nalézací  soud  svou  úvahu 
o spolupachatelství v takto předestřené  podobě  přesvědčivě  neodůvodnil  s  poukazem  na 
konkrétní skutková zjištění, která vyplývají z provedených důkazů.  
 
Podle názoru okresního soudu lze úmysl obžalovaných dovozovat i ze  samotné 
a prokázané provázanosti obžalovaných L.,  K.,  Z.  či  Č.  se  společností  PSS  (v  podstatě 
kompletní výstavba rodinného domu pro obžalovaného Z.  ze  strany PSS, zemní práce pro 
bazén obžalovaného L., oplocení domu, smlouvy o  ostraze  ze  strany obžalovaného Č., 
dodávky software a  hardware  ze  strany obžalovaného K., svědkyně  G.  uvedla i osobní 
známost obž. K. s jednatelkou P. apod.). Na stavbě Domova důchodců byli dle zprávy NKÚ 
i další dodavatelé, ačkoli vše měla provádět Tchas a PSS, nešlo přitom o subdodavatele tohoto 
sdružení,  ale  další  subjekty,  kteří  na  Domově  důchodců  prováděli  práce a byli placeni 
městem, čímž opět PSS obdržela výhodu, nemusela ze svého proplácet práce, které měla sama 
dle smlouvy provádět. Přehled těchto dalších subdodavatelů a jejich rozsah provedených prací 
je uveden na  č.  l.  763 spisu, ze kterého vyplývá, že v průběhu  provádění  díla  Město Přerov 
zadávalo některé práce nezbytné pro dokončení stavby jiným dodavatelům, než bylo Sdružení 
DO  Přerov  a  je  obsahem  i  zpráva  města,  že  tyto práce nebyly zadány hlavnímu zhotoviteli, 
protože by tím došlo k navýšení ceny a takto město Přerov zadalo práce v celkovém rozsahu 
866.711,50 Kč! V tomto rozsahu byly provedeny další práce, které mělo provést a hradit dle 
smlouvy  o  dílo samo Sdružení DO, čímž  je  dávána  další  obrovská  výhoda  společnosti  PSS 
jakožto faktickému zhotoviteli a nelze než konstatovat, že bez osobních vztahů a propojenosti 
obžalovaných a jednatelů společnosti by žádné jiné firmě zcela jistě nebylo takto vycházeno 
vstříc. Dále je nutno poukázat na vyjádření Dagmar P. v reportáži České televize ve smyslu, 
že  přece  nebude  podávat na Z.  žalobu,  a  důvody  jí  uváděné,  její  vyjádření,  proč  byla 
obžalovaným Z. smlouva uzavřena se spol. KTJ apod. Soud nevěří tomu, že by PSS nacenila 
informační tabuli v nabídce do soutěže na cca 1,6 mil Kč, s touto nabídkou vyhrála výběrové 
řízení na veřejnou zakázku, ale obratem uzavřela smlouvu na dodávku tabule za 4,6 mil. Kč a 
tím  pádem  sníží  svůj  předpokládaný  zisk  podpisem  pera  o cca 3 mil  Kč.  Nelze  přece  tvrdit 
soudu, že tak učinili na vlastní riziko, že pak bude proplacena městem toliko částka 1,6 mil 
Kč, než že museli mít jednoznačné přesvědčení a posvěcení, že proplacena tato dodávka bude, 
popřípadě si to město zařídí jiným způsobem apod.  
 
Obžalovaný  opakovaně  zdůraznil,  že  pochybení  při  zadávání  veřejných  zakázek je 
primárně správním deliktem a jako takové podléhá přezkumu ze strany příslušných správních 
orgánů  (ÚOHS),  kde  je  pasivně  legitimovaným  subjektem  zadavatel  -  město  Přerov. 
Obžalovaný  odmítá  ztotožňování  své  osoby  s  entitou  zadavatele  -  ekonomickou  a  účetní 

pokračování 
- 40 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
jednotkou hospodařící s miliardovým majetkem - a považuje přístup soudu v otázce zavinění 
úmyslného jednání za zcela tristní snahu, jak docílit kriminalizace jednání bez jasných 
důkazů. Obžalovaný navíc nezapadá do konstrukce soudu o "provázanosti obžalovaných se 
společností PSS" jak ostatně vyplynulo z dokazování provedeného v prvoinstančním řízení.  
 
Obžalovaný si neklade za cíl být zproštěn obžaloby za každou cenu, nicméně v zájmu 
hledání  a  nalezení  onoho  zjištění  stavu  věci,  o  němž  nejsou  důvodné  pochybnosti ... atd. 
(§ 2 odst.  5  trestního  řádu),  si  dovoluje  položit  otázku,  jak  lze  chápat  a  vysvětlit  následující 
závěr  soudu:  „...  čímž  umožnil schválení takto  rozdělených  víceprací  a  následné formální 
provedení zadávacích řízení ve formě jednacího řízení bez uveřejnění a ve druhém případě ve 
formě  zjednodušeného  podlimitního  řízení,  ve  kterých  uspěl  zhotovitel  těchto  víceprací 
"Sdružení  DO  Přerov",  resp.  zhotovitel  PSS  a  následně  tak  umožnil  po  podpisu  dodatku 
č. 3 k původní smlouvě o dílo a nové smlouvy o dílo na základě provedeného vyúčtování, aby 
byly takto formálně vysoutěžené, ale již dříve provedené vícepráce uhrazeny."  
 
Mělo  by  však  být  objektivizováno,  jak  obžalovaný  mohl  svým  jednáním  umožnit 
schválení rozdělení víceprací, když veškerý schvalovací proces probíhá na úrovni municipalit. 
formou  zastupitelské  demokracie.  Také  mělo  být  přesvědčivým  způsobem  objasněno,  jak 
mohl  obžalovaný  R.  umožnit  podpis  dodatku  č.  3,  když  není  osobou  oprávněnou  jednat 
za město  Přerov.  V  argumentaci  soudu  se  vytrácí  volní  stránka  rozhodování  celé  řady  osob, 
které mají co do činění se schvalováním veřejných zakázek. Není přece možné připustit, aby 
poté co obžalovaný R.  zpracuje  jakýkoli  materiál  pro  své  nadřízené,  tito  automaticky 
souhlasili s jeho obsahem a neověřovali jeho věrohodnost či pravdivost. Soud zde naprosto 
flagrantním  způsobem  popírá  jednotlivé  nosné  prvky  demokratického  zřízení  v  ČR.  Podle 
našich ústavních předpisů se přitom zaručuje samospráva územních samosprávných celků (čl. 
8 Ústavy) a těmi jsou podle čl. 99 jednak obce (základní územní samosprávné celky) a jednak 
kraje  (vyšší  územní  samosprávné  celky).  Obojí  jsou  veřejnoprávními  korporacemi,  které 
mohou  mít  vlastní  majetek  a  hospodařit  podle  vlastního  rozpočtu  (čl.  101  odst.  3  Ústavy) 
a jsou samostatně  spravovány  svými  přímo  volenými  zastupitelstvy.  Rozhodovací  procesy 
probíhající na úrovni krajů v České republice jsou tak nezpochybnitelnou součástí samotného 
výkonu  veřejné  moci.  Zjednodušeně  řečeno,  argumentací  soudu  bychom  klidně  došli 
k závěru,  že  veškeré  rozhodnutí  Města  Přerova  jsou  v  podstatě  formálními  akty  souhlasu 
všeho,  co  předloží  obžalovaný  R.  bez  možnosti  ovlivnit  nějak  tyto  rozhodnutí  volenými 
zástupci.  
 Obžalovaný  dále poukázal na skutečnost, že za celou dobu prvoinstančního řízení 
nebyl  prokázán vznik jakékoliv poskytnuté výhody. Zvláště  v  případě  kdy  soud  při  její 
objektivizaci vychází ze zcela smyšlené konstrukce, dle které " ... další subjekty, které na 
Domově důchodců prováděli práce a byli placeni městem, čímž opět PSS obdržela výhodu, 
nemusela  ze  svého proplácet práce,  které  měla  sama  dle  smlouvy  provádět."  Přitom  je  tato 
skutečnost zásadní, neboť z provedeného dokazování naopak vyplývá, že z uvedených prací 
PSS neprofitovala. O pochybnostech stran neexistence skutkového základu poskytnuté 
výhody se dověděl i z kvantifikace její výše provedené soudem, kdy tuto výhodu hodnotí jako 
"obrovskou". Nic víc se však o této výhodě nedověděl.  
 
Obžalovaný  se  dále  důrazně  ohradil  proti  závěrům  okresního  soudu  o  prokázání 
úmyslu obžalovaných, kdy konstatování soudu, že jejich úmysl lze dovozovat z  dalších 

pokračování 
- 41 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
okolností  případu  za  situace, kdy obžalovaní nevypovídají a srovnání jejich pohnutek 
s pachateli  násilných  trestných  činů  je  zcela  nedostatečné  a  zjednodušující.  Pakliže  se  soud 
domníval, že využití základního práva obžalovaným nevypovídat je konkludentním doznáním 
se k trestnému činu, bylo by nanejvýš vhodné a žádoucí, aby v průběhu řízení v prvním stupni 
přednesl k tomuto nějaké důkazy nebo právní teorie. V opačném případě jde pouze o neumělý 
"oslí  můstek"  k  tvrzenému,  leč  nijak  neprokázanému,  úmyslu  obžalovaného  v  rámci 
jednotlivých tvrzených trestných činů.  
 
S ohledem  na  shora  uvedenou  argumentaci  obžalovaný  Jiří  R.  navrhl, aby odvolací 
soud napadený rozsudek po jeho přezkoumání v celém rozsahu zrušil a věc vrátil nalézacímu 
soudu, případně aby vzhledem k zásadním pochybnostem o vině obžalovaného tohoto zprostil 
obžaloby. 
 
Jak  již  shora  uvedeno,  rovněž  státní zástupce Krajského státního zastupitelství 
v Ostravě,  pobočka  v Olomouci  podal proti tomuto rozsudku odvolání, a to v neprospěch 
obžalovaných Bc. Václava Z., Ing. Pavla G.  a  Jiřího  R.,  které  zaměřil  toliko  do  výroků  o 
trestech  uložených  těmto  třem  obžalovaným.  Pokud  se  týká  rozhodnutí  soudu  I. instance v 
otázce viny obžalovaných, státní zástupce  uvedl,  že  v  této  části  bylo  rozhodnuto  plně  v 
souladu se závěrečným návrhem obžaloby a tato část výroku napadaného rozsudku nebyla z 
jeho strany zpochybňována. Taktéž v této souvislosti poukázal na z pohledu obžaloby velmi 
rozsáhlé  a  přesné  odůvodnění  předmětného  rozsudku,  které  se  týká  okresním  soudem 
učiněných skutkových závěrů v otázce viny všech obžalovaných.  
 
