Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014'.

V. 
Návrh 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014 
Plocha  lesních  pozemků  v České  republice  trvale  roste.  V roce  2014  se  plocha  lesních 
pozemků meziročně  zvýšila  o  2  645  ha.  Částečně  je to  způsobeno  převisem  výměry  nově 
zalesněných  původně  nelesních  pozemků  nad  výměrou  pozemků,  které  jsou  z různých 
důvodů  z lesa  odnímány,  částečně  také  díky  neustále  se  zpřesňujícím  údajům  z katastru 
nemovitostí. 
 
Plocha jehličnatých dřevin se nadále snižuje, např. plocha smrku poklesla oproti roku 2000 
o 77 279 ha, naproti tomu se zvyšuje podíl listnatých dřevin zejména dubu a buku.  
Vedle  celkového  zastoupení  jednotlivých  druhů  dřevin,  je  z hlediska  posuzování  druhové 
biodiverzity  našich  lesů  významným  ukazatelem  také  výskyt  porostních  směsí  v rámci 
jednotek  prostorového  rozdělení  lesů.  Poměr  smíšení  jednotlivých  druhů  dřevin  v rámci 
těchto  jednotek  trvale  narůstá  ve  prospěch  smíšených  porostů.  Tento  stoupající  trend  byl 
zaznamenán  i  v roce  2014.  Je  to  výsledek  trvalého  úsilí  lesníků  o  dosažení  optimální 
druhové skladby lesů, které je dlouhodobě podporováno cílenou dotační politikou státu. 
 
V lesích  České  republiky  bylo  ve  sledovaném  období  vytěženo  celkem  15,476  mil.  m3 
surového dříví. Výše těžby dřeva nepřekročila celkový průměrný přírůst, což znamená, že je 
dlouhodobě udržitelná. Celkové zásoby dřeva v lesích se zvyšují. 
 
Z hlediska  ochrany  lesa  nedošlo  v České  republice  v roce  2014  k významnému  zhoršení 
situace  oproti  předchozímu  roku.  Objem  nahodilých  těžeb  se  meziročně  zvýšil 
o cca 0,3 mil. m3  a  činil  4,5  mil.  m3,  přičemž  podíl  nahodilých  těžeb  na  těžbách  celkových 
představuje  cca  29  %.  Příčinou  cca  58  %  nahodilých  těžeb  byly  škody  způsobené 
abiotickými  vlivy  –  především  větrem,  42  %  nahodilých  těžeb  zapříčinili  biotičtí  škodliví 
činitelé  –  především  kůrovci  (lýkožrouti)  na  smrku.  Celková  výše  vykázaného  kůrovcového 
dříví  v roce  2014  činila 1,3 mil.  m3,  přičemž  cca  70  %  celorepublikového  objemu  bylo  opět 
evidováno  na  území  krajů  Moravskoslezského  a  Olomouckého.  Významným  primárním 
stresorem  je  zde  dlouhodobé  působení  sucha,  které  snižuje  vitalitu  smrkových  porostů  a 
vede  k rozvoji  napadení  porostů  václavkou  smrkovou  a  následně  podkorním  hmyzem. 
Působení  dalších  škodlivých  činitelů  bylo  na  nízké  úrovni  a  především  lokálního  významu. 
Výjimkou jsou setrvale významné škody na lesních porostech způsobené spárkatou zvěří.