Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014'.

II. 
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 
V návaznosti  na  usnesení  vlády  České  republiky  č.  1058  ze  dne  15.  12.  2014,  jímž  se 
stanoví  Plán  nelegislativních  úkolů  vlády  na  1.  pololetí  2015,  předkládá  Ministerstvo 
zemědělství „Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství  České republiky v roce 2014“. 
 
Předkládaná  zpráva  dokumentuje,  jakým  způsobem  se  v České  republice  uplatňují  závěry 
pan-evropského  ministerského  procesu  o  ochraně  lesů  v Evropě,  a  zdůrazňuje  trvale 
udržitelné  hospodaření  v lesích  v souladu  s principy  lesnické  strategie  Evropské  unie. 
Veřejným zájmem je trvalé a vyrovnané  využívání všech funkcí lesa a prosazování zásady 
trvale udržitelného a polyfunkčně zaměřeného obhospodařování lesů s cílem zajistit příznivé 
účinky lesa i pro příští generace. 
 
Předkládá  se  do  vlády  jako  informativní  materiál,  který  poskytuje  ucelený  přehled  o stavu 
lesního  hospodářství  v České  republice  v daném  období  a  je  pokračováním  informačního 
souboru navazujícího na obdobné zprávy uveřejněné v předcházejících letech.  
 
V předloženém  materiálu  jsou  obsaženy  nejdůležitější  objektivní  informace  o  stavu  lesního 
hospodářství i navazujících odvětví v roce 2014. Zpráva si neklade za cíl provádět obsáhlé 
analýzy  uvedených  skutečností,  hledat  příčiny  nastalých  jevů  či  ukládat  a  vymezovat 
opatření, která svým pojetím směřují do budoucnosti. 
 
S ohledem  na  aktuálnost  uvedené  problematiky,  zkušenosti  z předcházejících  let  a zájem 
odborné i laické veřejnosti bude na základě informací uvedených ve  Zprávě o stavu lesa a 
lesního  hospodářství České  republiky  v roce  2014  sestavena  a  vydána  tiskem  publikace, 
která bude rovněž zveřejněna na Internetu.