Stání zástupce poukázal na to, že pokud se týká obžalovaného Bc. Václava Z., nalézací 
soud  využil  tři  zákonem  povolené  sankce,  a  to  konkrétně  ve  smyslu  §  52  odst.  1  trestního 
zákoníku trest odnětí svobody, peněžitý trest a trest zákazu činnosti. S uložením a výměrou 
dvou z těchto tří ukládaných trestů se státní zástupce ztotožnil, když jejich aplikaci považoval 
za zcela zákonnou. Konkrétně se jedná o obžalovanému Bc. Z. uložený peněžitý trest a trest 
zákazu činnosti, avšak již se neztotožnil s rozsahem uloženého trestu odnětí svobody, a to z 
níže rozvedených důvodů.  
 
Okresní soud v Olomouci správně právně ukládal obžalovanému Bc. Z. trest dle § 329 
odst. 2 trestního zákoníku, jako nepřísnějšího trestného činu, kterého se obžalovaný dopustil. 
Z  dikce  tohoto  trestného  činu  je  zřejmé,  že  pro  toto  jednání  zákonodárce  při  zohlednění 
závažnosti jednání, kterého se pachatel při spáchání tohoto trestného činu dopouští, stanovil 
trest odnětí svobody v rozsahu 3 roků až 10 let. Při pohledu na § 329 odst. 2 písm. a) trestního 
zákoníku v kontextu § 138 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku je také určena hranice značného 
prospěchu, který pachatel tohoto trestného činu získal, na částku nejméně 500.000 Kč. Pro 
aplikaci  ustanovení  §  81  odst.  1  trestního  zákoníku  je  potom  možné  přistoupit  pouze  v 
případě,  kdy  soud  uloží  pachateli  trest  odnětí  svobody,  který  nepřevyšuje  3  roky.  Již  bez 
dalších níže uvedených skutečností  je  zřejmé,  že  tak  soud  v daném  případě  přistoupil  v 
případě obžalovaného Bc. Z. k ukládání zákonem nejníže možného trestu odnětí svobody, u 
kterého je možné jako u nejvyšší přípustné varianty podmíněný odklad výkonu trestu odnětí 
svobody.  
 
V  případě  obžalovaného  Bc.  Z.  však  pro  tento  postup  nebyl  dán  důvod,  a  to  při 
zohlednění  všech  podstatných  skutečností  vyplývajících  z  provedeného  dokazování. 

pokračování 
- 42 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
Obžalovaný se v daném případě nedopustil pouze jednoho porušení trestněprávních norem, 
ale vedle trestného  činu  zneužití  pravomoci  úřední  osoby  ve  smyslu  §  329 odst. 1 písm. a), 
odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, se dopustil také trestného činu sjednání výhody při zadání 
veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a), c), odst. 
3 trestního zákoníku, tudíž svým jednáním spáchal více trestných činů ve smyslu § 42 písm. 
n) trestního zákoníku, což jeho jednání jednoznačně přitěžuje. O této skutečnosti se nalézací 
soud  také  zmiňuje,  avšak  již  bylo  z jeho  strany  přehlédnuto, že obžalovaný Bc. Z.  svým 
jednáním získal více jak 4,5 násobně větší prospěch než je hranice značného prospěchu ve 
smyslu § 329 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, byť tato skutečnost nelze posuzovat jako 
přitěžující  okolnost  ve  smyslu  §  42  písm.  l)  trestního zákoníku, je to okolnost, která je z 
pohledu individualizace ukládání trestu podstatná. Obžalovaný do dnešního dne fakticky tento 
prospěch popírá. Taktéž nebyla na základě provedeného dokazování zohledněna velmi aktivní 
role obžalovaného, která se projevila  v  různých  částech  jednání,  pro  které  byl  společně  s 
dalšími obžalovanými odsouzen. Jako polehčující okolnost byla soudem správně zohledněna 
skutečnost  ve  smyslu  §  41  písm.  o)  trestního  zákoníku,  tedy  že  obžalovaný  doposud  vedl 
řádný  život.  Avšak  z  pohledu  obžalovanému  uloženého  trestu  odnětí  svobody  je  za 
přeceněnou brána skutečnost, že k odsouzení obžalovaného došlo až po více jak 5 letech od 
momentu, kdy se trestněprávního jednání dopustil.  
 
Státní  zástupce  zde  tedy  uzavřel,  že  v  daném  případě  obžalovanému  svědčí  jedna 
polehčující a jedna přitěžující okolnost, o kterých se nalézací soud také zmiňuje a dle svého 
vyjádření  je  také  zohledňuje.  Co  však  podle  něj  soud  zcela  opomíjí,  je  rozsah  prospěchu 
obžalovaného, jeho postoj k tomuto získanému prospěchu  jakož  i  jeho  odmítavý  postoj 
k celému  jednání,  kterého  se  dopustil  a  za  které  byl  odsouzen.  Současně  na  straně  druhé 
okresní  soud  nesprávně  nadhodnocuje  samotnou  délku  řízení,  když  zde  je  třeba  uvést,  že 
celková délka trestního řízení od vydání usnesení o zahájení trestního stíhání obviněných do 
vydání  rozhodnutí soudu  I. instance přesáhla tři  roky, přičemž tato skutečnost také byla ze 
strany  obžaloby  řádně  zohledněna  při  přednesení  závěrečného  návrhu.  Jestliže  tedy  pro 
obžalovaného Bc. Z. byl ze strany obžaloby navrhován trest odnětí svobody v trvání 3,5 roku 
odnětí svobody, kdy pro výkon trestu bylo navrhováno zařazení obžalovaného do věznice s 
ostrahou, pak je třeba říci, že tento trest zcela odpovídá zásadám upraveným v § 39 trestního 
zákoníku. Naopak soudem stanovené uložení trestu na samotné dolní hranici trestní sazby při 
současné  aplikaci  podmíněného  odkladu  výkonu  trestu  odnětí  svobody  je  v  rozporu  s 
příslušnými ustanoveními trestního zákoníku, zejména právě s § 39 trestního zákoníku.  
 
V návaznosti na výše uvedené tedy státní zástupce navrhl, aby Krajský soud 
v Ostravě, pobočka v Olomouci, jako soud odvolací dle § 258 odst. 1 písm. e) trestního řádu 
zrušil napadený rozsudek Okresního soudu v Olomouci ve vztahu k obžalovanému Bc. 
Václavu  Z.  ve  výroku  o  trestu  a  podle  §  259  odst.  3  trestního  řádu  za  splnění  podmínek 
uvedených  v  §  259  odst.  4  trestního  řádu  sám  odsoudil  obžalovaného  Bc.  Václava  Z.  ve 
smyslu § 329 odst. 2 trestního zákoníku za použití § 43 odst. 1 trestního zákoníku k úhrnnému 
trestu  odnětí  svobody  v  trvání  3,5  roku,  kdy  ve  smyslu  §  56  odst.  1  písm.  c)  trestního 
zákoníku  jej  pro  výkon  tohoto  trestu  zařadil  do  věznice  s  ostrahou  a současně  mu  byl  ve 
smyslu  §  67  odst.  1  a  §  68  odst.  1,  2  trestního  zákoníku  uložen  peněžitý  trest  ve  výměře 
200.000 Kč, který se skládá ze 100 denních sazeb po 2.000 Kč za jednu denní sazbu, kdy dle 
§ 69 odst. 1 trestního zákoníku byl obžalovanému pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve 
stanovené  lhůtě  vykonán,  uložen  náhradní  trest  odnětí  svobody  v trvání  4 měsíců.  Dále 

pokračování 
- 43 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
navrhl, aby byl obžalovanému dle § 73 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku uložen trest zákazu 
činnosti  spočívající  v  zákazu  výkonu  funkce  člena  zastupitelstva  a  rady  územně 
samosprávného celku na dobu 5 let.  
 
Dále státní zástupce uvedl, že  i  v  případě  obžalovaných  Ing.  Pavla  G.  a  Jiřího  R. 
využil nalézací soud možnosti uložit dvě trestní sankce, a to konkrétně ve smyslu § 52 odst. 1 
trestního  zákoníku  trest  odnětí  svobody  a  trest  zákazu  činnosti.  Taktéž  jako  v  případě 
obžalovaného Bc. Václava  Z.  za  zcela  zákonnou  část  uloženého  trestu  v  případě  těchto 
obžalovaných považoval státní zástupce uložení trestu zákazu činnosti, a to jak ve vymezení 
rozsahu zakázané činnosti, tak také v délce uloženého trestu, avšak již se neztotožnil s délkou 
uloženého trestu odnětí svobody, a to z níže uvedených důvodů.  
 
Oba obžalovaní byli za předmětné jednání odsouzeni ve smyslu § 256 odst. 2 trestního 
zákoníku za použití § 43 odst. 1 trestního zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 
2  roků,  kdy  výkon  tohoto trestu jim byl ve smyslu § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 trestního 
zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 4 roků. Soud 1. instance na jednání 
obžalovaných správně aplikoval uložení trestu podle nejpřísnějšího trestného činu, kterého se 
obžalovaní dopustili, kdy rozsah zákonodárcem stanoveného trestu je v rozmezí od 2 let do 
8 let.  Je  tak  shodně  jako  v  případě  obžalovaného  Bc.  Václava  Z.  zřejmé,  že  okresní  soud 
uložil obžalovaným nejnižší možný trest odnětí svobody, kdy rozsah jejich jednání zohlednil 
za aplikace § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 trestního zákoníku zkušební dobou 4 let.  
Pro uložení zákonodárcem stanoveného nejnižšího možného trestu odnětí svobody pro 
toto trestněprávní jednání (pozn. s výjimkou mimořádného snížení trestu odnětí svobody dle 
§ 58 trestního zákoníku) však dle obžaloby v případě obžalovaných Ing. Pavla G. a Jiřího R. 
nebyly  dány  zákonné  důvody.  Shodně  jako  u  obžalovaného  Bc.  Z.  lze i v případě  těchto 
obžalovaných podle státního zástupce se soudem souhlasit, že na jejich jednání bylo nutné 
aplikovat jednu polehčující a jednu přitěžující okolnost, a to že oba obžalovaní doposud vedli 
řádný život (§ 41 písm. o) trestního zákoníku) a že se dopustili více trestných činů (§ 42 písm. 
n) trestního zákoníku). Vedle těchto okolností však soud shodně jako u obžalovaného Bc. Z. 
zohlednil ve prospěch obžalovaných délku trestního řízení. Dále dle písemného odůvodnění 
svého  rozhodnutí  na  rozdíl  od  ostatních  obžalovaných  okresní  soud  zohlednil  ve  prospěch 
obžalovaného Ing. Pavla G.  a obžalovaného  Jiřího  R.  tu  skutečnost,  že  obžalovaní  byli  v 
nižším  postavení  ve  struktuře  města  Přerova  a  měli  také  nižší  rozhodovací  pravomoc.  Zde 
však  nalézací  soud  na  některé  aspekty  jednání  obžalovaných  opomenul  a  současně  jednu 
okolnost nesprávně vyhodnotil.  
Podle stanoviska státního zástupce totiž shodně jako v případě obžalovaného Bc.  Z. 
nalézací  soud  ve  prospěch  těchto  obžalovaných  nesprávně  nadhodnotil  skutečnost,  že  od 
jejich jednání již uběhla delší doba. Délka samotného trestního řízení od vydání usnesení o 
zahájení trestního stíhání, do vydání rozsudku přesáhla přes 3 roky, což již bylo dostatečně 
zohledněno  v  závěrečném  návrhu  státního  zástupce.  Vedle  této  skutečnosti  je  však  třeba 
upozornit na výsledky dokazování, z nichž je zcela zřejmé, že byť obžalovaný Ing. Jiří G., tak 
také obžalovaný Jiří R. nebyly v postavení osob, které by přímo rozhodovaly o předmětném 
rozdělení  víceprací,  je  zcela  zřejmé,  že  bez  jejich  velmi  aktivní  role  v  dané  věci,  by  bylo 
výrazně ztíženo samotné jednání zbývajících obžalovaných. V této souvislosti státní zástupce 
upozorňuje na jednotlivé provedené důkazy, které svědčí o účasti obžalovaných Jiřího R. a 

