Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování za rok 2014'.

III. 
Návrh 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Vláda vzala na vědomí výroční zprávu Agentury pro sociální začleňování za rok 
2014 
Praha,  x.  srpna  -  Vláda  dnes  na  svém  jednání  vzala  na  vědomí  výroční  zprávu 
Agentury  pro  sociální  začleňování.  Předložený  materiál  přináší  ve  strukturované 
podobě  přehled  o  činnosti  Agentury  za  rok  2014  na  centrální  úrovni  i  místní  úrovni,  
v celkem 35 obcích, kde v tomto roce působila. 

Mezi  největší  úspěchy  a  současně  i  výzvy  pro  Agenturu  v roce  2014  určitě  patří  vznik 
Koordinovaného  přístupu  k sociálně  vyloučeným  lokalitám.  Ten  umožní  v příštím 
programovém období Evropských strukturálních fondů financovat ze tří operačních programů 
nejméně  v 70  obcích  a  regionech  projekty,  které  komplexně  řeší  tematiku  sociálního 
vyloučení. Úspěšně se také rozběhla mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Hate 
Free  Culture
,  které  se  daří  na  sociálních  sítích  i  v terénu  bořit  stereotypy  a  zmírňovat 
xenofobní  nálady  zejména  mezi  mladými  lidmi,
“  uvádí  Martina  Štěpánková,  náměstkyně 
ministra Jiřího Dienstbiera pro řízení Sekce pro lidská práva.  
Sám  ministr  pro  lidská  práva,  rovné  příležitosti  a  legislativu  Dienstbier  považuje  činnost 
Agentury  za  zásadní  nástroj  vlády  v tématice  sociálního  začleňování,  zejména  v době,  kdy 
sociálně vyloučených míst v České republice přibývá.  
„Prioritním  úkolem  je  stabilizace  činnosti  Agentury  a  zajištění  jejího  chodu  v následujícím 
období.  Také  dialog  s  představiteli  měst  a  obcí  o  tom,  jak  se  podpora  ze  strany  tohoto 
odboru může případně ještě zefektivnit,“ říká a dodává, že právě tomu zasvěcuje své výjezdy 
do regionu.  
K prosinci  2014  byla  pod  vedením  Agentury  připravena  k projednání  Vládou  ČR  Zpráva  o 
naplňování  Strategie  boje  proti  sociálnímu  vyloučení  
v letech  2011-2015.  Z celkových  71 
opatření bylo zcela splněno 16 a částečně splněno 37 opatření. Výsledky, které ukazují na 
nutnost  koordinovaného  přístupu  k problému,  mají  sloužit  jako  podklad  pro  vznik  nové 
Strategie pro období do roku 2020. 
V roce  2014  také  pokračovala  výzkumná  činnost  (k nejzajímavějším  výzkumům  patřila 
například analýza ekonomických motivací k práci „Kdy se práce vyplatí“), spolupráce s kraji a 
místními  akčními  skupinami  nebo  příprava  a  připomínkování  zákonů  (příprava  věcného 
záměru zákona o sociálním podnikání; spolupráce na přípravě koncepce zákona o sociálním 
bydlení a zákona o veřejných zakázkách; připomínkování školského zákona).  
K 30. červnu 2014 ukončila Agentura dle plánu po tříletém období spolupráce svou činnost 
v devíti obcích a městech (nadále jim však nabízí  vzdálenou podporu a  možnost zapojit se 
do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám). Od 1. července 2014 zahájila 
spolupráci s devíti novými lokalitami
.  

„Z činnosti na lokální úrovni je třeba vyzdvihnout zahájení doposud nejrozsáhlejší spolupráce 
Agentury s jedním městem – Ostravou. Působí zde ve speciálním režimu tříčlenný tým, který 
úzce spolupracuje s místními politiky, úředníky, školami, neziskovými organizacemi, policií a 
dalšími aktéry
,“ upřesňuje Radek Jiránek, ředitel Agentury. 
Dalšími  nově  spolupracujícími  obcemi  jsou  České  Velenice,  Frýdlantsko,  Příbram,  Kralupy 
nad Vltavou, Slaný, Vrbno pod Pradědem, Veselí nad Moravou a Chodov. 
Agentura coby vládní nástroj pro řešení sociálního začleňování pomáhá obcím a městům při 
mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při 
přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na 
tyto  postupy.  Agentura  přitom propojuje místní  subjekty  (města  a  obce  a  jejich  úřady,  ale 
také  neziskové  organizace,  školy  a  školská  zařízení,  Úřad  práce,  zaměstnavatele,  policii  a 
veřejnost), aby při sociálním  začleňování spolupracovaly.  Na centrální úrovni pak Agentura 
spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke státní správě 
a podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci. 
 
 
 
 
 
 
Stránka 2 (celkem 2)