Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování za rok 2014'.


Úřad vlády České republiky 
Odbor právní a kontrolní 
 
 
 
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
V Praze 15. září 2015  
 
Čj. 15281/2015-OPR 
 
 
 
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Vážený pane, 
v reakci na Vaši žádost ze dne 14.09.2015o poskytnutí kopie materiálu „Výroční zpráva o činnosti 
Agentury pro sociální začleňování za rok 2014“ pro jednání Vlády ČR dne 9.září 2015, s odkazem 
na zákon č. 106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím, ve znění  pozdějších  předpisů, 
Vám v příloze zasílám Vámi požadovaný materiál. 
 
Závěrem  si  Vám  dovoluji  zaslat  níže uvedený  odkaz na webové stránky Agentury pro sociální 
začleňování, kde je Výroční zpráva rovněž uveřejněna. 
 
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy-a-vysledky-spoluprace-s-obcemi 
 
S pozdravem 
Digitálně podepsal Mgr. Jiří 
 
Mgr. Jiří Gaňo 
DN: c=CZ, o=Úřad vlády 
České republiky [IČ 
00006599], ou=Odbor právní 
 
Gaňo a kontrolní, ou=9375, 
cn=Mgr. Jiří Gaňo, 
serialNumber=P456730, 
 
title=Ředitel odboru 
Datum: 2015.09.15 09:34:34 
+02'00'
Mgr. Jiří Gaňo 
ředitel odboru právního a kontrolního 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Příloha č. 1 – Průvodní dopis 
Příloha č. 2 – Obálka 
Příloha č. 3 – Předkládací zpráva 
Příloha č. 4 – Materiál 
Příloha č. 5 – Návrh tiskové zprávy 
 
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1 
ústředna 224 002 111, xxxxx@xxxxx.xx, datová schránka: trfaa33