pokračování 
- 44 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
Ing. Pavla G.  na  vypracování  podkladových  materiálů  pro  orgány  města  Přerova.  Při 
zohlednění těchto skutečností tak nebylo ze strany Okresního soudu v Olomouci při ukládání 
trestu  řádně  zohledněno  ustanovení  §  39  odst.  6  písm.  a)  trestního  zákoníku.  Přitom  při  
existenci přitěžující okolnosti v jednání obžalovaných, při řádném zohlednění délky trestního 
řízení,  při  zohlednění  míry  účasti  obou  obžalovaných  na  samotném  jednání  a  při  zohlednění 
odmítání  své  viny,  považuje  státní  zástupce  uložení  trestu  odnětí  svobody  na  samotné  dolní 
zákonné  trestní  hranici  za  nezákonné.  Naopak  obžalobou  navrhovaný  trest  odnětí  svobody  v 
trvání  2,5  roků  lze  podle  něj  považovat  za  zcela  v  souladu  s  §  39  trestního  zákoníku.  Pokud 
nalézací soud považoval za nutné zohlednit menší podíl obžalovaných na samotném 
rozhodovacím  procesu,  potom  k tomu měl  využít  právě  délku  zkušební  doby,  na  kterou  výkon 
trestu odnětí podmíněně odložil.  
 
V  návaznosti  na  výše  uvedené  státní  zástupce  navrhl,  aby  Krajský  soud  v  Ostravě, 
pobočka  v  Olomouci  jako  soud  odvolací  dle  §  258  odst.  1  písm.  e)  trestního  řádu  zrušil 
napadený rozsudek Okresního soudu v Olomouci ve vztahu k obžalovanému Ing. Pavlu G. a 
Jiřímu  R.  ve  výroku  o  trestu  a  podle  §  259  odst.  3  trestního  řádu  za  splnění  podmínek 
uvedených  v  §  259  odst.  4  trestního  řádu  sám  odsoudil  obžalovaného  Ing.  Jiřího  G.  i 
obžalovaného Jiřího R. ve smyslu § 256 odst. 2 trestního zákoníku za použití §  43 odst. 1 
trestního zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2,5 roku, kdy ve smyslu § 81 
odst.  1  a  §  82  odst.  1  trestního  zákoníku  jim  byl  výkon  trestu  odnětí  svobody  podmíněně 
odložen na zkušební dobu 4 roků a současně navrhl, aby byl obžalovaným dle § 73 odst. 1, 
odst. 3 trestního zákoníku uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce 
vedoucího odboru a oddělení úřadu územně samosprávného celku na dobu čtyř let.  
 
Krajský  soud  v  Ostravě,  pobočka  v Olomouci jako soud odvolací (§ 252 trestního 
řádu)  úvodem  shledal,  že  odvolání  státního  zástupce  i  všech  obžalovaných  byla  podána 
oprávněnými osobami (§ 246 odst. 1 písm. a), b) trestního řádu), v zákonné osmidenní lhůtě 
od doručení opisu rozsudku a na místě, kde lze takové podání učinit (§ 248 odst. 1 trestního 
řádu). Současně krajský soud neshledal ani jiný důvod k zamítnutí nebo odmítnutí některého 
odvolání podle § 253 odst. 1, resp. podle § 253 odst. 3 trestního řádu z formálních důvodů bez 
věcného přezkoumání napadeného rozsudku a předcházejícího řízení. 
 
Odvolací soud tedy z podnětu podaného opravného prostředku přezkoumal z hledisek 
uvedených  v  §  254  odst.  1,  odst.  3  trestního  řádu  zákonnost  a  odůvodněnost  těch  výroků 
rozsudku, proti kterým bylo podáno odvolání, a to z hlediska vytýkaných vad, jakož 
i správnost  postupu  řízení  vydání  napadeného  rozsudku  předcházející,  přičemž  v souladu 
s ust. § 263 odst. 1 písm. b) trestního řádu  rozhodoval v neveřejném zasedání, neboť dospěl 
k závěru, že zjištěné vady nelze odstranit ve veřejném zasedání. 
 
Krajský soud v Ostravě,  pobočka  v Olomouci,  dospěl  po  přezkoumání  předloženého 
spisového  materiálu,  jakož  i  odůvodnění  napadeného  rozsudku,  k závěru,  že  odvolání 
obžalovaných jsou důvodná. 
 
V návaznosti na odvolání podaná obžalovanými je nutno úvodem konstatovat, že 
v daném případě jsou dány odvolací důvody uvedené v § 258 odst. 1 písm. b), c), d) trestního 
řádu.  Podle  názoru  krajského  soudu  trpí  napadený  rozsudek  okresního  soudu  vadami  pro 
neúplnost  skutkových  zjištění  týkajících  se  přezkoumávané  části  rozsudku  a  současně  se 

pokračování 
- 45 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
nalézací  soud  dostatečně  nevypořádal  se  všemi  okolnostmi  významnými  pro  rozhodnutí 
(§ 258 odst. 1 písm. b) trestního řádu), a rovněž vznikly pochybnosti o správnosti skutkových 
zjištění  ohledně  přezkoumávané  části  rozsudku  (§  258  odst.  1  písm.  c)  trestního  řádu). 
Konečně  krajský  soud  dále  při  své  přezkumné  činnosti  shledal,  že  v přezkoumávané  části 
napadeného rozsudku bylo rovněž porušeno ustanovení trestního zákona (§ 258 odst. 1 písm. 
d) trestního řádu). 
 
Krajský soud v Ostravě,  pobočka  v Olomouci  jako  soud  odvolací  tedy  přisvědčil 
v tomto  stádiu  trestního  řízení  (některým)  námitkám  obžalovaných,  kdy  dosud  provedené 
důkazy v rozsahu vyplývajícím z odůvodnění napadeného rozsudku podle názoru odvolacího 
soudu zcela nepochybně nepostačují ke zcela jednoznačnému, přesvědčivému a zejména bez 
jakýchkoliv pochybností učiněnému závěru nalézacího soudu o vině všech obžalovaným tam 
popsanými trestnými činy.  
 
Úvodem považuje krajský soud za zcela nezbytné jednoznačně se vypořádat se zásadní 
námitkou  všech  obžalovaných,  která  se  navíc  prolíná  celým  trestním  řízením  a  která, 
zjednodušeně  řečeno,  spočívá  v jejich  přesvědčení,  že  v letech 2008 –  2009, kdy došlo 
k jednání  obžalovaných  popsanému  ve  skutkové  větě  napadeného rozsudku, tehdejší zákon 
č. 140/61  Sb.,  trestní  zákon,  který  byl  účinný  až  do  31.  12.  2009,  neobsahoval  žádné 
ustanovení, které by na takové jednání obžalovaných dopadalo, kdy takovým ustanovením 
nebylo ani ust. § 128a trestního zákona, které postihovalo  pletichy  při  veřejné  soutěži 
a veřejné  dražbě,  jak  tvrdí  obžaloba  a  potažmo  i  okresní  soud.  Jednání  obžalovaných  tudíž 
podle jejich stanoviska již jen z tohoto  důvodu  nemůže  být  trestným  činem,  neboť  trestnost 
takového jednání v souvislosti s veřejnými  zakázkami  zavedl  do  českého  právního  řádu  až 
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který však nabyl účinnosti teprve dne 1. 1. 2010.  
 
S ohledem  na  zásadu  zákazu  retroaktivity  hmotněprávních  trestních  norem  (viz  ust. 
§ 1 trestního zákoníku) je podle názoru obžalovaných zřejmé, že se v jejich případě nemůže 
jednat  o  trestný  čin,  přičemž  v podrobnostech  lze  odkázat  na  shora  velmi  podrobně 
rozvedenou (a obsahově zcela shodnou) odvolací argumentaci všech obžalovaných.  
 
Pokud by se krajský soud s touto argumentací obžalovaných ztotožnil, je zřejmé, že by 
to mělo zásadní dopad  na jeho další hodnotící  úvahy, nicméně odvolací soud tyto výhrady 
obžalovaných nesdílí. Okresní soud se touto právní problematikou podrobně zabýval na straně 
44 – 48 odůvodnění napadeného rozsudku, přičemž zde přejal právní názor státního zástupce 
uvedený v obžalobě, že  jednání obžalovaných bylo trestně postižitelené  jak podle trestního 
zákona účinného do 31. 12. 2009, tak podle trestního zákoníku účinného od 1. 1. 2010, kdy 
v podrobnostech  jistě  lze  ohledně  argumentace  nalézacího  soudu  na  tuto  pasáž  napadeného 
rozsudku odkázat.  
 
Z pohledu krajského soudu, který v tomto ohledu zastává shodný právní názor jako 
okresní soud, je pak třeba již jen ve stručnosti uvést, že zásada nullum crimen sine lege, nulla 
poena sine lege
  vyjádřená  v  §  12  odst.  1  trestního  zákoníku  slovy:  „Jen  trestní  zákon 
vymezuje trestné činy a uvádí trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit,“ navazuje na 
čl. 39 Listiny práv a svobod, podle něhož jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem 
a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit. Podle 
zásady nullum crimen, nulla poena sine lege praevia obecně v trestním právu hmotném platí 

pokračování 
- 46 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
zákaz  retroaktivity  přísnějšího  trestního zákona, který byl v novém trestním zákoníku 
promítnut  do § 1 o zákazu  retroaktivity,  podle  něhož  je  čin  trestný,  jen  pokud  jeho  trestnost 
byla  zákonem  stanovena  dříve,  než  byl  spáchán  (lex  praevia  =  dřívější  zákon),  a proto se 
trestnost činu posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, 
přičemž podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější 
(čl.  40  odst.  6  LPS,  § 2 odst. 1 trestního zákoníku). Dlužno podotknout, že tytéž zásady 
týkající se časové působnosti trestních zákonů (norem) obsahoval i dnes již zrušený trestní 
zákon, a to v ust. § 16.  
 
V aktuálním komentáři k trestnímu zákoníku jsou u trestného činu sjednání výhody při 
zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a při veřejné dražbě dle § 256 trestního zákoníku 
uvedeny dva judikáty, podle nichž skutková  podstata  trestného  činu  sjednání  výhody  při 
zadání  veřejné  zakázky,  při  veřejné  soutěži  a  veřejné  dražbě  podle  § 256  odst. 1 trestního 
zákoníku  nemá  tzv.  blanketní  nebo  odkazovací  dispozici  a  dopadá  na  jakoukoli  veřejnou 
soutěž, která splňuje její základní znaky spočívající ve veřejném vyhlášení a v možnosti účasti 
neomezeného okruhu subjektů, a to bez ohledu na povahu a druh právních vztahů, do nichž 
vstupují  účastníci  soutěže  v  souvislosti  s  jejím  uskutečněním.  Nemusí  jít  jen  o  veřejnou 
obchodní soutěž nebo o veřejnou soutěž podle občanského zákoníku (viz TR NS 57/2009 – 
T 1208 (tj. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 5 Tdo 572/2009, shodně 
i TpR,  2009,  č. 12, s. 381). Z usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. II. ÚS 
2708/09  
vyplývá,  že  veřejná  soutěž  může  být  vyhlášena  i  příslušným  správcem  konkursní 
podstaty  na  odkup  majetku  s  podmíněným  vkladem  zálohy  ve  výši  5.000.000  Kč.  Pojem 
veřejné soutěže užívaný ustanovením § 256 odst. 1 trestního zákoníku (dříve § 128a trestního 
zákona)
 nemůže být vykládán nadmíru formalisticky a velmi restriktivně. Limity extenzivního 
výkladu pojmu veřejná soutěž jsou vymezeny v podobě splnění dvou základních předpokladů, 
jimiž  jsou  veřejné  vyhlášení  a  účast  neomezeného  okruhu  subjektů,  resp.  případ,  kdy  více 
subjektů  usiluje  podle  vyhlášených  pravidel  o  dosažení  stanovených  pravidel  (viz  Šámal, 
P. a kol.  Trestní  zákoník  II.  §  140  až  421.  Komentář.  2.  vydání.  Praha  :  C.  H.  Beck,  2012, 
2627 s.). 
 
S přihlédnutím  k této  ustálené  judikatuře  pak  i  podle názoru odvolacího soudu 
není možné dospět k jinému závěru, než je ten, že na jednání obžalovaných tehdejší ust. 
§  128a  trestního  zákona  dopadalo  a  že  je  tudíž  třeba  se  trestněprávní  odpovědností 
obžalovaných dále zabývat.
  Pro  úplnost  je  třeba  uvést,  že  všichni  obžalovaní  jsou  trestně 
stíháni i pro trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 trestního zákoníku, o jehož 
předchozí  trestnosti  nemůže  být  s ohledem  na  dříve  platné  a  účinné  ust.  §  158  trestního 
zákona o trestném činu zneužívání pravomoci veřejného činitele žádných pochyb. 
 
V návaznosti na čl. 40 odst. 6 LPS a § 2 odst. 1 trestního zákoníku však již nelze bez 
dalšího bezvýhradně souhlasit s nalézacím soudem v tom směru, že pozdější, tj. nyní platná 
a účinná  právní  úprava  obsažená  v trestním  zákoníku  je  pro  obžalované  příznivější,  neboť 
celá tato právní problematika je nepochybně složitější, než jak ji nastínil okresní soud.  
 
Jak již shora naznačeno, podle 16 odst. 1 trestního zákona i podle § 2 odst. 1 trestního 
zákoníku se trestnost činu posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle 
pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější. 
  

pokračování 
- 47 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
Při posuzování této problematiky je třeba mít dále na zřeteli, že zákonem se rozumí jak 
trestní zákoník (dříve trestní zákon) a zákon o soudnictví ve věcech mládeže (srov. § 110), tak 
další zákony, na které trestní zákoník (dříve trestní zákon) odkazuje ve svých odkazovacích 
nebo blanketových (blanketních) skutkových podstatách. Při  posuzování  trestnosti  činu  se 
konkrétní čin pachatele proto musí nejprve podřadit pod souhrn všech v úvahu přicházejících 
norem trestněprávní povahy účinných v době spáchání trestného činu, neboť trestnost činu se 
zásadně  posuzuje  podle  doby  jeho  spáchání.  Za  normy  trestněprávní  povahy  se považují 
všechny normy obsažené v zákonech,  ať  už  trestních nebo jiných tzv. mimotrestních, které 
mají  význam  pro  posouzení  trestnosti  činu  (dále  jen  „trestněprávní  normy“).  Souhrn všech 
v úvahu přicházejících trestněprávních norem
 (právních předpisů) ovlivňuje nejen rozhodnutí, 
zda vůbec je posuzovaný konkrétní čin určitého pachatele trestným činem, ale i o jaký trestný 
čin  a  jaké  povahy  a  závažnosti  se  jedná,  zda  pro  tento  trestný  čin  bude  konkrétní  pachatel 
uznán  vinným  a  jaký  trest  z  hlediska  druhu  a  výměry  mu  bude  uložen  (popř.  zda  bude 
upuštěno  od  potrestání),  anebo  zda  věc  bude  postoupena  k  mimosoudnímu  projednání, 
poněvadž  by  čin  mohl  být  příslušným  orgánem  posouzen  jako  přestupek  nebo  kárné 
provinění.  Ustanovení o časové  působnosti  trestních  zákonů  se vztahuje i na  působnost 
zákonů, na které odkazuje trestní zákon např. v blanketové normě, např. na devizový zákon 
v § 247 (R 35/1994, dále viz viz Šámal,  P.  a  kol.  Trestní  zákoník  I.  §  1  až  139.  Komentář. 
2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, 47 s.). Trestnost činu je tak třeba posoudit zásadně podle 
celého souhrnu zákonných norem trestních i mimotrestních (na něž trestní zákon odkazuje ve 
skutkových  podstatách  s  blanketní  dispozicí),  které  jsou  všechny  účinné  ke  stejnému 
momentu  rozhodnému  z  hlediska  časové  působnosti  zákona  podle  citovaného  ustanovení. 
Proto  nelze  trestnost  skutku  posoudit  částečně  podle  zákona  účinného  v  době  jeho  spáchání 
(např.  z  hlediska  trestního zákona)  a  částečně  podle  zákona  účinného  v  době  rozhodování 
soudu,  např.  z  hlediska  mimotrestních  právních  norem,  na  něž  odkazuje  trestní  zákon  (viz 
R 11/2004 - I).  
 
Krajský soud v Ostravě,  pobočka  v Olomouci  –  plně  si vědom  těchto  právních 
východisek – pak dospěl k následujícím závěrům: 
 
Při srovnání právní úpravy trestného činu pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě 
dle § 128a odst. 1 trestního zákona a trestného  činu  sjednání  výhody  při  zadání  veřejné 
zakázky, při veřejné soutěži a při veřejné dražbě dle § 256 trestního zákoníku je již na první 
pohled  patrné,  že  tato  dvě  zákonná  ustanovení  nejsou  identická.  Okresní  soud  při  srovnání 
těchto  dvou  právních  úprav  (viz  strana  44  napadeného  rozsudku)  vyšel  pouze  z  toho,  že 
základní skutkové podstaty dle § 128a odst. 1 trestního zákona a dle § 256 odst. 1  trestního 
zákoníku  sice  obsahují  stejnou  trestní  sazbu  trestu  odnětí  svobody  (6  měsíců  až  tři  léta), 
nicméně  ust.  §  256  odst.  1  trestního  zákoníku  oproti  ust.  §  128a  odst.  1  trestního  zákona 
připouští i uložení alternativního trestu zákazu činnosti a tudíž bez dalšího uzavřel, že nová 
právní  úprava  obsažená  v  trestním  zákoníku  je  pro  obžalované  příznivější,  čímž  však  tuto 
celou  problematiku  nepřípustně  zjednodušil  a  v  konečném  důsledku  tím  porušil ustanovení 
trestního zákona (§ 258 odst. 1 písm. d) trestního řádu). 
 
Při komplexním pohledu na danou problematiku totiž nelze přehlédnout, že v tomto 
případě, kdy obžalovaní svým jednáním podle okresního soudu naplnili nikoli toliko základní 
skutkovou  podstatu  trestného  činu  podle  §  256  trestního  zákoníku  (tj.  odst. 1), nýbrž 
i kvalifikovanou  skutkovou  podstatu  (tj.  odst.  2)  tohoto  trestného  činu  (a  obžalovaný  Bc.  Z. 

pokračování 
- 48 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
dokonce  i  odst.  3),  se  tato  argumentace  soudu  I.  stupně  srovnávající  toliko  možné  tresty  u 
základních skutkových podstat trestných činů podle § 128a odst. 1 trestního zákona a § 256 
odst. 1 trestního zákoníku nejeví jako vyčerpávající, to vše za situace, kdy ust. § 256 odst. 2 
trestního zákoníku stanoví naprosto identickou trestní sazbu dva až osm let (bez jakýchkoli 
dalších alternativ) jako ustanovení  §  128a  odst.  2  trestního  zákona,  přičemž  všem 
obžalovaným (s výjimkou obžalovaného Bc. Z.) také byly (zcela logicky) ukládány úhrnné 
tresty  odnětí  svobody  podle  §  256  odst.  2  trestního  zákoníku  a  nikoli  podle  §  256  odst.  1 
trestního zákoníku.  
 
Z pohledu  krajského  soudu  je  však  mnohem  významnější  skutečnost,  že  obžalovaní 
Ing.  Jiří  L., Mgr. Josef K., Bc. Václav Z.  a Ing. Josef Č.  byli okresním soudem uznáni 
vinnými mj. tím, že trestný čin spáchali jednáním, které bylo mj. v rozporu ust. § 74 odst. 7, 
odst.  8  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách  (jak  vyplývá  ze skutkové  věty 
napadeného rozsudku), tedy ho spáchali jako „(podjatí)  členové  hodnotící  komise,“  (jak 
vyplývá i z právní věty napadeného rozsudku), přičemž je evidentní, že tento právní institut je 
sice obsažen v ust. § 256 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, avšak již nikoli v ust. § 128a 
trestního zákona, které pojem „člen hodnotící komise“ (jenž vychází z ust. § 74 a 75 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vůbec nezná!  
 
Ustanovení § 128a odst. 2 trestního zákona totiž používá pojem „člen  privatizační 
komise,“ kterým však byl podle komentáře k trestnímu zákonu každý člen okresní komise pro 
privatizaci nebo Pražské komise pro privatizaci národního majetku, kdy tyto komise 
organizovaly v rámci  malé  privatizace  dražby  a  na  jejich  průběh  dohlížely  prostřednictvím 
svých  členů  (viz  Šámal,  P.  a  kol.  Trestní  zákon.  Komentář.  4.  vydání.  Praha:  C.  H.  Beck, 
2001, 755 s.).  
 
Jinými slovy řečeno, mezi právní pojmy „člen hodnotící komise“ a „člen privatizační 
komise“ nepochybně nelze klást rovnítko, když se jedná o zcela odlišné právní instituty. 
 
V této souvislosti je rovněž třeba připomenout zásadu nullum crimen, nulla poena sine 
lege stricta,  podle  níž  trestní  právo  musí  obsahovat  uzavřený  katalog  trestných  činů 
a uzavřený  katalog  trestních  sankcí,  z čehož  vyplývá  zákaz  analogie  v neprospěch  pachatele 
(in  malam  partem);  analogie  ve  prospěch  pachatele  (in  bonam  partem)  je  naopak  zásadně 
přípustná;  a  zásadu  určitosti  trestněprávních  norem  (nullum  crimen, nulla poena sine lege 
certa)
, která klade zvýšené požadavky na katalog trestných činů a trestních sankcí z hlediska 
určitosti, jasnosti a přesnosti vymezení jejich znaků a podmínek; skutkové podstaty trestných 
činů  musí  být  v zákoně  formulovány  zcela  jasně,  zřetelně,  přesně  a určitě,  aby  nevznikaly 
pochybnosti o mezích trestní odpovědnosti (viz Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. 
Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, 113 s.). 
 
Z uvedeného je zřejmé, že skutečnost, že zákonodárce ponechal ust. § 128a trestního 
zákona od jeho účinnosti (tj. od 1. 1. 1992) až  do konce účinnosti celého trestního zákona 
(tj. do  dne  31.  12.  2009)  bez  jakékoli  změny  a  v průběhu  17  let  tak  nikterak  nereagoval  na 
změny v oblasti mimotrestních norem (kterými se v tomto případě rozumí zákony o veřejných 
zakázkách, které byly v tomto  období  postupně  přijímány),  rozhodně  nelze  klást  k tíži 
obžalovaných  a  stejně  tak  nelze  použít  trestněprávní  analogii  v jejich  neprospěch.  V praxi 
to znamená, že jednání obžalovaných z let 2008 –  2009  nelze  posoudit  jako  jednání  členů 

pokračování 
- 49 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
hodnotící komise podle ust. § 256 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku účinného od 1. 1. 2010 
a současně  ani  jako  jednání  členů  privatizační  komise  (jejímiž  členy  obžalovaní  evidentně 
nebyli ani z povahy  této  věci  nemohli  být,  neboť  činnost  privatizačních  komisí  se  týkala 
typově  zcela  jiných  případů)  podle  ust.  §  128a  odst.  2  trestního  zákona  účinného  do 
31. 12. 2009.  
 
Dále  je  třeba  uvést,  že  okresní  soud  se  při  posuzování  této  problematiky  již  vůbec 
nezabýval tím, že všichni obžalovaní jsou dále v jednočinném  souběhu  trestně  stíháni  – 
a napadeným  rozsudkem  rovněž  odsouzeni  –  i  pro  trestný  čin  zneužití  pravomoci  úřední 
osoby dle § 329 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku (obžalovaný Bc. Z.  pak pro trestný  čin 
zneužití  pravomoci  úřední  osoby  dle  §  329  odst.  1  písm.  a),  odst.  2  písm.  a)  trestního 
zákoníku). Trestní sazba u trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 
písm. a) trestního zákoníku činí u trestu odnětí svobody 1 rok až pět let nebo zákaz činnosti, 
zatímco trestní sazba u (identického) trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele 
dle § 158 odst. 1 písm. a) trestního zákona byla mírnější, když činila u trestu odnětí svobody  
toliko šest měsíců až tři léta nebo zákaz činnosti. Ohledně obžalovaného Bc. Z. je pak možno 
konstatovat, že trestní sazba u trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 
1 písm. a), odst. 2 písm. a) trestního zákoníku činí u trestu odnětí svobody 3 léta až 10 let, kdy 
trestní sazba u (identického) trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 
odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) trestního zákona činila u trestu odnětí svobody rovněž 3 léta 
až 10 let. 
 
Pro úplnost lze uvést, že krajský soud při posuzování, jaký případný trest z hlediska 
druhu a výměry může být pachateli uložen podle trestního zákoníku a podle trestního zákona,  
nepřehlédl  ani  tu  skutečnost,  že  trestní  zákoník  stanoví  oproti  trestnímu  zákonu  mírnější 
podmínky  při  ukládání  podmíněného  trestu  odnětí  svobody. Podle § 58 odst. 1 trestního 
zákona  mohl  soud  (za  splnění  dalších  podmínek)  podmíněně  odložit  výkon  trestu  odnětí 
svobody nepřevyšujícího dvě léta a výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta pak 
soud mohl podle § 60a odst. 1 trestního zákona  podmíněně  odložit  již  jen  při  současném 
vyslovení dohledu na pachatelem. Naproti tomu podle § 81 odst. 1 trestního zákoníku může 
soud  (za  splnění  dalších  podmínek)  podmíněně  odložit  výkon  trestu  odnětí  svobody 
nepřevyšujícího tři léta, aniž by současně musel nad pachatelem vyslovit dohled.  
 
Z tohoto právního rozboru tedy vyplývá, že dřívější právní úprava obsažená v § 128a 
trestního zákona nestanovila trestnost činu spáchaného „členem hodnotící komise“ a současně 
trestní  sazba  trestu  odnětí  svobody  u  druhého  ze  sbíhajících  se  trestných  činů  byla  podle 
trestního zákona nižší. Pro úplnost krajský soud připomíná, že trestnost skutku nelze nikdy 
posoudit  částečně  podle  zákona  účinného  v  době  jeho  spáchání  (tj.  trestního  zákona) 
a částečně podle zákona účinného v době rozhodování soudu (tj. trestního zákoníku), tudíž je 
třeba celé jednání obžalovaných posoudit jako jeden celek buď podle trestního zákona nebo 
podle trestního zákoníku (viz R 11/2004 - I).  
 
Po zhodnocení všech těchto skutečností proto dospěl krajský soud při srovnání obou 
těchto trestních norem (tj. trestního zákona s trestním zákoníkem) k závěru, že nová právní 
úprava obsažená v trestním zákoníku není sama o sobě pro obžalované příznivější než dřívější 
právní úprava obsažená v dnes již zrušeném  trestním  zákoně.  Současně  je  na  tomto  místě 
třeba uvést, že tento právní závěr může být ještě dále modifikován, a to s ohledem na zcela 

pokračování 
- 50 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
novou skutečnost, která vyvstala až v době po vyhlášení napadeného rozsudku a která spočívá 
v tom, že dne 6. 3. 2015 nabyla  účinnosti  novela  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných 
zakázkách provedená zákonem č. 40/2015 Sb. Touto právní problematikou se však odvolací 
soud  bude  zabývat  později,  neboť  napadený  rozsudek  okresního  soudu  trpí  (bez  ohledu  na 
tuto v mezidobí provedenou  novelizaci  zákona  o  veřejných  zakázkách)  dalšími  vadami,  pro 
které nemůže obstát. 
 
Ještě dříve, než se krajský soud podrobně vypořádá s dalšími odvolacími námitkami 
obžalovaných  a  státního  zástupce,  považuje  za  potřebné  uvést,  že  z výsledků  dokazování 
zcela  nepochybně  vyplynulo,  že  jak  v případě  výstavby  Domova  důchodců  (body  I.  A,  B 
napadeného rozsudku) tak v případě  rekonstrukce  zimního  stadiónu  v Přerově  (body  II.A,  B 
napadeného  rozsudku)  došlo  ze  strany  Statutárního  města  Přerova  k určitým  pochybením, 
resp. k porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy v tomto ohledu krajský 
soud odkazuje zejména na tyto listinné důkazy:  
 
Z  kontrolního  protokolu  Nejvyššího  kontrolního  úřadu  České  republiky  ze  dne 
16. 7. 2009,  č.  09/02  (č.  l.  738  a  násl.)  ohledně  výstavby  Domova  důchodců  vyplývá,  že 
dodatek č. 3 smlouvy o dílo ohledně dodatečných stavebních prací v objemu 6.624.448 Kč 
bez  DPH,  uzavřené  mezi  městem  Přerov  a  „Sdružením  DD  Přerov“,  byl  uzavřen  dne 
4. 6. 2008,  tedy  až  v  době,  kdy  předmětná  stavba  již  byla  dokončena,  neboť  k jejímu 
dokončení  podle  NKÚ  došlo  již  ke  dni  29.  5.  2008,  kdy  došlo  k  jejímu  předání,  přičemž 
v podrobnostech lze dále odkázat na tento kontrolní protokol. Určitým paradoxem pak je, že 
Statutární  město  Přerov  podalo  dne  6.  8.  2009  odvolání  proti  nevyhovění  jejich  námitkám, 
které vzneslo proti výsledkům provedené kontroly a v tomto odvolání, které vyhotovila Ing. 
Hana  M.  a  za  město  Přerov  je  podepsal  obžalovaný  Ing.  L., je mimo jiné ve vztahu k 
nevyhovění  námitce  č.  4  mimo  další argumentaci uvedeno, že: „Překročí-li tedy vícepráce 
zákonem stanovený limit 20%, nezbývá než formálně provést jiné zadávací řízení než jednací 
řízení bez uveřejnění s takovými podmínkami, aby nejvýhodnější nabídku mohl nabídnout jen 
stávající dodavatel,  protože  jiný  výsledek  je  pro  zadavatele  z  výše  popsaných  důvodů 
neakceptovatelný.
  Takový  postup  je  samozřejmě  v  rozporu  se  smyslem  zákona  a  může  být 
vnímán  jako  diskriminační,  ale  jiné  řešení  v  podstatě  neexistuje,  pokud  nedojde  ke  změně 
zákona“
 (viz č. l. 733 – 735 spisu). 
 
Přestože  argumentaci  Statutárního  města  Přerova  vyjádřené  v tomto odvolání nelze 
nepřiznat určitou logiku a relevanci, z  formálního právního pohledu nezbývá než konstatovat, 
že město Přerov se zde fakticky „přiznalo“ k tomu, že porušilo zákon o veřejných zakázkách 
při  provádění  a  financování  víceprací  provedených  při  výstavbě  Domova  důchodců.  Tato 
skutečnost  pak  také  nalezla  odraz  v usnesení  Kolegia  Nejvyššího  kontrolního  úřadu  České 
republiky ze dne 14. 9. 2009, sp. zn. 09/02-30/690/09,  které  odvolání  Statutárního  města 
Přerova proti tomuto rozhodnutí NKÚ o námitkách v tomto bodě zamítlo. 
 
Dále  bylo  rozhodnutím  Úřadu  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  ze  dne  7.  2.  2011,  
č.  j.  ÚOHS-S101/2010/VZ-262/2011-540/PVé  (č.  l.  1891  -  1898) rozhodnuto tak, že 
Statutární město Přerov se jako zadavatel při zadání zakázky rekonstrukce zimního stadiónu 
v Přerově  dopustilo  správního  deliktu  dle  §  120  odst.  1  písm.  a)  zákona  č.  137/2006  Sb., 
o veřejných  zakázkách,  když  dle  ÚOHS  nedodrželo  postup  stanovený v § 21 odst. 2 tohoto 
zákona,  neboť  veřejnou  zakázku  na  dodatečné  stavební  práce  zadalo  v jednacím  řízení  bez 

pokračování 
- 51 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
uveřejnění, aniž byly splněny podmínky stanovené v § 23 odst. 7 písm. a) citovaného zákona, 
za což Statutárnímu městu Přerov uložil pokutu ve výši 90 000 Kč. Proti tomuto rozhodnutí 
podalo Statutární město Přerov rozklad, kdy však tento byl předsedou ÚOHS rozhodnutím ze 
dne  28.  7.  2011,  č.  j.  ÚOHS-R46/2011/VZ11319/2011/310/EKu  (č.  l.  1899-1907 spisu) 
zamítnut, avšak uložená pokuta byla snížena na částku 10 000 Kč. Z rozhodnutí ÚOHS ze dne 
7.  2.  2011  plyne,  že  tento  správní  orgán  na  základě  všech  rozhodných  skutečností  zjistil 
faktické účelové obcházení zákona č. 137/2006  Sb., o veřejných zakázkách, když v daném 
případě došlo k pochybení ze strany zadavatele zakázky spočívající v tom, že došlo k odečtení 
tzv.  méněprací  od  víceprací,  což  ve  výsledku  vedlo  k  tomu,  že  provedené  vícepráce 
v celkovém  součtu  dosáhly  částky  pod  20  %  celkové  ceny  dle  uzavřené  smlouvy  o  dílo 
č. 200921130003. Ve skutečnosti však tento postup zákon nedovoluje, a tudíž dle ÚOHS při 
započítání víceprací, na které byl uzavřen dodatek č. 2 předmětné smlouvy o dílo, by cena 
víceprací  dosáhla  částky  22,398  %  z  původní  ceny  veřejné  zakázky.  ÚOHS  tak  dospěl 
k závěru, že zadavatel nesplnil jednu z podmínek nezbytných pro použití jednacího řízení bez 
uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) bodu 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, a to, že rozsah dodatečných stavebních prací pro účely použití jednacího řízení bez 
uveřejnění nesmí překročit 20 % ceny původní veřejné zakázky.  
 
Je však třeba mít na zřeteli, že tyto skutečnosti ještě zdaleka neznamenají, že těmito 
porušeními  zákona  o  veřejných  zakázkách  došlo  ze  strany  obžalovaných  ke  spáchání 
trestného  činu,  neboť  trestněprávní  odpovědnost  fyzických  osob  je  vystavěna  na  jiných 
principech, než tzv. správní trestání za správní delikty (viz  Šámal, P. a kol. Trestní zákoník 
I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, 3 s. a násl.). Na straně druhé je 
třeba v návaznosti na odvolací námitky obžalovaného Ing. Pavla G. uvést, že předmětné shora 
citované  rozhodnutí  ÚOHS,  kterým  bylo  postiženo  Statutární  město  Přerov  jako  právnická 
osoba (a nikoli tedy některý z obžalovaných jako fyzická osoba) za správní delikt pokutou 
10 000 Kč, nepochybně nevytváří překážku věci rozhodnuté, která by v souladu se zásadou ne 
bis in idem 
odůvodňovala zastavení trestního stíhání obžalovaných podle § 11 odst. 1 písm. j) 
trestního řádu (viz dále Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2013, 207 s. a násl.). 
  
Jak již shora uvedeno, podle stanoviska krajského soudu trpí napadený rozsudek 
okresního soudu vadami pro neúplnost skutkových zjištění týkajících se přezkoumávané části 
rozsudku,  přičemž  současně  se  nalézací  soud  dostatečně  nevypořádal  se  všemi  okolnostmi 
významnými  pro  rozhodnutí  (§  258  odst.  1  písm.  b)  trestního  řádu),  a  rovněž  vznikly 
pochybnosti o správnosti skutkových zjištění ohledně přezkoumávané části rozsudku (§ 258 
odst. 1 písm. c) trestního řádu).  
 
I  přesto,  že  napadený  rozsudek  okresního  soudu  (resp.  jeho  odůvodnění),  je  značně 
obsáhlý, tak je třeba uvést, že rozsudek neobsahuje konkrétní odůvodnění rozhodných závěrů 
z hlediska hodnocení v přípravném řízení opatřených a v hlavním líčení provedených důkazů, 
když se rozsudek nalézacího soudu z hlediska zásadního posouzení viny jednotlivých 
obžalovaných  omezuje  jak  ve  výroku,  tak  vesměs  i  v odůvodnění  na  nepřípustná  souhrnná 
zjištění  (navíc  zcela  zřejmě  přejatá  z  obžaloby),  která  se projevují tím, že ve skutkových 
větách napadeného rozsudku není v popisu skutků přesně a konkrétně uvedeno, kdy a jak ten 
který obžalovaný jednal a z jakých důkazů takové závěry vyplývají, nýbrž jsou zde uvedeny 
souhrnné formulace typu „… v době od března do června 2008 … vědomě nechali zhotovitele 

pokračování 
- 52 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
díla  provést  dodatečné  vícepráce,  aniž  bylo zahájeno  …  zadávací  řízení  …    vědomi  si 
skutečnosti …“ 
 
Soud  prvního  stupně  rovněž  v  odůvodnění  napadeného  rozsudku  uvádí  jen  obsah 
některých důkazů, zejména výpovědí obžalovaných (strana 11 - 14) a svědků (strana 32 - 42), 
jakož i listinných důkazů, které však mimo uvedených souhrnných zjištění již dále náležitě 
nehodnotí  a  ohledně  jednotlivých  skutků  poté  uvádí  již  jen  své  konečné  závěry,  aniž  by 
současně  uvedl,  jak  k nim  dospěl  a  kterými  konkrétními  důkazy  je  vyvrácena  obhajoba 
obžalovaných (když např. obžalovaný Ing. L. se mj. hájí tím, že jako primátor města Přerova 
nemohl vědět a také nevěděl o průběžném provádění víceprací na předmětných stavbách).  
 
Na  straně  32 napadeného rozsudku nalézací soud uvádí, že: „…  byl  především 
odkázán na listiny spisového materiálu, ze kterých lze podle soudu s trochou nadsázky 
dovozovat  trestní  odpovědnost  obžalovaných  v obou bodech rozsudku i bez provedených 
svědeckých  výpovědí.  Přesto  je  potřeba  dle  okresního  soudu  poukázat  na  některé  svědecké 
výpovědi.“ Následně okresní soud na stranách 32 – 42 odůvodnění uvádí obsah jednotlivých 
svědeckých výpovědí, přičemž však tyto svědecké výpovědi coby důkazy náležitě nehodnotí, 
když se k nim  toliko  stručně  vyjadřuje  na  straně  61  napadeného  rozsudku,  kde  hodnotí 
zejména svědeckou výpověď advokáta JUDr. Petra D. 
 
Vlastní vyhodnocení provedeného dokazování začíná na straně 42 rozsudku, nicméně 
zde jsou uvedena právě ona souhrnná skutková zjištění, aniž by tu bylo – lapidárně řečeno –
konkrétně  popsáno,  kdy  a  jakým  způsobem  ten  který  z obžalovaných  protiprávně  jednal 
a z jakých  konkrétních  důkazů  taková  konkrétní  jednoznačná  skutková  zjištění  vyplývají, 
jakými konkrétními důkazy jsou obžalovaní z trestné činnosti usvědčováni a čím je vyvrácena 
jejich obhajoba. Namísto toho zde ohledně skutku ad I) okresní soud vesměs vágně uvádí „… 
objevila  se  potřeba  víceprací  …  společnost  PSS  po  zjištění  jejich  rozsahu  a  jejich 
odsouhlasení ze strany technického dozoru  a  zejména  investora  stavby  Statutárního  města 

Přerova tyto vícepráce průběžně realizovala …aniž by ze strany investora stavby Statutárního 
města  Přerova  bylo  postupováno  v souladu  se  zákonem  č.  137/2006  Sb.  …  ke  konci  doby 
zhotovení stavby došlo ze strany  investora  k  účelovému  rozdělení  již  provedených  nebo 

dokončovaných  víceprací  na  dvě  části,  přičemž  v jedné  byl  ze  strany  Rady  města  Přerova 
zvolen  postup  …  výsledkem  bylo  uzavření  dodatku  č.  3  k  původní  smlouvě  o  dílo  se 
zhotovitelem, tj. „Sdružením DD Přerov“, a v druhé účelově oddělené části již provedených či 

dokončovaných víceprací byl zvolen postup ve smyslu § 38 zákona o veřejných zakázkách, tj. 
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v rámci kterého pouze formálně bylo provedeno řízení, 
jehož výsledkem  bylo  uzavření  smlouvy  již  pouze  se  společností  PSS,  tj.  společností,  která 

prováděla  a  již  před  tím  provedla  veškeré  předchozí  práce  na  stavbě  domova  důchodců. 
K uzavření  dodatku  č.  3  k  původní  smlouvě  o  dílo,  jakož  i  k uzavření  nové  smlouvy 
na zbývající  vysoutěžené  vícepráce,  tak  již  došlo  fakticky  v  době,  kdy  tyto  práce  byly 

provedeny a stavba navíc byla ze strany zhotovitele investorovi řádně předána. Obžalovaní 
Ing.  Jiří  L., Mgr. K., Ing. Č., Bc. Z., Ing. G.  a  R.  o  této  skutečnosti,  tedy  o  již  průběžném 
provádění víceprací v průběhu stavby od počátku věděli, přesto připravili vše pro to, aby k 
rozdělení zakázek mohlo dojít a následně v různých pozicích investora stavby – Statutárního 
města  Přerov,  ve  kterých  se  v  té  době  nacházeli,  učinili  kroky,  které ve výsledku vedli k 
rozdělení těchto zakázek.  
 

pokračování 
- 53 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
Obdobně  pokud  se  týká  skutku  ad  II.,  tak  zde  okresní  soud  na  straně  43  rozsudku 
uvádí: „… i v případě této zakázky byla nad rámec rozsahu sjednaných prací a vysoutěžené 
ceny  v  průběhu  její  realizace  zjištěna  potřeba  víceprací  a  i  tyto  vícepráce  byly  provedeny  
v  průběhu  realizace  samotné  zakázky,  opět  se  souhlasem  investora  Statutárního  města 
Přerova. Tyto vícepráce tak byly prováděny průběžně a bez toho, že by mezi zhotovitelem a 
investorem  byla  předem  dohodnuta  jejich  cena,  přičemž  ke  konci  realizace  celého  díla 
investor  rozhodl  shodně  jako  v  případě  stavby  domova  důchodců  o  formálním  provedení 
jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách 
poté, co s ohledem na rozsah zhotovitelem požadovaného proplacení provedených prací 

účelově  snížil  původní  veřejnou  zakázku  o  tzv.  méněpráce,  které  spočívaly  ve  vyvedení 
zhotovení  světelné  signalizační  tabule  (což  byla  součást  původní  dodávky)  a  její  instalaci 
mimo  tuto  původní  zakázku  a  její  dodání  ze  strany  investorem  fakticky  i  právně  ovládané 
společnosti  Teplo  Přerov,  a.s.,  navíc  bez  výběrového  řízení.  Obžalovaní  tak  společným 
jednáním  nejprve  nechali  zhotovitele  stavby  provést  zjištěné  vícepráce  a  následně  účelově 
provedenými změnami v původní zakázce umožnili snížit objem požadovaných víceprací pod 

zákonem stanovený limit 20 % ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách.“ 
 
Taková souhrnná skutková zjištění jsou ovšem v rozporu s ustanovením § 2 odst. 6 
trestního řádu, které stanoví, že orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého 
vnitřního  přesvědčení  založeného  na  pečlivém  uvážení  všech  okolností  případu  jednotlivě 
i v jejich  souhrnu  a  rovněž  i  v rozporu s ust.  §  125  odst.  1  trestního  řádu.  Nelze  přitom 
přehlédnout,  že  četné  pasáže  odůvodnění  napadeného  rozsudku  jsou  naprosto  identické 
s odůvodněním  obžaloby.  Současně  je  však  třeba  mít  na zřeteli,  že  na  odůvodnění  rozsudku 
jsou zákonem nepochybně kladena jiná – a to výrazně přísnější! - kritéria, než na odůvodnění 
obžaloby (srov. ust. § 177 písm. d) trestního řádu a ust. § 125 odst. 1 trestního řádu). I když se 
okresní soud ztotožnil s podanou  obžalobou  (s  jedinou  výjimkou,  kdy  oproti  obžalobě 
u obžalovaného  Ing.  Jiřího  L.  nedovodil nabytí majetkového  prospěchu  –  viz str. 53 a 54 
napadeného rozsudku), tak při vyhotovení rozsudku pochybil, když do odůvodnění rozsudku 
toliko (často doslovně) přejal souhrnná skutková zjištěná učiněná v obžalobě a s celou řadou 
důkazů  a  právních  otázek  se  vůbec  nevypořádal,  což  v konečném  důsledku  znamená,  že 
odvolací  námitky  obžalovaných  jsou  důvodné,  přičemž  naopak  odůvodnění  napadeného 
rozsudku je v mnoha ohledech nepřezkoumatelné. 
 
Z hlediska náležitých skutkových zjištění i navazujícího právního posouzení žalobního 
návrhu tedy nelze z pohledu nalézacího soudu v dalším řízení pominout rozhodné skutečnosti 
z hlediska naplnění subjektivní i objektivní stránky žalovaných trestných činů. Zjednodušeně 
řečeno se bude muset okresní soud touto problematikou zabývat mnohem podrobněji a v této 
fázi trestního řízení (tj. po zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci nalézacímu soudu) se 
bude muset vypořádat i s námitkami obžalovaných uplatněnými v podaných odvoláních. 
 
Okresnímu soudu je tak nutno zejména vytknout, že se zcela  důsledně  nevypořádal 
s problematikou subjektivní i objektivní stránky  žalovaných trestných  činů, kterých se navíc 
všech  šest  obžalovaných  mělo  dopustit  ve  spolupachatelství.  Toliko  ve  stručnosti  je  třeba 
připomenout,  že  subjektivní  stránka  zahrnuje  znaky týkající se psychiky pachatele a jejím 
obligatorním  znakem  je  zavinění  ve  formě  úmyslu  nebo  nedbalosti.  Objektivní  stránka 
trestného  činu  je  pak  charakterizována  způsobem  spáchání  trestného  činu  a  jeho  následky 

pokračování 
- 54 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
a jejími obligatorními znaky jsou 1) jednání,  2)  následek,  3)  příčinná  souvislost  mezi 
jednáním a následkem. 
 
Okresnímu  soudu  sice  nelze  upřít,  že  by  se  problematikou  subjektivní  a  objektivní 
stránky  žalovaných  trestných  činů  (které  jsou  nepochybně  úmyslnými  trestnými  činy  –  viz 
§ 3 odst. 3, § 4 trestního  zákona)  nezabýval,  když  jí  věnoval  pozornost  na  straně  51  a  52 
napadeného  rozsudku,  nicméně  se  ani  zde  nevyvaroval  oněch  nepřípustných  (a  značně 
zjednodušujících)  souhrnných  skutkových  zjištění,  když  tu  okresní  soud  opakovaně  uvádí, 
které kroky provedlo  či  neprovedlo  Statutární  město  Přerov  (a  nikoli  jednotliví  obžalovaní): 
„…bylo až následně městem Přerov jakožto investorem rozhodnuto o tom, že  … po skončení 
město Přerov dle závěrů NKÚ zaslalo ministerstvu závěrečnou zprávu o čerpání dotace, ve 
které  město  neuvedlo  poslední  fakturu  proplacenou  PSS  ve  výši  několika  milionů  … 
požadované  a  vzniklé  vícepráce  měla  PSS  dle  smlouvy  o  dílo  písemně  nabídnout  městu 
Přerov a město mělo rozhodovat na základě těchto písemných zpráv … město Přerov jakožto 
investor mělo, pokud by postupovalo dle smlouvy, požadovat, aby PSS jakožto zhotovitel … 
pokud by město Přerov postupovalo podle uzavření smlouvy o dílo, mělo by aktuální přehled 
o vícepracích … poslední dodatek zvyšuje práce těsně pod 20% což je zřejmé, že zástupci 
města mají povědomí o této hranici.“ 
 
Spolupachatelství podle § 9 odst. 2 trestního zákona předpokládalo spáchání trestného 
činu společným jednáním a úmysl k tomu směřující. Krajský soud na tomto místě toliko ve 
stručnosti připomíná, že o společné jednání jde tehdy, jestliže každý ze spolupachatelů naplnil 
svým  jednáním  všechny  znaky  skutkové  podstaty  trestného  činu,  nebo  jestliže  každý  ze 
spolupachatelů svým jednáním uskutečnil jen některý ze znaků skutkové podstaty trestného 
činu,  jež  je  pak  naplněna  jen  souhrnem  těchto  jednání,  anebo  také  tehdy,  jestliže  jednání 
každého  ze  spolupachatelů  je  aspoň  článkem  řetězu,  přičemž  jednotlivé  činnosti  –  články 
řetězu – směřují k přímému vykonání trestného činu a jen ve svém celku tvoří jeho skutkovou 
podstatu  a  působí  současně  (srovn.  R  36/1973,  shodně  R  15/1967).  V  tomto  posledně 
uvedeném případě jednotlivé složky společné trestné činnosti sice samy o sobě znaky jednání 
uvedeného v příslušném ustanovení zvláštní části trestního zákona nenaplňují (nebo alespoň 
ne  všechny  takové  složky),  ale  ve  svém  souhrnu  představují  jednání  popsané  v  příslušném 
ustanovení zvláštní části trestního zákona. 
 
Úkolem  okresního  soudu  tedy  při  novém  projednání  věci  bude,  aby  se  znovu  touto 
problematikou,  tj.  subjektivní  i  objektivní  stránkou  žalovaných  trestných  činů  důsledně 
zabýval a pokud opětovně dospěje k závěru o vině obžalovaných  (kteří zastávali v hierarchii 
Magistrátu  města  Přerova  různé  pozice),  tak  musí  tyto  své  závěry  jednak  u  každého 
z obžalovaných  odpovídajícím  způsobem  (tj.  konkrétním  popisem  jeho  jednání,  které  –  byť 
i ve spojení s jednáním dalších obžalovaných –  naplňuje  skutkovou  podstatu  trestného  činu) 
promítnout do skutkových vět rozsudku, které zatím obsahovaly toliko opakovaně zmíněná 
souhrnná zjištění, a jednak je poté i náležitě odůvodnit v rámci odůvodnění rozsudku.  
 
Krajský soud se rovněž zabýval otázkou, zda jednání obžalovaných popsané pod body 
I. A, B a II. A, B lze posoudit jako pokračující trestné činy, jak to učinil okresní soud, který se 
touto otázkou zabýval na straně 44 odůvodnění napadeného rozsudku. Nalézací soud dospěl 
ve shodě s obžalobou k závěru, že se jedná o pokračující trestné činy spáchané dvěma dílčími 
útoky, kdy za jediný sporný bod v tomto ohledu považoval časový odstup mezi těmito dílčími 

pokračování 
- 55 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
útoky popsanými pod body I.A, B a II. A, B, který však nakonec vyhodnotil tak, že se nejedná 
o  takovou  delší  časovou  přetržku,  která  znamenala,  že  došlo  k přerušení  časové  souvislosti 
u pokračování v trestném činu. Podle názoru odvolacího soudu se však okresní soud opomněl 
v návaznosti na zákonné podmínky pokračování předepsané v ust. 89 odst. 3 trestního zákona 
vypořádat s další podmínkou pokračování, a to s podmínkou subjektivní souvislosti, tj. s tím, 
že  jednání  všech  obžalovaných  muselo  být  vedeno  jednotným  záměrem.  Subjektivní 
souvislost přitom spočívá v postupném uskutečňování jednotného záměru, který zde musí být 
již na samém počátku pokračování v trestném činu, tj. již při prvním dílčím útoku (viz Šámal, 
P. a kol. Trestní zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, 592 s. a násl.).  
 
Vztáhnuto na nyní posuzovaný  případ  by  tedy  všichni  obžalovaní  -  zjednodušeně 
řečeno  a  odhlédnuto  od  dalších  argumentů  -  museli  již  na  počátku  prvního  útoku,  tj.  již 
v březnu 2008, vědět mj. o tom, že v roce 2009 bude Statutární město Přerov na základě jiné 
smlouvy o dílo provádět rekonstrukci zimního stadiónu v Přerově, při které rovněž vzniknou 
vícepráce, jejichž hodnota přesáhne limit 20% (viz body II. A, B) a že úhradu těchto víceprací 
zajistí obdobným způsobem jako u jednání popsaného pod body  I. A,  B. Podle odvolacího 
soudu je tato právní konstrukce o jednotném záměru všech obžalovaných, který měli mít již 
od března 2008, dost dobře neudržitelná. Krajský soud si je však dobře vědom toho, že v této 
fázi  trestního  řízení  se  jedná  již  toliko  o  otázku  akademickou,  neboť  případné nové právní 
posouzení jednání obžalovaných nikoli jako pokračování, nýbrž jako opakování více trestných 
činů, tj. jako stejnorodý vícečinný souběh, by bylo v jejich neprospěch. Pokud ovšem okresní 
soud  na  tuto  situaci  neregoval  v  hlavním  líčení  postupem  dle  §  225  odst.  2  trestního  řádu 
a současně se státní zástupce odvolal toliko v neprospěch tří obžalovaných, nelze již v dalším 
řízení  s ohledem na zásadu zákazu reformationis in peius obsaženou v ust. § 264 odst. 2 
trestního  řádu  jednání  všech  obžalovaných  (samozřejmě  pouze  v případě,  že  okresní  soud 
znovu  dospěje  k závěru  o  jejich  vině)  nově  posoudit  jinak  (tj.  přísněji),  než  tomu  bylo 
v napadeném rozsudku, tj. jinak než jako (dosavadní) pokračování v trestném činu. 
 
Jak  již  krajský  soud  shora  naznačil,  je  třeba  při  posuzování  trestní  odpovědnosti 
obžalovaných  dále přihlédnout i k tomu, jaká právní úprava zákona č. 137/2006 Sb. je účinná 
v době  rozhodování  odvolacího  soudu  (potažmo  jaká  právní  úprava  bude  účinná  v době 
nového rozhodování okresního soudu),  neboť  –  jak již shora uvedeno -  za  normy 
trestněprávní povahy se považují všechny normy obsažené v zákonech ať už trestních nebo 
jiných tzv. mimotrestních, které mají význam pro posouzení trestnosti činu. 
 
Jak vyplývá ze shora uvedené judikatury, skutkové podstaty trestných činů pletich při 
veřejné  soutěži  a  veřejné  dražbě  dle  §  128a  trestního  zákona  a  sjednání  výhody  při  zadání 
veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 trestního zákoníku 
sice nemají tzv. blanketní nebo odkazovací dispozici (viz TR NS 57/2009 -  T 1208, 
tj. usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne  24.  6.  2009,  sp.  zn.  5  Tdo  572/2009)  a  tudíž  přímo 
neodkazují na zákon  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  nicméně  v  tomto  konkrétním 
případě s ohledem na samotnou podstatu této trestné činnosti kladené obžalovaným za vinu 
spočívající právě v porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (a tím pádem i se 
zřetelem na popis skutku, kterým byli obžalovaní uznáni vinnými) není možné od tohoto 
zákona o veřejných zakázkách odhlédnout, a to tím spíše, že i komentář k trestnímu zákoníku 
uvádí,  že  zadání  veřejné  zakázky  je  upraveno  zákonem  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných 

pokračování 
- 56 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
zakázkách (viz Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : 
C. H. Beck, 2012, 2620 s.). 
 
V této souvislosti je pak nutno vzít o potaz, že dne 6. 3. 2015 (tedy až po vyhlášení 
napadeného  rozsudku)  nabyla  účinnosti  novela  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných 
zakázkách  provedená  zákonem  č.  40/2015  Sb.,  která  mj.  poměrně  výrazným  způsobem 
zmírnila podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění, kdy v § 23 odst. 7 písm. a) zákona 
č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách  byla  v  úvodní  části  ustanovení  slova:  „objektivně 
nepředvídaných“ zrušena a za slovo „okolností“ byla vložena slova: „které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat,“ a dále bylo v § 23 odst. 7 písm. a) bodu 3 číslo „20 (%)“ 
nahrazeno číslem „30 (%).“ 
 
Z výsledků  dokazování  je  přitom  nepochybné,  že  celkový  rozsah  dodatečných 
stavebních  prací  nebo  dodatečných  služeb  (tzv.  víceprací)  v žádném  případě  nepřekročil 
zákonem nyní nově stanovený limit 30 % ceny původní veřejné zakázky. Okresní soud dospěl 
na straně  48  –  51  odůvodnění  napadeného  rozsudku  (zjednodušeně  řečeno)  k závěru,  že 
otázka hranice 20% z původní ceny veřejné zakázky u víceprací není sama o sobě rozhodující, 
neboť  v tomto  případě  nešlo  o  zákonem  definované  vícepráce,  jejichž  potřeba  by  vyvstala 
v důsledku  objektivně  nepředvídaných  okolností.  Zde  je  však  třeba  připomenout,  že  novela 
zákona o veřejných zakázkách vyjma zvýšení finančního limitu z 20% na 30% dále celkově 
zmírnila podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění v tom směru, že se u víceprací již 
nemusí  jednat  o  vícepráce,  jejichž  potřeba  vznikla  v  důsledku  objektivně  nepředvídaných 
okolností,  nýbrž  o  vícepráce,  jejichž  potřeba  vznikla  v  důsledku  okolností,  které  zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
 
V této souvislosti opět nelze odhlédnout od popisu skutku v napadeném rozsudku, kde 
je  mj.  výslovně  uvedeno,  že  obžalovaní  –  zjednodušeně  řečeno  –  překročili  zákonem 
o veřejných  zakázkách  stanovený  limit  20%,  který  ovšem  již  v současné  době  neplatí 
a namísto něj je nyní v zákoně limit 30%, který obžalovaní rozhodně nepřekročili.  
 
Pokud tedy okresní soud po vrácení věci k dalšímu řízení opětovně dospěje k závěru, 
že jednání obžalovaných bylo trestným činem (trestnými činy) podle trestního zákona, bude 
jeho dalším úkolem v návaznosti  na  ust.  §  2  trestního  zákoníku  rovněž  nově  posoudit 
a vyhodnotit, zda jednání obžalovaných je s ohledem  na  nyní  účinné  znění  mimotrestní 
normy,  tj.  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách  ve  znění  zákona  č.  40/2015  Sb. 
(jejíž aplikace je nezbytná  pro  posouzení  trestnosti  činu)  i  nadále  trestným  činem  či  nikoli, 
neboť za této situace by pak nová (celková) právní úprava obsažená v trestním zákoníku spolu 
s novou  nyní  účinnou  právní  úpravou  zákona  o  veřejných  zakázkách  nepochybně  byla  pro 
obžalované  příznivější,  kdy  v návaznosti  na  ustálenou  judikaturu  nelze  přehlédnout,  že 
skutečnost, že žalovaný skutek již není trestným činem, může způsobit i změna právní úpravy, 
kdy v takovém  případě  je  třeba  rozhodnout  zprošťujícím  výrokem  podle  §  226  písm. b) 
trestního řádu (viz R 26/1992).  
 
Pro úplnost krajský soud v návaznosti na vznesené odvolací námitky obžalovaných 
připomíná,  že  trestnost  skutku  nelze  posoudit  částečně  podle  zákona  účinného  v  době  jeho 
spáchání (tj. z hlediska trestního zákona)  a  částečně  podle  zákona  účinného  v  době 
rozhodování soudu, např. z hlediska mimotrestních právních norem, na něž odkazuje trestní 

pokračování 
- 57 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
zákon (viz R 11/2004 - I). Jinými slovy řečeno, nelze v tomto případě sloučit aplikaci nyní již 
neplatného  trestního  zákona  s  aktuálním  zněním  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných 
zakázkách  ve  znění zákona  č.  40/2015  Sb.  Z uvedeného  je  dále  zřejmé,  že  v návaznosti na 
současné znění zákona o veřejných zakázkách není možné spolu s ním současně aplikovat již 
zrušené ust. § 65 odst. 1 trestního zákona o zániku trestnosti trestného činu, jak o tom hovoří 
obžalovaný Ing. L. v podaném odvolání. 
 
Nelze opomenout, že všichni obžalovaní jsou dále v tzv. jednočinném souběhu trestně 
stíháni i pro trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 písm. a) trestního 
zákoníku (obžalovaný Bc. Z. pak pro trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 
odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) trestního zákoníku), nicméně v daném případě ono zneužití 
pravomoci  obžalovaných  coby  úředních  osob  „nestojí  osamoceně,“  jak  ostatně  namítl 
obžalovaný Mgr. Josef K., nýbrž podle okresního soudu přímo pramení (vyplývá) z toho, že 
obžalovaní vykonávali svou pravomoc způsobem  odporujícím  jinému  právnímu  předpisu, 
kterým  se  rozumí  právě  zákon  o  veřejných  zakázkách.  Pokud  by  tedy  okresní  soud  dospěl 
k závěru, že jednání obžalovaných s ohledem na nyní účinné znění zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných  zakázkách  není  trestným  činem  sjednání  výhody  při  zadání  veřejné  zakázky,  při 
veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku, je patrné, že obdobný právní 
závěr by musel dopadat i na sbíhající se trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 
trestního zákoníku. 
 
Pokud krajský soud shledal, že v přezkoumávané  části  napadeného  rozsudku  bylo 
porušeno ustanovení trestního zákona (§ 258 odst. 1 písm. d) trestního řádu), tak toto zjištění 
se týká rovněž uložených trestů zákazů činnosti spočívajících v zákazu výkonu funkce člena 
zastupitelstva  a  rady  územně  samosprávného  celku,  neboť,  jak  správně  namítli  obžalovaní, 
uložení takového trestu je vyloučeno. Předmětem trestu zákazu činnosti totiž mohou být jen 
takové  činnosti,  jejichž  charakteristika  je  obsažena  v  ustanovení  § 73  odst. 3 trestního 
zákoníku. Takto nelze zakázat výkon jiné činnosti, byť byl trestný  čin spáchán v souvislosti 
s ní.  Protože  výkon  funkce  člena  zastupitelstva  jakéhokoliv  územního  samosprávného  celku 
nelze  pokládat  za  činnost  uvedenou  v  ustanovení  § 73  odst. 3 trestního zákoníku, tak 
pachateli, který se dopustil trestného činu v souvislosti s výkonem této funkce, nelze uložit 
trest  zákazu  činnosti  spočívající  v  zákazu  výkonu  funkce  člena  zastupitelstva územního 
samosprávného celku, a to  ani  tehdy,  měl-li  obžalovaný  spáchat  trestný  čin  v souvislosti 
s výkonem  funkce  starosty  města  a byl-li  zároveň  členem  zastupitelstva  města.  Podmínky, 
za nichž  lze  vykonávat  funkci  člena  zastupitelstva  územního  samosprávného celku, jakož 
i podmínky zániku výkonu této funkce výslovně stanoví zvláštní zákon (viz např. § 4 odst. 1, 
§ 5 odst. 1,  § 55  odst. 1 až 3  zákona  č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále např. TR NS 33/2007-T 968, 
TR NS 47/2008-T 1112). 
 
Již jen jako na zcela marginální pochybení okresního soudu poukazuje krajský soud  
na skutečnost, že žádný z obžalovaných nebyl ve výroku napadeného rozsudku označen plně 
v souladu s ust. § 120 odst. 2 trestního řádu (jak také namítl obžalovaný Mgr. Josef K.), když 
zde  nejsou  uvedena  místa  narození  obžalovaných  a  jejich  zaměstnání,  tudíž  i  této 
problematice bude muset okresní soud v rámci vyhotovení nového rozhodnutí ve věci věnovat 
patřičnou pozornost.  
 

pokračování 
- 58 - 
2To 91/2015 
 
 
 
 
 
Teprve poté, co se nalézací soud při respektování shora nastíněných právních závěrů 
a judikatury  vypořádá  se  všemi  okolnostmi  důležitými  pro  rozhodnutí,  bude  moci  ve  věci 
spolehlivě  a  bez  pochybností  rozhodnout,  kdy  okresní  soud  bude  muset  nově  zvážit,  jaké 
rozhodnutí učinit ve věci samé a jakým způsobem by případně mohla být provedena úprava 
skutkových  vět,  přičemž  své  závěry  pak  nalézací  soud  také  odpovídajícím  způsobem 
v souladu s ust. § 125 odst. 1 trestního řádu přiléhavě odůvodní.  
 
Ze shora rozvedených důvodů byl z podnětu odvolání všech obžalovaných i státního 
zástupce  podle  §  258  odst.  1  písm.  b),  c),  d)  trestního  řádu  napadený  rozsudek  v celém 
rozsahu zrušen a podle § 259 odst. 1 trestního řádu byla věc vrácena soudu I. stupně, když je 
nutno učinit ve věci rozhodnutí nové.  
 
 
P o u č e n í :  Proti tomuto rozhodnutí   n e n í   další řádný opravný prostředek přípustný. 
 
 
Olomouc 8. 6. 2015 
 
 
Vypracoval:  
JUDr. Michal Jelínek 
 
Za správnost vyhotovení: 
 
 
 
 
 
Mgr. Aleš Rýznar v. r. 
Jaroslav Veselý, DiS.  
 
 
 
 
 
předseda senátu 
 
 
 

Document Outline